ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ίδρυση εργαστηρίων στα Πανεπιστήμια Αγαίου και Πελοποννήσου

Αθήνα 17.9.2015, 11:05

Την ίδρυση και λειτουργία δύο εργαστηρίων ενέκριναν οι πρυτάνεις των Πανεπιστημίων Αγαίου και Πελοποννήσου.

Πρόκειται για τα εργαστήρια «Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών» του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και «Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας» στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

* Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα των αποφάσεων.ΑΠΟΦΑΣΗ
Έγκριση ίδρυσης – λειτουργίας Εργαστηρίου με τίτλο
«Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής
και Ερευνητικών Υποδομών» του Τμήματος Κοινωνι−
ολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πα−
νεπιστημίου Αιγαίου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του Π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20−3−1984, τ.Α΄)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
• Την υπ’ αριθμ. 5178/16−5−2014 απόφαση του Συμβουλί−
ου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύ−
τανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ−
ΖΚΒ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17−6−2014, τ.
ΥΟΔΔ.
• Την υπ’ αριθμ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23−7−2014 (ΑΔΑ:
Ω3ΞΟ9−ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν. 4009/2011
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
• Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του
Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012.
• Το Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/8−12−2014, τ.Α΄) και συ−
γκεκριμένα το άρθρο 96 αυτού, σύμφωνα με το οποίο
«…Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων, τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν
Εργαστήρια με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου,
κατά περίπτωση, μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή
της Συνέλευσης εκάστου Ιδρύματος, η οποία δημοσι−
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την προ−
ϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους
πόρους και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
Ιδρύματος…».
• Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6−9−2011, τ.Α΄) και συγκεκρι−
μένα το άρθρο 80 παρ. 5α αυτού, σύμφωνα με το οποίο
«…Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού κάθε Ιδρύματος
….εξακολουθούν να εφαρμόζονται για το Ίδρυμα αυτό
οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
διατάξεις που αφορούν…τα Εργαστήρια…».
• Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα από
το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. το Σχέδιο του νέου Οργανισμού του
Ιδρύματος.
• Το Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/21−9−1992, τ.Α΄) και συγκε−
κριμένα το άρθρο 4, περιπτ. (γ) και (δ) αυτού −όπως
ισχύει σήμερα− το οποίο αναφέρεται στις αρμοδιότητες
της Συνέλευσης του Τμήματος, καθώς και το άρθρο
28 παραγρ. 22 του ιδίου Νόμου σύμφωνα με το οποίο:
«….Από το ακαδ. έτος 1993−94 κάθε κλινική ή εργαστήριο
διευθύνεται από ένα διευθυντή που είναι μέλος Δ.Ε.Π.
της βαθμίδας του καθηγητή του αντίστοιχου γνωστι−
κού αντικειμένου και ανήκει στον οικείο τομέα ή στο
τμήμα. Αν υπάρχουν περισσότεροι από έναν καθηγητές
η Γ.Σ. του Τμήματος αποφασίζει για τη διαδικασία με
την οποία ανατίθεται η διεύθυνση της κλινικής ή του
εργαστηρίου σε έναν από αυτούς. Σε περίπτωση που
στον τομέα ή στο τμήμα δεν υπάρχει καθηγητής η δι−
εύθυνση ανατίθεται σε αναπληρωτή καθηγητή….και για
το χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει ούτε αναπλη−
ρωτής καθηγητής η διεύθυνση ανατίθεται σε επίκουρο
καθηγητή….» Επισημαίνεται ότι στο τέλος της εν λόγω
παραγράφου προστέθηκε με την παραγρ. 5, του άρθρου
12, του N. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄/16−7−2008), το ακόλουθο
εδάφιο σύμφωνα με το οποίο: «…Στην περίπτωση αυτή, η
θητεία του διευθυντή αυτού λήγει με απόφαση της Γ.Σ.
του Τμήματος, με την οποία η διεύθυνση της κλινικής ή
του εργαστηρίου ανατίθεται σε Μέλος Δ.Ε.Π. που έχει
διοριστεί στο μεταξύ στη βαθμίδα του καθηγητή του
αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ανήκει στον
οικείο τομέα ή στο οικείο τμήμα».
• Το Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/10−6−2003, τ.Α΄) και συγκε−
κριμένα το άρθρο 13, παραγρ. 22γ αυτού, σύμφωνα με
το οποίο «…Στην απόφαση ίδρυσης καθορίζεται και ο
εσωτερικός κανονισμός του Εργαστηρίου, της Κλινικής
ή του Μουσείου…».
• Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 20/27−5−2015 (θέμα 4.5)
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιο−
λογίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 08/2−7−2015 (θέμα 5.2)
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• Την Έκθεση Σκοπιμότητας Ίδρυσης του Εργαστη−
ρίου.
• Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου.
• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος ούτε σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
και εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρί−
ου με τίτλο «Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής,
Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών» του Τμήματος
Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου του οποίου ο Εσωτερικός Κα−
νονισμός Λειτουργίας έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση − Ονομασία
Ιδρύεται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστη−
μίου Αιγαίου Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Κοι−
νωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών
Υποδομών».
Το Εργαστήριο «Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορι−
κής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών» εξυπηρετεί
τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστι−
κά αντικείμενα των παρακάτω πεδίων:
1. Μεθοδολογία οι μέθοδοι και οι τεχνικές της εμπει−
ρικής έρευνας.
2. Πληροφορική τεχνολογία και ειδικότερα ο σχεδια−
σμός μοντέλων δεδομένων
3. Στατιστική
4. Κοινωνική Δημογραφία
5. Κοινωνιολογία της γνώσης
6. Θεωρίες για την Κοινωνία της Πληροφορίας
7. Ποιοτική έρευνα και οι τεχνικές της
8. Συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.

Άρθρο 2
Αποστολή − Σκοπός (και τομείς δραστηριότητας)
Στις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και
της Ευρωπαϊκής ενοποίησης η συγκριτική εμπειρική
έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες και η παραγωγή,
συσσώρευση, διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση
σημαντικού όγκου κοινωνικών δεδομένων αποκτούν
κρίσιμη σημασία τόσο για το δημόσιο όσο και για τον
ιδιωτικό τομέα. Η παραγωγή και η διαχείριση τέτοιου
είδους δεδομένων εξαρτάται από την ανάπτυξη των
κατάλληλων ερευνητικών και πληροφορικών υποδομών
σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Ωστόσο, η ανάπτυξη και η διαχείριση τέτοιων υποδο−
μών απαιτεί διεπιστημονική έρευνα με αντικείμενο τη
μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας από εξειδικευμένο
ερευνητικό προσωπικό και παράλληλα συσσώρευση και
επεξεργασία σημαντικού όγκου δεδομένων και μετα−
δεδομένων. Παράλληλα η εμπειρία από την ανάπτυξη
και τη λειτουργία σύνθετων πληροφορικών συστημά−
των στην Κοινωνία της Πληροφορίας έχει δείξει ότι
αυτή βασίζεται στην σωστή αξιολόγηση των κοινωνικών
παραμέτρων που τα καθορίζουν. Τα τελευταία χρόνια
αναπτύσσεται ταχύτατα διεθνώς η κοινωνική πληρο−
φορική που έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση αυτών
των ζητημάτων, ενώ δημιουργούνται ερευνητικά κέντρα,
ινστιτούτα και εργαστήρια με αντικείμενο την κοινω−
νική πληροφορική και τις υποδομές για την κοινωνική
έρευνα. Η δημιουργία του προτεινόμενου εργαστηρίου
έχει ως στόχο να εισάγει και στη χώρα μας την έρευνα
στο συγκεκριμένο πεδίο, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει
προχωρήσει ικανοποιητικά. Η ερευνητική εμπειρία στο
πεδίο της κοινωνικής πληροφορικής και η σύνδεση της
με την ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών θα συμβάλει
ουσιαστικά αφενός στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας γύρω
από τα προβλήματα χρήσης και απορρόφησης της πλη−
ροφορικής τεχνολογίας και αφετέρου στη βελτίωση των
συνθηκών διεξαγωγής της εμπειρικής έρευνας και στην
αναβάθμιση της ποιότητας των παραγομένων κοινωνι−
κών δεδομένων. Σημειώνουμε ότι η ανάπτυξη ερευνητι−
κών υποδομών για την κοινωνική έρευνα είναι στόχος
πρώτης προτεραιότητας στην ερευνητική στρατηγική
της Ε.Ε και των ΗΠΑ.
Η δραστηριότητα του Εργαστηρίου εστιάζει ιδιαίτε−
ρα στην ανάλυση των κοινωνικών και δημογραφικών
δεδομένων και στην ανάπτυξη μεθόδων, τεχνικών και
εργαλείων που υπηρετούν το στόχο αυτό. Η ανάγκη
για στατιστική πληροφόρηση και ποιοτικές αναλύσεις
γίνεται επιτακτικότερη σήμερα καθώς, η ανθρώπινη
δραστηριότητα καθίσταται συνεχώς και πιο σύνθετη
και πολύπλοκη, υπόκειται δε σε συνεχείς και ταχύτατες
αλλαγές, η παρακολούθηση και η πρόβλεψη των οποίων
απαιτεί όλο και πιο ανεπτυγμένα μοντέλα ανάλυσης. Ως
σύγχρονοι παράγοντες που προσδιορίζουν αυτές τις
εξελίξεις αναφέρονται συνήθως η διεθνοποίηση των οι−
κονομιών και των κοινωνιών, οι διαρθρωτικές μεταβολές
στην παραγωγική διαδικασία, που σήμερα εκδηλώνεται
με τη μετάβαση σε μια μεταβιομηχανική κοινωνία ως και
οι εξελίξεις της τεχνολογίας, κυρίως της πληροφορικής
και των τηλεπικοινωνιών.
Το περιεχόμενο των αναλύσεων εκτείνεται σε όλα τα
γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνιολογίας με έμφαση
στην Κοινωνιολογία της Γνώσης, την Μικροκοινωνιολο−
γία και την Κοινωνική Δημογραφία.
Το Εργαστήριο «Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστι−
κής και Ερευνητικών Υποδομών» έχει ως αποστολή:
1. Έρευνα με στόχο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη
βελτίωση και την ολοκλήρωση μεθόδων, τεχνικών, εργα−
λείων και υποδομών για την υποστήριξη της εμπειρικής
κοινωνικής έρευνας και των εφαρμογών της.
2. Ανάπτυξη της μεθοδολογίας και των υποδομών της
συγκριτικής εμπειρικής έρευνας. Σε συνθήκες παγκο−
σμιοποίησης και ευρωπαϊκής ενοποίησης η συγκριτική
εμπειρική έρευνα αναδεικνύεται σε τομέα υψηλής προ−
τεραιότητας. Η ανάπτυξη της συγκριτικής έρευνας θέτει
νέου τύπου μεθοδολογικά και τεχνικά προβλήματα που
διαφοροποιούν σε σημαντικό βαθμό τη μεθοδολογία της
σε σχέση με τη κυρίαρχη μέχρι σήμερα μεθοδολογία
της εμπειρικής έρευνας και απαιτεί την ανάπτυξη ερευ−
νητικών υποδομών. Βασικός στόχος του εργαστηρίου
είναι επομένως η ανάπτυξη και η αξιοποίηση μεθόδων,
τεχνικών και εργαλείων για την ανάπτυξη ερευνητικών
υποδομών μεγάλης κλίμακας για την υποστήριξη της
συγκριτικής εμπειρικής έρευνας.
3. Διερεύνηση των κοινωνικών διαστάσεων που σχετί−
ζονται με την γενίκευση της χρήσης της πληροφορικής
τεχνολογίας. Περιλαμβάνει τη μελέτη του σχεδιασμού,
των χρήσεων και των επιπτώσεων της πληροφορικής
τεχνολογίας και της αλληλεπίδρασης των πληροφορι−
κών συστημάτων με θεσμικά και πολιτισμικά πλαίσια και
κοινωνικές πρακτικές. Περιλαμβάνει ακόμη την έρευνα
γύρω από την επίδραση που ασκεί η πληροφορική τε−
χνολογία στη παραγωγή γνώσης και ειδικότερα της
κοινωνιολογικής γνώσης αλλά και της επίδρασης της
κοινωνίας στην ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως
το Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής
και Ερευνητικών Υποδομών» είναι τα ακόλουθα επιστη−
μονικά αντικείμενα:
1. Η μεθοδολογία οι μέθοδοι και οι τεχνικές της εμπει−
ρικής έρευνας.
2. Η πληροφορική τεχνολογία και ειδικότερα ο σχε−
διασμός μοντέλων δεδομένων
3. Η στατιστική
4. Η κοινωνική δημογραφία
5. Η κοινωνιολογία της γνώσης
6. Οι θεωρίες για την Κοινωνία της Πληροφορίας
7. Η ποιοτική έρευνα και οι τεχνικές της
8. Ο συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) που υπηρετούν
στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και των οποίων το γνωστικό
αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα ερευ−
νητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μέλη του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ),
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού
προσωπικού που τοποθετούνται στο Εργαστήριο με
διαδικασία σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις, καθώς
επίσης και από υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχια−
κούς φοιτητές και επιστημονικούς συνεργάτες.

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περι−
λαμβάνονται: ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχι−
ακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργα−
στηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του,
η μέριμνα για την στελέχωση, την οικονομική διαχεί−
ριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου,
η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για
τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και
τον κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή κάθε εξερχόμενου
εγγράφου, η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος
του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς
και η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και
Ερευνητικών Υποδομών.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπι−
στημίου για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότε−
ρα για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των
εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προ−
γραμμάτων.
Το εργαστήριο διαθέτει την κατάλληλη και επαρκή
υλικοτεχνική υποδομή για την επίτευξη των σκοπών
του που ανανεώνεται κάθε φορά ανάλογα με τους δι−
αθέσιμους πόρους.
Στόχος του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη ερευνητι−
κών υποδομών για την υποστήριξη της εμπειρικής έρευ−
νας. Οι εγκαταστάσεις και οι υλικοτεχνικές ερευνητικές
υποδομές του εργαστηρίου θα του επιτρέψουν να:
α) Λειτουργεί ως Αρχείο Δεδομένων
Το εργαστήριο θα αναπτύξει ένα Αρχείο Δεδομένων
και Δεικτών. Στο Αρχείο θα φυλάσσονται δεδομένα που
θα παράγονται από ερευνητικές ομάδες του εργαστη−
ρίου αλλά και άλλων φορέων καθώς και δεδομένα από
άλλες πηγές μετά από τον ποιοτικό έλεγχο και την
ταξινόμηση τους. Ποιο συγκεκριμένα στο εργαστήριο
είναι δυνατόν να αναπτυχθούν ένα πλήθος από θεμα−
τικές βάσεις δεδομένων σε συνεργασία και με τα άλλα
εργαστήρια του Τμήματος καθώς και με ερευνητικές
ομάδες που ειδικεύονται στο συγκεκριμένο θεματικό
αντικείμενο.
Το εργαστήριο, μέσω των υποδομών που θα αναπτύ−
ξει, θα παρέχει πληροφορίες για την κοινωνική έρευνα.
Θα παρέχει ακόμη πληροφορίες για τα ερευνητικά έργα
στο πλαίσιο των οποίων παράγονται τα δεδομένα, για
τους φορείς και το ερευνητικό δυναμικό που συμμετέ−
χουν στην παραγωγή των δεδομένων καθώς και για τα
αποτελέσματα τους. Οι πληροφορίες αυτές διευκολύ−
νουν τον ερευνητή να εντοπίσει γρήγορα τα δεδομένα
και τα ερευνητικά αποτελέσματα που τον ενδιαφέρουν
και να πληροφορηθεί για τις δυνατότητες πρόσβασης
σε αυτά. Αποτελεί επίσης πολύτιμο εργαλείο στο σχε−
διασμό νέων εμπειρικών ερευνών
β) Συμβάλει στη διάχυση και αξιοποίηση των αποτε−
λεσμάτων της εμπειρικής έρευνας
Η ανάπτυξη της σύγχρονης εμπειρικής έρευνας απο−
κτά όλο και περισσότερο συγκριτική διάσταση. Εξαρ−
τάται επομένως όλο και περισσότερο από τις ανταλ−
λαγές και την ανάπτυξη σταθερών εθνικών και διεθνών
δικτύων. Το εργαστήριο θα συνεργάζεται συστηματικά
με άλλους φορείς για την ανταλλαγή δεδομένων και
δεικτών που χρησιμοποιούνται σε μελέτες ή έρευνες
αλλά και για τον κατάλληλο μετασχηματισμό τους
ώστε να καταστούν αξιοποιήσιμα από τρίτους (μετά−
φραση, οργάνωση σύμφωνα με διεθνή πρότυπα κ.λπ.).
Το εργαστήριο θα αναπτύξει δευτερογενή έρευνα με
αντικείμενο ομοιογενοποίηση, τη ταξινόμηση και την
συμπληρωματική τεκμηρίωση των εμπειρικών ερευνών
βελτιώνοντας έτσι όχι μόνο την πρόσβαση αλλά και
τη δυνατότητα αξιοποίησης των διαθέσιμων ερευνών
από τρίτους.
γ) Παρέχει τα μέσα για την υποστήριξη της εμπειρικής
κοινωνικής έρευνας
Πιο συγκεκριμένα:
Θα παρέχει ένα περιβάλλον διαχείρισης και επεξερ−
γασίας των δεδομένων
Το εργαστήριο θα αναπτύσσει και θα διαθέτει στους
ερευνητές ένα πλήθος από εργαλεία και τεχνικές που
απαιτούνται τόσο για την δευτερογενή ανάλυση και
επεξεργασία των δεδομένων όσο και για τον σχεδιασμό
και την τεκμηρίωση νέων αξιόπιστων εμπειρικών ερευ−
νών. Τα εργαλεία αυτά θα παρέχονται ολοκληρωμένα
σε ένα ενιαίο περιβάλλον χωρίς προβλήματα συμβατό−
τητας. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου περιβάλλοντος είναι
ιδιαίτερα κρίσιμη για την συγκριτική έρευνα.
Θα βελτιώνει τις δυνατότητες πρόσβασης σε κοινω−
νικά δεδομένα
Η παραγωγή των κοινωνικών δεδομένων έχει σε μεγά−
λο βαθμό αυτονομηθεί από την ανάλυση. Έτσι η ανάλυση
συχνά βασίζεται σε δεδομένα σημαντικών παραγωγών
δεδομένων, όπως είναι οι στατιστικές υπηρεσίες των
διαφόρων χωρών, ο ΟΟΣΑ η EUROSTAT, τα Αρχεία Κοι−
νωνικών Δεδομένων διάφορες χώρες κ.λπ.. Τα δεδομένα
αυτών των οργανισμών συνήθως δεν διατίθενται δωρεάν
στους χρήστες, ενώ συχνά διατίθενται μόνο σε οργα−
νισμούς και όχι σε άτομα. Έτσι μεμονωμένοι ερευνητές,
φοιτητές ή νέοι επιστήμονες δεν μπορούν ή δυσκολεύ−
ονται να διασφαλίσουν πρόσβαση στα δεδομένα. Ακόμη
όμως και όταν δεν υφίστανται οικονομικοί περιορισμοί
τα προβλήματα προστασίας του απορρήτου και των
προσωπικών δεδομένων βάζουν σοβαρούς φραγμούς
στην πρόσβαση. Η λειτουργία του εργαστηρίου μπορεί
να συμβάλει αποφασιστικά στην εξασφάλιση καλύτερων
όρων πρόσβασης σε συνεννόηση με τους παραγωγούς
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το απόρρητο, την προστα−
σία των προσωπικών δεδομένων μέσα από το απαιτούμε−
νο περιβάλλον ελεγχόμενης πρόσβασης στα δεδομένα.
Θα παρέχει ψηφιακό περιεχόμενο για την δευτερο−
γενή κυρίως ανάλυση
Το εργαστήριο θα συμβάλει στην ανάπτυξη ειδικού
ψηφιακού περιεχομένου όπως είναι τα πρότυπα για την
οργάνωση και την τεκμηρίωση των δεδομένων, η ορολο−
γία, ειδικά συστήματα οργάνωσης και ταξινόμησης της
γνώσης. Θα συμβάλει ακόμη στην ανάπτυξη αξιόπιστων
συστημάτων μέτρησης. Το εργαστήριο θα αναπτύσσει
ακόμη τους απαιτούμενους ταξινομικούς θησαυρούς
που διασφαλίζουν στους χρήστες την αναζήτηση και
την πλοήγηση στη γνώση.
Θα παρέχει μεθοδολογική και τεχνολογική υποστήριξη
για τη διενέργεια της εμπειρικής έρευνας
Η συγκριτική έρευνα και η δευτερογενής ανάλυση
και επεξεργασία δεδομένων απαιτεί ειδικές μεθοδο−
λογικές και τεχνολογικές γνώσεις τις οποίες συχνά οι
ερευνητές δεν διαθέτουν σε ικανοποιητικό βαθμό. Το
εργαστήριο θα τους παρέχει την απαιτούμενη τεχνο−
γνωσία και υποστήριξη, ενώ παράλληλα θα διεξάγει
έρευνα για την περαιτέρω ανάπτυξη της γνώσης στο
συγκεκριμένο πεδίο.
Θα συμβάλλει στην τυποποίηση των δεδομένων και
των μεταδεδομένων. 
Το εργαστήριο θα εξασφαλίσει την τυποποίηση και τη
συγκρισιμότητα των κοινωνικών δεδομένων, που είναι
ιδιαιτέρως κρίσιμος παράγων για την χρησιμοποίηση
τους από την δημόσια διοίκηση και την υποστήριξη
αποφάσεων. Θα παρέχει συγκρίσιμα δεδομένα και δεί−
κτες τόσο για διάφορες χώρες όσο και για διάφορους
τομείς κοινωνικού ενδιαφέροντος. Η συγκρισιμότητα
των δεδομένων βασίζεται στη χρήση σταθερών ταξι−
νομικών συστημάτων και μοντέλων δεδομένων καθώς
και στην ανάπτυξη μεθόδων, προτύπων και διαδικασιών,
τυποποίησης και ομογενοποίησης.
δ) Λειτουργεί ως ερευνητικός φορέας στο πεδίο των
ερευνητικών υποδομών
Η χρήση ερευνητικών υποδομών στην εμπειρική έρευ−
να επιφέρει σοβαρές μεταβολές στην ίδια την μεθοδο−
λογία της. Για αυτό το λόγο η ανάπτυξη νέων ερευνητι−
κών υποδομών δεν απαιτεί μόνο αναπτυξιακό αλλά και
ερευνητικό έργο. Η ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών
θεωρείται σήμερα πεδίο ύψιστης προτεραιότητας για
την Ευρωπαϊκή Έρευνα. Το εργαστήριο θα συμμετέχει
στην έρευνα με αντικείμενο την μεθοδολογία της συ−
γκριτικής εμπειρικής έρευνας την ανάπτυξη ερευνητικών
υποδομών για τις κοινωνικές επιστήμες.

Άρθρο 6
Λειτουργία (κανόνες λειτουργίας του Εργαστηρίου)
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί, κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου και σε χώρους που παραχωρούνται
σ’αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού, που είναι αναγκαίος για
την διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από την διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα
στην χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει
λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ορ−
γάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή
των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών επισκεπτών)
στους χώρους καθώς και την προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο από το προσωπικό του Εργαστηρίου
ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή.
Κινητά όργανα και σκευή, τα οποία παραδίδονται για
την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρη−
σιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα−
στηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα
18 Ν. 1268/1982 και 5 του Π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και 2, παρ.
1, εδ. Δ΄ του Ν. 1674/1986 (Α΄ 203) όπως αυτά ισχύουν.

Άρθρο 7
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
α. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων
γ. Εκπαιδευτικά προγράμματα δια βίου μάθησης
(e−learning, θερινά σχολεία, επιμορφωτικά σεμινάρια).
δ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984
ε. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο−
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα
στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κλη−
ροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου,
ζ. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
η. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλλη−
λογραφίας.
• Βαθμολόγιο φοιτητών.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει−
δικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 6 Αυγούστου 2015

Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣΑΠΟΦΑΣΗ
Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Φυ−
σιολογίας και Φαρμακολογίας» στο Τμήμα Νοσηλευ−
τικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και
Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ
258/8−12−2014, τ.Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/28−5−2013,
τ.Α΄) «Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργη−
ση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπι−
στήμιο Πελοποννήσου».
3. Το απόσπασμα πρακτικών της 16ης συνεδρίασης
της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης
Κίνησης και Ποιότητας Ζωής (4−5−2015).
4. Την απόφαση 10/3−7−2015 της 77ης συνεδρίασης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχετικά 
με την έγκριση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Φυ−
σιολογίας και Φαρμακολογίας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98, τ.Α΄).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί
αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστή−
ριο Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας» στο Τμήμα Νοση−
λευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης
και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
και τον καθορισμό του εσωτερικού του κανονισμού ως
ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστη−
μίου Πελοποννήσου, το εργαστήριο με την ονομασία
«Εργαστήριο Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας» και
με τη διεθνή ονομασία «Laboratory of Physiology and
Pharmacology”, το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευ−
νητικές ανάγκες του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πα−
νεπιστημίου Πελοποννήσου σε θέματα που σχετίζονται
άμεσα ή έμμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα: Φυσιολο−
γία του Ανθρώπου, Φυσιολογία της Άσκησης, Φαρμακο−
λογία, Μοριακή Φαρμακολογία, Κλινική Φαρμακολογία,
Φαρμακογενετική, Ανοσοφαρμακολογία, Τοξικολογία.

Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου «Εργαστήριο Φυσι−
ολογίας και Φαρμακολογίας» είναι να αποτελέσει έναν
επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής πρωτογε−
νούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονι−
κής γνώσης καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και
ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το αντικείμενο του ερ−
γαστηρίου θα είναι η έρευνα και η μελέτη στα γνωστικά
αντικείμενα της «Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας» και
ειδικότερα στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης
έρευνας, κλινικών ερευνών, κλινικών δοκιμών φαρμάκων,
μετρήσεις θεραπευτικών επιπέδων φαρμάκων, έλεγχος
ανίχνευσης ψυχοδραστικών (εξαρτησιογόνων) ουσιών
και οινοπνεύματος, βασικής έρευνας με χρήση πειραμα−
τοζώων κλπ. Πρόκειται για ένα έντονα διεπιστημονικό
πεδίο ανάπτυξης δραστηριοτήτων το οποίο βρίσκεται
στο επίκεντρο πολλών ερευνητικών και διδακτικών δρά−
σεων του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.

Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται
στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοι−
τητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την
εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμ−
μάτων στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου. Πιο
συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Εργα−
στηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
¾ Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα
της Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας.
¾ Ανάπτυξη και διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης
έρευνας, αυτοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμε−
νων ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα συναφή
με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Ερ−
γαστηρίου.
¾ Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήμα−
τος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε
θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο της δραστηρι−
ότητας του Εργαστηρίου.
¾ Ανάπτυξη συνεργασιών με Ινστιτούτα, Κέντρα
ερευνών, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και επιστημονικούς και
λοιπούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, των
οποίων οι στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλο−
συμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
¾ Παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
¾ Δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, μελετών, βι−
βλίων, μονογραφιών κ.λπ. γύρω από τα γνωστικά αντι−
κείμενα του Εργαστηρίου.
¾ Οργάνωση ή συνδιοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων,
συμποσίων, συνεδρίων και διαλέξεων για την προα−
γωγή της γνώσης και την προώθηση των στόχων του
Εργαστηρίου.
¾ Οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολείων και
άλλων συναφών πρωτοβουλιών γύρω από τα γνωστικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου.
¾ Εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών,
σε θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο.
¾ Ενίσχυση της βιβλιογραφικής και τεχνολογικής
υποδομής στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημί−
ου Πελοποννήσου για την υποστήριξη της διεξαγωγής
της έρευνας.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται από
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό που υπηρετεί στο
Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
στο χώρο του οποίου λειτουργεί. Το προσωπικό απο−
τελείται από τον Διευθυντή και μέλη του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Νοση−
λευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που η επι−
στημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά και
ερευνητικά ενδιαφέροντα του οικείου εργαστηρίου. Το
λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέλη Ειδικού και
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κα−
θώς και εξωτερικούς συνεργάτες, επιστήμονες με συνά−
φεια στον χώρο της Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας,
νοσηλευτές και λοιπούς επιστήμονες υγείας με ενδια−
φέροντα στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
Η τοποθέτηση στο εργαστήριο των μελών του Διδακτι−
κού Ερευνητικού Προσωπικού και των μελών του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού γίνεται με τη δια−
δικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας,
ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
Το «Εργαστήριο Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας»
διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που ορίζεται με τη δια−
δικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, ο συντονισμός του
διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και ερευνη−
τικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή
στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής, του
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου
και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την
υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων
του Τμήματος Νοσηλευτικής σε χώρους του οποίου
λειτουργεί το Εργαστήριο, η μέριμνα για τη στελέχωση
και την οικονομική διαχείριση των πόρων του εργα−
στηρίου, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του
εργαστηρίου, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου
απολογισμού των δραστηριοτήτων και η υπογραφή
κάθε εξερχόμενου εγγράφου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Χώροι εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι οι χώ−
ροι που παραχωρούνται από το Πανεπιστήμιο Πελοπον−
νήσου για τη διεξαγωγή του διδακτικού – ερευνητικού
του έργου ή χώροι που μπορούν να παραχωρηθούν από
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς προς το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου για το σκοπό αυτό. Στο χώρο του Ερ−
γαστηρίου γίνεται η εγκατάσταση των οργάνων και
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος
για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, διδακτι−
κού−ερευνητικού έργου και ερευνητικών προγραμμάτων.
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λει−
τουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στο χώρο
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του
Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων, λοιπού εξοπλισμού και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση Η/Υ και
άλλων οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών,
επισκεπτών) στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κα−
νόνες ασφαλείας, καθώς και την προστασία του εξο−
πλισμού, υλικών και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου
από βλάβες.
4. Η χρήση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέ−
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που
διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά
όργανα και συσκευές οι οποίες παραχωρούνται για τη
διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση
τους, στην κατάσταση που είχαν παραχωρηθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου−
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση−
γήσεως του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 7
Έσοδα – Πόροι
Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται
αποκλειστικά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 96
του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258/8−12−2014), και ειδικότερα από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
δ. Τις κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές, παρα−
χωρήσεις και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προ−
έρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά
πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για
τους σκοπούς των Εργαστηρίων, γενικότερα, και του
οικείου Εργαστηρίου, ειδικότερα.
ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
στ. Τη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου−
δών και Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών του Τμή−
ματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
ζ. Την οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχο−
λείων, σεμιναρίων και άλλων συναφών πρωτοβουλιών.
η. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους
έργων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από την
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστη−
μίου Πελοποννήσου).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Φυσιολογίας και
Φαρμακολογίας τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοι−
χεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονο−
μικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών
βιβλίων, περιοδικών και εξοπλισμού, αρχείο ερευνητικών
προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτό−
κολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο, τα οποία κρίνονται απα−
ραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου
ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 9
Τίτλος – Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Φυ−
σιολογίας – Φαρμακολογίας». Αυτός ο τίτλος, καθώς
και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου ανα−
γράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο και
δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτε−
ρικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και στον
εσωτερικό «Εργαστήριο Φυσιολογίας και Φαρμακολογί−
ας» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το αντίστοιχο
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ−
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 7 Αυγούστου 2015

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved