ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Σχέδιο νόμου για την ανέγερση ισλαμικού τεμένους (6/10/06)


Αθήνα 6.10.2006, 13:22
Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι μπαίνει η ανέγερση ισλαμικού τεμένους στην Αθήνα καθώς το υπουργείο Παιδείας φέρνει στην βουλή σχέδιο νόμου για την ίδρυση νομικού προσώπου που θα το διαχειρίζεται (παρουσιάζεται παρακάτω).

Από το υπουργείο τονίζεται ότι η καθυστέρηση στην ανέγερση του τεμένους οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει υποβληθεί επίσημο αίτημα από τις ίδιες τις μουσουλμανικές κοινότητες για τη χορήγηση της απαιτούμενης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας, παρόλο που ο αριθμός των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική είναι πολύ μεγάλος.

Με το σχέδιο ιδρύεται Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο θα εδρεύει στα όρια του Δήμου Αθηναίων και θα εποπτεύεται από τον υπουργό Παιδείας. Σκοπός του θα είναι η διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση του Ισλαμικού Τεμένους, που θα ανεγερθεί με δαπάνες του υπουργείου.

Το Ν.Π.Ι.Δ. θα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο θα μετέχουν: α) ο Γενικός Διευθυντής Θρησκευμάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων β) ένας Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών γ) δύο εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων δ) ένα μέλος ΔΕΠ ελληνικού Πανεπιστημίου και ε) δύο εκπρόσωποι των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική.

Για τη διευκόλυνση των λατρευτικών αναγκών των μουσουλμάνων θα τοποθετείται θρησκευτικός λειτουργός (ιμάμης), ο οποίος θα αμείβεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας.

Επίσης, το Τέμενος θα παραχωρείται προς χρήση στις κατ’ ιδίαν μουσουλμανικές κοινότητες που διαβιούν στην Αττική ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους.

Ακολουθεί το σχέδιο νόμου.

____________________________________

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία “Διαχειριστική Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους”

Άρθρο 1
Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Διαχειριστική Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους», που εδρεύει στα όρια του Δήμου Αθηναίων, εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μη υπαγόμενο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Άρθρο 2
Σκοπός του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Διαχειριστική Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους» είναι η διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση του Ισλαμικού Τεμένους που θα ανεγερθεί στα όρια του Δήμου Αθηναίων για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική.

Άρθρο 3
Η ανέγερση του Τεμένους θα γίνει από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και με δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σε έκταση που θα παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 4
1. Το Τέμενος και η παραχωρηθείσα κατ’ άρθρο 3 εδαφική έκταση ανήκουν κατά κυριότητα στον παραχωρήσαντα τη χρήση.
2. Οι πόροι του Ν.Π.Ι.Δ. διακρίνονται σε:
α) τακτικούς, που προέρχονται από επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη λειτουργία και συντήρηση του Τεμένους και
β) έκτακτους, που προέρχονται από επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών κ.λπ.

Άρθρο 5
1. Το ιδρυόμενο με τον παρόντα νόμο νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης αυτής για μία ακόμη θητεία. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του μεταξύ των μελών του. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν :
α) ο Γενικός Διευθυντής Θρησκευμάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ετεροδόξων και Ετεροθρήσκων,
β) ένας Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών,
γ) δύο εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων, με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από τον Δήμαρχο Αθηναίων,
δ) ένα μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Πανεπιστημίου, με τον αναπληρωτή του, με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την ισλαμική θρησκεία ή τον ισλαμικό πολιτισμό και, ελλείψει αυτών, μέλη Δ.Ε.Π. με το συγγενέστερο γνωστικό αντικείμενο, τα οποία θα επιλέξει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν πρότασης των αρμοδίων αρχών των ελληνικών Πανεπιστημίων,
ε) δύο εκπρόσωποι των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική, με τους αναπληρωτές τους, που επιλέγονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μεταξύ των προτεινομένων από δύο νομίμως συγκροτημένα και πλέον αντιπροσωπευτικά σωματεία μουσουλμάνων της Αττικής. Καθένα από τα δύο αυτά σωματεία προτείνει τέσσερις εκπροσώπους.
Γραμματέας του Δ.Σ. ορίζεται υπάλληλος με βαθμό Α΄ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τα διατιθέμενα από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κονδύλια για τη λειτουργία και συντήρηση του Τεμένους, καθώς και τους έκτακτους πόρους από οποιαδήποτε αιτία (επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κ.λπ.), και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον νόμο και όσες του ανατεθούν με τον κανονισμό λειτουργίας του, που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίνονται α) ο κανονισμός λειτουργίας του ιδρυόμενου Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Διαχειριστική Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους» και
β) ο κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ., ύστερα από γνώμη του, που εκφράζεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του.
4. α) Με τον κανονισμό λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Διαχειριστική Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους» ορίζεται η διάρθρωση και λειτουργία του φορέα, ο αριθμός, οι θέσεις, τα προσόντα και η κατάσταση του απασχολούμενου στο Ν.Π.Ι.Δ. προσωπικού, τα θέματα εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση του Τεμένους και της διενέργειας προμηθειών. Στις συνιστώμενες θέσεις προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. μπορούν να αποσπώνται υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
β) Με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. ορίζεται η λειτουργία του, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος παραχώρησης χρήσης του Τεμένους στις κατ’ ιδίαν μουσουλμανικές κοινότητες που διαβιούν στην Αττική για την ικανοποίηση των λατρευτικών τους αναγκών, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους.

Άρθρο 6
1. Στο ιδρυόμενο Τέμενος τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μουσουλμάνος θρησκευτικός λειτουργός (ιμάμης), μετά από εισήγηση του Δ.Σ., με θητεία δύο ετών, που μπορεί να ανανεωθεί. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του θρησκευτικού αυτού λειτουργού περιορίζονται στην ευθύνη για την εσωτερική λειτουργία του Τεμένους, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ικανοποίηση των λατρευτικών αναγκών των πιστών. Ασκεί τα καθήκοντα αυτά και προσφέρει τις υπηρεσίες του προς τις θρησκευτικές κοινότητες στις οποίες έχει παραχωρηθεί το Τέμενος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4β του άρθρου 5, εφόσον τούτο ζητηθεί από αυτές.
2. Οι αποδοχές του μουσουλμάνου θρησκευτικού λειτουργού βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 7
1. Διαχειριστικός έλεγχος στο Ν.Π.Ι.Δ. πραγματοποιείται σύμφωνα τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των, τυχόν, συναρμοδίων Υπουργών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες που μπορεί να ανακύψουν κατά την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων.

Άρθρο 8
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved