ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Αθήνα 30.5.2015, 22:26

Την Ίδρυση Εργαστηρίων στα Πανεπιστήμια Πάντειο και Πατρών ενέκριναν οι πρυτάνεις των Ιδρυμάτων αυτών.

Πρόκειται για τα εξής Εργαστήρια ανά Πανεπιστήμιο:
* Κοινωνιολογία της Παιδείας και του Πολιτισμού: Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
* Μελέτη Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα (ΕΜΜΥΘΑ)»: Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
* Νεοελληνικών Διαλέκτων (ΕΝΕΔΙ): Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.


* Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα των σχετικών αποφάσεων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ίδρυση Εργαστηρίου «Κοινωνιολογία της Παιδείας και
του Πολιτισμού» στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχο−
λής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Πα−
ντείου Πανεπιστημίου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 §3 και 80 §5α) του
Ν. 4009/2011.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 §1(γ) του Ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ
258/τ.Α΄).Proslipsis.gr
4. Το από 5.5.2015 απόσπασμα από τα πρακτικά της
Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας (συνεδρίαση
26.6.2014).
5. Το από 7.4.2015 απόσπασμα από τα πρακτικά της
Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυ−
χολογίας (συνεδρίαση 25.11.2014).
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος και
7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Πανεπιστημίου και
8. Την από 6.5.2015 απόφαση της Συγκλήτου, εγκρί−
νεται: η ίδρυση Εργαστηρίου «Κοινωνιολογία της Παιδείας
και του Πολιτισμού» στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, ως
ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Εργαστήριο «Κοινωνιολογία της Παιδείας και του Πο−
λιτισμού», το οποίο εξυπηρετεί τις ερευνητικές και δι−
δακτικές ανάγκες του Τμήματος στον διεπιστημονικό
τομέα της Κοινωνιολογίας του Πολιτισμού, της Παιδείας
και της Ιστορίας.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Κοινωνιολογίας, καθώς και άλλων Τμημά−
των των Σχολών του Παντείου Πανεπιστημίου, σε θέμα
που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του
Εργαστηρίου.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Κέντρα Ερευνών και
ακαδημαϊκά Ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς
και με άλλους φορείς της δημόσιας και της ιδιωτικής
σφαίρας, ελληνικούς και διεθνείς, με κριτήριο την εξυ−
πηρέτηση των στόχων του Εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση κάθε είδους επιστημονικών δράσε−
ων με έμφαση στην πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και
εκδόσεων και την προώθηση της συνεργασίας με τους
φορείς που περιγράφονται στο εδαφ. 2 του παρόντος
άρθρου.
4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Κοινωνιολογίας, που η επιστημονική τους δραστηριό−
τητα είναι συναφής με τις διδακτικές και ερευνητικές
στοχεύσεις του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς
και από άλλες κατηγορίες του λοιπού επιστημονικού−
διδακτικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού,
που υπάρχουν ή θα συσταθούν και που τοποθετούνται
στο Εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 §1 (δ)
του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και 13 §3(β) του Ν. 2817/2000
(Α΄ 78) αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι−
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Κοι−
νωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, που ορίζεται
με τη διαδικασία του άρθρου 28 §22 του Ν. 2083/1992
(Α΄ 159).
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο−
νται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προ−
πτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του
Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση
του Τμήματος και της Κοσμητείας του ετήσιου προ−
γράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα
για την τήρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την
οικονομική διαχείριση και κατανομή των χώρων του
Εργαστηρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος
και της Κοσμητείας για τον ορισμό των υπευθύνων για
τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η
υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί το Εργαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Παντείου
Πανεπιστημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σ’
αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού
τεχνικού εξοπλισμού του.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασιστεί, και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.Proslipsis.gr
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος και της Κοσμητείας είναι δυνατή η πρό−
σληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτι−
κές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του
Ν. 1268/1982 και 5 του Π.δ. 407/1980).

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ−
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 §3
του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Κοι−
νωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυ−
χολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με τη διαδικασία
του άρθρου 4 §1ε του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από Δι−
εθνείς Οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για τους
σκοπούς του οικείου Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: Βαθμολόγιο φοιτητών, Βιβλίο
Περιουσιακών Στοιχείων, Φάκελος Οικονομικών Στοι−
χείων κάθε έτους, Κατάλογος Επιστημονικών Βιβλίων,
Περιοδικών και Οργάνων, Αρχείο Ερευνητικών Προγραμ−
μάτων, Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού, Πρωτόκολλο
Εισερχόμενων−εξερχόμενων Εγγράφων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2015
Ο Πρύτανης
Αριθμ. 951/9964
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣΊδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχο−
λής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πατρών με την ονομασία «Εργαστή−
ριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και
Ρωμαϊκή Αρχαιότητα (ΕΜΜΥΘΑ)» και καθορισμός του
Εσωτερικού του Κανονισμού.

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε
με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 Ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
β) Του άρθρου 80 παρ. 5α του Ν. 4009/2011 «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»(Α΄ 195), και
του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
γ) Του άρθρου 90 του κώδικα, Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση:
συνεδρίαση: 281/04−03−2015).
4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πατρών (συνεδρίαση 57/14−5−2015).
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο−
λογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε:
Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Ίδρυση−Αντικείμενο
Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρω−
πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πατρών, το εργαστήριο με την ονομασία «Εργαστήριο
Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και Ρω−
μαϊκή Αρχαιότητα (ΕΜΜΥΘΑ)», το οποίο καλύπτει στην
Κλασική ειδίκευση του Τμήματος α) ερευνητικές ανά−
γκες σε θέματα θρησκείας και μύθου στην ελληνορω−
μαϊκή αρχαιότητα σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο,
β) διδακτικές ανάγκες του προγράμματος προπτυχια−
κών και μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και υποψήφιων
διδακτόρων, γ) διεπιστημονικές συνεργασίες με ποικί−
λα ερευνητικά κέντρα της Κλασικής Φιλολογίας, όπως
το Κέντρο Ελληνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Harvard στην Ελλάδα, καθώς και με ευρωπαϊκά κέντρα
όπως τα Centre Louis Gernet d’études comparées sur les
sociétés anciennes (Παρίσι) και το Centre international
d’étude de la religion grecque antique (Λιέγη).

Άρθρο 2
Σκοπός−Αντικείμενο εργασιών−Αποστολή
Το «Εργαστήριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην
Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα» (ΕΜΜΥΘΑ) είναι το
μοναδικό στην Ελλάδα στο είδος του και έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη υπαρχόντων κενών και ελλείψεων στον
σχεδιασμό, οργάνωση και συμπλήρωση της μελέτης του
μύθου και της θρησκείας στην ελληνική και ρωμαϊκή
αρχαιότητα. Το ευρύτατο και διεθνές ενδιαφέρον για
τους τομείς αυτούς δεν συνοδεύεται από την ύπαρ−
ξη ειδικών επιστημονικών ερευνητικών ινστιτούτων ή
κέντρων και ελάχιστοι σε παγκόσμια κλίμακα είναι οι
επιστημονικοί ή ακαδημαϊκοί φορείς που εντάσσουν
συστηματικά στον πυρήνα των δραστηριοτήτων τους
ειδικές προσεγγίσεις στον μύθο και τη θρησκεία της
αρχαιότητας. Οι ερευνητικές αυτές περιοχές αποτελούν
εδώ και αρκετούς αιώνες έναν νευραλγικό τομέα των
αρχαιογνωστικών επιστημών και η ενδελεχής μελέτη
τους προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη, στην προοπτι−
κή μιας σφαιρικής κατανόησης της συνθετότητας της
αρχαιοελληνικής και ρωμαϊκής σκέψης.
2. Τη διεξαγωγή σοβαρής επιστημονικής έρευνας (με
συνακόλουθες δημοσιεύσεις) στις εξής επιμέρους περι−
οχές του ελληνορωμαϊκού μύθου και θρησκείας: κύκλοι
γενεαλογιών (διαχρονική εξέλιξη, παραλλαγές παράδο−
σης), μυθολογικοί κύκλοι και η πολυσχιδής σχέση τους
με τον χωρόχρονο, αρχαία και σύγχρονη πρόσληψη της
μυθολογικής και θρησκευτικής παράδοσης, η έννοια του
«τόπου/χώρου (space)» σε σχέση με τις μυθολογικές,
τελετουργικές και λατρευτικές παραμέτρους.
3. Την ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων και διε−
θνών συνεργασιών, με στόχο την άρθρωση ενός αυστη−
ρού επιστημονικού λόγου, ο οποίος θα ανταποκρίνεται
στη διεθνή προσέγγιση και στα σύγχρονα πορίσματα
και συγχρόνως θα τροφοδοτείται σε σταθερή βάση
από την (εγχώρια και διεθνή) πανεπιστημιακή έρευνα.
4. Τη συνέχιση έκδοσης του ηλεκτρονικού περιοδικού
Electra, καθώς και ειδικών τόμων και τευχών.
5. Την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.
6. Τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, υπερατλαντικών
τηλεδιασκέψεων, επιστημονικών ημερίδων και εκπαιδευ−
τικών σεμιναρίων, καθώς και διαλέξεων από προσκεκλη−
μένους επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
7. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου
του Λεξικού Κλασικής Μυθολογίας της M. R. Wright, A
Dictionary of Classical Mythology.
8. Την κατάρτιση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων
σε ειδικά θέματα.
9. Την κάλυψη διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.
10. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλ−
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
11. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών
από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε
νομικής μορφής οργανισμούς».

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα της Κλα−
σικής ειδίκευσης και στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ
της Κλασικής ειδίκευσης του Τμήματος Φιλολογίας,
των οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει
στα επιστημονικά, ερευνητικά και διδακτικά, ενδια−
φέροντα του Εργαστηρίου, από μεταδιδακτορικούς
ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυ−
χιακούς φοιτητές με συναφή προς το εργαστήριο
ερευνητικά ενδιαφέροντα καθώς και από μέλη του
λοιπού ειδικού επιστημονικού, τεχνικού και διοικη−
τικού προσωπικού, το έργο των οποίων καθορίζεται
σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Εργαστηρίου
και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι−
κού προσωπικού του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι−
στημίου Πατρών που ορίζεται με τη διαδικασία του άρ−
θρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε
με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
2. Ο διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου, ασκεί τις αρ−
μοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982
και επί πλέον:
α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του
Τμήματος Φιλολογίας το πρόγραμμα λειτουργίας για
τις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες του Ερ−
γαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίησή τους.
β) Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών
και του εξοπλισμού στην ειδίκευση.
γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετί−
ζεται με το εργαστήριο.
δ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηρι−
οτήτων, στη Συνέλευση του Τμήματος.
ε) Μεριμνά για:
την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών ορ−
γάνων του Τμήματος και για την παροχή ερευνητικού
και διδακτικού έργου,
την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε έσοδο
του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προ−
σωπικό,
την ορθή χρήση των οργάνων και υλικών από το προ−
σωπικό του Εργαστηρίου ή από ερευνητές που έχουν
ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά.
Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του
Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος είναι δυνατή
η πρόσληψη πανεπιστημιακών υποτρόφων ή/και εντε−
ταλμένων διδασκαλίας σε τομείς σχετικούς με τις επι−
στημονικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία
1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που έχει ήδη
παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διε−
ξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για την τοποθέ−
τηση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι
αναγκαίος για την εκπόνηση ερευνητικών δραστηριο−
τήτων στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς
και για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων. Το
εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας
του Πανεπιστημίου Πατρών. Στον χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που εκπονείται στο εργαστήριο στο
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του ερ−
γαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυ−
ντή. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη
χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα−
ραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη και απασχόλη−
ση επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις ερευνητικές
και διδακτικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμ−
φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6
Έσοδα−Πόροι
Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημε−
δαπά, ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το
Πανεπιστήμιο Πατρών για το Εργαστήριο, εφόσον δεν
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστη−
ρίου του Πανεπιστημίου Πατρών.
6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
− Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας.
− Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
− Κατάλογος επιστημονικών οργάνων.
− Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών
− Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας.
− Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
− Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
− Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού
− Βαθμολόγια φοιτητών
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα−
ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Τίτλος – ΣφραγίδαProslipsis.gr
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ−
ΛΕΤΗΣ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΜΥΘΑ)», και αναγράφεται
σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του. Ο τίτλος
αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργα−

στηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος/
Σχολής που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Φιλολογίας
και την προσθήκη του τίτλου καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ−
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 21 Μαΐου 2015

Η Πρύτανις
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥΊδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπι−
στημίου Πατρών με την ονομασία «Εργαστήριο Νε−
οελληνικών Διαλέκτων (ΕΝΕΔΙ)» και καθορισμός του
Εσωτερικού του Κανονισμού.

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε
με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 Ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
β) Του άρθρου 80 παρ.5α του Ν. 4009/2011 «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), και
του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
γ) Του άρθρου 90 του κώδικα, Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση:
281/04−03−2015).
4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πατρών (συνεδρίαση 57/14−5−2015).
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο−
λογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση−Αντικείμενο
Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρω−
πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πατρών, το εργαστήριο με την ονομασία «Εργαστήριο
Νεοελληνικών Διαλέκτων (ΕΝΕΔΙ)», το οποίο καλύπτει
α) γλωσσολογικές ερευνητικές ανάγκες σε θέματα
Νεοελληνικών διαλέκτων σε πανελλαδικό και διεθνές
επίπεδο, β) διεπιστημονικές συνεργασίες της Γλωσ−
σολογίας γενικά και της Διαλεκτολογίας ειδικότε−
ρα με κλάδους της τεχνητής νοημοσύνης (αυτόματη
επεξεργασία γλώσσας και φωνής), κοινωνιολογίας
(κοινωνιογλωσσολογία), ψυχολογίας (ψυχογλωσσο−
λογία) και εκπαίδευσης (διδασκαλία γλώσσας), και
γ) διδακτικές ανάγκες της ειδίκευσης Γλωσσολογίας
του προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
σπουδών.
Το εργαστήριο θα έχει ως βασικό σκοπό την υψη−
λού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα, σε θέματα που
αφορούν τις νεοελληνικές διαλέκτους, την ανάπτυξη
εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, γλωσσικά
προβλήματα και διαχείριση κοινωνικών ταυτοτήτων που
αφορούν διαλεκτόφωνους, και τέλος, στη διάσωση της
γλωσσικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Άρθρο 2
Σκοπός − Αντικείμενο εργασιών − Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη υπαρχόντων κενών και ελλείψεων στο
σχεδιασμό, οργάνωση και συμπλήρωση της γλωσσο−
λογικής έρευνας στην Ελλάδα, η οποία αγνοεί, σε με−
γάλο βαθμό, τα διαλεκτικά δεδομένα. Το συγκεκριμένο
ερευνητικό αντικείμενο είναι υψίστης εθνικής σημασίας
δεδομένου ότι συμβάλλει στη διάσωση της γλωσσικής
πολιτιστικής κληρονομιάς.
2. Την ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία
έχουν ως στόχο τη σφαιρική και ολοκληρωμένη μελέτη
των Νεοελληνικών Διαλέκτων της Κοινής Νεοελληνικής.
3. Τη συστηματική καταγραφή και μελέτη των νε−
οελληνικών διαλέκτων στα επίπεδα της φωνολογίας,
μορφολογίας, σύνταξης και λεξικού.
4. Την προβολή του πλούτου της ποικιλίας της ελλη−
νικής γλώσσας σε διεθνές επίπεδο.
5. Τη δημιουργία του πρώτου διαλεκτικού άτλαντα
της ελληνικής γλώσσας.
6. Τη δημιουργία διαλεκτικού αρχείου που θα περιλαμ−
βάνει γραπτές πηγές (γλωσσάρια, γραμματικές, παλαιές
περιγραφές διαλέκτων, κείμενα σε διαλεκτικό υλικό) και
τη συλλογή ηχογραφημένου διαλεκτικού λόγου.
7. Τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης διαλεκτικού υλι−
κού προφορικού λόγου, του πρώτου για τις νεοελληνικές
διαλέκτους.
8. Τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης διαλεκτικών φαι−
νομένων που προέρχονται από την αποδελτίωση εγ−
γράφων, χειρογράφων και γενικότερα γραπτού υλικού.
9. Την κατανόηση, περιγραφή και ερμηνεία των γλωσ−
σικών μηχανισμών που καθορίζουν τη γλωσσική ποικιλία
και αλλαγή.
11. Την κάλυψη διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, και πιο συγκεκρι−
μένα, την άσκηση των φοιτητών στην έρευνα, μελέτη
και ανάλυση διαλεκτικών δεδομένων.
12. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλ−
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
13. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε−
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλ−
λων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και
την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων
επιστημόνων.
14. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών
από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε
νομικής μορφής οργανισμούς».
Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα της ειδίκευ−
σης Γλωσσολογίας και στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ
της ειδίκευσης Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολο−
γίας που η επιστημονική ενασχόλησή τους εμπίπτει στα
επιστημονικά, ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα
του Εργαστηρίου, από μεταδιδακτορικούς ερευνητές,
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές
με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέρο−
ντα καθώς και από μέλη του λοιπού ειδικού επιστημονι−
κού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, το έργο των
οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες
του Εργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του
Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και
μέλος του προσωπικού του εργαστηρίου, και ορίζεται με
τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992,
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του
Ν. 3685/2008.
2. Ο διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου, ασκεί τις αρ−
μοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982
και επί πλέον:
α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του
Τμήματος Φιλολογίας το πρόγραμμα λειτουργίας για
τις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες του Ερ−
γαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίησή τους.
β) Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών
και του εξοπλισμού στην ειδίκευση.
γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετί−
ζεται με το εργαστήριο.
δ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηρι−
οτήτων, στη Συνέλευση του Τμήματος.
ε) Μεριμνά για:
• την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών
οργάνων του Τμήματος και για την παροχή ερευνητικού
και διδακτικού έργου,
• την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε
έσοδο του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις,
• τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο
προσωπικό
• την ορθή χρήση των οργάνων και υλικών από το
προσωπικό του Εργαστηρίου ή από ερευνητές που
έχουν ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά.
Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία
1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που έχει
ήδη παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για
τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για α) την
τοποθέτηση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού
που είναι αναγκαίος για την εκπόνηση ερευνητικών δρα−
στηριοτήτων στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων,
καθώς και β) τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκή−
σεων. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονι−
σμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο χώρο
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του
εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που εκπονείται στο εργαστήριο στο
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του ερ−
γαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυ−
ντή. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη
χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα−
ραδοθεί.Proslipsis.gr
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όρ−
γανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη και
απασχόληση επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με
τις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες του
εργαστηρίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.

Άρθρο 6
Έσοδα−Πόροι
Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.Proslipsis.gr
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται ημεδαπά, ή
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Πανεπι−
στήμιο Πατρών για το Εργαστήριο, εφόσον δεν τίθενται
όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου του
Πανεπιστημίου Πατρών.
 6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
− Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας.
− Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
− Κατάλογος επιστημονικών οργάνων.
− Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών
− Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας.
− Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
− Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
− Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού
− Βαθμολόγια φοιτητών
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα−
ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Τίτλος – Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ (ΕΝΕΔΙ)», και αναγρά−
φεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του.
Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυ−
ντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους
του Τμήματος/Σχολής που είναι εγκατεστημένο το
Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Φιλολογίας
και την προσθήκη του τίτλου καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ−
ση αλληλογραφία του.
Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως

Πάτρα, 21 Μαΐου 2015

Η Πρύτανις
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved