ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας

Αθήνα 26.4.2015, 23:56


Την ίδρυση των παρακάτω Εργαστηρίων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας ενέκριναν οι Πρυτάνεις και οι Πρόεδροι των Ιδρυμάτων αυτών.

Πρόκειται για τα εξής:

«Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής» στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
«Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Μικροβίων – Μοριακής Βακτηριολογίας − Ιολογίας» στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
«Εργαστήριο Βιοπληροφορικής» στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
«Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος» στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
«Εργαστήριο Οργανικής Χημείας» στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
«Εργαστήριο Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας» στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
- Διάφορα Εργαστήρια στο ΤΕΙ Αθήνας.

* Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα των αποφάσεων.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3060 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Μο−
ριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής» στο Τμήμα Βιο−
χημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του
Ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173), με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003
και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24, η οποία
προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα
με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη
του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου. Proslipsis.gr
2. Τις αποφάσεις του Τμήματος Bιοχημείας και Βιο−
τεχνολογίας (Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 28η/11−2−2015)
και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συ−
νεδρίαση 152/6−3−2015).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο−
λογισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου
Ιδρύεται στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το Εργαστήριο «Μορια−
κής Βιολογίας και Γονιδιωματικής», που θα εξυπηρετεί
τις εκπαιδευτικές, εργαστηριακές και ερευνητικές ανά−
γκες στα γνωστικά αντικείμενα της Μοριακής Βιολογίας,
της Κυτταρικής Βιολογίας και της Γονιδιωματικής, όπως
αυτά εφαρμόζονται στις Βιολογικές Επιστήμες.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται,
όπως αυτά προσδιορίζονται, στο άρθρο 1.
β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη
διεξαγωγή Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας στα
γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
γ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύ−
σεων και εκδόσεων.
ε) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 9(Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από i) μέλη του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας που η ειδικότητά τους
σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει
το εργαστήριο, ii) μέλη του Ειδικού Τεχνικού Ερευνη−
τικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τμήματος και iii) μέλη
ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου ή ερευνητές
ύστερα από αίτηση για τη διεξαγωγή συγκεκριμένης
ερευνητικής ή διδακτικής δραστηριότητας.

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμ−
βάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακό –
μεταπτυχιακό) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
εργαστηρίου, η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα
για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η μέρι−
μνα για τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό,
η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστη−
ριοτήτων του, ο ορισμός των υπεύθυνων για τα ανα−
λώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού, η υπογραφή
κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι
αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία από
τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του άρθρου 5
παρ. 3δ του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159). Proslipsis.gr
2. Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί στον 1ο όροφο
του κτιρίου του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολο−
γίας, σε χώρο εμβαδού 70 τ.μ., και θα χρησιμοποιείται
χώρος 14 τ.μ. ως εντομοτροφείο στο ημιυπόγειο του
κτιρίου.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της
αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες που αποσκο−
πούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των
εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
6. Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων, σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη−
ριότητες του εργαστηρίου, στην περίπτωση που είναι
δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται κατό−
πιν εισηγήσεως του Διευθυντή από τα αρμόδια όργανα
του Τμήματος.
7. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πει−
ραματικών εργασιών τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου
αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο
της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του
εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας
από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστηρί−
ου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην
οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδι−
άγραμμα της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία
διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν
την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο
προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων.
β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 9(Α΄ 53).
δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
− Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας,
− Βαθμολόγιο φοιτητών,
− Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
− Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
− Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
− Αρχεία ερευνητικών προγραμμάτων,
− Βιβλίο μεταβολών προσωπικού και
− Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραί−
τητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 10 Μαρτίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣΑριθμ. 3059 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο
Βιοτεχνολογίας Μικροβίων – Μοριακής Βακτηριο−
λογίας − Ιολογίας» στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιο−
τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5
του Ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του Ν. 1404/1983
(Α΄ 173), με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του
Ν. 3149/2003 και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παρά−
γραφος 24, η οποία προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014
άρθρο 96 και σύμφωνα με την οποία η ίδρυση Ερ−
γαστηρίου γίνεται με πράξη του Πρύτανη μετά από
απόφαση της Συγκλήτου. Proslipsis.gr
2. Τις αποφάσεις του Τμήματος Bιοχημείας και Βιο−
τεχνολογίας (Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 28η/11−2−2015)
και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συ−
νεδρίαση 152/6−3−2015).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο−
λογισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου
Ιδρύεται στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το Εργαστήριο «Βιο−
τεχνολογίας Μικροβίων−Μοριακής Βακτηριολογίας  −
Ιολογίας», που θα εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και
ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της
Βιοτεχνολογίας Μικροβίων−Μοριακής Βακτηριολογίας
− Ιολογίας και τις εφαρμογές τους στα επιστημονι−
κά πεδία των Επιστημών Υγείας, Περιβάλλοντος και
Τροφίμων.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται,
όπως αυτά προσδιορίζονται, στο άρθρο 1.
β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη
διεξαγωγή Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας στα
γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
γ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύ−
σεων και εκδόσεων.
ε) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 9(Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από i) μέλη του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας που η ειδικότητά τους
σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει
το εργαστήριο, ii) μέλη του Ειδικού Τεχνικού Ερευνη−
τικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τμήματος και iii) μέλη
ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου ή ερευνητές
ύστερα από αίτηση για τη διεξαγωγή συγκεκριμένης
ερευνητικής ή διδακτικής δραστηριότητας.

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του Ν. 2083/1992. Proslipsis.gr
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμ−
βάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακό –
μεταπτυχιακό) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
εργαστηρίου, η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα
για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η μέρι−
μνα για τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό,
η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστη−
ριοτήτων του, ο ορισμός των υπεύθυνων για τα ανα−
λώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού, η υπογραφή
κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι
αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία από
τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του άρθρου 5
παρ. 3δ του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2. Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί στο κτίριο του
Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, σε χώρο εμ−
βαδού 71,89 τ.μ.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της
αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες που αποσκο−
πούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των
εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
6. Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων, σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη−
ριότητες του εργαστηρίου, στην περίπτωση που είναι
δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται κατό−
πιν εισηγήσεως του Διευθυντή από τα αρμόδια όργανα
του Τμήματος.
7. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πει−
ραματικών εργασιών τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου
αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο
της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του
εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας
από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστη−
ρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην
οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδι−
άγραμμα της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία
διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν
την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο
προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων.
β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 9(Α΄ 53).
δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
− Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας,
− Βαθμολόγιο φοιτητών,
− Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
− Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
− Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
− Αρχεία ερευνητικών προγραμμάτων,
− Βιβλίο μεταβολών προσωπικού και
− Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραί−
τητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 10 Μαρτίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣΑριθμ. 3062 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Βιο−
πληροφορικής» στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνο−
λογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5
του Ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του Ν. 1404/1983
(Α΄ 173), με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του
Ν. 3149/2003 και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παρά−
γραφος 24, η οποία προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014
άρθρο 96 και σύμφωνα με την οποία η ίδρυση Ερ−
γαστηρίου γίνεται με πράξη του Πρύτανη μετά από
απόφαση της Συγκλήτου. Proslipsis.gr
2. Τις αποφάσεις του Τμήματος Bιοχημείας και Βιο−
τεχνολογίας (Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 28η/11−2−2015)
και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συ−
νεδρίαση 152/6−3−2015).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο−
λογισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου
Ιδρύεται στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το Εργαστήριο «Βιο−
πληροφορικής», που θα εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές
και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της
Βιοπληροφορικής.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται,
όπως αυτά προσδιορίζονται, στο άρθρο 1.
β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη
διεξαγωγή Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας στα
γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
γ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύ−
σεων και εκδόσεων.
 ε) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα
στο Π.δ. 159/1984 9(Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του
οικείου Τμήματος ή άλλου, με συγγενή γνωστικά αντι−
κείμενα που η ειδικότητά τους σχετίζεται με την απο−
στολή και τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το
Εργαστήριο, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1
της παρούσας Πρυτανικής Πράξης, καθώς και από μέλη
ΕΤΕΠ και λοιπό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που
τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατά−
ξεις, καθώς και από ερευνητές, έπειτα από αίτηση για
την διεξαγωγή συγκεκριμένης ερευνητικής ή διδακτικής
δραστηριότητας.

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει
το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων πε−
ριλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προ−
πτυχιακό – μεταπτυχιακό) και ερευνητικού έργου του
εργαστηρίου, η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμμα−
τος λειτουργίας του εργαστηρίου, η μέριμνα για την
τήρησή του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων
του εργαστηρίου, η μέριμνα για τη στελέχωσή του
με το αναγκαίο προσωπικό, η μέριμνα για την οικο−
νομική διαχείριση των εσόδων του, η υποβολή του
ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του, ο
ορισμός των υπεύθυνων για τα αναλώσιμα υλικά και
του κινητού εξοπλισμού, η υπογραφή κάθε εγγράφου
και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση −Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι
αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία από
τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του άρθρου 5
παρ. 3δ του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2. Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί στο ισόγειο του
νέου κτηρίου του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνο−
λογίας, σε χώρο συνολικού εμβαδού 40 τ.μ.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της
αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Proslipsis.gr
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες που αποσκο−
πούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των
εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
6. Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων, σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη−
ριότητες του εργαστηρίου, στην περίπτωση που είναι
δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται κατό−
πιν εισηγήσεως του Διευθυντή από τα αρμόδια όργανα
του Τμήματος.
7. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πει−
ραματικών εργασιών τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου
αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο
της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του
εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργα−
σίας από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του
εργαστηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική
αίτηση, στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της ερ−
γασίας, το χρονοδιάγραμμα της, η χρησιμοποίηση
ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το εργαστήριο, οι
διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της
πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της
δαπάνης που απαιτείται.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων.
β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 9(Α΄ 53).
δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
− Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας,
− Βαθμολόγιο φοιτητών,
− Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
− Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
− Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
− Αρχεία ερευνητικών προγραμμάτων,
− Βιβλίο μεταβολών προσωπικού και
− Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραί−
τητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 10 Μαρτίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣΑριθμ. 3061 (4)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Βιο−
τεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος» στο Τμήμα
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστη−
μών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του
Ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173), με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003
και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24, η οποία
προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα
με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη
του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου. Proslipsis.gr
2. Τις αποφάσεις του Τμήματος Bιοχημείας και Βιο−
τεχνολογίας (Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 28η/11−2−2015)
και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συ−
νεδρίαση 152/6−3−2015).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο−
λογισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου
Ιδρύεται στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το Εργαστήριο «Bιοτεχνολο−
γίας Φυτών και Περιβάλλοντος», που θα εξυπηρετεί τις
εκπαιδευτικές, εργαστηριακές και ερευνητικές ανάγκες
στα γνωστικά αντικείμενα της Βιοτεχνολογίας Φυτών,
της Μοριακής και Αναπτυξιακής Βιολογίας Φυτών, της
Φυσιολογίας Φυτών καθώς και της Περιβαλλοντικής Βιο−
τεχνολογίας, της Τεχνολογίας Επεξεργασίας Αποβλήτων
και της Βιοχημικής Φαρμακολογίας και των Κυτταροκαλ−
λιεργειών. Τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου
είναι αντικείμενα αιχμής τόσο από εκπαιδευτικής όσο και
από κοινωνικο−οικονομικής άποψης. Η ερευνητική δρα−
στηριότητα κατευθύνεται στη μελέτη του δευτερογενούς
μεταβολισμού των φυτών, τη μελέτη της αλληλεπίδρα−
σης φυτών− μικροοργανισμών, τη περιβαλλοντική μικρο−
βιολογία, τη μικροβιακή οικολογία εδάφους, τη ρύπανση
του περιβάλλοντος, τη μοριακή διάγνωση και τη μελέτη
των βιολογικών δράσεων των φυτικών μεταβολιτών.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται,
όπως αυτά προσδιορίζονται, στο άρθρο 1. Proslipsis.gr
β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη
διεξαγωγή Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας στα
γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
γ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύ−
σεων και εκδόσεων.
ε) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 9(Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από i) Καθηγητές του
Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας που η ειδι−
κότητά τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα
που καλύπτει το εργαστήριο, ii) μέλη του Ειδικού Τε−
χνικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τμήματος
και iii) Καθηγητές άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου
ή ερευνητές ύστερα από αίτηση για τη διεξαγωγή συ−
γκεκριμένης ερευνητικής ή διδακτικής δραστηριότητας.

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δια−
θέτει διοικητικά και οργανωτικά προσόντα καθώς και
ουσιαστικές γνώσεις και εμπειρία στον γνωστικό τομέα
της βιοτεχνολογίας περιβάλλοντος και βιοτεχνολογίας
φυτών και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμ−
βάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακό –
μεταπτυχιακό) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
εργαστηρίου, η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για
τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η μέριμνα
για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του, η υποβο−
λή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του, ο
ορισμός των υπεύθυνων για τα αναλώσιμα υλικά και του
κινητού εξοπλισμού, η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι
αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία από
τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του άρθρου 5
παρ. 3δ του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2. Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί στο κτίριο του
Τμήματος σε χώρο συνολικού εμβαδού 100 τ.μ. Συγκε−
κριμένα σε έναν ενιαίο χώρο 60τ.μ. (ισόγειο), σε έναν
βοηθητικό χώρο 10 τ.μ. (1ος όροφος) και σε δύο χώρους
ανάπτυξης φυτών υπό ελεγχόμενες συνθήκες 30 τ.μ.
(ισόγειο και υπόγειο νέου κτιρίου).
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της
αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες που αποσκο−
πούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των
εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
6. Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων, σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότη−
τες του εργαστηρίου, στην περίπτωση που είναι δυνατή
κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται κατόπιν εισηγήσε−
ως του Διευθυντή από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος.
7. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειρα−
ματικών εργασιών τα μέλη Καθηγητές του εργαστηρίου
αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλους Καθηγητές
του Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικεί−
μενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες
του εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργα−
σίας από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργα−
στηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση,
στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το
χρονοδιάγραμμα της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων
τα οποία διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες
διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας
και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων.
β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 9(Α΄ 53).
δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη
μορφή):
− Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας,
− Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων
− Βαθμολόγιο φοιτητών,
− Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
− Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
− Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
− Αρχεία ερευνητικών προγραμμάτων,
− Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
− Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας και
− Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 10 Μαρτίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣΊδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Ορ−
γανικής Χημείας» στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτε−
χνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του
Ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173), με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003
και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24, η οποία
προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα
με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη
του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
2. Τις αποφάσεις του Τμήματος Bιοχημείας και Βιο−
τεχνολογίας (Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 28η/11−2−2015)
και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συ−
νεδρίαση 152/6−3−2015). Proslipsis.gr
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο−
λογισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου
Ιδρύεται στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το Εργαστήριο «Οργα−
νικής Χημείας», που θα εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές
και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της
Οργανικής και Βιοοργανικής Χημείας.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται,
όπως αυτά προσδιορίζονται, στο άρθρο 1.
β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη
διεξαγωγή Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας στα
γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
γ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύ−
σεων και εκδόσεων.
ε) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 9(Α΄ 53). Proslipsis.gr

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του οικεί−
ου Τμήματος ή άλλου, με συγγενή γνωστικά αντικείμενα
που η ειδικότητά τους σχετίζεται με την αποστολή και
τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο,
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας
Πρυτανικής Πράξης, καθώς και από μέλη ΕΤΕΠ και λοιπό
επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που τοποθετείται
σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και
από ερευνητές, έπειτα από αίτηση για την διεξαγωγή συ−
γκεκριμένης ερευνητικής ή διδακτικής δραστηριότητας.

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμ−
βάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακό –
μεταπτυχιακό) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
εργαστηρίου, η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για
τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η μέριμνα
για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του, η υποβο−
λή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του, ο
ορισμός των υπεύθυνων για τα αναλώσιμα υλικά και του
κινητού εξοπλισμού, η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση −Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι
αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία από
τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του άρθρου 5
παρ. 3δ του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2. Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί στο κτίριο του
Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, σε χώρο συ−
νολικού εμβαδού 65 τ.μ. Συγκεκριμένα στον 2ο όροφο
του κτιρίου σε έναν ενιαίο χώρο 40τ.μ., στο ισόγειο σε
βοηθητικό χώρο 10τ.μ., στον 2ο ημιώροφο σε βοηθητικό
χώρο 5 τ.μ. και στο ισόγειο σε αποθήκη 10 τ.μ.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε
εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνη−
τικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί
και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργα−
στηρίου, την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία
του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που
ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπι−
κού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους όπου τηρούνται
ειδικοί κανόνες που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας
και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστα−
σία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
6. Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων, σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότη−
τες του εργαστηρίου, στην περίπτωση που είναι δυνατή
κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται κατόπιν εισηγήσε−
ως του Διευθυντή από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος.
7. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πει−
ραματικών εργασιών τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου
αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο
της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του
εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας
από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστη−
ρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην
οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδι−
άγραμμα της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία
διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν
την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο
προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων.
β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 9(Α΄ 53).
δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
− Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας,
− Βαθμολόγιο φοιτητών,
− Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
− Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
− Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
− Αρχεία ερευνητικών προγραμμάτων,
− Βιβλίο μεταβολών προσωπικού και
− Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 10 Μαρτίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
   


Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Δο−
μικής και Λειτουργικής Βιοχημείας» στο Τμήμα Βιο−
χημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του
Ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173), με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003
και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24, η οποία
προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα
με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη
του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
2. Τις αποφάσεις του Τμήματος Bιοχημείας και Βιο−
τεχνολογίας (Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 28η/11−2−2015)
και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συ−
νεδρίαση 152/6−3−2015).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο−
λογισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου Proslipsis.gr
Ιδρύεται στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το Εργαστήριο «Δομικής
και Λειτουργικής Βιοχημείας», που θα εξυπηρετεί τις
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά
αντικείμενα της Βιοχημείας, Ενζυμολογίας, Δομικής Βιο−
χημείας, Πρωτεομικής, Δομικής Γενωμικής, Ρύθμισης και
Ελέγχου του Μεταβολισμού, Κλινικής Βιοχημείας, Βιοχη−
μείας Κυτταρικής Βλάβης και Προστασίας, Βιοχημείας
της Άσκησης, Αναλυτικής Βιοχημείας και Βιοφυσικής.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται,
όπως αυτά προσδιορίζονται, στο άρθρο 1.
β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη
διεξαγωγή Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας στα
γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
γ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύ−
σεων και εκδόσεων.
ε) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.Δ. 159/1984 9 (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από i) μέλη του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας που η ειδικότητά τους
σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει
το εργαστήριο, ii) μέλη του Ειδικού Τεχνικού Ερευνη−
τικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τμήματος και iii) μέλη
ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου ή ερευνητές
ύστερα από αίτηση για τη διεξαγωγή συγκεκριμένης
ερευνητικής ή διδακτικής δραστηριότητας.

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.
22 του Ν. 2083/1992.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμ−
βάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακό –
μεταπτυχιακό) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
εργαστηρίου, η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα
για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η μέρι−
μνα για τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό,
η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστη−
ριοτήτων του, ο ορισμός των υπεύθυνων για τα ανα−
λώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού, η υπογραφή
κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση −Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι
αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία από
τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του άρθρου 5
παρ. 3δ του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2. Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί στον 2ο όροφο του
κτηρίου του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας,
σε χώρο εμβαδού 130 τ.μ. Proslipsis.gr
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της
αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες που αποσκο−
πούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των
εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
6. Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων, σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη−
ριότητες του εργαστηρίου, στην περίπτωση που είναι
δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται κατό−
πιν εισηγήσεως του Διευθυντή από τα αρμόδια όργανα
του Τμήματος.
7. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πει−
ραματικών εργασιών τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου
αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο
της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του
εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας
από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστηρί−
ου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην
οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδι−
άγραμμα της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία
διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν
την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο
προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων.
β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 9 (Α΄ 53).
δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας,
• Βαθμολόγιο φοιτητών,
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
• Αρχεία ερευνητικών προγραμμάτων,
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού και
• Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 10 Μαρτίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Αριθμ. 2378 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας και καθορισμός
του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας τους


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/τ. Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού
και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2) τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
3) τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ
258/τ. Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτο−
μία και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε παρ.
24 στο άρθρο 80 του Ν. 4009/201,1
4) τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2013 (ΦΕΚ 133/τ. Α΄) «Με−
τονομασία Σχολής και Τμημάτων − Συγχώνευση Τμη−
μάτων − Κατάργηση Τμημάτων − Συγκρότηση Σχολών
του ΤΕΙ Αθήνας,»
5) το υπ’ αρ. 28/08−10−2014 απόσπασμα πρακτικού της
Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας (Θέμα 2ο, Υπόθεμα 16), με
το οποίο εγκρίνεται η ίδρυση Εργαστηρίων στις Σχολές
του ΤΕΙ Αθήνας,
6) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Ιδρύονται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (T.E.I.) Αθήνας
τα παρακάτω Εργαστήρια:
α) Εργαστήριο Προηγμένων Συστημάτων Γνώσης,
Εικόνας και Πληροφορίας, το οποίο εξυπηρετεί ερευ−
νητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντι−
κείμενα: ψηφιακή εικόνα και ήχος, ανάλυση−κατανόηση
εικόνας, όραση υπολογιστή, αναγνώριση προτύπων,
σύνθεση εικόνας, γραφικά υπολογιστή, οπτικοποίηση
δεδομένων, οπτική αναλυτική, υπολογιστική νοημοσύνη,
ποσοτικές μέθοδοι, ευφυή συστήματα, συστήματα υπο−
στήριξης αποφάσεων, συστήματα γνώσης και πληροφο−
ρίας, συστήματα χώρο−χρονικών δεδομένων, γεωγρα−
φικά συστήματα πληροφορίας, συστήματα διαχείρισης,
εξόρυξης και αξιοποίησης πολυμεσικής − πολυτροπικής
πληροφορίας, διαδραστικά−διαδικτυακά− συνεργατικά
πληροφοριακά συστήματα, ανάλυση, σχεδιασμός, μο−
ντελοποίηση, προσομοίωση, ανάπτυξη καθώς και αξιο−
λόγηση σύνθετων συστημάτων.
β) Εργαστήριο Παράλληλων και Κατανεμημένων Συ−
στημάτων και Δικτύων, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές
και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
παράλληλοι αλγόριθμοι και εφαρμογές σε συστήμα−
τα πολυεπεξεργαστών και συστοιχιών υπολογιστών,
υπολογισμός σε πλέγματα υπολογιστικών συστημά−
των, υπολογιστική νέφους, κατανεμημένα συστήματα,
δικτυακές τεχνολογίες για κατανεμημένα συστήματα,
επικοινωνία δεδομένων και εφαρμογές σε Ad Hoc κινητά
δίκτυα, σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και ενεργοποι−
ητών και σε ομότιμα δίκτυα, διάχυτος και κινητός υπο−
λογισμός, προσεγγιστικοί και ευρετικοί αλγόριθμοι για
την επίλυση υπολογιστικά πολύπλοκων προβλημάτων,
τεχνολογίες οπτικής μετάδοσης και διασύνδεσης για
την εξυπηρέτηση κατανεμημένων συστημάτων, δίκτυα
αισθητήρων οπτικών ινών, σύγκλιση τεχνολογιών δικτύ−
ων πρόσβασης, αλγόριθμοι δρομολόγησης/μεταγωγής
σε οπτικά δίκτυα κορμού, ασφάλεια υπολογιστικών συ−
στημάτων και δικτύων.
γ) Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστημάτων, Βελτιστο−
ποίησης και Ανάλυσης Δεδομένων, το οποίο εξυπηρετεί
ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά
αντικείμενα: τεχνολογία και σχεδιασμός υπολογιστικών
συστημάτων με έμφαση στην υψηλή απόδοση και την
αξιοπιστία, αξιοποιώντας τεχνικές από τις περιοχές της
ανάλυσης δεδομένων και των τεχνικών βελτιστοποίησης
και της ανάλυσης δεδομένων καθώς των εφαρμογών
τους σε οικονομικές και βιοιατρικές δραστηριότητες.
δ) Εργαστήριο Μικροσυστημάτων, Αισθητήρων, Εν−
σωματωμένων Διατάξεων και Αυτοματισμού, το οποίο
εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα
γνωστικά αντικείμενα: ανάπτυξη καινοτόμων μικρο−συ−
στημάτων και αισθητήρων, νέες τεχνολογίες τυπωμένων
και εύκαμπτων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, μοντελο−
ποίηση, σχεδίαση και ανάπτυξη μεθόδων και βαθμίδων
αυτοματοποιημένου ελέγχου, ενσωματωμένα συστή−
ματα−μικροελεγκτές, επιστημονικός προγραμματισμός
και υπολογιστικές μέθοδοι σε εφαρμογές, σχεδίαση
και ανάπτυξη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, μοντελοποί−
ηση μικρομηχανικών διατάξεων και μικροσυστημάτων,
μικρορευστομηχανικές διατάξεις, ανάπτυξη και εφαρ−
μογές, μοντελοποίηση, σχεδίαση και ανάπτυξη δικτύων
αισθητήρων. Proslipsis.gr
ε) Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών, το
οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανά−
γκες στα γνωστικά αντικείμενα: ηλεκτρικός και οπτι−
κός χαρακτηρισμός υλικών και διατάξεων, ανάπτυξη
καινοτόμων τεχνικών εντοπισμού ανίχνευσης ασθενών
ηλεκτρικών σημάτων και ακουστικών εκπομπών ως επα−
κόλουθο της μηχανικής καταπόνησης υλικών, στον σχε−
διασμό και ανάπτυξη πρωτότυπου υλικού υλοποίησης
μετρητικών συστημάτων και υλοποίηση εκπαιδευτικών
δράσεων που σχετίζονται με την ηλεκτρονική μάθηση
και αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών.
στ) Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Επεξεργασίας
Σήματος, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαι−
δευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: σχεδίαση
και ανάπτυξη ηλεκτρονικών, ενσωματωμένων και τη−
λεπικοινωνιακών συστημάτων, επεξεργασίας σήματος,
αναγνώριση προτύπων συστημάτων ελέγχου, αλγορίθ−
μων, ευφυών συστημάτων υπολογιστικής νοημοσύνης
ασύρματων επικοινωνιών και μικροκυματικών υποσυστη−
μάτων και διατάξεων, μοντέλων ραδιοκάλυψης, κεραιών
και δορυφορικών επικοινωνιών. Σχεδίαση συστημάτων
τηλεπικοινωνιών και RF, οπτικών επικοινωνιών, δικτυω−
μένων ενσωματωμένων συστημάτων και υπολογιστικών
διατάξεων και εφαρμογών νέφους, ειδικευμένων τηλε−
πικοινωνιακών μετρήσεων και μετρήσεων EMC.
ζ) Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και
Εικόνας, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευ−
τικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: επεξεργασίας
και ανάλυσης ιατρικού σήματος και εικόνας, αναγνώριση
προτύπων σε ιατρικές και βιολογικές εφαρμογές, βιοπλη−
ροφορική, ιατρική πληροφορική και ιατρική στατιστική,
ιατρικά ηλεκτρονικά, προγραμματισμό μικροεπεξεργα−
στών και μικροελεγκτών σε ψηφιακά ιατρικά συστήματα,
τηλεϊατρική και ιατρική απεικόνιση από απόσταση.
η) Εργαστήριο Ακτινοφυσικής, Τεχνολογίας Υλικών
και Βιοϊατρικής Απεικόνισης, το οποίο εξυπηρετεί
ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά
αντικείμενα: φυσική των ακτινοβολιών (ιοντίζουσες και
μη ιοντίζουσες), ανιχνευτές ακτινοβολίας, ποσοτικός
προσδιορισμός βιολογικών παραμέτρων, χαρακτηρισμός
ιστών, βιοϊατρική οργανολογία, επιστήμη της εικόνας,
τεχνολογία υλικών σε υλικά ακτινολογικού ενδιαφέ−
ροντος και βιοϊατρικών εφαρμογών, ηλεκτρονικές και
μηχανολογικές κατασκευές σε βιοιατρικές εφαρμογές
βαθμονόμηση συσκευών, κλινική απεικόνιση καθώς και
ελέγχους ποιότητας .
θ) Εργαστήριο Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων,
το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: ανάπτυξη και σχε−
διασμό νέων συστημάτων με γνώμονα την ορθολογική
χρήση ενέργειας και την αειφορία και βελτιστοποίηση
της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων συστημάτων
σε συνδυασμό με τον περιορισμό των περιβαλλοντικών
τους επιπτώσεων. Οι τομείς έρευνας περιλαμβάνουν
θερμοδυναμική, πειραματική και υπολογιστική ρευστο−
μηχανική, μεταφορά θερμότητας και μάζας, ανανεώσι−
μες πηγές ενέργειας, ανάλυση κύκλου ζωής και ενερ−
γειακές μελέτες ενεργειακών συστημάτων, διαχείριση
και εξοικονόμηση ενέργειας σε θερμικές και ψυκτικές
μηχανές, κτηριακό τομέα, μεταφορές και βιομηχανία,
μετρήσεις ενεργειακών και περιβαλλοντικών μεγεθών.
ι) Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συ−
στήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης, το οποίο εξυπηρετεί
ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστι−
κά αντικείμενα: ανάπτυξη μεθοδολογιών και εμπειρική
έρευνα για τη διερεύνηση των διαδικασιών μάθησης
και απόκτηση γνώσης σε επιστημονικά πεδία των τε−
χνολογικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, σχεδιασμός,
υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού
και τεχνολογικά υποστηριζόμενων περιβαλλόντων μά−
θησης, με έμφαση στα διαδικτυακά προσαρμοστικά ευ−
φυή συστήματα μάθησης, σχεδιασμός και αξιολόγηση
διαφόρων τυπικών και άτυπων πλαισίων μάθησης και
προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης με αξιοποίηση
σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων μάθησης. Ανάλυση
και σχεδιασμός της δια βίου μάθησης σε αντικείμενα
των τεχνολογικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, με−
λέτη, διατύπωση και αξιοποίηση πλαισίων ποιότητας
στην εκπαίδευση, ανάπτυξη και διαχείριση ανοικτών
εκπαιδευτικών πόρων και αποθετηρίων, παιδαγωγική
κατάρτιση.
ια) Εργαστήριο Ενεργειακών Εφαρμογών και Συστη−
μάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας, το οποίο εξυπηρετεί
ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά
αντικείμενα: μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτι−
στοποίηση ενεργειακών διατάξεων, συστήματα ελέγχου
και διαχείρισης ενέργειας, ενεργειακά πληροφορικά
συστήματα και ευφυή δίκτυα, επεξεργασία ενεργειακών
πληροφοριών για τεχνολογικές οικονομικές και πολιτι−
κές αποφάσεις, τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας
σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρομηχανολογικά
συστήματα και εξοπλισμός ενεργειακών εγκαταστάσε−
ων, ηλεκτρομηχανικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας,
συστήματα διαγνωστικής βλαβών και προληπτικής συ−
ντήρησης σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, συστήματα
μετρήσεων ενεργειακών μεγεθών, ποιότητα ηλεκτρι−
κής ισχύος, τεχνολογία και εφαρμογές υψηλών τάσεων,
κυματική διάδοση σε διάφορα μέσα, μοντελοποίηση,
ανάλυση και μέτρηση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, επι−
δράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.
ιβ) Εργαστήριο Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολο−
γίας, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτι−
κές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: μελέτη πλοίου,
διαδικασίες βελτιστοποίησης, γεωμετρική παραμετρική
σχεδίαση, ανάλυση ευστάθειας, υδροδυναμική πλοίου,
δυναμικές αποκρίσεις και φορτίσεις πλοίων σε κυμα−
τισμούς, αντίσταση πλοίου, προβλήματα διάδοσης και
σκέδασης κυματισμών, ενέργεια από τη θάλασσα, αντο−
χή πλοίου. Υπολογισμοί με βάση αρχές της μηχανικής,
μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων, ναυτική μηχανολο−
γία, εφαρμογές υγροποιημένου φυσικού αερίου, ναυτικοί
κινητήρες, ενεργειακά συστήματα πλοίων, αύξηση ενερ−
γειακής απόδοσης, αισθητήριες διατάξεις, τριβολογία,
μείωση εκπομπών ρύπων, διάδοση θορύβου και κραδα−
σμών, ταλαντώσεις αξονικού συστήματος. Υπολογιστική
ρευστομηχανική, μελέτη προβλημάτων αλληλεπίδρασης
ροής − κατασκευής, υπολογιστική και πειραματική ροή
γύρω από θαλάσσιες κατασκευές.
ιγ) Εργαστήριο Συστημάτων Γεωπληροφορικής και
Μεταφορών, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκ−
παιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: σχεδι−
ασμός έργων με παροχή υπηρεσιών στα επιστημονικά
και τεχνολογικά πεδία γεωπληροφορικής και συναφών
συστημάτων, συγκοινωνιακού σχεδιασμού και οδικής
ασφάλειας καθώς και εφαρμογών της τηλεματικής, γε−
ωπληροφορικής και τηλε−γεωπληροφορικής.
ιδ) Εργαστήριο Γεωχωρικής Τεχνολογίας, το οποίο
εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα
γνωστικά αντικείμενα: μέτρηση, συλλογή, επεξεργασία,
απεικόνιση, διαχείριση, ανάλυση και διάχυση γεωμε−
τρικών, όσο και ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών
για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τα βα−
σικά πεδία της γεωδαισίας, της φωτογραμμετρίας και
τηλεπισκόπησης, της χαρτογραφίας, της γεωγραφίας,
της γεωγραφικής πληροφορίας, της διαχείρισης του
περιβάλλοντος, της χωρικής ανάπτυξης και του κτη−
ματολογίου.
ιε) Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής, το οποίο
εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα
γνωστικά αντικείμενα: μηχανική των υλικών (αντοχή και
σύνθετα υλικά), υπολογιστική μηχανική και αριθμητικές
μέθοδοι, στατική και δυναμική ανάλυση κατασκευών –
αντισεισμική μηχανική, οπλισμένο σκυρόδεμα και μη
καταστροφικοί έλεγχοι δομικών υλικών, γεωτεχνική
μηχανική, φαινόμενα μεταφοράς σε πορώδη μέσα, πα−
ράκτια και θαλάσσια μηχανική.
ιστ) Εργαστήριο Διαχείρισης Δεδομένων, Πληροφο−
ρίας και Γνώσης, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και
εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: βά−
σεις δεδομένων και γνώσης, πληροφοριακών συστη−
μάτων, εκπαιδευτικής και υποβοηθητικής τεχνολογίας,
επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, ανάκτησης κειμένου,
διαχείρισης εγγράφων, μοντελοποίησης και βελτιστο−
ποίησης διαδικασιών. Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών
συστημάτων χαμηλού κόστους, πολυμέσων, ανοικτών
διασυνδεδεμένων δεδομένων, στους τομείς υγείας,
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πολιτισμού, ηλεκτρονικής
μάθησης, ηλεκτρονικού εμπορίου, βιομηχανίας.
2. Ιδρύονται στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (T.E.I.) Αθήνας
τα παρακάτω Εργαστήρια:
α) Εργαστήριο Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, το
οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανά−
γκες στα γνωστικά αντικείμενα: επιχειρηματικότητα−
καινοτομία, πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα, συστήματα
διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, σύγχρονα μοντέλα
συνεργασίας των επιχειρήσεων, διαχείριση προμηθειών,
πληροφοριακά συστήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα,
προγράμματα διοίκησης ποιότητας, διαχείριση απόδο−
σης της επιχείρησης−εφοδιαστικής αλυσίδας, συστήμα−
τα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Proslipsis.gr
β) Εργαστήριο Κοινωνικής Καινοτομίας, Υγείας, Κοι−
νωνικής Προστασίας, Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας,
το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: ανάπτυξη της διοί−
κησης−διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής
προστασίας με εμβάθυνση σύνθετων διεπιστημονικών
προσεγγίσεων ως προς τη διδασκαλία και έρευνα
γνωστικών πεδίων με αυξημένο επιστημονικό και επι−
χειρησιακό ενδιαφέρον, όπως το πεδίο της κοινωνικής
καινοτομίας.
γ) Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού και Εφαρμο−
σμένης Τουριστικής Επιχειρησιακής Έρευνας, το οποίο
εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα
γνωστικά αντικείμενα: ανάπτυξη σχεδίων τουριστικής
ανάπτυξης προορισμών και διοίκησης των επιχειρήσεων
που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας.
δ) Εργαστήριο Έρευνας Μάρκετινγκ και Διαφήμισης,
το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: έρευνα αγοράς,
τεχνικές πωλήσεων, στρατηγικό μάρκετινγκ, διαχείρι−
ση φήμης, βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για αναζήτηση
από διαδικτυακές μηχανές, προσωποποιημένο μάρκε−
τινγκ, μάρκετινγκ υπηρεσιών, διεθνές και εξαγωγικό
μάρκετινγκ, κοινωνικο−οικονομικές έρευνες, διερεύνηση
ικανοποίησης πελατών, ψηφιακή και εταιρική επικοινω−
νία, δημόσιες σχέσεις, διαχείριση σχέσεων με πελάτες,
προβολή, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδραστική δια−
φήμιση, πολυαισθητική διαφήμιση.
ε) Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας, το
οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανά−
γκες στα γνωστικά αντικείμενα: Ψηφιοποίηση, τεκμηρί−
ωση και διαχείριση περιεχομένου, οργάνωση κειμενικού
και πολυμεσικού περιεχομένου σε βάσεις δεδομένων και
ανάδειξη του στο διαδίκτυο, οργάνωση και διαχείριση
πληροφοριακών οργανισμών, έμφαση σε βιβλιοθήκες,
αρχεία, μουσεία, ανάπτυξη, λειτουργία και διατήρηση
ψηφιακών συλλογών, ανάπτυξη, λειτουργία και διατή−
ρηση αρχείων, ολοκληρωμένες λύσεις ενοποιημένης
διαχείρισης βιβλιοθηκών, μελέτη μεθόδων θεματικής
οργάνωσης των πληροφοριών (θησαυροί−οντολογί−
ες), ανάδειξη πολιτιστικού περιεχομένου οργανισμών,
οργάνωση μαθημάτων και μαθησιακών αντικείμενων
σε ηλεκτρονική μορφή, οργάνωση εκπαίδευσης από
απόσταση, οργάνωση πλήρους κύκλου ηλεκτρονικής
εκδοτικής, οργάνωση πληροφορίας οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης και δημιουργία δομών, πληροφοριακή
παιδεία, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, διατήρηση
και συντήρηση υποστρωμάτων πληροφορίας.
3. Ιδρύονται στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(T.E.I.) Αθήνας τα παρακάτω Εργαστήρια:
α) Εργαστήριο Νοσηλευτικής Αποκατάστασης Χρο−
νίως Πασχόντων, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και
εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: διε−
ρεύνηση των αναγκών και των γνώσεων και δεξιοτήτων
των χρονίως πασχόντων για την αυτό φροντίδα τους,
διερεύνηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επιβάρυνσης των
οικογενειακών και επαγγελματιών φροντιστών των χρο−
νίως πασχόντων, διερεύνηση αποτελεσματικών εργα−
λείων εκτίμησης και μεθόδων αντιμετώπισης χρόνιων
προβλημάτων υγείας, διερεύνηση των αναγκών της κοι−
νότητας ως προς τη φροντίδα των χρονίως πασχόντων
και των ελλειμμάτων στη φροντίδα από κρατικούς και
ιδιωτικούς φορείς, διερεύνηση γνώσεων των φοιτητών,
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ως προς τη
διαχείριση της χρόνιας νόσου και της αποκατάστασης.
β) Εργαστήριο Οπτικής Μετρολογίας, το οποίο εξυ−
πηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα
γνωστικά αντικείμενα: έλεγχος ποιότητας οφθαλμικών
φακών, υλικών και επιστρώσεων, απορροφητικότητα,
αξιολόγηση μονεστιακών και πολυεστιακών φακών, υπο−
λογισμό δείκτη διάθλασης, τοπογραφία μονοεστιακών,
τοπικών και πολυεστιακών φακών επαφής, τοπογραφία
και παχυμετρία κερατοειδούς, ανάπτυξη οπτικών οργά−
νων, εφαρμογές και τεχνολογίες Laser στην οπτική και
οπτομετρία, ραδιομετρία, φωτομετρία, χρωματομετρία,
βαθμονόμηση οπτικών αισθητήρων, δοσιμετρία ακτινο−
βολιών Laser, εφαρμοσμένη φασματοσκοπία και οπτικές
τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
γ) Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, το οποίο
εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα
γνωστικά αντικείμενα: υγιεινή, επιδημιολογία, βιοστα−
τιστική, δημόσια και κοινοτική υγεία με επικέντρωση
σε θέματα υπηρεσιών φροντίδας υγείας, προαγωγής
και αγωγής υγείας, εργασιακής υγείας, περιβαλλοντι−
κής υγείας, σχολικής υγείας, ανισοτήτων στην υγεία,
νοσημάτων λοιμικής και μη λοιμικής αιτιολογίας, προ−
στασίας υγείας μητέρας–παιδιού, προστασίας υγείας
τρίτης ηλικίας.
4. Ιδρύονται στη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και
Διατροφής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(T.E.I.) Αθήνας τα παρακάτω Εργαστήρια:
α) Εργαστήριο Χημείας, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Δι−
εργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων, το οποίο εξυπηρετεί
ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά
αντικείμενα: μελέτη, ανάλυση, σχεδιασμό και ανάπτυξη
των διεργασιών παραγωγής τροφίμων, συμπεριλαμβα−
νομένων των ιδιοτήτων της παρασκευής καινοτομικών
προϊόντων, της μελέτης των παραδοσιακών τροφίμων
και του σχεδιασμού συστημάτων αυτομάτου ελέγχου
και καταγραφής δεδομένων, χημεία και ανάλυση των
τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών και ειδι−
κών βιοσυστατικών, καθώς και μεταβολομικών μελετών.
β) Εργαστήριο Αμπελουργίας και Διαχείρισης Αμπε−
λοοινικού Τομέα, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και
εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: αλ−
λαγή κλίματος και επιπτώσεις σε φυσιολογικές δια−
δικασίες και ποιότητα σταφυλιών, επιλογή γενετικού
υλικού, διαχείριση εδάφους και εγκατάσταση αμπελώνα,
λίπανση, άρδευση και διαχείριση φυλλώματος, εξέλιξη
και προοπτικές της μηχανοποιημένης αμπελοκαλλιέρ−
γειας, αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών, αξιο−
λόγηση νέων και παλιών γηγενών ποικιλιών σε διάφορα
terroirs. Γονιδιωματική και τρανσκριπτομική ανάλυση,
βιοτεχνολογία αμπέλου και ξυλωδών φυτών, μελέτη μο−
ριακών αλληλεπιδράσεων αμπέλου – μικροοργανισμών,
μοριακή απόκριση αμπέλου σε βιοτικούς – αβιοτικούς
παράγοντες. Διερεύνηση της ελληνικής και διεθνούς
οινικής αγοράς, μελέτη του οργανωτικού μάνατζμεντ
και των λειτουργιών των επιχειρήσεων, έρευνα αγοράς
και οι στρατηγικές μάρκετινγκ, μάρκετινγκ και σύγχρονα
κοινωνικά μέσα, ανταγωνιστικότητα επιχείρησης και
επιχειρησιακό σχέδιο.
γ) Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας
Τροφίμων και Ποτών, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές
και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
αναλύσεις ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας τροφί−
μων και ποτών σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς, ορ−
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και
κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς
και οργανώσεις. Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων
τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, ανάπτυξη συστη−
μάτων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σε επιχειρήσεις
τροφίμων και ποτών, εκπαίδευση και κατάρτιση προσω−
πικού, ανάπτυξη προγραμμάτων ανθρώπινου δυναμικού
(απασχόληση−εκπαίδευση), έρευνα και ανάπτυξη καλλυ−
ντικών προϊόντων, συμπληρώματα διατροφής στην αι−
σθητική και κοσμητολογία, χημική ανάλυση καλλυντικών
προϊόντων και μελέτες ασφάλειας.
δ) Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Οίνων και
Ποτών, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευ−
τικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: προσδιορι−
σμός όλων των βιομορίων που προκύπτουν κατά την
ωρίμανση του σταφυλιού, την διάρκεια της ζύμωσης του
γλεύκους, της τεχνολογικής επεξεργασίας, ωρίμανσης,
της παλαίωσης του κρασιού. Μελέτη ανάλογων δραστη−
ριοτήτων στην μπύρα και σε λοιπά αλκοολούχα ποτά.
5. Ιδρύονται στη Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (T.E.I.) Αθήνας
τα παρακάτω Εργαστήρια:
α) Εργαστήριο Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και
Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών, το οποίο εξυπηρετεί
ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά
αντικείμενα: σχεδιασμός και υλοποίηση της προστασίας
και συντήρησης αρχαίων και νεοτέρων υλικών πολιτι−
στικών τεκμηρίων τόσο οργανικής σύστασης όσο και
ανόργανης καθώς και έργων τέχνης μεικτής σύστασης.
Ανάπτυξη προτύπων στη μελέτη και συντήρησή τους,
μελέτες φυσικοχημικής ανάλυσης και χαρακτηρισμού
των υλικών κατασκευής τους, διερεύνηση του μουσεια−
κού περιβάλλοντος και της αλληλεπίδρασής του με τα
ανωτέρω υλικά, ανάπτυξη νέων υλικών, μεθοδολογιών
και τεχνολογιών στη συντήρηση, αρχαιολογικές μελέ−
τες αναγνώρισης, προέλευσης και τυπολογίας υλικών
πολιτιστικών τεκμηρίων, ιστορικές μελέτες και ερμηνεία
έργων τέχνης, ανάπτυξη ερμηνευτικών μέσων μουσεια−
κής ανάδειξης πολιτιστικών αγαθών, έρευνα στα υλικά
και τις μεθόδους κατασκευής μουσειακών αντιγράφων.
β) Εργαστήριο Συντήρησης Υλικών Δομής και Στοι−
χείων Διακόσμου Αρχιτεκτονικών Μνημείων, το οποίο
εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα
γνωστικά αντικείμενα: μελέτη και αποτύπωση της υφι−
στάμενης κατάστασης των υλικών κατασκευής, των αρ−
χιτεκτονικών στοιχείων και των αναπόσπαστων έργων
τέχνης των μνημείων της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς,
χαρακτηρισμός, τεκμηρίωση και ποιοτικός έλεγχος των
λίθων, των κονιαμάτων των κεραμικών και του γυα−
λιού, ως υλικών κατασκευής των αρχιτεκτονικών μνη−
μείων και των γλυπτών, χαρακτηρισμός των υλικών και
της τεχνολογίας κατασκευής των τοιχογραφιών και
των ψηφιδωτών, αποτίμηση του βαθμού φθοράς και
διάγνωση της παθολογίας των υλικών δομής και των
αναπόσπαστων έργων τέχνης των αρχιτεκτονικών μνη−
μείων, μελέτη της παθολογίας των γλυπτών από λίθο,
κεραμικό ή κονίαμα, σχεδιασμός επεμβάσεων για τη
συντήρηση και προστασία των υλικών και των έργων
αυτών, σχεδιασμός και μελέτη κονιαμάτων αποκατά−
στασης, διαχείριση του περιβάλλοντος για την πρόληψη
των κινδύνων και την αειφόρο διατήρηση των μνημείων,
σχεδιασμός προγράμματος ελέγχου για την εξασφάλιση
της βιωσιμότητας των επεμβάσεων.
γ) Εργαστήριο Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και
Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας, το οποίο εξυπηρετεί
ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά
αντικείμενα: εξειδικευμένη κοστολόγηση έργων γρα−
φικών τεχνών, μελέτες εγκαταστάσεων εκτυπωτικών
βιομηχανιών, ανάπτυξη και εφαρμογές εξειδικευμένου
λογισμικού γραφικών τεχνών, τεχνολογίες Web−to−Print
και Print−to−Web, ψηφιακή προεκτύπωση, ηλεκτρονικό
μοντάζ, τυπογραφικός σχεδιασμός για διεπιφάνειες και
ηλεκτρονικά μέσα, σύγχρονα εκδοτικά περιβάλλοντα−
ηλεκτρονικές εκδόσεις, καινοτομικές εκτυπώσεις−ψηφια−
κή εκτύπωση, υβριδικές εκτυπώσεις, εκτυπώσεις ασφα−
λείας, τρισδιάστατη εκτύπωση, ολιστικός σχεδιασμός
συσκευασίας, έξυπνη, ευφυής, υβριδική και διαδραστική
συσκευασία, τεχνολογία υλικών γραφικών τεχνών, έρευ−
να στα εκτυπωτικά υποστρώματα χρωστικές, μελάνια,
επιστρώσεις και επικαλυπτικά, τυπωμένα ηλεκτρονικά,
ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου στις γραφικές τέχνες
και τα media.
δ) Εργαστήριο Προηγμένων Διεπιστημονικών Εφαρ−
μογών στη Συντήρηση–Ανάδειξη Εικαστικών Έργων και
Βιβλιακού Αρχειακού υλικού/ ART ICON, το οποίο εξυπη−
ρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνω−
στικά αντικείμενα: εφαρμογή μεθοδολογιών συντήρη−
σης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Χρήση
προηγμένων τεχνολογιών στους τομείς της διάγνωσης,
τεκμηρίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης εικαστι−
κών έργων και βιβλιακού – αρχειακού υλικού καθώς και
της διαχείρισης συλλογών και συνόλων. Ανάπτυξη και
εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων για την προβολή,
παρουσίαση, και γενικότερα την ανάδειξη πολιτιστικών
τεκμηρίων εντάσσεται στο βασικό ερευνητικό πλαίσιο
του εργαστηρίου.
ε) Εργαστήριο Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Εσω−
τερικών Χώρων, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και
εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: με−
λέτη, καταγραφή, τεκμηρίωση των εσωτερικών χώρων
νεότερων αρχιτεκτονικών μνημείων, την ένταξή τους
στη σύγχρονη εποχή, την εισαγωγή των τεχνολογιών
της πληροφορίας μέσω του σχεδιασμού διαδραστικών
περιβαλλόντων και τη σύνδεσή τους με τον αειφορι−
κό σχεδιασμό, το εγγύτερο κοινωνικό περιβάλλον και
τον πολιτιστικό τουρισμό και την ανάπτυξη διδακτικών
μεθόδων, που υποστηρίζουν τη δημιουργική διάσταση
του σχεδιασμού.
στ) Εργαστήριο Φωτογραφία, βίντεο 2D, 3D animation,
Ηλεκτρονική και Έντυπη Οπτική Επικοινωνία και Δημοσι−
ότητα, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευ−
τικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: φωτογραφία,
φωτοειδησιογραφία, τουριστική φωτογραφία, διαφη−
μιστική φωτογραφία, αεροφωτογραφία, τηλεπισκόπι−
ση, καλλιτεχνική φωτογραφία, υπέρυθρη φωτογραφία,
φωτογραφική τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση−αρχειοθέτηση
αρχείων και φωτογραφικών συλλογών, επεξεργασία
ψηφιακής φωτογραφίας, βίντεο, 3D και 2D κινούμενη ει−
κόνα, έντυπες και ηλεκτρονικές εφαρμογές γραφιστικού
σχεδιασμού, 3D mapping, σχεδιασμός τρισδιάστατων
μοντέλων, κίνηση κάμερας σε τρισδιάστατο περιβάλλον.
ζ) Εργαστήριο Χώρος, Αισθητική και Αειφορία, το
οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανά−
γκες στα γνωστικά αντικείμενα: αισθητική και αειφορία
σε σχέση με τον ανθρωπογενή χώρο, με έμφαση στις
σχετικές εξελίξεις της διεθνούς θεωρίας και πρακτικής
για την ανάγκη ανάπλασης, αποκατάστασης και ανάδει−
ξης του ελληνικού δομημένου τοπίου, όπως διαμορφώ−
σεις χώρων, αποκαταστάσεις παραδοσιακών κτηρίων
και τοπίων, θεωρητική έρευνα σε ζητήματα τέχνης και
αισθητικής αλλά και τα πλέον επίκαιρα θέματα της αει−
φόρου δόμησης τόσο σε κλίμακα αστική όσο και κτιρίου.

Άρθρο 2
Αποστολή
Κάθε Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
στα αντικείμενα που προσδιορίζονται για κάθε Εργα−
στήριο στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντι−
κείμενα δραστηριότητας των Εργαστηρίων όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους κάθε εργαστηρίου.
4. Τη συνεργασία: α) με φορείς του δημόσιου τομέα,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς
και κοινωνικούς φορείς καθώς και διεθνείς οργανισμούς,
β) με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιο−
μηχανίες στο πλαίσιο καταγραφής μελετών για την
προώθηση της έρευνας ή την υποβολή προτάσεων σε
θέματα που συμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα
του κάθε Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 του παρόντος.
5. Την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ακαδημαϊκή
δεοντολογία των αντικειμένων όπως αυτά προσδιορί−
ζονται στο άρθρο 1 του παρόντος. Proslipsis.gr
6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.

Άρθρο 3
Προσωπικό
1. Κάθε Εργαστήριο στελεχώνεται από τέσσερις (4)
τουλάχιστον καθηγητές και υπηρετούντες καθηγητές
εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, κατόχους διδακτορικού
διπλώματος οι οποίοι συγκροτούν τη βασική Ερευνητική
ομάδα του Εργαστηρίου και των οποίων το επιστημο−
νικό έργο σχετίζεται και με τα αντικείμενα που υπο−
στηρίζει κάθε Εργαστήριο όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Την βασική ερευνητική ομάδα κάθε Εργαστηρίου
μπορεί να πλαισιώνουν και ερευνητές, κάτοχοι διδα−
κτορικού διπλώματος, που έχουν οποιασδήποτε μορφής
σχέση εργασίας με το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και των οποίων το
γνωστικό αντικείμενο ή η ειδικότητα έχει άμεση συνά−
φεια με τα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφονται
στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Στο πλαίσιο των ερευνητικών συνεργασιών του
Εργαστηρίου με άλλα αντίστοιχα Εργαστήρια ως συ−
νεργαζόμενοι ερευνητές μπορεί να συμπεριλαμβάνο−
νται και καθηγητές άλλων ΑΕΙ ή ερευνητές Ερευνητικών
Κέντρων του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και
ομότιμοι καθηγητές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
4. Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχοληθούν προ−
σφέροντας επικουρικό έργο μέλη του Ειδικού Τεχνικού
Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.) μετά από αίτημα του ενδιαφερό−
μενου και ύστερα από απόφαση της οικείας Σχολής με
την σύμφωνη γνώμη της βασικής ερευνητικής ομάδας
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή
του, που είναι Καθηγητής της οικείας Σχολής, στην
οποία ανήκει το Εργαστήριο, κατά προτεραιότητα από
τις βαθμίδες του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή
και είναι μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας του
Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται,
από την ολομέλεια των μελών της βασικής ερευνητικής
ομάδας του ερευνητικού Εργαστηρίου και η εκλογή του,
μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της Σχολής,
επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η
θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανα−
νεωθεί για μια μόνο θητεία σύμφωνα με τις ανωτέρω
προβλεπόμενες διαδικασίες .
2. Ο ασκών καθήκοντα Διευθυντή Εργαστηρίου έχει
τις εξής αρμοδιότητες:
α) Συντονίζει το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου,
καθώς και το διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μετα−
πτυχιακό επίπεδο στα αντικείμενα δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στον αριθμό
1 του παρόντος.
β) Συντάσσει και υποβάλλει στην οικεία Σχολή τον
ετήσιο προγραμματισμό του Εργαστηρίου, θέτει τους
αναπτυξιακούς στόχους του Εργαστηρίου και μεριμνά
για την υλοποίηση αυτών. Επίσης υποβάλλει τον ετή−
σιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
στην οικεία Σχολή, και στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος.
γ) Μεριμνά για την αυτάρκεια της υλικοτεχνικής υπο−
δομής του Εργαστηρίου, την στελέχωση του με το ανά−
λογο προσωπικό, την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του Εργαστηρίου.
δ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που αφορά
δραστηριότητα του Εργαστηρίου και γενικά είναι υπεύ−
θυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου, ενώ
συνυπογράφει κάθε είδους συμβάσεις συνεργασίας με
άλλους φορείς που υπογράφονται από τους αρμόδιους
θεσμικούς εκπροσώπους του Ιδρύματος.

Άρθρο 5
Εγκαταστάσεις –Λειτουργία
1. Κάθε Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό για
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνι−
κού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια
των εργαστηριακών ασκήσεων και ερευνητικών προ−
γραμμάτων. Στο χώρο της εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή σε
άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρησιμοποίηση τους
στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
5. Στο κάθε εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης
πειραματικών εργασιών τα μέλη της βασικής ερευνη−
τικής ομάδας του εργαστηρίου αποκλειστικά και σε
συνεργασία με άλλους καθηγητές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ή
ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι
σχετικό με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου. Για
την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνητές,
οι οποίοι δεν είναι μέλη του Εργαστηρίου, χορηγείται
άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέ−
ρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα
της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει
το Εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέ−
λεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπο−
λογισμός της δαπάνης που απαιτείται.
6 Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε Εργαστήριο πρέπει
να μεριμνά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
α) Η συνεχής προσφορά του στο πλαίσιο της αποστο−
λής του, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος.
β) Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που
διεξάγεται και των γενικότερων δράσεων του.
γ) Η δυναμική τήρηση της ιστοσελίδας του Εργαστη−
ρίου, η οποία πρέπει να εμπεριέχει αναλυτικές πληρο−
φορίες των δραστηριοτήτων του.

Άρθρο 6
Έσοδα
α) Τα έσοδα κάθε Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
προγραμμάτων που συμμετέχει το Εργαστήριο.
2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων. Proslipsis.gr
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2
του παρόντος.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα .
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας για τους σκοπούς του
Εργαστηρίου.
β) Τα έσοδα των Εργαστηρίων διατίθενται για τις
δαπάνες υποστήριξης της λειτουργίας των, την αγορά
εξοπλισμού, αναλωσίμων, τη συντήρηση και διαμόρφω−
ση των χώρων των εργαστηρίων και για υποτροφίες
προς φοιτητές.
γ) Η διαχείριση των εσόδων των Εργαστηρίων του ΤΕΙ
Αθήνας γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ), από τον οποίο αποδίδεται προς το ΤΕΙ
Αθήνας μέρος των εσόδων, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της
παραγράφου 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 679/22.8.1996
κοινής υπουργικής απόφασης ( ΦΕΚ 826 ΒΒ΄).

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες κάθε Εργαστηρίου τηρούνται τα
ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
− Πρωτόκολλο εισερχόμενης –εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας,
− Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού, μικρο−
εξοπλισμού, υλικών επίπλων κ.λπ.
− Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αντί−
γραφα τιμολογίου, δαπανών και ετήσιο λογιστικό φύλλο
εσόδων –εξόδων με διαρκή ενημέρωση,
− Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
λογισμικών που ανήκουν στο Εργαστήριο
− Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
− Αρχείο μεταβολών προσωπικού
− Αρχείο των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η
οποία περιλαμβάνει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε πε−
ριοδικά αναγνωρισμένου κύρους με κριτές, διοργανώ−
σεις ημερίδων, συνεδρίων ή εκπαιδευτικών διαλέξεων
όπως και συμμετοχές του προσωπικού των εργαστη−
ρίων σε επιστημονικά επίπεδα.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τη−
ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται
απαραίτητο.

Άρθρο 8
Εγκατάσταση
Κάθε Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας. Χώροι των εργαστηρίων είναι εκείνοι στους
οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την
αποστολή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών
εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για την δι−
ενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι θεω−
ρούνται επίσης το γραφείο του Διευθυντή, καθώς και
κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για την λειτουργία
τους. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον
τίτλο του Εργαστηρίου.

Άρθρο 9
Αξιολόγηση
Το Εργαστήριο υπόκεινται σε περιοδική αξιολόγηση
του έργου, ανά τριετία, με βάση διαδικασία που ορί−
ζει η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής του Εργα−
στηρίου υποβάλλει ετήσιο απολογισμό του έργου του
Εργαστηρίου στον Διευθυντή της οικείας Σχολής και
στη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 10 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved