ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Η απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (20/9/06)


Αθήνα 20.9.2006, 20:13
Τον τρόπο που θα αποδεικνύουν γνώση ξένης γλώσσας τα τακτικά μέλη Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Π., καθώς και τα έκτακτα μέλη των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, καθόρισε με απόφασή του το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

Σύμφωνα με αυτή:

1. Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ως προσόν διορισμού σε θέσεις Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και ως προσόν πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ, αποδεικνύεται με μία εκ των πιο κάτω προϋποθέσεων:
α) με πτυχίο CERTIFICATE ΙΝ ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ή με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστημίων δημοσίου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 και άνω του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
β) Με τις διαδικασίες της παρακάτω παρ. 5, εξαιρουμένου του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.).

2. Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ως προσόν διορισμού σε θέσεις Καθηγητή Εφαρμογών και σε θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) ΑΕΝ, καθώς και ως συνεκτιμώμενο προσόν διορισμού σε θέση Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ΑΕΝ, αποδεικνύεται ως εξής:
α) Με πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN; ή με πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστημίων δημοσίου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 505 και άνω ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου B2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 ή με International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
β) Με τις διαδικασίες της παρακάτω παρ. 5.

3. Δεν χρειάζεται η απόδειξη γνώσης Αγγλικής εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
Είναι αυτονόητο ότι, τίτλοι σπουδών γνώσης αγγλικής γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου.

4. α) Η πολύ καλή γνώση ή καλή γνώση της αγγλικής ναυτικής ορολογίας του Ε.Π. και του Ε.Τ.Π., όπου απαιτείται ως προσόν διορισμού διαπιστώνεται ύστερα από γραπτές και προφορικές εξετάσεις που διενεργούνται από Ειδική Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή Αγγλικής γλώσσας που συστήνεται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και που απαρτίζεται από Εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας της Δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης.
β) Η γραπτή εξέταση για τη διαπίστωση της καλής γνώσης της αγγλικής ναυτικής ορολογίας συνιστάται στη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα ναυτικών κειμένων (ναυτική αλληλογραφία κ.λπ) φράσεων ή και λέξεων.
Η προφορική εξέταση αποσκοπεί στη διαπίστωση ότι ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να διεξάγει με επάρκεια διάλογο στην Αγγλική Γλώσσα σε θέματα της ειδικότητάς του. Για τη διαπίστωση της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής ναυτικής ορολογίας εξετάζεται και η μετάφραση ελληνικών κειμένων στην Αγγλική Γλώσσα.

5. α) Η εξεταστική Επιτροπή Αγγλικής Γλώσσας της προηγούμενης παρ. 4 είναι αρμόδια και για τη διαπίστωση της πολύ καλής ή καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας της περίπτωσης (β) των παραγρ. 1 και 2 της παρούσης αντιστοίχως.
β) Η γραπτή εξέταση για τη διαπίστωση της πολύ καλής γνώσης ή καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας συνιστάται στη μετάφραση από την Αγγλική Γλώσσα στην Ελληνική και αντιστρόφως κειμένων ή φράσεων βαθμού δυσκολίας «ADVANCED» ή «INTERMEDIATE» αντιστοίχως, ή και στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου αντίστοιχου επιπέδου πολλαπλών απαντήσεων. Η προφορική εξέταση αποσκοπεί στη διαπίστωση ότι ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα κατανόησης, από ακουστική άποψη του προφορικού λόγου αντίστοιχου, ως άνω, βαθμού δυσκολίας καθώς και την ικανότητα διεξαγωγής διαλόγου στην Αγγλική Γλώσσα.

6. Η εξέταση για τη διαπίστωση της πολύ καλής και καλής γνώσης της αγγλικής ναυτικής ορολογίας ή της πολύ καλής ή καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας θεωρείται επιτυχής, εάν ο υποψήφιος συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας των τριών μελών της Εξεταστικής Επιτροπής πέντε (05) της 10βαθμης κλίμακας χωριστά στη γραπτή και στην προφορική εξέταση. Ο κάθε εξεταστής θέτει τη βαθμολογία γραπτής και προφορικής εξέτασης χωριστά επί του γραπτού δοκιμίου του υποψηφίου και υπογράφει έναντι αυτής.

7. Η καλή γνώση της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας της παρ.2 του άρθρου 9 του ν. 3450/2006 ως συνεκτιμώμενο προσόν για το προσωπικό του ιδίου άρθρου διαπιστώνεται από Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή από πρωτότυπο (ή κατάλληλα επικυρωμένο) αποδεικτικό σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής όπου η διδασκαλία διεξάγεται στην αγγλική, και από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος διδάχθηκε μαθήματα αντιστοίχου γνωστικού αντικειμένου (ναυτικής ή τεχνικής ορολογίας).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved