ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Αθήνα 21.8.2015, 5:30

O πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλαος Γεωργόπουλος ενέκρινε την ίδρυση των παρακάτω εργαστηρίων στο Ίδρυμα.

1. Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας.
2. Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής.
2. Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και των Αγορών στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής.

* Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα των σχετικών αποφάσεων.ΑΠΟΦΑΣΗ
Ίδρυση Εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία
στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυ−
τιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραι−
ώς και καθορισμός του Εσωτερικού του κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.2 του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ.1γ, του άρθρου 4, του Ν. 2083/
1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄
159). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του Ν. 4009/
2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 258).
5. Το Π.δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ. Α΄, 28.5.2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιο−
μηχανίας (συνεδρίαση 16.7.2015).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 27.7.2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
την ίδρυση εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης στη
Ναυτιλία στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής
Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς
και τον καθορισμό του εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής
Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιά,
Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία, το
οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανά−
γκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
• Ανάλυση δεδομένων της ναυτιλίας και των θαλάσ−
σιων μεταφορών
• Παρακολούθηση ναυτιλιακών δεικτών
• Παρακολούθηση ποσοτικών στοιχείων ναύλων, φορ−
τίων, νέων κατασκευών και χρηματοδοτήσεων
• Ποσοτική μοντελοποίηση των εξελίξεων στη ναυτι−
λία και στις θαλάσσιες μεταφορές
• Δημιουργία υποδειγμάτων πρόβλεψης ναύλων, φορ−
τίων, φορολογικών εσόδων και δασμών
• Ποσοτική επεξεργασία τάσεων, εξελίξεων και ροών
• Καινοτομικές εφαρμογές σε ναυτιλιακά δεδομένα
• Δημοσίευση στατιστικών στοιχείων της ναυτιλίας
• Σχεδίαση και ανάπτυξη οικονομετρικών συστημάτων
που θα συμπεριλαμβάνει και τον κλάδο της ναυτιλίας
• Τεχνικές χρησιμοποίησης στατιστικών δεδομένων
από τον κλάδο της ναυτιλίας
• Θέματα που άπτονται του τομέα της ναυτιλίας και
χρήζουν ποσοτικής ανάλυσης
• Ανάλυση ναυτιλιακών δεδομένων με μεθοδολογίες
χρονικών σειρών
• Διενέργεια ανάλυσης αγοράς με χρήση ερωτηματο−
λογίων στον κλάδο της ναυτιλίας και των θαλασσίων
μεταφορών
• Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίων και δημοσί−
ευση των αποτελεσμάτων
• Σχεδίαση πίνακα ναυτιλιακών δεδομένων που θα
ανανεώνεται ανά εξάμηνο
• Δημιουργία σύντομου ενημερωτικού σημειώματος
σε τρίμηνη βάση
• Δημοσίευση πρακτικών από την οργάνωση σεμινα−
ρίων, ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων, συμμετοχών σε
επιστημονικές ενώσεις, επιμελητήρια κ.λπ.

Άρθρο 2
Σκοπός
Οι κύριοι σκοποί του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:
1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ναυτιλιακών
Σπουδών, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστη−
μίου Πειραιά σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα
δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδι−
ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Η ανάπτυξη ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστη−
ριοτήτων που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότη−
τας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 της παρούσης.
3. Η κάθε μορφής συνεργασία με Κέντρα Ερευνών
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής
και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, θερινών
σχολείων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρί−
ων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και
η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, και η
πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επι−
στημόνων.
5. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, επιχειρήσεις του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά τα προβλεπόμενα
στην ισχύουσα νομοθεσία.

6. Η παραγωγή, απόκτηση και διάδοση τεχνογνωσίας
σε σύγχρονα θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης.
7. Η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές του
Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών που το γνωστικό αντι−
κείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτι−
κά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοπο−
θετούνται στο εργαστήριο κατά τις κείμενες διατάξεις.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του Τμή−
ματος Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και
Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς που ορίζεται
με τη διαδικασία κατά τις κείμενες διατάξεις.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο−
νται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού−με−
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη−
ρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κα−
τανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η
υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς και σε χώρους που παραχωρούνται
σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιό−
τητα στη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ηλεκτρο−
νικών υπολογιστών, οργάνων και υλικών που ανήκουν
σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού,
φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην
προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του
εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέ−
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές,
που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά
όργανα και σκεύη (Κινητός Εξοπλισμός), τα οποία πα−
ραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, εκπαιδευτικού
και διδακτικού έργου εκτός εργαστηρίου επιστρέφονται,
μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6 Proslipsis.gr
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών ή / και αναπτυξιακών
προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογα−
ριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργο
και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογα−
ριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 28 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΦΑΣΗ
Ίδρυση Εργαστηρίου Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής
στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοι−
κητικής, της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατι−
στικής, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός
του εσωτερικού κανονισμού του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982 
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.2 του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ.1γ, του άρθρου 4, του Ν. 2083/
1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄
159) Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ.5α, του άρθρου 80, του Ν. 4009/
2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων» (Α΄195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α΄258).
5. Το Π.δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28.5.2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, της
Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής (συνεδρί−
αση 9.7.2015).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 27.7.2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Ποσοτικής Χρηματοοικονο−
μικής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής
Διοικητικής, της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατι−
στικής, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορισμό
του εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τρα−
πεζικής Διοικητικής, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ερ−
γαστήριο «Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής», το οποίο
εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες σε
θέματα όλων των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων
της Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής και συμβάλει στην
σύνδεση του Τμήματος με τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού
και Δημοσίου Τομέα.

Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του Εργαστηρίου Ποσοτικής Χρηματοοικονο−
μικής είναι η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης
έρευνας, καθώς και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαί−
δευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των
σχετικών γνωστικών αντικειμένων με την παράλληλη
πρακτική εφαρμογή και ανάπτυξη των αντικειμένων αυ−
τών στον ευρύτερο χώρο της οικονομίας με συνεργα−
σίες με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Τομείς Δραστηριότητας
Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού το εργαστήριο
θα δραστηριοποιείται, στα πλαίσια της ισχύουσας νο−
μοθεσίας, κυρίως σε θέματα:
• Προαγωγής της επιστημονικής γνώσης στα ως άνω
γνωστικά αντικείμενα δραστηριοποίησης του εργαστη−
ρίου και η μέσω αυτών ανάδειξη και αναγνώριση του
Τμήματος και του Πανεπιστημίου
• Ανάπτυξης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Προσδιορισμού και κάλυψης εξειδικευμένων εκπαι−
δευτικών αναγκών
• Δημιουργίας προοπτικών απασχόλησης των απο−
φοίτων
• Δημιουργίας κινήτρων για την εντατική ενασχόληση
των φοιτητών με την έρευνα
• Προσέλκυσης πόρων για τη δημιουργία υποδομών
για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και γνωσιακών ανα−
γκών.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με επιχειρήσεις του Δημό−
σιου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο
μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και συνεργασιών
σε ερευνητικά προγράμματα.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με ανάλογα Ινστιτούτα και
άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δεδομέ−
νων και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή άλλου επι−
στημονικού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του εργα−
στηρίου, και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα
• Αύξησης και βελτίωσης της παραγόμενης έρευνας
• Διάχυσης της γνώσης και των πληροφοριών με δη−
μοσιεύσεις άρθρων, μελετών και βιβλίων
• Διοργάνωσης ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και
σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού Εκπαι−
δευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Χρηματο−
οικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, που κατέχουν θέσεις των οποίων
το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και
ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από εξωτε−
ρικούς συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες και από μέλη
του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια−
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από υποψήφιους διδάκτορες,
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπι−
κού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται
στο εργαστήριο με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, που ορίζεται με την υφιστά−
μενη νομοθεσία.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη−
τες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον
Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του
εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευ−
ση του Τμήματος ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση
και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου και η
σύνταξη των αναγκαίων εισηγήσεων προς τη Συνέλευση
του Τμήματος.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση – Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονι−
σμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που πα−
ραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση εξοπλισμού
που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή των ερευνητικών
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις κτιριακές
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στο χώρο
εγκατάστασης του εργαστηρίου τοποθετείται πινακίδα
με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται
πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγμα−
τοποιείται στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού
προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση. Proslipsis.gr
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει
λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργα−
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού
και των εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ−
νητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων, η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να
πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή/και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, διεθνείς οργανισμούς κ.α.
2. Τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμιναρίων, δια−
λέξεων
3. Τη διάθεση ερευνητικών εν γένει επιστημονικών
προϊόντων
4. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και φυ−
σικά πρόσωπα
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
Διευκρινίζεται ότι, η οικονομική διαχείριση των εσό−
δων που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους
έργων και των σχετικών δαπανών, θα γίνεται από τον Ει−
δικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημί−
ου Πειραιώς (Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχό−
μενων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή, μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 28 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΦΑΣΗ
Ίδρυση Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής των Επιχει−
ρήσεων και των Αγορών στο Τμήμα Χρηματοοικονο−
μικής και Τραπεζικής Διοικητικής, της Σχολής Χρη−
ματοοικονομικής και Στατιστικής, του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού κανονι−
σμού του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.2 του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις της παρ.1γ, του άρθρου 4, του Ν. 2083/
1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄159).
3. Τις διατάξεις της παρ.5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α΄258).
5. Το Π.δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28.5.2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, της
Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής (συνεδρί−
αση 9.7.2015).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 27.7.2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής των
Επιχειρήσεων και των Αγορών στο Τμήμα Χρηματο−
οικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, της Σχολής
Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, του Πανεπιστη−
μίου Πειραιώς και τον καθορισμό του εσωτερικού του
κανονισμού.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τρα−
πεζικής Διοικητικής, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ερ−
γαστήριο «Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και
των Αγορών», το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκ−
παιδευτικές ανάγκες σε θέματα όλων των επι μέρους
γνωστικών αντικειμένων της Χρηματοοικονομικής των
Επιχειρήσεων και συμβάλει στην σύνδεση του Τμήματος
με τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.

Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής των
Επιχειρήσεων και των Αγορών είναι, η προαγωγή της
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και η βελ−
τίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο των σχετικών γνωστικών
αντικειμένων με την παράλληλη πρακτική εφαρμογή
και ανάπτυξη των αντικειμένων αυτών στον ευρύτερο
χώρο της οικονομίας με συνεργασίες με επιχειρήσεις
του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Άρθρο 3
Τομείς Δραστηριότητας
Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού το εργαστήριο
θα δραστηριοποιείται, στα πλαίσια της ισχύουσας νο−
μοθεσίας, κυρίως σε θέματα:
− Χρήση του εργαστηρίου στην βελτίωση της διδα−
σκαλίας των σχετικών μαθημάτων του Τμήματος τόσο
σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδι−
αίτερη έμφαση δίνεται στις διδακτικές εφαρμογές με
χρήση της ηλεκτρονικής πληροφορίας, προγραμμάτων
λογισμικού και των βάσεων δεδομένων.
− Χρήση του εργαστηρίου για την προαγωγή της βα−
σικής έρευνας και των εφαρμογών της.
− Διασύνδεση του εργαστηρίου με συναφείς ιδρυματι−
κούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στις μετακλήσεις διαπρεπών ερευνητών.
− Ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων εφαρμοσμέ−
νης έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασύνδεση
με Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις, τις τράπεζες
και τους θεσμικούς φορείς της αγοράς (Χρηματιστήριο
Αξιών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Τράπεζα της Ελλάδος
κ.λπ.).
− Δημιουργία πρόσθετων προοπτικών απασχόλησης
των φοιτητών και προσέλκυση υποτροφιών αριστείας
− Προσέλκυση πόρων από χορηγίες και αμειβόμενα
προγράμματα
− Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων που προά−
γουν την επιστήμη της χρηματοοικονομικής
− Παραγωγή ενημερωτικού υλικού και βάσεων δεδο−
μένων.  Proslipsis.gr

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού Εκπαι−
δευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Χρηματο−
οικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, που κατέχουν θέσεις των οποίων
το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και
ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από εξωτε−
ρικούς συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες και από μέλη
του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια−
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από υποψήφιους διδάκτορες,
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπι−
κού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται
στο εργαστήριο με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, που ορίζεται με την υφιστά−
μενη νομοθεσία.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη−
τες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον
Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του
εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευ−
ση του Τμήματος ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση
και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου και η
σύνταξη των αναγκαίων εισηγήσεων προς τη Συνέλευση
του Τμήματος.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση – Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονι−
σμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που πα−
ραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση εξοπλισμού
που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή των ερευνητικών
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις κτιριακές
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στο χώρο
εγκατάστασης του εργαστηρίου τοποθετείται πινακίδα
με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται
πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγμα−
τοποιείται στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού
προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει
λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργα−
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού
και των εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ−
νητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων, η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να
πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή/και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, διεθνείς οργανισμούς κ.α.
2. Τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμιναρίων, δια−
λέξεων
3. Τη διάθεση ερευνητικών εν γένει επιστημονικών
προϊόντων
4. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και φυ−
σικά πρόσωπα
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
Διευκρινίζεται ότι, η οικονομική διαχείριση των εσό−
δων που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους
έργων και των σχετικών δαπανών, θα γίνεται από τον Ει−
δικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημί−
ου Πειραιώς (Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχό−
μενων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή, μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 Proslipsis.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 28 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved