ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίων σε Πανεπιστήμια

Αθήνα 24.6.2015, 03:02

Την ίδρυση των παρακάτω Εργαστηρίων σε Πανεπιστήμια αποφάσισαν οι πρυτάνεις τους.

- Εργαστήριο Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
- Εργαστήριο Πληροφορικής» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
- Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
- Εργαστήριο Μαθησιακών Δυσκολιών, Προβλημάτων Λόγου και Επικοινωνίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
- Εργαστήριο Πληροφόρησης (Intelligence) και Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity) στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- Εργαστήριο Οικονομικής των Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
- Εργαστήριο Μελέτης Γραμματισμών (Γλωσσικού, Μαθηματικού) σε Σχολικό Πλαίσιο και μη Σχολικά Πλαίσια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
- Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικών Σπουδών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

* Ακολουθούν οι σχετικές αποφάσεις.Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπο−
λογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής» στο Τμήμα Πολι−
τικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του
Ν. 1268/1982 (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173), με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003
και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24 η οποία
προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα
με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη
του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
2. Τις αποφάσεις του Τμήματος Πολιτικών Μηχανι−
κών (Συνέλευση Τμήματος με αρ. 2/18−2−2015) και της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση
155/5−06−2015).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Ιδρύματος.

Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου
Ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας το εργαστήριο µε την επωνυμία
«Εργαστήριο Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής
(και αντίστοιχη αγγλική Laboratory of Computational
Geotechnical Engineering) το οποίο εξυπηρετεί διδα−
κτικές, ερευνητικές και παραγωγικές ανάγκες στα γνω−
στικά αντικείμενα που αφορούν σε: (α) Προσομοίωση
και επίλυση προβλημάτων αλληλεπίδρασης εδάφους−
κατασκευών, (β) Προσδιορισμό της απόκρισης εδάφους,
κατασκευών στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης καθώς και
γεωκατασκευών υπό στατικές και δυναμικές φορτί−
σεις, (γ) Προσομοίωση και σχεδιασμό έργων υποδομής,
(δ) Σύγκριση αποτελεσμάτων αριθμητικών μεθόδων και
απλουστευμένων μεθοδολογιών οριακής ισορροπίας κα−
θώς και πρόταση απλουστευτικών εμπειρικών σχέσεων
ελέγχου και καθορισμός του πεδίου εφαρμογής τους,
(ε) Ανάπτυξη λογισμικού για τα ανωτέρω πεδία έρευνας,
ανάπτυξη αλγορίθμων δυναμικής ανταλλαγής δεδομέ−
νων μεταξύ προγραμμάτων για ταχύτερη επεξεργασία
αποτελεσμάτων και αυτοματοποίηση τροφοδότησης
υπολογιστών με δεδομένα, (στ) Ανάπτυξη υπορουτι−
νών εσωτερικού προγραμματισμού σε προγράμματα
που επιτρέπουν τη δράση αυτή και αποτελούν μέρος
της ήδη διαθέσιμης υποδομής ή θα εμπλουτίσουν την
υπολογιστική βιβλιοθήκη του εργαστηρίου μελλοντικά.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου που αναφέρεται στο
προηγούμενο άρθρο ορίζεται σύμφωνα µε τα επόμενα
άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
Α. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και µμεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
ιδίου Τμήματος στο οποίο ανήκει το εργαστήριο, καθώς
και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1.
Β. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, τη δι−
εξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την
προώθηση της επιστημονικής γνώσης στα γνωστικά
αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
Γ. Την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Δ. Την συνεργασία με Ερευνητικά Εργαστήρια Δημοσί−
ων Φορέων, Οργανισμών, Ινστιτούτων και Επιχειρήσεων
με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
ή υπηρεσιών και της παραγωγικότητας.
Ε. Την οργάνωση σεμιναρίων συνεδρίων, ημερίδων και
διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύ−
σεων και εκδόσεων.
Στ. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από
μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του
οικείου Τμήματος, που η ειδικότητα τους σχετίζεται με
τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο,
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας
πρυτανικής πράξης καθώς και από μέλη Ειδικού Τε−
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και λοιπό
επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που τοποθετείται
σε αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) και ορίζεται με την διαδικασία του άρθρου 28,
παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και επιπλέον:
α. Συντονίζει το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό διδα−
κτικό έργο του Εργαστηρίου.
β. Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρό−
γραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για
την εφαρμογή του.
γ. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργα−
στηρίου.
δ. Μεριμνά για την στελέχωση του Εργαστηριού με
το αναγκαίο προσωπικό.
ε. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων
του Εργαστηρίου.
στ. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηρι−
οτήτων του Εργαστηρίου.
ζ. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τους
υπεύθυνους υλικών και εξοπλισμού.
η. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά
είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργα−
στηρίου.

Άρθρο 6
Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Πανε−
πιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι
αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 6 εδ..ια του
Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), του άρθρου 5 παρ. 3δ του Ν. 2083/
1992 (Α΄ 159) και τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από την διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο
Ερευνητικού Προγράμματος ή άλλου έργου που δεν
εντάσσεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργίας
του Εργαστηρίου, αλλά έχει αποφασισθεί από το οικείο
Τμήμα και καθορίζει μέσα στο πλαίσιο της αποστολής
του Εργαστηρίου τις προτεραιότητες στην χρησιμοποί−
ηση οργάνων και χώρων, εφόσον αυτές δεν προσδιορί−
ζονται από την σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία των μονάδων του Εργαστηρίου, την χρησιμο−
ποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή των εργαζο−
μένων, φοιτητών ή επισκεπτών σε αυτό και την τήρηση
κανόνων ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη
της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων, καθώς και
την προστασία των οργάνων και των εγκαταστάσεων
από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται µόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή
άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
ή υλικά που παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών
επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κα−
τάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στην Γενική Συνέλευση
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς µε τις ερευνητικές και διδακτικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα µε την
κείμενη νομοθεσία.
6. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέσει σε µέλος ΕΤΕΠ
την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Ερ−
γαστηρίου.
7. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης ερευνη−
τικών εργασιών τα µέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου αποκλει−
στικά ή σε συνεργασία µε αλλά µέλη ΔΕΠ του Τμήματος
ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας
είναι σχετικό µε τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
Για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών από µέλη ΔΕΠ
ή ερευνητές που δεν είναι µέλη του Εργαστηρίου χο−
ρηγείται άδεια, ύστερα από σχετική αίτηση στην οποία
αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμ−
μα της, η χρησιμοποίηση ή µη των οργάνων και υλικών
τα οποία διαθέτει το Εργαστήριο και ο προϋπολογισμός
ο οποίος απαιτείται.

Άρθρο 7
Πόροι
Πόροι του Εργαστηρίου είναι:
1. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα µε
το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
2. Τα κονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα
ερευνητικά προγράμματα.
3. Οι πιστώσεις από άλλες πήγες όπως:
α. Οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, οι δωρεές και
κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από
ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους σκοπούς του ερ−
γαστηρίου, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν
στον σκοπό του Εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.

Άρθρο 8
Τηρούμενα Βιβλία
Α. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα
ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας.
2. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
4. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
5. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, και
οργάνων.
6. Βιβλίο καταγραφής των μεταπτυχιακών φοιτητών,
ερευνητών και εξωτερικών συνεργατών με αναφορά
στο ερευνητικό αντικείμενο στο οποίο εργάζονται ανά
ακαδημαϊκό έτος
7. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραί−
τητο.
Β. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τη−
ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται
απαραίτητο.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 8 Ιουνίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Πλη−
ροφορικής» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του
Ν. 1268/1982 (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173), με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003
και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24 η οποία
προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα
με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη
του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
2. Τις αποφάσεις του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού (Συνέλευση Τμήματος αριθμ.
14ης/11−3−2015) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 155/5−06−2015).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο−
λογισμού του Ιδρύματος

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται το εργαστήριο του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας, με την επωνυμία «Εργαστήριο
Πληροφορικής». Το Εργαστήριο δημιουργείται για να
καλύψει κυρίως τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητι−
κές δραστηριότητες των φοιτητών και του προσωπικού
του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα της Πληρο−
φορικής και των εφαρμογών της στην εκπαίδευση και
στη Φυσική Αγωγή. Το Εργαστήριο έχει ως αντικείμενο
δραστηριότητας την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαί−
δευσης σε θέματα Πληροφορικής και τεχνολογιών της
πληροφορίας και της επικοινωνίας και τη διεξαγωγή
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις εφαρμογές της
Πληροφορικής στην εκπαίδευση και στη Φυσική Αγωγή.
Το εργαστήριο θα παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης
σε θέματα Πληροφορικής και τεχνολογιών της πληρο−
φορίας και της επικοινωνίας στους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ
και άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων ή τεχνολογικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στους εκπαιδευτικούς της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς
και στους εργαζόμενους και άνεργους της Θεσσαλι−
κής Περιφέρειας, ενώ θα απευθύνεται σε άτομα όλων
των ηλικιών και όλων των ικανοτήτων. Οι ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα που περιλαμβάνει την σχεδίαση και υλοποίηση
λογισμικού για τη διδασκαλία της Πληροφορικής, την
ανάπτυξη μεθοδολογιών διδακτικής της Πληροφορικής,
τη σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
και διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης, καθώς και
την ανάπτυξη μεθοδολογιών σύγχρονης και ασύγχρονης
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την αξιοποίηση των
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.
Αφορούν, επίσης, στη σχεδίαση και ανάπτυξη ψηφια κών
εκπαιδευτικών παιχνιδιών, εφαρμογών για την εκμάθηση
κινητικών δεξιοτήτων, καθώς και εφαρμογών για την
προαγωγή της υγείας και της φυσικής δραστηριότητας
σε άτομα όλων των ηλικιών και όλων των ικανοτήτων.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) την παροχή του κατάλληλου ακαδημαϊκού περι−
βάλλοντος για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών
αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και των
εφαρμογών της στην εκπαίδευση και στη Φυσική Αγωγή,
β) την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέ−
ματα Πληροφορικής και τεχνολογιών της πληροφορίας
και της επικοινωνίας και τη διεξαγωγή βασικής και
εφαρμοσμένης έρευνας στις εφαρμογές της Πληροφο−
ρικής στην εκπαίδευση και στη Φυσική Αγωγή. Οι ερευ−
νητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου καλύπτουν
ένα ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει την σχεδία ση και
υλοποίηση λογισμικού για τη διδασκαλία της Πληρο−
φορικής, την ανάπτυξη μεθοδολογιών διδακτικής της
Πληροφορικής, τη σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτι−
κού λογισμικού και διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθη−
σης, καθώς και την ανάπτυξη μεθοδολογιών σύγχρονης
και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την
αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και
της επικοινωνίας. Αφορούν, επίσης, στη σχεδίαση και
ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, εφαρ−
μογών για την εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων, καθώς
και εφαρμογών για την προαγωγή της υγείας και της
φυσικής δραστηριότητας σε άτομα όλων των ηλικιών
και όλων των ικανοτήτων,
γ) την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών
ή ερευνητικών προγραμμάτων,
δ) την συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια
Δημοσίων Φορέων, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Επιχει−
ρήσεις, δήμους, κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς
και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με
σκοπό τη συμβολή του εργαστηρίου στη βελτίωση της
επιμόρφωσης ατόμων όλων των ηλικιών και όλων των
ικανοτήτων στην Πληροφορική και στις τεχνολογίες
της πληροφορίας και της επικοινωνίας, καθώς και στην
προαγωγή της υγείας και της φυσικής δραστηριότητας
των ατόμων αυτών με την αξιοποίηση των τεχνολογιών
της Πληροφορικής,
ε) την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων
και διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσι−
εύσεων και εκδόσεων,
στ) την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα στο Ν. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικείου
Τμήματος (ΤΕΦΑΑ) με συγγενή γνωστικά αντικείμενα
που η ειδικότητά τους σχετίζεται με την αποστολή και
τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος
διατάγματος καθώς και από μέλη Ειδικού Τεχνικού Ερ−
γαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Δι−
δακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και λοιπό επιστημονικό,
διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που τοπο−
θετείται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) του οικείου Τμήματος (ΤΕΦΑΑ), διαθέτει διοικη−
τικά και οργανωτικά προσόντα καθώς και ουσιαστικές
γνώσεις και εμπειρία στον γνωστικό τομέα της Πληρο−
φορικής και των εφαρμογών της στην εκπαίδευση και
στη φυσική αγωγή και ορίζεται με τη διαδικασία της
παραγράφου 22 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει
το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ. του Ν. 3149/2003,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύ−
ρυθμης λειτουργίας του εργαστηρίου, ο συντονισμός
του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και
ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, ο καθορισμός και
η εφαρμογή της γενικής πολιτικής και της υλοποίησης
των στόχων του, ο ορισμός των υπευθύνων για τα ανα−
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή
κάθε εγγράφου, λογοδοτεί δε στη Γενική Συνέλευση και
τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε χώρους που πα−
ραχωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση των συ−
στημάτων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που
είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών
ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στον
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον
τίτλο του εργαστηρίου.
2. Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί στο Τμήμα Επι−
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα Τρίκαλα,
στον Α΄ όροφο του Κτηρίου Γ, σε χώρο εμβαδού 77 τ.μ.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στην
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνη−
τές, που έχουν ειδική επί των συστημάτων ή οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και συστήματα, τα οποία παρα−
δίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται,
μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προκύπτουν από:
1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων.
2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 9 (Α΄ 53).
4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη
μορφή):
− Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων
− Πρωτόκολλα εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας/εγγράφων
− Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
− Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
− Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
− Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
− Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
− Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραί−
τητο σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 8 Ιουνίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο
Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων»
στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του
Ν. 1268/1982 (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173), με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003
και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24 η οποία
προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα
με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη
του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
2. Τις αποφάσεις του Τμήματος Πολιτικών Μηχανι−
κών (Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 2/18−2−2015) και της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση
155/5−06−2015).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο−
λογισμού του Ιδρύματος.

Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου
Ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλίας το Εργαστήριο με την επωνυμία: «Εργα−
στήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων»,
που θα εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και πα−
ραγωγικές ανάγκες στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
• Υδρολογία και ειδικότερα σε θέματα που διέπουν
επιφανειακές λεκάνες απορροής, υπόγειους υδροφο−
ρείς, τη ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων υδατικών
πόρων, τους υδρολογικούς κινδύνους, κλιματική μετα−
βλητότητα και αλλαγή και επιπτώσεις στους υδατικούς
πόρους, την ανάπτυξη και διαχείριση μετρητικών δικτύ−
ων μετεωρολογικής και υδρολογικής πληροφορίας, και
των εφαρμογών Συστημάτων
• Γεωγραφικής Πληροφορίας και Τηλεπισκόπησης
στην υδρολογία και στους υδατικούς πόρους.
• Υδατικά Συστήματα και ειδικότερα σε θέματα που
διέπουν την ανάλυση των φυσικών και τεχνητών υδατι−
κών συστημάτων, την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών
πόρων και συστημάτων, την κοινωνικοοικονομική προ−
σέγγιση και τη πολιτική στη διαχείριση υδατικών πόρων.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται,
όπως αυτά προσδιορίζονται, στο άρθρο 1.
β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, τη δι−
εξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την
προώθηση της επιστημονικής γνώσης στα γνωστικά
αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
γ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ) Τη συνεργασία με Ερευνητικά Εργαστήρια Δημοσί−
ων Φορέων, Οργανισμών, Ινστιτούτων και Επιχειρήσεων
με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή
υπηρεσιών και της παραγωγικότητας.
δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύ−
σεων και εκδόσεων.
ε) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 9 (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από:
1) μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών που η ειδικότητά
τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που κα−
λύπτει το Εργαστήριο, όπως αυτά περιγράφονται στο
άρθρο 1 της παρούσας πρυτανικής πράξης,
2) μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΔΙΠ) του Τμήματος,
3) μέλη του Ειδικού Τεχνικού Ερευνητικού Προσωπι−
κού (ΕΤΕΠ) του Τμήματος καθώς και από μέλη λοιπού
επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού
που τοποθετούνται στο Εργαστήριο, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που εί−
ναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
του οικείου Τμήματος (Τ.Π.Μ.), διαθέτει διοικητικά και
οργανωτικά προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις
και εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα της Υδρολογίας
και της Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων και ορίζεται με
τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει
το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύ−
ρυθμης λειτουργίας του εργαστηρίου, ο συντονισμός
του διδακτικού (προπτυχιακό – μεταπτυχιακό) και ερευ−
νητικού έργου του Εργαστηρίου, ο καθορισμός και η
εφαρμογή της γενικής πολιτικής και της υλοποίησης
των στόχων του, ο ορισμός των υπεύθυνων για τα ανα−
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή
κάθε εγγράφου, λογοδοτεί δε στη Γενική Συνέλευση και
τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας και σε χώρους που παραχωρούνται
σ’ αυτό για την εγκατάσταση των συστημάτων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί στο Τμήμα Πολιτι−
κών Μηχανικών στο Βόλο, στο ισόγειο του κτηρίου του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και σε άλλες εγκατα−
στάσεις του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διαξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο, στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της
αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες που αποσκο−
πούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των
εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προ−
γραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαρια−
σμό ή για λογαριασμό τρίτων.
β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 9 (Α΄ 53).
δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη
μορφή):
− Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων,
− Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας/εγγράφων,
− Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
− Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
− Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
− Αρχεία ερευνητικών προγραμμάτων,
− Βιβλίο μεταβολών προσωπικού,
− Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας,
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραί−
τητο σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 8 Ιουνίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Μα−
θησιακών Δυσκολιών, Προβλημάτων Λόγου και Επι−
κοινωνίας» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστη−
μών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του
Ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173), με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003
και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24, η οποία
προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα
με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη
του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
2. Τις αποφάσεις του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής
Αγωγής (Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 29η/1−4−2015) και
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνε−
δρίαση 155/5−6−2015). Proslipsis.gr
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο−
λογισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου
Ιδρύεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το Εργαστήριο Μαθησιακών
Δυσκολιών, Προβλημάτων Λόγου και Επικοινωνίας, με
σκοπό την εξυπηρέτηση των διδακτικών και ερευνητικών
αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα των Μαθησιακών
Δυσκολιών, των Προβλημάτων Λόγου και Επικοινωνίας.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, καθώς και των
άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα
αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, όπως αυτά προσ−
διορίζονται στο άρθρο 1.
β. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα
γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
γ. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής και αλλοδαπής,.
δ. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριά−
σεων, διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση δη−
μοσιεύσεων και εκδόσεων.
ε. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα
Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής
μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Παιδαγωγικού Τμή−
ματος Ειδικής Αγωγής και άλλα μέλη ΔΕΠ του Π.Θ.,
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους
εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστη−
ρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ ), καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που τοποθε−
τούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων
4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992(Α΄159) και 13 παρ. 3(β) του
Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες Proslipsis.gr
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του
Ν. 2083/1992.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμ−
βάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακό
– μεταπτυχιακό) και ερευνητικού έργου του εργαστη−
ρίου, η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
εργαστηρίου, η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα
για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η μέρι−
μνα για τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό,
η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστη−
ριοτήτων του, ο ορισμός των υπευθύνων για τα ανα−
λώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού, η υπογραφή
κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι
αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία από
τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του άρθρου 5
παρ. 3δ του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2. Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί στον 2ο όροφο του
κτηρίου ΙΙΙ του του παραλιακού συγκροτήματος Παπα−
στράτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της
αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλει−
ας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των
οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
6. Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων, σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη−
ριότητες του εργαστηρίου, στην περίπτωση που είναι
δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται κατό−
πιν εισηγήσεως του Διευθυντή από τα αρμόδια όργανα
του Τμήματος.
7. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πει−
ραματικών εργασιών τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου
αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο
της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του
εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας
από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστη−
ρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην
οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδι−
άγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία
διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν
την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο
προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων.
β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 9(Α΄ 53).
δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
− Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας,
− Βαθμολόγιο φοιτητών,
− Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
− Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
− Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, βι−
ντεοκασετών και οργάνων,
− Αρχεία ερευνητικών προγραμμάτων,
− Βιβλίο μεταβολών προσωπικού και
− Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραί−
τητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 8 Ιουνίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ 

Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφόρησης (Intelligence) και
Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity) στο Τμήμα Δι−
εθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικο−
νομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του Εσω−
τερικού του κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 2 του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 258).
5. Το Π.δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομι−
κών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση
14−5−2015).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 4−6−2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφόρησης (Intelligence)
και Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity) στο Τμήμα Διε−
θνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομι−
κών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανε−
πιστημίου Πειραιώς και τον καθορισμό του Εσωτερικού
του κανονισμού. Proslipsis.gr

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο «Πληροφόρη−
σης (Intelligence) και Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity)»,
το οποίο δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή ερευνητικού
και επαγγελματικού έργου σε θέματα που σχετίζονται
άμεσα και έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο που πε−
ριγράφει ο τίτλος του. 

Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου Πληροφόρησης
(Intelligence) και Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity) εί−
ναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα
παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυ−
ξης της επιστημονικής γνώσης καθώς και να καλύψει
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, γενικότερα. Το αντικείμενο του εργαστηρίου
θα είναι η έρευνα και η μελέτη της επίπτωσης της
Πληροφόρησης και της Κυβερνοασφάλειας στη Διε−
θνή Πολιτική (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), στους
Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Θεσμούς και στην Διεθνή
Οικονομική, γενικότερα, και στην ελληνική εξωτερική,
αμυντική πολιτική και υψηλή στρατηγική ειδικότερα.

Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται
στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοι−
τητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και
την εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προ−
γραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του
Εργαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα
που δραστηριοποιείται.
• Ανάπτυξης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Διε−
θνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
• Δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνολο−
γικής υποδομής για την όσο το δυνατόν αποτελεσμα−
τικότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα
του Εργαστηρίου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
μαθημάτων του Τμήματος.
• Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αυ−
τοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητι−
κών προγραμμάτων σε θέματα συναφή με τα διδακτικά
και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
• Ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων εκπαιδευτικών προ−
γραμμάτων για τη μεθοδολογική, θεωρητική και επιστη−
μονική ανάπτυξη των πεδίων της Πληροφόρησης και
της Κυβερνοασφάλειας.
• Συντονισμός των σχετικών ερευνητικών προγραμ−
μάτων σε όλους τους επιμέρους ερευνητικούς χώρους
και τη λειτουργική διασύνδεσή τους από επιστημονική
ή διοικητική άποψη.
• Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επι−
χειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή της παροχής
εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε επίπεδο
μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνεργασιών
σε ερευνητικά προγράμματα.
• Ανάπτυξη συνεργασιών κάθε μορφής, επιστημονι−
κή, εκπαιδευτική, ερευνητική, λειτουργική, συμβατική ή
άλλη με όλα τα ελληνικά και διεθνή Ινστιτούτα, Κέντρα
Ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικούς και λοι−
πούς φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί
τους στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυ−
μπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε
πνεύμα αμοιβαιότητας, ολοκληρωμένης επιστημονικής
προσέγγισης και συλλογικής εργασίας.
• Διάχυση της παρεχόμενης γνώσης μέσω της δημοσί−
ευσης επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, μονογραφιών κλπ.
• Δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη συμμε−
τοχή των προπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι ενδιαφέρο−
νται για τα ερευνητικά προγράμματα και την προώθηση
μεταπτυχιακών φοιτητών προς εξειδίκευση για τη μελ−
λοντική στελέχωση του Εργαστηρίου με το κατάλληλο
ερευνητικό προσωπικό.
• Οργάνωση ή συν−διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων,
συμποσίων, συνεδρίων με ειδικούς επιστήμονες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των στόχων
και την καθιέρωση του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Προσωπικό Proslipsis.gr
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδι−
ων συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
ή/και άλλων Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων, που κατέχουν
θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει
στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργα−
στηρίου, από εξωτερικούς συνεργάτες – ειδικούς επι−
στήμονες και από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργα−
στηριακού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και
του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο
εργαστήριο με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου
του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστη−
ρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος
για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά
και τον εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανο−
νισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που
παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση του τεχνι−
κού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή
των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
του στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
Πειραιώς. Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται
πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγμα−
τοποιείται στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού
προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργα−
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού
και των εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ−
νητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7
Έσοδα Proslipsis.gr
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
i) Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να
πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή και του
δημόσιου τομέα, κ.α.
ii) Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σε−
μιναρίων, διαλέξεων
iii) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
iv) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
v) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και
φυσικά πρόσωπα.
vi) Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
vii) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έρ−
γων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαρια−
σμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχό−
μενων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ίδρυση Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέ−
σων Ενημέρωσης στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπα−
ϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρη−
ματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και καθορισμός του Εσωτερικού του κα−
νονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 2 του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 258).
5. Το Π.δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομι−
κών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση
14−5−2015).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 4−6−2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας
και Μέσων Ενημέρωσης στο Τμήμα Διεθνών και Ευρω−
παϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματι−
κών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
και τον καθορισμό του Εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου−
δών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διε−
θνών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστή−
ριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης
το οποίο δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή ερευνητικού
έργου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με
το γνωστικό αντικείμενο που περιγράφει ο τίτλος του.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου είναι η Μελέτη Στρα−
τηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης είναι να
αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα πα−
ραγωγής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης
και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς και
να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμή−
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. Το αντικείμενο του
εργαστηρίου θα είναι η έρευνα και μελέτη των τάσεων
και εξελίξεων για τους τομείς της εκπαίδευσης, έρευνας,
ανάπτυξης και διαπανεπιστημιακών συνεργασιών.

Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας Proslipsis.gr
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται
στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοι−
τητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και
την εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προ−
γραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του
Εργαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγής της επιστημονικής γνώσης στα ως άνω
γνωστικά αντικείμενα δραστηριοποίησης του εργαστη−
ρίου και η μέσω αυτών ανάδειξη και αναγνώριση του
Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
• Ανάπτυξης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Προσδιορισμού και αντιμετώπισης εξειδικευμένων
εκπαιδευτικών αναγκών.
• Συμμετοχής προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοι−
τητών και εξοικείωσή τους με την επιστημονική έρευνα.
• Διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων και
συνεδρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
• Προσέλκυσης πόρων για τη δημιουργία υποδομών
προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές και γνωσιακές
ανάγκες.
• Διοργάνωσης προγραμμάτων δια βίου μάθησης με
στόχο την επιμόρφωση επιστημόνων, διαμορφωτών
πολιτικής, διαμορφωτών της κοινής γνώμης και επαγ−
γελματιών των μέσων επικοινωνίας.
• Δημιουργίας προοπτικών απασχόλησης των απο−
φοίτων σε εθνικούς και διεθνείς φορείς.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις
του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου
σε επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και
συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με ανάλογα Εργαστήρια
και άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την ανταλ−
λαγή γνώσεων, δεδομένων και συμπαραγωγή ερευνών,
μελετών ή άλλου επιστημονικού έργου σχετικού με τα
αντικείμενα του εργαστηρίου.
• Διάχυσης της γνώσης με έκδοση επιστημονικού πε−
ριοδικού και δημοσιεύσεις άρθρων, μελετών και βιβλίων
καθώς και την συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης
νομοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμό−
διων συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού
και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστη−
μίου Πειραιώς, ή/και άλλων Τμημάτων ή/και Ιδρυμά−
των, που κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό
αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από εξωτερικούς
συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες και από μέλη
του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρι−
ακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του
λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με
βάση την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου
του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστη−
ρίου και η σύνταξη των αναγκαίων εισηγήσεων προς
την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανο−
νισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που
παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση του τεχνι−
κού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή
των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
του στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
Πειραιώς. Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται
πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγμα−
τοποιείται στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού
προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει
λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργα−
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού
και των εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ−
νητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
i) Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να
πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή και του
δημόσιου τομέα.
ii) Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σε−
μιναρίων, διαλέξεων.
iii) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
iv) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
v) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και
φυσικά πρόσωπα.
vi) Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έρ−
γων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαρια−
σμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχό−
μενων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ίδρυση Εργαστηρίου Οικονομικών και Διοίκησης της
Υγείας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχο−
λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπου−
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του
Εσωτερικού του κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 2 του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 258). Proslipsis.gr
5. Το Π.δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχει−
ρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση 12−5−2015).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 4−6−2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Οικονομικών και Διοίκηση
της Υγείας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχο−
λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορισμό του
εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, της Σχο−
λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών,
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο «Οικονομικών
και Διοίκησης της Υγείας», το οποίο δραστηριοποιείται
στη διεξαγωγή ερευνητικού έργου σε θέματα που σχε−
τίζονται άμεσα και έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο
που περιγράφει ο τίτλος του.

Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», είναι να αποτελέσει έναν
επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής βασικής
κι εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της
επιστημονικής γνώσης καθώς και να καλύψει εκπαι−
δευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Οικονο−
μικής Επιστήμης, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραι−
ώς, γενικότερα. Το αντικείμενο του εργαστηρίου θα
είναι η έρευνα και μελέτη της θεωρίας και πολιτικής
των οικονομικών της υγείας, καθώς και η παραγωγή
εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς του αναπτυξια−
κού σχεδιασμού και της αναπτυξιακής πολιτικής της
υγείας σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται
στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοι−
τητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και
την εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προ−
γραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του
Εργαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στα γνωστικά
αντικείμενα δραστηριοποίησης του εργαστηρίου.
• Ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και
η εκπόνηση σχετικών μελετών. 
• Προσδιορισμού και αντιμετώπισης εξειδικευμένων
εκπαιδευτικών αναγκών.
• Επιμόρφωση στελεχών της δημόσιας διοίκησης και
αυτοδιοίκησης και ειδικών φορέων στα διεθνή κι ευρω−
παϊκά αναπτυξιακά ζητήματα και προγράμματα.
• Δημιουργία προοπτικών απασχόλησης των αποφοί−
των σε εθνικούς και διεθνείς φορείς.
• Δημιουργία κινήτρων για την εντατική ενασχόληση
των φοιτητών με την έρευνα.
• Προσέλκυση πόρων για τη δημιουργία υποδομών
προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές και γνωσι−
ακές ανάγκες.
• Ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις του Δημο−
σίου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο
μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και συνεργασιών
σε ερευνητικά προγράμματα.
• Ανάπτυξη συνεργασιών με ανάλογα Εργαστήρια και
άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δεδομένων
και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή άλλου επιστημονι−
κού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του εργαστηρίου.
• Διάχυση της γνώσης και των πληροφοριών με δη−
μοσιεύσεις άρθρων, μελετών και βιβλίων.
• Διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και
σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και Ερευ−
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή/και άλλων
Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων, που κατέχουν θέσεις των
οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτι−
κά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από
εξωτερικούς συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες και από
μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από υποψήφιους διδάκτορες, κα−
θώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού
και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο
εργαστήριο με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου
του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστη−
ρίου και η σύνταξη των αναγκαίων εισηγήσεων προς
την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανο−
νισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που
παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση του τεχνι−
κού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή
των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
του στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
Πειραιώς. Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται
πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγμα−
τοποιείται στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού
προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει
λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργα−
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού
και των εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου μπορεί να προέρχονται από:
• Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων ή χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να
πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή και του
δημοσίου τομέα.
• Έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμι−
ναρίων, διαλέξεων.
• Διάθεση ερευνητικών ερευνητικών και εν γένει επι−
στημονικών προϊόντων.
• Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομο−
θεσία.
• Ειδικές εισφορές ή συνδρομές και χρηματοδοτήσεις
από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχει−
ρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου
και φυσικά πρόσωπα κλπ.
• Κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες προς
το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους σκοπούς των ερ−
γαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου εργαστηρίου,
ειδικότερα.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έρ−
γων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαρια−
σμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχό−
μενων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
 Proslipsis.gr
Πειραιάς, 8 Ιουνίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ίδρυση Εργαστηρίου Οικονομικής των Μεταφορών
και Βιώσιμης Κινητικότητας στο Τμήμα Οικονομι−
κής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρη−
ματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημί−
ου Πειραιώς και καθορισμός του Εσωτερικού του
κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 2 του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 258).
5. Το Π.δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχει−
ρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση 12−5−2015).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 4−6−2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Οικονομικής των Μεταφορών
και Βιώσιμης Κινητικότητας στο Τμήμα Οικονομικής Επι−
στήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον
καθορισμό του Εσωτερικού του κανονισμού.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πα−
νεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο «Οικονομικής των
Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας», το οποίο
δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή ερευνητικού έργου
σε θέματα που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με το
γνωστικό αντικείμενο που περιγράφει ο τίτλος του.

Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου «Οικονομικής των
Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας», είναι να
αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα πα−
ραγωγής βασικής κι εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης
και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς και
να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, όσο και του Πανε−
πιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. Το αντικείμενο του
εργαστηρίου θα είναι η έρευνα και μελέτη της θεωρίας
και εφαρμοσμένης πολιτικής της οικονομικής των με−
ταφορών, καθώς και η παραγωγή εφαρμοσμένης έρευ−
νας στους τομείς της οικονομικής, της διοίκησης και
της πολιτικής των μεταφορών και της αναπτυξιακής
πολιτικής σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο.

Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται
στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτο−
ρικών διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς
και την εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Εργα−
στηρίου.
Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του
Εργαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγής της επιστημονικής γνώσης στα ως άνω
γνωστικά αντικείμενα δραστηριοποίησης του εργαστη−
ρίου και η μέσω αυτών ανάδειξη και αναγνώριση του
Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
• Ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και
η εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών.
• Επιμόρφωσης στελεχών της δημόσιας διοίκησης και
αυτοδιοίκησης σε ζητήματα αναπτυξιακού σχεδιασμού
και προγραμματισμού και στην αξιοποίηση αναπτυξια−
κών και επενδυτικών προγραμμάτων.
• Δημιουργίας προοπτικών απασχόλησης των απο−
φοίτων σε εθνικούς και διεθνείς φορείς (Υπουργεία,
Περιφέρειες, ΟΤΑ, ειδικοί δημόσιοι οργανισμοί, εταιρείες
συμβούλων ανάπτυξης, τράπεζες, ΕΕ, ΟΟΣΑ, Παγκόσμια
Τράπεζα κ.α).
• Δημιουργίας κινήτρων για την εντατική ενασχόληση
των φοιτητών με την έρευνα.
• Προσέλκυσης πόρων για τη δημιουργία υποδομών
προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές και γνωσιακές
ανάγκες. Proslipsis.gr
• Ανάπτυξης συνεργασιών με επιχειρήσεις του Δημο−
σίου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο
μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και συνεργασιών
σε ερευνητικά προγράμματα.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με ανάλογα Εργαστήρια
και άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δε−
δομένων και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή άλλου
επιστημονικού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του
εργαστηρίου.
• Διάχυσης της γνώσης και των πληροφοριών με δη−
μοσιεύσεις άρθρων, μελετών και βιβλίων, ανακοινώσεων
κ.α.
• Διοργάνωσης ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και
σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 4
Προσωπικό Proslipsis.gr
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδι−
ων συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικο−
νομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή/και
άλλων Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων, που κατέχουν θέσεις
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδα−
κτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου,
από εξωτερικούς συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες
και από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από υποψήφιους
διδάκτορες, καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημο−
νικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που
τοποθετούνται στο εργαστήριο με βάση την κείμενη
νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικο−
νομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς που
ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου
του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστη−
ρίου και η σύνταξη των αναγκαίων εισηγήσεων προς
την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανο−
νισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που
παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση του τεχνι−
κού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή
των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
του στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
Πειραιώς. Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται
πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγμα−
τοποιείται στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού
προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει
λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργα−
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού
και των εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ−
νητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων και μελετών, η χρηματοδότηση των οποίων
μπορεί να πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού
ή / και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διεθνείς οργα−
νισμούς κ.α.
2. Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σε−
μιναρίων, διαλέξεων
3. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
4. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς Οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και
φυσικά πρόσωπα.
6. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους
έργων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το
Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχό−
μενων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 8 Ιουνίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Αν−
θοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» στο Τμήμα Γε−
ωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περι−
βάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του
Ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173), με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003
και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24, η οποία
προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα
με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη
του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
2. Τις αποφάσεις του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Συνέλευ−
ση Τμήματος α.α. 7/11−3−2015) και της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 155/5−06−2015.).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο−
λογισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση Proslipsis.gr
Ιδρύεται το Εργαστήριο του Τμήματος Γεωπονίας Φυ−
τικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας, με την επωνυμία «Εργαστήριο
Αγροτικής Οικονομίας και Καταναλωτικής Συμπεριφο−
ράς (Ε.Α.ΟΙΚ.ΚΑ.Σ.) – Agricultural Economics and Consumer
Behaviour Lab. (Α.E.C.B. Lab)». Το Εργαστήριο Αγροτικής
Οικονομίας και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς δημιουρ−
γείται για να καλύψει κυρίως τις εκπαιδευτικές αλλά
και τις ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών και
του προσωπικού του Τμήματος σε γνωστικά αντικείμενα
αγροτικής οικονομίας και καταναλωτικής συμπεριφοράς
στο χώρο των τροφίμων.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) την παροχή του κατάλληλου ακαδημαϊκού περι−
βάλλοντος για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών
αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του
Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος για τον σχεδιασμό, την ανάλυση και
την ανάπτυξη ερευνών σε θέματα που μελετώνται στο
πλαίσιο της επιστήμης της Αγροτικής Οικονομίας, δί−
νοντας παράλληλα έμφαση σε έρευνες καταναλωτικής
συμπεριφοράς τροφίμων και ποτών.
β) την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών
ή ερευνητικών προγραμμάτων.
γ) την συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια
Δημοσίων Φορέων, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Επιχει−
ρήσεις, δήμους, κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς
και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με
σκοπό τη συμβολή του εργαστηρίου στη βελτίωση της
ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών και της παρα−
γωγικότητας.
δ) την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων
και διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσι−
εύσεων και εκδόσεων.
ε) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο Ν. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από: i) μέλη του Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήμα−
τος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος που η ειδικότητά τους σχετίζεται με
τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο,
ii) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
και μέλη του Ειδικού Τεχνικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΕΤΕΠ) του Τμήματος, iii) λοιπό επιστημονικό και τεχνικό
προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και iv) μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων
του Πανεπιστημίου ή ερευνητές ύστερα από αίτηση για
τη διεξαγωγή συγκεκριμένης ερευνητικής ή διδακτικής
δραστηριότητας.

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) του οικείου Τμήματος, διαθέτει διοικητικά και
οργανωτικά προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις
και εμπειρία στον γνωστικό τομέα της Αγροτικής Οι−
κονομίας και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς Τροφίμων
και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28, παρ. 22,
του Ν. 2083/1992.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει
το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ. του Ν. 3149/2003,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύ−
ρυθμης λειτουργίας του Εργαστηρίου, ο συντονισμός
του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, ο καθορισμός και
η εφαρμογή της γενικής πολιτικής και της υλοποίησης
των στόχων του, ο ορισμός των υπευθύνων για τα ανα−
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή
κάθε εγγράφου, λογοδοτεί δε στη Γενική Συνέλευση και
τον Πρόεδρο του Τμήματος.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας και σε χώρους που παραχωρούνται
σ' αυτό για την εγκατάσταση των συστημάτων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί στο ισόγειο του
Πανεπιστημιακού κτηρίου στο Φυτόκο.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στην
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνη−
τές, που έχουν ειδική επί των συστημάτων ή οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και συστήματα, τα οποία παρα−
δίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται,
μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προκύπτουν από:
1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων
2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων
3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 9 (Α΄ 53).
4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη
μορφή):
1. Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων
2. Πρωτόκολλα εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας/εγγράφων
3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
4. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
5. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
6. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
7. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
8. Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραί−
τητο σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 8 Ιουνίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Με−
λέτης Γραμματισμών (Γλωσσικού, Μαθηματικού) σε
Σχολικό Πλαίσιο και μη Σχολικά Πλαίσια» στο Παι−
δαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρω−
πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του
Ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή τροποποιή−
12526 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173), με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003
και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24, η οποία
προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα
με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη
του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
2. Τις αποφάσεις του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής
Αγωγής (Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 30η/6−5−2015) και
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνε−
δρίαση 155/5−6−2015). Proslipsis.gr
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο−
λογισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου
Ιδρύεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το Εργαστήριο Μελέτης
Γραμματισμών (Γλωσσικού, Μαθηματικού) σε Σχολικό
Πλαίσιο και μη Σχολικά Πλαίσια, με σκοπό την εξυπη−
ρέτηση των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στα
γνωστικά αντικείμενα της Μελέτης του Γλωσσικού και
Μαθηματικού Γραμματισμού.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Παι−
δαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, καθώς και των
άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα
αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, όπως αυτά προσ−
διορίζονται στο άρθρο 1.
2. Η προώθηση μιας διεπιστημονικής διδασκαλίας
Γλώσσας και Μαθηματικών και ανάδειξη των λειτουρ−
γικών σχέσεων μεταξύ τους, καθώς και με άλλα γνω−
στικά αντικείμενα
3. Η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων που άπτο−
νται των ενδιαφερόντων του εργαστηρίου.
4. Η συνεργασία κάθε μορφής με μέλη Δ.Ε.Π. του Τμή−
ματος ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσα−
λίας καθώς και με άλλα κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά
ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστη−
μονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυ−
μπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
5. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη−
μονικών εκδηλώσεων με την πρόσκληση Ελλήνων και
ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων, και η πραγματο−
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων στην Ελλάδα και
διεθνώς.
6. Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.
7. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η ενημέρωση
των πολιτών σχετικά με ζητήματα που περιγράφονται
στη πρώτη ενότητα.
8. Αναζήτηση μεθόδων συμμετοχής στα προγράμματα
κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων
9. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 "Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα
Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής
μορφής οργανισμούς" (Α΄ 53).
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Παιδαγωγικού Τμή−
ματος Ειδικής Αγωγής και άλλα μέλη ΔΕΠ του Π.Θ.,
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους
εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστη−
ρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ ), καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που τοποθε−
τούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων
4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄159) και 13 παρ. 3(β) του
Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του
Ν. 2083/1992.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμ−
βάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακό –
μεταπτυχιακό) και ερευνητικού έργου του εργαστη−
ρίου, η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
εργαστηρίου, η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα
για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η μέρι−
μνα για τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό,
η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστη−
ριοτήτων του, ο ορισμός των υπευθύνων για τα ανα−
λώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού, η υπογραφή
κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι
αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία από
τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του άρθρου 5
παρ. 3δ του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2. Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί στους χώρους
του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας στο κτήριο ΙΙΙ του του παραλι−
ακού συγκροτήματος Παπαστράτου του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της
αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλει−
ας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των
οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα 
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
6. Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων, σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη−
ριότητες του εργαστηρίου, στην περίπτωση που είναι
δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται κατό−
πιν εισηγήσεως του Διευθυντή από τα αρμόδια όργανα
του Τμήματος.
7. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πει−
ραματικών εργασιών τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου
αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο
της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του
εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας
από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστηρί−
ου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην
οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδι−
άγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία
διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν
την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο
προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων.
β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 9 (Α΄ 53).
δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
− Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας,
− Βαθμολόγιο φοιτητών,
− Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
− Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
− Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, βι−
ντεοκασετών και οργάνων,
− Αρχεία ερευνητικών προγραμμάτων,
− Βιβλίο μεταβολών προσωπικού και
− Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 8 Ιουνίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Φυ−
σικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικών
Σπουδών» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστη−
μών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του
Ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173), με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003
και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24, η οποία
προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα
με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη
του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
2. Τις αποφάσεις του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής
Αγωγής (Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 29η/1−4−2015) και
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνε−
δρίαση 155/5−06−2015).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο−
λογισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου
Ιδρύεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το Εργαστήριο Φυσικών Επι−
στημών, Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικών Σπουδών με
σκοπό την εξυπηρέτηση των διδακτικών και ερευνητι−
κών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών
Επιστημών, της Τεχνολογίας και των Περιβαλλοντικών
Σπουδών.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, καθώς και των
άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα
αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, όπως αυτά προσ−
διορίζονται στο άρθρο 1.
β. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα
γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
γ. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής και αλλοδαπής,.
δ. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριά−
σεων, διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση δη−
μοσιεύσεων και εκδόσεων.
ε. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 "Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα
Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής
μορφής οργανισμούς" (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Παιδαγωγικού Τμή−
ματος Ειδικής Αγωγής και άλλα μέλη ΔΕΠ του Π.Θ.,
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους
εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστη−
ρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που τοποθε−
τούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων
4 παρ. 1(δ) του Ν.2083/1992 (Α΄ 159) και 13 παρ. 3(β) του
Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του
Ν. 2083/1992.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμ−
βάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακό –
μεταπτυχιακό) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήμα−
τος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργα−
στηρίου, η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η μέριμνα
για τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η
μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του,
η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτή−
των του, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα
υλικά και του κινητού εξοπλισμού, η υπογραφή κάθε
εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και απρό−
σκοπτη λειτουργία του.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι
αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία από
τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του άρθρου 5
παρ. 3δ του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2. Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί στον 2ο όροφο
του κτηρίου ΙΙΙ του παραλιακού συγκροτήματος Παπα−
στράτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της
αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλει−
ας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των
οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
6. Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων, σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη−
ριότητες του εργαστηρίου, στην περίπτωση που είναι
δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται κατό−
πιν εισηγήσεως του Διευθυντή από τα αρμόδια όργανα
του Τμήματος.
7. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πει−
ραματικών εργασιών τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου
αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο
της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του
εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας
από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστηρί−
ου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην
οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδι−
άγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία
διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν
την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο
προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων.
β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 9(Α' 53).
δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
− Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας,
− Βαθμολόγιο φοιτητών,
− Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
− Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
− Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, βι−
ντεοκασετών και οργάνων,
− Αρχεία ερευνητικών προγραμμάτων,
− Βιβλίο μεταβολών προσωπικού και
− Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραί−
τητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 8 Ιουνίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ 


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved