ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για σπουδές στη Σχολή ΑΜΕΑ Γαλατσίου

 

Αθήνα 18.9.2011, 15:32

Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕ∆ ενέκρινε τον καθορισμό Τμημάτων - Ειδικοτήτων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας (Γαλάτσι) για το σχολικό έτος 2011-2012.

Στη Σχολή θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες ειδικότητες:
* Για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης:
- Πηλοπλαστική - Τουριστικά Κεραμικά
- Ξυλουργική - Έπιπλα Κουζίνας
- ∆ερματικές Τσάντες και Μικρά Αξεσουάρ
- Αγιογράφοες Εικόνων, Τέμπλών και Ιερών Ναών
* Για αποφοίτους Λυκείου:
- ∆ιοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος (Τηλεκατάρτιση)
- Υπάλληλος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου (Τηλεκατάρτιση)
- Υπάλληλος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
- Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων.

Για τον σχηματισμό των παραπάνω Τμημάτων προβλέπονται τα εξής:
- Ο αριθμός των εισαγομένων ανά τμήμα καθορίζεται από την ∆ιεύθυνση της Σχολής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις και τις δυνατότητες κατάρτισης και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από επτά άτομα ανά τμήμα. Στην περίπτωση που ο αριθμός των καταρτιζομένων είναι μικρότερος από επτά δεν συνιστάται τμήμα και η ∆ιεύθυνση της Σχολής δύναται, εφόσον λάβει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων, να τοποθετήσει τους ενδιαφερόμενους σε άλλη ειδικότητα.
- Η διάρκεια της κατάρτισης είναι δύο εκπαιδευτικά έτη και στους καταρτιζόμενους παρέχεται επιδότηση και υγειονομική κάλυψη στο ΙΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα ανωτέρω προγράμματα, θα πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 55 ετών και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας και θα πρέπει να προσέλθουν στη Σχολή προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
- Αντίγραφο δελτίου ανεργίας
- Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
- Αντίγραφο πτυχίου σπουδών (ίσο ή ανώτερο από το απαιτούμενο)
- ∆ικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται τα κοινωνικά κριτήρια,
ήτοι:
- Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης από την οποία να προκύπτει το είδος της πάθησης και ο βαθμός αναπηρίας.
- Αντίτυπο ατομικής φορολογικής δήλωσης ή ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους, με φορολογητέο πραγματικό εισόδημα κάτω των 11.000 € ή αντίτυπο οικογενειακής φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους, με φορολογητέο εισόδημα κάτω των 22.000 € ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «ότι δεν υποβλήθηκε κατά το τελευταίο φορολογικό έτος φορολογική δήλωση λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης», θεωρημένη από την αρμόδια ∆ΟΥ. Τα παραπάνω ισχύουν και για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και για εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα (εφόσον ο άνεργος περιλαμβάνεται στη φορολογική δήλωση του γονέα ή του/της συζύγου).
- Για τους πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, και αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο ∆ήμο ή Κοινότητα ή απόφαση της ΑΣΠΕ από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του πολυτέκνου ή τέκνου πολυτέκνου.
- Για τους γονείς ανηλίκων τέκνων πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο ∆ήμο ή Κοινότητα.
- Ειδικά οι ομογενείς θα πρέπει να προσκομίσουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή ή να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νόμου ν. 1599/86 που να δηλώνει ότι «σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 11 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας με την οποία δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από την, κατά παρ.5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, βεβαιώ ότι τα φωτοαντίγραφα που επισυνάπτω αποτελούν γνήσια εκ των πρωτοτύπων που έχω στα χέρια μου».

Στα προγράμματα δεν δύνανται να συμμετέχουν όσοι κατά τα τελευταία τρία χρόνια έχουν συμμετάσχει σε κατάρτιση της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας ή σε οποιοδήποτε ΚΕΚ ή άλλη Σχολή, καθώς επίσης τα άτομα με αναπηρία οφειλόμενη σε ψυχική ασθένεια.

Σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων από τις προβλεπόμενες θέσεις θα πραγματοποιηθεί επιλογή λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Η εισαγωγή καταρτιζομένων στα Τμήματα θα γίνει ύστερα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας, (Γαλατσίου 19, Γαλάτσι), τηλ 210-2110878, 210-2023687, από την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011, ώρες 9.00 π.μ.-13.30 μ.μ. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr.

Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων - Ειδικοτήτων της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας θα οριστεί με απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved