ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς θα γίνει η πρόσθετη διδακτική στήριξη στα ΕΠΑΛ

Αθήνα 10.5.2015, 23:36

Την οργάνωση και λειτουργία της πρόσθετης διδακτικής στήριξης σχολικού έτους 2014 − 2015 για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) καθορίζει κοινή υπουργική απόφαση.

Το πρόγραμμα της διδακτικής στήριξης αρχίζει να λειτουργεί με την κοινοποίηση της παρούσας υπουργικής απόφασης και λήγει με το πέρας των εξετάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 21 Ιουνίου 2015. Υλοποιείται στα γνωστικά αντικείμενα: Μαθηματικά και Ελληνική - Νεοελληνική Γλώσσα Α', Β', Γ' ΕΠΑΛ, καθώς και στα πανελλαδικά μαθήματα ειδικότητας στα οποία οι μαθητές καλούνται να προετοιμαστούν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1939 (1)
Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής
Στήριξης 2014 − 2015 για τα Επαγγελματικά Λύκεια
(ΕΠΑΛ) .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1304/1982
(ΦΕΚ 144 τ.Α΄) «Για την επιστημονική − παιδαγωγική καθοδή−
γηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική−Επαγ−
γελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
β) τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.1566/1985, όπως
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του
Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 14
του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2685/18−2−1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) «Κά−
λυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και
εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του
Ν. 2525/1997(ΦΕΚ 188 τ.Α΄) «Ενιαίο λύκειο, πρόσβαση των
αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολό−
γηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 τ.Α΄) «Οργά−
νωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελμα−
τικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄) «Αναδι−
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) σχετικά με
το «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ ΕΠΑΛ Μαθημά−
των Γενικής Παιδείας και Τομείς/Ειδικότητες Γ΄ ΕΠΑΛ»,
καθώς και την υπουργική απόφαση 111276/Γ2/8−10−2007
(ΦΕΚ 2057 Β΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Την υπΆ αριθμ. πρωτ. Φ.151/22071/Β6 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 373/2009 τ.Β΄) «Πρόσβαση κατόχων απολυ−
τηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) – Ομάδα Α΄»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την υπΆ αριθμ. πρωτ. Φ.253/27456/Β6/11−3−2009 (ΦΕΚ
493 τ.Β΄) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελμα−
τικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) – Ομάδα Β΄», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ
233 τ.Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
12. Την υπΆ αριθμ. πρωτ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1 υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 1340/2002 τ.Β΄) «Καθορισμός Καθηκό−
ντων Προϊσταμένων, Διευθυντών, Σχολικών Συμβούλων,
Συλλόγου Διδασκόντων», όπως ισχύει.
13. Τις διατάξεις του εδαφίου 6, του άρθρου 25 του
Ν. 4203/ΦΕΚ 235/τ.Α΄/01−11−2013 «Ρυθμίσεις Θεμάτων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν.
14. Τις διατάξεις του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/2012 τ.Α΄)
«Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης/Γονικές ¶δειες κ.λπ.»,
όπως ισχύουν.
15. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 2. του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Θέματα ΑΕΙ – Καθορισμός Σχολικών Μο−
νάδων – Κολλέγια κ.λπ.», όπως ισχύουν.
16. Τις διατάξεις του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 τ.Α΄) «Συμβά−
σεις Έργου άρθρο 6 – ΑΣΕΠ – ΕΣΔΔ – Προσλήψεις – Νέοι
Δήμοι κ.λπ.», όπως ισχύουν.
17. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ
86 τ.Α΄) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα
εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες δια−
τάξεις», όπως ισχύουν.
18. Τις διατάξεις της παρ. 16, του άρθρου 14, του Ν. 1566/1985,
τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 3528/2007, τις
διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4076/2012, όπως ισχύουν.
19. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/2009 τ.Α΄)
«Αναμόρφωση Συστήματος Προσλήψεων στο Δημόσιο
και ¶λλες Διατάξεις», όπως ισχύουν.
20. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ.Α΄)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύουν.
21. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/3−12−2007)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ
251/Α΄/14−11−2000), όπως τροποποιούνται και ισχύουν.
22. Το υπΆ αριθμ. 25 Π.δ. (ΦΕΚ 21, τ.Α΄ 2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
23. Τις διατάξεις του άρθρου 23, παράγραφος (η)
4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο−
πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
24. Την υπουργική απόφαση 33898/2−3−2015 ορισμού
του Υπευθύνου του φορέα πρότασης και λειτουργί−
ας της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων
Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Επαγγελματικά
Λύκεια», στον ¶ξονα Προτεραιότητας 1, στο Ε.Π. «Εκ−
παίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
25. Την υπΆ αριθμ. πρωτ. 140764/Δ2/5−9−2014 «Κύρωση
ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευ−
τικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03,
ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05 με προϋπηρεσία
και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2014−2015».
26. Την υπΆ αριθμ. πρωτ. 148202/Δ2/17−09−2014 «Κύρωση
ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτι−
κών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06,
ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15,
ΠΕ16, ΤΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19−20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40,
ΤΕ01 και ΔΕ01 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία
σχολ. έτους 2014−2015».
27. Την υπΆ αριθμ. πρωτ. 208903/Ε2/22−12−2014 «Τροπο−
ποίηση της υπΆ αριθμ. 148202/Δ2/17−09−2014 υπουργικής
απόφασης κύρωσης του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών
και ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού».
28. Την υπΆ αριθμ. πρωτ. 126889/Ε2/23−1−2015 «Τροπο−
ποίηση των υπΆ αριθμ. 140764/Δ2/5−9−2014 και 148202/
Δ2/17−09−2014 υπουργικών αποφάσεων Κύρωσης ενιαί−
ου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Β/θμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων με προϋπηρεσία
και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2014−2015, σε εφαρ−
μογή των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν. 4316/2014».
29. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002
(Α΄ 152) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προ−
γραμμάτων ΚΠΣ στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του
Ν. 3149/2003 (Α΄ 141), όπως ισχύουν.
30. Τις διατάξεις του άρθρου 50 «Ειδικός Λογαριασμός
στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για την αξιοποίηση κονδυλίων του Κ.Π.Σ.»
του Ν. 2413/1996 (Α΄ 124), με τις οποίες αντικαταστά−
θηκαν οι διατάξεις του εδ. γ΄ της παραγράφου 10 του
άρθρου 2 του Ν. 2233/1994 (Α΄ 141), όπως συμπληρώθηκαν
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
Ν. 2341/1995 (Α΄ 208) και την παράγραφο 9β του άρθρου
1 του Ν. 2942/2001 (Α΄ 202), όπως ισχύουν.
31. Την υπΆ αριθμ. 10756/09−10−2002 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 1343/Β΄/16−10−2002) «Οργάνωση της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ.»,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες υπουργικές
αποφάσεις: 1185/2003 (ΦΕΚ 1600/Β΄/30−10−2003, 1862/2005
(ΦΕΚ 763/Β΄/7−6−2005, 3742/2005 (ΦΕΚ 1027/Β΄/20−7−2005,
7206/2006 (ΦΕΚ 1845/Β΄/20−12−2006), 1682/2007 (ΦΕΚ 340/
Β΄/13−3−2007), 20087/2008 (ΦΕΚ 2665/Β΄/31−12−2008 και
11726/2010 (ΦΕΚ 2126/Β΄/31−12−2010) και ισχύει.
32. Την υπΆ αριθμ. 680/1996 (Β 826) «Σύσταση Ειδικού
Λογαριασμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά−
των» όπως τροποποιήθηκε και όπως ισχύει με τις υπουρ−
γικές αποφάσεις 329/2005 (ΦΕΚ Β΄ 210) και 4327/2010
(ΦΕΚ Β΄ 1387).
33. Την με ΑΠ 25053/4−12−2014 απόφαση Ένταξης της
Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης
Διδακτικής Στήριξης στα Επαγγελματικά Λύκεια» στον
¶ξονα Προτεραιότητας 1, της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, με κωδικό
MIS 495513 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση».
34. Το γεγονός ότι προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε
βάρος του ΠΔΕ ύψους 776.000 ευρώ περίπου, η οποία
θα καλυφθεί από πόρους της συγχρηματοδοτούμενης
Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης
Διδακτικής Στήριξης στα Επαγγελματικά Λύκεια», ¶ξο−
νας Προτεραιότητας 1, με κωδικό ΣΑΕ 2014ΣΕ24580089.
35. Την υπΆ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/228/31609
29−12−2014 «Απόφαση Επιτροπής Πράξης Υπουργικού
Συμβουλίου 33/2006».
36. Την υπΆ αριθ. Υ59/16−2−2015 (ΦΕΚ 256/Β) «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Δημήτριο Μάρδα», 

αποφασίζουμε:
¶ρθρο Μόνο
1. Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ.), ως υποστη−
ρικτικός θεσμός της εκπαίδευσης, ταυτίζεται με τον
αντίστοιχο θεσμό της Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)
και απευθύνεται σε μαθητές των Επαγγελματικών Λυ−
κείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι υστερούν στην σχολική τους
επίδοση, με συνέπεια να μην μπορούν να παρακολου−
θούν και να συμμετέχουν αποδοτικά στην εκπαιδευτική
διαδικασία, ή μαθητές που θέλουν να βελτιώσουν την
απόδοσή τους. Αποτελεί δομή της Αντισταθμιστικής
Εκπαίδευσης/Αγωγής για την Επαγγελματική Δευτε−
ροβάθμια Εκπαίδευση.
2. Σκοπός του Προγράμματος της Π.Δ.Σ. είναι η επανέ−
νταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η μείωση
της μαθητικής διαρροής και η βελτίωση της απόδοσής
τους, με απώτερο στόχο να αυξήσουν τις πιθανότητες
πρόσβασής τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Με αυτό
τον τρόπο λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, όπου παρα−
τηρούνται υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας. Ως εκ
τούτου, με τη λειτουργία της Π.Δ.Σ. δημιουργούνται συν−
θήκες πρόληψης και θεραπείας του κοινωνικού αποκλει−
σμού και αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης.
3. Το πρόγραμμα της Π.Δ.Σ. αρχίζει να λειτουργεί για
το σχολικό έτος 2014−2015 με την κοινοποίηση της πα−
ρούσας υπουργικής απόφασης και λήγει με το πέρας των
εξετάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 21/6/2015.
4. Το πρόγραμμα της Π.Δ.Σ. υλοποιείται στα γνωστι−
κά αντικείμενα Μαθηματικά και Ελληνική/Νεοελληνική
Γλώσσα Α΄, Β΄, Γ΄ ΕΠΑΛ, καθώς και στα πανελλαδικά
μαθήματα ειδικότητας στα οποία οι μαθητές καλού−
νται να προετοιμαστούν για την εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος της
Π.Δ.Σ. εβδομαδιαίως καθορίζεται ως εξής:
• Για την πρώτη τάξη ΕΠΑΛ: Δύο (2) ώρες Μαθηματικά,
δύο (2) ώρες Ελληνική Γλώσσα. Σύνολο τέσσερις (4) ώρες.
• Για την δεύτερη τάξη ΕΠΑΛ: Δύο (2) ώρες Μαθηματικά,
δύο (2) ώρες Ελληνική Γλώσσα. Σύνολο τέσσερις (4) ώρες.
• Για την Τρίτη τάξη ΕΠΑΛ: τέσσερις (4) ώρες Μαθη−
ματικά, τέσσερις (4) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα. Σύνολο
οκτώ (8) ώρες. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα υλο−
ποίησης και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
ειδικότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (έως
τέσσερις (4) ώρες ανά μάθημα).
5. Το πρόγραμμα της Π.Δ.Σ. υλοποιείται σε Σχολικά
Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Σ.Κ.Π.Δ.Σ.), τα
οποία συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών
μονάδων και ορίζονται ανά Διεύθυνση με απόφαση του
Διευθυντή της οικείας Δ.Δ.Ε.. Υπάρχει η δυνατότητα ένα
(1) Σ.Κ.Π.Δ.Σ., να αποτελείται από μία (1) σχολική μονάδα,
μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (μικρά νησιά κ.λπ.).
Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται το αίτημα από τον
οικείο Δ/ντή Δ.Δ.Ε. στην Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού
και Υποστήριξης Πράξης (Κ.Ε.Σ.Υ.Π.) για τελική απόφαση
του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα ΥΠΟΠΑΙΘ.
6. Κριτήριο για την επιλογή−συμμετοχή των μαθητών/
τριών στα τμήματα μαθημάτων Π.Δ.Σ., μετά από σχετι−
κή ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων,
για συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί ο αντίστοιχος βαθ−
μός του μαθήματος στο πρώτο τετράμηνο. Με βάση
τα παραπάνω με ευθύνη του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε.,
σε κάθε Δ.Δ.Ε, διαμορφώνεται πίνακας αιτούντων ανά
μάθημα και ανά Σ.Κ.Π.Δ.Σ. ο οποίος χρησιμοποιείται για
τη συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων και για τα
προβλεπόμενα στην περίπτωση της παραγράφου 13.
7. Η Κ.Ε.Σ.Υ.Π. έχει ως αντικείμενα: α) την συνολική επο−
πτεία του προγράμματος της Π.Δ.Σ., β) την διενέργεια
επιτόπιων ελέγχων στα Σ.Κ.Π.Δ.Σ., γ) τις εισηγήσεις προς
τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα για την αποδοχή ή μη
της δημιουργίας Σ.Κ.Π.Δ.Σ. στις εξαιρετικές περιπτώσεις
της παραγράφου 5, δ) τις εισηγήσεις προς τον αρμόδιο
Γενικό Γραμματέα αναφορικά με τον αριθμό μαθητών
στις περιπτώσεις της παραγράφου 12, ε) την εκπόνηση
αναφορών − εκθέσεων αποτελεσμάτων εφαρμογής του
προγράμματος (στατιστικά στοιχεία κ.λπ.) και υποβολή
τους στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα και στ) την αξι−
ολόγηση της πράξης.
Η Κ.Ε.Σ.Υ.Π. λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρί−
ου εργασίας της οικείας υπηρεσίας ή σε χρόνο που
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν κα−
ταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα
μέλη της.
8. Αρμοδιότητα των Σχολικών Συμβούλων των διδα−
σκόμενων μαθημάτων της Π.Δ.Σ. είναι η επιμόρφωση των
διδασκόντων κατά την λειτουργία του προγράμματος.
9. Ο Δ/της της Δ.Δ.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) τον έλεγχο των Σ.Κ.Π.Δ.Σ., β) την επιλογή, πρόσληψη,
σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβάσεων των διδα−
σκόντων σύμφωνα με την παράγραφο 15 (ορίζεται ως
υπεύθυνος μισθοδοσίας και υπόλογος εκκαθαριστής
αυτής), γ) την επιλογή, τον ορισμό, τη σύναψη, τροπο−
ποίηση και λύση συμβάσεων έργου των Υπευθύνων των
Κέντρων ΠΔΣ (Υ.Κ.Π.Δ.Σ.) που θα απασχοληθούν στην
οικεία Δ.Δ.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος σύμφωνα
με την Παράγραφο 11, δ) τον ορισμό τριμελούς επι−
τροπής στη Δ.Δ.Ε. για την παραλαβή των παραδοτέων
των συμβάσεων έργου των Υ.Κ.Π.Δ.Σ. και του αρχείου
του Κέντρου της ΠΔΣ, και την έγκριση των πρακτικών
της παραπάνω επιτροπής, ε) την αναστολή λειτουργί−
ας ενός τμήματος σύμφωνα με την παράγραφο 13 με
ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της ανάθεσης ωρών του
διδάσκοντος, στ) την απόφαση για αναστολή λειτουρ−
γίας ενός Σ.Κ.Π.Δ.Σ. σύμφωνα με την παράγραφο 14,
ζ) τον ορισμό του Υπεύθυνου Αντισταθμιστικής Αγωγής
σύμφωνα με την παράγραφο 10, η) τον ορισμό των
Σ.Κ.Π.Δ.Σ. σύμφωνα με την παράγραφος 5, θ) την απο−
στολή απολογιστικής έκθεσης του προγράμματος της
Π.Δ.Σ. προς την Κ.Ε.Σ.Υ.Π., ι) τον ορισμό των Υπευθύ−
νων των Κέντρων ΠΔΣ σύμφωνα με την παράγραφο 11,
ια) την εποπτεία για την καλή λειτουργία του προ−
γράμματος της Π.Δ.Σ., ιβ) την εισήγηση ή τις εισηγήσεις
σύμφωνα με την παράγραφο 12.
10. Σε κάθε Δ.Δ.Ε. ορίζονται Υπεύθυνοι Αντισταθμιστι−
κής Αγωγής (καταχωριστές) έως δύο (2) άτομα, εκπαι−
δευτικοί ή διοικητικοί με απόφαση του Δ/ντή της οικείας
Δ.Δ.Ε.. Τα καθήκοντά τους είναι: α) η συγκέντρωση των
παρουσιολογίων των εκπαιδευτικών και των μαθητών,
β) η συγκέντρωση όλων των παραστατικών που αφο−
ρούν την μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, την έκδοση
μισθοδοτικών καταστάσεων και την κάλυψη των υπο−
χρεώσεων που προκύπτουν από αυτές (π.χ. ασφαλιστι−
κές εισφορές, κ.λπ.) γ) η ηλεκτρονική διαχείριση τους
δ) η διεκπεραίωση γενικά όλων των σχετικών διαδικασιών
και ε) η συμμετοχή στη τριμελή επιτροπή της Παραγράφου
9 περίπτωση δ. Οι εργασίες τους διαρκούν μέχρι το πέρας
εκτέλεσης του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης.
11. Σε κάθε Κέντρο Π.Δ.Σ. ορίζεται, με απόφαση του
Διευθυντή Δ.Δ.Ε., Υπεύθυνος Σχολικού Κέντρου Π.Δ.Σ.
(Υ.Σ.Π.Δ.Σ.), ένα Στέλεχος Εκπαίδευσης. Για την επιλο−
γή ακολουθείται η εξής σειρά προτεραιότητας: α) ο
Δ/ντής της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Π.Δ.Σ., β) οι Δ/ντές
των άλλων σχολικών μονάδων, των οποίων οι μαθητές
είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Κ.Π.Δ.Σ., με κριτήρια τα χρό−
νια προϋπηρεσίας ως Διευθυντές και το επίπεδο Τ.Π.Ε.,
γ) ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Π.Δ.Σ.,
δ) οι Υποδιευθυντές αντίστοιχα με την περίπτωση β.
Είναι δυνατό, εφόσον υπάρχει κώλυμα, να οριστεί ως
Υ.Σ.Π.Δ.Σ. μόνιμος καθηγητής. Στην τελευταία περίπτω−
ση απαιτείται χορήγηση άδειας ασκήσεως Ιδιωτικού
Έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Έργο του Υ.Σ.Π.Δ.Σ. είναι α) η ημερήσια καταχώρηση
παρουσιών, ανά ώρα και ανά τμήμα μαθήματος, των
εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών και η αποστολή
τους στον Καταχωριστή, β) η ευθύνη καλής λειτουρ−
γίας του Κέντρου Π.Δ.Σ., γ) η αποστολή μιας έκθεσης
πεπραγμένων στην τριμελή επιτροπή της περίπτωσης δ
της παραγράφου 9, δ) η τήρηση των κανόνων προβολής
και δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
ε) η τήρηση του αρχείου του Προγράμματος, στ) η δι−
αγραφή μαθητών σύμφωνα με την παράγραφο 13 και η
αντικατάσταση τους, ζ) η κατάρτιση του προγράμματος
λειτουργίας του Κέντρου Π.Δ.Σ. και η) η συνεργασία με
τους Σχολικούς Συμβούλους.
12. Το ημερήσιο πρόγραμμα Π.Δ.Σ. καλύπτει 1−4 διδα−
κτικές ώρες την ημέρα μετά την λήξη του κανονικού
προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακο−
λουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Π.Δ.Σ..
Τμήμα μαθήματος Π.Δ.Σ. ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/
τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα. Σε κάθε
τμήμα μαθήματος συμμετέχουν πέντε (5) μαθητές/τριες
κατΆ ελάχιστο και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο.
Σε περίπτωση αιτήματος για λειτουργία τμήματος
με συμμετοχή μαθητών/τριών μικρότερη της προβλε−
πόμενης σε τμήματα Π.Δ.Σ. (λιγότερο από 5 μαθητές)
απαιτείται εισήγηση του Διευθυντή της οικείας Δ.Δ.Ε.
προς την Κ.Ε.ΣΥΠ και τελική απόφαση του αρμόδιου
Γενικού Γραμματέα.
Ειδικότερα στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθη−
τών/τριών που υποβάλλουν αίτηση για τμήμα μαθήματος
Π.Δ.Σ. είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό κατά τμή−
μα μαθήματος, αλλά και ταυτόχρονα μικρότερος του δι−
πλάσιου από τον ελάχιστο επιτρεπτό μαθητών/τριών, κατΆ
εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ορίου και
επομένως η δημιουργία ενός τμήματος μαθήματος Π.Δ.Σ..
13. Το τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφό−
σον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον πέντε
(5) ή οτιδήποτε άλλο σύμφωνα με την παράγραφο 12.
Σε περίπτωση όπου κάποιος μαθητής/τρια απουσιά−
σει αδικαιολογήτως είκοσι (20) συνεχόμενες διδακτι−
κές ημέρες από τμήμα μαθήματος τότε διαγράφεται,
με έγγραφη ενημέρωση του γονέα – κηδεμόνα του/
της και αντικαθίσταται από τον πρώτο/η επιλαχόντα
στον πίνακα αιτούντων, με απόφαση του Υ.Σ.Κ.Π.Δ.Σ..
Στην περίπτωση όπου από διαγραφή μαθητών/τριών
σε ένα τμήμα απομείνουν λιγότεροι ενεργοί μαθητές/
τριες από τα επιτρεπόμενα όρια, τότε το τμήμα παύει
να υφίσταται με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε..
Στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζεται η ανάθεση
ωρών του Διδάσκοντος καθηγητή, με απόφαση του
Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. ή λύεται εφόσον δεν υπάρχουν
υπόλοιπες ώρες.
Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία απουσιάζουν
όλοι οι μαθητές τρείς (3) συνεχόμενες μέρες τότε το
τμήμα μαθήματος παύει να υφίσταται με απόφαση
του Δ/ντη της οικείας Δ.Δ.Ε.. Τέλος το Τμήμα παύει να
υφίσταται αυτόματα την επόμενη ημέρα εξέτασης του
διδασκόμενου μαθήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα
εξετάσεων (πανελλαδικών ή ενδοσχολικών).
14. Ένα Σ.Κ.Π.Δ.Σ. συνεχίζει να υφίσταται εφόσον προ−
σφέρει τουλάχιστον ένα (1) τμήμα μαθήματος. Ο Δ/ντής
της οικείας Δ.Δ.Ε. έχει το δικαίωμα να αναστείλει την
λειτουργία ενός Σ.Κ.Π.Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφα−
ση, την οποία κοινοποιεί στην Κ.Ε.Σ.Υ.Π.. Το πρόγραμ−
μα λειτουργίας της Π.Δ.Σ., ανάλογα με τις συνθήκες
λειτουργίας των σχολείων, συντάσσεται, εφαρμόζεται
και αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υ.Σ.Κ.Π.Δ.Σ..
Οι ημέρες λειτουργίας των Σ.Κ.Π.Δ.Σ. ακολουθούν τα
ισχύοντα για την λειτουργία των σχολικών μονάδων.
15. Οι διδάσκοντες στα τμήματα της Π.Δ.Σ. προσλαμ−
βάνονται με χρήση των μορίων τους στον Ενιαίο Πί−
νακα Αναπληρωτών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, σύμ−
φωνα με τους όρους της παρούσας κοινής υπουργικής
απόφασης, με αμοιβή που αντιστοιχεί σε εκείνη των
ωρομισθίων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Οι εγγεγραμμένοι στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών,
οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν στο πρόγραμμα
της Π.Δ.Σ. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για
Σ.Κ.Π.Δ.Σ σε μία (1) Δ.Δ.Ε.. Οι τοποθετήσεις πραγματο−
ποιούνται με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. με
βάση την κατάταξη των αιτούντων στον Ενιαίο Πίνακα
Αναπληρωτών και τα δηλωμένα Σ.Κ.Π.Δ.Σ.
Προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος
της Π.Δ.Σ. με προσλήψεις διδασκόντων στο πλαίσιο της
συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Οργάνωση και Λει−
τουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα
Επαγγελματικά Λύκεια» (MIS 495513), είναι οι μόνιμοι/
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου των αντί−
στοιχων ειδικοτήτων να έχουν συμπληρώσει το υποχρε−
ωτικό διδακτικό τους ωράριο σύμφωνα με την κειμένη
νομοθεσία στις αντίστοιχες ομάδες ομόρων ΕΠΑΛ.
Οι διδάσκοντες στα τμήματα Π.Δ.Σ. ενημερώνουν τον
Υπεύθυνο του Σ.Κ.Π.Δ.Σ. για την επίδοση των μαθητών
και συνεργάζονται συνεχώς με τους Σχολικούς Συμ−
βούλους.
16. Οι παράγραφοι 4 έως και 15, καθώς και η παράγρα−
φος 18 και 19, της παρούσας ισχύουν αποκλειστικά για τον
¶ξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης
στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», στο πλαίσιο της υπΆ αριθμ.
ΑΠ 25053/4−12−2014 απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ορ−
γάνωση και Λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής
Στήριξης στα Επαγγελματικά Λύκεια» του ¶ξονα Προ−
τεραιότητας 1, της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, με κωδικό MIS 495513.
17. Στους ¶ξονες προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της
ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνι−
κής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»
και 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περι−
φέρειες Σταδιακής Εισόδου» δύναται να λειτουργήσουν
τμήματα Π.Δ.Σ. στα ΕΠΑΛ με απόφαση του Δ/ντή της
οικείας Δ.Δ.Ε. με μόνιμους/αναπληρωτές πλήρους ωρα−
ρίου εκπαιδευτικούς προς συμπλήρωση του υποχρεωτι−
κού τους ωραρίου, αφού έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του
κανονικού προγράμματος (Σ.Κ.Π.Δ.Σ. Μονίμων), σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία. Υπεύθυνος Σ.Κ.Π.Δ.Σ. στην πα−
ρούσα περίπτωση είναι ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας ή
οποιοσδήποτε άλλος Μόνιμος Εκπαιδευτικός της σχολι−
κής μονάδας, ύστερα από απόφαση του Δ/ντή της οικείας
Δ.Δ.Ε. με μείωση του υποχρεωτικού του ωραρίου κατά
τρεις ώρες ανά εβδομάδα. Είναι δυνατό, εφόσον υπάρχει
κώλυμα, να οριστεί ως Υ.Σ.Π.Δ.Σ. ο εκάστοτε διδάσκοντας.
18. Η Πράξη «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέ−
ντρων ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2014−2015»
(MIS 495513), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ¶ξονα Προτε−
ραιότητας 1, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
ΕΣΠΑ 2007−2014 (ΣΑΕ 2014ΣΕ24580089).
19. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από την ημερομηνία
δημοσίευσης στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved