ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς πιστοποιούν γνώση της ελληνικής γλώσσας οι μετανάστες

Αθήνα 11.5.2015, 02:13

Τον τρόπο που πιστοποιούν γνώση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού οι υπήκοοι τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, περιγράφει απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων. 

Οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών, προκειμένου να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στη Διαδικασία Πιστοποίησης για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος, πρέπει α) να έχουν ηλικία τουλάχιστον 16 ετών, β) να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Η πιστοποίηση χορηγείται μετά από επιτυχή δοκιμασία στις ειδικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 64410 (1)
Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοι−
χείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολι−
τισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να απο−
κτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 107 παρ. 3 του N. 4251/2014 «Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 80)
2. Τα άρθρα 6 και 26 παρ. 7 του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυ−
ξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 163).
3. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από δια−
τάκτες» (ΦΕΚ Α΄194).
4. Το Π.Δ. 150/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθε−
σίας στην υπ' αριθμ. 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003
Οδηγία, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών,
οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΦΕΚ Α΄160).
5. Την παράγραφο 2 και 3 του άρθρου 21, του Ν. 4024/11
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012 – 2015».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄).
7. Το άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 3699/2008 με το οποίο
η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων μετονομά−
στηκε σε Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.
8. Το Π.Δ. 25 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27.1.2015),
9. Το Π.Δ. 27 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών»
(ΦΕΚ 31/Α΄/21.3.2015).
10. Την αριθμ. Υ59/ 16−2−2015 (Β΄ 256) απόφαση του
Πρωθυπουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν Υπ.
Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» .
11. Την, με αρ. 45834/Γ2 απόφαση «Διορισμός Γενι−
κού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων» (ΦΕΚ 197, Τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσε−
ων…./31.3.2015).
12. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27.1.2015).
13. Το Π.Δ. 114, άρθρα 50−53 «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Α΄/29.8.2014).
14. Την αρ. 175377/Υ1/29.10.2014 «μεταβίβαση δικαιώ−
ματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στον Γενικό
Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και στους
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του
ΥΠΑΙΠΘ (ΦΕΚ 2989/Β/5.11.2014).
15. Την αριθμ. 25174/Β3/ 16−2−2015 Βεβαίωση Δέσμευσης
της πίστωσης.
16. Την από 16−4−2015 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυν−
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτι−
σμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
17. Την από 22−4−2015 Αιτιολογημένη Γνώμη του Υπουρ−
γού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται ετήσια δαπάνη συνολικού ύψους ενενήντα
χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) περίπου, σε βάρος του ΚΑΕ
5277 του Ειδικού Φορέα 19 – 640 του τακτικού προϋπο−
λογισμού του ΥΠΟΠΑΙΘ, αποφασίζουμε:
Τη θέσπιση Διαδικασίας Πιστοποίησης της επαρκούς
γνώσης της ελληνικής γλώσσας και της γνώσης στοι−
χείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολι−
τισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να
αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος
σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4251/2014, καθώς και
για τους σκοπούς του άρθρου 107 του ίδιου ν. 4251/2014
“Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης και
λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 80), ως εξής:

Άρθρο 1
Ορισμός – Σκοπός
1. Ως Διαδικασία Πιστοποίησης της γνώσης της ελ−
ληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορί−
ας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων
χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του
επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Ν. 4251/2014, καθώς και για τους σκοπούς του άρθρου
107 του ίδιου Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 80),
ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που αποσκοπούν
αφενός στην αξιολόγηση της γνώσης τους στην ελληνι−
κή γλώσσα και στα στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και
του ελληνικού πολιτισμού και, αφετέρου, στην παροχή
σε αυτούς ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης
της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής
ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.
2. Η διαδικασία αξιολόγησης στο επίπεδο της γνώσης
της ελληνικής γλώσσας αντιστοιχεί και καλύπτει τις
προδιαγραφές του επιπέδου Α2 του Κοινού Ευρωπαϊ−
κού Πλαισίου για την εκμάθηση, τη Διδασκαλία και την
Αξιολόγηση των Γλωσσών.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις συμμετοχής – Διαδικασία πιστοποίησης
1. Οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών, προκειμέ−
νου να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στη Διαδικασία
Πιστοποίησης για την απόκτηση του καθεστώτος του
επί μακρόν διαμένοντος, πρέπει α) να έχουν ηλικία του−
λάχιστον 16 ετών, β) να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
2. Η πιστοποίηση χορηγείται μετά από επιτυχή δοκιμα−
σία στις ειδικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που
διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 3
Όργανα της Διαδικασίας Πιστοποίησης
Για την εφαρμογή της Διαδικασίας Πιστοποίησης συ−
γκροτούνται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Επιστημονική Επιτροπή
και Οργανωτική Επιτροπή των Εξετάσεων. Τα μέλη της
Επιστημονικής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επι−
τροπής ορίζονται, όπως προβλέπουν τα άρθρα 4 και 5
της παρούσας.

Άρθρο 4
Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων
1. Η Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων είναι πεντα−
μελής έως και εξαμελής και αποτελείται από τρία (3)
ή τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ, με ειδίκευση στη διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, τα οποία υπο−
δεικνύονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ένα
(1) μέλος ΔΕΠ με ειδίκευση στην ιστορία και ένα (1)
στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης
και Νέας Γενιάς κάτοχο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού
διπλώματος. Το στέλεχος της Γενικής Γραμματέας Διά
Βίου Μάθησης εκτελεί χρέη γραμματέα της Επιτρο−
πής. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη του καθορισμού της
εξεταστέας ύλης, της σύνταξης των θεμάτων των γρα−
πτών και προφορικών εξετάσεων και της παραγωγής
ηχητικών αρχείων (σε ψηφιακή μορφή), της οργάνωσης
εκπαιδευτικού σεμιναρίου των Αξιολογητών, εφόσον
είναι δυνατή η οργάνωσή του, για θέματα όπως το
αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα, η ανάπτυξη κλίμακας
κριτηρίων αξιολόγησης για τις παραγωγικές δεξιότητες
(παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου), η ερμηνεία
των στατιστικών αναλύσεων των αποτελεσμάτων καθώς
και κάθε άλλου επιστημονικής φύσεως θέματος των
εξετάσεων αυτών.
2. Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει σε εύλογο χρονι−
κό διάστημα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή και απρόσκο−
πτη εφαρμογή της διαδικασίας και ειδικότερα η διενέργεια
των εξετάσεων στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα.
3. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής λαμβάνουν
μηνιαία αμοιβή 300 Ευρώ για τρεις μήνες ανά εξέταση.

Άρθρο 5
Οργανωτική Επιτροπή
1. Η Οργανωτική Επιτροπή συγκροτείται από επτά
(7) μέλη: έξι (6) στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διά
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ή άλλων υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ορίζονται
από τον Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας
Γενιάς και ένα (1) στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών,
που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Πληθυσμού και
Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών. Ένα
(1) μέλος εξ αυτών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ορίζεται ως γραμ−
ματέας της Οργανωτικής Επιτροπής.
2. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Τη συνεργασία με τα εξεταστικά κέντρα για την
οργάνωση των τμημάτων εξετάσεων.
β) Τη διαμόρφωση, σε συνεργασία με την Επιστημο−
νική Επιτροπή Εξετάσεων του εντύπου αίτησης που θα
υποβάλουν οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν
στις εξετάσεις.
γ) Την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων από
τις δομές στις οποίες κατατίθενται οι αιτήσεις και την
καταγραφή των στοιχείων σε πίνακες.
δ) Την παραλαβή των θεμάτων από την Επιστημονική
Επιτροπή Εξετάσεων.
ε) Τη φροντίδα για την αναπαραγωγή των θεμάτων
σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των υποψηφίων, τη
συρραφή τους σε μορφή τετραδίου και κάθε άλλη ενέρ−
γεια που απαιτείται για την κατάλληλη διαμόρφωση
του υλικού των εξετάσεων, πάντα με τρόπο που να
διασφαλίζει το απόρρητο των εξεταστέων θεμάτων.
στ) Τη σφράγιση των φακέλων που περιέχουν τα τε−
τράδια εξετάσεων και την αποστολή τους στα εξετα−
στικά κέντρα.
ζ) Την παραλαβή των διορθωμένων τετραδίων και την
καταγραφή των αποτελεσμάτων.
η) Τη διαμόρφωση ηλεκτρονικών και έντυπων πινάκων
αποτελεσμάτων με τα ονόματα των επιτυχόντων και
αποτυχόντων.
θ) Την κοινοποίηση, σε ηλεκτρονική, και έντυπη μορφή
των πινάκων αποτελεσμάτων στα εξεταστικά κέντρα.
ι) Την εκτύπωση και αποστολή των Πιστοποιητικών
στα εξεταστικά κέντρα.
ια) Την αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος οργανω−
τικής φύσεως που θα ανακύπτει και κρίνεται απαραίτητο
για την ομαλή εφαρμογή της Διαδικασίας Πιστοποίησης
επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων
της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
3. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής λαμβάνουν
μηνιαία αμοιβή 300 ευρώ για τρεις μήνες ανά εξέταση.

Άρθρο 6
Σώμα Αξιολογητών
1. Ο αριθμός των Αξιολογητών και των Αναπληρωτών
Αξιολογητών ορίζεται με κριτήριο την άρτια κάλυψη των
αναγκών της εξεταστικής διαδικασίας. Οι Αξιολογητές
είναι πτυχιούχοι ελληνικής φιλολογίας ή ιστορικοί ή
αρχαιολόγοι. Τα επί πλέον τυπικά και ουσιαστικά προ−
σόντα για τους αξιολογητές, ορίζονται από τις εκάστοτε
προσκλήσεις ενδιαφέροντος.
2. Με Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου
Μάθησης και Νέας Γενιάς καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
να υποβάλουν αίτηση ορισμού τους ως Αξιολογητές. Η
επιλογή των Αξιολογητών γίνεται από τη Γενική Γραμ−
ματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, που τους
διαθέτει στην Οργανωτική Επιτροπή. Η Γενική Γραμμα−
τεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, σε συνεργασία
με την Επιστημονική Επιτροπή, μπορεί να οργανώνει,
εφόσον είναι εφικτό, εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά
με τα χαρακτηριστικά και την εφαρμογή της διαδικα−
σίας Πιστοποίησης της ελληνομάθειας, για τον ρόλο,
τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των Αξιολογητών
και για κάθε άλλο ζήτημα που θα κριθεί απαραίτητο να
γνωρίζουν οι Αξιολογητές για την άσκηση των καθηκό−
ντων τους και συνεπώς για την ομαλή και απρόσκοπτη
διενέργεια των εξετάσεων.
3. Οι Αξιολογητές λαμβάνουν πάγια αμοιβή εβδομήντα
(70) ευρώ και πλέον αμοιβή για τα εξεταστικά τετράδια
που διορθώνουν: ένα (1) ευρώ ανά εξεταστικό τετράδιο
που αφορά στην ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πο−
λιτισμό και δύο (2) ευρώ ανά εξεταστικό τετράδιο που
αφορά στην ελληνική γλώσσα. Οι Αναπληρωτές Αξιο−
λογητές λαμβάνουν πάγια αμοιβή σαράντα (40) ευρώ.
Εφόσον κληθούν να εκτελέσουν καθήκοντα Αξιολογητή,
λαμβάνουν την αμοιβή του τακτικού αξιολογητή. Η συ−
νολική μηνιαία αμοιβή για τους αξιολογητές και τους
αναπληρωτές αξιολογητές δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
τριακόσια ευρώ ( 300,00 €), σύμφωνα με την παράγραφο
3 του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011.

Άρθρο 7
Στελέχωση των Εξεταστικών Κέντρων και
Κέντρων υποβολής αιτήσεων
1. Τα εξεταστικά Κέντρα στελεχώνονται από τον
Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου και από τον βο−
ηθό Υπεύθυνο. Ο Υπεύθυνος και ο βοηθός Υπεύθυνος
είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εμπει−
ρία σε σχετικές διαδικασίες. Ο Υπεύθυνος και ο Βοη−
θός Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου ορίζονται με
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης
και Νέας Γενιάς, μετά από Εισήγηση της Οργανωτικής
Επιτροπής και έχουν την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής
των εξετάσεων στα κατά τόπους εξεταστικά κέντρα. Η
πάγια αμοιβή των Υπευθύνων ορίζεται σε εκατόν είκοσι
(120) ευρώ ανά εξέταση και των βοηθών Υπευθύνων σε
ογδόντα (80) ευρώ ανά εξέταση.
Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω έχουν τα εξής καθήκοντα:
α) Τη διασφάλιση διαφανούς διαδικασίας διεξαγωγής
των εξετάσεων, β) Την παραλαβή των τετραδίων εξετά−
σεων που θα αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, γ) Την αποστολή
των διορθωμένων τετραδίων και των αποτελεσμάτων
του προφορικού μέρους στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου
Μάθησης και Νέας Γενιάς, δ) Κάθε άλλη ενέργεια που
συνδέεται άμεσα με την ομαλή διενέργεια των εξετά−
σεων κατά τη φάση διεξαγωγής τους, ε) την παραλαβή
και διανομή των πιστοποιητικών ελληνομάθειας στους
επιτυχόντες.
2. Τα Κέντρα υποβολής αιτήσεων στελεχώνονται από
ένα άτομο ανά Κέντρο, το οποίο ορίζεται με Απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γε−
νιάς, μετά από Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής. Οι
αρμοδιότητες του εν λόγω ατόμου είναι: Η ηλεκτρονική
υποβολή των αιτήσεων, η συλλογή και αποστολή τους
στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας
Γενιάς, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που συν−
δέεται άμεσα με την παραπάνω διαδικασία. Η πάγια
αμοιβή του ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ ανά εξέταση.
3. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων σε κάθε εξετα−
στικό τμήμα (αίθουσα εξέτασης) παρευρίσκονται δύο (2)
Αξιολογητές με τα εξής καθήκοντα: α) Την επιτήρηση
στις αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων, β) τη διεξα−
γωγή του προφορικού μέρους των εξετάσεων και τη
βαθμολόγησή του, γ) τη διόρθωση των τετραδίων και
τη βαθμολόγησή τους. Οι Αξιολογητές θα βαθμολογούν
τετράδια και θα εξετάζουν προφορικά υποψηφίους, οι
οποίοι εξετάστηκαν γραπτά σε διαφορετικές αίθουσες
σε σχέση με εκείνες τις οποίες επιτήρησαν.

Άρθρο 8
Διενέργεια και περιεχόμενο των Εξετάσεων
1. Φορέας διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων είναι
η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.& Ν.Γ.) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, που εκδίδεται ύστε−
ρα από πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής, καθορί−
ζεται η ακριβής ημερομηνία των εξετάσεων, τα Κέντρα
υποβολής αιτήσεων και τα άτομα που στελεχώνουν το
κάθε Κέντρο, και προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για
την υποβολή αιτήσεων. Με την ίδια απόφαση, μπορεί
να προσδιορίζεται ανώτατος αριθμός υποψηφίων που
θα εξεταστούν, ανάλογα με τις δυνατότητες σε προ−
σωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Σε περίπτωση που
οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον ανώτατο αριθμό, εκείνοι
που θα συμμετάσχουν καθορίζονται με βάση τη χρονι−
κή προτεραιότητα υποβολής της υποψηφιότητάς τους.
Όσοι σταθεί αδύνατον να συμμετάσχουν στις εξετάσεις
λόγω υπέρβασης του ανωτάτου αριθμού, συμμετέχουν
κατά προτεραιότητα στην επόμενη εξέταση.
2. Μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων, με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης
και Νέας Γενιάς, ορίζονται οι χώροι διεξαγωγής των
εξετάσεων (εξεταστικά κέντρα) ανά την Επικράτεια.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι υπεύθυνοι, οι βοηθοί
Υπευθύνων και οι αξιολογητές ανά εξεταστικό Κέντρο.
3. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο (2) φορές το χρόνο
(Οκτώβριο και Απρίλιο), με δυνατότητα μετάθεσης μέσα
σε επόμενους μήνες, την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα
εξεταστικά κέντρα, σε ημερομηνίες που θα ορίζονται
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης
και Νέας Γενιάς.
4. Οι υποψήφιοι υπήκοοι τρίτων χωρών που συμμετέ−
χουν στις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ελ−
ληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας
και του ελληνικού πολιτισμού υποβάλλουν αίτηση που
συνοδεύεται απαραίτητα από παράβολο, το ύψος του
οποίου καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Σε περίπτωση επανάληψης της συμμετοχής στη διαδι−
κασία των εξετάσεων πιστοποίησης, ο/η υποψήφιος/α
θα καταβάλει σχετικό παράβολο για κάθε συμμετοχή
του στις εξετάσεις πιστοποίησης.
5. Το περιεχόμενο των εξεταστικών δοκιμασιών εί−
ναι κατάλληλα σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο, ώστε
να πιστοποιεί το επαρκές επίπεδο ελληνομάθειας και
γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού
πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι επι−
θυμούν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, προκειμένου να
τους χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένο−
ντος. Οι υποψήφιοι/ες στο συγκεκριμένο επίπεδο πρέπει
να έχουν την ικανότητα να κατανοούν προτάσεις και
εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που απαι−
τούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για
θέματα καθημερινότητας, να αντιμετωπίζουν καθημε−
ρινές περιστάσεις με προβλέψιμο περιεχόμενο και να
καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες, εφόσον η ομιλία αρ−
θρώνεται αργά και καθαρά. Να μπορούν να εντοπίζουν
συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλά γραπτά κείμενα,
όπως γράμματα, φυλλάδια και σύντομα άρθρα εφη−
μερίδων που περιγράφουν γεγονότα, να περιγράφουν
με απλά λόγια θέματα προσωπικού ή οικογενειακού
ενδιαφέροντος καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης. Να
διαθέτουν ένα βασικό λεξιλόγιο, για να χειρίζονται πολύ
σύντομα κοινωνικές περιστάσεις, χρησιμοποιώντας κα−
θημερινούς τύπους χαιρετισμών και προσφωνήσεων, να
απευθύνουν προσκλήσεις, προτάσεις, εκφράσεις συγ−
γνώμης κ.τ.λ. και να ανταποκρίνονται σε εκείνες που
τους γίνονται, να γράφουν σύντομα, απλά σημειώματα
που σχετίζονται με άμεσες ανάγκες, για καθημερινές
πτυχές του περιβάλλοντός τους, π.χ. ανθρώπους, τό−
πους, μια εμπειρία στη δουλειά ή στη μελέτη, να παρά−
γουν γραπτά ή προφορικά απλές ιστορίες ή βιογραφίες.
Επιπλέον πρέπει να γνωρίζουν τις σχετικές κοινωνικές
συνήθειες και στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του
ελληνικού πολιτισμού. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης
και της εξέτασης των επιμέρους δεξιοτήτων ορίζεται
από την Επιστημονική Επιτροπή.
6. Η εξέταση περιλαμβάνει πέντε (5) μέρη και διεξά−
γεται σε τρεις (3) φάσεις.
7. Στην πρώτη φάση (πρώτο μέρος της εξέτασης) διε−
ξάγεται γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας
και πολιτισμού. Διανέμεται στους υποψηφίους εξεταστι−
κό τετράδιο με ερωτήσεις που αναφέρονται σε βασικά
στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πο−
λιτισμού τις οποίες καλούνται να απαντήσουν.
8. Στη δεύτερη φάση (δεύτερο, τρίτο και τέταρτο
μέρος της εξέτασης) διεξάγεται εξέταση στις δεξιό−
τητες κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και
παραγωγής γραπτού λόγου.
9. Στην τρίτη φάση (πέμπτο μέρος της εξέτασης) εξε−
τάζεται η δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου.
10. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επι−
πέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ.
363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή
Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 υποβάλ−
λονται αποκλειστικά στην εξέταση στοιχείων ελληνι−
κής ιστορίας και πολιτισμού, όπως περιγράφεται στην
παράγραφο 6.
Περιγράφονται στη συνέχεια αναλυτικότερα η δεύτε−
ρη και τρίτη φάση της εξέτασης:
Β΄ Φάση
1ο μέρος: Κατανόηση προφορικού λόγου
Οι υποψήφιοι/−ες θα εξετάζονται σε δύο ηχογρα−
φημένα κείμενα, που περιλαμβάνουν πληροφορίες οι
οποίες αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις και
συνδέονται με τομείς άμεσης προσωπικής εμπειρίας
(οικογένεια, αγορά, εργασία, διασκέδαση, ασχολίες κτλ.)
και μπορεί να περιλαμβάνουν συνομιλία δύο φυσικών ή
μη φυσικών ομιλητών ή απλές δημόσιες ανακοινώσεις
ή απλές ειδήσεις, οδηγίες, διηγήσεις και περιγραφές.
Τα ηχογραφημένα κείμενα θα ακούγονται δύο (2) φο−
ρές το καθένα και οι εξεταζόμενοι/−ες θα καλούνται,
μεταξύ άλλων, να αντιστοιχίσουν φράσεις με εικόνες,
να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου «σωστό−λάθος» ή
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή να κρατήσουν σύ−
ντομες σημειώσεις.
2ο μέρος: Κατανόηση γραπτού λόγου
Οι υποψήφιοι/−ες θα εξετάζονται επί τη βάσει σύντο−
μων κειμένων, που αναφέρονται σε καθημερινές κατα−
στάσεις, όπως, μεταξύ άλλων, ανακοινώσεις, αγγελίες,
διαφημιστικά έντυπα, οδηγοί, περιγραφές, τιμοκατάλο−
γοι, δρομολόγια, ώρες λειτουργίας, λογαριασμοί, ραδι−
οτηλεοπτικά προγράμματα, σήματα, πινακίδες, δελτία
καιρού, απλά ενημερωτικά σημειώματα, σημειώματα και
μηνύματα χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, σύντομες περι−
γραφές ατόμων, γεγονότων, αντικειμένων, χώρων κ.τ.λ.,
προσωπική αλληλογραφία, απλές οδηγίες χρήσης. Οι
εξεταζόμενοι/−ες θα καλούνται, μεταξύ άλλων, να αντι−
στοιχίσουν φράσεις με εικόνες, ή φράσεις μεταξύ τους,
να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου «σωστό−λάθος» ή
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή να συμπληρώσουν τα
κενά σε ένα κείμενο.
3ο μέρος: Παραγωγή γραπτού λόγου
Οι υποψήφιοι/−ες θα λαμβάνουν οδηγίες ως προς τη
σύνταξη δύο σύντομων κειμένων (από τα οποία το ένα
περισσότερο φιλικό και το δεύτερο περισσότερο τυπικό)
σε σχέση με θέματα της καθημερινότητας τους (όπως,
μεταξύ άλλων, μία απλή αίτηση ή δήλωση, μια επιστολή
για έκφραση παραπόνου ή διαμαρτυρίας, ένα γράμμα ή
μήνυμα με περιγραφή καθημερινών καταστάσεων) στο
εξεταστικό τετράδιο που τους έχει διανεμηθεί.
Γ' Φάση
Παραγωγή προφορικού λόγου – Συνομιλία
Η προφορική εξέταση θα περιλαμβάνει συζήτηση με
τους αξιολογητές και σύντομο παιχνίδι ρόλων μεταξύ
των εξεταζομένων και θα ηχογραφείται. Οι υποψήφι−
οι/−ες θα αξιολογούνται ως προς την ικανότητα τους
να διηγούνται διάφορα γεγονότα, να κάνουν σύντο−
μες περιγραφές προσώπων, αντικειμένων, καθημερι−
νών καταστάσεων και συνηθειών, εμπειριών, συνθηκών
διαβίωσης και εργασίας ή σπουδών, να δίνουν απλές
οδηγίες, να ανταλλάσσουν πληροφορίες πάνω σε οι−
κεία και συνηθισμένα θέματα, να χειρίζονται σύντομες
και απλές κοινωνικές επαφές, να ανταποκρίνονται προ−
φορικά σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας, να
αναπτύσσουν απλά επιχειρήματα για οικεία θέματα, να
διεκπεραιώνουν απλές συναλλαγές με δημόσιες ή άλλες
υπηρεσίες, να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις για οικεία
θέματα ή θέματα του άμεσου ενδιαφέροντος τους.

Άρθρο 9
Βαθμολόγηση
1. Η επαρκής γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας
και πολιτισμού για τους υποψηφίους με πιστοποιητι−
κό Ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη
διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής
του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το
Π.Δ. 60/2010 βαθμολογείται σε κλίμακα 20 μονάδων.
Επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο υποψήφιος
συγκεντρώνει 10 μονάδες.
2. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και στοι−
χείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτι−
σμού βαθμολογείται σε κλίμακα 100 μονάδων. Επιτυχής
θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώ−
νει 50 μονάδες εφόσον συγκεντρώνει τουλάχιστον το
50% σε τέσσερα τουλάχιστον από τα πέντε μέρη της
εξεταστικής δοκιμασίας.
3. Η Επιστημονική Επιτροπή δίδει κατάλληλες Οδηγίες
για τη βαθμολόγηση και τις ορθές απαντήσεις.
4. Τα εξεταστικά τετράδια βαθμολογούνται από δύο
Αξιολογητές. Η βαθμολογία που αφορά στο κάθε μέ−
ρος ξεχωριστά (γραπτό και προφορικό), καταγράφεται
σε ειδικά πεδία του εξεταστικού τετραδίου. Η τελική
βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο.

Άρθρο 10
Έκδοση, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και
Χορήγηση Πιστοποιητικών
1. Το ειδικό πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσ−
σας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελλη−
νικού πολιτισμού χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέ−
ταση των υποψηφίων υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα
με το άρθρο 9 παρ. 2 της παρούσας. Οι Αξιολογητές
καταθέτουν τις βαθμολογίες των εξεταστικών τετρα−
δίων στην Οργανωτική Επιτροπή της Γενικής Γραμμα−
τείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, μέσω των
Υπευθύνων των εξεταστικών Κέντρων, η οποία με τη
σειρά της διαμορφώνει πίνακα αποτελεσμάτων με τα
ονόματα των επιτυχόντων και αποτυχόντων.
2. Στους κατόχους πιστοποιητικού γλωσσομάθειας
επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ.
363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2
που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 και οι οποίοι
υποβάλλονται αποκλειστικά στην εξέταση της πρώτης
φάσης, χορηγείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης
στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού
πολιτισμού.
3. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθη−
σης και Νέας Γενιάς και κοινοποιούνται στα εξεταστικά
κέντρα, το αργότερο έναν (1) μήνα μετά το τέλος των
εξετάσεων. Τα εξεταστικά κέντρα υποχρεούνται να
αναρτήσουν τον πίνακα αποτελεσμάτων σε εμφανές
σημείο για ένα (1) μήνα. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται
από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας
Γενιάς και αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα, από
όπου μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.
4. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας
Γενιάς τηρεί στοιχεία για τη χορήγηση των Πιστοποι−
ητικών αναφορικά με το εξεταστικό κέντρο, τον αύ−
ξοντα αριθμό του πιστοποιητικού και τα στοιχεία του
επιτυχόντος.

Άρθρο 11
Αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
Αρμόδιο για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας
και τη λήψη κάθε ενδεδειγμένης ενέργειας για την ορθή
εφαρμογή της ορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου
Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Άρθρο 12
Τελική διάταξη
Από της δημοσιεύσεως της παρούσης, καταργείται
η ΚΥΑ 5185/22−05−2014 (ΦΕΚ 1316/Β/2014) «Πιστοποίηση
της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της
ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπη−
κόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το
καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 24 Απριλίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved