ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Το νέο νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση

 

Αθήνα 31.7.2012, 10:01

Κατατέθηκε στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που επιφέρει αλλαγές στον σχετικά πρόσφατο νόμο 4009/2011 της Άννας Διαμαντοπούλου για την ανώτατη εκπαίδευση.

* Ακολουθούν το νομοσχέδιο και η αιτιολογική έκθεση.

 

Σχέδιο Νόμου
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις

Κεφάλαιο Πρώτο
Ρυθμίσεις για τα ΑΕΙ
Άρθρο 1
Σχολές - Τμήματα
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «1. Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές μονάδες του. Η Σχολή καλύπτει μία ενότητα  συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «2. Το Τμήμα  αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό. Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο των Καθηγητών, των λεκτόρων, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που υπηρετούν σε αυτό.»
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής : «Η Σχολή συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα Τμήματα ή σε ομάδες διδασκόντων. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών λειτουργούν σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος.»
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής : «6. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 3, 4 και 5, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται ΑΕΙ και να μεταβάλλεται η έδρα τους καθώς επίσης και να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Σχολές ή και Τμήματα και να μεταβάλλεται η έδρα τους για τους ακόλουθους, κατά περίπτωση, λόγους :
α) Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις σχολές ή τα Τμήματα που λειτουργούν.
β) Όταν επιβάλλεται από το δυσανάλογα μεγάλο ή αντίστοιχα μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή μια σχολή ή ένα Τμήμα.
γ) Όταν η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. ή σχολών ή Τμήματος δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία.
δ) Όταν είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας.
Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού πριν υποβολή της ανωτέρω πρότασης υποβάλει ερώτημα, συνοδευόμενο από ειδική τεκμηρίωση, για έκδοση γνώμης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), καθώς και από το Συμβούλιο των οικείων ιδρυμάτων, μετά από διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου αυτών. Στα ιδρύματα που δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί Συμβούλιο, η ανωτέρω αρμοδιότητα ασκείται από την Σύγκλητο. 
Οι ανωτέρω γνώμες θεωρείται ότι εδόθησαν μετά την άπρακτη παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε αυτές. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ενδεικτικά είναι η υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για επτά (7) ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται.»
5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) καταργείται.
6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) αναριθμείται σε παράγραφο 7 και τροποποιείται ως εξής : «7. Με τα προεδρικά διατάγματα, που προβλέπονται στην παράγραφο 6, ρυθμίζονται τα θέματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι. ή σχολής ή Τμήματος, όπως ιδίως η κατανομή και ένταξη φοιτητών και προσωπικού και ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των νέων ιδρυμάτων ή σχολών ή Τμημάτων, τα θέματα ισοτιμίας των παλαιών και νέων πτυχίων, καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με την υπεισέλευση σε ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις και η συνέχιση των εκκρεμών δικών.»
7. Η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) αναριθμείται σε παράγραφο 8.
8. Η παράγραφος 10 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) αναριθμείται σε παράγραφο 9 και τροποποιείται ως εξής : «9. Παραρτήματα των Α.Ε.Ι. μπορεί να ιδρύονται σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά τους οποίους ιδρύεται μια σχολή σε ίδρυμα της ημεδαπής και τη διαδικασία και τους όρους που ισχύουν για την ίδρυση αντίστοιχης ακαδημαϊκής δομής στην άλλη χώρα.»

Άρθρο 2
Όργανα του Ιδρύματος

1. Στο τέλος της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) προστίθενται εδάφια ως εξής : «Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας των εξωτερικών μελών ή του εκπροσώπου των φοιτητών του Συμβουλίου, η διαδικασία εκλογής αυτών επαναλαμβάνεται, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών (3) ημερών από την κάθε φορά τελευταία άγονη εκλογή και έως την εκλογή τους. Στην περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας των εξωτερικών μελών του ή του εκπροσώπου των φοιτητών, το Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς την εκλογή αυτών, έως την ανάδειξη τους.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011)  τροποποιείται ως εξής : «3. Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των εσωτερικών και των  εξωτερικών μελών του Συμβουλίου σε κάθε ίδρυμα έχει η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου, η οποία αποτελείται από τον Πρύτανη και τους Αναπληρωτές Πρύτανη, ή η Προεδρία του ΤΕΙ, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους Αναπληρωτές Προέδρου. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των αποχωρούντων μελών του Συμβουλίου, ο Πρύτανης ή ο Πρόεδρος είτε προκηρύσσει εκλογές, εφόσον πρόκειται για εσωτερικά μέλη, είτε δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση, εφόσον πρόκειται για τα εξωτερικά μέλη. Τα αποχωρούντα μέλη συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, και μετά τη λήξη της θητείας τους,  έως την αντικατάστασή τους.». Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης αυτής, η σχετική αρμοδιότητα ασκείται από το Πρυτανικό  Συμβούλιο και η όλη διαδικασία συγκρότησης αυτού ολοκληρώνεται υποχρεωτικά έως και την 25η Οκτωβρίου 2012. Τα ήδη, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αναδεδειγμένα Συμβούλια διατηρούνται έως τη λήξη της θητείας τους.
3. Η πρώτη και η δεύτερη περίοδος της περίπτωσης β) της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «…β) Τα εσωτερικά μέλη εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών του οικείου ιδρύματος με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με σημείωση της εκλογής δίπλα από το όνομα των υποψηφίων της σειράς προτίμησης με διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς (σύστημα ταξινομικής ψήφου). Στην εκλογή συμμετέχουν και οι υπηρετούντες λέκτορες των Πανεπιστημίων/καθηγητές εφαρμογών των ΤΕΙ, οι οποίοι υπηρετούν στο ίδρυμα, σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 78. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, των οποίων το μεταξύ τους διάστημα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, τότε υποχρεωτικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, ως εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου διορίζονται οι αρχαιότεροι Καθηγητές πρώτης  βαθμίδας του ιδρύματος, με τους περιορισμούς του δευτέρου εδαφίου της περ. α) της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. Η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας των ανωτέρω ψηφοφοριών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.».
4. Η περίπτωση α) της παραγράφου 5  του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «α) Προσόντα για την εκλογή εξωτερικού μέλους είναι η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα ή στις τέχνες. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αυξημένα τυπικά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού. Κωλύονται να εκλεγούν ως εξωτερικά μέλη πρόσωπα τα οποία είχαν οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με σκοπό το κέρδος με το ίδρυμα την τελευταία πενταετία, καθώς και οι εν ενεργεία καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή οι συνταξιούχοι καθηγητές του ίδιου Α.Ε.Ι. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται αναλογικά και στην παρούσα περίπτωση.».
5. Η περίπτωση β) της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «β) Ο πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται χωριστά το καθένα από τα εσωτερικά μέλη, με φανερή ψηφοφορία και πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των εσωτερικών μελών. Τα εσωτερικά μέλη συγκαλούνται προς τούτο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ανάδειξη τους, από το εσωτερικό μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους κατά την εκλογή του, το οποίο και προεδρεύει της διαδικασίας. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται μέσα σε επτά (7) ημέρες, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εσωτερικών μελών. Με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των μελών μπορεί να παυθεί εξωτερικό μέλος για λόγους πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων και καθηκόντων του. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη ανωτέρω πλειοψηφία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε επτά (7) ημέρες, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.»
6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής : «7. Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του τον αναπληρωτή πρόεδρο του Συμβουλίου μεταξύ των καθηγητών του ιδρύματος που έχουν εκλεγεί στο Συμβούλιο. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη ανωτέρω πλειοψηφία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε επτά (7) ημέρες, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.»
7. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις :
Στο τέλος της περίπτωσης α) προστίθεται εδάφιο ως εξής : «…μετά από εισήγηση της Συγκλήτου,».
Η περίπτωση ε) τροποποιείται ως εξής : «ε) την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας,».
Η περίπτωση ι) τροποποιείται ως εξής: «ι) την παύση κοσμητόρων από τα καθήκοντά τους,».    
Στο τέλος της περίπτωσης (ιγ) προστίθεται εδάφιο ως εξής : «, ύστερα από γνώμη του Κοσμήτορα της αντίστοιχης σχολής,».
8. Η παράγραφος 16 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής:
«16. α) Ο Πρύτανης εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του ιδρύματος, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τρεις μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη. 
β) Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης του Πρύτανη έχει τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου και αποτελείται από Καθηγητές πρώτης βαθμίδας του οικείου ιδρύματος. Η συμμετοχή στην εν λόγω επιτροπή αποτελεί καθήκον στο πλαίσιο του διοικητικού έργου του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας.
Η επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προσέλκυση υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες και εκθέτει στο Συμβούλιο τα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά.
γ) Το Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, επιλέγει εφόσον είναι ενδεκαμελές δύο και εφόσον είναι δεκαπενταμελές τρεις υποψηφίους μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 15 και ύστερα από εκτίμηση των ουσιαστικών τους προσόντων, προσκαλεί τους υποψηφίους σε ακρόαση ανοικτή στην κοινότητα του ιδρύματος.
Μέσα σε προθεσμία δύο ημερών από την ακρόαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, καλούνται όλοι οι καθηγητές του ιδρύματος να εκλέξουν, μεταξύ των δύο ή τριών, κατά περίπτωση, υποψηφίων που επιλέχθηκαν, τον Πρύτανη του ιδρύματος. Στην εκλογή συμμετέχουν και οι λέκτορες των Πανεπιστημίων / καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υπηρετούν στο ίδρυμα σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 78, αντίστοιχα. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, η εκλογή επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων.
Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή κλήρωσης, μεταξύ των Καθηγητών πρώτης βαθμίδας του ιδρύματος, για την ανάδειξη του Πρύτανη, με τους περιορισμούς της περ. ε) της παρούσας παραγράφου.
Η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής των ανωτέρω ψηφοφοριών και της κλήρωσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
δ) Ο Πρύτανης διορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τετραετή θητεία. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εκδίδει διαπιστωτική πράξη για τον διορισμό του Πρύτανη. Αν ο πρύτανης παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, εκλέγεται νέος Πρύτανης για πλήρη θητεία. Στην ανωτέρω περίπτωση ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εκδίδει την, κατά την περίπτωση α) της παρούσας παραγράφου, διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών.
ε) Ο Πρύτανης δεν μπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία στο ίδιο ίδρυμα.».
9. Η αρμοδιότητα της περίπτωσης ιη) της παραγράφου 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) υπάγεται εφεξής στη Σύγκλητο. Στο τέλος της παραγράφου 20 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) προστίθεται περίπτωση ιζ) ως εξής : «Ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του ιδρύματος.».
10.  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής : «19. «Η Σύγκλητος αποτελείται από: ».
Η περίπτωση γ) της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής : « γ) τους Προέδρους των Τμημάτων,».
11. Στην παράγραφο 20 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) προστίθεται περίπτωση ιζ) ως εξής : «ιζ) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συνεργασία του ιδρύματος με εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής».

Άρθρο 3
Όργανα της Σχολής
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής:
«2. α) Υποψήφιοι για τη θέση του κοσμήτορα μπορούν να είναι αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές πρώτης βαθμίδας της Σχολής με διοικητική εμπειρία, οι οποίοι υποβάλλουν υποψηφιότητα ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδεται από τον Πρύτανη δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του απερχόμενου κοσμήτορα. Ο κοσμήτορας εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες της Σχολής με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και διορίζεται από τον Πρύτανη.
β) Το Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, επιλέγει εφόσον είναι ενδεκαμελές δύο και εφόσον είναι δεκαπενταμελές τρεις υποψηφίους μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο εδάφιο α) της παρούσας παραγράφου και ύστερα από εκτίμηση των ουσιαστικών τους προσόντων. Η διαδικασία εκλογής του κοσμήτορα διενεργείται από τριμελή επιτροπή Καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας του ιδρύματος, από τους οποίους δύο ανήκουν στην οικεία σχολή ενώ ένας προέρχεται από άλλη. Η τριμελής επιτροπή ορίζεται από τον Πρύτανη. Η επιτροπή συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες, εξετάζει την εκλογιμότητα, οργανώνει και επιβλέπει το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας και εντέλει εκδίδει το αποτέλεσμα που υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος και εκδίδει τη σχετική απόφαση διορισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εκλεκτόρων. Εάν κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την προηγούμενη πλειοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός τριών (3) ημερών μεταξύ των δύο πλειοψηφησάντων.
Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή κλήρωσης, μεταξύ των Καθηγητών πρώτης βαθμίδας της Σχολής, για την ανάδειξη του Κοσμήτορα, με τους περιορισμούς της περ. δ) της παρούσας παραγράφου.
Η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας των ανωτέρω ψηφοφοριών και της κλήρωσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
δ) Ο κοσμήτορας δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχή θητεία.».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) καταργείται.
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) αναριθμείται σε 3.
4. Η περίπτωση β) της παραγράφου 5, η οποία αναριθμείται σε 4, του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) αντικαθίσταται ως εξής: «β) επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων του νόμου, του Οργανισμού και του Κανονισμού,».
Η περίπτωση ε) της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) αντικαθίσταται ως εξής: «συγκροτεί μετά από γνώμη της Κοσμητείας τις επιτροπές αξιολόγησης των καθηγητών, κατ’ άρθρο 21 του παρόντος νόμου. Η αρμοδιότητα συγκρότησης των επιτροπών επιλογής και εξέλιξης των Καθηγητών, κατ’ άρθρο 19 του παρόντος νόμου, ανήκει στη Συνέλευση του Τμήματος, και».
5. Οι παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) αναριθμούνται σε 5, 6, 7 και 8, αντίστοιχα.
6. Η περίπτωση β) της παραγράφου 7, όπως αυτή έχει αναριθμηθεί, του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής : «β) τους προέδρους των τμημάτων,».
7. Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων γ), ι), ιε) και ιστ) της παραγράφου 10, η οποία αναριθμείται σε 9, του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) υπάγονται εφεξής στη Συνέλευση του Τμήματος.
Η αρμοδιότητα της περίπτωσης ε) και ζ) της ίδιας παραγράφου καταργείται.
Στην αρμοδιότητα της περίπτωσης β) της ίδιας παραγράφου προστίθενται εντέλει οι λέξεις «… της Συγκλήτου και του Πρύτανη».
Τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων στ), ια) και ιβ) της ίδιας παραγράφου η Κοσμητεία τις ασκεί μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. 
8. Η περίπτωση α) της παραγράφου 11, η οποία αναριθμείται σε 10, του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες  της σχολής καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία,  των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών».
9. Η παράγραφος 12 του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) αναριθμείται σε 11.

Άρθρο 4
Όργανα του Τμήματος

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) τροποποιούνται ως εξής:
«1. Όργανα του Τμήματος είναι: α) Ο Πρόεδρος, β) η Συνέλευση του Τμήματος και, εφόσον έχουν συσταθεί Τομείς, γ) ο Διευθυντής του Τομέα και δ) η Γενική Συνέλευση του Τομέα. Ως προς το νομικό καθεστώς των αρμοδιοτήτων των οργάνων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011). 2. Ο Πρόεδρος  του Τμήματος εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία.».
2. Ο Πρόεδρος του Τμήματος, η Συνέλευση του Τμήματος, και εφόσον στο Τμήμα έχουν συσταθεί Τομείς ,  ο Διευθυντής και η Γενική Συνέλευση του Τομέα έχουν το σύνολο των αρμοδιοτήτων που τους απονέμουν, αντίστοιχα, οι διατάξεις του  Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) (ιδίως άρθρ0 10 παρ. 3 & 6) σε συνδυασμό με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011), αναλόγως εφαρμοζόμενες.
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «5. Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011), έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος (έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή).
Οι εκπρόσωποι των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των αντιστοίχων μελών τους. Για την εκπροσώπηση των φοιτητών εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 49 του παρόντος νόμου.».
4. Όπου στον Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) γίνεται αναφορά σε (προπτυχιακά) «Προγράμματα σπουδών» νοούνται εφεξής τα τμήματα, ενώ όπου γίνεται αναφορά σε διευθυντές τους νοούνται εφεξής οι Πρόεδροι.
5. Για τη λειτουργία των Τμημάτων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011).
6. Στο τέλος του άρθρου 10 του  Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) προστίθεται έβδομη παράγραφος ως εξής : «7. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

Άρθρο 5
Άλλα θέματα ΑΕΙ
1. Το στοιχείο λδ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) αντικαθίσταται ως εξής: «λδ) η δυνατότητα των Α.Ε.Ι. να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων για την μεταφορά των φοιτητών, συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών τους και κάθε άλλο θέμα που συναρτάται με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε ιδρύματος και»
2. Στο άρθρο 18 του ν. 4009/2011 προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6. Η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση νέων θέσεων ή για εξέλιξη μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για έγκριση της σχετικής πίστωσης και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
3. Στο στοιχ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) απαλείφεται η φράση «, πλην του προέδρου της ΑΔΙΠ,»
4. To τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον τρόπο και τα κριτήρια της δωρεάν διανομής στους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών των διδακτικών συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ», καθώς και την καταβολή αμοιβής στους συγγραφείς τους.»
5. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι διαδικασίες εξέλιξης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως την 1.7.2011, καθώς και οι διαδικασίες μετάκλησης και μετακίνησης που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις.»
β) Το πρώτο εδάφιο του στοιχ. β) της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) αντικαθίσταται ως εξής: «β) Οι λέκτορες με θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μπορούν με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας και μέχρι δύο φορές έως τη λήξη της επταετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να ζητήσουν την εξέλιξή του στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή. Μετά την πάροδο της επταετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού του λήγει αυτοδικαίως η θητεία του, εκτός των περιπτώσεων που η διαδικασία εξέλιξης δεν έχει ολοκληρωθεί οπότε παρατείνεται η διάρκεια της θητείας έως την ολοκλήρωσή της για χρονικό διάστημα ενός έτους, κατά ανώτατο όριο, εντός του οποίου κρίνεται υποχρεωτικά, άλλως θεμελιώνεται παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.»
γ) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) προστίθεται στοιχείο δ) ως εξής: «δ) Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρούσα παράγραφο, οι λέκτορες υποχρεούνται για τα πρώτα τρία έτη υπηρεσίας τους να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Έως τη δημοσίευση του Οργανισμού, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τη δημοσίευση του νόμου νομοθεσία για τους καθηγητές των Α.Ε.Ι. επεκτείνονται στο σύνολο των λεκτόρων.»
6. Στην παρ. 4 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) πριν από το πρώτο εδάφιο προστίθεται η εξής φράση: «Οι αναπληρωτές καθηγητές που υπηρετούν έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
7. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) προστίθεται δεύτερη υποπαράγραφος ως εξής: «Η εκκαθάριση της δαπάνης και η πληρωμή των χρηματικών ενταλμάτων για διδακτικά συγγράμματα που διανεμήθηκαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006-07 έως και 2009-10 γίνεται από τα Α.Ε.Ι. σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού τους, εξαιρουμένων μόνο εκείνων των περιπτώσεων που έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 15 του άρθρου μόνου της υπ’ αριθ. Φ.12.1/137002/Β3/23-10-08 (Β΄2226) Υπουργικής Απόφασης δικαιολογητικά στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέχρι 31-05-2012.»
8. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν.4025/2011 (Α´228), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Από τη δημοσίευση του παρόντος, τμήματα των Α.Ε.Ι. δύνανται να οργανώνουν αυτοδύναμα ή να συνδιοργανώνουν μεταξύ τους προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) με γλώσσα διδασκαλίας, εν όλω ή εν μέρει, κατ’ εξαίρεση, ξένη γλώσσα.»

 

Κεφάλαιο Δεύτερο
Άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άρθρο 6
Καθαρισμός σχολικών μονάδων

1. Η  περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 ( Α΄138), όπως είχε αντικατασταθεί, αντικαθίσταται ως εξής: «γ.i Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 ( Α΄ 1001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών. ii) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2013-2014 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία iii) Για το κόστος της απασχόλησης, με συμβάσεις, του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2013-2014 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται, με απόφαση Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

Άρθρο 7
Θέματα Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
1. Στο τέλος της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εάν δεν υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. κανένας Σύμβουλος, ή οι υπηρετούντες Σύμβουλοι δεν επαρκούν, τα όργανα διοίκησης στα οποία προβλέπεται συμμετοχή Συμβούλου συγκροτούνται και λειτουργούν νομίμως και χωρίς αυτόν».
2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 3966/2011 η φράση «Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων» αντικαθίσταται με τη φράση «Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών του Τμήματος Συμβάσεων και Οικονομικών Υποθέσεων».
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του ν. 3966/2011 τροποποιείται ως εξής: «3. Το Τμήμα Συμβάσεων και Οικονομικών Υποθέσεων περιλαμβάνει τα Γραφεία: α) Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας, με αρμοδιότητα, ιδίως, την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, τη σύνταξη του ισολογισμού και του απολογισμού, τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών δαπανών και λοιπών παραστατικών στοιχείων, την τήρηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τις κάθε φύσης πληρωμές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, τη μισθοδοσία του προσωπικού και την καταβολή λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων και β) Προγραμμάτων και Διαγωνισμών, με αρμοδιότητα, ιδίως, τη διοικητική  υποστήριξη της διενέργειας πάσης φύσεως διαγωνισμών, τη σύνταξη προδιαγραφών και διακηρύξεων, τη σύνταξη σχεδίων συμβάσεων, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή μη προγραμμάτων καθώς και την πάσης φύσεως οικονομική παρακολούθηση των προγραμμάτων, ενεργειών και έργων που εκτελούνται στο Ι.Ε.Π., σε συνεργασία με το Γραφείο Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Επιστημονικής Υπηρεσίας που έχει την αποκλειστική επιστημονική ευθύνη επ’ αυτών.».
4. Στο τέλος της περίπτωσης β) της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την υποπερίπτωση γ) της περίπτωσης α) της παραγράφου 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στα καθήκοντα των Συμβούλων που αποσπώνται στο Ι.Ε.Π. περιλαμβάνεται και η συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.».
5. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 26 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 απαλείφεται η φράση «για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας».
6. Στο άρθρο 20 του ν. 3966/2011 προστίθεται παράγραφος 36 ως εξής: «36. Η έκθεση απολογισμού και αξιολόγησης του Ι.Ε.Π. που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 υποβάλλεται για πρώτη φορά το έτος 2013.».

Άρθρο 8
Θέματα Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
1. H περίπτωση α. της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Νόμου 4027/11, με ΦΕΚ 233 τροποποιείται ως εξής: «α) Από τα σχολεία της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 2: α) Λύκεια που έχουν ιδρυθεί κατά τις διατάξεις του νδ 695/1970 (Α 221) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, καταργούνται σταδιακά  από το σχολικό έτος  2013-2014. Τα παραπάνω Λύκεια μέχρι την οριστική λήξη της λειτουργίας τους μπορούν να ενισχύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του Νόμου 4027/11, με ΦΕΚ 233 τροποποιείται ως εξής: «Εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν αναγνωριστεί ή αναγνωρίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και δεν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα άλλης χώρας, μπορεί να ενισχύονται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3».
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του Νόμου 4027/11, με ΦΕΚ 233 τροποποιείται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και  Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,   επιτρέπεται να αποσπώνται εκπαιδευτικοί –κληρικοί, μοναχοί και μοναχές (δάσκαλοι ή καθηγητές), ασκώντας παράλληλα μετά τη λήξη του ωραρίου διδασκαλίας, όπως ορίζεται στο παρόν και τα ιερατικά τους καθήκοντα. Για τις αποσπάσεις αυτών και την παράταση απόσπασης ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 και επιπλέον απαιτείται άδεια του ιερατικού τους προϊσταμένου στην Ελλάδα, του οικείου μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής καθώς και εισήγηση του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης. Για τα λοιπά θέματα της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας παραγράφου ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα στο παρόν και στα άρθρα 20, 21 και 23.».
4. Η περίπτωση β της παραγράφου 3  του άρθρου 18 του Νόμου 4027/11, με ΦΕΚ 233 αντικαθίσταται ως εξής: «Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, για δύο ακόμη έτη, κατόπιν εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης  σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού,  χωρίς επιμίσθιο και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης  Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.  Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τρία(3) συνολικά έτη απόσπασης μπορούν να αποσπαστούν μέχρι τη συμπλήρωση αυτών».
5. Η περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του Νόμου 4027/11, με ΦΕΚ 233 τροποποιείται ως εξής: «γ) Κατ’ εξαίρεση παράταση της απόσπασης μπορεί να γίνει και πέραν της πενταετίας αα) όταν επιβάλλεται από διακρατικές συνθήκες, ββ) όταν είναι αδύνατη η αντικατάσταση του αποσπασμένου. Στην παραπάνω περίπτωση του εδαφίου ββ’ η παράταση χορηγείται για κάθε σχολικό έτος, εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι και υπάρχει θετική αξιολόγηση για την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, οι οποίοι βεβαιώνονται από τους οικείους Συντονιστές Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας , γγ) στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών ιερωμένων της παραγράφου 5, οι οποίοι συνεχίζουν να εκτελούν ιερατικά καθήκοντα. Η παράταση χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την απόσπασή τους.».
6. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 18  του Νόμου 4027/11, με ΦΕΚ 233 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «η οποία λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ή σε περίπτωση έλλειψης Συντονιστή, μόνο με τη σύμφωνη  γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να μετακινηθούν για τις ανάγκες της υπηρεσίας από χώρα σε χώρα και σε περιοχή ευθύνης διαφορετικού Συντονιστικού Γραφείου, με απόφαση της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης».
7. Η περίπτωση α της παραγράφου 13 του άρθρου 18 του Νόμου 4027/11, με ΦΕΚ 233 συμπληρώνεται μετά την πρώτη πρόταση ως εξής: « Επίσης, για λόγους συνυπηρέτησης μπορούν να αποσπώνται στο εξωτερικό, στην ίδια περιοχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος στρατιωτικού, που υπηρετεί σε μη διαπιστευμένη αρχή του εξωτερικού, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας αρχής».
8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 34  του Νόμου 4027/11, με ΦΕΚ 233 τροποποιείται ως εξής: «Καταργούνται  τα άρθρα 1 έως και 33, το άρθρο 39 και το άρθρο 72 του ν. 2413 /1996». 
9. Στο άρθρο 18  του Νόμου 4027/11, με ΦΕΚ 233 προστίθεται παράγραφος ως εξής:«17. Εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή με ομογενείς ή με αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους εξωτερικού μπορεί να αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξωτερικού με τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και χωρίς το εκάστοτε ισχύον επιμίσθιο. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών αυτών παρατείνεται για κάθε σχολικό έτος, εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι και υπάρχει θετική αξιολόγηση για την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, οι οποίοι βεβαιώνονται από τους οικείους Συντονιστές Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας».
10. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Νόμου 4027/11, με ΦΕΚ 233 τροποποιείται ως εξής: «β. Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο υπηρετών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ή Σύμβουλος Α΄ ή Β΄ του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  που ορίζεται με τον αναπληρωτή του».
11. Η περίπτωση ιδ΄ της υποπαραγράφου ά της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002( Α΄152) αντικαθίσταται ωε εξής: «ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλασσόμενης της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000».

Άρθρο 9
Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
1. Το άρθρο 12 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α) όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 31 του ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α), τροποποιείται ως ακολούθως: α. Στην  παράγραφο  1 του  Άρθρου   12 προστίθεται   στοιχείο ζ: «ζ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης για τη συνδρομή των κριτηρίων και στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια  ισχύος  αυτής. Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και διαρκής, πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως  και με αυτοψία. Τα ελεγχόμενα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να προσκομίζουν οποιαδήποτε  έγγραφα ζητηθούν και  άπτονται της  λειτουργίας  τους.  Για  κάθε  διενεργηθέντα  έλεγχο συντάσσεται  Έκθεση.» β. Το στοιχείο (γ) της παραγράφου 2 τροποποιείται ως ακολούθως: (γ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί των λοιπών παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 11 για τη συνδρομή των κριτηρίων και στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής.  Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και διαρκής, πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο καθώς και με αυτοψία και στο πλαίσιο του οι  ελεγχόμενοι πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης υποχρεούνται να προσκομίζουν οποιαδήποτε  έγγραφα ζητηθούν και άπτονται της λειτουργίας τους. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται Έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Τα στοιχεία (β), (γ) και (ε) της   παραγράφου    2  του  άρθρου 10   του  ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α)  όπως  τροποποιήθηκαν  με το άρθρο 45 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α) και το άρθρο 31 του ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α), τροποποιούνται   ως  ακολούθως: «(β) Οι  διδάσκοντες  σε  Κέντρο   Μεταλυκειακής  Εκπαίδευσης   να  έχουν   τα   τυπικά   και ουσιαστικά προσόντα  που  απαιτούνται για   την   κατοχή   θέσης   διδακτικού  προσωπικού   στο  ίδρυμα της  αλλοδαπής και   τούτο  να   πιστοποιείται  με   σχετική  βεβαίωση  του  αλλοδαπού  ιδρύματος. … (ε) Οι όροι εισαγωγής, φοίτησης, αξιολόγησης, εξέλιξης και αποφοίτησης των σπουδαστών να είναι συγκρίσιμοι  με   αυτούς   που  ισχύουν σε  ίδιο  ή  συγκρίσιμο  πρόγραμμα   του   ιδρύματος   της   αλλοδαπής». Το στοιχείο γ) της παρούσης καταργείται.
3. Το  τρίτο  εδάφιο του  στοιχείου  δ της  παραγράφου  2 του  άρθρου  6  του  ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α),  όπως  τροποποιήθηκε  με το άρθρο 45 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α) και το άρθρο 31 του ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α), τροποποιείται  ως εξής: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,  για τη  διδασκαλία  γνωστικών  αντικειμένων για  τα οποία  επαρκούν μόνο  ειδικές, τεχνικές  ή  πρακτικές  δεξιότητες δεν  απαιτείται  η κατοχή  πτυχίου  ανωτάτου  εκπαιδευτικού  ιδρύματος.  Ο   αριθμός  αυτών  δεν  δύναται  να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό  του  συνολικού αριθμού των  διδασκόντων  του  Κέντρου  Μεταλυκειακής  Εκπαίδευσης».
4. Το άρθρο 15 του ν.3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α) και με το άρθρο 31 του ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α) , τροποποιείται ως εξής: α. Στην  παράγραφος  2   του άρθρου 15 προστίθεται    στοιχείο  δ   ως   εξής:  « δ.  Βεβαίωση   του   συμπράττοντος    ιδρύματος  του στοιχείου  β   της    παραγράφου   2    του  άρθρου   10  ,    εφόσον   δεν   κατατίθεται     η    ισοτιμία   του δεύτερου  εδαφίου του   στοιχείου   δ  της   παραγράφου  2  του άρθρου 6  του   παρόντος  νόμου .»  β. Προστίθεται  παράγραφος   5   ως   εξής: «5.  Η υποχρέωση  εγγραφής  στο  Μητρώο  Διδασκόντων  των  Κέντρων  Μεταλυκειακής  Εκπαίδευσης  δεν  ισχύει  για  τους  διδάσκοντες,   που  ανήκουν  στο  διδακτικό   προσωπικό του  συνεργαζόμενου  αλλοδαπού  εκπαιδευτικού  ιδρύματος   της παρ.1 του άρθρου 10 και   διδάσκουν  για   περιορισμένο  χρονικό  διάστημα  σε  ίδια  ή   συγκρίσιμα   προγράμματα   που  υλοποιούνται   στο   Κέντρο  Μεταλυκειακής  Εκπαίδευσης».
5. Το  στοιχείο β της  παραγράφου 1 του  άρθρου   4  του   ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α),   όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α) και το άρθρο 31 του ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α), τροποποιείται  ως ακολούθως: « β.  ο σκοπός  του,  σύμφωνα με  το  καταστατικό του,  αφορά   και  την  παροχή  υπηρεσιών  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης».

Άρθρο 10
Άλλες ρυθμίσεις

1. Η παρ. 23 του ένατου άρθρου του Νόμου 4057/2012 (Α54) καταργείται και επανέρχεται σε ισχύ η παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν.2621/1998 (Α΄ 136),όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 άρθρου 58 του Ν. 4009/2001 (Α΄195). Οι προβλέψεις της παρ. 23 αρ. 2 Ν. 2621/1998 ισχύουν και για τους φορείς που διαδέχθηκαν ως καθολικοί διάδοχοι αυτούς που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο, δυνάμει συγχώνευσης δι΄ απορρόφησης. Στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 23 του Ν. 261/1998 προστίθεται και το Κέντρο  Ελληνικής Γλώσσας.
2. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) προστίθενται τα εξής εδάφια: «Ειδικά τα στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, να παρέχουν υπηρεσίες που είναι συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου. Για την παροχή υπηρεσιών προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων θεωρείται ότι, στους εκπαιδευτικούς και γενικά τους δημόσιους υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου, είχε χορηγηθεί άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου.».

 

Κεφάλαιο Τρίτο
Άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Άρθρο 11
Ρυθμίσεις Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
1. Το αρ. 11 παρ. 1 περιπτ. β΄ του Ν. 3908/2011 (Α΄ 8) τροποποιείται ως εξής: «β. Στην Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας και Περιφερειακής Συνοχής, ύψους άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, του άρθρου 6 περιπτώσεις α` και γ, που πραγματοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων Τεχνολογικής Ανάπτυξης του άρθρου 6 περ. β` που πραγματοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.»
2. Όπου στο Ν. 3908/2011 (Α΄ 8) και στις πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση ή σχετίζονται με την  εφαρμογή που αναφέρεται ως αρμόδια η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αρμόδια στο εξής είναι η Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
Ειδικώς ως προς τις ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων του 2ου εξαμήνου του 2011, για την παραλαβή των οποίων ήταν αρμόδια η καταργηθείσα Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η δεκαήμερη προθεσμία του αρ. 5 παρ. 3 του ΠΔ 33/2011 αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από την κατάργηση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ανανεώνεται από την νέα στελέχωση αναφορικά με τις εν λόγω αρμοδιότητες του Επενδυτικού Νόμου, της Διεύθυνσης Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναδρομικά από 21.06.2012. 
Επιπλέον, ως προς την εξέταση των ενστάσεων από την αρμόδια τριμελή επιτροπή σε θέματα νομιμότητας των επενδυτικών σχεδίων του α΄εξαμήνου του 2012, η δεκαπενθήμερη προθεσμία του άρθρου 5 πρ.2 του ΠΔ33/20011 αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από την κατάργηση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έως την πάροδο δέκα (10)ημερών από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης της ανωτέρω επιτροπής. Τέλος, οι προθεσμίες για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του α΄εξαμήνου του 2012 όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 του ΠΔ33/2011 καθώς και στο άρθρο 241 παρ.12 του νόμου 4072/2012, αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από την κατάργηση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ανανεώνεται από τη νέα στελέχωση αναφορικά με τις εν λόγω αρμοδιότητες του επενδυτικού νόμου, της Διεύθυνσης Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
3. Το άρθρο 11 παρ. 4 περιπτ. β΄ του Ν. 3908/2011 (Α΄ 8) αντικαθίσταται ως εξής: «β. Από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων και ενστάσεων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στην καταργηθείσα Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εκδίδονται από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης».

Άρθρο 12
Ρυθμίσεις Υπουργείου Εξωτερικών
1. Η δεύτερη παράγραφος της περιπτώσεως ε της παραγράφου 2 του α.93, ν. 3566/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : «Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου για να προαχθούν στον βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ , πρέπει να έχουν υπηρετήσει, τουλάχιστον μία φορά, σε αρχή ειδικών συνθηκών, όπως οι αρχές αυτές ορίζονται βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 95, ή σε χώρες ειδικών συνθηκών, όπως οι χώρες αυτές ορίζονταν με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και τέσσερα τουλάχιστον έτη σε διπλωματική αρχή.».
2. Στην παράγραφο 12α του άρθρου 49 του ν. 3943/2011, προστίθενται τα εξής : «Στο Υπουργείο Εξωτερικών οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης και τον Προϊστάμενο της. Σε περίπτωση απουσίας, μη τοποθέτησης ή κωλύματος του Προϊσταμένου, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, στον οποίο υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης.».
3. Στο άρθρο 3 του ν.3566/ 2007, όπως ισχύει προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής : «9. Στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού προΐσταται Γενικός Γραμματέας, για την τοποθέτηση και τις αρμοδιότητες του οποίου ισχύει ότι προβλέπεται για τον Γενικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Όπου στο νόμο γίνεται αναφορά σε Αναπληρωτή Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα, νοείται ο Γενικός Γραμματέας Διοίκησης και Οργάνωσης για τις προϋποθέσεις τοποθέτησης και τις αρμοδιότητες του οποίου ισχύει ότι για τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα.»

Άρθρο 13
Ρύθμιση Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η παράγραφος 21 του άρθρου 110 του Ν. 4055/2012 (Α’ 51), τροποποιείται ως εξής: «Οι διατάξεις των άρθρων 1,4,5,8,17 και 20 ισχύουν από την 16η Σεπτεμβρίου 2013».

 

Κεφάλαιο Τέταρτο
Μεταβατικές  διατάξεις
Άρθρο 14
Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας για το έτος 2012 γίνεται βάσει των εγκεκριμένων ή εγκριθησόμενων προϋπολογισμών τους. Προκειμένου για μη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς ιδρυμάτων, τα οποία δεν έχουν αναδείξει τα όργανα που προβλέπει ο Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011), αρμόδιο όργανό τους για την ψήφιση του προϋπολογισμού είναι το προβλεπόμενο από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011).

Άρθρο 15
Διοικητικά όργανα
1. Η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων των Ανώτατων Ιδρυμάτων, η οποία ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου 2012, σύμφωνα με το νομοθετικό  καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο εκλογής τους παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2012. Η ανάδειξη των νέων οργάνων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195), ως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. Κατά την πρώτη εκλογή του Πρύτανη η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται υποχρεωτικά έως και την  30η Νοεμβρίου 2012.
2. Η θητεία των μονομελών οργάνων, εκτός αυτών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ολοκληρώνεται σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς του χρόνου εκλογής τους. Οι αρμοδιότητες αυτών διαμορφώνονται  όπως ορίζει ο Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011), τροποποιούμενος με τον παρόντα νόμο. Στη συνέχεια, τα μονομελή όργανα αναδεικνύονται δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011), ως αυτός ισχύει.
3. Στην περίπτωση αποχώρησης μονομελών οργάνων διοίκησης, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων της παραίτησης ή της συνταξιοδότησης, η Σύγκλητος του οικείου Ιδρύματος ορίζει τον αντικαταστάτη αυτών μέχρι την λήξη της τετράμηνης προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ειδικά, στην περίπτωση αποχώρησης του Πρύτανη, εντός του χρονικού διαστήματος της θητείας του, όπως προβλέπεται στο εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Σύγκλητος του οικείου Ιδρύματος ορίζει αντικαταστάτη αυτού με θητεία έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο έγινε η αντικατάσταση. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος πραγματοποιείται η εκλογή νέου Πρύτανη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011), ως αυτός ισχύει. Η θητεία του νέου Πρύτανη άρχεται μετά το πέρας της θητείας του ορισθέντος από τη Σύγκλητο αντικαταστάτη.
4. Με τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι επιτροπές που έχουν συσταθεί σε κάθε Α.Ε.Ι. για την ανάδειξη των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011), ως ίσχυε πριν τις παρούσες τροποποιήσεις.
5. Οι μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) παραμένουν σε ισχύ, έως την πλήρη εφαρμογή του παρόντος νόμου και εφαρμόζονται αναλογικά, εφόσον δεν καταργούνται (ρητά ή σιωπηρά) με της παρούσες τροποποιήσεις.
6. Οι ρυθμίσεις για τα Πανεπιστήμια εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Τ.Ε.Ι., εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με ρητή ειδική διάταξη νόμου.
Άρθρο 16
Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις αυτού και, ιδίως :
1. Τροποποιούνται οι κάτωθι διατάξεις : α) Οι παράγραφοι 1,2,4,6,8,9 και 10 του άρθρου 7 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), β) Οι παράγραφοι 2,3,4,5,7,10,16,18,19 και 20 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), γ) Οι παράγραφοι 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), δ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), ε) Το στοιχείο λδ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), στ) Τα άρθρα 18,23,37,77,78 και 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), ζ) Το άρθρο 18 του ν. 3870/2010 ( Α΄138), η) Τα άρθρα 4,13,14 και 20 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), θ) Τα άρθρα 5,30,18,34 και 14 του ν. 4027/11 (ΦΕΚ Α’ 233), ι) Το άρθρο 6 του ν. 3027/2002 (Α΄152), ια) Τα άρθρα 4,12,10,15 και 6 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α’ 177), ιβ) Το άρθρο 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), ιγ) Το άρθρο 11 του Ν. 3908/2011 (Α΄ 8), ιδ) Το άρθρο 3 και 93 του ν. 3566/2007 (Α’ 117), ιε) Το άρθρο 49 του ν. 3943/2011 (Α’ 66), ιστ) Το άρθρο 110 του Ν. 4055/2012 (Α’ 51).
2. Καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις : α) Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), γ) Οι περιπτώσεις ε) και ζ) της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), δ) Η παράγραφος 23 του ένατου άρθρου του Νόμου 4057/2012 (Α’ 54), ε) Το άρθρο 11 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), στ) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195).

Άρθρο 17
Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥ. ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

 

 

 

Αιτιολογική Έκθεση
Στο Σχεδίου Νόμου : Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ι. Γενικά
Η ψήφιση του ν. 4009/2011 για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 16 του Συντάγματος, αποτέλεσε ένα γεγονός με μεγάλη πολιτική σημασία καθώς ο νόμος αυτός εγκρίθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής, με βάση την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων κατά το χρόνο ψήφισης του. Αυτό το πολύ σημαντικό πολιτικό κεκτημένο αποτελεί τη βάση της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας για την ψήφιση από τη Βουλή ορισμένων ρυθμίσεων προς τη βελτίωση του ν. 4009/2011.
Ο εν λόγω νόμος υιοθέτησε ορισμένες καινοτόμες επιλογές όπως προς τη διοικητική δομή και τη ακαδημαϊκή λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι καινοτομίες αυτές συνοδεύονταν από συνολικές αλλαγές του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Κατά την εφαρμογή του νόμου στο σκέλος κυρίως της διοίκησης των ιδρυμάτων παρουσιάστηκαν ορισμένες δυσλειτουργίες.
Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να προωθήσει προς ψήφιση από τη Βουλή ορισμένες ρυθμίσεις οι οποίες έχουν δυο βασικά χαρακτηριστικά:
Αφενός προβλέπουν την ύπαρξη ενός μεταβατικού χρονικού διαστήματος, ρεαλιστικού και ικανού για την σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, και αφετέρου περιλαμβάνουν ορισμένες αλλαγές σε σημεία τα οποία αποδείχθηκε, κατόπιν εξαντλητικού διαλόγου με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές (πολιτικά κόμματα, Σύνοδος Πρυτάνεων, Σύλλογοι διδασκόντων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, κλπ) ότι χρήζουν βελτιωτικών παρεμβάσεων, οι οποίες δεν ανατρέπουν τη βασική φιλοσοφία του ν. 4009/2011, αλλά δημιουργούν βασιμότερες προϋποθέσεις για την καλύτερη, πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. Αυτή άλλωστε υπήρξε και η βασική δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά την ανάλυση των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης που εγκρίθηκαν από τη Βουλή.
Στόχος των προτεινομένων ρυθμίσεων είναι η όσο το δυνατόν πιο ομάλη μετάβαση της οργάνωσης και λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από το προϊσχύσαν στο νέο νομοθετικό καθεστώς, κατά τρόπο που να μην αλλοιώνεται ούτε η ακαδημαϊκή ούτε η διοικητική οργάνωση και λειτουργία των Ιδρυμάτων αυτών. Για το λόγο αυτό, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εστιάζουν σε θέματα που διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τη επίτευξη μιας όσο το δυνατόν πιο λειτουργικής ισορροπίας μεταξύ των αρμοδιοτήτων των διαφόρων οργάνων διοίκησης των Ιδρυμάτων, τη βελτίωση του τρόπου ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Ιδρυμάτων, δίνοντας έμφαση στη συνταγματικά προβλεπόμενη έννοια της αυτοδιοίκησης τους, και τέλος στην επίλυση ζητημάτων που έχουν προκύψει από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στο ν. 4009/2011.
Επίσης με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται και άλλα επείγοντα θέματα τόσο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όσο και των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΙΙ. Ανάλυση των επιμέρους άρθρων
Το παρόν νομοσχέδιο αποτελείται από 4 κεφάλαια, τα οποία χωρίζονται σε επιμέρους 17 άρθρα που περιέχουν τις ρυθμίσεις για τα ΑΕΙ της χώρας και άλλες διατάξεις. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα άρθρα 1-5 και αφορά στις ρυθμίσεις ζητημάτων των ΑΕΙ, το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα άρθρα 6-10 και αφορά σε άλλες επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα άρθρα 11-13 και αφορά σε άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα άρθρα 14-17 και αφορά τις μεταβατικές, τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις, καθώς και την πρόβλεψη για την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Πιο συγκεκριμένα:

Κεφάλαιο Πρώτο - Ρυθμίσεις για τα ΑΕΙ (άρθρα 1-5)
Άρθρο 1 : Σχολές – Τμήματα
Με το άρθρο 1 του πρώτου κεφαλαίου του νομοσχεδίου ρυθμίζονται τα θέματα της δομής και της λειτουργίας των Σχολών και των Τμημάτων των Ιδρυμάτων της Χώρας, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες αυτών.
Ρυθμίζεται η διαδικασία με την οποία συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται ΑΕΙ και μεταβάλλεται η έδρα τους, καθώς επίσης η διαδικασία που ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Σχολές ή και Τμήματα, καθώς και η διαδικασία μεταβολής της έδρας τους. Αναφέρονται οι λόγοι οι οποίοι, διαζευκτικά, δύνανται να αιτιολογούν τις ανωτέρω μεταβολές, καθώς επίσης τίθεται και η διαδικασία ρύθμισης των θεμάτων που προκύπτουν από τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι. ή σχολής ή Τμήματος.
Τέλος, ρυθμίζεται η διαδικασία ίδρυσης παραρτημάτων των Α.Ε.Ι. σε άλλες χώρες.

Άρθρο 2 : Όργανα του Ιδρύματος
Με το άρθρο 2 του πρώτου κεφαλαίου του νομοσχεδίου ρυθμίζονται τα θέματα της διαδικασίας ανάδειξης των εσωτερικών και των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου σε κάθε ίδρυμα. Επιπλέον, αντιμετωπίζεται το φαινόμενο των άγονων διαδικασιών ανάδειξης των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου, καθώς και του Προέδρου, ενώ ρυθμίζονται και τα προσόντα για την εκλογή των εξωτερικών μελών. Επιπλέον, αναπροσαρμόζονται οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου και η σχέση του με τα άλλα όργανα του ιδρύματος.
Τέλος, καθορίζεται η διαδικασία ανάδειξης του Πρύτανη, καθώς και αναπροσαρμόζονται οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου.

Άρθρο 3 : Όργανα της Σχολής
Με το άρθρο 3 του πρώτου κεφαλαίου του νομοσχεδίου καθορίζεται η διαδικασία εκλογής του κοσμήτορα. Επίσης, αναπροσαρμόζονται οι αρμοδιότητες της κοσμητείας με μεταφορά ορισμένων εξ αυτών στα όργανα των Τμημάτων.
Τέλος, ρυθμίζεται η συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Άρθρο 4 : Όργανα του Τμήματος
Με το άρθρο 4 του πρώτου κεφαλαίου του νομοσχεδίου καθορίζονται τα όργανα του Τμήματος, τα οποία είναι ο Πρόεδρος, η Συνέλευση του Τμήματος και, εφόσον έχουν συσταθεί Τομείς, ο Διευθυντής του Τομέα και η Συνέλευση του Τομέα. Επιπλέον, καθορίζεται η διαδικασία εκλογής του Προέδρου του Τμήματος, καθώς και οι αρμοδιότητες αυτού, της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, του Διευθυντή και της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα.

Άρθρο 5 : Άλλα θέματα ΑΕΙ
Με το παρόν πέμπτο άρθρο του πρώτου κεφαλαίου του νομοσχεδίου ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Με την παράγραφο 1 επιδιώκεται η κάλυψη του νομοθετικού κενού στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς των μεταφορών φοιτητών και σε αυτό των συμβάσεων καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών των ιδρυμάτων. Με τη συγκεκριμένη νέα διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στα Α.Ε.Ι. να ρυθμίζουν με τον Οργανισμό τους ζητήματα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης μεταφορικών μέσων για την μεταφορά των φοιτητών, καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών τους και να ρυθμίζουν κάθε άλλο θέμα που συναρτάται με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε ιδρύματος.
Συγκεκριμένα, στην παρ. 8 του άρθρου 1, του ν. 2083/92 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38, παρ.3 του ν. 3794/2006 είχε προβλεφθεί η δυνατότητα των A.E.I. να συνάπτουν συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών τους. Με την παρ. 11 του άρθρου 1, του ν. 2083/92 όπως προστέθηκε με την παρ. 4, του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 προβλέφθηκε η δυνατότητα των Πανεπιστημίων να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων για την μεταφορά των φοιτητών με έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας & Οικονομικών.
Με τον πρόσφατο νόμο 4009/11 ωστόσο καταργήθηκε το άρθρο 1 του Ν. 2083/92. Με την κατάργηση αυτή δημιουργήθηκε νομικό κενό διεκπεραίωσης των σχετικών οικονομικών αιτημάτων των Α.Ε.Ι. για μεταφορά φοιτητών. Για την πλήρωση του κενού απαιτείται η ως άνω προσθήκη, η οποία επιτρέπει στα Α.Ε.Ι. να ρυθμίζουν στον Οργανισμό τους τα σχετικά ζητήματα. Ταυτόχρονα προσθέτοντας τη συγκεκριμένη διάταξη στη ρυθμιστέα ύλη του οργανισμού υπό το άρθρο 5 του ν. 4009/2011 ενεργοποιείται παράλληλα και η ρύθμιση του άρθρου 80 παρ. 22 α) κατά την οποία «22.α) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι κατά το επόμενο άρθρο καταργούμενες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που προβλέπεται να ρυθμιστούν με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για κάθε ίδρυμα μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του», ώστε να αντιμετωπιστεί το νομοθετικό κενό και να διεκπεραιωθούν τα συναφή οικονομικά αιτήματα των Α.Ε.Ι.
Με την παράγραφο 2 συνδέεται η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση νέων θέσεων ή για εξέλιξη μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. με την έγκριση της σχετικής πίστωσης από τον Υπουργό Παιδείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημοσιονομική κάλυψη της διαδικασίας.
Με την παράγραφο 3 τροποποιείται το στοιχείο στ) της παρ. 2 του άρθρου 23, στο οποίο προβλεπόταν ότι οι καθηγητές πλήρους απασχόλησης δύνανται να συμμετέχουν ως έμμισθα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών με εξαίρεση τη θέση του προέδρου τους, πλην του προέδρου της ΑΔΙΠ. Με την αφαίρεση από τη συγκεκριμένη διάταξη της περίπτωσης του Προέδρου της ΑΔΙΠ διασφαλίζεται ότι ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ θα είναι πλήρους απασχόλησης στην ίδια την Αρχή και άρα σε θέση να επιτελέσει το κομβικής σημασίας έργο του στην Αρχή.
Η παράγραφος 4 προστέθηκε για την κάλυψη του νομοθετικού κενού ως προς το δικαίωμα απόκτησης συγγραμμάτων των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών, δηλαδή των φοιτητών του πρώτου κύκλου σπουδών που φοιτούν σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4009/2011. Με το άρθρο 81 παρ. 9 του Ν. 4009/20011 καταργήθηκε η διάταξη της παραγράφου 10 του Άρθρου 9 του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄159), που προέβλεπε ότι μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος που ισούται με την ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός τμήματος προσαυξημένου κατά δύο έτη, δεν χορηγούνται διδακτικά βιβλία ή άλλα βοηθήματα στους φοιτητές. Κατά συνέπεια και προκειμένου να καλυφθεί το σχετικό νομοθετικό κενό η διόρθωση της συγκεκριμένης εξασφαλίζει τη διανομή συγγραμμάτων στους ενεργούς μόνο φοιτητές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διανομής συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ».
Με την παράγραφο 5 α) αναδιατυπώνονται οι διατάξεις για την αποφυγή αντιφατικών ερμηνειών που προέκυψαν στην πράξη. Η νέα διατύπωση διαμορφώνει τη διάταξη με τέτοιο τρόπο ώστε να διαχωρίζοντα οι περιπτώσεις αιτήσεων για εξέλιξη από αυτές που σχετίζονται με τη δημοσίευση προκηρύξεων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και σαφέστερο κανονιστικό περιεχόμενο.
Με την παράγραφο 5 β) ρυθμίζεται το μεταβατικό καθεστώς των λεκτόρων. Αφενός διευκρινίζονται οι όροι απασχόλησής τους κατά τα πρώτα τρία έτη απασχόλησής κατά τη διάρκεια των οποίων οι λέκτορες απαιτείται να προσφέρουν έργο απασχολούμενοι ουσιαστικά στα καθήκοντά τους. Περαιτέρω, ορίζεται σαφώς ότι έως τη δημοσίευση του Οργανισμού οι λέκτορες υπέχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα σύμφωνα με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Η παράγραφος 6 αποτυπώνει ρητά τον όρο της συμπλήρωσης χρόνου υπηρεσίας προκειμένου να γεννηθεί το δικαίωμα του αναπληρωτή καθηγητή να αιτηθεί την εξέλιξή του. Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά συγκεκριμένα στους αναπληρωτές καθηγητές και προστέθηκε για να εκφραστεί η ανάγκη της συμπλήρωσης υπηρεσίας ως όρος της εξέλιξης της συγκεκριμένης κατηγορίας καθηγητών.
Με την παράγραφο 7 ενισχύεται το περιθώριο οικονομικού σχεδιασμού των υποχρεώσεων των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ως προς την εκκαθάριση της δαπάνης και την πληρωμή των χρηματικών ενταλμάτων για διδακτικά συγγράμματα που διανεμήθηκαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006-07 έως και 2009-10. Η συγκεκριμένη διάταξη θεσπίστηκε λόγω της μακροχρόνιας καθυστέρησης των Ιδρυμάτων να ολοκληρώσουν τις σχετικές οικονομικές διαδικασίες για την πληρωμή των δικαιούχων που διένειμαν συγγράμματα πριν από τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ». Η μη συμβολή πολλών Ιδρυμάτων οδηγεί σε ακανόνιστη μη ομαλή ροή πληρωμών και αιτήσεων, με αποτέλεσμα να πλήττεται ασύμμετρα ο οικονομικός σχεδιασμός του Υπουργείου. Η νέα αυτή διάταξη θέτει προθεσμία για την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών και προβλέπει τη μετακύληση των οικονομικών απαιτήσεων σε βάρος πλέον του τακτικού προϋπολογισμού τους των Α.Ε.Ι. σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της νέας αυτής προθεσμίας.
Με την παράγραφο 8 καλύπτεται το σχετικό νομοθετικό κενό της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 80 παρ. 11 α) του ν. 4009/2011, που για τις μεταπτυχιακές σπουδές διατηρεί σε ισχύ τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α’148) και για να εφαρμοστεί αναλογικά και σε αυτές η διάταξη του άρθρου 44 του ν. 4009/2011 που αφορά στη διδασκαλία σε ξένη γλώσσα και στις νέες ιδρύσεις Π.Μ.Σ. τμημάτων Α.Ε.Ι. αυτοδύναμων ή σε συνδιοργάνωση μεταξύ τους.
Κεφάλαιο δεύτερο - Άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Άρθρα 6 -10)

Άρθρο 6: Καθαρισμός σχολικών μονάδων
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζεται το ζήτημα της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2012-2013, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας, που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.
Με την εν λόγω ρύθμιση παρατείνεται για ένα έτος η αρμοδιότητα των οργάνων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για την αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων και επιπροσθέτως παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες κατά τρόπο ώστε οι οικείο Δήμοι να είναι σε θέση από το διδακτικό έτος 2013-2014 και εφεξής να αναλάβουν την αρμοδιότητα σύναψης των εν λόγω συμβάσεων.

Άρθρο 7: Θέματα Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
Με το άρθρο 7 ρυθμίζονται θέματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προκειμένου αυτό να αναβαθμισθεί θεσμικά και να επιτελέσει αποτελεσματικότερα την αποστολή του, σύμφωνα με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις. Ρυθμίζονται θέματα της μεταβατικής περιόδου, κατά την οποία δεν υπάρχει πλήρης στελέχωση του ΙΕΠ και προβλέπεται η λειτουργία των οργάνων του και χωρίς τη συμμετοχή Συμβούλων του, εάν αυτοί ελλείπουν. Προβλέπεται η εξομοίωση των Συμβούλων που προέρχονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τους Συμβούλους αντίστοιχης βαθμίδας του ΙΕΠ, ώστε οι πρώτοι να μπορούν να καταλαμβάνουν οποιαδήποτε θέση οργάνων του ΙΕΠ για την οποία προβλέπεται συμμετοχή των τελευταίων. Τούτο είναι αναγκαίο ώστε να αξιοποιηθεί η συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση των στελεχών του ιστορικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη λειτουργία του νέου θεσμικού συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, ρυθμίζονται τεχνικά και οργανωτικά θέματα του ΙΕΠ. Τέλος, ρυθμίζεται το θέμα της δυνατότητας συμμετοχής συμβούλων της Εκπαίδευσης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τα οποία, εκ της φύσης τους, προϋποθέτουν ενασχόληση κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας (όπως, π.χ., η συμμετοχή Σχολικών Συμβούλων στο πρόγραμμα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου).

Άρθρο 8: Θέματα Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
Οι τροποποιήσεις του ν. 4027/2011 για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση αφορούν σε διατάξεις που χαρακτηρίζουμε ως επείγουσες και αναγκαίες για τη στοιχειώδη λειτουργία του διδακτικού έτους 2012-13 στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, καθώς και διατάξεις που αφορούν ευρύτερα θέματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών μονάδων εξωτερικού. Οι παρούσες τροποποιήσεις ευνοούν την ευελιξία και τη δυνατότητα παρατάσεων απόσπασης σε όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικού προσωπικού και των εκπαιδευτικών – ιερέων συμπεριλαμβανομένων. Καταργείται επίσης το όριο των παρατάσεων μετά το 5ο έτος και το 6ο έτος , ώστε να καλυφθούν οι περιπτώσεις των αιτούντων παράταση πέραν του ορίου της 6ετίας και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να καλυφθούν εκπαιδευτικά κενά από τις λήξεις αποσπάσεων.
Θεσπίζεται η δυνατότητα μετακίνησης των εκπαιδευτικών από χώρα σε χώρα και σε περιοχή ευθύνης άλλου Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης. Οι μετακινήσεις αυτές, καθώς και η μετακίνηση εντός της ίδιας περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου, γίνονται και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ή σε περιπτώσεις έλλειψης Συντονιστή, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Σχετικά με τους γάμους εκπαιδευτικών με μόνιμο κάτοικο της αλλοδαπής, με το παρόν άρθρο θεσπίζεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για τους γάμους πριν και μετά το 1996 με τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις.
Επιπλέον, προβλέπεται η σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού αρμόδιου για την επιλογή των Συντονιστών καθώς και των πειθαρχικών θεμάτων που αφορούν τους Συντονιστές Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων. Στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου δεν υπήρξε πρόβλεψη για τη συνέχεια της λειτουργίας του υπάρχοντος Συμβουλίου μέχρι την ανασυγκρότηση νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του. Στη σύνθεση των μελών του νέου Συμβουλίου προβλέπεται, με το παρόν, ο ορισμός τακτικού μέλους, ενός συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και μετά την κατάργησή του, ενός συμβούλου Β΄ή Γ΄ από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τον αναπληρωτή του. Παρά το γεγονός ότι είχε οριστεί ως ανωτέρω, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. Φ.908/48258/Η/30-04-2012 (ΦΕΚ 483, τ.Γ΄/2-05-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση , οι Σύμβουλοι Β, Γ΄ και οι Πάρεδροι του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μεταφέρθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ως επιστημονικοί συνεργάτες του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και δεν διατηρούν πλέον την ιδιότητα του Συμβούλου Β΄ ή Γ΄ του ανωτέρω Συμβουλίου, όπως προσδιορίζει με σαφήνεια ο ν. 4027/2011. Ως εκ τούτου, αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού δεν μπορεί να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει παρότι υπάρχουν πολλά πειθαρχικά ζητήματα σε εξέλιξη, εξαιρετικά επείγοντα, τα οποία ήδη παραγράφονται.

Άρθρο 9: Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
Σχετικά με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου : Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 η ίδρυση και η λειτουργία των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υπάγεται σε κρατικό έλεγχο που ασκείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3696/2008 από το άρθρο 31 του ν. 4027 /2011, η άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας τους, αποδόθηκε στον ΕΟΠΠΕΠ, που είναι Ν.Π.Ι.Δ. ο οποίος είναι επίσης αρμόδιος φορέας για την εξέταση των αιτήσεων για την απαιτούμενη γνωμοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177Α) " 'Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α) " Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας και άλλες διατάξεις" ως προς την έκδοση και τροποποίηση των αδειών λειτουργίας ΚΕΜΕ και για τη διατύπωση σχετικής γνώμης επ’ αυτού. Η άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου της λειτουργίας των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης από τον ίδιο φορέα που διατυπώνει γνώμη για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ΚΕΜΕ δύναται να ελεγχθεί ως ασυμβίβαστη. Επιπλέον, η απόδοση της αρμοδιότητας αυτής στον ΕΟΠΠΕΠ έχει δημιουργήσει δυσχέρειες στο χειρισμό καταγγελιών από πολίτες σχετικά με θέματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και οι οποίες υποβάλλονται στο αρμόδιο Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η δυσχέρεια χειρισμού των καταγγελιών και ελέγχου της λειτουργίας των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης γίνεται εντονότερη στις περιπτώσεις που για την εξέταση των καταγγελιών αυτών απαιτείται διαβίβαση εγγράφων και φακέλων από τον ΕΟΠΠΕΠ, ενώ στους πολίτες δημιουργείται η εντύπωση της αδράνειας της δημόσιας υπηρεσίας. Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος και του κινδύνου που διατρέχει η πολιτική ηγεσία και η διοίκηση να μην ενημερώνεται εγκαίρως και επαρκώς για υφιστάμενα προβλήματα στη λειτουργία των ΚΕΜΕ, εισηγούμαστε την επαναφορά της αρμοδιότητας της άσκησης εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Συνεπώς τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α΄).
Σχετικά με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου : Τα προγράμματα που λειτουργούν μέσω συμβάσεων δικαιόχρησης είναι προγράμματα, που έχουν εγκριθεί από άλλο εκπαιδευτικό σύστημα, υλοποιούνται όμως στην Ελλάδα από ελληνικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ιδρυθεί και αδειοδοτηθεί σύμφωνα με ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α) και το άρθρο 31 του ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α). Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου του αλλοδαπού προγράμματος σπουδών και του συστήματος που το υποστηρίζει, σύμφωνα με την αρ. C-274/05/23.10.2008 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά διασφαλίζει ότι αυτό ακριβώς το σύστημα θα τηρείται και στην Ελλάδα. Άλλωστε, για την υποστήριξη του προγράμματος σπουδών του, το αλλοδαπό Πανεπιστήμιο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ελεύθερα το διδακτικό προσωπικό που θα παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες και το οποίο θα είναι συγκρίσιμο με το διδακτικό προσωπικό που απασχολείται για το ίδιο πρόγραμμα σπουδών στο αλλοδαπό Πανεπιστήμιο. H απαίτηση εγγραφής στο Μητρώο Διδασκόντων των καθηγητών των προγραμμάτων της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α) με τα κριτήρια της παρ. 2 στοιχείο δ του αρ. 6 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010, όπου απαιτείται οι διδάσκοντες να είναι «κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής», αποτελεί περιορισμό στην επιλογή του διδακτικού προσωπικού από τα αλλοδαπά Πανεπιστήμια. Με την αριθ. SG GREFFE (2011) D/1519/28.01.2011 Αιτιολογημένη Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητείται η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων ώστε να αρθούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί. Βάσει των ανωτέρω προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 2 του αρ. 10 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 45 του ν. 3848/2010, καθώς η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 στοιχείο δ είναι γενική διάταξη και αφορά το σύνολο των προγραμμάτων που προσφέρονται από τα ΚΕΜΕ.
Σχετικά με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου: Από τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί για την εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του άρθρου 15 του ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α), προκύπτει ότι υπάρχουν ειδικότητες που είναι αναγκαίες για τη διδασκαλία στα ΚΕΜΕ αντικειμένων, για τα οποία επαρκούν ειδικές τεχνικές και πρακτικές δεξιότητες ή περιπτώσεις επαγγελματιών, οι οποίοι είναι διακεκριμένοι στον τομέα τους, αλλά δεν διαθέτουν πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης, όπως άλλοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διδασκόντων στον ίδιο τομέα. Από τα ανωτέρω καθίσταται προβληματική η εφαρμογή και η ερμηνεία του τρίτου εδαφίου του στοιχείου (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και συνεπώς απαιτείται η τροποποίηση του με τον ορισμό ποσοστού διδασκόντων για τους οποίους δεν θα απαιτείται η κατοχή πτυχίου ανωτάτης εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζεται η σαφήνεια και η αντικειμενικότητα εφαρμογής της διάταξης.
Σχετικά με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου : Σε συνέχεια των τροποποιήσεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α), σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Διδασκόντων του αρ. 15 των διδασκόντων σε ΚΕΜΕ που έχουν συμπράξεις με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής , εφόσον αυτοί δεν έχουν ισοτιμία από ΔΟΑΤΑΠ θα εγγράφονται καταθέτοντας τη βεβαίωση του υπό τροποποίηση άρθρου 10 παρ. 2 στοιχείο β.
Σχετικά με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου: Στο στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α) και το άρθρο 31 του ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α), σχετικά με τις νόμιμες προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ΚΕΜΕ σε νομικό πρόσωπο ορίζεται ότι ο «ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, αφορά αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης». Δεδομένου ότι η θέσπιση της αποκλειστικότητας της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης ως σκοπού του ν.π. κρίνεται ως περιορισμός σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3919/2011 «Αρχή επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32 Α΄).

Άρθρο 10: Άλλες ρυθμίσεις
Με την παράγραφο 1 επανέρχεται η διάταξη του άρθρου 2 παρ.23 του Ν. 2621/1998, για την εξαίρεση των συμβάσεων μίσθωσης έργου προσωπικού που απασχολείται με την εκτέλεση έργων στα ΑΕΙ και σε λοιπούς φορείς του Υπουργείου Παιδείας, από το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και την ΠΥΣ 33/2006 ( Α΄280). Το καθεστώς αυτό της εξαίρεσης είχε εφαρμοστεί ήδη από το 1998 χωρίς προβλήματα. Η κατάργηση του με το Ν. 4057/2012 (Α΄ 54) δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην υλοποίηση ερευνητικών αναπτυξιακών και λοιπών έργων, τόσο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, όσο και σε έργα που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλους Διεθνής Οργανισμούς, ή ιδιωτικούς πόρους κλπ. Το ΚΕΓ είναι ο μοναδικός φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας που δεν έχει ενταχθεί στους φορείς της παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998. Τέλος από τους φορείς που αναφέρει η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 23 του Ν. 2621/1998, το ΕΚΕΠ συγχωνεύθηκε με απορρόφηση από τον ΕΟΠΠ που μετονομάσθηκε σε ΕΟΠΠΕΠ ( Β΄ 2351/20-10-2011), το Ινστιτούτο Νεολαίας και το ΙΔΕΚΕ έχουν συγχωνευθεί με απορρόφηση στο Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, που είναι μετονομασία του ΕΙΝ ( Β΄2508/4-11-2011).
Με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου τα στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, να παρέχουν υπηρεσίες που είναι συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου. Η παρούσα ρύθμιση δεν δημιουργεί επιπρόσθετη επιβάρυνση στον τακτικό προϋπολογισμό.

Κεφάλαιο Τρίτο - Άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Άρθρα 11 -13)
Άρθρο 11: Ρυθμίσεις Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Η Ειδική Υπηρεσία με τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» (ΕΜΑ) του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΠΔ 189/2009 αρ. 2 περιπτ. δ΄, όπως αυτή προστέθηκε με το αρ. 1 του πδ 128/2010, Α΄28) καταργήθηκε με την παρ. 1 εδ. β΄ του αρ. 7 πδ 85/2012 (Α΄141), λόγω της επανίδρυσης με το ίδιο άρθρο του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της καταργηθείσας ΕΜΑ ανήκε η παραλαβή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο, αιτήσεων τροποποίησής τους κοκ, αρμοδιότητες που προβλέπονταν από τις διατάξεις του Ν. 3908/2011 (Α΄8). Με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση οι ανωτέρω αρμοδιότητες της καταργηθείσας ΕΜΑ μεταφέρονται στην Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και όλες οι λοιπές αρμοδιότητές της οι σχετιζόμενες με τον Αναπτυξιακό Νόμο, ήτοι για τον προέλεγχο πληρότητας των αιτήσεων, για την αξιολόγηση της νομιμότητας της αίτησης κατά πρώτο στάδιο, για την παραλαβή των ενστάσεων κλπ., οι οποίες απορρέουν από το πδ 33/2011 (Α΄33), κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3908/2011. Ταυτόχρονα, με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση δίνεται ικανός χρόνος στους επενδυτές να υποβάλουν ενστάσεις κατ’ άρθρο 5 του ΠΔ 33/2011, για τις οποίες «έτρεχε» ακόμη προθεσμία κατά την 21.06.2012, όταν καταργήθηκε η ΕΜΑ, προκειμένου οι διοικούμενοι – επενδυτές να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στη Διοίκηση.

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις Υπουργείου Εξωτερικών
Με την παρούσα ρύθμιση επιχειρείται η διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την οργανωτική διάρθρωση του Υπουργείου Εξωτερικών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υποδομών του στην κατεύθυνση αποδοτικής εκπλήρωση της ευαίσθητης και καίριας σημασίας αποστολής του, την υλοποίηση των στόχων της εξωτερικής πολιτικής και τη διασφάλιση της υπηρεσιακής εξέλιξης και προοπτικής των στελεχών του. Ειδικότερα :
Ρυθμίζεται κατά τρόπο ορθολογικό και ρεαλιστικό το πλέγμα των προϋποθέσεων και όρων για την υπηρεσιακή εξέλιξη των στελεχών της Διπλωματικής Υπηρεσίας στον βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄. Απαλείφονται σωρευτικές προϋποθέσεις που εν πολλοίς καθιστούσαν απαγορευτική την πλήρωσή τους, εκμηδένιζαν τα περιθώρια αξιοποίησης δοκιμασμένων και άριστα εκπαιδευμένων στελεχών και σε μεγάλο βαθμό είναι αναντίστοιχα με την προτεραιοποίηση τον υποδομών εκπροσώπησής μας και διαμόρφωσης του πλαισίου ανάπτυξης και άσκησης της εξωτερικής μας πολιτικής. Με την υπό συζήτηση ρύθμιση θα επιτευχθεί σε πρώτο χρόνο και η στελέχωση των Προξενικών Αρχών, που επιτελούν μια εξαιρετικά σημαντική και υπεύθυνη επιστολή με Πληρεξούσιους Υπουργούς Β’ , κατά τρόπο σύμφωνο με τις ανάγκες και τους στόχους που και οι Κοινοτικές Πολιτικές θέτουν.
Αξιοποιούνται οι υποδομές της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, στην κατεύθυνση μάλιστα εκπλήρωσης της κεντρικής επιλογής για περιορισμό σύστασης και λειτουργίας διευθύνσεων με επικαλυπτόμενες δραστηριότητες, συνεκτιμωμένων και των ιδιαιτέρων συνθηκών λειτουργίας και αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών. Συγχρόνως διασφαλίζονται εναλλακτικές δυνατότητες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση των καθημερινών αναγκών λειτουργίας του Υπουργείου, στον τομέα ιδίως των οικονομικών υπηρεσιών και κατοχυρώνεται έτσι μια πρόσθετη δικλείδα στην άμεση ανταπόκριση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας αλλά και του Περιφερειακού και Διεθνούς Δικτύου δραστηριοποίησης του Υπουργείου και των Ελληνικών Πρεσβευτικών και Προξενικών Αρχών.
Η ανάδειξη της σπουδαιότητας και του ρόλου του οικουμενικού Ελληνισμού, έχει αναδειχθεί σε κορυφαία προτεραιότητα, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Αποτελεί δε κοινή παραδοχή που διατρέχει το σύνολο του πολιτικού κόσμου, ότι η ενεργοποίηση, συντονισμός και αξιοποίηση των ομογενών και αποδήμων και δυνάμει πρεσβευτών της χώρας, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ουσιώδη παράγοντα στην προσπάθεια ανάταξης του κύρους και της επιρροής της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα στην παρούσα ζοφερή δημοσιονομική συγκυρία και άσκησης κρίσιμης επιρροής για τη διαμόρφωση αποφάσεων και πεδίου ανάπτυξης και προώθησης των εθνικών συμφερόντων. Στην κατεύθυνση αυτή, απαιτείται η μέγιστη δυνατή αναβάθμιση των μέσων και της εκπροσώπησης της Ελληνικής Πολιτείας, καθώς και των όρων στελέχωσης και διαβάθμισης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών. Για τον σκοπό αυτό τοποθετείται επικεφαλής Γενικός Γραμματέας στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, που θα συντονίσει, εποπτεύσει και προωθήσει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών για την ομογένεια και τον οικουμενικό Ελληνισμό. Παράλληλα με την παρούσα διάταξη επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και ο βέλτιστος συντονισμός της Διπλωματικής Υπηρεσίας, μέσα από τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων των επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας. Η ορθολογική αυτή αναθεώρηση των υφιστάμενων θέσεων, γίνεται χωρίς ουσιώδες πρόσθετο κόστος για τον κρατικό προυπολογισμό, καθώς αξιοποιούνται οι δυνατότητες που η παρούσα δομή και στελέχωση του Υπουργείου προσφέρουν, ενώ μέσα από την εντατικοποίηση της απόδοσης της Υπηρεσίας και τη συστηματικότερη εποπτεία, δημιουργούνται οι όροι για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου και την εξοικονόμηση δαπανών.

Άρθρο 13: Ρύθμιση Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Προκειμένου τα ειρηνοδικεία της χώρας να μπορέσουν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά και να προετοιμαστούν τόσο σε σχέση με τις υποδομές λειτουργίας τους όσο και με την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού τους που θα προκύψει από τη μεταφορά της ύλης σε αυτά η οποία προβλέπεται στα άρθρα 1,4,5,8,17 και 20 του Ν. 4055/2012, ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων να μεταφερθεί χρονικά την 16η.09.2013. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί ομαλή η λειτουργία των ειρηνοδικείων και η ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της ψηφισθείσας με τον Ν.4055/2012 μεταφοράς δικαστικής ύλης από τα Μονομελή Πρωτοδικεία της χώρας στα ειρηνοδικεία.
Κεφάλαιο Τέταρτο - Μεταβατικές διατάξεις (14-17)

Άρθρο 14: Χρηματοδότηση
Με το άρθρο 14 του τέταρτου μέρους ρυθμίζεται το θέμα της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας για το έτος 2012. Επίσης καθορίζονται τα αρμόδια όργανα για την ψήφιση του προϋπολογισμού σε ιδρύματα, τα οποία δεν έχουν αναδείξει τα όργανα που προβλέπει ο Ν. 4009/2011.

Άρθρο 15: Διοικητικά όργανα
Με το άρθρο 15 του τέταρτου μέρους ρυθμίζεται η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και η ανάδειξη των νέων οργάνων. Ειδικότερα αντιμετωπίζεται και το ζήτημα της αποχώρησης μονομελών οργάνων διοίκησης, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων της παραίτησης ή της συνταξιοδότησης. Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τη θητεία και την αντικατάσταση των πρυτανικών αρχών.

Άρθρο 16: Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις
Με το παρόν άρθρο ορίζονται οι τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 17: Ισχύς
Με το άρθρο 17 καθορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥ. ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved