ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αθήνα 24.6.2015, 23:54

Την ίδρυση των παρακάτω Εργαστηρίων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ενέκρινε η πρύτανις του Ιδρύματος.

- Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας» του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
- Εργαστήριο Ιστορικής Τεκμηρίωσης και Έρευνας Μεσογειακού Κόσμου» του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
- Εργαστήριο Μελέτης του Αρχαίου Κόσμου (Ε.Μ.Α.Κ.)» του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
- Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
- Εργαστήριο Επεξεργασίας Οπτικοακουστικών Σημάτων» του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

* Ακολουθούν οι σχετικές αποφάσεις.


Ίδρυση Εργαστηρίου: «Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγ−
χρονης Ιστορίας» του Τμήματος Ιστορίας του Ιονί−
ου Πανεπιστημίου.

 Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευ−
τικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικα−
ταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του
Ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄159).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 1 του Ν. 4009/2011
«Δομή , λειτουργί α, διασφά λιση της ποιό τητας των σπου−
δώ ν και διεθνοποί ηση των ανωτά των εκπαιδευτικώ ν
ιδρυμά των».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως αυτό
προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση
του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των δια−
τάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των
Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτε−
χνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του
Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελε−
σματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 38).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995
«Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοι−
κητικών πράξεων» (Α΄ 48).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του Π.Δ. 83/1984
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31).
9. To Π.Δ. 79, ΦΕΚ 119 Α΄/28−05−2013 «Ίδρυση Σχολών,
κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώ−
νευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014, ΦΕΚ
258/08−12−2014, τ.Α΄« Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
11. Την από 06/11/2013 απόφαση της 2ης συνεδρία−
σης Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου και την από 06/12/2013 απόφαση της
8ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπι−
στημίου. Proslipsis.gr
12.. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε−
ων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
το παρακάτω εργαστήριο: «Εργαστήριο Τεκμηρίωσης
Σύγχρονης Ιστορίας», το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές
και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα της Σύγχρονης
Ιστορίας.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
του Τμήματος Ιστορίας, καθώς και άλλων Τμημάτων
του Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν
στα αντικείμενα δραστηριότητας των εργαστηρί−
ων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του
παρόντος.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Κέντρα Ερευνών
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής,
εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμ−
βαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του
εργαστηρίου. Proslipsis.gr
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προ−
βλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής
υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδι−
ώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α´ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και
λέκτορες του Τμήματος Ιστορίας που το γνωστικό
αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα δι−
δακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστη−
ρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προ−
σωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη
διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α´
159) και 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες
διατάξεις» (Α΄78) αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου που ορίζεται
με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου
28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περι−
λαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχι−
ακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργα−
στηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η
μέριμνα για τη στελέχωση την οικονομική διαχείριση
και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η ει−
σήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου που
διακινεί το εργαστήριο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιονίου
Πανεπιστημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σε
αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ−
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών
προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαί−
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνον στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυ−
τού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη
χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν πα−
ραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις ισχύου−
σες διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς των
διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργα−
στηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως
του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982
και του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 «Περί του Κυρίου
Διδακτικού Προσωπικού κ.λπ. του Πανεπιστημίου και
του Πολυτεχνείου Κρήτης» (Α´ 112), όπως το τελευταίο
τούτο εφαρμόζεται κατ’ αναλογία σε όλα τα Α.Ε.Ι. της
χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.
1 εδάφ. δ του Ν. 1674/1986 «Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι. και
άλλες διατάξεις» (Α´ 203).

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου δύναται να προέρχονται από:
1. την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων,
2. τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων,
3. την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984,
4. τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα,
5. τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τους
σκοπού του Εργαστηρίου,
6. ερευνητικά / αναπτυξιακά / συμβουλευτικά έργα,
7. εκπαιδευτικά προγράμματα,
8. δωρεές και υποτροφίες για ερευνητές.
9. από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει−
δικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προς τούτο θα
εκδοθεί αντίστοιχη Πράξη Πρύτανη, η οποία με μέρι−
μνα της Δ/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας θα
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με
μέριμνα του Τμήματος Ιστορίας θα αναρτηθεί στο Πρό−
γραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Το ανωτέρω Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Ιονίου Πανεπιστημίου (άρθρο 96 Ν. 4310/2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 27 Μαΐου 2015

Η Πρύτανις
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ−ΠΑΠΑΣΑΛΗ
 Proslipsis.grΊδρυση Εργαστηρίου: «Εργαστήριο Ιστορικής Τεκμηρίω−
σης και Έρευνας Μεσογειακού Κόσμου» του Τμήμα−
τος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευ−
τικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικα−
ταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του
Ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 2083/1992
«Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄159).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 1 του Ν. 4009/2011
«Δομή , λειτουργί α, διασφά λιση της ποιό τητας των σπου−
δώ ν και διεθνοποί ηση των ανωτά των εκπαιδευτικώ ν
ιδρυμά των».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως
αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992
«Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροπο−
ποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκ−
συγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των
Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το
άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών
δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995
«Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοι−
κητικών πράξεων» (Α΄ 48).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του Π.Δ. 83/1984
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31).
9. To Π.Δ. 79, ΦΕΚ 119 Α΄/28−05−2013 «Ίδρυση Σχολών,
κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώ−
νευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμο».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014, ΦΕΚ
258/08−12−2014, τ.Α΄« Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
11. Την από 06/11/2013 απόφαση της 2ης συνεδρία−
σης Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου και την από 06/12/2013 απόφαση της
8ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανε−
πιστημίου.
12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε−
ων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου,
αποφασίζουμε:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστη−
μίου το παρακάτω εργαστήριο: «Εργαστήριο Ιστορι−
κής Τεκμηρίωσης και Έρευνας Μεσογειακού Κόσμου
(ΕΡ.Ι.Τ.Ε.ΜΕ.Κ.)», το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και
ερευνητικές ανάγκες σε θέματα Ιστορικών Κοινωνικών,
Οικονομικών και Πολιτισμικών προβλημάτων που χαρα−
κτηρίζουν τις Μεσογειακές κοινωνίες.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
του Τμήματος Ιστορίας, καθώς και άλλων Τμημάτων
του Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν
στα αντικείμενα δραστηριότητας των εργαστηρί−
ων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του
παρόντος.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Κέντρα Ερευνών
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής,
εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμ−
βαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του
εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προ−
βλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής
υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε
ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄
53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και λέ−
κτορες του Τμήματος Ιστορίας που το γνωστικό αντι−
κείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά
και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονι−
κού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που
τοπο−θετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των
άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και 13
παρ. 3β του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄
78) αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου που ορίζεται
με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992
(Α΄ 159), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου
12 του Ν. 3685/2008.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο−
νται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προ−
πτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του
εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η
μέριμνα για τη στελέχωση την οικονομική διαχείριση
και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η ει−
σήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό
των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό
εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί
το εργαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του
Ιονίου Πανεπιστημίου και σε χώρους που παραχω−
ρούνται σε αυτό για την εγκατάσταση των οργά−
νων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι
αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών
ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον
τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαί−
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνον στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυ−
τού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη
χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν πα−
ραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις
ισχύουσες διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων σε
τομείς των διδακτικών και ερευνητικών δραστηρι−
οτήτων του εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται
κατόπιν εισηγήσεως του διευθυντή στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου
5 του Π.Δ. 407/1980 «Περί του Κυρίου Διδακτικού
Προσωπικού κ.λπ. του Πανεπιστημίου και του Πολυ−
τεχνείου Κρήτης» (Α΄ 112), όπως το τελευταίο τούτο
εφαρμόζεται κατ’ αναλογία σε όλα τα Α.Ε.Ι. της χώ−
ρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.
1 εδάφ. δ του Ν. 1674/1986 «Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι.
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 203).

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου δύναται να προέρχονται
από:
1. την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων,
2. τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων,
3. την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984,
4. τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα,
5. τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Ιό−νιο Πανεπιστήμιο για τους
σκοπού του Εργαστηρίου,
6. ερευνητικά / αναπτυξιακά / συμβουλευτικά έργα,
7. εκπαιδευτικά προγράμματα,
8. δωρεές και υποτροφίες για ερευνητές.
9. από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει−
δικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προς τούτο
θα εκδοθεί αντίστοιχη Πράξη Πρύτανη, η οποία με
μέριμνα της Δ/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
με μέριμνα του Τμήματος Ιστορίας θα αναρτηθεί στο
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Το ανωτέρω Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλει−
στικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προ−
ϋπολογισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου (άρθρο 96 Ν.
4310/2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
 Proslipsis.gr
Κέρκυρα, 27 Μαΐου 2015

Η Πρύτανις
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ−ΠΑΠΑΣΑΛΗ
Ίδρυση Εργαστηρίου: «Εργαστήριο Μελέτης του Αρχαί−
ου Κόσμου (Ε.Μ.Α.Κ.)» του Τμήματος Ιστορίας του Ιο−
νίου Πανεπιστημίου.

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευ−
τικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικα−
ταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του
Ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄159).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 1 του Ν. 4009/2011
«Δομή , λειτουργί α, διασφά λιση της ποιό τητας των σπου−
δώ ν και διεθνοποί ηση των ανωτά των εκπαιδευτικώ ν
ιδρυμά των».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως αυτό
προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του
θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξε−
ων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγ−
γελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995
«Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοι−
κητικών πράξεων» (Α΄ 48).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του Π.Δ. 83/1984
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31).
9. To Π.Δ. 79, ΦΕΚ 119 Α΄/28−05−2013 «Ίδρυση Σχολών,
κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώ−
νευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014, ΦΕΚ
258/08−12−2014, τ. Α΄« Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
11. Την από 06/11/2013 απόφαση της 2ης συνεδρίασης
Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπι−
στημίου και την από 06/12/2013 απόφαση της 8ης Συ−
νεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.
12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε−
ων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
το παρακάτω εργαστήριο: «Εργαστήριο Μελέτης του
Αρχαίου Κόσμου (Ε.Μ.Α.Κ.)», το οποίο εξυπηρετεί διδα−
κτικές και ερευνητικές ανάγκες μελέτης του Αρχαίου
Κόσμου. Βασίζεται στη διεπιστημονική συνεργασία για
την έρευνα του αρχαίου κόσμου μέσα από τη μελέτη
αρχαιολογικών, επιγραφικών, ιστορικών και φιλο−λογι−
κών τεκμηρίων.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Ιστορίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του
Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα
αντικείμενα δραστηριότητας των εργαστηρίων, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Κέντρα Ερευνών και
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προ−
βλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής
υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδι−
ώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και λέ−
κτορες του Τμήματος Ιστορίας που το γνωστικό αντι−
κείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά
και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοπο−
θετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων
4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και 13 παρ. 3β του
Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄78) αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου που ορίζεται
με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992
(Α΄ 159), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου
12 του Ν. 3685/2008.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο−
νται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/ 1982, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προ−
πτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του
εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η
μέριμνα για τη στελέχωση την οικονομική διαχείριση
και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η ει−
σήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό
των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό
εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί
το εργαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιονίου
Πανεπιστημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σε
αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ−
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών
προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαί−
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνον στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυ−
τού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη
χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν πα−
ραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις ισχύου−
σες διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς των
διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργα−
στηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως
του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982
και του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 «Περί του Κυρίου
Διδακτικού Προσωπικού κ.λπ. του Πανεπιστημίου και
του Πολυτεχνείου Κρήτης» (Α΄ 112), όπως το τελευταίο
τούτο εφαρμόζεται κατ’ αναλογία σε όλα τα Α.Ε.Ι. της
χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.
1 εδάφ. δ του Ν. 1674/1986 «Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι. και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 203).

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου δύναται να προέρχονται από:
1. την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων,
2. τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων,
3. την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984,
4. τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα,
5. τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τους
σκοπού του Εργαστηρίου,
6. ερευνητικά / αναπτυξιακά / συμβουλευτικά έργα,
7. εκπαιδευτικά προγράμματα,
8. δωρεές και υποτροφίες για ερευνητές.
9. από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει−
δικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προς τούτο θα
εκδοθεί αντίστοιχη Πράξη Πρύτανη, η οποία με μέρι−
μνα της Δ/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας θα
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με
μέριμνα του Τμήματος Ιστορίας θα αναρτηθεί στο Πρό−
γραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Το ανωτέρω Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Ιονίου Πανεπιστημίου (άρθρο 96 Ν. 4310/2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 27 Μαΐου 2015

Η Πρύτανις
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ−ΠΑΠΑΣΑΛΗ
Ίδρυση Εργαστηρίου: «Διαδραστικών Τεχνών» του Τμή−
ματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπι−
στημίου.

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του N. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με
την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141),
2. Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄159),
3. Του άρθρου 22, παρ. 1 του Ν. 4009/2011 «Δομή , λει−
τουργί α, διασφά λιση της ποιό τητας των σπουδώ ν και
διεθνοποί ηση των ανωτά των εκπαιδευτικώ ν ιδρυμά των»,
4. Του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98),
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως αυτό
προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του
θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξε−
ων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγ−
γελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38),
6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995
«Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247),
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοι−
κητικών πράξεων» (Α΄ 48),
8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του Π.Δ. 83/1984
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31).
9. To ΠΔ 79, ΦΕΚ 119 Α΄/28−05−2013 «Ίδρυση Σχολών,
κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώ−
νευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο»
10. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014, ΦΕΚ
258/08−12−2014, τ.Α΄« Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
11. Την από 13/03/2013 απόφαση της 4ης Συνεδρίασης
της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Τε−
χνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου και
την από 03−02−2015 απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της
Κοσμητείας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστι−
κών Τεχνών,
12. Τις από 12/04/2013 (15η Συνεδρίαση/ 6η υπό τη νέα
Σύνθεση) και 06/ 04 /2015 (15η Συνεδρίαση) αποφάσεις
της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου,
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε−
ων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της
Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του
Ιονίου Πανεπιστημίου Εργαστήριο «Διαδραστικών
Τεχνών» (Interactive Arts Research Laboratory) υπό
τον διακριτικό τίτλο «In.Arts», το οποίο καλύπτει δι−
δακτικές ανάγκες του Προπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος. Το
εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την συνεισφορά
στην ανάπτυξη της έρευνας των οπτικοακουστικών
μέσων στα πλαίσια της ευρύτερης καλλιτεχνικής δη−
μιουργίας και της μεθοδολογίας αυτής σε οτιδήποτε
αφορά τη σύλληψη και την αντίληψή του, είτε καλλιτε−
χνικού είτε επικοινωνιακού, αποτελέσματος της χρή−
σης σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων παραγωγής.
Ο σκοπός αυτός πραγματώνεται σε ένα περιβάλλον
συνέργειας και αμοιβαιότητας με την καλλιτεχνική 
δημιουργία, την οποία υποστηρίζει με την παροχή
τεχνογνωσίας, τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευ−
νητικό επίπεδο.

Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη των διδακτικών (σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο) και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, καθώς και άλ−
λων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέμα−
τα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς
του, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 της
παρούσης.
2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο−
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
5. Τη διοργάνωση καλλιτεχνικών ή/και διεπιστημονικών
εκδηλώσεων και την παραγωγή διεπιστημονικών ή/και
καλλιτεχνικών δημοσιεύσεων και εκδηλώσεων με τη
συμμετοχή Ελλήνων και ξένων δημιουργών ή/και επι−
στημόνων,
6. Τη συνεισφορά στην προβολή και υποστήριξη των
δραστηριοτήτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικό−
νας και του Ιονίου Πανεπιστημίου,
7. Την παραγωγή γνώσης για την εξέλιξη της αισθη−
τικής και της μεθοδολογίας, της τέχνης και της επικοι−
νωνίας για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό
8. Το σχεδιασμό και τη δημιουργία εξελιγμένων μορ−
φών έργων τέχνης και συστημάτων επικοινωνίας.
9. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παρο−
χής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε
ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και λέ−
κτορες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονί−
ου Πανεπιστημίου, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο
της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και
ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
μεταδιδακτορικούς ερευνητές, αλλά και υποψήφιους
διδάκτορες με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά
ενδιαφέροντα, καθώς και από μέλη του λοιπού επιστη−
μονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού
που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τη
διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 και
13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 78) αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστη−
μίου που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.
22 του Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.
5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμο−
διότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός
του διδακτικού (προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και
ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση
και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη−
ρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα
για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την
κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση
στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό
των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινη−
τό εξοπλισμό, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηρι−
οτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που
σχετίζεται με το εργαστήριο. Εν γένει, ο διευθυντής
μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία
του εργαστηρίου.
3. Σε περίπτωση απουσίας του, ο διευθυντής του ερ−
γαστηρίου αναπληρώνεται από έναν καθηγητή – μέλος
του εργαστηρίου, ο οποίος έχει ορισθεί ως αναπλη−
ρωτής διευθυντής, σύμφωνα με τις κείμενες από το
Νόμο διατάξεις.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχω−
ρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή
του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των
οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαί−
ος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και
των ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο λει−
τουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα
με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται στο εργαστήριο
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του ερ−
γαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται 
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη
χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα−
ραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητι−
κές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 Ν. 1268/1982, 5 του
Π.Δ. 407/1980 (Α΄ 112) και 2 παρ. 1 εδ. δ' του Ν. 1674/1986
(Α΄ 203 ).

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου δύναται να προέρχονται
από:
1. την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων,
2. τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων,
3. την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984,
4. τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα,
5. τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τους
σκοπού του Εργαστηρίου,
6. ερευνητικά / αναπτυξιακά / συμβουλευτικά έργα,
7. εκπαιδευτικά προγράμματα,
8. δωρεές και υποτροφίες για ερευνητές.
9. από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: φάκελος οικονομικών στοι−
χείων ανά ακαδημαϊκό έτος, κατάλογος επιστημονικών
βιβλίων, περιοδικών και διατριβών που είναι διαθέσιμα
είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μητρώο
περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού και λογισμικού
μητρώο δανεισμού εξοπλισμού, μητρώο ερευνητικών
προγραμμάτων στα οποία έχει συμμετάσχει το εργα−
στήριο υπό οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, βιβλίο
μεταβολών προσωπικού και πρωτόκολλο εισερχόμενων
και εξερχόμενων εγγράφων.
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει−
δικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προς τούτο θα
εκδοθεί αντίστοιχη Πράξη Πρύτανη, η οποία με μέρι−
μνα της Δ/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας θα
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με
μέριμνα του Τμήματος Tεχνών Ήχου και Εικόνας θα
αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Το ανωτέρω Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Ιονίου Πανεπιστημίου (άρθρο 96 Ν. 4310/2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 27 Μαΐου 2015

Η Πρύτανις
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ−ΠΑΠΑΣΑΛΗ

Ίδρυση Εργαστηρίου: «Επεξεργασίας Οπτικοακουστικών
Σημάτων» του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με
την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141),
2. Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄159),
3. Του άρθρου 22, παρ. 1 του Ν. 4009/2011 «Δομή , λει−
τουργί α, διασφά λιση της ποιό τητας των σπουδώ ν και
διεθνοποί ηση των ανωτά των εκπαιδευτικώ ν ιδρυμά των»,
4. Του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98),
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως αυτό
προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του
θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξε−
ων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγ−
γελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38),
6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995
«Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247),
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοι−
κητικών πράξεων» (Α΄ 48),
8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του Π.Δ. 83/1984
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31),
9. To ΠΔ 79, ΦΕΚ 119 Α΄/28−05−2013 «Ίδρυση Σχολών,
κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώ−
νευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο»,
10. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014, ΦΕΚ
258/08−12−2014, τ.Α΄« Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
11. Την από 13/03/2013 απόφαση της 4ης Συνεδρίασης
της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Τε−
χνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου και
την από 03−02−2015 απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της
Κοσμητείας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστι−
κών Τεχνών,
12. Τις από 12/04/2013 (15η Συνεδρίαση/ 6η υπό τη νέα
Σύνθεση) και 06/ 04 /2015 (15η Συνεδρίαση) αποφάσεις
της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου,
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε−
ων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του
Ιονίου Πανεπιστημίου Εργαστήριο «Επεξεργασίας Οπτι−
κοακουστικών Σημάτων» υπό τον διακριτικό τίτλο «ΕΠ.
ΟΑ.ΣΗ», το οποίο καλύπτει διδακτικές ανάγκες του
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και ερευνητικές
ανάγκες του Τμήματος. Το εργαστήριο έχει ως βασικό
σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με
έμφαση στην αριστεία, καθώς και την υποστήριξη της
διδασκαλίας στον ευρύτερο τομέα της θεωρητικής και
εφαρμοσμένης επεξεργασίας ακουστικών σημάτων, ει−
κόνων, εικονοσειρών και των συνδυασμών τους. Ο σκο−
πός αυτός πραγματώνεται σε ένα περιβάλλον συνέργει−
ας και αμοιβαιότητας με την καλλιτεχνική δημιουργία,
την οποία υποστηρίζει με την παροχή τεχνογνωσίας,
τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

Άρθρο 2
Σκοπός Proslipsis.gr
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη των διδακτικών (σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο) και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, καθώς και άλλων
Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέματα που
εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 της παρούσης.
2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο−
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παρο−
χής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε
ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και λέ−
κτορες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονί−
ου Πανεπιστημίου, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο
της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και
ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
μεταδιδακτορικούς ερευνητές, αλλά και υποψήφιους
διδάκτορες με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά
ενδιαφέροντα, καθώς και από μέλη του λοιπού επιστη−
μονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού
που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τη
διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 και
13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 78) αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστη−
μίου που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.
22 του Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.
5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμο−
διότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του
διδακτικού (προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητι−
κού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή
στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προ−
γράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα
για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την
οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων
του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα
αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή
στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απο−
λογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή
κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο. Εν
γένει, ο διευθυντής μεριμνά για την ομαλή και απρό−
σκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.
3. Σε περίπτωση απουσίας του, ο διευθυντής του ερ−
γαστηρίου αναπληρώνεται από έναν καθηγητή – μέλος
του εργαστηρίου, ο οποίος έχει ορισθεί ως αναπλη−
ρωτής διευθυντής, σύμφωνα με τις κείμενες από το
Νόμο διατάξεις.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχω−
ρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή
του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των
οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαί−
ος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και
των ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο λει−
τουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα
με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται στο εργαστήριο
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες. 
4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του ερ−
γαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδο−
νται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά
τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητι−
κές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 Ν. 1268/1982, 5 του
Π.Δ. 407/1980 (Α΄ 112) και 2 παρ. 1 εδ. δ' του Ν. 1674/1986
(Α΄ 203).

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου δύναται να προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων,
2. τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων,
3. την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984,
4. τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα,
5. τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τους
σκοπού του Εργαστηρίου,
6. ερευνητικά / αναπτυξιακά / συμβουλευτικά έργα,
7. εκπαιδευτικά προγράμματα,
8. δωρεές και υποτροφίες για ερευνητές.
9. από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: φάκελος οικονομικών στοι−
χείων ανά ακαδημαϊκό έτος, κατάλογος επιστημονικών
βιβλίων, περιοδικών και διατριβών που είναι διαθέσιμα
είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μητρώο
περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού και λογισμικού
μητρώο δανεισμού εξοπλισμού, μητρώο ερευνητικών
προγραμμάτων στα οποία έχει συμμετάσχει το εργα−
στήριο υπό οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, βιβλίο
μεταβολών προσωπικού και πρωτόκολλο εισερχόμενων
και εξερχόμενων εγγράφων.
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει−
δικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προς τούτο θα
εκδοθεί αντίστοιχη Πράξη Πρύτανη, η οποία με μέρι−
μνα της Δ/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας θα
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με
μέριμνα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας θα
αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Το ανωτέρω Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Ιονίου Πανεπιστημίου (άρθρο 96 Ν. 4310/2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
 Proslipsis.gr
Κέρκυρα, 27 Μαΐου 2015

Η Πρύτανις
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ−ΠΑΠΑΣΑΛΗ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved