ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
250 σπουδαστές θα εισαχθούν φέτος στη Σχολή Αστυφυλάκων

Αθήνα 21.8.2015, 6:16

Σε 250 καθορίζεται από τα συναρμόδια υπουργεία ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2014 - 2015.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 6000/2/243−α΄ (1)
Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές
Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυ−
νομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 −2017, ύστερα
από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετά−
σεις του σχολικού έτους 2014−2015.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ−
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση Α΄ του
Ν.2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση
στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμή−
μα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 122), όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν.2713/1999 (Α΄ 89),
του άρθρου 20 του Ν.3103/2003 (Α΄ 23), της περίπτωσης
Α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν.3686/2008 (Α΄
158) και της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.4138/2013 (Α΄ 72).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 23 του Ν.4115/2013
(Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρ−
θρου 42 παρ. 4 του Ν.4249/2014 (Α΄ 73) και αντικαταστά−
θηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.4278/2014
(Α΄ 157), σύμφωνα με τις οποίες κατά τα σχολικά έτη
2013−2014 και 2014−2015 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών
στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών
της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν κα−
νονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες
σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4264/2014 «¶σκη−
ση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 118). Proslipsis.gr
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν.3320/2005
(Α΄ 48), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρ−
θρου 11 παρ. 4 του Ν.3667/2008 (Α΄ 114), του άρθρου 39
του Ν.3648/2008 (Α΄ 38) και τις διατάξεις του άρθρου 1
του Ν.3748/2009 (Α΄ 29).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2525/1997 (Α΄ 188),
όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρ. 6 του
Ν.2740/1999 (Α΄186), του άρθρου 3 του Ν.2752/1999 (Α΄248),
των παρ. 36α και 36β του άρθρου 14 του Ν.2817/2000
(Α΄78), του άρθρου 1 του Ν.2909/2001 (Α΄ 90), της παρ. 2
του άρθρου 12 του Ν.2986/2002 (Α΄24), των παραγράφων
1 και 3 του άρθρου 13 του Ν.3404/2005 (Α΄260), του άρ−
θρου 15 του Ν.3443/2006 (Α΄41), της παραγράφου 27 του
άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (Α΄163), των παραγράφων
11α και 11β του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (Α΄118), του
άρθρου 36 του Ν.4027/2011 (Α΄233), της παραγράφου 5
του άρθρου 25 του Ν.4058/2012 (Α΄63), της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 44 του Ν.4071/2012 (Α΄85) και των
παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 51 του Ν.4264/2014
(Α΄118) και ισχύει.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του Ν.4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας − δη−
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος
63/2005 (Α΄ 98). Proslipsis.gr
8. Τις διατάξεις του Π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
9. Τις διατάξεις του Π.δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ.88/2012 (Α΄ 143),
94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και
118/2013 (Α΄ 152).
10. Τις διατάξεις του Π.δ.24/2015 «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
11. Τις διατάξεις του Π.δ.25/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 21).
12. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
13. Τις διατάξεις της υπΆ αριθμ. 6502/15/14−ιδ΄ από 9−4−
2009 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στη Σχολή Αστυφυ−
λάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατόχων πτυχίων του
Ν.3748/2009 (Α΄ 29)» (Β΄ 707), όπως τροποποιήθηκε με
την υπΆ αριθμ. 6000/2/238−Α΄ από 01−07−2014 απόφαση
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2061).
14. Τις διατάξεις της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 12/104/16174 από
10−7−2014 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.
1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280/2006).
15. Τις διατάξεις της υπΆ αριθ. Υ97 από 20.02.2015 από−
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Ιωάννη Πανούση» (Β΄ 299).
16. Τις διατάξεις της υπΆ αριθ. Υ211 από 24.07.2015 από−
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής ¶μυνας Δημήτριο
Βίτσα» (Β΄ 1562).
17. Τις διατάξεις της υπΆ αριθ. Υ59 από 16.02.2015 από−
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο
Μάρδα» (Β΄ 256), όπως ισχύει.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ύψους 1.848.000,00 ευρώ περίπου για
το έτος 2016 (από 01−10−2016), 4.045.000,00 ευρώ περί−
που για το έτος 2017, 5.208.000,00 ευρώ περίπου για το
έτος 2018, 5.753.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2019
και 6.243.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2020. Οι εν
λόγω δαπάνες των ετών 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και
καθενός από τα επόμενα έτη θα αντιμετωπιστούν από
τις πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» που θα εγγράφονται κατΆ έτος για το σκο−
πό αυτό και εντός των προβλεπόμενων ορίων δαπανών
στο πλαίσιο υλοποίησης του ψηφισθέντος κάθε φορά
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
σε βάρος των Κ.Α.Ε: 0342, 0352, 0411, 0412, 0414, 0421,
0422, 0424, 0432, 0433, 0435, 0436, 0437, 0451, 0452, 0453,
0513, 0517, 0711, 0712, 0814, 0824, 0829, 0831, 0832, 0839,
0845, 0851, 0869, 0875, 1111, 1123, 1131, 1211, 1231, 1311, 1329,
1421, 1423, 1424, 1431, 1432, 1511, 1512, 1641, 1642, 1691, 1711,
1712, 1713, 1723, 1725, 1729, 1919 και 1972.
19. Την υπΆ αριθ Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./4/15−Α΄ από 28−07−2015 εισή−
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελι−
κού Σχεδιασμού, αποφασίζουμε:
 Proslipsis.gr
¶ρθρο 1
Αριθμός εισαγομένων
1. α. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη
Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2016−2017, ύστερα από συμμετοχή τους
στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2014−
2015 καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250), από τους
οποίους ποσοστό 3% (7 θέσεις) προέρχονται από υπο−
ψηφίους κατόχους απολυτηρίου Ημερήσιου Επαγγελμα−
τικού Λυκείου της περίπτωσης Β΄ της παρ. 1 του άρθρου
1 του Ν.3748/2009 (Α΄ 29) και από κατόχους πτυχίου Β΄
κύκλου Ημερήσιων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας πρώην
Ημερησίων Τ.Ε.Λ. και Ημερησίων Ναυτικών Λυκείων της
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.3748/2009 (Α΄ 29).
β. Ειδικότερα, οι ως άνω επτά (7) θέσεις που αντιστοι−
χούν στο ποσοστό 3% θα καλυφθούν:
i) Σε ποσοστό 90%, δηλαδή έξι (6) θέσεις, από υποψή−
φιους κατόχους ημερησίου ΕΠΑ.Λ, της περίπτ. Β΄ παρ. 1
του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχους πτυ−
χίου Β΄ κύκλου ημερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας
πρώην Ημερησίων Τ.Ε.Λ. και Ημερησίων Ναυτικών Λυκεί−
ων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.3748/2009
(Α΄ 29) (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).
ii) Σε ποσοστό 10%, δηλαδή μία (1) θέση, από υποψή−
φιους οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές
εξετάσεις των ημερησίων ΕΠΑ.Λ., τα έτη 2013 ή 2014 και
δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά
το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), ως ακολούθως:
Σε όσους είχαν συμμετάσχει το έτος 2014, σε ποσοστό
60%, δηλαδή μία (1) θέση και σε όσους είχαν συμμε−
τάσχει το έτος 2013, σε ποσοστό 40%, δεν προκύπτει
θέση (άρ. 39 παρ. 33 Ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 1 του άρ. 52 Ν. 4264/2014).
Οι υπόλοιπες διακόσιες σαράντα τρεις (243) θέσεις
θα καλυφθούν:
α. Σε ποσοστό 10%, δηλαδή είκοσι τέσσερις (24) θέ−
σεις, από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα
της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων
ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις
αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απο−
λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης Α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009, που
απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα
έτη (2013, 2014).
Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος
2014, σε ποσοστό 60%, ήτοι δέκα τέσσερις (14) θέσεις
και σε όσους απέκτησαν το έτος 2013, σε ποσοστό 40%,
ήτοι δέκα (10) θέσεις. Proslipsis.gr
β. Σε ποσοστό 3%, δηλαδή επτά (7) θέσεις, από υπο−
ψηφίους που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισα−
γωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του
Ν.2552/1997 (Α΄ 266), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το
άρθρο 1 παρ. 4Α΄ περίπτ. Ι, ΙΙ, III του Ν.2909/2001 (Α΄ 90).
γ. Σε ποσοστό 87%, δηλαδή διακόσιες δώδεκα (212)
θέσεις, από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξε−
τάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού
Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το
τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από αποφοί−
τους των Επαγγελματικών Λυκείων της περίπτωσης Α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009 και
απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015.
2. Ο αριθμός των ιδιωτών που θα εισαχθούν στη Σχολή
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδη−
μαϊκό έτος 2016−2017, ύστερα από συμμετοχή τους στις
πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2014−2015
καθορίζεται σε σαράντα (40). Από τον αριθμό αυτό:
α. Ποσοστό 10%, δηλαδή τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυ−
φθούν από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα
της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων
ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις
αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απο−
λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης Α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009 που
απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα
έτη (2013, 2014), ως ακολούθως:
Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος
2014, σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις και σε όσους
απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2013, σε πο−
σοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.
β. Ποσοστό 3%, δηλαδή μία (1) θέση, θα καλυφθεί από
υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες
εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του
Ν.2552/1997, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 1
παρ. 4 Α΄ περίπτ. Ι, ΙΙ, III του Ν.2909/2001.
γ. Ποσοστό 87%, δηλαδή τριάντα πέντε (35) θέσεις,
θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος
στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου
Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο
κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από
αποφοίτους των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων
της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του Ν.3748/2009 και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης
το έτος 2015. Proslipsis.gr
3. Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζε−
ται από κάθε μια των παραγράφων 1 και 2, πλην των
υποψηφίων του Ν.2909/2001 ειδική κατηγορία τέκνων
Ελλήνων εξωτερικού κ.λπ., ποσοστό 10% προέρχεται
από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου
42 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 (Α΄ 152), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών
κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους του
άρθρου 42 παρ. 2 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».
4. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί
στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμ−
βάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός
των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους
των ειδικών κατηγοριών της παρ. 3 καλύπτεται από
τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας.
Ομοίως κατά τον καθορισμό του αριθμού εισαγομένων
που αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναφέρεται στην παρ.
1α δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.
5. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων (ανδρών
− γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:
Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Α΄ ΠΑΡ. 1
ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν.3748/2009 (χωρίς νέα εξέταση)
Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
α. Με σειρά επιτυχίας 13
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. − 10%) 1
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα
τρίτεκνων οικογενειών − 4%) −
 ΣΥΝΟΛΟ 14
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
α. Με σειρά επιτυχίας 9
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και
τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. − 10%) 1
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα
τρίτεκνων οικογενειών − 4%) −
 ΣΥΝΟΛΟ 10
ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
α. Με σειρά επιτυχίας 2
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. − 10%) −
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα
τρίτεκνων οικογενειών − 4%) −
 ΣΥΝΟΛΟ 2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
α. Με σειρά επιτυχίας 2
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. − 10%) −
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα
τρίτεκνων οικογενειών − 4%) −
 ΣΥΝΟΛΟ 2
Β΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(Ν. 2909/2001)
Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Με σειρά επιτυχίας 7
ΣΥΝΟΛΟ 7
Π. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Με σειρά επιτυχίας 1
ΣΥΝΟΛΟ 1
Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡ. Α
ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 (με εξετάσεις)
Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 183
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. −10%) 21
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα
τρίτεκνων οικογενειών− 4%) 8
ΣΥΝΟΛΟ 212
ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 31
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. −10%) 3
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα
τρίτεκνων οικογενειών− 4%) 1
ΣΥΝΟΛΟ 35
Δ΄ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΕΡ. Β ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 ΚΑΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Β΄ ΚΥΚΛΟΥ,
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Λ. κ.λπ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3
ΤΟΥ Ν.3748/2009
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Proslipsis.gr
α. Με σειρά επιτυχίας 
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] −
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα
τρίτεκνων οικογενειών (4%)] −
ΣΥΝΟΛΟ 6
Ε΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.
ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2013
(ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
α. Με σειρά επιτυχίας 1 Proslipsis.gr
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] −
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα
τρίτεκνων οικογενειών (4%)] −
 ΣΥΝΟΛΟ 1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
α. Με σειρά επιτυχίας −
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και
τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. − 10%) −
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα
τρίτεκνων οικογενειών − 4%) −
 ΣΥΝΟΛΟ −

¶ρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved