ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Εκλογές για το αξίωµα του Πρύτανη στο Πανεπιστήµιο Κρήτης

Αθήνα 17.11.2015, 06:14

Εκλογές για το αξίωµα του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Κρήτης προκηρύσσει το ίδρυμα. Θα λάβουν χώρα την 15η ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη από 10:00 έως 18:00 σε δύο εκλογικά Τµήµατα (ανά ένα σε Ρέθυµνο και Ηράκλειο).

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α: http://www.uoc.gr
Πληροφορίες : Ι. Τζανταρολάκη
Τηλέφωνο:28310.77907 * FAX:28310.77909
E-mail: syglhtos@admin.uoc.gr
Ρέθυµνο-Ηράκλειο, 13 Νοεµβρίου 2015
Αριθµ. Γενικού Πρωτ.: 13.820/13.11.2015

ΠΡΟΣ
τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες του Πανεπιστηµίου Κρήτης
(µε τη φροντίδα των Γραµµατειών των οικείων Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων)

ΡΕΘΥΜΝΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Κρήτης (Συνεδρίαση 345η/13-11-2015)
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09.2011,τ.Α’) όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.08.2012/ τ.Α’) και µε το άρθρο 6 της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχόµενου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ 127/08.10.2015/τ.Α’), τις διατάξεις της Υ.Α. Φ.122.1/908/144145/Β2 «Κωδικοποίηση
διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. και σύστηµα ταξινοµικής ψήφου» (ΦΕΚ
3048/16.11.2012/τ.Β’) και τις διατάξεις της Υ.Α. Φ.122.1/184/16376/Β2 «∆ιαδικασία ανάδειξης των
µονοµελών οργάνων των ΑΕΙ µέσω εκλογικής διαδικασίας µε ηλεκτρονική ψήφο» (ΦΕΚ 353/19.02.2013/τ.Β΄).

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Εκλογές για το αξίωµα του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Κρήτης που θα λάβουν χώρα την 15η ∆εκεµβρίου
2015, ηµέρα Τρίτη από 10:00 έως 18:00 σε δύο εκλογικά Τµήµατα (ανά ένα σε Ρέθυµνο και Ηράκλειο)
σύµφωνα µε όσα διαλαµβάνονται στο άρθρο 8 του Ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 2 του Ν.4076/2012 (Α’ 159) και µε το άρθρο 6 της ΠΝΠ της 08.10.2015 (ΦΕΚ Α’ 127).

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Οι υποψήφιοι για το αξίωµα του Πρύτανη πρέπει να είναι καθηγητές πρώτης βαθµίδας του Πανεπιστηµίου
Κρήτης.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον της Συγκλήτου του Ιδρύµατος το
αργότερο έως την 27η Νοεµβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα γίνει µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
[α] Αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου, µε κατάθεση υπογεγραµµένης αίτησης - βάσει του
συνηµµένου στην προκήρυξη υποδείγµατος - στη Γραµµατεία της Συγκλήτου στο Ρέθυµνο ή στο Ηράκλειο
[(Υπεύθυνες κ.κ. Ιωάννα Τζανταρολάκη (Ρέθυµνο) και Ελένη Σαλούστρου (Ηράκλειο)].
[β]Με συστηµένη επιστολή στη Γραµµατεία της Συγκλήτου του Ιδρύµατος στο Ρέθυµνο ή στο Ηράκλειο. Στην
περίπτωση αυτή η επιστολή θα πρέπει να περιέλθει στις ως άνω δύο Γραµµατείες πριν από την ως άνω
καταληκτική της προθεσµίας ηµέρα και ώρα. 
[γ] Με ηλεκτρονική αίτηση στο email: syglhtos@admin.uoc.gr Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποσταλεί
επίσης έντυπη αίτηση µε όλα τα προβλεπόµενα έγγραφα σε έντυπη µορφή.
Την αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύουν:
1. Αντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο ∆ιαβατηρίου.
2. Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα.
3. Υπεύθυνη δήλωση για το ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου/της υποψήφιας κωλύµατα
εκλογιµότητας.
Οι υποψήφιοι µπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής.
Η παραίτηση γίνεται µε γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται στη Σύγκλητο του Ιδρύµατος.
Για την καταγραφή των υποψηφιοτήτων και των παραιτήσεων τηρείται ειδικό πρωτόκολλο στη Γραµµατεία της
Συγκλήτου του Ιδρύµατος, από το οποίο προκύπτει η ηµεροµηνία υποβολής της υποψηφιότητας και παραίτησης
από αυτή.

Β. ΕΥΘΥΝΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει τριµελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, µε ισάριθµα
αναπληρωµατικά µέλη, η οποία θα συγκροτηθεί µε απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος την 1
η ∆εκεµβρίου 2015 ηµέρα Τρίτη.
Για την ανακήρυξη των υποψηφίων η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις
του νόµου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύµατα
εκλογιµότητας.
Η ανακήρυξη των υποψηφίων για το αξίωµα του Πρύτανη θα γίνει από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
µέσα σε δύο ηµέρες από τη συγκρότησή της. Με επιµέλεια της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής αναρτάται
στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύµατος ο πίνακας των υποψηφίων και σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα
αυτών, εφόσον οι υποψήφιοι συναινούν στην ανάρτηση των βιογραφικών τους σηµειωµάτων. Το σύντοµο
βιογραφικό σηµείωµα και η γραπτή συναίνεση ανάρτησής του συνοδεύουν την αίτηση υποψηφιότητας.

Γ. ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Ο Πρύτανης εκλέγεται από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του ιδρύµατος µε άµεση, µυστική
και καθολική ψηφοφορία και διορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου του Ιδρύµατος που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων εκδίδει διαπιστωτική πράξη
για το διορισµό του Πρύτανη.
Το εκλογικό δικαίωµα ασκούν µόνο όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους, µε βάση τους
οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρµόδια
υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύµατος, ήτοι τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού, και εγκρίνονται από τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία
διεξαγωγής των εκλογών.
Μετά την έγκριση, οι εκλογικοί κατάλογοι θα παραδοθούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Για τυχόν
αλλαγές στον αριθµό των µελών του εκλογικού σώµατος, π.χ. λόγω παραιτήσεων, µετά την οριστικοποίηση των
καταλόγων, θα ενηµερώνεται έγκαιρα η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

∆. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Η ψηφοφορία διεξάγεται ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που κατά την εκλογική
διαδικασία της Τρίτης 15ης ∆εκεµβρίου 2015 κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων, η εκλογή θα επαναληφθεί την επόµενη ηµέρα (Τετάρτη 16 ∆εκεµβρίου
2015) µεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών
διαδικασιών, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα διεξάγει την εκλογική διαδικασία µέσω ηλεκτρονικής
ψήφου, την Πέµπτη 17 ∆εκεµβρίου 2015.
Σε περίπτωση που κατά την εκλογική διαδικασία µέσω ηλεκτρονικής ψήφου κατά την ηµεροµηνία αυτή
(Πέµπτη, 17 ∆εκεµβρίου 2015) κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των
εγκύρων ψήφων, η εκλογή θα επαναληφθεί την επόµενη ηµέρα, Παρασκευή 18 ∆εκεµβρίου 2015, µεταξύ των
δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων. 

Ε. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών µπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραµµένος στους
εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύµατος και β) οι υποψήφιοι ή κατ’ εξουσιοδότησή τους ορισµένοι
αντιπρόσωποι.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής έως τη σύνταξη του
πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογηµένα η
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία απευθύνονται.
Ειδικώς, οι ενστάσεις που εµπίπτουν στην περίπτωση (α) της επόµενης παραγράφου υποβάλλονται ενώπιον της
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, η
οποία αποφαίνεται αιτιολογηµένα επ’ αυτών το αργότερο µέσα σε τέσσερις (4) ηµέρες από την υποβολή τους
και επί αποδοχής αυτών αναµορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εµφανές σηµείο του
Ιδρύµατος, µέσα στην ίδια προθεσµία.
Λόγους ένστασης θεµελιώνουν αποκλειστικά:
α) Η έλλειψη νόµιµων προσόντων και η συνδροµή κωλυµάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και
γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόµου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων,
β) η παραβίαση των διατάξεων του νόµου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του
εκλογικού αποτελέσµατος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων και
γ) η ακυρότητα ή η εσφαλµένη καταµέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλµένη διαλογή των ψήφων.
Η παρούσα προκήρυξη να καταχωρηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στον ιστότοπο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, να ανακοινωθεί σε όλη την Πανεπιστηµιακή
Κοινότητα µέσω του NEWS UNIVERSITY OF CRETE, να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων σε όλα τα
εµφανή σηµεία του Ιδρύµατος, και να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆Ι@ΓΕΙΑ.

Ο Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ο Σ Τ Η Σ  Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Υ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved