ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ρυθμίσεις για μαθητές Γυμνασίου

Αθήνα 1.4.2014, 13:12

Ρυθμίσεις που αφορούν τους μαθητές Γυμνασίου, όπως η αξιολόγηση , οι απουσίες, η λήξη των μαθημάτων και άλλες, περιλαμβάνει το Προεδρικό Διάταγμα 39/2014.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του ΠΔ 39/2014.ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 39/2014
Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση 
διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, 
λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων δ και ε της πα−
ραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 «Δομή και 
λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 περίπτωση α υπο−
περίπτωση ββ του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).
3. Την με αριθμ. 7/10−02−2014 πράξη του Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα 
οικονομικά έτη.
6. Την με αριθμό 63/2014 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 1
Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο
1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατα−
τάσσονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') 
περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και 
Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία, Νεοελληνική Λο−
γοτεχνία), 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 
(Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 
από Μετάφραση), 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Χημεία, 
6) Βιολογία, 7) Γεωγραφία, 8) Ιστορία, 9) Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή, 10) Θρησκευτικά, 11) Αγγλικά, 12) Δεύ−
τερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά).
Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα μαθή−
ματα: 1) Τεχνολογία − Πληροφορική, 2) Μουσική − Καλλι−
τεχνικά, 3) Φυσική Αγωγή, 4) Οικιακή Οικονομία, 5) Βιω−
ματικές Δράσεις − Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες − 
Project [Τοπική Ιστορία, Περιβάλλον και Εκπαίδευση 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α), Σχολικός Επαγ−
γελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.), Φύση και Άσκηση, 
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης, Σχολική και 
Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)].
Τα διδασκόμενα σε κάθε τάξη του Γυμνασίου μαθή−
ματα που προέρχονται από τις ανωτέρω δύο ομάδες 
καθορίζονται κάθε φορά από το ωρολόγιο πρόγραμμα 
μαθημάτων της τάξης.

Άρθρο 2
Διδακτικά αντικείμενα
1. Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματεί−
ας διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα − κλάδους: 
α) Γλωσσική Διδασκαλία και β) Νεοελληνική Λογοτεχνία.
2. Το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 
Γραμματείας διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμε−
να − κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και β) Αρχαία 
Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.
3. Το διδακτικό/μαθησιακό πεδίο Πολιτισμός και Δρα−
στηριότητες διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα − 
κλάδους: α) Μουσική και β) Καλλιτεχνικά.
4. Το διδακτικό/μαθησιακό πεδίο Τεχνολογία και Πλη−
ροφορική διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα − 
κλάδους: α) Τεχνολογία και β) Πληροφορική.
5. Κάθε διδακτικό αντικείμενο − κλάδος βαθμολογείται 
χωριστά. Ο τελικός βαθμός για κάθε μάθημα με διδα−
κτικά αντικείμενα − κλάδους είναι ο μέσος όρος των 
τελικών βαθμών των κλάδων του.

Άρθρο 3
Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις 
Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄, μετά τη λήξη της διδα−
σκαλίας των μαθημάτων, διεξάγονται γραπτές ανακε−
φαλαιωτικές εξετάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3 του π.δ/τος 409/1994 (Α΄ 226).

Άρθρο 4
Εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Β'
1. Στα μαθήματα της Ομάδας Β' δεν διεξάγονται γρα−
πτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις. Στα μαθήματα της 
Ομάδας Β΄ ο βαθμός ετήσιας επίδοσης κάθε μαθητή 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 
4 του π.δ/τος 409/1994 (Α΄ 226).
2. Σε περίπτωση που μαθητής απορρίπτεται στις Βι−
ωματικές Δράσεις− Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες 
− Project της Ομάδας Β', ο διδάσκων εκπαιδευτικός, μετά 
την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων, ορίζει το θέμα 
της ατομικής συνθετικής εργασίας, την οποία ο μαθη−
τής υποβάλλει προς αξιολόγηση στις παραπεμπτικές 
εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

Άρθρο 5
Αξιολόγηση Φυσικής Α΄ τάξης Γυμνασίου 
Για την εξέταση του μαθήματος της Φυσικής ισχύουν 
τα εξής:
Δίνονται στους μαθητές φύλλα αξιολόγησης, τα οποία 
συνθέτονται από τον εκπαιδευτικό με βάση τα γνωστά 
στους μαθητές φύλλα εργασίας του μαθήματος, έχουν 
την παρακάτω μορφή και περιλαμβάνουν τα εξής ζη−
τούμενα:
Α ερώτημα: Περιγραφή της σύνθεσης, της λειτουρ−
γίας και της εξέλιξης ενός πειράματος, το οποίο πε−
ριλαμβάνεται/εικονίζεται στα φύλλα εργασίας και έχει 
πραγματοποιηθεί από τους μαθητές κατά τη διάρκεια 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και περιγραφή 
του τρόπου βέλτιστης μέτρησης των φυσικών μεγεθών, 
τα οποία ενδεχομένως έχουν μετρηθεί στο πείραμα.
Β ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πεί−
ραμα του ερωτήματος Α.
Γ ερώτημα: Αξιοποίηση τιμών μέτρησης, οι οποίες 
έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια ενός από τα προβλεπό−
μενα πειράματα στην τάξη και δίνονται σε πίνακα από 
τον εκπαιδευτικό για τη σύνθεση διαγράμματος (όπως 
αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο φύλλο 
εργασίας του μαθήματος).
Δ ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πεί−
ραμα του ερωτήματος Γ.
Ε έως Θ ερωτήματα: Απάντηση σε δύο από πέντε ερω−
τήματα, τα οποία αφορούν σε εφαρμογές, γενικεύσεις 
ή ερμηνείες συμπερασμάτων από τα φύλλα εργασίας 
που έχουν διδαχθεί οι μαθητές.
Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώ−
τα ερωτήματα (Α, Β, Γ, Δ) και επιλέγουν δύο από τα 
επόμενα πέντε ερωτήματα (Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ). Τα ερωτήμα−
τα είναι ισοδύναμα και οι απαντήσεις βαθμολογούνται 
ισότιμα.

Άρθρο 6
Αξιολόγηση κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών
Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές αξιολογούνται σε 
όλα τα μαθήματα της Ομάδας Α΄, καθώς και στα μαθήμα−
τα της Ομάδας Β΄ με εξαίρεση τις Βιωματικές Δράσεις − 
Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες − Project.

Άρθρο 7
Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών Γυμνασίου 
Οι περ. α, β και γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ/τος 485/ 
1983 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που ση−
μειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα 
από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις 
εξήντα τέσσερις (64).
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερ−
βαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες 
οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολο−
γημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 3 του 
π.δ/τος 485/1983 (Α΄ 184).
γ) Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε 
σχολικής μονάδας με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει 
επαρκή τη φοίτηση μαθητή, ο οποίος σημείωσε περισ−
σότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες και όχι 
πέρα των εκατόν εξήντα τεσσάρων (164), με την προϋπό−
θεση ότι όλες οι απουσίες του οι πάνω από τις εξήντα 
τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε 
ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, η επίδοση 
του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την έννοια ότι 
ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, 
που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των 
τριών τριμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό 
των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκα−
πέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.»
Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ/τος 485/1983 (Α΄ 184) 
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που ση−
μείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) και όχι πε−
ρισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες, 
από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις 
(64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια 
που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, αλλά η φοίτηση του 
δεν χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων 
επαρκής κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτω−
σης γ΄ της προηγούμενης παραγράφου.
Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί 
με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση 
μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν εξήντα τέσ−
σερις (164) και όχι περισσότερες από διακόσιες δεκα−
τέσσερις (214) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις 
εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλο−
νται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, η 
επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την 
έννοια της διάταξης της περίπτωσης γ΄ της προηγού−
μενης παραγράφου και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.
Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελ−
λιπής παραπέμπονται τον Σεπτέμβριο σε προφορική 
και γραπτή εξέταση στα μαθήματα της Ομάδας Α΄. Στα 
μαθήματα της Ομάδας Β' δεν εξετάζονται, αλλά για την 
εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικού ή απολυτηρίου απο−
τελέσματος συνυπολογίζεται η προφορική βαθμολογία 
που έλαβαν οι μαθητές στα μαθήματα αυτά κατά το οι−
κείο διδακτικό έτος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σε περιπτώσεις που για τους παραπάνω μαθητές το 
προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο 
είναι απορριπτικό εξαιτίας και μόνο της υστέρησης τους 
σε μάθημα ή μαθήματα της Ομάδας Β΄, οι μαθητές αυτοί 
εξετάζονται σε αυτά τα μαθήματα προφορικά με εξαί−
ρεση τις Βιωματικές Δράσεις − Συνθετικές Δημιουργικές 
Εργασίες −Project που εξετάζονται σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθρου 4 του παρόντος π.δ./τος.»
Η παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ/τος 485/1983 (Α΄ 184) 
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που 
σημείωσε πάνω από εξήντα τέσσερις (64) απουσίες και 
δεν εμπίπτει σε καμία από τις διατάξεις των παραγρά−
φων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται 
ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοί−
τηση τους στην ίδια τάξη.»
4. Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών 
Γυμνασίων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέ−
πονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι 
(16) απουσίες.
5. Στην περίπτωση των Εσπερινών Γυμνασίων ισχύουν 
τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο 
προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες.

Άρθρο 8
Υπολογισμός του ορίου απουσιών των μαθητών των 
Ιδιωτικών Γυμνασίων που εφαρμόζουν διευρυμένο 
ωρολόγιο πρόγραμμα
1. Το σύνολο των απουσιών για κάθε μαθητή μίας τά−
ξης προκύπτει από το γινόμενο του συνολικού αριθμού 
ωρών του διευρυμένου εβδομαδιαίου ωρολογίου προ−
γράμματος που εφαρμόζεται στην τάξη επί το συνολικό 
όριο απουσιών (114 απουσίες), όπως αυτό ορίζεται από 
την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ/τος 485/
1983 (Α΄ 184), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του πα−
ρόντος π.δ/τος, δια του αριθμού των ωρών του εβδομα−
διαίου ωρολογίου προγράμματος της τάξης. Οι ανωτέρω 
επιπλέον απουσίες δικαιολογούνται από τον γονέα − 
κηδεμόνα του μαθητή (έως μία ημέρα) ή με ιατρική 
γνωμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 3 του π.δ/τος 485/1983 (Α΄ 184).
2. Για μαθητή της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
π.δ/τος 485/1983 (Α΄ 184), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 7 του παρόντος π.δ/τος, που η τάξη του εφαρ−
μόζει διευρυμένο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, 
το σύνολο των απουσιών προκύπτει από το γινόμενο 
του συνολικού αριθμού ωρών του διευρυμένου εβδο−
μαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, που εφαρμόζεται 
στην τάξη, επί το όριο των κατ’ εξαίρεση απουσιών 
(164 απουσίες), όπως αυτό ορίζεται από την περ. γ της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ/τος 485/1983 (Α΄ 184), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του παρόντος π.δ/τος, 
δια του αριθμού των ωρών του εβδομαδιαίου ωρολογίου 
προγράμματος της τάξης.
Οι ανωτέρω επιπλέον απουσίες του μαθητή δικαιο−
λογούνται, εφόσον οφείλονται σε ασθένεια που βεβαι−
ώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ/τος 485/1983 
(Α΄ 184).
3. Για την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 2 του
π.δ/τος 485/1983 (Α΄ 184), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 7 του παρόντος π.δ/τος, στα Γυμνάσια που εφαρ−
μόζουν διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα η προσαύξηση 
των απουσιών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου στις επιπλέον κατ’ εξαί−
ρεση απουσίες.
Οι ανωτέρω επιπλέον απουσίες του μαθητή δικαιο−
λογούνται, εφόσον οφείλονται σε ασθένεια που βεβαι−
ώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ/τος 485/1983 
(Α΄ 184). Proslipsis.gr
4. Η στρογγυλοποίηση των απουσιών των περιπτώσε−
ων 1, 2 και 3 γίνεται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Άρθρο 9
1. Ο τίτλος του άρθρου 3 του π.δ/τος 409/1994 (Α΄ 226) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Γραπτές ανακεφαλαιωτικές 
εξετάσεις».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ/τος 409/1994 (Α΄ 226) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μαθήματα στα Γυμνάσια 
λήγουν το μήνα Μάιο σε ημερομηνία που ορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 409/1994 (Α΄ 
226) τροποποιείται και διαγράφονται στην αρχή της 
περιόδου οι λέξεις «τον Ιούνιο».

Άρθρο 10
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του
π.δ/τος 123/1987 (Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να 
ζητήσουν με αίτηση τους, συνοδευόμενη με το προ−
βλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε τρεις 
(03) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελε−
σμάτων, οι κηδεμόνες μαθητών Γυμνασίων ή οι ίδιοι 
οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, που προσέρχονται 
σε παραπεμπτικές, επαναληπτικές ή συμπληρωματικές 
εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους και 
απορρίπτονται.»

Άρθρο 11
Τελικές διατάξεις
1. Η ισχύς των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 6 του παρόντος 
αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014 για την Α΄ τάξη 
Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2014−2015 για την Β΄τά−
ξη Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2015−2016 για την 
Γ΄ τάξη Γυμνασίου.
2. Η παρ. 1 της με αρ. πρωτ. Γ2/2209/18−03−1998 Υπουρ−
γικής Απόφασης (Β΄ 314) παύει να ισχύει.
3. Καταργείται η περ. β της παρ. 1 του άρθρου μόνου 
του π.δ/τος 185/1990 (Α΄ 70).
4. Καταργείται το άρθρο 1 του π.δ/τος 157/1986 (Α΄ 60).

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρ−
χίζει από το σχολικό έτος 2013−2014, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτου−
με τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προε−
δρικού Διατάγματος.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved