ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ρυθμίσεις για την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών στα σχολεία

 

Αθήνα 11.10.2011, 11:32

Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών στα δημόσια σχολεία, ώστε η αναπλήρωση να γίνει εντός του διανυόμενου τριμήνου, απέστειλε στα σχολεία η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Παράλληλα, ο Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μιχάλης Κοντογιάννης, απέστειλε έγγραφο υπενθύμισης των νομικών και των ηθικών υποχρεώσεων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το υπουργείο επισημαίνεο ότι έχουν γίνει μηνυτήριες αναφορές για τα σχολεία όπου υπήρξαν βανδαλισμοί, καταστροφές και άλλα φαινόμενα ανομίας, με τις οποίες ζητείται και η αποζημίωση των ζημιών από τους δράστες ή από τους κηδεμόνες τους, όταν είναι ανήλικοι.

* Ακολουθούν οι σχετικές αποφάσεις.

 

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την Αναπλήρωση διδακτικών ωρών

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α΄),
β) των άρθρων 51 και 53 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄),
γ)  του άρθρου 2 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 Α΄),
δ) του άρθρου 2 της με αρ. πρωτ. 1120/Η/07-01-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1) κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (98 Α΄) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της απόφασης δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, από τον οποίο καλύπτονται τέτοιου είδους δαπάνες, με εγγεγραμμένες πιστώσεις του οικείου φορέα και ΚΑΕ που επαρκούν για την αντιμετώπιση των εξαιρετικών περιπτώσεων ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς για την αναπλήρωση διδακτέας Ύλης.
2) Την με αρ. πρωτ. 22143/Γ2/21-02-2008 (ΦΕΚ 357 Β΄) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.
3) Την ανάγκη αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών.

Αποφασίζουμε
Άρθρο μόνο
1. Στα σχολεία που έχασαν διδακτικές ώρες, η αναπλήρωση εξασφαλίζεται, με τους παρακάτω τρόπους:
α. Περικοπή περιπάτων και εκδρομών.
β. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών.
γ. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).
δ. Εφόσον η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με τους παραπάνω τρόπους, προστίθενται διδακτικές ώρες μετά την ολοκλήρωση του ημερησίου προγράμματος, και αξιοποιούνται τα Σάββατα.
ε. Εφόσον η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με την σωρευτική εφαρμογή των ανωτέρω και απαιτηθεί παράταση του διδακτικού έτους, αυτό θα υλοποιηθεί με απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπ/σης.
2. Με την αναπλήρωση πρέπει να εξασφαλίζεται για κάθε μάθημα η κάλυψη τουλάχιστον των 4/5 των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας.
3. Με την παύση της  λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του, ο Διευθυντής συγκαλεί το Σχολικό Συμβούλιο ανά δεκαπενθήμερο, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της κατάστασης και διατύπωσης γνώμης για την προσήκουσα διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί.
Μόλις ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο Διευθυντής συγκαλεί αμέσως και εκτάκτως το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο προτείνει στον  Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας εκπαίδευσης την οριστική διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του διανυομένου τριμήνου/τετραμήνου, από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου.
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση που το σχολικό συμβούλιο δεν υποβάλει την πρότασή του εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης εισηγείται απευθείας τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, χωρίς πρόταση του σχολικού συμβουλίου.
Την απόφαση για την αναπλήρωση λαμβάνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση αρμοδιοτήτων στελεχών Εκπαίδευσης

Με δεδομένες τις καταστροφές που πραγματοποιήθηκαν σε Δημόσια περιουσία, από τις καταλήψεις σχολικών μονάδων, και με αφορμή τις διαμαρτυρίες που γίνονται στο ΥΠΔΒΜΘ από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς για την υστέρηση του διδακτικού έργου των σχολικών μονάδων, κρίνεται απαραίτητη η υπενθύμιση της νομοθεσίας και η παραίνεση για την εφαρμογή της:

Κείμενη Νομοθεσία
• Η παράβαση καθήκοντος συνιστά πειθαρχικό αδίκημα (άρ. 11, περ. Δ΄ 1 του Ν. 1566/1985, άρ. 259 ΠΚ, άρ. 107 ΥΚ εν συνδ. με το ΠΔ 47/2006)
• Υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης-επίσημης γνωστοποίησης της κατάληψης δημόσιων χώρων στις αρμόδιες αρχές (άρ. 37 ΚΠΔ , άρ. 11 Δ΄ 1 του Ν. 1566/1985)
• Το ευαίσθητο θέμα της αστικής ευθύνης άπτεται, αφενός μεν της άμεσης ζημίας λόγω της κλοπής ή καταστροφής εκπαιδευτικού υλικού (Η/Υ, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, θρανία, καρέκλες κ.λπ.) και των φθορών στις κτηριακές εγκαταστάσεις, αφετέρου δε της έμμεσης ζημίας λόγω του (υπό προϋποθέσεις) υψηλότερου μισθολογικού κόστους για την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών
• Τονίζεται περαιτέρω, η τεράστια σημασία της ζημίας που υφίσταται η κοινωνική συνοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και της υστέρησης του διδακτικού έργου
• Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας «είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου»  (άρ. 11 Δ΄1 του Ν.1566/1985), «εφαρμόζει τους νόμους» (Καθηκοντολόγιο, άρ 28 παρ. 2γ της Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 1340), συγκαλεί το σχολικό συμβούλιο και ενημερώνει τους γονείς (Καθηκοντολόγιο, άρ. 32 της Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 1340)
• Ο σύλλογος διδασκόντων έχει την ευθύνη τήρησης του ωρολογίου προγράμματος και οργάνωσης της σχολικής ζωής (άρ. 11, ΣΤ΄ 3 του Ν. 1566/1985)
• Ο Υποδιευθυντής ενημερώνει το βιβλίο υλικού της σχολικής μονάδας (Καθηκοντολόγιο άρ. 33 παρ. 7 της Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 1340)

Υλοποίηση
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οφείλουμε να υλοποιήσουμε, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις νομικές και ηθικές μας υποχρεώσεις με το βέλτιστο παιδαγωγικό τρόπο και να ζητήσουμε την συμπαράσταση όλων όσοι συμμετέχουν στη διαμόρφωση της σχολικής ζωής.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved