ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ιδρύεται Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς
Αθήνα 22.6.2015, 20:40

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενέκρινε την ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς» στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


Αριθμ. 6890 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο
Αγροτικής Οικονομίας και Καταναλωτικής Συμπε−
ριφοράς» στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγω−
γής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεω−
πονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του
Ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173), με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003
και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24, η οποία
προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα
με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη
του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
2. Τις αποφάσεις του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Συνέλευ−
ση Τμήματος α.α. 7/11−3−2015) και της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 155/5−06−2015.).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο−
λογισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται το Εργαστήριο του Τμήματος Γεωπονίας
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την επωνυμία «Ερ−
γαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Καταναλωτικής
Συμπεριφοράς (Ε.Α.ΟΙΚ.ΚΑ.Σ.) – Agricultural Economics
and Consumer Behaviour Lab. (Α.E.C.B. Lab)». Το Εργα−
στήριο Αγροτικής Οικονομίας και Καταναλωτικής Συ−
μπεριφοράς δημιουργείται για να καλύψει κυρίως τις
εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες
των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος σε
γνωστικά αντικείμενα αγροτικής οικονομίας και κατα−
ναλωτικής συμπεριφοράς στο χώρο των τροφίμων.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) την παροχή του κατάλληλου ακαδημαϊκού περι−
βάλλοντος για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών
αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του
Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτι−
κού Περιβάλλοντος για τον σχεδιασμό, την ανάλυση
και την ανάπτυξη ερευνών σε θέματα που μελετώνται
στο πλαίσιο της επιστήμης της Αγροτικής Οικονομίας,
δίνοντας παράλληλα έμφαση σε έρευνες καταναλωτι−
κής συμπεριφοράς τροφίμων και ποτών.
β) την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών
ή ερευνητικών προγραμμάτων.
γ) την συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια
Δημοσίων Φορέων, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Επιχει−
ρήσεις, δήμους, κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς
και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με
σκοπό τη συμβολή του εργαστηρίου στη βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών και της παρα−
γωγικότητας.
δ) την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων
και διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσι−
εύσεων και εκδόσεων.
ε) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο Ν. 159/1984 (Α΄53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από: i) μέλη του Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήμα−
τος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος που η ειδικότητά τους σχετίζεται με
τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο,
ii) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
και μέλη του Ειδικού Τεχνικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΕΤΕΠ) του Τμήματος, iii) λοιπό επιστημονικό και τεχνικό
προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και iv) μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων
του Πανεπιστημίου ή ερευνητές ύστερα από αίτηση για
τη διεξαγωγή συγκεκριμένης ερευνητικής ή διδακτικής
δραστηριότητας.

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) του οικείου Τμήματος, διαθέτει διοικητικά και
οργανωτικά προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις
και εμπειρία στον γνωστικό τομέα της Αγροτικής Οι−
κονομίας και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς Τροφίμων
και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28, παρ. 22,
του Ν. 2083/1992.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει
το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ. του Ν. 3149/2003,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύ−
ρυθμης λειτουργίας του Εργαστηρίου, ο συντονισμός
του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, ο καθορισμός και
η εφαρμογή της γενικής πολιτικής και της υλοποίησης
των στόχων του, ο ορισμός των υπευθύνων για τα ανα−
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή
κάθε εγγράφου, λογοδοτεί δε στη Γενική Συνέλευση και
τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας και σε χώρους που παραχωρούνται
σ' αυτό για την εγκατάσταση των συστημάτων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί στο ισόγειο του
Πανεπιστημιακού κτηρίου στο Φυτόκο.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στην
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνη−
τές, που έχουν ειδική επί των συστημάτων ή οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και συστήματα, τα οποία παρα−
δίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται,
μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προκύπτουν από:
1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων
2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων
3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 9 (Α΄53)
4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη
μορφή):
1. Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων
2. Πρωτόκολλα εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας/εγγράφων
3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
4. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
5. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
6. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
7. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
8. Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραί−
τητο σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 8 Ιουνίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved