ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Σε ισχύ η απόφαση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Αθήνα 15.2.2016, 23:47

Το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι εξακολουθεί να ισχύει η υπουργική απόφαση του που καθορίζει τον τρόπο σύνταξης των πινάκων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).

Πρόκειται για την υπουργική απόφαση του 2014 (128005/Δ2/8-8-2014) που καθορίζει τις προϋποθέσεις ένταξης, την πρόταξη των υποψηφίων με προπτυχιακούς τίτλους στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευσης, καθώς και τα κριτήρια μοριοδότησης.

Ο «Σύλλογος Αναπληρωτών - Νηπιαγωγών Δασκάλων με Μεταπτυχιακές-Διδακτορικές Σπουδές στην Ειδική Αγωγή/ Σχολική Ψυχολογία» κατέθεσε την υπΆ αριθ. 278/28-08-2014 Αίτηση Αναστολής εκτέλεσης της υπΆ αριθ. 128005/Δ2/8-8-2014 (ΦΕΚ 2217/13.8.2014 τ. ΒΆ) υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίστηκαν τα κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής. Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέτασε στις 09/10/2014 και απέρριψε την αίτηση αυτή κατά το αιτιολογικό με την υπΆ αριθ. 380/2014 απόφαση της.

Σε γραπτή απάντηση του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο για την κατάταξη  των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής

Στην παρ. 1 του άρθρου 19 («Σύσταση νέων κλάδων εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ και ΕΕΠ»), του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α), ορίζεται: «1. Στους κλάδους των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της προσχο­λικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις ΣΜΕΑΕ που προβλέπονται στα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985 προστίθενται οι εξής νέοι κλάδοι: α) Κλάδος ΠΕ61 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ), β) Κλάδος ΠΕ 71 (Δασκάλων ΕΑΕ)…, γ) Κλάδος ΠΕ 11.01. (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ΕΑΕ), δ) Κλάδοι ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προ­έκταση “.50”». Proslipsis.gr

Στο άρθρο 20 («Τυπικά προσόντα») του ίδιου νόμου, όπως ισχύει, καθορίζονται τα ειδικά τυπικά προσόντα ένταξης στους εκπαιδευτικούς κλάδους των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Τα τυπικά προσόντα για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ61 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ) καθορίζονται ως εξής: «α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ, με βασικές σπου­δές σε παιδαγωγικά τμήματα ειδικής προσχολικής αγω­γής ή παιδαγωγικά τμήματα ειδικής αγωγής με κατεύ­θυνση Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχο­λική ψυχολογία, με βασικές σπουδές στα παιδαγωγικά τμήματα ειδικής προσχολικής αγωγής ή παιδαγωγικά τμήματα ειδικής αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή γ) Πτυχίο διετούς μετεκπαιδεύσεως στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντί­στοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές στα παιδαγωγικά τμήματα ειδικής προσχο­λικής αγωγής ή παιδαγωγικά τμήματα ειδικής αγω­γής με κατεύθυνση Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή ε) Πτυχίο παιδαγωγικών τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με αντικείμενο την ειδι­κή προσχολική αγωγή ή παιδαγωγικά τμήματα ειδικής αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγών». Τα τυπικά προσόντα για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ71 (Δασκάλων ΕΑΕ) καθορίζονται ως εξής: «α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ, με βασικές σπου­δές σε Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Τμήματα Εκπαιδευτικής και Κοινωνι­κής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων, των Πανεπιστημίων της ημε­δαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχο­λική ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Τμήματα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής με κατεύθυν­ση Δασκάλων, των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή γ) Πτυχίο διετούς μετεκπαιδεύσεως στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντί­στοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαί­δευσης Ειδικής Αγωγής ή Τμήματα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων, των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή ε) Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαί­δευσης Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων, των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής».

Με την παρ. 2.α. του άρθρου 28 («Θέματα Ειδικής Αγωγής»), του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 2, περ. 5 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 Α΄) και ισχύει, καθορίζεται: «Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις, τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους τις αναθέσεις μαθημάτων, τους υπεύθυνους εργαστηρίων, την πρακτική άσκηση, τους σχολικούς συνεταιρισμούς, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, ισχύουν και για την Ειδική Αγωγή. Η εφαρμογή των όσων ανωτέρω άρχεται από το σχολικό έτος 2014-2015. Επιμέρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή, θα καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Με βάση τη νομοθετική εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η υπΆ αριθμ. πρωτ. 128005/Δ2/8.8.2014 (ΦΕΚ 2217 ΒΆ) Υ.Α. με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», με την οποία καθορίστηκε ο νέος τρόπος σύνταξης των πινάκων των υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών για τις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στην εν λόγω Υ.Α. καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια ένταξης (προϋποθέσεις ένταξης) των υποψηφίων στους οικείους πίνακες (Προπτυχιακοί Τίτλοι, Ακαδημαϊκά Κριτήρια, εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δομές ΕΑΕ), καθώς και ο τρόπος μοριοδότησης των υποψηφίων που εντάσσονται στους κατΆ έτος συντασσόμενους πίνακες κατά εκπαιδευτικό κλάδο και ειδικότητα.  Στο άρθρο 1 («Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι­κών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης»), παρ. 1, της οικείας κανονιστικής Υ.Α. καθορίζεται: «1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευ­τικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτηση τους, αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου….». Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 («Πίνακες Κατάταξης») της ίδιας απόφασης, καθορίζεται: «1. Στους πίνακες κατάταξης Νηπιαγωγών ΕΑΕ και Δα­σκάλων ΕΑΕ προηγούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, αντίστοιχα, κατατασσόμενοι μόνο βάσει της προϋπηρεσίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη γί­νεται βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου και, εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου. Στους παραπά­νω πίνακες θα προηγούνται σε κάθε φάση πρόσληψης, οι εκπαιδευτικοί ΑΜΕΑ των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 των παρ. α και β της περ.2. ii του παρόντος άρθρου, σε πο­σοστό 10%. Στη συνέχεια, ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ 70.50 κατατασσόμενοι με βάση τα παρακάτω κριτήρια του παρόντος άρθρου. 2. Στους πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60.50 και ΓΙΕ70.50, του κλάδου ΠΕ 11.01 (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50», με τα παρακάτω κριτήρια:

Κριτήρια ένταξης στους πίνακες και μοριοδότησή τους:
Α. Ακαδημαϊκά κριτήρια
α) διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυ­χολογία, έξι (6) μονάδες.
β) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχο­λική ψυχολογία, τέσσερις (4) μονάδες.
Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδα­κτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικός τίτλος.
γ) τίτλος διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδα­σκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, τρεις (3) μονάδες.
δ) κύρια ειδικότητα πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ της παρ. 1.3 περ. γ του άρθρου 20 του ν. 3699/2008, δύο (2) μονάδες.
ε) Σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας του­λάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 30/08/2010, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μισή (0,5) μονάδα».

Β. Προϋπηρεσία μεγαλύτερη του ενός (1) διδακτικού έτους [δέκα (10) διδακτικών μηνών], η οποία αποκτήθηκε κατόπιν προσλήψεως στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Επιπλέον μοριοδοτούνται:
i) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δομές ΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ. Κάθε μήνας πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, μηδέν είκοσι (0,20) μονάδες.
ii) Κοινωνικά κριτήρια:
α) Ποσοστό αναπηρίας 67% και μέχρι 80% με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010) εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές, τρεις (3) μονάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
β) Ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (ν. 3863/2010) εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές, τέσσερις (4) μονάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
γ) Η επΆ αόριστον αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τέκνων, με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010), δύο (2) μονάδες για το πρώτο, τρεις μονάδες για το δεύτερο και πέντε (5) μονάδες για το τρίτο τέκνο.».


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved