ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης

 

Αθήνα 28.6.2013, 15:32

Θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης και ιδίως διδασκαλίας ρυθμίζει απόφαση του υπουργείου Παιδείας που θα βρείτε παρακάτω.

Η απόφαση δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ. 1518/2013 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

* Ακολουθεί η απόφαση.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 78244/Γ2 (1)
Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Θ, υποπαράγραφος Θ.2., περίπτωση 5 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το Π.Δ.86/2012 (Α΄ 141) περί διορισμού του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου στη θέση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να καλύπτουν τις δύο ώρες αύξησης του διδακτικού ωραρίου που προβλέπονται στην υποπαράγραφο Θ.2. του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) και με άλλες σχολικές δράσεις, όπως αυτές καθορίζονται κατωτέρω:
α) Κάθε είδους ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας ή άλλη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, μη προβλεπόμενη από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
β) Η διδασκαλία στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος των διδασκόμενων γνωστικών αντικειμένων και μέχρι 40 ώρες την εβδομάδα, τις οποίες, πέραν των οριζομένων από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, αποφασίζει το ιδιωτικό σχολείο, η διδασκαλία σε τμήματα μαθητών που προκύπτουν μετά από κατάτμηση τάξεων ή τμημάτων (και όχι σε περισσότερα από τρία επιμέρους τμήματα) για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών στα μαθήματα κατευθύνσεων Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου καθώς και των μαθημάτων γενικής παιδείας που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο σε γνωστικό ή γνωστικά αντικείμενα που επιλέγει το ιδιωτικό σχολείο, καθώς και για την εφαρμογή διδασκαλίας κατά επίπεδο γνώσης όλων των διδασκομένων ξένων γλωσσών στο γυμνάσιο και στο λύκειο.
γ) Η ανάθεση έργου συντονισμού των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα και μέχρι δέκα (10) ώρες την εβδομάδα.
δ) Η ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου προετοιμασίας αθλητικών ομάδων, προετοιμασίας και υλοποίησης πολιτιστικών, καλλιτεχνικών κ.λπ. δραστηριοτήτων του σχολείου, η ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου παραγωγής διαδραστικού−ψηφιακού υλικού για τις ανάγκες του σχολείου (και μέχρι τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως), η ανάθεση έργου υπευθύνου ψηφιακής τάξης εφόσον καλύπτονται διαδραστικά τα δύο τρίτα των λειτουργούντων τμημάτων στο σχολείο (και μέχρι τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως), η ανάθεση έργου από τους συντονιστές στο πλαίσιο συντονισμού των εκπαιδευτικών δράσεων του σχολείου (και μέχρι δύο ώρες εβδομαδιαίως), καθώς και η ανάθεση έργου στο πλαίσιο λειτουργίας ομίλων μελέτης όπως: μαθηματικών, φυσικών επιστημών, φιλολογικών μαθημάτων, θεάτρου, μουσικής κ.λπ. που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε άλλο σχολείο του ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη.
ε) Η ανάθεση έργου υπευθύνου ομίλου ή ομίλων και μέχρι 6 ώρες την εβδομάδα.
2. α. Μέχρι την κάλυψη τουλάχιστον δώδεκα ωρών διδασκαλίας, οι ώρες απασχόλησης που αναφέρονται στις ως άνω δράσεις, εφόσον ανατεθούν από τον ιδιοκτήτη, αποτελούν υποχρεωτικά ώρες τακτικής απασχόλησης και υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας σε δωδεκάμηνη βάση. Οι ώρες απασχόλησης στις ως άνω δράσεις πέραν της υποχρεωτικής συμπληρώσεως των δώδεκα ωρών, με απόφαση του ιδιοκτήτη είναι προαιρετικά ώρες τακτικής απασχόλησης που υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας σε δωδεκάμηνη βάση.
β. Οι συνολικές ώρες παρουσίας του εκπαιδευτικού στο σχολείο, με συνυπολογισμό των ωρών απασχόλησης στις ως άνω δράσεις και με κυλιόμενο ωράριο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις 30 εβδομαδιαίως για εκπαιδευτικούς με πλήρες ωράριο και ανάλογο κλάσμα επί των 30), εάν ο εκπαιδευτικός έχει μειωμένο ωράριο.
γ. Από τις ανωτέρω, εκτός υποχρεωτικού ωραρίου προγράμματος εκπαιδευτικές δράσεις, όσες συνεπάγονται διορισμό αποφασίζονται από τον ιδιοκτήτη του σχολείου ύστερα από γνώμη του συλλόγου διδασκόντων, το αργότερο έως την έναρξη των μαθημάτων και εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, που γνωστοποιείται στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης. Όσες δεν συνεπάγονται διορισμό μπορούν να αποφασίζονται από τον ιδιοκτήτη οποιαδήποτε στιγμή του εκπαιδευτικού έτους.
δ. Όλες οι ανωτέρω αναθέσεις γίνονται με βάση τις σχετικές διατάξεις του ν. 1566/85 για ένα διδακτικό έτος και δύνανται να ανανεώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το αμέσως προηγούμενο εδάφιο.
Από της δημοσιεύσεως της παρούσης καταργείται η Γ2/21890/1−3−2012 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-14.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved