ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Εργαστήριο «Θεωρίας Αποφάσεων και Οικονομικής Ανάλυσης» ιδρύεται στο ΔΠΘ

Αθήνα 13.3.2015, 03:46

Εργαστήριο «Θεωρίας Αποφάσεων και Οικονομικής Ανάλυσης» (Decision Making and Economic Analysis) ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με απόφαση του πρύτανη του Ιδρύματος.

Το Εργαστήριο θα εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίας Αποφάσεων και Οικονομικής Ανάλυσης» και ειδικότερα στην ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση των πιο σύγχρονων επιστημονικών και διεπιστημονικών τάσεων και μεθόδων Θεωρίας Αποφάσεων, Επιχειρησιακής Έρευνας, Στατιστικής, Πληροφορικής στους τομείς Οικονομίας, Διοίκησης, Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Σχεδιασμού και Στρατηγικής.

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών καθώς και άλλων Τμημάτων και Σχολών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.
2. Την ανάπτυξη, δημιουργία και εφαρμογή προτύπων και επιχειρησιακών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων και λειτουργία από φορείς και οργανισμούς δημόσιους και ιδιωτικούς.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α' 53).

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


Απόφαση
Αριθμ. Β4311 (5)
Ίδρυση Εργαστηρίου «Θεωρίας Αποφάσεων και Οικονομικής Ανάλυσης» (Decision Making and Economic Analysis) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ και του άρθρου 28 παρ. 22 του ν.2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α΄159), όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α και 22α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195),
ii. του άρθρου 8 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195/6.9.2011) «Για τη δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
iii. της παρ. 24 του άρθρου 80 του Ν.4009/2011, όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του Ν.4310/2014 (Α΄ 258/8.12.2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,
iv. της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 5 του Ν. 4009/2011.
2. Το με αριθ. 519/11.12.2014 (Α 2189/16.12.2014) ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 16.12.2014 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. που αφορά στην επικαιροποίηση της προηγούμενης απόφασης της Συνέλευσης με αριθ. 531/15.4.2013 (Α 4184/25.4.2013) η οποία αφορά στην ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Θεωρίας Αποφάσεων και Οικονομικής Ανάλυσης» (Decision Making and Economic Analysis) από το τότε Τμήμα με την ονομασία «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης» του Δ.Π.Θ.
3. Την προφορική εισήγηση του Αναπληρωτή Πρύτανη Υποδομών και Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. Καθηγητή Ιωάννη Κ. Μουρμούρη.
4. Την αριθ. 90/4/18 Δεκεμβρίου 2014 (Α 2189/22.12.2014), ανακοινοποιημένη στο ορθό στις 30.12.2014, απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σύμφωνα με το αριθ. Α 2215/17.12.2014 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο
οποίο αναφέρεται ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί με ιδίους πόρους και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ. (άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα του Π.Δ. 63/2005).

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Εργαστήριο με τίτλο «Θεωρίας Αποφάσεων και Οικονομικής Ανάλυσης» (Decision Making and Economic Analysis), το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίας Αποφάσεων και Οικονομικής Ανάλυσης» και ειδικότερα στην ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση των πιο σύγχρονων επιστημονικών και διεπιστημονικών τάσεων και μεθόδων Θεωρίας Αποφάσεων, Επιχειρησιακής Έρευνας, Στατιστικής, Πληροφορικής στους τομείς Οικονομίας, Διοίκησης, Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Σχεδιασμού και Στρατηγικής.
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
i. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών καθώς και άλλων Τμημάτων και Σχολών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.
ii. Την ανάπτυξη, δημιουργία και εφαρμογή προτύπων και επιχειρησιακών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων και λειτουργία από φορείς και οργανισμούς δημόσιους και ιδιωτικούς.
iii. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
iv. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
v. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του Διοικητικού Προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν.2083/1992 (Α΄ 159), όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195).
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν.1268/1982 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού−με− ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου του εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμφωνα με τον κανονισμό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και σε χώρους που του έχουν παραχωρηθεί για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και τα στοιχεία του Διευθυντή.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστικά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.4310/2014 (Α΄ 258/ 8.12.2014), και ειδικότερα από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
2. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53).
4. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς του εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, βαθμολόγιο φοιτητών (όπου και
αν απαιτείται), καθώς και πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved