ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Τροπολογίες του υπουργείου Παιδείας για στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς


Αθήνα 1.12.2015, 13:36

Μόλις την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης διαβεβαίωνε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να καταθέσει τροπολογίες για θέματα παιδείας στο νομοσχέδιο για τα βοσκοτόπια. Σήμερα κατέθεσε δύο. Μία που αφορά επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, όπου επαναφέρεται η συνέντευξη, και μία για θέματα εκπαιδευτικών. Για την πρώτη η Νέα Δημοκρατία ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία.

* Ακολουθούν οι τροπολογίες του υπουργού Παιδείας.


ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Άρθρο ….
Θέματα μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
1. Η παράγραφος 2 της περίπτωσης Ε΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από πέντε (5) σχολικά έτη».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α’ 118), αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προ-κειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα. 
Κατ’ εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται: α) σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτές ορίζονται στον Οργανισμό του Υπουργείου όπως εκάστοτε ισχύει, β) στις Περιφερειακές  Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης, γ) στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δ) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ε) στην Αρχή  Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), στ) στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) καθώς και ζ) στις Επιτελικές  Δομές  Ε.Σ.Π.Α. του Υ.Π.ΠΕ.Θ., υπολογίζονται οι μονάδες που προβλέπονται για την πλησιέστερη προς τον εκάστοτε τόπο της υπηρεσίας τους σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος. Η ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από την ημέρα απόσπασης των εκπαιδευτικών.  
Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996, καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται».
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (Α΄71), αντικαθίσταται ως ακολούθως:  
«Από την προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθ¬μιας εκπαίδευσης, της περίπτωσης ιδ΄ της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002, όπως ισχύει καθώς και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία του ν. 3966/2011 (A' 118) όπως ισχύει.
4. Το Προεδρικό Διάταγμα 28 του 2014 (Α’ 48) με τίτλο «Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» καταργείται.
5. Κατ΄ εξαίρεση, μόνο για το σχολικό έτος 2015-2016, οι αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών θα υποβληθούν εντός του μηνός  Δεκεμβρίου.
6. Το άρθρο 74 του ν.4342/2015 (Α΄ 143) καταργείται.

Άρθρο…
Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5Α του ν.3848/2010 (Α΄ 71), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.4283/2014 (Α΄ 189), καταργείται. 
2. Από το σχολικό έτος 2016-2017 η διανυθείσα από 1-9-10 και εντεύθεν υπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσμετράται και οι σχετικοί ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανασυντάσσονται αναλόγως.  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
 3. Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου v΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προσμετράται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των λοιπών δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης.» 
4. Οι περιπτώσεις α΄ και β’  της παραγράφου 17 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α΄ 118), αντικαθίστανται ως εξής: 
«α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
β) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτό να αναλάβουν υπηρεσία».
Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
5. Το άρθρο 60 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.4210/2013 (Α΄ 254), εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
6. Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμε¬τοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσω¬τερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόμενο για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς όργανο και με την ίδια διαδικασία, με αποδοχές για όλο τον χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Στον χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού. 

Άρθρο ….
Ομογενείς εκπαιδευτικοί σχολείων εξωτερικού
Στο άρθρο 22 του ν.817/1978 (Α΄ 170), προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής: 
 «6. α) Εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι  παραιτούνται από τη θέση τους προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα  διευθυντή ή οποιαδήποτε άλλα διδακτικά καθήκοντα σε ομογενειακό μειονοτικό σχολείο του εξωτερικού για την άσκηση των οποίων επιβάλλεται, μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων, η παραίτησή τους ως εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, δικαιούνται μόλις παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα αυτά για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή τους  που υποβάλλεται εντός μηνός από την παύση, να επανέλθουν στην περιοχή μετάθεσης της θέσης που κατείχαν πριν από την παραίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος της υπηρεσίας του στο ομογενειακό μειονοτικό σχολείο του εξωτερικού λογίζεται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας στην Ελλάδα ως προς όλες τις συνέπειες. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί με την αίτηση παραίτησής τους  υποβάλουν βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ ότι πληρούν τις προϋποθέσεις να αναλάβουν τα σχετικά καθήκοντα στα ομογενειακά μειονοτικά σχολεία. 
β) Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και στην περίπτωση που μετά την παραίτησή τους, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορέσουν να αναλάβουν υπηρεσία διότι δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία ανάληψης της νέας θέσης τους».

Άρθρο ….
Θέματα απόλυσης μαθητών
Στο άρθρο 3 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 6 και 7, ως  ακολούθως: 
«6. Αν οι μαθητές όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο των προηγούμενων παραγράφων, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων στα μαθήματα, στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), και αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής ή απόλυσης επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους. 
 7. Ειδικώς, οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, οι οποίοι δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη και εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Τα ανωτέρω ισχύουν από την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016 και για τους μαθητές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στην Γ΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στην Δ΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και δεν έχουν απολυθεί. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής ορίζονται στο  Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών της παρ.1 του άρθρου 42».

Άρθρο…..
Απολυτήριοι τίτλοι ιδιωτικών σχολείων ισότιμων προς τα δημόσια
1. Η αληθής έννοια της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.3149/2003 (Α΄ 141) είναι ότι οι εκδιδόμενοι τίτλοι απόλυσης των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων θεωρούνται από το διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από τους απολυτήριους τίτλους απόλυσης των μαθητών που απονέμονται από τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Η  παράγραφος 1 του άρθρου 31 του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του ενιαίου λυκείου», αντικαθίσταται ως εξής: 
«Βαθμός Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου είναι ο Γ.Μ.Ο της Γ΄ τάξης. Το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου εκδίδεται μία φορά και δεν αλλάζει. Τα απολυτήρια των Ιδιωτικών Ενιαίων Λυκείων θεωρούνται και επικυρώνονται από το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από τα απολυτήρια που εκδίδονται από τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Άρθρο…
Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  και 
θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193),  όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4264/2014 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων » (Ε.Ο.Ε.) και διεθνή ονομασία «National Exams Organization». Ο Ε.Ο.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών του. Αποτελεί επιτελικό επιστημονικό φορέα αρμόδιο για ζητήματα που αφορούν τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». 
2. Η παράγραφος 2Α του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193),  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναριθμείται σε παράγραφο 2 και αντικαθίσταται ως εξής:
« 2. Αποστολή του Οργανισμού είναι η υποστήριξη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη   διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση . Στο πλαίσιο της αποστολής του, ο Οργανισμός είναι αρμόδιος ιδίως για:
α) τη διατύπωση γνώμης για την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.,
β) τη διατύπωση γνώμης για τον ορισμό βαθμολογητών, για τη βαθμολόγηση των γραπτών των εξετάσεων  εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και για την αξιολόγηση και διαρκή επιμόρφωση των βαθμολογητών,
γ)τη γνωμοδότηση ή εισήγηση, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με θέματα που άπτονται των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και της αποστολής του,
δ) τη σύνταξη και υποβολή ετησίως θεσμικών προτάσεων βελτίωσης της ποιότητας των ανωτέρω εξετάσεων μετά από αξιολόγηση των σχετικών διαδικασιών,
ε) τη συνεργασία ή και τη συμμετοχή ως μέλος σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του,
στ) την παροχή γνώμης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον ορισμό ετησίως των μελών όλων των κεντρικών επιτροπών εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ,
ζ) την αποτίμηση του έργου των ανωτέρω κεντρικών επιτροπών εξετάσεων, για τη διευκόλυνση της οποίας ο Πρόεδρός του δύναται να παρίσταται σε αυτές».
3. Οι παράγραφοι 2Β και 2Γ του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), οι οποίες προστέθηκαν με τις παρ.6 και 7 του άρθρου 44 του ν.4264/2014  (Α΄ 118), καταργούνται.
4. Ανατίθεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας των άρθρων 3 και 11 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) όπως ισχύουν, ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
5. Παραμένουν σε ισχύ για το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίσθηκε με τον ν.4186/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι διατάξεις που αφορούν στα ατομικά και συλλογικά όργανα που είναι αναγκαία για την οργάνωση,  τον συντονισμό, την εποπτεία και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων καθώς και για τη βαθμολόγηση των γραπτών και την έκδοση των  αποτελεσμάτων παλαιού και νέου συστήματος εισαγωγής  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του ΠΔ 60/2006 (Α΄193) όπως ισχύει, της αρ. Φ.151/24463/Β6/2009 (Β΄ 422) κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως ισχύει, της αρ.Φ.253/155439/Β6/2009 (Β΄ 2544) Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει, της Φ151/20049/Β6/2007 (Β΄272 ) όπως ισχύει, της Φ253/128314/Β6/2002 (Β΄ 1538) όπως ισχύει, καθώς και της αρ. Φ.253/28934/Β6/2006 (Β΄ 391) Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει. Το ίδιο ισχύει και για την αρ. 2/33374/0022/2012 (Β΄ 1393) Κοινή  Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, όπως ισχύει. 
6. Ειδικά για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2015-2016, τα μαθήματα του νέου συστήματος εισαγωγής που θεσπίσθηκε με το ν.4186/2013 (Α΄ 193) όπως ισχύει, τα οποία έχουν διαφορετική ύλη από τα αντίστοιχα μαθήματα του παλαιού συστήματος εισαγωγής, θεωρούνται διαφορετικά εξεταζόμενα μαθήματα. Ως εκ τούτου ορίζονται στις κεντρικές επιτροπές εξετάσεων για τα μαθήματα του προηγούμενου εδαφίου διαφορετικές ομάδες έκτακτων μελών, οι οποίες εισηγούνται τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους. Για κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα απαιτείται οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται ως  έκτακτα μέλη να έχουν διδακτική εμπειρία για ένα τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία. Επιπροσθέτως, για τη διαδικασία βαθμολόγησης-αναβαθμολόγησης επιλέγονται κατά προτίμηση εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία για ένα τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία. 
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, πρόγραμμα εξετάσεων, τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τρόπο ορισμού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τρόπο φύλαξής τους καθώς και τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η δυνατότητα οργάνωσης και ο τρόπος διεξαγωγής των  επαναληπτικών εξετάσεων.

Άρθρο…
Γνωμοδότηση Καλλιτεχνικών Επιτροπών και Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως έχει συμπληρωθεί με την παράγραφο 8 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α΄118), μετά τη φράση «ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», προστίθεται η φράση «και γνώμη των αρμόδιων καλλιτεχνικών επιτροπών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε.) για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». 

Άρθρο ….
Οργανισμός ΥΠ.Π.Ε.Θ.
1. α) Οι θέσεις της περίπτωσης β΄ της Κατηγορίας ΔΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ΠΔ 114/2014 (Α΄ 118), και συγκεκριμένα οι θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Οδηγών από δύο (2), διορθώνονται σε τρείς (3).
β) Η θέση της περίπτωσης ε΄ της Κατηγορίας ΔΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ΠΔ 114/2014 (Α΄ 118), και συγκεκριμένα η θέση της ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών καταργείται.
γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του ΠΔ 114/2014 (Α΄118) αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανι¬κής θέσης των ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Στατιστικολόγων, ΠΕ Ειδικού Επιστη¬μονικού Προσωπικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Δημοσιο¬γραφίας, ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης Ειδικού Επιστημονι¬κού Προσωπικού, ΠΕ Διαχείρισης Προσωπικού Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Τεχνολόγου –Μηχανικών Έργων Υποδομής, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Οδη¬γών, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Πληροφορικής, του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται»
2. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο άρθρο 59 του Π.Δ. 114/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ημε¬ρομηνία ισχύος του Οργανισμού όπως αυτή προσδιο¬ρίζεται από τη σχετική διάταξή του.
3. Το άρθρο 34 του Π.Δ. 114/2014 (Α’ 181), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν.4310/2014 (Α’ 258), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:
«Άρθρο 34
Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Το Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση, είναι αρμόδιο για:
α) την επιλογή και τοποθέτηση των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των διευθυντών εκπαίδευσης και των σχολικών συμβούλων,
β)  τη συγκρότηση και λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Συμβουλίων Επιλογής ,
δ)τη διαδικασία εκλογής των αιρετών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
ε) την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των μελών των Συμβουλίων Επιλογής ,
στ) όλα τα θέματα που αφορούν στην επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και ,
ζ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 του ΠΔ 114/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού είναι αρμόδιο για:
α) τη στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών Αλλοδα¬πής, ομογένειας, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων της ομογένειας, των ξένων, των μειονοτικών, των σχολεί¬ων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης καθώς και των εκπαι¬δευτικών μονάδων Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό,
β) τα θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν το Διεθνές Σχολείου Λάρισας και το Σχολείο Ευρωπαϊ¬κής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης,
γ)  την απόσπαση εκπαιδευτικών και διευθυντών, τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, την επιλογή εθνικών επιθεωρητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, την επιλογή καθηγητών-μελών επιτροπής των θεμάτων του εθνικού Baccalaureat και την έκδοση εντολής μετακίνησής τους,
δ)  κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάστα¬ση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες,
ε) όλα τα θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες.
στ) τις προσλήψεις διοικητικού και βοηθητικού προσω¬πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξω¬τερικό,
ζ) τη σύσταση θέσεων, την επιλογή και την πλήρωση θέσεων συντονιστών εκπαίδευσης, και
η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος».
5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ΠΔ 114/2014, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 62 παρ.4 του ν.4342/2015 (Α΄ 143), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Στη Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής προΐσταται μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μη¬χανικών (ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Μηχα¬νολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού).
β) Στο Τμήμα Μελετών και στο Τμήμα Τεχνικό της Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής προΐσταται μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ει¬δικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρο¬λόγων).
γ) Στο Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής προΐσταται μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων) ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού».

Άρθρο…
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 27 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), το οποίο προστέθηκε με την περίπτωση 6 της παραγράφου 3 του  άρθρου 11 του ν.4229/2014 (Α΄ 8), καταργείται.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο ….
Θέματα μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 εξισώνεται ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών που δικαιούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το χρόνο άδειας άνευ αποδοχών  που λαμβάνει το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων δυνάμει του Υπαλληλικού Κώδικα.
Με την παράγραφο 2 εξορθολογίζονται οι μονάδες μετάθεσης που δικαιούνται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΠΕΘ.
Με την παράγραφο 3  προβλέπεται, προς θεραπεία της αρχής της ισότητας, ότι η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία του ν. 3966/2011 (A' 118) προσμετράται και για το μόνιμο διορισμό. Λόγω του χρόνου θέσπισης του νομοθετικού πλαισίου των πειραματικών και πρότυπων σχολείων, η προϋπηρεσία  εκπαιδευτικών στα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία προσμετράται επί του παρόντος μόνο για την κατάρτιση του πίνακα αναπληρωτών και όχι και για το μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών.       
Με την παράγραφο 4  καταργείται το ΠΔ για υποχρεωτικές μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε όλη την επικράτεια. Το καταργούμενο ΠΔ, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς (απομάκρυνση από οικογένειες και κοινωνικό περιβάλλον, οικονομικά λόγω χαμηλών αμοιβών κ.α.). Το Υπουργείο Παιδείας φρονεί ότι οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών  θα πρέπει από κοινού με τις ανάγκες της υπηρεσίας για την κάλυψη των κενών να εναρμονίζονται και με το αυτονόητο δικαίωμα των εργαζομένων σε αξιοπρεπείς βιοτικές συνθήκες.
Με την παράγραφο 5  ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα για την υποβολή αιτήσεως μεταθέσεων εκπαιδευτικών.
Με την παράγραφο 6 καταργείται η διάταξη του άρθρου 74, η οποία  σε αντίθεση με υπερκείμενους κανόνες δικαίου προβλέπει δικαίωμα διορισμού στην εκπαίδευση σε αποφοίτους ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής, χωρίς την ύπαρξη αντιστοιχίας του τίτλου.     

Άρθρο…
Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά πλήρη εφαρμογή της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας. 
Ειδικότερα, με τις παραγράφους 1 και 2 θεραπεύεται μια αδικία για τους νεότερους αναπληρωτές καθώς, με την μέχρι τούδε ισχύουσα διαδικασία μοριοδότησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και κατά παράβαση των αρχών της ισότητας δεν προσμετράται  η προϋπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις σχολικές χρονιές 2010-11 και 2011-12. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις η κατάρτιση των σχετικών πινάκων μοριοδότησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών λαμβάνει υπόψη τη διανυθείσα από 1.9.2010 και εντεύθεν προϋπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών. 
Στην παράγραφο 3 διασφαλίζεται ότι η προϋπηρεσία ωρομισθίων εκπαιδευτικών  σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θα γίνει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους λοιπούς ωρομισθίους εκπαιδευτικούς.
Στην παράγραφο 4 διευκολύνεται η πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι με τον ισχύοντα νόμο διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για δύο χρόνια. Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι εν λόγω εκπαιδευτικοί διαγράφονται από τους πίνακες μόνον για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
Με την παρ.5 επεκτείνεται το καθεστώς αδειών για συμμετοχή σε εξετάσεις λόγω σπουδών και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ενώ με την παρ.6 επεκτείνεται και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς το δικαίωμα της άδειας με αποδοχές για παρακολούθηση επιμορφωτικών δράσεων, σεμιναρίων κλπ. 

Άρθρο ….
Ομογενείς εκπαιδευτικοί σχολείων εξωτερικού
Στο εν λόγω άρθρο ρυθμίζονται επείγοντα και μείζονος σημασίας ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης των  ομογενών εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία της αλλοδαπής.

Άρθρο ….
Θέματα απόλυσης μαθητών
Με το εν λόγω άρθρο ρυθμίζονται οι όροι απόλυσης των μαθητών του Γενικού Λυκείου.
Άρθρο…..
Απολυτήριοι τίτλοι ιδιωτικών σχολείων ισότιμων προς τα δημόσια
Στο άρθρο αυτό διατυπώνεται με σαφήνεια η βούληση του νομοθέτη και θεραπεύεται το αίτημα ασφάλειας δικαίου αναφορικά με το ζήτημα της θεώρησης των τίτλων απόλυσης των μαθητών, οι οποίοι εκδίδονται από τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για τους εξής λόγους: 
Τα ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκουν σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, έχουν ιδρυθεί κατόπιν σχετικής άδειας που εδόθη απευθείας με νόμο (πχ ν.3776/1929 , νδ. 575/1970, ν.459/1974 κα) και  έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα προς τα δημόσια σχολεία. Πρόκειται ουσιαστικά για τα σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσάκεια-Τοσίτσεια) καθώς και για το Κολλέγιο Αθηνών.  Τα εν λόγω σχολεία είχαν εξαιρεθεί εξαρχής  από την υποχρέωση υποβολής των μαθητών των ιδιωτικών λυκείων σε κατατακτήριες εξετάσεις για την λήψη ισότιμων τίτλων προαγωγής από τάξη σε τάξη, η οποία υποχρέωση ίσχυε για όλα τα λοιπά ιδιωτικά σχολεία.  Στη συνέχεια,  οι κατατακτήριες εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονταν οι μαθητές των άλλων ιδιωτικών σχολείων καταργήθηκαν με τις διατάξεις της ερμηνευόμενης διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.3149/2003 (Α΄ 141). Ο νομοθέτης, καταργώντας το σύστημα της εποπτείας στις εξετάσεις των ιδιωτικών σχολείων,  εκλήθη να ρυθμίσει το ζήτημα του εκδιδόμενου από τα ιδιωτικά σχολεία τίτλου σπουδών. Ως εκ τούτου προβλέφθηκε στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.3149/2003 ότι οι εκδιδόμενοι τίτλοι απόλυσης των μαθητών θεωρούνται από το διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να αναγράφεται ρητώς ότι η διάταξη αυτή αφορά και τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα ιδιωτικά σχολεία. Κατά συνέπεια προκύπτει ευχερώς ότι ο νομοθέτης δεν ήθελε το 2003 να υπαγάγει στο ίδιο καθεστώς τα ισότιμα με τα λοιπά ιδιωτικά σχολεία, αναφορικά με τους τίτλους σπουδών, και να μεταβάλλει έτσι το έως τότε ισχύον καθεστώς για τα ισότιμα σχολεία. Προς επίρρωση των ανωτέρω αναφέρεται η μακρόχρονη πρακτική της μη θεώρησης των τίτλων που ακολουθήθηκε για 60 και πλέον έτη. 
Προκειμένου όμως να καταστεί απολύτως σαφής η βούληση του νομοθέτη και να αποφευχθούν οποιεσδήποτε αμφιβολίες ή αμφισβητήσεις ήθελε προκύψουν σχετικά με την υποχρέωση θεώρησης των απολυτήριων τίτλων των εν λόγω σχολείων, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση της ακόλουθης ερμηνευτικής διάταξης καθώς και η αντικατάσταση της σχετικής διάταξης του Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των μαθητών

Άρθρο…
Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  και 
θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται εξαιρετικώς επείγοντα ζητήματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, του Ι.Ε.Π. καθώς και θέματα σχετικά με τη διενέργεια των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα: 
Στις παραγράφους 1,2 και 3 εξορθολογίζονται οι αρμοδιότητες του  Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα κακοδιοίκησης λόγω επικάλυψης αρμοδιοτήτων και να διευκολυνθεί το τεράστιας σημασίας έργο της ομαλής διεξαγωγής των πανελληνίων εξετάσεων.
Με την παράγραφο 4  ανατίθεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, η οποία είναι ένα προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
Με τις παραγράφους 5,6 και 7 επιλύονται επείγοντα θέματα σχετικά με τη διενέργεια των πανελληνίων εξετάσεων, όπως ζητήματα αναφορικά  με τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων διεξαγωγής τους.

Άρθρο…
Γνωμοδότηση Καλλιτεχνικών Επιτροπών και Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Στο άρθρο αυτό συμπεριλαμβάνεται η γνωμοδότηση των επιτροπών των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Σχολείων καθώς και του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για ζητήματα που αφορούν στο ιδιαίτερο περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών τους.

Άρθρο ….
Οργανισμός ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 Με το παρόν άρθρο αντιμετωπίζονται ζητήματα του Οργανισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ειδικότερα:
Με τις παραγράφους 1 και 2  επιχειρούνται ήσσονος σημασίας αλλαγές στο άρθρο 59 του Π.Δ. 114/2014, με σκοπό τη διόρθωση υφιστάμενων λαθών σχετικά με τις οργανικές θέσεις (προστίθεται μία θέση κατηγορίας ΔΕ και διαγράφεται μία θέση της ίδιας κατηγορίας) καθώς και την παροχή της δυνατότητας υλοποίησης διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 59 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄/23-12-2014) περί μετατάξεων σε κενές οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, που κατά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, ήταν αποσπασμένο τουλάχιστον για δύο (2) έτη στις Ειδικές Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Με τις παραγράφους 3 και 4 επιχειρείται η βέλτιστη δυνατή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ. Συγκεκριμένα, αφαιρείται από το Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η αρμοδιότητα της  απόσπασης εκπαιδευτικών και διευθυντών καθώς και τα σχετικά με τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, και μεταφέρεται η αρμοδιότητα αυτή στο Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού της Αυτοτελούς  Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων.
Τέλος, με την παρ.5 ρυθμίζονται ζητήματα κλάδων και ειδικοτήτων του προσωπικού της Διεύθυνσης  Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής. 

Άρθρο…
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης
Με το παρόν άρθρο καταργείται η δυνατότητα απόσπασης στα ΕΠΑΛ μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο ….
Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Με το εν λόγω άρθρο τροποποιείται το σύστημα επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, τροποποιείται το ισχύον σύστημα επιλογής, κατά τρόπον ώστε να επιλέγονται στις εν λόγω μείζονος σημασίας θέσεις για τη λειτουργία της εκπαίδευσης οι κατέχοντες τα κατά το δυνατόν πιο κατάλληλα προσόντα για τη βέλτιστη εκπλήρωση των πολυσχιδών υποχρεώσεων των θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, πέρα από τη διατύπωση γνώμης από τα στελέχη των σχολικών μονάδων βάσει της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 14, προστίθεται για τον υπολογισμό των μορίων του κριτηρίου της «Συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο - Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση» η μοριοδότηση συνέντευξης των υποψηφίων. Η συνέντευξη, η οποία κρίθηκε σκόπιμη για την καλύτερη αποτίμηση της προσωπικότητας των υποψηφίων εν όψει των πολύπλευρων διοικητικών και εκπαιδευτικών καθηκόντων των θέσεων αυτών, προβλέπεται ότι θα διενεργηθεί από περιφερειακά συμβούλια επιλογής που θα συσταθούν στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι  τα εν λόγω συμβούλια επιλογής της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καταρτίζουν με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τις υποβληθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η θεραπεία της αρχής της επικουρικότητας μέσω της λήψης των αποφάσεων πιο κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα που κατά τεκμήριο έχει καλύτερη γνώση τόσο των εκπαιδευτικών αναγκών όσο και των προσώπων που τις ικανοποιούν. Επιπρόσθετα, προβλέπεται σύστημα κάλυψης κενών και κενούμενων θέσεων των ενδιαφερόμενων/υποψηφίων, το οποίο χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, αμεσότητα και επάρκεια. 

Άρθρο ….
Θέματα  συγχρηματοδοτούμενων έργων εποπτευομένων φορέων ΥΠ.Π.ΕΘ.
Με το προτεινόμενο άρθρο επιλύονται επείγοντος χαρακτήρα και μείζονος σημασίας ζητήματα, τα οποία αφορούν στην  έγκαιρη και ορθή υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων που έχουν αναληφθεί από εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Άρθρο ….
Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12  του ν.3848/2010 (Α΄71), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου που αποτιμώνται πρώτον στην περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. κατά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων και δεύτερον στην περίπτωση των υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υποψηφίων υπευθύνων τομέων Ε.Κ. κατά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων. Τρίτον, στην περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης αποτιμώνται: α) κατά τη μυστική ψηφοφορία των Διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Δημοτικών σχολείων και β) κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής του άρθρου 16Α όπως προστίθεται με το παρόν». 
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12  του ν.3848/2010 (Α΄71), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
« Το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 37, το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. ανέρχεται σε 35, το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 53 και το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 51.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14  του ν.3848/2010 (Α΄71), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 
«Δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας, αν αυτή αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισμού».
4. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 14  του ν.3848/2010 (Α΄71), όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση «12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο».
β) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.3848/2010 (Α΄71), όπως ισχύει, μετά τη  φράση «Για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ.:», προστίθεται η φράση «12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο».
5. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.3848/2010 (Α΄71), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Για τους υποψήφιους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 27 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. 
Για τους υποψηφίους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η αποτίμηση γίνεται:
αα) Με μυστική ψηφοφορία των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της οικείας βαθμίδας, με 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. 
Ειδικότερα, αναφορικά για τους υποψηφίους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διαδικασία ψηφοφορίας συμμετέχουν επιπλέον και το 30% των Προϊσταμένων νηπιαγωγείων, καθώς και το 30% των Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων του οικείου ΠΥΣΠΕ, το οποίο ορίζεται με σειρά αρχαιότητας. 
Ο αριθμός των μορίων που ο υποψήφιος λαμβάνει κατά τη μυστική ψηφοφορία υπολογίζεται ως ακολούθως: το ποσοστό των ψήφων που έλαβε επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων ανάγεται σε ποσοστό επί των 12 μορίων που μπορεί να λάβει κατά ανώτατο όριο ο υποψήφιος.
Υποψήφιο στέλεχος το οποίο δε συγκεντρώνει κατά τη μυστική ψηφοφορία τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής, χωρίς να προσμετράται στη συνολική του μοριοδότηση το ανωτέρω ποσοστό  επί των 12 μορίων.
Προκειμένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη απαιτείται αυξημένη συμμετοχή του σώματος των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Προϊσταμένων νηπιαγωγείων του αντίστοιχου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., και πιο συγκεκριμένα τουλάχιστον 65%. Αν δεν συμπληρωθεί το ποσοστό συμμετοχής του προηγούμενου εδαφίου, οι υποψήφιοι στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης συμμετέχουν στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής, χωρίς να προσμετράται στη συνολική τους μοριοδότηση το ανωτέρω ποσοστό επί των 12 μορίων.
ββ) Με συνέντευξη των υποψηφίων από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής του άρθρου 16Α που προστίθεται με το παρόν, με 15 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά και τα παρακάτω στοι¬χεία:  Τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με τα απαραίτητα παραστατικά (αντίγραφα βεβαιώσεις κα) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και αριστεία. Η εισαγωγική επιμόρφωση του υποψηφίου και οι δραστηριότητες (σεμινάρια, ημερίδες, επιμορφωτικές συναντήσεις κ.λ.π.) που αποτελούν υπηρεσιακές υποχρεώσεις δεν μοριοδοτούνται.  Το συμβούλιο επιλογής δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία και ιδίως πρακτικά συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων.
Το συμβούλιο επιλογής δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή εκπαίδευσης.
Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μα¬γνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία της συνέντευξης». 
6. Μετά το άρθρο 16  του ν.3848/2010 (Α΄71), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 16Α, ως ακολούθως: 
«Άρθρο 16Α
Περιφερειακά συμβούλια επιλογής διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
«1. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συνιστάται συμβούλιο για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα συμβούλια αυτά είναι τα περιφερειακά συμβούλια επιλογής διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο περιφερειακά συμβούλια επιλογής διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι πενταμελή και αποτελούνται από: 
α) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, 
β) ένα μέλος Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίου με τον αναπληρωτή του που ανήκουν σε Τμήματα, οι απόφοιτοι των οποίων έχουν δικαίωμα διορισμού ή πρόσληψης στη δημόσια εκπαίδευση χωρίς την κατοχή πρόσθετης βεβαίωσης περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.
γ) ένα Σχολικό Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας με τον αναπληρωτή του,   
δ) τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια της αντίστοιχης βαθμίδας που αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
3. Η συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής της παρα¬γράφου 1 γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Ως γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή αποσπασμένος σε αυτήν εκπαιδευτικός. 
Η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμμα¬τέα των συμβουλίων επιλογής αρχίζει με την συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και είναι διετής. Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμμα¬τέα των συμβουλίων αυτών αρχίζει με την  συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και λήγει την 31η .12.2016.
4. Ο αριθμός των μελών των συμβουλίων που ορίζο¬νται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλά¬χιστον με το ένα τρίτο του συνόλου των μελών.
5.  Κάθε μέλος συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, αναλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένου αριθμού φακέλων υποψηφίων που του ανατίθενται από το συμβούλιο και προετοιμάζει σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των φακέλων των υποψηφίων στα μέλη του συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.
6.  Μέλος συμβουλίου της παραγράφου 1 που είναι ταυτόχρονα υποψή¬φιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμιά φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, αν και το τακτικό και το αναπλη¬ρωματικό μέλος έχουν κώλυμα συμμετοχής, κατά τα ανωτέρω, αναπληρώνονται από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλογής της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του π.δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄)
7. Στα μέλη των συμβουλίων επιλογής δεν καταβάλλεται αποζημίωση για την  συμμετοχή τους σε αυτά, εκτός των οδοιπορικών τους ».
7. α)  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.3848/2010 (Α΄71), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα υποβάλλουν στη  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν οργανική θέση αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά.»
β) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.3848/2010 (Α΄71), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
« Οι υποψήφιοι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις θέσεις κατ’ ανώτατο αριθμό δύο Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εκ των οποίων η μία υποχρεωτικά είναι αυτή όπου υπηρετούν».  
8. Το άρθρο 20 του ν.3848/2010 (Α΄71), όπως ισχύει, αντικαθίσταται εκ νέου, ως εξής: 
« 1. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του άρθρου 16Α καταρτίζει με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 14, όπως αντικαθίσταται με το παρόν, και τις υποβληθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων, πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι πίνακες αυτοί καταρτίζονται ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 
2.  Οι καταρτιζόμενοι πίνακες αναρτώνται στις οικείες περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός τριών ημερών από την ανάρτησή τους. Ύστερα από εξέταση των ενστάσεων αυτών από το ανωτέρω αρμόδιο συμβούλιο επιλογής της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και την ανασύνταξη των πινάκων, αυτοί υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  από τον οποίο κυρώνονται».
9. Στο άρθρο 24 του ν.3848/2010 (Α΄71), προστίθεται παράγραφοι 6 και 7, ως εξής:
«6. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής του άρθρου 16Α, κατά τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες επιλογής της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.
7. Αν δεν συμπλη¬ρωθούν οι κενές θέσεις και κενούμενες θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται, ύστερα από σχετική πρόσκληση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής άλλων διευθύνσεων εκπαίδευσης της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να δηλώσουν ενδιαφέρον. Η τοποθέτηση των διευθυντών εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής του άρθρου 16 Α,  το οποίο αξιολο-γεί κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση, με βάση τη μοριοδότηση στα κριτήρια επιλογής του άρθρου 14 όπως αντικαθίσταται με το παρόν στα οποία δεν συνυπολογίζονται τα μόρια του κριτηρίου της μυστικής ψηφοφορίας.  
Αν ύστερα από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας δεν συμπλη¬ρωθούν οι κενές θέσεις και κενούμενες θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης, τότε η επιλογή γίνεται με επανάληψη της διαδικασίας. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη της διαδικασίας οι κενές και κενούμενες θέσεις πληρώνονται με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής του άρθρου 16 Α».
10. Η θητεία των υπηρετούντων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λήγει με την τοποθέτηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα επιλεγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
11. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του ν.3848/2010 καταργείται.

Άρθρο…
Θέματα  συγχρηματοδοτούμενων έργων εποπτευομένων φορέων ΥΠ.Π.ΕΘ.
1. Δαπάνες που πραγματοποιούνται από το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων που αναλήφθηκαν από τον καταργηθέντα με τον ν. 3966/2011 (Α΄118) Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), κατά την προγραμματική περίοδο 2007-13 ΕΣΠΑ έως τη λήξη της και υλοποιούνται από το ΙΕΠ θεωρούνται νόμιμες και επιλέξιμες εφόσον: i) αφορούν τον χρόνο πραγματοποίησης των επιμορφώσεων από τους επιμορφωτές στα Π.Ε.Κ., ή μετακινήσεις εκπαιδευτικών οι οποίες αποδεικνύεται ή τεκμαίρεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί, ii) αφορούν σε υπηρεσίες εστίασης ή παραδοτέα επιστημονικών επιτροπών υποστήριξης των Π.Ε.Κ. και αποδεικνύεται ή τεκμαίρεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί και παραληφθεί, iii) αφορούν σε τμήματα επιμόρφωσης, τα οποία συγκροτήθηκαν ή λειτούργησαν με μικρότερο από τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό ατόμων και έχει γίνει παραλαβή του προγράμματος επιμόρφωσης ή έχει βεβαιωθεί η καλή εκτέλεσή του από το αρμόδιο όργανο, 
2. Συμβάσεις ή αναθέσεις έργου που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων της προηγούμενης παραγράφου και δεν έχουν τυχόν αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια ή άλλα ηλεκτρονικά Μητρώα αναρτώνται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων.
3. Για τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς και γενικά τους δημοσίους υπάλληλους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιεί το ΙΕΠ κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 έως τη λήξη της, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ       


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved