ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Αθήνα 1.3.2016, 13:59

Επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους ορισμένων ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ χορηγεί με απόφασή του το υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα, χορηγεί αντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι υφιστάμενοι τίτλοι έχουν αναγνωρισθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του Ν. 3879/2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθΆ ύλην αρμόδιου υπουργείου.

Η απόφαση δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ. 513/29ης Φεβρουαρίου 2016 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ12/29247/Δ4
Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων
των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν
στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δι−
καιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων
προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαί−
δευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με
προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του
Ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του
Ν. 3879/2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περί−
πτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα
νομοθεσία εκάστου καθΆ ύλην αρμόδιου Υπουργείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30.01.2013)
«Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
άλλες διατάξεις», και, ιδίως, τα άρθρα 14 παρ. 2 περ.
ζ 16,18 καθώς και το άρθρο 34 παρ. 18, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 11 του
Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/21.09.2010), όπως προστέθηκε
με το άρθρο 34 παράγραφος 18 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
24/Α/30.01.2013) ως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
5. Τις διατάξεις του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13.07.2006)
«Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγ−
γελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του υπΆ αριθμ. 70 Π.δ. «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015).
7. Τις διατάξεις του υπΆ αριθμ. 73 Π.δ. Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 116/Α/23.09.2015).
8. Την υπ. αρ. 87928/Π (ΦΕΚ 407/τ. ΥΟΔΔ/08−06−2015)
Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Λήξη της θητείας του Δ.Σ. του Εθνικού Ορ−
γανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και ορισμός νέου».
9. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων αντιστοιχίας επαγ−
γελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτή−
των που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγ−
γελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ει−
δικοτήτων προυφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί
με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του
Ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του
Ν.3879/2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περί−
πτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα
νομοθεσία εκάστου καθΆ ύλην αρμόδιου Υπουργείου,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 34 παρ. 18 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/τ. Α΄/30.01.2013).
10. Την απόφαση (ΔΠ/77986/30.10.2015) της υπΆ αρ.
189/29.10.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
θέμα 11ο: «Γ΄ επικαιροποίηση ως προς το προοίμιο και
εκ νέου εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων για την έκδοση υπουργικής απόφασης
με θέμα «Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δι−
καιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που απο−
κτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελ−
ματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά
δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων
προυφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά
διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2009/1992
(Α΄ 18), β) του άρθρου 4, παρ. 9 του Ν. 3879/2010 (Α΄ 163),
καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο
κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθΆ
ύλην αρμόδιου Υπουργείου».
11. Την απόφαση (ΔΠ/88291/23.12.2015) της υπΆ αρ.
195/22.12.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα
21ο, με την οποία συμπληρώνεται η απόφαση του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά την 189η συνεδρίασή του στις
29.10.2015 (ΔΠ/77986/30.10.2015) σχετικά με τη Γ΄ επικαι−
ροποίηση, ως προς το προοίμιο, και εκ νέου εισήγηση
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για
την έκδοση Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Χορήγηση
αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατό−
χων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο
της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού και του προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ «Εθνικός
Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα−
τικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), αποφασίζουμε:

¶ρθρο 1
1. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικότητας
"Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού" του Τομέα
Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαι−
ώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών
ειδικότητας "Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματι−
σμού" του Τομέα Μηχανολογίας, που απονεμήθηκαν
με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄/1985) και το άρθρο 18
του Ν.3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α΄/2003).
2. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/2006 ειδικότητας
'Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών' του
Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματι−
κά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΛ ειδικότητας
"Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Πα−
ραγωγής", που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ
207/Α΄/1985) και το άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/
Α΄/2003).
3. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα−
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/2006 ειδικότητας 'Μη−
χανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου'
του Τομέα Οχημάτων αντίστοιχα με τα επαγγελματικά
δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β' κύκλου σπουδών
ειδικότητας "Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου",
που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄/1985)
και το άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α΄/2003).
4. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικότητας
'Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων' του Τομέα Ηλεκτρο−
λογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα
των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικό−
τητας "Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών χώ−
ρων" του Τομέα Ηλεκτρολογίας, που απονεμήθηκαν με
το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄/1985) και το άρθρο 18 του
Ν.3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α΄/2003).
5. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικότητας
"Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών" του Τομέα
Ηλεκτρονικής αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαι−
ώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών
ειδικότητας "Ηλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συστη−
μάτων" του Ηλεκτρονικού Τομέα, που απονεμήθηκαν
με το Β.δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α΄/1971) και το Π.δ. 258/2003
(ΦΕΚ 235/Α΄/2003).
6. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικότητας
"Σχεδιαστών Δομικών Έργων" του Τομέα Δομικών Έρ−
γων αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των
κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας
"Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ" του Τομέα
Κατασκευών, που απονεμήθηκαν με το Π.δ. 301/2003
(ΦΕΚ 257/Α΄/2003).
7. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικότητας
"Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων" του Τομέα Υγείας και Πρό−
νοιας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των
κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας
"Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων − Παιδοκόμων" του Τομέα
Υγείας και Πρόνοιας, που απονεμήθηκαν με τις υπουργι−
κές αποφάσεις Π2β/οικ. 2808/1997 (ΦΕΚ 645/Β΄/1997) και
υπουργική απόφαση Γ2β/οικ. 1570/1999 (ΦΕΚ 749/Β΄/1999).
8. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικότητας
"Βοηθών Νοσηλευτών" του Τομέα Υγείας και Πρόνοι−
ας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των
κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας
'Βοηθών Νοσηλευτών' του Τομέα Υγείας και Πρόνοι−
ας, που απονεμήθηκαν με τα Π.δ. 210/2001 (ΦΕΚ 165/
Α΄/2001), υπουργική απόφαση Υ7β/οικ.4756/2001 (ΦΕΚ
1082/Β΄/2001) και Π.δ. 268/2003 (ΦΕΚ 240/Α΄/2003).
9. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικότητας
'Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών' του
Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών αντί−
στοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων
τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας 'Υπαλλήλων
Οικονομικών Υπηρεσιών' του Τομέα Οικονομίας και Διοί−
κησης, που απονεμήθηκαν με το Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/
Α΄/1997) και το Π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α΄/1998).
10. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας
'Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων' του Τομέα Οι−
κονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών αντίστοιχα με τα
επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄
κύκλου σπουδών ειδικότητας "Υπαλλήλων Ξενοδοχεια−
κών Επιχειρήσεων" του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης,
που απονεμήθηκαν με το Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/1997)
και το Π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α΄/1998).
11. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας
"Πλοιάρχων Ε.Ν." του Τομέα Πλοιάρχων Ε.Ν. αντίστοιχα
με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου
TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας "Πλοιάρχων Ε.Ν."
του Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα, που απονεμήθηκαν
με το Π.δ. 243/1998 (ΦΕΚ 181/Α΄/1998), όπως τροποποι−
ήθηκε με το Π.δ. 295/1999 (ΦΕΚ 266/Α΄/1999) και το Π.δ.
19/2001 (ΦΕΚ 14/Α΄/2001).
12. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας
"Μηχανικών Ε.Ν." του Τομέα Μηχανικών Ε.Ν. αντίστοιχα
με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου
TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας "Μηχανικών Ε.Ν."
του Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα, που απονεμήθηκαν
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6751
με το Π.δ. 243/1998 (ΦΕΚ 181/Α΄/1998), όπως τροποποι−
ήθηκε με το Π.δ. 295/1999 (ΦΕΚ 266/Α΄/1999) και το Π.δ.
19/2001 (ΦΕΚ 14/A΄/2001), με την κοινή υπουργική από−
φαση Ε/6742/1999 των Υπουργών Ε.Π.Θ. και Μ.Ε. (ΦΕΚ
416/Β΄/1999) και το άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/
Α΄/2003).
13. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν. 3475/2006 ειδικότητας
"Συντήρησης Έργων Τέχνης − Αποκατάστασης" αντί−
στοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων
τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας "Συντήρησης
Έργων Τέχνης − Αποκατάστασης" του Τομέα Εφαρμο−
σμένων Τεχνών, που απονεμήθηκαν με το Π.δ. 73/2002
(ΦΕΚ 55/Α΄/2002).
14. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας
'Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών'
αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κα−
τόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας 'Χη−
μικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών' του
Τομέα Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, που απο−
νεμήθηκαν με το Ν.1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄/1985) και το
άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α΄/2003).
15. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας
"Αισθητικής Τέχνης" αντίστοιχα με τα επαγγελματικά
δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών
ειδικότητας "Αισθητικής Τέχνης" του Τομέα Αισθητι−
κής − Κομμωτικής, που απονεμήθηκαν με την υπουργική
απόφαση Α5/2005/20.04.1999 (ΦΕΚ 749/Β΄/1999).
16. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 Υπ. Υγείας
ειδικότητας "Βοηθών Νοσηλευτών" αντίστοιχα με τα
επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE
Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας "Βοηθών Νοσηλευ−
τών", που απονεμήθηκαν με τα Π.δ. 210/2001 (ΦΕΚ 165/
Α΄/2001), υπουργική απόφαση Υ7β/οικ.4756/2001 (ΦΕΚ
1082/Β΄/2001) και Π.δ. 268/2003 (ΦΕΚ 240/Α΄/2003).
17. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα−
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006
ειδικότητας "Βοηθών Γενικής Νοσηλείας" αντίστοιχα
με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου
TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας "Βοηθών Νοσηλευ−
τών", που απονεμήθηκαν με τα Π.δ. 210/2001 (ΦΕΚ 165/
Α΄/2001), υπουργική απόφαση Υ7β/οικ.4756/2001 (ΦΕΚ
1082/Β΄/2001) και Π.δ. 268/2003 (ΦΕΚ 240/Α΄/2003).
18. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα−
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006
ειδικότητας "Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκι−
νήτου" αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των
κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας
'Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου', που απονεμή−
θηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄/1985) και το άρθρο
18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α΄/2003).
19. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα−
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006
ειδικότητας "Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυ−
τοκινήτου" αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα
των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότη−
τας "Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού
Αυτοκινήτου", που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ
207/Α΄/1985) και το άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/
Α΄/2003).
20. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα−
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006
ειδικότητας "Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών" αντί−
στοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων
τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας "Εγκατα−
στάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών χώρων", που απο−
νεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄/1985) και το
άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α΄/2003).
21. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Υπ. Παιδείας του Ν.3475/2006
ειδικότητας 'Αμαξωμάτων' αντίστοιχα με τα επαγγελ−
ματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Α΄ κύκλου
σπουδών ειδικότητας 'Αμαξωμάτων', που απονεμήθηκαν
με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄/1985) και το άρθρο 18 του
Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α΄/2003).
22. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα−
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006
ειδικότητας "Τεχνιτών Αμαξωμάτων" αντίστοιχα με τα
επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Α΄
κύκλου σπουδών ειδικότητας "Αμαξωμάτων", που απο−
νεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄/1985) και το
άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α΄/2003).
23. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα−
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας "Μη−
χανοσυνθετών Αεροσκαφών" αντίστοιχα με τα επαγγελ−
ματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου
σπουδών ειδικότητας "Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών",
που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄/1985)
και το άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α΄/2003).
24. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα−
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006
ειδικότητας "Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας" αντί−
στοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων
τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας "Βοηθών
Βρεφονηπιοκόμων − Παιδοκόμων", που απονεμήθηκαν
με τις υπουργική απόφαση Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ 645/
Β΄/1997) και υπουργική απόφαση Γ2β/οικ. 1570/1999 (ΦΕΚ
749/Β΄/1999).
25. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα−
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006
ειδικότητας "Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με χρή−
ση Η/Υ" αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα
των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότη−
τας "Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ" του Το−
μέα Κατασκευών, που απονεμήθηκαν με το Π.δ. 301/2003
(ΦΕΚ 257/Α΄/2003).
26. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα−
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006
ειδικότητας "Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων"
αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατό−
χων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας 'Υπαλ−
λήλων Οικονομικών Υπηρεσιών' του Τομέα Οικονομίας
και Διοίκησης, που απονεμήθηκαν με το Ν. 2515/1997
(ΦΕΚ 154/Α΄/1997) και το Π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α΄/1998).
27. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα−
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006
ειδικότητας "Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων" αντίστοιχα
με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου
TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας "Ξενοδοχειακών
Επιχειρήσεων" του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης,
που απονεμήθηκαν με το Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/1997)
και το Π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α΄/1998).
28. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα−
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006
ειδικότητας "Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων" αντί−
στοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων
τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας 'Υπαλλήλων
Διοίκησης' του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, που
απονεμήθηκαν με το Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/1997) και
το Π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α΄/1998).
29. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα−
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006
ειδικότητας "Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών Εγκα−
ταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων" αντίστοιχα
με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου
TEE Α΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας "Ηλεκτρονικός Συ−
σκευών και Εγκαταστάσεων", που απονεμήθηκαν με το
Β.δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α΄/1971) και το Π.δ. 258/2003 (ΦΕΚ
235/Α΄/2003).
30. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 (αρμοδιότητας
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
λοιπών Υπουργείων) ειδικότητας "Κομμωτικής Τέχνης"
αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατό−
χων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας "Κομ−
μωτικής Τέχνης", που απονεμήθηκαν με τον Ν.4281/2014
(ΦΕΚ 160/Α΄/2014).

¶ρθρο 2
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved