ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας ιδρύεται στο Αγρίνιο
Αθήνα 11.11.2015, 23:54

Εκκλησιαστικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας Μανουήλ Πανσέληνος» της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας ιδρύεται στο Αγρίνιο, επί της οδού Μελεάγρου αρ. 30, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με την απόφαση, σκοπός του Ιδρύματος είναι η ανάπτυξη των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των σπουδαστών, παρέχοντας τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις περί την Αγιογραφίαν. Στόχος είναι η Σχολή να καταστεί όχι μόνον τεχνικό και επαγγελματικό εργαστήριον, αλλά εργαστήριον επιστημονικής γνώσεως δια την παραδοσιακήν ημών ζωγραφικήν (αρχαίαν, ελληνιστικήν, βυζαντινήν, μεταβυζαντινήν και λαϊκήν).

Τα διδασκόμενα μαθήματα έχουν ως εξής:
A' έτος σπουδών
Μηνιαίες ώρες διδασκαλίας
1. Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα (Β' τετράμηνο)
2. Θεωρία Χορού (Ρυθμολογία – Προοπτική)
3. Ιστορία τέχνης
4. Διάλεξη
Β΄ έτος σπουδών
1. Χρώμα (Α' και Β' τετράμηνο) (Κρητική Σχολή)
2. Φορητή Εικόνα
3. Βυζαντινό Σχέδιο
4. Βυζαντινή Επιγραφική
5. Θεωρία Χώρου (Οπτική Αντίληψη)
6. Ιστορία Τέχνης
7. Ειδικά Θέματα Αγιογραφίας (Διάλεξη)
Γ΄ έτος σπουδών
1. Φορητή Εικόνα (Μακεδονική Σχολή)
2. Μινιατούρα
3. Βυζαντινή Διακοσμητική
4. Ιστορία Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής
5. Ιστορία Αγιογραφίας
6. Ειδικά Θέματα Αγιογραφίας (Διάλεξη)
Δ΄ έτος σπουδών
1. Τοιχογραφία (Για το Α' τετράμηνο)
2. Σύνθεση
3. Ιστορία Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής
4. Ιστορία Αγιογραφίας
5. Ειδικά Θέματα Αγιογραφίας
6. Σεμινάρια Τελειοφοίτων (Διάλεξη)
Κάθε εβδομαδιαία διδακτική ημέρα ισοδυναμεί με διδακτική μονάδα.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2765/2179/8.10.2015 (1)
Σύσταση και λειτουργία Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό
την επωνυμία «ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ» της Ιεράς Μητροπόλεως
Αιτωλίας και Ακαρνανίας.
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχουσα υπ’ όψει:
1) Τα άρθρα 1 παρ. 4, 29 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί
του καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 146/1977), όπως έχουν τροποποιηθεί με το
άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11.2.2014).
2) Τας υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς
το χριστεπώνυμον πλήρωμα, αι οποίαι απορρέουν εκ
των Ευαγγελικών επιταγών, των Ιερών Κανόνων και των
νόμων του Κράτους.
3) Τας υφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς και πνευ−
ματικάς ανάγκας της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και
Ακαρνανίας. Proslipsis.gr
4) Τας υπ’ αριθ. πρωτ. 273/19.3.2015 και 474/3.6.2015
Προτάσεις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας
και Ακαρνανίας Κοσμά.
5) Την Jπό 4.5.2015 Γνωμοδότησιν του Νομικού Γρα−
φείου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6) Την από 10.9.2015 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς
Συνόδου, αποφασίζει: συνιστά εις την Ιεράν Μητρόπο−
λιν Αιτωλίας και Ακαρνανίας Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα,
η οργάνωσις, διοίκησις, διαχείρισις και λειτουργία του
οποίου θα διέπεται από τας διατάξεις του επομένου
Κανονισμού:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ»
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Άρθρον 1
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα − Σφραγίδα
Στην περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας
και Ακαρνανίας και υπό την πνευματική και διοικητική
εποπτεία αυτής συνιστάται Εκκλησιαστικό Ίδρυμα υπό
την επωνυμία «ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑ−
ΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ», το οποίο αποτελεί Νομικό Πρό−
σωπο Ιδιωτικού Δικαίου, αυτοτελούς διαχειρίσεως και
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα διέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Το Ίδρυμα έχει έδρα τον Δήμο Αγρινίου και στεγάζεται
σε κτίριο επί της οδού Μελεάγρου αρ. 30.
Το Ίδρυμα έχει δική του κυκλική σφραγίδα, στην περι−
φέρεια της οποίας αναγράφεται: «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙ−
ΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» και έσωθεν οι λέξεις «ΣΧΟΛΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ».

Άρθρον 2
Σκοπός
1. Το Ίδρυμα έχει ως σκοπό την ανάπτυξη των καλ−
λιτεχνικών δεξιοτήτων των σπουδαστών, παρέχοντας
τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις περί
την Αγιογραφίαν. Στόχος είναι η Σχολή να καταστεί όχι
μόνον τεχνικό και επαγγελματικό εργαστήριον, αλλά
εργαστήριον επιστημονικής γνώσεως δια την παραδο−
σιακήν ημών ζωγραφικήν (αρχαίαν, ελληνιστικήν, βυζα−
ντινήν, μεταβυζαντινήν και λαϊκήν).
Ειδικότερα στους σκοπούς τους Ιδρύματος περιλαμ−
βάνονται:
α. Η διδασκαλία, καλλιέργεια και διάδοσις της Ελ−
ληνορθοδόξου πατροπαραδότου Εκκλησιαστικής Βυ−
ζαντινής Αγιογραφίας, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε
πρακτικό επίπεδο.
β. Η εμβάθυνσις εις την θεολογίαν της εικόνος, δια
της μελέτης της ημετέρας Ορθοδόξου πολιτιστικής
κληρονομιάς, αναπτύσσοντας εις τον σπουδαστήν την
συνείδησιν του Έλληνος – Ευρωπαίου πολίτου, ώστε
να μην απολέση – με την ένταξίν του εις την Ηνωμένην
ευρώπη – την εθνική του ταυτότητα ή να αφομοιωθή
πολιτιστικώς και να αποχρωματισθή δογματικώς.
γ. Η ανάδειξις νέων Αγιογράφων.
δ. Η συμπλήρωσις της μορφώσεως και παιδείας περί
την Εκκλησιαστικήν Βυζαντινήν Αγιογραφίαν, καθώς και
η παροχή πάσης φύσεως βοηθείας εις ήδη ολοκληρω−
μένους τεχνίτες Αγιογράφους.
ε. Η υπεύθυνος διδασκαλία της Βυζαντινής Αγιογρα−
φίας, από Καθηγητές Αγιογραφίας και πεπειραμένους
Αγιογράφους.
στ. Η δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος σπου−
δών στην Βυζαντινή Αγιογραφία.
ζ. Η θεωρητική έρευνα και η δημοσίευσις των επιτευγ−
μάτων, αναφορικώς με την προέλευσιν και εξέλιξιν κατά
καιρούς της Εκκλησιαστικής Αγιογραφίας.
η. Η προβολή και έξαρσις του μεγαλείου της εκκλη−
σιαστικής Αγιογραφίας, ως ιερά παράδοση της Ορθο−
δοξίας με εκδηλώσεις, δημόσιες εμφανίσεις και άλλα
πρόσφορα μέσα στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
2. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών το Ίδρυμα
δύναται να οργανώνει και πραγματοποιεί σεμινάρια,
συμπόσια, κ.λπ. να φιλοξενεί σπουδαστές άλλων Σχολών
Βυζαντινής Αγιογραφίας, να διοργανώνει επισκέψεις
και εκδρομές τόσον εις τον ελληνικόν χώρον, όσο και
εις το εξωτερικόν, να συνεργάζεται με άλλους φορείς
ιδιωτικούς ή δημόσιους, όπως ενδεικτικά τα Υπουργεία
Πολιτισμού και Παιδείας, να διοργανώνει επισκέψεις εις
Ιεράς Μονάς και Ιερούς Ναούς της Ελληνικής Επικρα−
τείας και άλλας εκδηλώσεις γενικώτερον.

Άρθρον 3
Διοίκηση
1. Το Ίδρυμα τελεί υπό την πνευματική και διοικη−
τική εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και
Ακαρνανίας και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο
που απαρτίζεται από:
α) Τον εκάστοτε Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρ−
νανίας ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον νόμιμον
αναπληρωτήν του.
β) Τέσσερα πρόσωπα, κληρικούς ή λαϊκούς, που κατοι−
κούν εντός της περιφερείας της Ιεράς Μητροπόλεως Αι−
τωλίας και Ακαρνανίας, που διορίζονται με διετή θητεία
από τον Σεβ. Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και
μπορούν να επαναδιορισθούν.
2. Τα μέλη δεν πρέπει να προέρχονται από το δι−
δακτικό προσωπικό και από τους σπουδαστές, η δε
προσφορά τους είναι άμισθη.
3. Μέλη του Δ.Σ. που παραιτούνται ή δεν ανταπο−
κρίνονται στα καθήκοντά τους ή δεν συμμετέχουν σε
περισσότερες από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή
προβαίνουν σε ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με
τον σκοπό του Ιδρύματος, παύονται και αντικαθίστανται
με νέα μέλη από τον Σεβ. Μητροπολίτη Αιτωλίας και
Ακαρνανίας.
4. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη
συνεδρίασή του, εκλέγοντας Αντιπρόεδρο, Γραμματέα
και Ταμία. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις (3)
μήνες και έκτακτα, όταν παρίσταται ανάγκη, ύστερα
από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εμπεριέχει τα
θέματα της ημερησίας διατάξεως.
5. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται
οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος αυτού ο αναπληρωτής του και δύο (2) μέλη
του, οι δε αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατά πλειο−
ψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος αυτού του νομίμου αναπληρωτή
του.
6. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά,
στα οποία καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνο−
νται, αλλά και οι απόψεις των μειοψηφούντων μελών. Τα
πρακτικά αυτά υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη.

Άρθρον 4
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά
στο Ίδρυμα και ειδικότερα:
α) Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην οργά−
νωση, διοίκηση, λειτουργία, διαχείριση και αξιοποίηση
των εν γένει περιουσιακών στοιχείων και τη διάθεση
των οικονομικών πόρων του Ιδρύματος, καθώς και για
κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του
σκοπού αυτού. Δύναται δε να αναθέτει στον Διευθυντή
της Σχολής ειδικά καθήκοντα και τομείς ευθύνης.
β) Μελετά τρόπους και μεθόδους επίτευξης των σκο−
πών του Ιδρύματος και επιλέγει από αυτούς τους πιο
αποδοτικούς. Proslipsis.gr
γ) Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό των δραστη−
ριοτήτων του Ιδρύματος. Αποφασίζει για κάθε λεπτομέ−
ρεια που αφορά στην οργάνωση των Σπουδών, στους
Τομείς και στα Τμήματα, ως και το αναλυτικό πρόγραμ−
μα των μαθημάτων. Διατηρεί το δικαίωμα να ρυθμίζη και
να αλλάζη τον Κανονισμόν Σπουδών με σκοπόν πάντοτε
την βελτίωσιν της λειτουργίας της Σχολής και συμφώ−
νως προς τας παρουσιαζομένας ανάγκας.
δ) Τον Πρόεδρο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος κατόπιν
ειδικής εντολής του Προέδρου και σε περίπτωση αδυ−
ναμίας παροχής αυτής κατόπιν ειδικής εντολής του Δ.Σ.,
εξαιρουμένων των θεμάτων, αναγομένων σε ζητήματα
κανονικής εποπτείας του τεκμηρίου αρμοδιότητος, και
γενικώς ζητημάτων απτομένων της αρμοδιότητος του
Προέδρου υπό την ιδιότητά του ως Μητροπολίτου.
ε) Μεριμνά για την εξεύρεση οικονομικών πόρων, ώστε
η λειτουργία του Ιδρύματος να είναι περισσότερο απο−
τελεσματική.
στ) Εγκρίνει τις συμβάσεις προμήθειας, υπηρεσιών
και έργου και αποφασίζει για οποιαδήποτε πρόσληψη
αναγκαίου προσωπικού.
ζ) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, στο οποίο αφορά
το Ίδρυμα, έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά στον
παρόντα Κανονισμό.
2. Το Ίδρυμα εκπροσωπείται ενώπιον πάσης αρχής σε
όλες τις έννομες σχέσεις, καθώς και σε όλες του τις
σχέσεις με άλλα Ιδρύματα, Οργανισμούς, Νομικά και
Φυσικά Πρόσωπα από τον Πρόεδρο ή από μέλος αυτού,
ειδικά εξουσιοδοτημένο γι’ αυτόν τον σκοπόν.
3. Ο Πρόεδρος επιβλέπει και καθορίζει τις εργασίες
του Δ.Σ., υπογράφει τη σχετική αλληλογραφία, ως και
τα πρακτικά συνεδριάσεων και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
4. Τον Πρόεδρον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος κατόπιν
ειδικής εντολής του Προέδρου και εις περίπτωσιν αδυ−
ναμίας παροχής αυτής, κατόπιν ειδικής εντολής του Δ.Σ.
εξαιρουμένων των θεμάτων, αναγομένων εις ζητήματα
κανονικής εποπτείας, του τεκμηρίου αρμοδιότητος και
γενικών ζητημάτων απτομένων της αρμοδιότητος του
Προέδρου υπό την ιδιότητά του ως Μητροπολίτου.
5. Ο Γραμματεύς διενεργεί την αλληλογραφίαν της
Σχολής. Τηρεί το πρωτόκολλον και το αρχείον αυτής.
Τηρεί το βιβλίον Μητρώου και προόδου των μαθητών.
Τηρεί το βιβλίον πράξεων του Δ.Σ., συντάσσει τα πρα−
κτικά και τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρον.
6. Ο Ταμίας του Δ.Σ. τηρεί τα απαραίτητα λογιστικά
βιβλία της Σχολής και τα αποδεικτικά στοιχεία εσόδων
και εξόδων. Υπογράφει μετά του Προέδρου τας διπλο−
τύπους αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμής, διενεργεί
καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων με εξουσιοδότησιν
κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. και καταρτίζει τον προϋπο−
λογισμόν και απολογισμόν του Ιδρύματος, τους οποίους
υποβάλλει εις το Δ.Σ. προς ψήφισιν.

Άρθρο 5
Πόροι
Πόροι του Ιδρύματος είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής, η μηνιαία εισφορά των
σπουδαστών, ως και η ετήσια εισφορά από το Ταμείον
της Ιεράς Μητροπόλεως, τις Ενορίες και τις Ιερές Μονές
της οικείας εκκλησιαστικής περιφέρειας, του ποσού
καθοριζομένου από την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και
Ακαρνανίας.
β) Παροχές παρεχόμενες από κρατικούς φορείς, ει−
σφορές Δήμων και Οργανισμών.
γ) Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία
προβλέπουν την ενίσχυση αναλόγων δράσεων.
δ) Δωρεές, εισφορές σε είδος ή σε χρήμα, χορηγίες
από ζώντες, κληρονομίες, κληροδοσίες κινητών και ακι−
νήτων φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και τα
έσοδα που τυχόν προέρχονται από αυτά.
ε) Έσοδα που προέρχονται από την πραγματοποί−
ηση διαφόρων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του
Ιδρύματος.
στ) Κάθε άλλη πρόσοδος προερχόμενη εκ νομίμου
πηγής και μη προβλεπομένης εκ του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 6
Τηρούμενα Βιβλία
Το Ίδρυμα τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία,
ήτοι:
α) Βιβλίον πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχο−
μένων εγγράφων.
β) Βιβλίον πρακτικών του Δ.Σ.
γ) Κτηματολόγιον (βιβλίο ακινήτων ανηκόντων εις την
περιουσίαν του Ιδρύματος).
δ) Βιβλίον Υλικού εις το οποίον καταγράφονται τα
πάγια στοιχεία (κινητά πράγματα), τα οποία ανήκουν
στο Ίδρυμα.
ε) Μαθητολόγιον
στ) Βιβλίον Εξετάσεων
ζ) Βιβλίον Ταμείου
η) Κάθε άλλο αναγκαίο βιβλίο που ορίζεται από την
κείμενη νομοθεσία ή που κρίνεται απαραίτητο από το
Δ.Σ. για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του
Ιδρύματος.

Άρθρο 7
Διευθυντής και Προσωπικόν
Το προσωπικόν του Ιδρύματος είναι έμμισθο ή και
εθελοντικό και προσλαμβάνεται από το Δ.Σ. με πρότα−
ση του Προέδρου του, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.
Του προσωπικού προΐσταται ο Διευθυντής της Σχολής,
ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμον λειτουργίαν
της, την εφαρμογή του προγράμματος και δια την πα−
ρακολούθησιν και επίδοσιν των μαθητών αυτής. Δύναται
να είναι και ο ίδιος μέλος του διδακτικού προσωπικού
της Σχολής. Ο Διευθυντής εισηγείται εις το Δ.Σ., στο
οποίο δύναται να μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, αλλά
εκφράζοντας την γνώμη του.

Άρθρον 8
Οργάνωση Σπουδών
Η Σχολή είναι μονοτμηματική και απαρτίζεται από
δύο τομείς:
Α. Τομεύς Αγιογραφίας (δια όλα τα έτη)
Β. Τομεύς Θεωρητικών (δια όλα τα έτη)
Η Σχολή είναι εργαστηριακή, δηλαδή κύρια διδακτική
μονάδα είναι το εργαστήριο, εις το οποιόν ο εκάστοτε
διδάσκων μεταδίδει ουχί μόνον τεχνικάς γνώσεις, αλλά
και μία ορισμένη αντίληψιν δια την τέχνην.
Τα εργαστηριακά μαθήματα συμπληρώνονται με τα
θεωρητικά, τα οποία ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος
να παρακολουθήση ή και να εξετασθή.
Η επιστημονική εμβάθυνσις και εξειδίκευσις, κυρίως
εις τα θεωρητικά θέματα, μεθοδεύεται δια τους τελει−
οφοίτους με προαιρετικά σεμινάρια.
Η Σχολή οργανώνει ειδικάς εκδηλώσεις δια την προ−
βολήν και δημοσιοποίησιν των έργων των σπουδαστών.
Λαμβάνουν επίσης μέρος εις πανελληνίους διαγωνι−
σμούς και εκδηλώσεις.
Αι σπουδαί στη Σχολή είναι τετραετείς και ολοκλη−
ρώνονται εις ετησίους κύκλους διδασκαλίας, κατά το
πρότυπον των αναλόγων Ανωτάτων Σχολών. Κατόπιν
επιτυχούς ολοκληρώσεως των σπουδών, η Σχολή χορη−
γεί βεβαίωσιν σπουδών, όπου και εκτίθεται αναλυτικώς
η βαθμολογία των μαθημάτων όλων των ετών.
Τα διδασκόμενα μαθήματα έχουν ως εξής:
Ά έτος σπουδών
Μηνιαίες ώρες διδασκαλίας
1. Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα (Β΄ τετράμηνο)
2. Θεωρία Χορού (Ρυθμολογία – Προοπτική)
3. Ιστορία τέχνης
4. Διάλεξη
Β΄ έτος σπουδών
1. Χρώμα (Α΄ και Β΄ τετράμηνο) (Κρητική Σχολή)
2. Φορητή Εικόνα
3. Βυζαντινό Σχέδιο
4. Βυζαντινή Επιγραφική
5. Θεωρία Χώρου (Οπτική Αντίληψη)
6. Ιστορία Τέχνης
7. Ειδικά Θέματα Αγιογραφίας (Διάλεξη)
Γ΄ έτος σπουδών
1. Φορητή Εικόνα (Μακεδονική Σχολή)
2. Μινιατούρα
3. Βυζαντινή Διακοσμητική
4. Ιστορία Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής
5. Ιστορία Αγιογραφίας
6. Ειδικά Θέματα Αγιογραφίας (Διάλεξη)
Δ΄ έτος σπουδών
1. Τοιχογραφία (Για το Α΄ τετράμηνο)
2. Σύνθεση
3. Ιστορία Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής
4. Ιστορία Αγιογραφίας
5. Ειδικά Θέματα Αγιογραφίας
6. Σεμινάρια Τελειοφοίτων (Διάλεξη)
Κάθε εβδομαδιαία διδακτική ημέρα ισοδυναμεί με δι−
δακτική μονάδα.

Άρθρον 9
Τροποποίηση του Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση της
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ύστερα από
πρόταση του Σεβ. Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρ−
νανίας. Προηγείται απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Άρθρον 10
Κατάργηση του Ιδρύματος
Το Ίδρυμα διαλύεται ή καταργείται όταν καθίσταται
αδύνατη η λειτουργία του ή όταν δεν εκπληρώνει την
αποστολή και τον σκοπό του ή παρεκκλίνει αυτών. Η
κατάργηση διενεργείται με απόφαση της Ιεράς Συνό−
δου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατόπιν προτάσεως
του Σεβ. Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Στην
περίπτωση αυτή προηγείται αιτιολογημένη ομόφωνη
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
Η απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της
Ελλάδος περί καταργήσεως δημοσιεύεται στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο Δελτίο της
Εκκλησίας της Ελλάδος «Εκκλησία».
Μετά την κατάργηση του Ιδρύματος όλα τα περιου−
σιακά στοιχεία αυτού καταγράφονται και περιέρχονται
αυτοδικαίως στο Νομικό Πρόσωπο της Ιεράς Μητροπό−
λεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Άρθρον 11
Έναρξη Ισχύος του Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός ισχύει από της δημοσιεύσεως
αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Ο Κα−
νονισμός και κάθε τροποποίηση αυτού δημοσιεύεται
επίσης και δια του επισήμου Δελτίου της Εκκλησίας
της Ελλάδος «Εκκλησία».

Άρθρο 12
Κάλυψις δαπάνης
Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της
Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και στο περιοδικό «Εκκλησία».

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved