ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Η εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας

 

Αθήνα 29.11.2012, 18:12

Τα της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του υπουργείου Εξωτερικών ρυθμίζει το Προεδρικό Διάταγμα 234/2012 που εκδόθηκε χθες.

Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι η διάρκεια της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας είναι τρίμηνη. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, οι υποψήφιοι Ακόλουθοι Πρεσβείας παρακολουθούν τα διδασκόμενα στη Διπλωματική Ακαδημία μαθήματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο. Δύνανται επίσης, να ασκούνται σε Διευθύνσεις του υπουργείου Εξωτερικών, να πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε άλλες Αρχές και Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του εξωτερικού και να συμμετέχουν σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ως προς τα διδασκόμενα μαθήματα, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Διπλωματικής Ακαδημίας καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών, που περιλαμβάνει τα διδασκόμενα μαθήματα, τα σεμινάρια και τα εργαστήρια σπουδών, κατά τη διάρκεια της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι ενότητες μαθημάτων του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε Α΄ Ενότητα που αφορά στη Θεωρία της Διπλωματίας, σε Β΄Ενότητα που αφορά στην Πρακτική της Διπλωματίας και σε Γ΄ Ενότητα που αφορά στην Οικονομική Διπλωματία. Η χρονική κατανομή διδασκαλίας των ενοτήτων Α΄ και Β΄ σε σχέση με την ενότητα Γ΄ είναι 2 προς 1. Οι ενότητες Α΄, Β΄, Γ΄ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μαθήματα:
Α΄ Ενότητα: Θεωρία της Διπλωματίας
• Δημόσια διοίκηση και λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών
• Πολυμερής και εθνική διπλωματία, διπλωματία της ΕΕ, διμερής, πολιτικο−στρατιωτική, οικονομική, πολιτιστική, δημόσια, προξενική διπλωματία. Διπλωματική επίλυση διενέξεων και διαφορών.
• Εξωτερική πολιτική, θέματα α) ελληνικού, β) διεθνούς ενδιαφέροντος.
Β΄ Ενότητα: Πρακτική της Διπλωματίας
• Διπλωματική αλληλογραφία − διπλωματική γλώσσα και ορολογία
• Δημόσια διπλωματία: ομιλίες, συνεντεύξεις, επικοινωνία, εκδηλώσεις
• Τεχνικές διαπραγματεύσεων
• Τεχνικές διαχείρισης κρίσεων
• Πρακτικές πτυχές του διπλωματικού επαγγέλματος: οργάνωση − διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, ηγεσία, στοχοθεσία
• Θέματα εθιμοτυπίας
• Διαχείριση πληροφοριών. Διαχείριση εγγράφων και ιστορικό αρχείο
• Πληροφορική - μηχανοργάνωση - τηλεπικοινωνίες
• Δημόσιο λογιστικό και σύστημα οικονομικής διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών
• Προξενικά καθήκοντα
• Πολιτιστική διπλωματία: οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων - προβολή πολιτιστικών θεμάτων.
Γ΄ Ενότητα: Οικονομικη Διπλωματία
• Διεθνές, ευρωπαϊκό και περιφερειακό οικονομικό - εμπορικό περιβάλλον
• Δομή, λειτουργία, δράσεις της Γενικής Γραμματείας ΔΟΣ & ΑΣ.
• Οργάνωση και λειτουργία Γραφείων Ο. Ε. Υ. και ηλεκτρονικές εφαρμογές
• Προσέλκυση επενδύσεων
• Προβολή−προώθηση ελληνικών προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων
• Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί
• Διεθνή ενεργειακά θέματα
• Πρακτικές προώθησης διεθνών συνεργασιών, εξαγωγών, επενδύσεων, κ.α.α.
• Προώθηση τουρισμού
• Μέθοδοι και τεχνικές

Εξετάσεις
Οι εξετάσεις διενεργούνται μετά την συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών, από τριμελή επιτροπή εξετάσεων, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου. Ο πρόεδρος της επιτροπής πρέπει να έχει το βαθμό τουλάχιστον του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄. Δύνανται, επιπλέον, να ορισθούν ως εξεταστές και άλλα πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα. Τα πρόσωπα αυτά είναι δυνατόν κατά περίπτωση να μην ανήκουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Ο τρόπος διενέργειας των εξετάσεων (γραπτά ή προφορικά ή και τα δύο) προσδιορίζεται για κάθε μάθημα ή ενότητα μαθημάτων σε εύλογο χρόνο πριν από τις εξετάσεις από τον Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας σε συνεννόηση με τον Διευθυντή Σπουδών και σε συνεργασία με τους διδάσκοντες.

Τρόπος αξιολόγησης
1. Για την εκτίμηση της επίδοσης των σπουδαστών της Διπλωματικής Ακαδημίας λαμβάνονται υπόψη τα κατωτέρω τρία στοιχεία με ξεχωριστό για κάθε ένα από αυτά συντελεστή:
α) Εξετάσεις: Συντελεστής 10
β) Ενεργός συμμετοχή η οποία εκδηλώνεται με εύστοχες ερωτήσεις, απαντήσεις και παρεμβάσεις κατά την διάρκεια της φοίτησης. Διπλωματικά προσόντα ή προσόντα εκπροσώπησης (γενική αντίληψη, κρίση, ευστροφία πνεύματος, ήθος, ευγένεια, διαπραγματευτική ικανότητα, ευχέρεια παράστασης): Συντελεστής 6
2. Η βαθμολογία κλιμακώνεται από 0 −10, σε ακέραιους αριθμούς.
3. Στην περίπτωση που οι βαθμολογούντες ένα μάθημα είναι περισσότεροι από ένας, ο αντίστοιχος βαθμός στο μάθημα αυτό είναι ο μέσος όρος που προκύπτει.
4. Κατά την εξέταση, γραπτή ή προφορική, εκάστου μαθήματος θεωρείται επιτυχών ο σπουδαστής, ο οποίος συγκέντρωσε τουλάχιστον τον βαθμό έξι (6).
5. Ο βαθμός των προσόντων της παραπάνω παραγράφου 1, σημείο β), δίνεται από τον Διευθυντή της Ακαδημίας, μετά από εισήγηση του Διευθυντού Σπουδών και σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες.
6. Οι παραπάνω επιμέρους βαθμοί πολλαπλασιάζονται με τους προβλεπόμενους στην παράγραφο συντελεστές. Στα παραπάνω γινόμενα προστίθεται το σύνολο των μορίων που είχε λάβει ο σπουδαστής κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Ακαδημία. Το άθροισμα που προκύπτει καθορίζει την κατάταξη του στον εισαγωγικό βαθμό της υπηρεσιακής επετηρίδας.
7. Στην περίπτωση ισοψηφίας σπουδαστών στην τελική βαθμολογία, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση, παρουσία των ενδιαφερομένων.
8. Όταν ο σπουδαστής δεν θεωρηθεί επιτυχών ή δεν προσέλθει σε εξέταση μαθήματος, μαθημάτων ή ενότητος μαθημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο 4, δύναται να επαναλάβει την εν προκειμένω εξέταση στο μάθημα ή στα μαθήματα ή στην ενότητα μαθημάτων όπου απέτυχε εντός το πολύ δύο εβδομάδων από την ανακοίνωση της βαθμολογίας του μαθήματος και σε ημερομηνία/ες καθοριζόμενη/ες από τον Διευθυντή Σπουδών της Διπλωματικής Ακαδημίας. Εάν εκ νέου αποτύχει ή δεν προσέλθει στην εξέταση, θεωρείται ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις διορισμού ως Ακολούθου Πρεσβείας.
Αποτυχία στη βαθμολογία ως προς το ανωτέρω σημείο β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, θεωρείται τελεσίδικη.

* Κατεβάστε το ΠΔ 234/2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved