ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Το προσχέδιο πρότασης για τα πανεπιστήμια (21/6/06)


Αθήνα 21.6.2006, 12:02
Το πολυσηζητημένο προσχέδιο πρότασης για τα πανεπιστήμια έδωσε πριν από λίγο στην δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας.

Η Proslipsis το δημοσιεύει αυτούσιο, μαζί με τις δηλώσεις της υπουργού Παιδείας κ. Μαριέττας Γιαννάκου, που δόθηκαν με αφορμή την δημοσιοποίησή του.

--------------------------

ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Αρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι.
Αρθρο 2: Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.
Αρθρο 3: Ακαδημαϊκές ελευθερίες και άσυλο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Αρθρο 4: Εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
Αρθρο 5: Τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα
Αρθρο 6: Εκτελεστικός διευθυντής οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων
Αρθρο 7: Ρυθμίσεις οικονομικού περιεχομένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΚΛΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ Α.Ε.Ι.
Αρθρο 8: Εκλογή αρχών διοίκησης Α.Ε.Ι. - Τμημάτων
Αρθρο 9: Επιτροπή Δεοντολογίας
Αρθρο 10: Συνήγορος Α.Ε.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Αρθρο 11: Υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών - Σύμβουλοι σπουδών
Αρθρο 12: Ανταποδοτικές υποτροφίες - Εκπαιδευτικά δάνεια
Αρθρο 13: Διάρκεια σπουδών - Τριμελείς εξεταστικές επιτροπές
Αρθρο 14: Δωρεάν διανομή συγγραμμάτων - Βιβλιοθήκες
Αρθρο 15: Διάρκεια εξαμήνων και εξεταστικών περιόδων-Επιλεγόμενα μαθήματα
Αρθρο 16: Διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Αρθρο 17: Διαφάνεια - Δημοσιότητα
Αρθρο 18: Κατανομή ετήσιων πιστώσεων - Πλήρωση κενούμενων θέσεων
Αρθρο 19: Γνωστικά αντικείμενα και προκηρύξεις θέσεων μελών ΔΕΠ
Αρθρο 20: Προϋποθέσεις εκλογής μελών ΔΕΠ
Αρθρο 21: Δοκιμαστικό μάθημα
Αρθρο 22: Εκλογή και εξέλιξη μελών ΔΕΠ
Αρθρο 23: Εισηγητικές Επιτροπές και Εκλεκτορικά Σώματα
Αρθρο 24: Καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ
Αρθρο 25: Μέλη ΔΕΠ μερικής απασχόλησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
Αρθρο 26: Αναδιάρθρωση Σχολών και Τμημάτων
Αρθρο 27: Ίδρυση νέων Σχολών ή Τμημάτων
Αρθρο 28: Όργανα Σχολής
Αρθρο 29: Αρμοδιότητες και σύνθεση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α.Ε.Ι.
Αρθρο 30: Κωδικοποίηση νομοθεσίας Α.Ε.Ι.


ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Αρθρο 1
Αποστολή των Α.Ε.Ι.

1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), που έχουν ως αποστολή:
α) Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό.
β) Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και με σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.
γ) Να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
δ) Να διαμορφώνουν, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς του εσωτρικού ή του εξωτερικού, απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώσης και δημιουργία και ανάδειξη νέων ερευνητών και να συμμετέχουν στην αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.
ε) Να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας των φύλων και της ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να διασφαλίζουν και να βελτιώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και να δημοσιοποιούν στο κοινωνικό σύνολο με κάθε δυνατή διαφάνεια όλες τις δραστηριότητές τους.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 1268/1982 καταργείται.

Αρθρο 2
Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.

1. α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
β) Τα εδάφια α) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2916/2001 καταργούνται.
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Πανεπιστήμια»,
νοούνται τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Αρθρο 3
Ακαδημαϊκές ελευθερίες και άσυλο
1. α) Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και διδασκαλία καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών με σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες.
β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν. 1268/1982 καταργείται.
2. α) Το ακαδημαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών και για την προστασία του δικαιώματος στη γνώση, τη μάθηση και την εργασία όλων ανεξαιρέτως των μελών των Α.Ε.Ι.
β) Το ακαδημαϊκό άσυλο καλύπτει όλους τους χώρους του Α.Ε.Ι. Δεν επιτρέπεται η επέμβαση δημόσιας δύναμης στους παραπάνω χώρους χωρίς προηγούμενη πρόσκληση ή άδεια του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος και μόνο με την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής.
γ) Αρμόδιο όργανο είναι το Πρυτανικό Συμβούλιο ή η Διοικούσα Επιτροπή του ιδρύματος με δικαίωμα ψήφου όλων των μελών τους. Το Πρυτανικό Συμβούλιο ή η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται άμεσα, αυτεπαγγέλτως ή μετά από καταγγελία. Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει κατά πλειοψηφία τηρουμένων των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου ιδρύματος και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
δ) Οι παράγραφοι 4 έως 6 του άρθρου 2 του Ν. 1268/1982 καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Αρθρο 4
Εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
1. α) Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κάθε Α.Ε.Ι. υποχρεούται να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, αν ήδη έχει, να προσαρμόσει τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του, ώστε να περιέχει κατ’ ελάχιστο περιεχόμενο όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο ρυθμίσεις, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των Σχολών ή Τμημάτων του. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας των Α.Ε.Ι. εγκρίνονται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Π.Ε.
β) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Π.Ε. μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, καταρτίζεται πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας των Α.Ε.Ι., ο οποίος ισχύει, εν όλω ή συμπληρωματικά, μέχρι την προσαρμογή των υπαρχόντων ή την κατάρτιση νέων Εσωτερικών Κανονισμών λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
γ) Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 5 του Ν. 2083/1992 καταργούνται.
2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2083/1992 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια που έχουν ως εξής:
«ιβ) Τους κανόνες δεοντολογίας και τη διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της τήρησής τους.
ιγ) Τους κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων και των κωλυμάτων συμμετοχής σε αυτά ή σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα.
ιδ) Τη λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών και την άσκηση καθηκόντων Συμβούλων σπουδών από μέλη ΔΕΠ.
ιε) Τους γενικούς κανόνες λειτουργίας των Βιβλιοθηκών, Σπουδαστηρίων και Αναγνωστηρίων του ιδρύματος.
ιστ) Την έκταση, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών στις φοιτήτριες και στους φοιτητές.
ιζ) Τη φύλαξη του ιδρύματος και της περιουσίας του με τον προσφορότερο τρόπο».

Αρθρο 5
Τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα
1. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού κάθε Α.Ε.Ι. και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και η αποστολή κάθε ακαδημαϊκής μονάδας, κάθε Α.Ε.Ι. συντάσσει τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα που κινείται εντός των προβλεπόμενων ορίων του κρατικού προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την ανώτατη εκπαίδευση. Η σύνταξη του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος γίνεται σε συνεργασία με όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος.
2. Τα τετραετή ακαδημαϊκά-αναπτυξιακά προγράμματα αποτελούν συνιστώσα της γενικότερης ανάπτυξης της ανώτατης παιδείας στη χώρα και αναφέρονται τουλάχιστον στα ακόλουθα θέματα:
α) Στην ιεράρχηση και κατά προτεραιότητα επιδίωξη των στόχων κάθε ακαδημαϊκής μονάδας
β) Στη στήριξη και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κάθε ακαδημαϊκής μονάδας
γ) Στην ανάπτυξη της υποδομής και του εξοπλισμού
δ) Στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
ε) Στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
στ) Στις πρόσθετες ή άλλες συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης.
3. Ως προς το οικονομικό σκέλος το τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα κάθε Α.Ε.Ι. εξειδικεύεται:
α) στις λειτουργικές δαπάνες
β) στις επενδύσεις
γ) σε όλο το προσωπικό κάθε κατηγορίας.
4. Ο προγραμματισμός για τα ανωτέρω θέματα εξειδικεύεται και εκτελείται κάθε φορά σε ετήσια βάση μετά από έγκριση του απολογισμού του προηγούμενου έτους.
5. Εξαιρούνται των διαδικασιών προγραμματισμού νέων θέσεων όλες οι περιπτώσεις προκηρύξεων θέσεων για εξέλιξη του υπηρετούντος προσωπικού, για τις οποίες ακολουθούνται οι ήδη ισχύουσες διαδικασίες.
6. Τα τετραετή ακαδημαϊκά-αναπτυξιακά προγράμματα υποβάλλονται από τα Α.Ε.Ι. προς συζήτηση και έγκριση ως προς το οικονομικό σκέλος τους στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του προηγούμενου έτους από το οποίο αρχίζει το τετραετές ακαδημαϊκό-ακαδημαϊκό πρόγραμμα. Εφόσον ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίνει με απόφασή του ως προς το οικονομικό σκέλος, εν όλω ή εν μέρει, το τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα, τότε υπογράφεται μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αντίστοιχου Α.Ε.Ι. δεσμευτική προγραμματική συμφωνία ως προς την πραγματοποίηση των στόχων του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται η διαδικασία εκπόνησης του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος καθώς και η σειρά κατάταξης των κεφαλαίων που τον απαρτίζουν.

Αρθρο 6
Εκτελεστικός διευθυντής οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων
1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συνιστάται μία (1) οργανική θέση εκτελεστικού διευθυντή οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του έργου των οργάνων και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό και διεύθυνση του έργου των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. Ο εκτελεστικός διευθυντής οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στη Σύγκλητο για θέματα της αρμοδιότητάς του, λογοδοτεί σε αυτήν και εποπτεύεται από τον Πρύτανη.
2. Ο εκτελεστικός διευθυντής οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται, μετά από προκήρυξη, με πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι.
3. Ο εκτελεστικός διευθυντής οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων διορίζεται με τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί, με όμοιο τρόπο, για μία μόνο ακόμη φορά. Η θέση επαναπροκηρύσσεται σε περίπτωση: α) πρόωρης λήξης της θητείας, β) μη ανανέωσης της θητείας και γ) συμπλήρωσης δύο πλήρων θητειών.
4. Ο εκτελεστικός διευθυντής οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων αποχωρεί αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του. Επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου για σπουδαίο λόγο σχετικό με την άσκηση των καθηκόντων του εκτελεστικού διευθυντή, αζημίως για το ίδρυμα και το Δημόσιο.
5. Τον εκτελεστικό διευθυντή οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων επικουρεί στο έργο του γραμματεία αποτελούμενη από τρεις έως πέντε ειδικούς επιστήμονες σε θέματα λογιστικής και δύο έως τρία μέλη διοικητικού προσωπικού δυνάμενα να προσληφθούν ή να αποσπαστούν από άλλες υπηρεσίες του ιδρύματος.
6. Τα προσόντα και οι διαδικασίες επιλογής, με βάση αξιολογική κατάταξη, για την πλήρωση των θέσεων των εκτελεστικών διευθυντών οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων, καθώς και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7. Οι θέσεις των εκτελεστικών διευθυντών οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων προκηρύσσονται υποχρεωτικά εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μετά την πλήρωση των θέσεων των εκτελεστικών διευθυντών οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων και την ανάληψη καθηκόντων από αυτούς, οι οποίοι επιλέχθηκαν, οι θέσεις των προϊσταμένων γραμματείας κάθε ιδρύματος καταργούνται. Αν οι φορείς των θέσεων αυτών προέρχονται από τον δημόσιο τομέα, επανέρχονται στις οργανικές τους θέσεις και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σε αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου προϋπηρεσίας τους ως προϊσταμένων γραμματείας που λογίζεται σε κάθε περίπτωση για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα να κριθούν για εξέλιξη σε θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης, εκτός αν αποχωρούν από την υπηρεσία, οπότε συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με τις αποδοχές του βαθμού της οργανικής θέσης τους.
8. Ο Διευθυντής Διοικητικού του ιδρύματος ή, αν δεν υπάρχει, αυτός που τον αναπληρώνει ή αυτός που ασκεί τα καθήκοντά του, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συγκλήτου και συμμετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Κρίσης.

Αρθρο 7
Ρυθμίσεις οικονομικού περιεχομένου
1. Η θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων από τον αρμόδιο Πάρεδρο ή Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εκκαθάριση των δαπανών περιορίζεται αυστηρά σε έλεγχο νομιμότητας των δαπανών και δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση και έλεγχο της σκοπιμότητάς τους.
2. Τα εισοδήματα των Α.Ε.Ι. από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται απαλλάσσονται εν όλω ή εν μέρει της φορολογίας.
Οι δωρεές προς τα Α.Ε.Ι. από φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής εκπίπτουν εν όλω ή εν μέρει από το φορολογητέο εισόδημα των δωρητών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.
3. Τα Α.Ε.Ι. επιχορηγούνται από το Κράτος για την εκπλήρωση της αποστολής τους με βάση γενικές αρχές που καθορίζονται σε συνεργασία μεταξύ Κράτους και ιδρυμάτων, λαμβανομένων υπόψη και των τετραετών ακαδημαϊκών-αναπτυξιακών προγραμμάτων τους και των συναφθεισών προγραμματικών συμφωνιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΚΛΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ -
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ Α.Ε.Ι.
Αρθρο 8
Εκλογή αρχών διοίκησης Α.Ε.Ι. - Τμημάτων
1. Το εδάφιο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2083/1992, όπως ισχύει ήδη, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο: i) των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, ii) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών του Πανεπιστημίου και iii) των Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ), των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου. Το ποσοστό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος συνδυασμός θα υπολογίζεται ως το άθροισμα των ποσοστών που έλαβε ο συνδυασμός από καθεμιά από τις τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων πολλαπλασιαζόμενων με τους συντελεστές βαρύτητας 0,50, 0,40 και 0,10 αντίστοιχα και ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 2083/1992, όπως ισχύει ήδη, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο αναπληρωτής του εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο: i) των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, ii) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος και iii) των Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τμήματος. Το ποσοστό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος θα υπολογίζεται ως το άθροισμα των ποσοστών που έλαβε ο υποψήφιος από καθεμιά από τις τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων πολλαπλασιαζόμενων με τους συντελεστές βαρύτητας 0,55, 0,40 και 0,05 αντίστοιχα και ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης».
3. Η τελευταία πρόταση του εδαφίου β) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του Ν. 1566/1985, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εκπρόσωποι των φοιτητριών και των φοιτητών ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου, ακόμη κι αν αυτό δεν έχει συγκροτηθεί σε σώμα, η οποία διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος και ισχύει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος της διενέργειας της εκλογής. Τροποποίηση ή συμπλήρωση του διαβιβασθέντος καταλόγου των εκπροσώπων των φοιτητριών και των φοιτητών δεν επιτρέπεται».

Α
ρθρο 9
Επιτροπή Δεοντολογίας
Για την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό συνιστάται σε κάθε Α.Ε.Ι. Επιτροπή Δεοντολογίας που αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ως Πρόεδρο και τους Κοσμήτορες των Σχολών του ιδρύματος. Ο τρόπος λειτουργίας, η διαδικασία και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Δεοντολογίας ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.

Αρθρο 10
Συνήγορος Α.Ε.Ι.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ασκεί και τα καθήκοντα του Συνηγόρου στα Α.Ε.Ι. Κατά την άσκηση των σχετικών με την ανώτατη εκπαίδευση αρμοδιοτήτων του ο Συνήγορος στα Α.Ε.Ι. εισηγείται στα όργανα διοίκησης κάθε ιδρύματος μέτρα για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ μελών του ιδρύματος ή μεταξύ του ιδρύματος και των μελών του ή τρίτων και την τήρηση της νομιμότητας και της δεοντολογίας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι. και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησής τους. Τα όργανα διοίκησης μπορούν να παραπέμπουν στο Συνήγορο, προκειμένου αυτός να διερευνήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του αναφορές μελών του ιδρύματος ή τρίτων. Ο Συνήγορος του Πολίτη αναθέτει την εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων του σε έναν από τους Βοηθούς Συνηγόρους του Πολίτη. Για την άσκηση των καθηκόντων του Συνηγόρου στα Α.Ε.Ι. συνιστώνται στο Συνήγορο του Πολίτη τρείς θέσεις ειδικών επιστημόνων, η πλήρωση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3094/2003 και του άρθρου 4 του Ν. 3051/2002.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Αρθρο 11
Υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών - Σύμβουλοι σπουδών
1. Σε κάθε Τμήμα προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. η σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την ομαλή μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την υποστήριξη φοιτητριών και φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε Τμήματος ανατίθενται εκ περιτροπής καθήκοντα Συμβούλων σπουδών σε μέλη ΔΕΠ για ανώτατη διάρκεια κάθε φορά ενός ακαδημαϊκού έτους. Έργο των Συμβούλων σπουδών είναι η καθοδήγηση και η παροχή κατευθύνσεων και συμβουλών στις φοιτήτριες και στους φοιτητές για την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Τα μέλη ΔΕΠ υποχρεούνται να συνδράμουν τους Συμβούλους σπουδών στο έργο τους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι Σύμβουλοι σπουδών διευκολύνονται στην άσκηση των καθηκόντων τους με απαλλαγή ή περιορισμό από διοικητικά καθήκοντα.

Αρθρο 12
Ανταποδοτικές υποτροφίες - Εκπαιδευτικά δάνεια
1. Σε φοιτήτριες και φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία φοιτούν, ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση εκ μέρους των φοιτητριών και των φοιτητών να προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση, κατ’ ανώτατο όριο, σαράντα (40) ωρών μηνιαίως σε διάφορες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Η έκταση, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ανταποδοτικών υποτροφιών καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό.
2. Φοιτήτριες και φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν άτοκα εκπαιδευτικά δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας που επιθυμούν, εφόσον έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου από το εξάμηνο στο οποίο φοιτούν και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών. Το ποσό του δανείου θα καταβάλλεται τμηματικά σε δόσεις στους δικαιούχους στο τέλος κάθε εξαμήνου ανάλογα με την επιτυχή πρόοδο των σπουδών τους ανά εξάμηνο. Η αποπληρωμή των δανείων θα γίνεται τμηματικά με ευνοϊκούς όρους μετά από πενταετή άσκηση επαγγέλματος και σε κάθε περίπτωση σε δέκα πέντε το πολύ έτη από τη λήψη του συνολικού ποσού του δανείου. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες χορήγησης των εκπαιδευτικών δανείων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αρθρο 13
Ανώτατη διάρκεια φοίτησης - Τριμελείς εξεταστικές επιτροπές
1. α) Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και εφεξής τίθεται ανώτατη διάρκεια φοίτησης στις προπτυχιακές σπουδές που ορίζεται ως ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξανόμενος κατά 50%. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και σχετική αίτηση φοιτήτριας ή φοιτητή, η παράταση κατά δύο (2) το πολύ εξάμηνα της ανώτατης διάρκειας φοίτησης της αιτούσας ή του αιτούντος.
β) Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν με έγγραφη αίτησή τους που γίνεται δεκτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Τμήματος, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, τα οποία δεν θα προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης, και μετά η λήξη της διακοπής που έλαβαν να επανέλθουν στο Τμήμα τους για να να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα διακοπής των σπουδών τους.
γ) Μετά την πάροδο της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, η φοιτήτρια ή ο φοιτητής θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει απωλέσει τη φοιτητική ιδιότητα και δεν επιτρέπεται πλέον η συμμετοχή του σε εξετάσεις. Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος που συνοδεύεται από βεβαίωση για τα μαθήματα, στα οποία η φοιτήτρια ή ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.
δ) Φοιτήτριες και φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε Α.Ε.Ι. της χώρας και δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου κατά την έναρξη ισχύος του νόμου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου αυτού αριθμού εξαμήνων και πέραν αυτού επί πέντε (5) επιπλέον ακαδημαϊκά έτη. Φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν ήδη συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου κατά την έναρξη ισχύος του νόμου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους επί πέντε (5) ακόμη ακαδημαϊκά έτη.
2. α) Για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που θα εγγραφούν με οποιονδήποτε τρόπο σε Α.Ε.Ι. της χώρας από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και εφεξής δεν επιτρέπεται η επιλογή και εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων αν δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε υποχρεωτικά μαθήματα κατωτέρων εξαμήνων, η γνώση των οποίων σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση των οικείων Τομέων είναι επιστημονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και το αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ορίζονται υποχρεωτικά τα συγκεκριμένα υποχρεωτικά μαθήματα των ανωτέρων εξαμήνων, των οποίων η επιλογή προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση σε συγκεκριμένα υποχρεωτικά μαθήματα κατωτέρων εξαμήνων.
β) Για την πρώτη εφαρμογή του προηγούμενου εδάφιου η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος λαμβάνεται μέχρι το τέλος Απριλίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και ισχύει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος μετά την έναρξη ισχύος του νόμου. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον Κοσμήτορα και στη Σύγκλητο και δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής και του Τμήματος. Αν η απόφαση δεν πληρεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις ή αν η Γενική Συνέλευση του Τμήματος δεν λάβει απόφαση μέχρι το τέλος της ανωτέρω προθεσμίας, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρύτανη για το σκοπό αυτό εντός μηνός από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση του Τμήματος δεν λάβει απόφαση για οποιονδήποτε λόγο ή η απόφαση δεν πληρεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η επιτυχής εξέταση στα υποχρεωτικά μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και του αντίστοιχου ωρολογίου προγράμματος, όπως εκάστοτε ισχύουν, ανεξάρτητα από τον ελάχιστο αριθμό των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, θεωρείται απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων που ανήκουν στον ίδιο Τομέα.
3. α) Μετά από τρεις (3) τουλάχιστον αποτυχημένες εξετάσεις σε υποχρεωτικό μάθημα της προηγούμενης παραγράφου, η φοιτήτρια ή ο φοιτητής, εάν το ζητήσει εγγράφως ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την επόμενη εξεταστική περίοδο, εξετάζεται κατά την περίοδο αυτή από τριμελή εξεταστική επιτροπή, στην οποία μπορεί να συμμετέχει ως εξεταστής και μέλος ΔΕΠ ομοειδούς Τμήματος του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. Με την ίδια αίτηση η φοιτήτρια ή ο φοιτητής δικαιούται να ζητήσει την εξαίρεση του αρχικού εξεταστή από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Το τελευταίο αυτό αίτημα εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος, που λαμβάνει υπόψη τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις ή απαιτήσεις που προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό.
β) Αν η φοιτήτρια ή ο φοιτητής αποτύχει να περάσει το υποχρεωτικό μάθημα της προηγούμενης παραγράφου και ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, μπορεί να συνεχίσει να εξετάζεται σε αυτό σύμφωνα με το ισχύον εξεταστικό πρόγραμμα του Τμήματος, χωρίς να δικαιούται να επιλέξει και να εξεταστεί σε μαθήματα ανωτέρων εξαμήνων που προϋποθέτουν επιτυχή εξέταση στο υποχρεωτικό αυτό μάθημα. Μετά από τρεις (3) τουλάχιστον νέες αποτυχημένες εξετάσεις στο ίδιο υποχρεωτικό μάθημα, η φοιτήτρια ή ο φοιτητής, αν το ζητήσει εγγράφως ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την επόμενη εξεταστική περίοδο, εξετάζεται για δεύτερη φορά κατά την περίοδο αυτή από τριμελή εξεταστική επιτροπή, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο.
4. Επιτρέπεται η χορήγηση του πτυχίου σε φοιτήτριες και φοιτητές που εξετάστηκαν με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και έχουν συμπληρώσει επτά ή εννέα ή έντεκα εξάμηνα φοίτησης, ανάλογα αν ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου είναι οκτώ ή δέκα ή δώδεκα εξάμηνα σπουδών αντίστοιχα. Οι δυνατότητες επιλογής μαθημάτων ανά εξάμηνο και οι λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ιδρύματος.

Αρθρο 14
Δωρεάν διανομή συγγραμμάτων - Βιβλιοθήκες
1. Στο πλαίσιο του συστήματος της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων το Επιστημονικό Συμβούλιο του Σ.Α.Π.Ε. συντάσσει μετά από προτάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. εθνικό κατάλογο πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Με προεδρικό διάταγμα καθορίζεται ο τρόπος, με τον οποίο παρέχεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές από την πρώτη τους εγγραφή στο Τμήμα η δυνατότητα δωρεάν προμήθειας αριθμού συγγραμμάτων από τον εθνικό κατάλογο που έχει συντάξει το Επιστημονικό Συμβούλιο του Σ.Α.Π.Ε. σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ίσο με τον αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου.
3. Η κοστολόγηση των συγγραμμάτων γίνεται από επιτροπή, σύμφωνα με κανόνες που καθορίζονται με σχετική κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποστέλλει σε ειδικό κωδικό αριθμό κάθε ιδρύματος την απαιτούμενη για την πληρωμή δαπάνη και διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο με ειδικό όργανο. Μέχρι τότε εφαρμόζεται η ισχύουσα διαδικασία κοστολόγησης και διανομής συγγραμμάτων.
4. Κάθε διδάσκων οφείλει να διανέμει, με δαπάνες του Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει, αναλυτικό διάγραμμα μελέτης το οποίο θα περιλαμβάνει τη διάρθρωση της ύλης του μαθήματος, σχετική βιβλιογραφία, άλλη τεκμηρίωση και συναφή πληροφόρηση.
5. α) Το 1/10 του συνολικού αριθμού κάθε διανεμόμενου ή προμηθευόμενου συγγράμματος παραχωρείται από το Κράτος στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι.
β) Η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτική και δωρεάν διάθεση επιστημονικών εντύπων σε δημόσιες βιβλιοθήκες επεκτείνεται και για τις Κεντρικές Βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. της χώρας.

Αρθρο 15
Διάρκεια εξαμήνων και εξεταστικών περιόδων - Επιλεγόμενα μαθήματα
1. Κάθε εξάμηνο διαρκεί σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας που καλύπτουν έναν ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών εβδομάδων και πιστωτικών μονάδων το εξάμηνο θεωρείται ότι χάνεται και δεν μπορεί να αναπληρωθεί με κανένα τρόπο. Με απόφαση της Συγκλήτου μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος επιτρέπεται παράταση της διάρκειας του εξαμήνου μέχρι τέσσερεις (4) εβδομάδες προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας και πιστωτικών μονάδων με μετάθεση της εξεταστικής περιόδου του αντίστοιχου εξαμήνου πέρα από τα χρονικά όρια που τίθενται στην επόμενη παράγραφο. Αν η μη συμπλήρωση του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού εβδομάδων διδασκαλίας και πιστωτικών μονάδων οφείλεται αποκλειστικά σε ένα (1) μόνο υποχρεωτικό μάθημα, το υποχρεωτικό αυτό μάθημα θεωρείται μη διδαχθέν και το εξάμηνο δεν χάνεται.
2. α) Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις. Οι εξεταστικές περίοδοι του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν υποχρεωτικά με τη λήξη του εξαμήνου και καθεμιά δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τρεις (3) εβδομάδες συνολικά. Η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου ξεκινά και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τέσσερις (4) εβδομάδες συνολικά. Εξέταση εκτός εξεταστικής περιόδου επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας στο πρόσωπο του εξεταζομένου και μετά από προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα. Διπλή εξέταση στην ίδια εξεταστική περίοδο απαγορεύεται απολύτως.
β) Φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ή οφείλουν υποχρεωτικό μάθημα της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου, δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλες τις εξεταστικές περιόδους.
3. α) Ο αριθμός των επιλεγόμενων μαθημάτων (υποχρεωτικής και ελεύθερης επιλογής) δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερος του διπλάσιου του συνολικού αριθμού των υποχρεωτικών μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.
β) Επιλεγόμενο μάθημα (υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής) που σε ένα εξάμηνο έχει δηλωθεί και παρακολουθείται από λιγότερους από δέκα φοιτήτριες ή φοιτητές δεν διδάσκεται κατά το εξάμηνο αυτό.
4. Η παράγραφος 11 του άρθρου 24 του N. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Σε περίπτωση μαθήματος του προγράμματος σπουδών που διδάσκεται σε μεγάλο αριθμό φοιτητριών και φοιτητών είναι υποχρεωτική η διαίρεση των φοιτητριών και φοιτητών σε κλιμάκια των ογδόντα κατά ανώτατο όριο φοιτητριών και φοιτητών και η ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος για κάθε κλιμάκιο σε ένα μέλος ΔΕΠ του αντίστοιχου Τομέα. Ο αντίστοιχος ανώτατος αριθμός φοιτητριών και φοιτητών για εργαστηριακές ασκήσεις και κλινική εκπαίδευση ορίζεται σε δεκαπέντε. Μέλη ΔΕΠ, στα οποία γίνεται μια τέτοια ανάθεση, μπορούν, με απόφαση του οικείου Τομέα, να συγκροτούν για τις ανάγκες εναρμόνισης της διδασκαλίας και των εξετάσεων στα διάφορα κλιμάκια του ίδιου μαθήματος επιτροπή του μαθήματος με συντονιστή το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ της ανώτερης βαθμίδας. Όπου υπάρχει ανεπάρκεια αιθουσών για την ανωτέρω διαίρεση σε κλιμάκια ή όπου η διαίρεση αυτή θα επιβάρυνε υπερβολικά τα μέλη ΔΕΠ σε καθήκοντα διδασκαλίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, μπορεί με απόφαση της Συγκλήτου μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος να εξαιρούνται από τον κανόνα της διαίρεσης σε κλιμάκια».

Αρθρο 16
Διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατή η διοργάνωση των μαθημάτων του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Αρθρο 17
Διαφάνεια - Δημοσιότητα
1. Όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση δημοσιότητας και διαφάνειας παρέχοντας, στον διαδικτυακό τους τόπο ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, την πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά τους όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την οργάνωση σπουδών, τον αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητριών και φοιτητών, την υλικοτεχνική υποδομή και το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
2. Οι Σχολές ή τα Τμήματα υποχρεούνται να διαθέτουν στον διαδικτυακό τους τόπο πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά τους όργανα και τις διοικητικές πράξεις που αφορούν μέλη τους (π.χ. εκλογές, εξελίξεις), την υλικοτεχνική υποδομή, τους οικονομικούς πόρους και τη διαχείρισή τους σε ετήσια βάση, τα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά), το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον κατάλογο των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ και το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο κατά ακαδημαϊκό έτος.
Οι Σχολές ή τα Τμήματα υποχρεούνται να μεριμνούν, ώστε κάθε διδάσκων, με ευθύνη του, να διατηρεί και να ενημερώνει συνεχώς στον διαδικτυακό τους τόπο τη δική του ιστοσελίδα, όπου περιγράφονται οι ημέρες και ώρες διδασκαλίας και ακρόασης φοιτητριών και φοιτητών, τα διδασκόμενα από αυτόν μαθήματα, το περιεχόμενό τους και τα διανεμόμενα συγγράμματα και να παρέχει οποιαδήποτε συναφή με το μάθημα πληροφόρηση.
Οι Σχολές ή τα Τμήματα υποχρεούνται να διατηρούν στον διαδικτυακό τους τόπο βιογραφικά σημειώματα με τις σπουδές, την επιστημονική εμπειρία, το ερευνητικό έργο και τις κυριότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ που απασχολούν.
Ο διαδικτυακός τόπος και οι ιστοσελίδες των Σχολών ή Τμημάτων οφείλουν να τηρούνται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Όπου δεν λειτουργεί διαδικτυακός τόπος ή ιστοσελίδα, οι Σχολές ή τα Τμήματα υποχρεούνται να οργανώσουν σε συνεργασία με το οικείο Α.Ε.Ι. τον διαδικτυακό τόπο και την ιστοσελίδα τους εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη λειτουργία τους οι Σχολές ή τα Τμήματα υποχρεούνται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις διαφάνειας και δημοσιότητας με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Αρθρο 18
Κατανομή ετήσιων πιστώσεων - Πλήρωση κενούμενων θέσεων
1. Στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος και των συναφθεισών προγραμματικών συμφωνιών, οι πιστώσεις που χορηγούνται κάθε έτος από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πλήρωση νέων θέσεων του κάθε είδους προσωπικού κατανέμονται από τη Σύγκλητο των Α.Ε.Ι. στις Σχολές και από τις Σχολές στα Τμήματα.
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι θέσεις που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία καθώς και εκείνες που παραμένουν κενές λόγω άγονης εκλογής και μη αποδοχής εκλογής, επαναπροκηρύσσονται εκτός προγραμματισμού επί ποινή ακυρότητας εντός έτους από την κένωση, τη μη αποδοχή της θέσης ή από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περί άγονης εκλογής. Δεν θεωρείται άγονη εκλογή η μη πλήρωση θέσης από εξέλιξη ήδη υπηρετούντος μέλους ΔΕΠ.
Μετά την παρέλευση του έτους, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η επαναπροκήρυξη της θέσης, η σχετική πίστωση χάνεται.
Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται σε Τμήμα και σε βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο που αποφασίζει η Σύγκλητος ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής και γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Η Σύγκλητος έχει δικαίωμα, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, να προβεί στην πλήρωση θέσης που κενούται λόγω θανάτου, συνταξιοδότησης ή παραίτησης από το Τμήμα προέλευσης του αποχωρούντος σε άλλο Τμήμα της ίδιας ή άλλης Σχολής στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος του ιδρύματος».

Αρθρο 19
Γνωστικά αντικείμενα και προκηρύξεις θέσεων μελών ΔΕΠ
1. α) Στην προκήρυξη αναφέρεται η βαθμίδα, ο τομέας και το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, το οποίο πρέπει να καλύπτει είτε το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο ενός τομέα, είτε, αν αυτό δεν είναι ενιαίο, ένα τουλάχιστον από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται σε κάθε τομέα, όπως αναφέρονται στην απόφαση σύστασης του τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου ρυθμίζεται η διαδικασία μετατροπής των γνωστικών αντικειμένων ήδη υπηρετούντων μελών ΔΕΠ που δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής στο ενιαίο γνωστικό αντικείμενο ή σε ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα κάθε τομέα.
γ) Ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο επιτρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, η αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου, στο οποίο έχουν διορισθεί ήδη υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ, μόνο εφόσον το νέο γνωστικό αντικείμενο δεν είναι περισσότερο εξειδικευμένο από το ήδη κατεχόμενο και ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
2. α) Πέρα από τις απαιτήσεις δημοσιότητας της παραγράφου 3 του άρθρου 6A του Ν. 2083/1992 η ανακοίνωση της προκήρυξης καταχωρίζεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Α.Ε.Ι. καθώς και στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6A του Ν. 2083/1992 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Από τα αντίτυπα αυτά τουλάχιστον πέντε κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος ήδη κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, τα δε υπόλοιπα μετά την κοινοποίηση στον υποψήφιο της έκθεσης της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και εφόσον ζητηθούν μέσω της Γραμματείας από μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος».
γ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 6Α του Ν. 2083/1992 καταργείται.

Αρθρο 20
Προϋποθέσεις εκλογής μελών ΔΕΠ
1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992, προστίθεται η φράση «και σε κάθε περίπτωση αιτιολογείται ειδικώς».
2. Στα στοιχεία i) των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 η φράση «ερευνητικά κέντρα» αντικαθίσταται με τη φράση «ερευνητικούς φορείς».
3. Τα στοιχεία ii) των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 αντικαθίστανται ως εξής:
«ii Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες πέρα από τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμός των παραπάνω. Ιδιαίτερα συνεκτιμάται κατά πόσο ένα μέρος από τις επιστημονικές αυτές εργασίες έχει δημοσιευθεί σε διεθνώς αναγνωρισμένες αλλοδαπές εκδόσεις ή, εφόσον πρόκειται για επιστημονικά άρθρα ή μελέτες, σε διεθνώς αναγνωρισμένα αλλοδαπά επιστημονικά περιοδικά, όπως προβλέπεται εκάστοτε στον Εσωτερικό Κανονισμό λαμβανομένων υπόψη της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων του οικείου Τμήματος».
4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Στοιχεία τα οποία συνεκτιμώνται απαραιτήτως είναι η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, όπως προκύπτει από το δοκιμαστικό μάθημα ή την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, το δημοκρατικό ήθος και η προσωπικότητα εν γένει του υποψηφίου».
5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 καταργείται.
6. Για την εκλογή λαμβάνεται υπόψη μόνο το επιστημονικό έργο που είναι δημοσιευμένο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Ως δημοσιευμένο επιστημονικό έργο θεωρούνται για μεν τις απαιτούμενες πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες αυτές που έχουν ήδη δημοσιευθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της εκτύπωσης και τα αντίγραφά τους έχουν ήδη κατατεθεί σε δημόσιες βιβλιοθήκες, για δε τις απαιτούμενες πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αυτές που έχουν δημοσιευτεί ή έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση σύμφωνα με σχετική επίσημη βεβαίωση του αντίστοιχου περιοδικού. Μεταγενέστερο έργο δεν λαμβάνεται υπόψη για την εκλογή.

Αρθρο 21
Δοκιμαστικό μάθημα
1. Τα εδάφια β), γ) και ε) της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Ν. 1268/1982 καταργούνται.
2. Το εδάφιο στ) της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Η διδακτική ικανότητα των άλλων υποψηφίων ή υποψηφίων μελών ΔΕΠ που προέρχονται από άλλη Σχολή ή Τμήμα του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. της χώρας αξιολογείται με βάση δοκιμαστικό μάθημα που πραγματοποιείται σε ώρες διδασκαλίας υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών δίωρης διάρκειας, με την παρουσία φοιτητριών και φοιτητών των αντίστοιχων μαθημάτων και μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Τα θέματα επιλέγονται από τους υποψηφίους και γνωστοποιούνται στο Εκλεκτορικό Σώμα μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη συγκρότησή του.
Ο υποψήφιος ανακοινώνει την εισήγησή του σε σαράντα πέντε λεπτά και στα επόμενα σαράντα πέντε λεπτά απαντά σε ερωτήσεις και παρατηρήσεις από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές και τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και της Γενικής Συνέλευσης».

Αρθρο 22
Εκλογή και εξέλιξη μελών ΔΕΠ
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 η φράση «στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού» αντικαθίσταται με τη φράση «στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος και των συναφθεισών προγραμματικών συμφωνιών».
2. Τα στοιχεία γ) και δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 αντικαθίστανται ως εξής:
«γ) Εάν κατά την πρώτη κρίση εκλεγεί άλλος υποψήφιος ή η διαδικασία αποβεί άγονη, παραμένει στη θέση που κατέχει και δικαιούται εντός της επταετίας να ζητήσει για δεύτερη φορά την προκήρυξη της θέσης του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
δ) Εάν κατά την πρώτη κρίση είναι ο μοναδικός υποψήφιος και δεν εκλεγεί ο ίδιος ή εάν κατά τη δεύτερη κρίση η διαδικασία αποβεί άγονη, εκλεγεί άλλος υποψήφιος ή κριθεί αρνητικά, λήγει αυτοδικαίως η θητεία του Λέκτορα».
3. Το στοιχείο ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 καταργείται και το στοιχείο στ) αναριθμείται σε στοιχείο ε). Το νέο στοιχείο ε) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Μετά την πάροδο της επταετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού του στη βαθμίδα του Λέκτορα λήγει αυτοδικαίως η θητεία του, εκτός των περιπτώσεων που η διαδικασία εξέλιξης δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε παρατείνεται η διάρκεια της θητείας έως την ολοκλήρωσή της. Το αργότερο εντός έξι μηνών από την πάροδο της επταετίας συγκαλείται εκτάκτως το εκλεκτορικό σώμα με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η διαδικασία εξέλιξης του Λέκτορα. Σε περίπτωση αδράνειας του Προέδρου του Τμήματος το εκλεκτορικό σώμα μπορεί να συγκαλείται οποτεδήποτε μετά από πρόταση τουλάχιστον πέντε μελών του από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος ή τον αρχαιότερο Καθηγητή που είναι μέλος του εκλεκτορικού σώματος».
4. α) Οι Επίκουροι Καθηγητές, μετά τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στη βαθμίδα που βρίσκονται, έχουν το δικαίωμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την παρέλευση της τριετίας να υποβάλουν αίτηση για μονιμοποίηση στη θέση της βαθμίδας που κατέχουν ή να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή μέχρι δύο φορές, που θα απέχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη μεταξύ τους. Αν η κρίση για μονιμοποίηση είναι αρνητική, λήγει η θητεία τους. Αν η κρίση για μονιμοποίηση είναι θετική, οι Επίκουροι Καθηγητές μονιμοποιούνται στη θέση, την οποία κατέχουν, και έχουν το δικαίωμα μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από τη μονιμοποίησή τους να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή μέχρι δύο φορές, που θα απέχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη μεταξύ τους.
γ) Οι διατάξεις των εδαφίων β) έως ε) της παραγράφου 2 του Ν. 2517/1997, όπως αντικαθίστανται με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται αναλόγως και για την υπηρεσιακή κατάσταση των Επίκουρων Καθηγητών που εκλέγονται με θητεία.

Αρθρο 23
Εισηγητικές Επιτροπές και Εκλεκτορικά Σώματα
1. Σε κάθε περίπτωση εκλογής ή εξέλιξης, το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, το οποίο αφορά η κρίση, καθώς και από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι. σε αναλογία του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του εκλεκτορικού σώματος, έτσι ώστε το σύνολο των μελών του εκλεκτορικού σώματος να μην υπερβαίνει τα τριάντα μέλη. Στο εκλεκτορικό σώμα μετέχουν μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας για την οποία γίνεται η κρίση και των ανώτερων από αυτή. Τα μέλη ΔΕΠ που προέρχονται από άλλα Τμήματα του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι. πρέπει να είναι του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση. Εάν είναι περισσότερα, ο ορισμός τους γίνεται με κλήρωση μεταξύ όλων των μελών ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι. που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
2. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6Γ του Ν. 2083/1992 προστίθενται τρία νέα εδάφια που έχουν ως εξής:
«Ένα από τα μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής απαιτείται να προέρχεται από Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που μέλος ή μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο, η σύνταξη της έκθεσης συνεχίζεται και ολοκληρώνεται εντός της νόμιμης προθεσμίας από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής. Τα τυχόν παραιτούμενα μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής εκπίπτουν από το εκλεκτορικό σώμα και αντικαθίστανται νομίμως».
β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6Γ του Ν. 2083/1992 η φράση «μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών» αντικαθίσταται με τη φράση «μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών και όχι νωρίτερα από είκοσι ημέρες».
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 6Γ του Ν. 2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ανωτέρω έκθεση κοινοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος στα μέλη του και στους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα μέσα σε χρονικό διάστημα οκτώ ημερών πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος».
δ) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 6Γ του Ν. 2083/1992 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή, καθώς και σε περίπτωση άπρακτης παρόδου 30 ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, το εκλεκτορικό σώμα συγκαλείται υποχρεωτικά με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος προς διενέργεια της εκλογής».
3. Τα μέλη Τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών που δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα την έκθεσή τους αντικαθίστανται και δεν μπορούν να ορισθούν μέλη Τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών για χρονικό διάστημα ενός έτους από τον τελευταίο ορισμό τους.
4. Εάν μέλος εκλεκτορικού σώματος απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερες από δύο φορές από συνεδριάσεις του ίδιου εκλεκτορικού σώματος, δεν επιτρέπεται να οριστεί μέλος εκλεκτορικού σώματος για χρονικό διάστημα ενός έτους από τον τελευταίο ορισμό του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 6Δ του Ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν υπολογίζονται όσοι βρίσκονται σε νόμιμη άδεια και όσοι απουσιάζουν λόγω πλήρως αιτιολογημένου και πιστοποιημένου κωλύματος, για το οποίο αποφαίνεται η Γ.Σ. του Τμήματος. Σε περίπτωση επίκλησης λόγου ασθενείας απαιτείται απαραιτήτως βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο.
6. Σε κάθε περίπτωση αδράνειας του Προέδρου του Τμήματος να συγκαλέσει εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή ή εξέλιξη μέλους ΔΕΠ, το εκλεκτορικό σώμα μπορεί να συγκαλείται οποτεδήποτε μετά από πρόταση τουλάχιστον πέντε μελών του από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος ή τον αρχαιότερο Καθηγητή που είναι μέλος του εκλεκτορικού σώματος.
7. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 6Δ του Ν. 2083/1992 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προκαταρκτικού ελέγχου νομιμότητας από τον Πρύτανη και δεν αποστέλλονται από αυτόν τα πρακτικά της εκλογής ή εξέλιξης μέλους ΔΕΠ στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αυτά μπορούν να ζητηθούν απευθείας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
8. Δεν επιτρέπεται να μετάσχουν στην ίδια συνεδρίαση συλλογικού οργάνου μέλη ΔΕΠ, τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια έως και τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, εκτός αν αποτελούν αυτοδικαίως λόγω της ιδιότητάς τους μέλη του ίδιου συλλογικού οργάνου χωρίς να μεσολαβεί ορισμός, κλήρωση ή εκλογή και δεν είναι δυνατή η νόμιμη συγκρότησή του χωρίς τη συμμετοχή των κωλυομένων μελών. Η παράγραφος 41 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 καταργείται.

Αρθρο 24
Καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ
1. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα μέλη ΔΕΠ υποχρεούνται να παρέχουν συνεχώς τις υπηρεσίες τους στο Α.Ε.Ι. στο οποίο έχουν διορισθεί υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Κατ’ εξαίρεση, μέλη ΔΕΠ μπορούν να εντάσσονται στην κατηγορία μερικής απασχόλησης μετά από αίτησή τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του νόμου, εφόσον δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις περί ασυμβιβάστου και αναστολής της ιδιότητας μέλους ΔΕΠ».
β) Το εδάφιο α) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997 καταργείται.
2. Τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ εξειδικεύονται με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι.
3. α) Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997, η φράση «Διευθυντές σε εργαστήρια και κλινικές» αντικαθίσταται με τη φράση «Διευθυντές σε Τομείς, Εργαστήρια και Κλινικές».
β) Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και εφεξής.
4. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 45 του Ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Η Σύγκλητος ειδικής σύνθεσης ύστερα από πρόταση ενός ή περισσοτέρων μελών ΔΕΠ του οικείου Α.Ε.Ι. απονέμει τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή σε όσα μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή ή ισοδύναμης της εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιμώντας το έργο και την προσφορά τους».
β) Οι ομότιμοι καθηγητές μπορούν να συμμετέχουν σε επταμελείς εξεταστικές επιτροπές για την τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών και να παραδίδουν μεταπτυχιακά μαθήματα ή να διδάσκουν σε ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης, καθώς και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα.
γ) Απαγορεύεται απολύτως σε ομότιμους καθηγητές να ασκούν εν όλω ή εν μέρει διοικητικά καθήκοντα ή να συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε εκλογικές διαδικασίες κάθε είδους.
5. α) Ερευνητές βαθμίδας Α΄, Β΄ και Γ΄ που υπηρετούν σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας μπορούν να προσλαμβάνονται για ορισμένο χρονικό διάστημα ως επισκέπτες καθηγητές σε Α.Ε.Ι. προκειμένου να διδάξουν προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα της ειδικότητάς τους. Η πρόσληψή τους γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος, μετά από πρόταση του οικείου Τομέα και σύμφωνη γνώμη του ερευνητικού φορέα στον οποίο υπηρετούν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τους επισκέπτες καθηγητές.
β) Ερευνητές βαθμίδας Α΄, Β΄ και Γ΄ που υπηρετούν σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος μπορούν να συμμετέχουν σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές και σε επταμελείς εξεταστικές επιτροπές για την για την τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών ή την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης.
6. Από την έναρξη ισχύος του νόμου δεν επιτρέπεται η μετακίνηση μελών ΔΕΠ σε άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου καταργείται από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Αρθρο 25
Μέλη ΔΕΠ μερικής απασχόλησης
Το άρθρο 3 του Ν. 2530/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 3
Μέλη ΔΕΠ μερικής απασχόλησης
1. Στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος του ιδρύματος στο οποίο ανήκουν, μέλη ΔΕΠ που επιθυμούν να υπηρετήσουν κατά την επόμενη τετραετία ως μερικής απασχόλησης μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση που κατατίθεται στην Υπηρεσία Διδακτικού Προσωπικού και στην Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων του οικείου Α.Ε.Ι., στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η παράλληλη απασχόληση την οποία επιθυμούν να ασκήσουν. Με ευθύνη του Προέδρου του οικείου Τμήματος η αίτηση διαβιβάζεται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος προς έγκριση και, εφόσον εγκριθεί, ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει πράξη ένταξης, την οποία υποβάλλει προς έλεγχο νομιμότητας στη Σύγκλητο και η οποία, μέσω του Πρύτανη, διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος και η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. εγκρίνουν την αίτηση, εφόσον διαπιστωθεί τεκμηριωμένα ιδίως ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία και η κάλυψη των αναγκών του Τμήματος και του ιδρύματος.
Κατ’ εξαίρεση, η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβληθεί και εκτός του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος σε περίπτωση που μέλος ΔΕΠ αποδέχεται θέση που κατά νόμο μπορεί να κατέχεται μόνο από μέλος ΔΕΠ μερικής απασχόλησης ή για οποιονδήποτε άλλο σοβαρό λόγο.
2. Τον Ιούνιο κάθε έτους το μέλος ΔΕΠ μερικής απασχόλησης βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωσή του, που καταγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, τον τρόπο με τον οποίο εξειδικεύονται το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και για τα τέσσερα επόμενα ακαδημαϊκά έτη οι υποχρεώσεις του σε διδασκαλία και παρουσία στους πανεπιστημιακούς χώρους. Ο Διευθυντής του Τομέα εισηγείται σχετικά στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει επί των δηλώσεων των μελών ΔΕΠ μερικής απασχόλησης και διαβιβάζει την απόφασή της στη Σύγκλητο προς έγκριση.
Στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα υποβάλλεται απολογισμός των δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ μερικής απασχόλησης για το προηγούμενο εξάμηνο, ο οποίος επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο.
3. Οι αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού μπορούν να ανακαλούνται από τα μέλη ΔΕΠ μερικής απασχόλησης μία μόνο φορά κατά τη διάρκεια εφαρμογής του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος.
Η ως άνω δήλωση ανακλήσεως εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι.
4. Για τα μέλη ΔΕΠ μερικής απασχόλησης που κατέχουν δεύτερη έμμισθη θέση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα απαιτείται σχετική άδεια της Συγκλήτου, μετά από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στο οποίο ανήκουν».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
Αρθρο 26
Αναδιάρθρωση Σχολών και Τμημάτων
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και του Σ.Α.Π.Ε., μπορεί να προβλέπεται ότι Τμήματα που καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης στο ίδιο Α.Ε.Ι. εντάσσονται υποχρεωτικά σε υφιστάμενες Σχολές ή από κοινού με άλλα Τμήματα σε νέες Σχολές. Για το σκοπό αυτό επιτρέπεται και η αναδιάρθρωση υφιστάμενων Σχολών ή η ένταξη Τμημάτων υφιστάμενων Σχολών σε νέες Σχολές.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 1404/1983.

Αρθρο 27
Ίδρυση νέων Σχολών ή Τμημάτων
Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν. 1268/1982 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου συνοδεύεται απαραιτήτως από ειδικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και από οικονομοτεχνική μελέτη που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των αντίστοιχων πρότυπων μελετών που έχει συντάσσει το αρμόδιο Συμβούλιο του Ε.Σ.Υ.Π. Η γνώμη της Συγκλήτου περιλαμβάνει περαιτέρω, προκειμένου για την ίδρυση νέας Σχολής ή Τμήματος, την εξειδίκευση των γνωστικών τους αντικειμένων, των βασικών στοιχείων τους (τμήματα, τομείς, γνωστικά αντικείμενα των τομέων), ενδεικτικά προγράμματα σπουδών καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων τους».

Αρθρο 28
Όργανα Σχολής
1. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του Ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Η Κοσμητεία απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων και έναν εκπρόσωπο των φοιτητριών και των φοιτητών της Σχολής.
β) Η Κοσμητεία: i) γνωμοδοτεί για το τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα του ιδρύματος, ως προς το σκέλος που αφορά τη Σχολή ii) κατανέμει τα κονδύλια στα Τμήματα και τα Εργαστήρια ή Κλινικές της Σχολής, iii) εγκρίνει και συντονίζει τα διατμηματικά προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου της Σχολής και συντονίζει τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων, iv) επεξεργάζεται προτάσεις των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων ΔΕΠ και τις υποβάλλει στο Πρυτανικό Συμβούλιο, v) αποφασίζει για την οργάνωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας καθώς και για την τοποθέτηση και την υπηρεσιακή κατάσταση του ΕΤΕΠ στα Εργαστήρια ή Κλινικές της Σχολής».
β) Η αρμοδιότητα της Συγκλήτου για την έγκριση κοινών προγραμμάτων σπουδών μεταξύ Σχολών του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι. διατηρείται.
2. Στο άρθρο 10 του Ν. 1268/1982 προστίθεται μια νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής:
«5. Τα όργανα της Σχολής επικουρούνται στο έργο τους από Γραμματεία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Κοσμήτορα».

Αρθρο 29
Αρμοδιότητες και Σύνθεση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος
1. α) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια για κάθε άλλο θέμα που δεν είναι αρμόδιο άλλο όργανο του Τμήματος.
β) Αμιγώς επιστημονικά-ερευνητικά θέματα υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ειδικής σύνθεσης.
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εκπρόσωποι ΔΕΠ κάθε Τομέα στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ορίζονται εκ περιτροπής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, ύστερα από κλήρωση που διενεργείται με ευθύνη του Διευθυντή του Τομέα, για ετήσια θητεία κατ’ αναλογία του αριθμού των μελών του σε κάθε βαθμίδα. Στην κλήρωση μετέχουν κάθε φορά τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα που δεν συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α.Ε.Ι.
Αρθρο 30
Κωδικοποίηση νομοθεσίας Α.Ε.Ι.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται ειδική επιτροπή για την κωδικοποίηση, τροποποίηση και αναθεώρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τα Α.Ε.Ι., περιλαμβανομένων και των πειθαρχικών διατάξεων για τα μέλη των Α.Ε.Ι., εντός έξι μηνών από τη σύστασή της, που θα επιψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής με ιδιαίτερο νόμο που θα τις κυρώνει στο σύνολό τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής.

 

------------------------------------------

 

Οι δηλώσεις της υπουργού Παιδείας για το σχέδιο πρότασης

Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Yπουργός κυρία Μαριέττα Γιαννάκου, o Υφυπουργός κ. Σπύρος Ταλιαδούρος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Ανδρέας Καραμάνος και ο Ειδικός Γραμματέας κ. Αθανάσιος Κυριαζής, έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα το Προσχέδιο Πρότασης για αλλαγές του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι..

Η κυρία Υπουργός τόνισε καταρχήν τα εξής σημεία:
- Η πρόταση αφορά αποκλειστικά στην αναβάθμιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου και δεν έχει καμία σχέση με ενδεχόμενες αλλαγές στο Άρθρο 16 του Συντάγματος που μπορούν να αποφασιστούν μόνο από την επόμενη Βουλή. Συνεπώς, κάθε συσχετισμός με απόψεις που έχουν διατυπωθεί για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια είναι τελείως αβάσιμος.
- Το καλό Δημόσιο Πανεπιστήμιο στηρίζει κατά πρώτο λόγο τις νέες και τους νέους των ασθενεστέρων οικονομικά τάξεων και αποτελεί σοβαρό μηχανισμό αναδιανομής εισοδήματος, δεδομένου ότι οι έχοντες οικονομική δύναμη μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους σε όποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού επιθυμούν.
- Η χώρα μας έχει αναλάβει, κατά τη θητεία της προηγούμενης μάλιστα κυβέρνησης, τη δέσμευση να συμβάλει στη δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, συνέπεια του οποίου θα είναι η μετά το 2010 αποτίμηση της ποιότητας και του επιπέδου του περιεχομένου σπουδών και κατ’ επέκταση της ουσιαστικής ισοτιμίας των πτυχίων.
- Τα Πανεπιστήμια έχουν τη δική τους αυταξία ως χώροι εκπαίδευσης και έρευνας, αλλά οφείλουν παράλληλα να προσφέρουν τέτοιου επιπέδου γνώσεις και εφόδια που θα εξασφαλίζουν και το επαγγελματικό μέλλον των αποφοίτων τους.
- Επί της αρχής των απαραίτητων αλλαγών έχει προηγηθεί ήδη, επί ένα σχεδόν χρόνο, δημόσια διαβούλευση μέσω: α) του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας που έχει ως μέλη τους Πρυτάνεις των Α.Ε.Ι., τους Προέδρους των Τ.Ε.Ι., τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων, τις δημόσιες επαγγελματικές-επιστημονικές ενώσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και τις πανελλήνιες ενώσεις φοιτητών και σπουδαστών, β) των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, γ) των Συνόδων των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων, δ) των δύο προ ημερησίας διατάξεως συζητήσεων για την Ανώτατη Παιδεία στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ε) του Διαδικτύου με εκτενή ανταλλαγή προτάσεων.
- Η Κυβέρνηση, η οποία έλαβε τη λαϊκή εντολή τον Μάρτιο 2004, διαθέτει πλήρες πρόγραμμα για όλους τους τομείς άσκησης πολιτικής. Ειδικά όμως, για την Ανώτατη Παιδεία από το Νοέμβριο 2004 δήλωσε δια στόματος του Πρωθυπουργού ότι είναι διατεθειμένη μέσα από ένα ουσιαστικό διάλογο και μέσα από διαδικασίες συνεννόησης, να επιδιώξει τη μεγαλύτερη δυνατή σύνθεση προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης μακράς πνοής. Από το στόχο αυτό, η κυβέρνηση δεν έχει αποστεί. Γι’ αυτό και σήμερα, μετά τη δημόσια διαβούλευση και τα συγκεκριμένα αποτελέσματά της, παρουσιάζει στη δημοσιότητα τη δική της πρόταση, υπό τη μορφή προσχεδίου, το οποίο τίθεται στο διάλογο. Η πρόταση αυτή συμπυκνώνει στην ουσία τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η δημόσια διαβούλευση, τα οποία αποδεικνύουν την ωριμότητα, ιδίως της εκπαιδευτικής κοινότητας, προς την κατεύθυνση της αναγκαιότητας ποιοτικών αλλαγών. Καλούνται, επομένως, όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συνεισφέρουν με τις απόψεις τους και μέσα από ανοιχτό διάλογο θέσεων, όπως αρμόζει σε μία ανεπτυγμένη σύγχρονη χώρα, της οποίας το πολυτιμότερο αγαθό είναι το ανθρώπινο δυναμικό και ιδίως οι νέες και οι νέοι.

Ο διάλογος αυτός μπορεί να γίνει:
· μέσα από την Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, όπως άλλωστε ζήτησε και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
· μέσα από το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας,
· στην Σύνοδο των Πρυτάνεων, αφού άλλωστε υπάρχουν και νεοεκλεγείσες Πρυτανικές Αρχές,
· απευθείας με το Υπουργείο,
· μέσω του Διαδικτύου. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναλαμβάνει να καταχωρεί κάθε επώνυμη πρόταση στον δικτυακό του τόπο, ώστε να είναι στη διάθεση όλων.

Οι Σύγκλητοι των Πανεπιστημίων, στις οποίες αποστέλλεται αυτή τη στιγμή η παρούσα πρόταση, καλούνται να τοποθετηθούν επί του σχεδίου και να υποβάλουν δικές τους προτάσεις.

Το κείμενο της πρότασης αποστέλλεται αυτή τη στιγμή σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, στα Συνδικαλιστικά Όργανα του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, στις Οργανώσεις των Φοιτητών, στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, στην Ακαδημία Αθηνών, στην Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, στα Πολιτικά Κόμματα, ενώ ταυτόχρονα είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του ΥΠΕΠΘ.

- Η πρόταση αυτή είναι υπέρ και προς χάριν των νέων, που έχουν δικαίωμα στο καλό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, και του μέλλοντος της χώρας, γιατί στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ανάδειξης της ‘κοινωνίας της γνώσης’ ως επικέντρου της κοινωνικής και οικονομικής βιώσιμης ανάπτυξης.

ΙΙ. Οι καινοτομίες που προτείνονται είναι κυρίως οι εξής:
1. Διεύρυνση της αποστολής των Α.Ε.Ι., ώστε να περιλαμβάνει:
α) τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής,
β) τη δημιουργία, μέσω συνεργασιών με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, πρόσφορων συνθηκών για την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώσης και
γ) τη συμβολή στην εμπέδωση της ισότητας των φύλων και της ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
2. Ενίσχυση της αυτοδιοίκησης με:
α. την καθιέρωση του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγραμματισμού,
β. τη διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και την κατάργηση του ελέγχου σκοπιμότητας των δαπανών,
γ. φορολογικές ελαφρύνσεις και κίνητρα,
δ. την κατάρτιση Εσωτερικών Κανονισμών λειτουργίας.
3. Διαφάνεια και δημοσιότητα στη λειτουργία των Α.Ε.Ι. της χώρας - Επιτροπή Δεοντολογίας - Συνήγορος των Α.Ε.Ι.
4. Στήριξη φοιτητών:
α. Υπηρεσία Υποστήριξης Φοιτητών
β. Σύμβουλοι Σπουδών
γ. Ανταποδοτικές υποτροφίες
δ. Άτοκα εκπαιδευτικά δάνεια
5. Δωρεάν προμήθεια συγγραμμάτων από βιβλιογραφία που προτείνουν τα Α.Ε.Ι.
6. Άμεση και καθολική συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στις διαδικασίες ανάδειξης των αρχών διοίκησης των Α.Ε.Ι., των Σχολών και των Τμημάτων τους, χωρίς μείωση του ποσοστού κάθε κατηγορίας εκλεκτόρων.
7. Διασφάλιση του ασύλου: Μεταφορά αρμοδιότητας για την άρση του στο Πρυτανικό Συμβούλιο, παρουσία εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής σε κάθε περίπτωση
8. Διάρκεια Σπουδών:
α. Θεσμοθέτηση απεριορίστου χρόνου διακοπής των σπουδών και επανόδου κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων
β. Για όσους εγγραφούν στα Α.Ε.Ι. μετά την ψήφιση του νόμου, προτείνεται ως ανώτατο όριο διάρκειας σπουδών ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου αυξημένος κατά 50%.
γ. Το Α.Ε.Ι. μπορεί να δώσει ένα χρόνο επιπλέον παράταση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
δ. Για όσους ήδη φοιτούν προτείνεται να δοθούν πέντε (5) επιπλέον ακαδημαϊκά έτη για την ολοκλήρωση των σπουδών τους πέρα από την ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης.
9. Προγράμματα Σπουδών που διευκολύνουν τη συστηματική απόκτηση γνώσης.
10. Πρόσθετες εγγυήσεις αξιοκρατίας κατά την εκλογή και εξέλιξη μελών ΔΕΠ.
11. Δυνατότητα αναδιάρθρωσης Σχολών και εγγυήσεις ίδρυσης νέων σχολών ή τμημάτων, μόνο από ολοκληρωμένες επιστημονικές και οικονομοτεχνικές μελέτες.
12. Ενίσχυση του ρόλου των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων και της Κοσμητείας των Σχολών.
13. Η ανώτατη εκπαίδευση διακρίνεται σε πανεπιστημιακό και τεχνολογικό τομέα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved