ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αθήνα 20.8.2015, 20:21

Την ίδρυση τριών Εργαστηρίων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αποφάσισε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα:
1. Εργαστηρίου «Συγκρουσιακής Πολιτικής» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου.
2. Εργαστηρίου Νεότερης Ιστορίας με τίτλο «Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας (ΚΕΝΙ)» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου.
3. Εργαστηρίου Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης με τίτλο «Κέντρο Πολιτικών Ερευνών (ΚΠΕ)» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου.

* Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα των σχετικών αποφάσεων.ΑΠΟΦΑΣΗ
Ίδρυση Εργαστηρίου «Συγκρουσιακή Πολιτική» στο Τμή−
μα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της Σχολής
Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 §3 του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 §24 του Ν. 4009/2011,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 258). Proslipsis.gr
3. Το Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών
από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε
νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).
4. Το από 3/3/2015 απόσπασμα από τα πρακτικά της
Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και
Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών (συνεδρί−
αση 17/12/2014).
5. Το από 3/4/2015 απόσπασμα από τα πρακτικά της
Συνέλευσης της Κοσμητείας της Σχολής Πολιτικών Επι−
στημών (συνεδρίαση 3/4/2015).
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος.
7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Πανεπιστημίου και.
8. Την από 7/4/2015 απόφαση της Συγκλήτου, εγκρί−
νεται:
Η ίδρυση Εργαστηρίου «Συγκρουσιακή Πολιτική» στο
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της Σχολής
Πολιτικών Επιστημών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανε−
πιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Εργα−
στήριο «Συγκρουσιακή Πολιτική», το οποίο εξυπηρετεί
διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο διεπιστημονικό
γνωστικό αντικείμενο της συλλογικής δράσης και των
κοινωνικών κινημάτων.

Άρθρο 2
Σκοπός
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α. Τη μετεξέλιξη του Κύκλου Συγκρουσιακής Πολιτι−
κής, που λειτουργεί ήδη από το 2008, έχει οργανώσει
σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες και έχει δημοσιεύσει
βιβλία και άρθρα.
β. Τη θεσμοποίηση της συνεργασίας με την Ομάδα
Εργασίας Contentious Politics and Social Movements της
Committee on Political Sociology, μέλους της Διεθνούς
Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (IPSA) και της Διεθνούς
Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ISA).
γ. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμε−
να του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο
προηγούμενο άρθρο. Επίσης, στο σχεδιασμό προωθη−
μένων διδακτικών μορφών, όπως εντατικά σεμινάρια
(workshops) και θερινούς κύκλους μαθημάτων με τη
συμμετοχή συναδέλφων από το εξωτερικό.
δ. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Κέντρα Ερευνών
και ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο−
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του Εργαστηρίου.
ε. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη−
μονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση
δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
στ. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε
νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα
στο Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτι−
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής Πολι−
τικών Επιστημών, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο
της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και
ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, από μέλη
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.),
από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ−
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από Επισκέπτες Μεταδιδακτορικούς
Ερευνητές, από Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους, από
υποψήφιους διδάκτορες και από κάθε άλλη κατηγορία
που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, που ανήκει σε μία
από τις τρεις καθηγητικές βαθμίδες.
2. Ο Διευθυντής εκλέγεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος με τριετή θητεία και ασκεί τις κατωτέρω
αρμοδιότητες, ενδεικτικά, καθώς και όσες περαιτέρω
του απονείμει η Κοσμητεία:
α. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού − με−
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
β. η κατάρτιση και υποβολή στην Κοσμητεία του ετή−
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και
η μέριμνα για την τήρησή του,
γ. η κατάρτιση και υποβολή στην Κοσμητεία ετήσιου
απολογισμού των δραστηριοτήτων κάθε ακαδημαϊκού
έτους,
δ. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική δια−
χείριση και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
ε. ο ορισμός υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και
τον κινητό εξοπλισμό,
στ. η υπογραφή κάθε εγγράφου. Proslipsis.gr
3. Ο Διευθυντής μπορεί να εισηγείται στην Κοσμητεία
της Σχολής τον ορισμό Επιστημονικής Επιτροπής από
μέλη ΔΕΠ συναφούς γνωστικού αντικειμένου από το
Πάντειο Πανεπιστήμιο ή άλλα Πανεπιστήμια της ημε−
δαπής ή της αλλοδαπής για τη στήριξη του Διευθυντή
στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
4. Ο Διευθυντής υποβάλλει, στην αρχή κάθε ακαδημα−
ϊκού έτους, έκθεση δραστηριοτήτων στον Κοσμήτορα
της Σχολής Πολιτικών Επιστημών.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι οι χώ−
ροι που παραχωρούνται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο
για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα ο χώ−
ρος εγκατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για
τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των
εργαστηριακών σεμιναρίων. Στον χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στο
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που
έχει αποφασισθεί, και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη
διεξαγωγή κάθε είδους δραστηριότητας, επιστρέφονται
στην κατάσταση στην οποία είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος και της Σχολής είναι δυνατή η πρόσληψη
επιστημόνων σε αντικείμενα σχετικά με τις διδακτι−
κές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4009/2011, όπως
ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3
§3 του Π.δ. 159/1984.
δ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινω−
νικών και Πολιτικών Επιστημών για τους σκοπούς του
οικείου Εργαστηρίου.
ε. Από κάθε άλλη πηγή που δεν αντιβαίνει στο νόμο.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται οπωσ−
δήποτε τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
α. βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
β. φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
γ. πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγ−
γράφων,
δ. κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
ε. αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
στ. βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει−
δικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
 Proslipsis.gr
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣΑΠΟΦΑΣΗ
Ίδρυση Εργαστηρίου Νεότερης Ιστορίας με τίτλο «Κέ−
ντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας (Κ.Ε.Ν.Ι.)» στο Τμή−
μα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της Σχολής
Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 §3 του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (Α΄ 195). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 §24 του Ν. 4009/2011,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 258).
3. Το Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών
από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε
νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).
4. Το από 2/4/2015 απόσπασμα από τα πρακτικά της
Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και
Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών (συνεδρί−
αση 18/3/2015).
5. Το από 3/4/2015 απόσπασμα από τα πρακτικά της
Συνέλευσης της Κοσμητείας της Σχολής Πολιτικών Επι−
στημών (συνεδρίαση 3/4/2015).
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος.
7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Πανεπιστημίου και
8. Την από 7/4/2015 απόφαση της Συγκλήτου, εγκρί−
νεται:
Η ίδρυση Εργαστηρίου Νεότερης Ιστορίας με τίτλο
«Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας (Κ.Ε.Ν.Ι.)» στο Τμή−
μα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της Σχολής Πολι−
τικών Επιστημών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστο−
ρίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Εργαστήριο Νεότερης Ιστορίας με τίτλο «Κέντρο Έρευ−
νας Νεότερης Ιστορίας (Κ.Ε.Ν.Ι.)», το οποίο εξυπηρετεί
διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντι−
κείμενο της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Σκοπός
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α. Τη μετεξέλιξη του Κέντρου Έρευνας Νεότερης Ιστο−
ρίας (Κ.Ε.Ν.Ι.), που λειτουργεί ήδη από το 2005, με συνεχή
ερευνητική και εκδοτική δραστηριότητα.
β. Το σχεδιασμό και την εκπόνηση ειδικών προγραμ−
μάτων βασικής ιστορικής έρευνας για τη διάσωση και
καταγραφή των πρωτογενών ιστορικών πηγών, της ανά−
δειξης τους και της διάδοσης του στο επιστημονικό και
το ευρύτερο κοινό.
γ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη−
μονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση
δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
δ. Τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά
και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημό−
σιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και την
αλλοδαπή, σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος που
αφορούν στην ιστορική έρευνα και την ανάδειξη και
διάδοση των αποτελεσμάτων της.
ε. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι−
στημών, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του
Εργαστηρίου, και μέσω του σχεδιασμού σεμιναρίων και
κύκλων μαθημάτων.
στ. Την υποδοχή μεταδιδακτορικών ερευνητών από
την Ελλάδα και το εξωτερικό.
ζ. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νο−
μικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό και Τομείς
1. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής Πολιτικών
Επιστημών, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέ−
σης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου, από μέλη του Εργαστη−
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
από Επισκέπτες Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, από Πα−
νεπιστημιακούς Υποτρόφους, από υποψήφιους διδάκτορες
και από κάθε άλλη κατηγορία που προβλέπει ο νόμος.
2. Στο Εργαστήριο λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς: 1)
Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ελληνικής Επανάστασης,
2) Μελέτης της Ιστορικής Κουλτούρας, 3) Οθωμανικών,
αποικιακών και μεταποικιακών μελετών και 4) Τεκμηρί−
ωσης και Μελέτης της Ιστορίας του Ελληνικού Τύπου.
3. Οι τομείς διευθύνονται από μέλος ΔΕΠ του Τομέα
Νεότερης Ιστορίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Ιστορίας. Proslipsis.gr
4. Είναι δυνατή η κατάργηση παλαιών και η ίδρυση
νέων τομέων, σε συνάρτηση με την ερευνητική δραστη−
ριότητα του Εργαστηρίου, με απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής (Δ.Ε.).

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διοικείται από τριμελή Διοικούσα
Επιτροπή (Δ.Ε.), η οποία ορίζεται από την Κοσμητεία
της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, ύστερα από εισήγηση
της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Ιστορίας, μετά από πρόταση του Τομέα Νεότερης
Ιστορίας. Η Δ.Ε. έχει τριετή θητεία, η οποία δύναται να
ανανεωθεί με απόφαση της Κοσμητείας.
2. Μέλη της Δ.Ε. είναι μέλη ΔΕΠ του Τομέα Νεότερης
Ιστορίας, όλων των βαθμίδων. Ένα από τα τρία μέλη της
Δ.Ε.Π. μπορεί να είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος.
3. Η Δ.Ε. καταρτίζει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων
του Κ.Ε.Ν.Ι., βάσει εγκεκριμένων προτάσεων των μελών
της, του επιστημονικού προσωπικού ή και εξωτερικών
συνεργατών του Εργαστηρίου, και εισηγείται τον Δι−
ευθυντή προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Συντάσσει,
επίσης, κανονισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου.
4. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται από την
Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, ένα από τα
τρία μέλη ΔΕΠ της Διοικούσας Επιτροπής.
5. Ο Διευθυντής ανήκει σε μια από τις τρεις καθη−
γητικές βαθμίδες και δεν μπορεί να είναι Ομότιμος ή
αφυπηρετήσας Καθηγητής. Η θητεία του Διευθυντή εί−
ναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται με απόφαση
της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης
του Τμήματος. Proslipsis.gr
6. Ο Διευθυντής ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες,
ενδεικτικά, καθώς και όσες περαιτέρω απονείμει η Κο−
σμητεία:
α. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού − με−
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
β. η κατάρτιση και υποβολή στην Κοσμητεία του ετή−
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και
η μέριμνα για την τήρησή του,
γ. η κατάρτιση και υποβολή στην Κοσμητεία ετήσιου απο−
λογισμού των δραστηριοτήτων κάθε ακαδημαϊκού έτους,
δ. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική δια−
χείριση και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
ε. ο ορισμός υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και
τον κινητό εξοπλισμό,
στ. η υπογραφή κάθε εγγράφου.
7. Ο Διευθυντής μπορεί να εισηγείται στη Συνέλευση
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας τον ορι−
σμό Επιστημονικής Επιτροπής από μέλη ΔΕΠ συναφούς
γνωστικού αντικειμένου από το Πάντειο Πανεπιστήμιο
ή άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
για τη στήριξη του έργου του Εργαστηρίου.
8. Ο Διευθυντής υποβάλλει, στην αρχή κάθε ακαδη−
μαϊκού έτους, απολογισμό και προγραμματισμό δρα−
στηριοτήτων στον Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών
Επιστημών.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι οι χώ−
ροι που παραχωρούνται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο
για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα ο χώ−
ρος εγκατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για
την εκπόνηση των ερευνητικών προγραμμάτων και των
εργαστηριακών σεμιναρίων. Στον χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
3. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του.
4. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος και της Σχολής είναι δυνατή η πρόσληψη
επιστημόνων σε αντικείμενα σχετικά με τις διδακτι−
κές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4009/2011, όπως
ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3
§3 του Π.δ. 159/1984.
δ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινω−
νικών και Πολιτικών Επιστημών για τους σκοπούς του
οικείου Εργαστηρίου.
ε. Από κάθε άλλη πηγή που δεν αντιβαίνει στον νόμο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται οπωσ−
δήποτε τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
α. βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
β. φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
γ. πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγ−
γράφων,
δ. κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
ε. αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
στ. βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει−
δικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
 Proslipsis.gr
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ίδρυση Εργαστηρίου Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συ−
γκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης με τίτλο «Κέντρο Πολι−
τικών Ερευνών (Κ.Π.Ε.)» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστή−
μης και Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών
του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 §3 του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 §24 του Ν. 4009/2011,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 258).
3. Το Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών
από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε
νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).
4. Το από 2/4/2015 απόσπασμα από τα πρακτικά της
Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και
Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών (συνεδρί−
αση 18/3/2015).
5. Το από 3/4/2015 απόσπασμα από τα πρακτικά της
Συνέλευσης της Κοσμητείας της Σχολής Πολιτικών Επι−
στημών (συνεδρίαση 3/4/2015). Proslipsis.gr
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος.
7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Πανεπιστημίου και
8. Την από 7/4/2015 απόφαση της Συγκλήτου, εγκρί−
νεται:
Η ίδρυση Εργαστηρίου Πολιτικής Κοινωνιολογίας και
Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης με τίτλο «Κέντρο Πο−
λιτικών Ερευνών (Κ.Π.Ε.)» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστή−
μης και Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, ως
ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστο−
ρίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Εργαστήριο Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής
Πολιτικής Ανάλυσης με τίτλο «Κέντρο Πολιτικών Ερευ−
νών (Κ.Π.Ε.)», το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνη−
τικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτικής
Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Σκοπός
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α. Τη μετεξέλιξη του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών
(Κ.Π.Ε.), που ιδρύθηκε το 1989 και μετονομάστηκε το
2006, με συνεχή ερευνητική και εκδοτική δραστηριό−
τητα.
β. Το σχεδιασμό και την εκπόνηση ειδικών προγραμμά−
των πολιτικής κοινωνιολογίας και συγκριτικής πολιτικής
ανάλυσης, της ανάδειξης τους και της διάδοσής τους
στο επιστημονικό και το ευρύτερο κοινό.
γ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη−
μονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση
δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
δ. Τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά
και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημό−
σιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και την
αλλοδαπή, σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος που
αφορούν στην έρευνα στο πεδίο της πολιτικής επιστή−
μης και την ανάδειξη και διάδοση των αποτελεσμάτων
της. Proslipsis.gr
ε. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι−
στημών, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του
Εργαστηρίου, και μέσω του σχεδιασμού σεμιναρίων και
κύκλων μαθημάτων.
στ. Την υποδοχή μεταδιδακτορικών ερευνητών από
την Ελλάδα και το εξωτερικό.
ζ. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νο−
μικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτι−
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής Πολι−
τικών Επιστημών, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο
της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και
ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, από μέλη
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.),
από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ−
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από Επισκέπτες Μεταδιδακτορικούς
Ερευνητές, από Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους, από
υποψήφιους διδάκτορες και από κάθε άλλη κατηγορία
που προβλέπει ο Νόμος.

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διοικείται από τριμελή Διοικούσα
Επιτροπή (Δ.Ε.), η οποία ορίζεται από την Κοσμητεία
της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, ύστερα από εισήγηση
της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Ιστορίας, μετά από πρόταση του Τομέα Πολιτικής
Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης. Η
Δ.Ε. έχει τριετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεωθεί
με απόφαση της Κοσμητείας.
2. Μέλη της Δ.Ε. είναι μέλη ΔΕΠ του Τομέα Πολιτικής
Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης,
όλων των βαθμίδων. Στις συνεδριάσεις της Διοικούσας
Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα
ψήφου, και διδάκτορες ερευνητές που συνεργάζονται
με τον Τομέα Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής
Πολιτικής Ανάλυσης.
3. Ένα από τα μέλη ΔΕΠ της Διοικούσας Επιτροπής
ορίζεται από την Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών
Επιστημών ως Διευθυντής του Εργαστηρίου, μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο Διευθυντής
ανήκει σε μια από τις τρεις καθηγητικές βαθμίδες και
δεν μπορεί να είναι Ομότιμος ή αφυπηρετήσας Καθη−
γητής. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και δύνα−
ται να ανανεώνεται με απόφαση της Κοσμητείας. Σε
περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης του Διευθυντή,
ο νέος Διευθυντής ορίζεται για το σύνολο της θητείας.
4. Ο Διευθυντής ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες,
ενδεικτικά, καθώς και όσες περαιτέρω του απονείμει
η Κοσμητεία:
α. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού − με−
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
β. η κατάρτιση και υποβολή στην Κοσμητεία του ετή−
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και
η μέριμνα για την τήρησή του,
γ. η κατάρτιση και υποβολή στην Κοσμητεία ετήσιου απο−
λογισμού των δραστηριοτήτων κάθε ακαδημαϊκού έτους,
δ. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική δια−
χείριση και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
ε. ο ορισμός υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και
τον κινητό εξοπλισμό,
στ. η υπογραφή κάθε εγγράφου.
5. Ο Διευθυντής μπορεί να εισηγείται στη Συνέλευση
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας τον ορι−
σμό Επιστημονικής Επιτροπής από μέλη ΔΕΠ συναφούς
γνωστικού αντικειμένου από το Πάντειο Πανεπιστήμιο
ή άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
για τη στήριξη του έργου του Εργαστηρίου.
6. Ο Διευθυντής υποβάλλει, στην αρχή κάθε ακαδημαϊ−
κού έτους, απολογισμό και προγραμματισμό δραστηριο−
τήτων στον Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Επιστημών.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι οι χώ−
ροι που παραχωρούνται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο
για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα ο χώ−
ρος εγκατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για
την εκπόνηση των ερευνητικών προγραμμάτων και των
εργαστηριακών σεμιναρίων. Στον χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
3. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του.
4. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος και της Σχολής είναι δυνατή η πρόσληψη
επιστημόνων σε αντικείμενα σχετικά με τις διδακτι−
κές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4009/2011, όπως
ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων. Proslipsis.gr
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3
§3 του Π.δ. 159/1984.
δ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινω−
νικών και Πολιτικών Επιστημών για τους σκοπούς του
οικείου Εργαστηρίου.
ε. Από κάθε άλλη πηγή που δεν αντιβαίνει στον νόμο.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται οπωσ−
δήποτε τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
α. βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
β. φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
γ. πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγ−
γράφων,
δ. κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
ε. αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
στ. βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει−
δικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved