ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Το ωράριο εργασίας του προσωπικού των παιδικών σταθμών

Αθήνα 3.3.2016, 11:56

To ωράριο εργασίας του παιδαγωγικού προσωπικού των παιδικών σταθμών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού καθορίζει απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών Ιωάννη Μπαλάφα.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 6675
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Γραφεία Ασκούντων Καθήκοντα
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Γενικού Γραμματέα
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα - Δ/νσεις Διοίκησης
Πληροφορίες : Ιωάννα Τζήμα
(για μόνιμο προσωπικό)
213-1364382
Θέλξη Παπασημακοπούλου
(για ιδιωτικού δικαίου προσωπικό)
FAX : 213-1364383

ΘΕΜΑ: Ωράριο εργασίας παιδαγωγικού προσωπικού παιδικών σταθμών

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 21/Τεύχος Α΄/21-2-2016 δημοσιεύθηκε ο ν. 4368/2016
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» στον οποίο
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν στο ωράριο εργασίας του
προσωπικού των παιδικών σταθμών.

Ειδικότερα, με το άρθρο 8 παρ. 2 του ως άνω νόμου αφενός καταργείται η
υποπερίπτωση δδ΄ της παραγράφου 5 περίπτωση α΄ του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού
περιεχομένου « περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει
υπηρεσιών και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 1157/1981, όπως ισχύει και αφετέρου επανέρχεται σε ισχύ η παράγραφος 1 του άρθρου
μόνου του π.δ. 588/1988.

Κατά συνέπεια, ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας για το μόνιμο και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στους παιδικούς και
βρεφονηπιακούς σταθμούς των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού μειώνεται από σαράντα (40) ώρες σε
τριάντα (30). Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει το προσωπικό των κλάδων ή ειδικοτήτων
Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων και των συναφών κλάδων Κοινωνικών Λειτουργών,
βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων και Αδελφών Νοσοκόμων, εφόσον και για όσο χρονικό
διάστημα ασκούν καθήκοντα των κλάδων ή των ειδικοτήτων Νηπιαγωγών ή
Βρεφονηπιοκόμων.

Ελληνική 
Μειωμένα ωράρια, τα οποία θεσπίζονται από άλλες διατάξεις (πχ. ωράριο λόγω
ανατροφής τέκνου, αναπηρίας κ.λ.π.). εξακολουθούν να ισχύουν και για τους εν λόγω
υπαλλήλους, καθώς συνιστούν αυτοτελές δικαίωμά τους. Για παράδειγμα, ο υπάλληλος που
είχε δικαίωμα να εργάζεται μία (1) ώρα την ημέρα λιγότερο από το ισχύον ημερήσιο
κανονικό ωράριο των οκτώ (8) ωρών, δηλ. εργαζόταν επτά (7) ώρες ημερησίως, εφεξής
πρέπει να εργάζεται πέντε (5) ώρες ημερησίως.

Κατά το σκέλος που αφορά το ωράριο του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς των
ΟΤΑ, στις αντίστοιχες ειδικότητες, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Αν και το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται ευθέως στα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του
άρθρου 1 της ΠΝΠ «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν
γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν.1157/1981, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, άποψη μας είναι ότι θα πρέπει και σε αυτή
την περίπτωση, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης
εργαζομένων που απασχολούνται σε όμοια καθήκοντα και στον ίδιο χώρο εργασίας, να
εφαρμοστεί το ειδικό ωράριο των τριάντα ωρών εβδομαδιαίως.

Εξυπακούεται ότι νέες συμβάσεις ορισμένου χρόνου που θα συναφθούν εφεξής θα
πρέπει να παραπέμπουν στο ισχύον ωράριο. Το ίδιο ισχύει και για τις ανανεώσεις των
συμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
– π.χ. «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής».

Κατά το σκέλος που αφορά το ωράριο του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου και
ορισμένου χρόνου που απασχολείται σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς που
λειτουργούν στο πλαίσιο νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (επιχειρήσεων) των ΟΤΑ,
σας γνωρίζουμε τα εξής:
Το προσωπικό των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ δεν υπάγεται ευθέως στα οριζόμενα στην
παράγραφο 5 του άρθρου 1 της ΠΝΠ «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας
των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν.1157/1981, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για το ωράριο του
προσωπικού των ΝΠΙΔ ισχύουν τα οριζόμενα στις σχετικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας,
στον Κανονισμό Προσωπικού/Υπηρεσιών τους, καθώς και οι ρυθμίσεις της εργατικής
νομοθεσίας.

Ως εκ τούτου, το ωράριο των τριάντα ωρών εβδομαδιαίως θα εφαρμόζεται στο
προσωπικό των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ εφόσον από τις ως άνω συλλογικές συμβάσεις,
Κανονισμούς και λοιπές ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας γίνεται παραπομπή στο ισχύον
ωράριο του προσωπικού των ΟΤΑ των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων.

Τέλος, σημειώνουμε ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα ισχύουν από τη δημοσίευση του
ν. 4368/2016, ήτοι 21-2-2016.

Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού της
χωρικής σας αρμοδιότητας.

Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου
www.ypes.gr στη διαδρομή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση / Εγκύκλιοι,
Αποφάσεις, Συχνές Ερωτήσεις ΟΤΑ Α΄ Βαθμού / Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών
Υπαλλήλων / Εγκύκλιοι.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved