ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Τι αλλάζει στο καθεστώς εισόδου στα ΑΕΙ ελλήνων εξωτερικού

Αθήνα 28.3.2016, 22:53

Αλλαγές στο καθεστώς εισόδου στα ΑΕΙ των ελλήνων εξωτερικού επιφέρει με απόφασή του το υπουργείου Παιδείας.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.151/47149/Α5
Τροποποίηση της αρ.πρωτ.Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ
272/Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπά−
γονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου
2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των
παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005
(ΦΕΚ 260/Α΄)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του αρ.1 του
Ν.2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του αρ.1
του Ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α).
3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
12 του Ν.2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α΄)
4. Τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του Ν.2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α΄).
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2
του Ν.2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ.6 του άρθρου 15 του Ν.2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α΄)
6. Τις διατάξεις των εδαφίων α και β της παρ.4 του
άρθρου 8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄)
7. Τις διατάξεις των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13
του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3432/2006
(ΦΕΚ 14/.Α΄)
9. Τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του άρθρου 35
του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄)
10. Τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 59 του
Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄)
11. Τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/
Α΄) όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τα
άρθρα 3 και 4 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α΄)
12. Τις διατάξεις του αρ.13 του Ν.4186/2013 όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 58 του
Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄) και το άρθρο 8 του Ν.4327/2015
(ΦΕΚ 50/Α΄).
13. Τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 2
του άρθρου 36 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄)
14. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2
του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄)
15. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ
143/Α΄)
16. Τη με αρ.πρωτ. Φ.253/28934/Α5/2006 (ΦΕΚ 391/Β΄)
Υπουργική Απόφαση Proslipsis.gr
17. Τη με αρ. πρωτ. Φ.151/22071/Β6/2009 (ΦΕΚ 373/Β΄)
Υπουργική Απόφαση
18. Τη με αρ. πρωτ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/Β΄)
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις με αριθ.
Φ.151/33886/Β6/2008 (ΦΕΚ 556/Β΄), Φ.151/34623/Β6/2009
(ΦΕΚ 636/Β΄) και Φ.151/121021/Β6/2009 (ΦΕΚ 2216/Β΄), διόρ−
θωση σφάλματος (ΦΕΚ 2282/Β΄), Φ.151/19155/Β6/2010 (ΦΕΚ
220/Β΄), Φ.151/77347/Β6/2010 (ΦΕΚ 1088/Β΄), Φ.151/41977/
Β6/2011 (ΦΕΚ 832/Β΄), Φ.151/64998/Β6/2011 (ΦΕΚ 1307/
Β΄) και Φ.151/79076/Β6/2012 (Φ.Ε.Κ. 2153/Β΄και διόρθωση
σφάλματος ΦΕΚ 2244/Β΄), Φ.151/61567/Α5/2015 (ΦΕΚ 814/
Β΄) και Φ.151/213895/Α5/2015 (ΦΕΚ 2954/Β΄) όμοιες Αποφάσεις
19. Τη με αρ. πρωτ.Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ 2544/
Β΄) Υπουργική Απόφαση
20. Την με αρ. πρωτ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995/
Β΄) Υπουργική Απόφαση
21. Τη με αρ. πρωτ. Φ.151/17557/Α5/2016 (ΦΕΚ 290/Β΄)
Υπουργική Απόφαση
22. Το Π.δ.73/2015 (ΦΕΚ 166/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών.»
23. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται
ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
24. Την Φ1/Α/99/46273/Β1/17−3−2016 εισήγηση της Προ−
ϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε−
σιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ−
μάτων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αρ. πρωτ. Φ.151/20049/Β6/2007
(ΦΕΚ 272/Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγο−
νται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παρα−
γράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντι−
καταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ.
1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)»
υπουργική απόφαση ως ακολούθως:
Α. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ της ανωτέρω υπουργικής απόφα−
σης αντικαθίσταται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΕΣΕΩΝ,
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες
Στις ειδικές κατηγορίες της παραγράφου 4 του άρ−
θρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄), όπως αντικαταστά−
θηκε με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του
Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και τις διατάξεις των παραγρ.
1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)
υπάγονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου
αντίστοιχου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
που είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στα τμήματα και τις
σχολές και εισαγωγικές κατευθύνσεις του άρθρου 2 της
παρούσας και οι οποίοι πληρούν, κατά περίπτωση, τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
α) Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του υποψη−
φίου να ήταν κάτοικος και να διέμενε μόνιμα στο εξω−
τερικό τουλάχιστον δύο (2) πλήρη έτη κατά την τελευ−
ταία δεκαετία, πριν από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης του υποψηφίου για εισαγωγή σε σχολές της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας. Σε περίπτω−
ση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο
γονείς ισχύουν μόνο οι προϋποθέσεις της περίπτωσης
Β΄ που ακολουθεί.
β) Ο υποψήφιος να έχει αποκτήσει τίτλο Ελληνικού
Λυκείου, με πλήρη φοίτηση στις δύο (2) τελευταίες τά−
ξεις του Λυκείου σε Ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί
στο εξωτερικό ή σε τέσσερις (4) τουλάχιστον τάξεις
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ελληνικό ή αντίστοιχο
ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό.
Στην ειδική αυτή κατηγορία εντάσσονται και οι Έλλη−
νες που αποκτούν απολυτήριο από το Λύκειο του Ιερού
Κοινού του Πανάγιου Τάφου Ιεροσολύμων μετά από
πλήρη φοίτηση σ' όλες τις τάξεις του λυκείου αυτού και
εφόσον έχουν φοιτήσει και στην τελευταία τουλάχιστον
τάξη του οικείου Γυμνασίου της Πατριαρχικής Σχολής
Σιών. Για τους υποψηφίους της περίπτωσης αυτής δεν
απαιτείται η ως άνω υπό στοιχείο α προϋπόθεση.
Επισημαίνεται ότι στην κατηγορία αυτή δεν μπορούν
να υπαχθούν τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμέ−
νων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό
ή σε διεθνείς οργανισμούς, έστω κι αν πληρούν τις
προϋποθέσεις της εν λόγω ειδικής κατηγορίας.
γ) Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα τέκνα
Ελλήνων του Εξωτερικού που κατέχουν απολυτήριο
Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κύπρο και
έχουν πλήρη φοίτηση σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τά−
ξεις Β/θμιας Εκπ/σης σε ξένο ή ελληνικό σχολείο που
λειτουργεί στο Εξωτερικό. Proslipsis.gr
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας
δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα
Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας με
τις διατάξεις αυτές εάν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν
λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο από τις
Σχολές και τα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της
παρούσας.
2. ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ή ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕ−
ΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου
να αποσπάστηκε σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο
εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει
και η Ελλάδα, τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη ημερο−
λογιακά έτη.
β) Ο υποψήφιος να έχει αποκτήσει τίτλο Ελληνικού
Λυκείου, με πλήρη φοίτηση στις δύο (2) τελευταίες τά−
ξεις του Λυκείου σε Ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί
στο εξωτερικό ή σε τρεις (3) τουλάχιστον τάξεις δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ελληνικό ή αντίστοιχο
ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό κατά τη
διάρκεια της απόσπασης του γονέα του.
Η φοίτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων
θεωρείται πλήρης, όταν ο μαθητής παρακολούθησε τα
μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και
καθ'όλη τη διάρκεια του. Η προϋπόθεση αυτή πληρούται
και στις περιπτώσεις που i) ο μαθητής έκανε εγγραφή
στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου
και για τις χώρες της Ν. Αφρικής, της Αυστραλίας και
της Λατινικής Αμερικής μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. ii)
ο μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το
αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου. Η ii προϋπόθεση αφορά
μόνο στα τέκνα εκπαιδευτικών Α/θμιας ή Β/θμιας Εκ−
παίδευσης που αποσπάστηκαν σε Ελληνικά σχολεία
του εξωτερικού με την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση
τοποθέτησης των εκπαιδευτικών οφείλεται σε υπηρε−
σιακούς λόγους.
Η παραπάνω προϋπόθεση της πλήρους φοίτησης
θεωρείται ότι πληρούται έστω και αν διακόπηκε για
υπηρεσιακούς λόγους ή έληξε η απόσπαση του γονέα
στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους
εκπλήρωσης της προϋπόθεσης φοίτησης του υποψηφί−
ου σε σχολείο του εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή ο
υποψήφιος πρέπει να έχει πλήρη φοίτηση τουλάχιστον
σε δύο τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έστω και
αν διακόπηκε η φοίτηση του κατά τη διάρκεια της τε−
λευταίας από τις τρείς τάξεις και σε κάθε περίπτωση
μετά από το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους.
Στην ειδική αυτή κατηγορία εντάσσονται και όσοι πλη−
ρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου ε της παραγρά−
φου 14 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α΄), οι
οποίοι είναι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου που λειτουργεί
στο εξωτερικό και φοίτησαν στις δύο τελευταίες τάξεις
στο λύκειο του εξωτερικού ως μαθητές−αθλητές, που
συμμετείχαν σε στάδιο προετοιμασίας με την προο−
λυμπιακή ομάδα της Ελλάδας σε προπονητικά κέντρα
του εξωτερικού.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας
δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα
Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας με
τις διατάξεις αυτές εάν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν
λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο από τις
Σχολές και τα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της
παρούσας.
3. ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙ−
ΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να
κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης
του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την
τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υπο−
ψηφίου από το λύκειο. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου
αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 3 της
παρούσας Υπουργικής Απόφασης.
β) Το Λύκειο ή το αντίστοιχο σχολείο αποφοίτησης
του υποψηφίου να λειτουργεί στο εξωτερικό.
γ) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, με πλήρη φοίτη−
ση, τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις στο Λύκειο
αποφοίτησης του ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο που
λειτουργεί στο εξωτερικό. Στην ίδια κατηγορία υπάγε−
ται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου
Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό με πλήρη φοίτη−
ση στη τελευταία τάξη και σε τέσσερις (4) τουλάχιστον
τάξεις Β/θμιας Εκ/σης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί
στο Εξωτερικό.
δ) Ο τίτλος του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου
αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει τη δυ−
νατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας το
πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο
αποφοίτησης. Προϋπόθεση για την ένταξη στην ειδική
κατηγορία της παρούσας παραγράφου είναι ο υποψή−
φιος να μην έχει αποκτήσει και απολυτήριο ελληνικού
λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί
στην Ελλάδα πριν την απόκτηση του απολυτηρίου από
ξένο Λύκειο στο εξωτερικό.
ε) Δεν γίνονται δεκτές οι περιπτώσεις υποψηφίων
που κατά το ίδιο σχολικό ή ημερολογιακό έτος έχουν
φοιτήσει σε δύο τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
στ) Δεν υπάγονται υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει
το απολυτήριο του ξένου λυκείου δια αλληλογραφίας.
ζ) Οι υπαγόμενοι σε αυτήν την κατηγορία κάτοχοι τίτ−
λων δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής κατάρ−
τισης της αλλοδαπής που έχουν δικαίωμα εισαγωγής
μόνο στις Ανώτερες Σχολές της χώρας αποφοίτησης
τους μπορούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στα
Τ.Ε.Ι., στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στην ΑΣΤΕ.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας
δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα
Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας με
τις διατάξεις αυτές εάν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν
λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο από τις
Σχολές και τα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της
παρούσας. Proslipsis.gr
4. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ−ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ
4. Α. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ−ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙ−
ΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.)
Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι αλλοδαποί−
αλλογενείς υποψήφιοι, εφόσον:
α) είναι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου
της αλλοδαπής ή ξένου σχολείου της ημεδαπής ανα−
γνωρισμένου για τη νομιμότητα λειτουργίας του από τη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας
στην οποία υπάγεται, ο τίτλος του οποίου τους παρέ−
χει δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμιο της χώρας
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το
σχολείο αποφοίτησης.
β) δεν έχουν ελληνική καταγωγή οι ίδιοι και κανένας
από τους δύο γονείς τους και
γ) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλά−
χιστον την τελευταία τάξη του λυκείου ή αντίστοιχου
σχολείου.
Οι υπαγόμενοι στην ειδική αυτή κατηγορία που έχουν
εισαχθεί σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις,
μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση−μηχανογραφικό δελ−
τίο για αλλαγή σχολής μέχρι και το αμέσως επόμενο
έτος από αυτό της πρώτης εισαγωγής τους σε σχολή
ή τμήμα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.
Δεν υπάγονται υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει το
απολυτήριο του ξένου λυκείου δια αλληλογραφίας
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας
δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα
Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας με
τις διατάξεις αυτές εάν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν
λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο από τις
Σχολές και τα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της
παρούσας.
4Β ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Στην εν λόγω ειδική κατηγορία υπάγονται οι απόφοι−
τοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προσκομίζουν απολυτή−
ριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα
Πανεπιστήμια της χώρας από την οποία αποφοιτούν,
εφόσον οι ίδιοι και κανένας από τους δύο γονείς τους
δεν έχουν ελληνική καταγωγή και έχουν παρακολουθή−
σει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον την τελευταία τάξη
του λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου στη χώρα αποφοί−
τησης τους. Τα ξένα σχολεία της ημεδαπής θα πρέπει
να είναι αναγνωρισμένα για τη νομιμότητα λειτουργίας
τους από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της Ελλάδας στην οποία υπάγονται.
Ειδικότερα στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι υπο−
ψήφιοι Κυπριακής καταγωγής και από τους δύο γονείς, οι
οποίοι έχουν συμμετοχή στις παγκύπριες εξετάσεις και
κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.
Στην ειδική αυτή κατηγορία δεν υπάγονται οι υπο−
ψήφιοι αλλοδαποί − αλλογενείς απόφοιτοι ελληνικών
σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Οι υπαγόμενοι στην ειδική αυτή κατηγορία που έχουν
εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις,
μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση−μηχανογραφικό δελ−
τίο για αλλαγή σχολής μέχρι και το αμέσως επόμενο
έτος από αυτό της πρώτης εισαγωγής τους σε σχολή
ή τμήμα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.
Δεν υπάγονται υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει το
απολυτήριο του ξένου λυκείου δια αλληλογραφίας
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας
δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα
Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας με
τις διατάξεις αυτές εάν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν
λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο από τις
Σχολές και τα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της
παρούσας.
5. ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
5. Α ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Στην ειδική αυτή κατηγορία ανήκουν οι ομογενείς
ή παιδιά ομογενών που κατοικούν και διαμένουν στο
εξωτερικό πέντε τουλάχιστον χρόνια πριν από το έτος
επιλογής και τους χορηγήθηκε υποτροφία από το Ελ−
ληνικό κράτος για σπουδές στην Ελλάδα.
Οι κληρικοί και οι μοναχοί των Πατριαρχείων Αλε−
ξανδρείας και Ιεροσολύμων πρέπει να κατοικούν και να
διαμένουν στο εξωτερικό δύο (2) τουλάχιστον χρόνια
πριν από το έτος επιλογής.
Οι υπαγόμενοι σε αυτήν την κατηγορία της παρούσας
υποβάλλουν στις οικείες υπηρεσίες τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται από τις σχετικές προκηρύξεις των
υποτροφιών και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται
για το σκοπό αυτό.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας
δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα
Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας με
τις διατάξεις αυτές εάν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν
λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο από τις
Σχολές και τα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της
παρούσας.
5.Β ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ −ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ−
ΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Στην ειδική αυτή κατηγορία ανήκουν οι αλλογενείς−
αλλοδαποί απόφοιτοι Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου
της αλλοδαπής ή ημεδαπής και οι απόφοιτοι λυκείων ή
αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελλη−
νικής καταγωγής, στους οποίους χορηγήθηκε υποτρο−
φία του Ελληνικού Κράτους για σπουδές στην Ελλάδα.
Οι υπαγόμενοι σε αυτήν την κατηγορία της παρούσας
υποβάλλουν στις οικείες υπηρεσίες τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται από τις σχετικές προκηρύξεις των
υποτροφιών και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται
για το σκοπό αυτό.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας
δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα
Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας με
τις διατάξεις αυτές εάν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν
λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο από τις
Σχολές και τα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της
παρούσας.
6. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟ−
ΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται όσοι προέρ−
χονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης,
εφόσον είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια
Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν
μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα
πρέπει, από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου,
να προκύπτει ότι μετεγγραφησαν σ' αυτόν από Δήμο
των ανωτέρω Νομών και σύμφωνα με τα οριζόμενα του
άρθρου 3 περίπτωση Δ είναι κάτοχοι:
α) απολυτηρίου τίτλου Γενικού Λυκείου της ημεδαπής
ή Μειονοτικού Λυκείου ή Λυκείου διαφορετικού τύπου
από αυτόν του Γενικού Λυκείου ή Ιεροσπουδαστηρίου,
που είναι ισότιμος των τίτλων των Εκκλησιαστικών Λυ−
κείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α΄).
β) Απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑ.Λ., Απο−
λυτηρίου Γενικού Λυκείου με πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ.
του Ν.4186/2013 και οι κάτοχοι ισοτίμου τίτλου Επαγ−
γελματικού Λυκείου.
Ειδικότερα και μόνο για τους αποφοίτους απολυτηρί−
ου τίτλου Γενικού Λυκείου της ημεδαπής ή Μειονοτικού
Λυκείου ή Λυκείου διαφορετικού τύπου από αυτόν του
Γενικού Λυκείου ή Ιεροσπουδαστηρίου, που είναι ισότι−
μος των τίτλων των Εκκλησιαστικών Λυκείων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α΄) που συμμετέχουν
στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2016 με το παλαιό
σύστημα απαιτείται η βεβαίωση της παραγράφου 13 του
άρθρου 1 του Ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄).
7. ΔΙΑΚΡΙΟΕΝΤΕΣ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Ή ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥ−
ΜΠΙΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ,
ΧΗΜΕΙΑΣ Ή ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι κάτοχοι
απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή οι κάτοχοι απολυτηρίου
ΕΠΑΛ του σχολικού έτους 2015−2016 και εφεξής, οι οποίοι
κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Λύκειο έχουν
διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθη−
ματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και
τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο
(χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) ή στον Ευρωπαϊκό
Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες, με την απονομή σε
αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορί−
ας δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και τα
Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας με
τις διατάξεις αυτές εάν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν
λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο από τις
Σχολές και τα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της
παρούσας.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Σχολές και Τμήματα Πρόσβασης − Αριθμός θέσεων εισακτέων
α. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των παρα−
γράφων 1−6 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στις σχολές, στα τμήματα και στις εισα−
γωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Τεχνο−
λογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), των Ανώτα−
των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.
Τ.Ε.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές της Αστυνομικής
Ακαδημίας εξαιρουμένων των υπαγομένων στις ειδικές
κατηγορίες 4.Α, 4.Β, 5.Α, 5.Β και 6, που δεν εισάγονται
στις σχολές και τμήματα των Ανώτατων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις Στρατιωτικές Σχολές
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές
της Αστυνομικής Ακαδημίας και επί πλέον των υπα−
γομένων στην ειδική κατηγορία 6 που δεν εισάγονται
στα τμήματα Θεολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας και
Θεσσαλονίκης, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
των προγραμμάτων σπουδών των Ανώτατων Εκκλησι−
αστικών Ακαδημιών.
β. Συγκεκριμένα για τον καθορισμό των θέσεων εισα−
κτέων στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαι−
δευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων και τις σχολές της Αστυνομικής
Ακαδημίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α΄) και
είναι κοινές για τους υποψηφίους όλων των ειδικών
κατηγοριών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της
παρούσας Υπουργικής Απόφασης.
γ. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρα−
γράφου 7 της παρούσας, όπως ισχύει, μπορούν να
εισαχθούν καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων ως
ακολούθως:
α) Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου σε Σχο−
λές, Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων
των Πανεπιστημίων με την προϋπόθεση το μάθημα,
στο οποίο έχουν διακριθεί στις παραπάνω επιστημο−
νικές Ολυμπιάδες ή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για
Νέους Επιστήμονες να περιλαμβάνεται στα μαθήματα
της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι
υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του Λυκείου
β) Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ σε Τμήματα των ΤΕΙ
και της ΑΣΠΑΙΤΕ με την προϋπόθεση το μάθημα, στο
οποίο έχουν διακριθεί στις παραπάνω επιστημονικές
Ολυμπιάδες ή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους
Επιστήμονες, να είναι συναφές με μάθημα ειδικότητας
της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι
υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του Λυκείου.
Επιπλέον προϋπόθεση για τους υποψηφίους και των
δύο περιπτώσεων (α) και (β) είναι να έχουν συμμετάσχει
στις Πανελλαδικές εξετάσεις έχοντας επιτύχει στα μα−
θήματα που εξετάστηκαν μέσο όρο βαθμών ίσο με το
μισό του μέγιστου δυνατού.
δ. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου αυτού τα
τμήματα των εικαστικών τεχνών της Α.Σ.Κ. T., Εικαστικών
και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα−
κεδονίας, δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας
απόφασης.
ε. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στις σχολές και
τα τμήματα των προηγούμενων περιπτώσεων καθορί−
ζεται από την προβλεπόμενη από το άρθρο 59 παρ. 11
του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄) υπουργική απόφαση, που
εκδίδεται κατ’ έτος.

Άρθρο 3
Αίτηση−Μηχανογραφικό Δελτίο, τρόπος − τόπος −
χρόνος υποβολής−Δικαιολογητικά
Α. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των παρα−
γράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλ−
λουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, αίτηση συμμετοχής
με την Ομάδα Προσανατολισμού στην οποία επιθυμεί
να εξεταστεί και μηχανογραφικό δελτίο, σε ημερομηνία
που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων. Μετά τη λήξη της οριζόμενης προ−
θεσμίας οριστικής υποβολής, καμία εκπρόθεσμη αίτηση
και μηχανογραφικό δελτίο δεν γίνονται δεκτά.
Ι. Οι υποψήφιοι αποστέλλουν στην Επιτροπή συγκέ−
ντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανο−
γραφικού δελτίου Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του άρθρου 9 της
παρούσας τα ακόλουθα:
(α) ένα (1) αντίγραφο αίτησης συμμετοχής στις εξε−
τάσεις υπογεγραμμένο στο πεδίο που έχει προβλεφθεί
για το σκοπό αυτό, το οποίο έχουν εκτυπώσει από το
ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής
(β) ένα (1) αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου επίσης
υπογεγραμμένο στα πεδία που έχουν προβλεφθεί για
το σκοπό αυτό, το οποίο έχουν εκτυπώσει από το ηλε−
κτρονικό σύστημα υποβολής
(γ) ένα (1) φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου τους συ−
νοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης
του στην ελληνική γλώσσα, αν πρόκειται για απολυτήριο
ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό
(δ) ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης ισοτιμίας και
αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομο−
γενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονο−
τικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκ−
παίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών
αρχών του εξωτερικού καθώς και βεβαίωση αναγωγής
βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι
στην εικοσάβαθμη κλίμακα.
(ε) ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης ισοτιμίας και
αντιστοιχίας ξένων τίτλων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς
και ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης από την οποία
να προκύπτει η αναγωγή της βαθμολογίας του Απο−
λυτηρίου Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης της αλλοδαπής στην 20βαθμη κλίμακα, σε
περίπτωση που η βαθμολογία του Απολυτήριου τίτλου
δεν εκφράζεται στην 20βαθμη κλίμακα και
(στ) ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο Υπεύθυνης
Δήλωσης του Ν. 1599/1986 αρμοδίως υπογεγραμμένη
και εκτυπωμένη επίσης από το ηλεκτρονικό σύστημα
υποβολής, στην οποία δηλώνουν ότι έχουν τα δικαιο−
λογητικά που απαιτούνται για την ένταξη τους στην
ειδική κατηγορία που υπάγονται και ότι τα ίδια αυτά
δικαιολογητικά θα προσκομίσουν για την εγγραφή τους
στη σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους
(ζ) ένα (1) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
ή διαβατηρίου
(η) δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
(θ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλω−
ματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να
προκύπτει η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας
ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος
του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια.
Οι εν λόγω βεβαιώσεις δεν απαιτούνται για τους κατό−
χους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται προφορικά λόγω δυσλε−
ξίας ή άλλων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών πρέπει
να αποστείλουν στην ανωτέρω Επιτροπή και ευκρινές
φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης βεβαίωσης ή ευκρι−
νές φωτοαντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της από
ΚΕΔΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα άλλων Υπουργείων.
Κάθε υποψήφιος δηλώνει στο μηχανογραφικό του
δελτίο όσες σχολές και τμήματα επιθυμεί να εισαχθεί
και με όποια σειρά επιθυμεί από αυτές που περιλαμ−
βάνονται σε δυο (2) το πολύ επιστημονικά πεδία της
υπ' αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995/Β΄) απόφασης
του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
II. Τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλ−
λουν στις Γραμματείες των σχολών ή τμημάτων εισα−
γωγής τους οι επιτυχόντες που υπάγονται στις ειδικές
κατηγορίες των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1
της παρούσας είναι τα ακόλουθα:
α) Τίτλος απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
συνοδευόμενος από φωτοαντίγραφο επίσημης μετά−
φρασης του στην ελληνική γλώσσα, αν πρόκειται για
απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτε−
ρικό. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας αν πρόκειται
για ξένους τίτλους σπουδών, Γενικής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας
Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μει−
ονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονι−
στές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και
προξενικών αρχών του εξωτερικού καθώς και βεβαίωση
αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός
δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Proslipsis.gr
β) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυ−
τότητας
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986
(ΦΕΚ 75/Α΄), στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν
είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τρι−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος.
δ) Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωμένη από
την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή από την οποία να
προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου στις δύο
τελευταίες τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο
εξωτερικό ή, προκειμένου για υποψηφίους που υπάγο−
νται στην κατηγορία:
i) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας,
σε τέσσερις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο
εξωτερικό.
ii) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, σε
τρεις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
Η φοίτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων
θεωρείται πλήρης, όταν ο μαθητής παρακολούθησε τα
μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και
καθ'όλη τη διάρκεια του. Η προϋπόθεση αυτή πληρούται
και στις περιπτώσεις που (i) ο μαθητής έκανε εγγραφή
στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου
και για τις χώρες της Ν. Αφρικής, της Αυστραλίας και
της Λατινικής Αμερικής μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, (ii) ο
μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αρ−
γότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου. Η προϋπόθεση αφορά μόνο
στα τέκνα εκπαιδευτικών Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης
που αποσπάστηκαν σε Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού
με την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση τοποθέτησης
των εκπαιδευτικών οφείλεται σε υπηρεσιακούς λόγους.
Η παραπάνω προϋπόθεση της πλήρους φοίτησης
θεωρείται ότι πληρούται έστω και αν διακόπηκε για
υπηρεσιακούς λόγους ή έληξε η απόσπαση του γονέα
στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους
εκπλήρωσης της προϋπόθεσης φοίτησης του υποψηφί−
ου σε σχολείο του εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή ο
υποψήφιος πρέπει να έχει πλήρη φοίτηση τουλάχιστον
σε δύο τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έστω και
αν διακόπηκε η φοίτηση του κατά τη διάρκεια της τε−
λευταίας από τις τρείς τάξεις και σε κάθε περίπτωση
μετά από το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους.
Ειδικότερα οι υπαγόμενοι σε κάθε κατηγορία του άρ−
θρου 1 της παρούσας υποβάλλουν, εκτός των ανωτέρω
δικαιολογητικών και τα εξής παρακάτω:
1. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν, εκτός
των δικαιολογητικών των εδαφίων II α−δ της παρούσας
παραγράφου, και:
i) Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώ−
ρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προ−
κύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων τους είναι
Ελληνικής καταγωγής, καθώς και βεβαίωση της οικείας
διπλωματικής αρχής της χώρας μας από την οποία να
προκύπτει ότι είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επί δύο
(2) τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν
από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου. Επιπρό−
σθετα, οι υποψήφιοι της παραγράφου αυτής υποβάλ−
λουν και υπεύθυνη δήλωση ότι κανένας από τους γονείς
τους δεν είναι δημόσιος υπάλληλος αποσπασμένος σε
ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή
Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα.
Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων ή θανάτου του
ενός εκ των δύο γονέων η μόνιμη κατοικία ανατρέχει
στο γονέα που διαμένει στο εξωτερικό ανεξάρτητα από
την καταγωγή του.
ii) Βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης από την οποία
να προκύπτει ο τρόπος εγγραφής του υποψηφίου στο
οικείο Λύκειο και το σχολείο προέλευσης του, στην πε−
ρίπτωση που ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από Λύκειο
που λειτουργεί στην Ελλάδα
2. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν, εκτός
των δικαιολογητικών των εδαφίων II α−δ της παρούσας
παραγράφου, και:
Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας
μας, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα
που ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου
ήταν αποσπασμένος σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο
εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό, στον οποίο μετέχει
και η Ελλάδα.
Όσοι υπάγονται στις διατάξεις του εδαφίου ε της
παραγράφου 14 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 αντί της
ανωτέρω βεβαίωσης υποβάλλουν βεβαίωση της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού από την οποία να προκύπτει
η συμμετοχή του μαθητή−αθλητή σε στάδιο προετοιμα−
σίας με την προολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας σε προ−
πονητικά κέντρα εξωτερικού κατά τη διάρκεια φοίτησης
του στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.
3. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν, εκτός
των δικαιολογητικών των εδαφίων II α−δ της παρούσας
παραγράφου, και:
i) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από δήμο
της χώρας μας από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας
τουλάχιστον των γονέων είναι ελληνικής καταγωγής. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει οικογενειακή μερίδα στην
Ελλάδα, υποβάλλεται βεβαίωση της οικείας διπλωμα−
τικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο
από το οποίο να προκύπτει η ελληνική καταγωγή του−
λάχιστον του ενός εκ των δύο γονέων
ii) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλω−
ματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να
προκύπτει η χώρα το πρόγραμμα σπουδών της οποίας
ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος
του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια
της χώρας αυτής.
iii) Βεβαίωση από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδεί−
ας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων
και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους
Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματι−
κών και προξενικών αρχών του εξωτερικού, από την
οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου Γενικής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής με το
απολυτήριο του Γενικού Λυκείου της ημεδαπής και η
αναγωγή της βαθμολογίας αυτού στην εικοσάβαθμη
κλίμακα. Αν η κλίμακα βαθμολογίας του ξένου εκπαιδευ−
τικού συστήματος είναι εικοσάβαθμη, τότε απαιτείται
μόνο η βεβαίωση αντιστοιχίας του τίτλου. Για τίτλους
Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
της αλλοδαπής απαιτείται η αντιστοιχία αυτών και η
έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και
στη συνέχεια αναγωγή της βαθμολογίας αυτών από
την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολι−
τισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης
των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών
του εξωτερικού.
iv) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει απο−
κτήσει απολυτήριο Ελληνικού λυκείου που λειτουργεί
στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή αντίστοιχου ξένου
σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό.
ν) Στην περίπτωση που στον τίτλο απόλυσης του
υποψηφίου δεν αναγράφεται αριθμητικά ο μέσος όρος
ή η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων της τελευ−
ταίας τάξης και η βαθμολογική κλίμακα, ο υποψήφιος
θα πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση του Λυκείου στην
οποία να αναγράφονται ο μέσος όρος ή η αναλυτική
βαθμολογία των μαθημάτων της τελευταίας τάξης, το
ελάχιστο και το μέγιστο της βαθμολογικής κλίμακας, τα
επιμέρους διαστήματα, καθώς και η απαιτούμενη ελάχι−
στη βαθμολογία για την απόκτηση του τίτλου απόλυσης
vi) Βεβαίωση του σχολείου φοίτησης από την οποία
να προκύπτουν οι τάξεις που φοίτησε στο σχολείο αυτό
με πλήρη φοίτηση και τα αντίστοιχα σχολικά έτη φοίτη−
σης για κάθε τάξη. Όπου γίνεται αναφορά φοίτησης σε
τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό
εννοούνται τάξεις αντίστοιχες της δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης του εκπ/κού συστήματος της Ελλάδας και
γι' αυτό απαιτείται Βεβαίωση αντιστοιχίας τάξεων δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό με τις τάξεις
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα από την
Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτι−
σμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της ημεδαπής.
νii) Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της
χώρας μας, από την οποία να προκύπτει ότι ο ένας
τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου κατοικούσε και
διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου του−
λάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία
(5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο.
Για την έκδοση της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας στο
εξωτερικό, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν
οποιοδήποτε έγγραφο τους ζητηθεί από την οικεία δι−
πλωματική αρχή της χώρας μας.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγο−
ρία, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα παράγραφο,
οι υποψήφιοι τα καταθέτουν στη γραμματεία της σχο−
λής επιτυχίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο
των δικαιολογητικών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η
εγγραφή τους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις
προϋποθέσεις και να έχουν τα απαραίτητα δικαιολο−
γητικά της κατηγορίας τους κατά την εγγραφή τους
στη σχολή ή τμήμα εισαγωγής τους, όπως οι ίδιοι με
την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 έχουν δηλώσει
για την επιτροπή ελέγχου του άρθρου 9 του Υπουργεί−
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και με όμοια
Υπεύθυνη Δήλωση υποχρεούνται να δηλώνουν κατά
τη προσκόμιση των δικαιολογητικών για την εγγραφή
τους στη Γραμματεία της Σχολής ή του τμήματος. Για
την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέντες
προσέρχονται στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήμα−
τος εισαγωγής κατά τις ημερομηνίες εγγραφής. Με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του
Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρί−
νεται η εγγραφή των εισαγομένων των ανωτέρω ειδικών
κατηγοριών, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών, από τη
λήξη της ημερομηνίας εγγραφής. Η απόφαση εγγραφής
ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του
Τμήματος αρμοδίως. Αντίγραφο αυτής κοινοποιείται
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη
διαλυτική αίρεση έγκρισης νομιμότητας της τελευταίας
από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το
Συμβούλιο του TEL Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ κρίνει ότι η εγ−
γραφή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, στην περίπτωση
μη συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της
παρούσας και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέ−
σεις υπαγωγής στην ειδική περίπτωση λόγω υποβολής
ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, τότε δεσμεύεται
η Γενική Συνέλευση του Τμήματος να την ανακαλέσει με
οριστική απόφαση διαγραφής από τους καταλόγους της
Σχολής ή του Τμήματος εισαγωγής. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους και στο Υπουρ−
γείο Παιδείας για την ανάκληση της απόφασης του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κύρω−
σης των πινάκων εισαγωγής υποψηφίων στην τριτοβάθ−
μια εκπαίδευση, κατά το μέρος που αφορά τη διαγραφή
αυτών και τον αποκλεισμό τους κατά τα επόμενα δύο
ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής από
όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ή Σχολές.
Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται
ούτε μεταφέρονται.
Β. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των παρα−
γράφων 4.Α και 4.Β του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλ−
λουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου Αίτηση−Μηχανογρα−
φικό Δελτίο, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από
το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την αίτηση − μηχανο−
γραφικό δελτίο, την εκτυπώνουν, την υπογράφουν στα
πεδία που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό και την
αποστέλλουν στην επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου
αιτήσεων μηχανογραφικών δελτίων του άρθρου 10 της
παρούσας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα:
(α) Τίτλος απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
συνοδευόμενος από φωτοαντίγραφο επίσημης μετά−
φρασης του στην ελληνική γλώσσα. Βεβαίωση ισοτι−
μίας και αντιστοιχίας αν πρόκειται για ξένους τίτλους
σπουδών, Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από
την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολι−
τισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης
των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών
του εξωτερικού καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθ−
μολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην
εικοσάβαθμη κλίμακα.
(β) φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου αντίστοιχου επί−
σημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί
την ταυτότητα του υποψήφιου και μια (1) φωτογραφία.
(γ) Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ
75/Α΄), στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δεν
είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της τριτο−
βάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, ούτε έχει εισαχθεί
σε σχολή ή τμήμα της Ελλάδας προηγούμενο έτος με
την ειδική κατηγορία. Στην περίπτωση που έχει εισαχθεί
προηγούμενο έτος σε τμήμα ή σχολή της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η σχο−
λή ή το τμήμα και το έτος εισαγωγής του.
Οι υπαγόμενοι στις ειδικές αυτές κατηγορίες, μετά την
έγκριση της εισαγωγής τους οφείλουν να προσκομίσουν
στη Γενική Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος
εισαγωγής για την εγγραφή τους μαζί με τα λοιπά
δικαιολογητικά του άρθρου 8 και:
(i) Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, συνοδευόμενος από φωτοαντίγραφο επί−
σημης μετάφρασης του στην ελληνική γλώσσα, αν πρό−
κειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί
στο εξωτερικό. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας αν
πρόκειται για ξένους τίτλους σπουδών, Γενικής Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Αυτοτελή Διεύθυνση
Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξέ−
νων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδεί−
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους
Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών
και προξενικών αρχών του εξωτερικού καθώς και βε−
βαίωση αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο
βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα.
(ii) Για τους Τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η
ισοτιμία αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στη συνέχεια Αναγωγή της βαθμο−
λογίας αυτών από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας
Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μει−
ονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονι−
στές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και
προξενικών αρχών του εξωτερικού.
(iii) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλω−
ματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να
προκύπτει η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας
ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος
του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια
της χώρας αυτής. Οι εν λόγω βεβαιώσεις δεν απαι−
τούνται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
(iv) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας
που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των
γονέων του και να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από
αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή.
(ν) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυ−
τότητας
(vi) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο
υποψήφιος δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήμα−
τος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, ούτε
έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ελλάδας προηγού−
μενο έτος με την ειδική κατηγορία. Στην περίπτωση που
έχει εισαχθεί προηγούμενο έτος σε τμήμα ή σχολή της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Υπεύθυνη Δήλωση δη−
λώνεται η σχολή ή το τμήμα και το έτος εισαγωγής του.
(νii) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλω−
ματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη
φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντί−
στοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησης του, δηλαδή
ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα
από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ' όλη τη
διάρκεια του.
(viii) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986
(ΦΕΚ 75/Α΄), στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν
είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τρι−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος.
Οι υποψήφιοι της παραγράφου 4.Β του άρθρου 1 της
παρούσας που είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή
αντίστοιχου σχολείου της Κυπριακής Δημοκρατίας,
που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους στην Κύπρο
οφείλουν να προσκομίσουν Απολυτήριο Λυκείου με βε−
βαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους και βεβαίωση−
πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητα
και η καταγωγή των γονέων του υποψηφίου.
Οι υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά που απαι−
τούνται για αυτή την κατηγορία, όπως αυτά ορίζονται
στην παρούσα παράγραφο, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, στη γραμματεία της
σχολής επιτυχίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγ−
χο των δικαιολογητικών, προκειμένου να ολοκληρωθεί
η εγγραφή τους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν
τις προϋποθέσεις και να έχουν τα απαραίτητα δικαιο−
λογητικά της κατηγορίας τους κατά την εγγραφή τους
στη σχολή ή τμήμα εισαγωγής τους, όπως οι ίδιοι με
την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 έχουν δηλώσει
για την επιτροπή ελέγχου του άρθρου 10 του Υπουργεί−
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και με όμοια
Υπεύθυνη Δήλωση υποχρεούνται να δηλώνουν κατά
τη προσκόμιση των δικαιολογητικών για την εγγραφή
του στη Γραμματεία της Σχολής ή του τμήματος. Για
την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέντες
προσέρχονται στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήμα−
τος εισαγωγής κατά τις ημερομηνίες εγγραφής. Με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του
Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρί−
νεται η εγγραφή των εισαγομένων των ανωτέρω ειδικών
κατηγοριών, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών, από τη
λήξη της ημερομηνίας εγγραφής. Η απόφαση εγγραφής
ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του
Τμήματος αρμοδίως. Αντίγραφο αυτής κοινοποιείται
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη
διαλυτική αίρεση έγκρισης νομιμότητας της τελευταίας
από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το
Συμβούλιο του TEΙ Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ κρίνει ότι η εγ−
γραφή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, στην περίπτωση
μη συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της
παρούσας και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέ−
σεις υπαγωγής στην ειδική περίπτωση λόγω υποβολής
ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, τότε δεσμεύεται
η Γενική Συνέλευση του Τμήματος να την ανακαλέσει με
οριστική απόφαση διαγραφής από τους καταλόγους της
Σχολής ή του Τμήματος εισαγωγής. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους και στο Υπουρ−
γείο Παιδείας για την ανάκληση της απόφασης του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κύρω−
σης των πινάκων εισαγωγής υποψηφίων στην τριτοβάθ−
μια εκπαίδευση, κατά το μέρος που αφορά τη διαγραφή
αυτών και τον αποκλεισμό τους κατά τα επόμενα δύο
ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής από
όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ή Σχολές
Οι υποψήφιοι με την ειδική κατηγορία της παραγρ.
4.Α του άρθρου 1 της παρούσας μπορούν να δηλώσουν
μέχρι είκοσι (20) προτιμήσεις από σχολές ή τμήματα
που περιλαμβάνονται σε ένα (1) μόνο επιστημονικό
πεδίο, εφόσον είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοίχων
σχολείων χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι υποψήφιοι με την ειδική κατηγορία της παραγρ.4.Β
του άρθρου 1 της παρούσας μπορούν να δηλώσουν
μέχρι σαράντα (40) προτιμήσεις από σχολές ή τμήματα
που περιλαμβάνονται σε δύο (2) το πολύ επιστημονικά
πεδία, εφόσον είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοίχων
σχολείων χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται
ούτε μεταφέρονται.
Γ. Οι υπαγόμενοι σε μία από τις ειδικές κατηγορίες
των παραγράφων 5.Α και 5.Β του άρθρου 1 της πα−
ρούσας απόφασης υποβάλλουν στις οικείες υπηρεσίες
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις σχετικές
προκηρύξεις των υποτροφιών και μέσα στις προθεσμίες
που ορίζονται για το σκοπό αυτό.
Τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλλουν
στις Γραμματείες των σχολών ή τμημάτων εισαγωγής
τους οι επιτυχόντες που υπάγονται στην κατηγορία
αυτή είναι τα ακόλουθα:
i) Αντίγραφο τίτλου απόλυσης από Λύκειο και επίσημη
μετάφραση του τίτλου.
ii) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της
οικείας χώρας για τη δυνατότητα του υποτρόφου να
σπουδάσει σε Πανεπιστήμιο της χώρας έκδοσης του
τίτλου απόλυσης.
iii) Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας από το Υπουρ−
γείο Εξωτερικών ή Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά−
των, κατά περίπτωση. Proslipsis.gr
iv) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της οικείας
χώρας ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για
την υπηκοότητα και την καταγωγή του υποτρόφου και
των γονέων του.
ν) Πιστοποιητικό της ελληνικής διπλωματικής αρχής
στο εξωτερικό που να πιστοποιεί ότι ο υπότροφος κα−
τοικούσε και διέμενε στο εξωτερικό τουλάχιστον τα
τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν από το ακαδημαϊκό έτος
της επιλογής, προκειμένου για ομογενείς υποτρόφους.
vi) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986
(ΦΕΚ 75/Α΄), στην οποία ο υπότροφος δηλώνει ότι δεν
είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τρι−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος.
νii) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Δ. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρ.6
του άρθρου 1 «Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής
μειονότητας της Θράκης», κατά την ηλεκτρονική ορι−
στικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, πρέπει να
διαθέτουν βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης
ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι.
Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής,
τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου
Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγγράφησαν σ' αυτόν από
Δήμο των ανωτέρω Νομών. Επιπλέον δε, σύμφωνα με
τη με αρ. 222/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβου−
λίου του Κράτους, η Μουσουλμανική Μειονότητα της
Θράκης ορίζεται, αποκλειστικώς, με το κριτήριο του
μουσουλμανικού θρησκεύματος. Συνεπώς, δεν μπορεί
να ενταχθεί στη μουσουλμανική μειονότητα της Θρά−
κης, ως Έλληνας πολίτης προερχόμενος εξ αυτής και
να τύχει του ευεργετήματος της, κατ'εξαίρεση, πρό−
σβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υποψήφιος, ο
οποίος δεν είναι μουσουλμάνος το θρήσκευμα, καθόσον,
μόνο δια του θρησκεύματος αυτού εκλαμβάνεται, κατά
τον νόμο, ως προερχόμενος από την μουσουλμανική
μειονότητα της Θράκης. (Σ.τ.Ε. 3118/1996, 290/2002).Τη
βεβαίωση αυτή θα προσκομίσουν, υποχρεωτικά, στη
γραμματεία της σχολής ή του τμήματος εισαγωγής
κατά την εγγραφή τους μαζί με ακόλουθα δικαιολογητι−
κά: i) Τίτλος απόλυσης, ii) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου
8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), στην οποία ο υποψήφιος
δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή
τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, και
iii) Τρεις φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις
και να έχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά την
εγγραφή τους στη σχολή ή τμήμα εισαγωγής τους.
Για τη ολοκλήρωση της εγγραφής τους ισχύουν όσα
ορίζονται για τις περιπτώσεις Α΄ και Β΄.
Κάθε υποψήφιος δηλώνει στο μηχανογραφικό του
δελτίο όσες σχολές και τμήματα επιθυμεί και με όποια
σειρά επιθυμεί από αυτές που περιλαμβάνονται σε δυο
(2) το πολύ επιστημονικά πεδία σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της με αρ.πρωτ. Φ.253/193309/Α5/2015 (ΦΕΚ 2647/Β΄)
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων ή όσες σχολές και τμήματα επιθυμεί από
αυτές που περιλαμβάνονται στον τομέα αποφοίτησης
του σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. Φ.151/17557/
Α5/12.2.2016 (ΦΕΚ 290 Β΄) υπουργικής απόφασης.
Ε. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρα−
γράφου 7 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν
αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρό−
σωπο τους αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία Σχολής ή
Τμήματος, από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο
γ του άρθρου 2 της παρούσας, κατά περίπτωση, στο
οποίο επιθυμούν την εισαγωγή τους. Η αίτηση υποβάλ−
λεται μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγό−
μενων φοιτητών κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά
κατά περίπτωση:
1) Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου καταθέτουν:
α) Αίτηση
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Γενικού Λυκείου
γ) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
δ) Βεβαίωση της οικείας Εταιρίας ή Ένωσης, κατά
περίπτωση, της Μαθηματικής, Πληροφορικής, Φυσικής,
Χημείας ή Βιολογίας από την οποία να προκύπτει η
βράβευση τους και το βραβείο που τους απονεμήθηκε.
Στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού για Νέ−
ους Επιστήμονες κατατίθεται αντίγραφο της διάκρισης.
ε) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποι−
ήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ−
μάτων, από την οποία να προκύπτει ότι i) το μάθημα στο
οποίο διακρίθηκαν περιλαμβάνεται στα μαθήματα της
Ομάδας Προσανατολισμού που είχαν επιλέξει οι υπο−
ψήφιοι στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου και ότι
ii) στα μαθήματα που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές
εξετάσεις έχουν λάβει μέσο όρο βαθμών τουλάχιστον
ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού.
2) Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου
ΕΠΑΛ καταθέτουν:
α) Αίτηση
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης ΕΠΑΛ
γ) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυ−
τότητας
δ) Βεβαίωση της οικείας Εταιρίας ή Ένωσης, κατά
περίπτωση, της Μαθηματικής, Πληροφορικής, Φυσικής,
Χημείας ή Βιολογίας από την οποία να προκύπτει η
βράβευση τους και το βραβείο που τους απονεμήθηκε.
Στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού για Νέ−
ους Επιστήμονες κατατίθεται αντίγραφο της διάκρισης.
ε) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποι−
ήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ−
μάτων, από την οποία να προκύπτει ότι i) το μάθημα στο
οποίο διακρίθηκαν είναι συναφές με μάθημα ειδικότη−
τας της Ομάδας Προσανατολισμού που είχαν επιλέξει
οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του ΕΠΑΛ και ότι
ii) στα μαθήματα που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές
εξετάσεις έχουν λάβει μέσο όρο βαθμών τουλάχιστον
ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού.
ΣΤ. Γενικές Αρχές, σχετικά με τα δικαιολογητικά των
υποψηφίων.
Η δήλωση προτίμησης των υποψηφίων του άρθρου
αυτού στο μηχανογραφικό δελτίο αντιπροσωπεύει την
αυθεντική έκφραση της θέλησης τους, η οποία είναι
οριστική και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να
συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την υποβολή της.
Όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού που εκδί−
δονται από αρχές άλλου κράτους (σχολείο, άλλη εκπαι−
δευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη
γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει
από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από
τη διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα
(Προξενική Θεώρηση) με επικύρωση του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελλάδας . Δικαιολογητικά ή πιστοποιη−
τικά ή έγγραφα στα οποία θα υπάρχει επισημείωση, που
προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης
(APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961 από τις αρμόδιες
για το σκοπό αυτό αρχές, που σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 6 της ίδιας Σύμβασης, υποχρεώνεται να
ορίσει το κάθε συμβαλλόμενο Κράτος δε χρειάζεται να
έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητα τους από ελληνική
διπλωματική αρχή στο εξωτερικό.
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινές φωτοαντίγραφο από το επικυρωμένο όμως,
από δικηγόρο, αντίγραφο του πρωτοτύπου και απαραι−
τήτως πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
τους στην ελληνική γλώσσα, η οποία θα υποβάλλεται
σε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο
που εκδίδει η μεταφραστική υπηρεσία.
Η επίσημη μετάφραση όλων των δικαιολογητικών γί−
νεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου
Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης
χώρας στην Ελλάδα ή από την ελληνική διπλωματική
αρχή στο εξωτερικό . Επίσημη μετάφραση γίνεται και
από Δικηγόρο που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετά−
φραση του συγκεκριμένου εγγράφου. Η βεβαίωση θα
πρέπει να είναι επί του εγγράφου ή της μετάφρασης.
Οι επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολο−
γητικών των άρθρων 9 και 10 της παρούσας μπορούν
να ζητούν από τους υποψηφίους την προσκόμιση σε
τακτή προθεσμία και επί πλέον κατά την κρίση τους
δικαιολογητικών από τα αναφερόμενα στις παραγρά−
φους Α΄ και Β΄ του άρθρου αυτού, για την απόδειξη
της συνδρομής των προϋποθέσεων ένταξης τους στην
ειδική κατηγορία.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων του άρθρου αυτού που
υποβάλλονται μετά τη λήξη της προβλεπόμενης κατά
περίπτωση, προθεσμίας ή που δεν συνοδεύονται από
τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, απορρί−
πτονται, εκτός από τις περιπτώσεις που τυχόν ζητηθεί
πρόσθετο δικαιολογητικό από την αρμόδια επιτροπή
ή υπηρεσία, οπότε και χορηγείται, κατά την κρίση της,
προθεσμία προσκόμισης τους.
Στις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 της απόφασης
αυτής, όπου γίνεται αναφορά φοίτησης σε τάξεις της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό εννοούνται
τάξεις αντίστοιχες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
του εκπ/κού συστήματος της Ελλάδας.
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά καταστρέφονται μετά
το πέρας δύο (2) ετών από το έτος υποβολής τους.

Άρθρο 4
Τρόπος εισαγωγής και διαδικασία
επιλογής πίνακες εισαγομένων
1. Η εισαγωγή στο Α΄ εξάμηνο σπουδών των σχολών ή
τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων της τριτοβάθ−
μιας εκπαίδευσης των υποψηφίων που υπάγονται στις
ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1−3 του άρθρου 1
της παρούσας γίνεται με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις
στα μαθήματα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
αυτού, κατά περίπτωση και με κριτήριο επιλογής το
σύνολο των μορίων που προκύπτουν σύμφωνα με τις
διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του παρόντος
άρθρου.
2. α) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των πα−
ραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας εξετά−
ζονται στα μαθήματα μιας από τις εξής τρεις ομάδες
προσανατολισμού:
i) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(1) Αρχαία Ελληνικά
(2) Ιστορία
(3) Λατινικά
(4) Νεοελληνική Γλώσσα
Τα τρία (3) πρώτα μαθήματα είναι μαθήματα της Ομά−
δας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ'
τάξης Γενικού Λυκείου της ημεδαπής και το τελευταίο
είναι μάθημα Γενικής Παιδείας της ίδιας τάξης.
ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(1) Μαθηματικά
(2) Φυσική
(3) Χημεία
(4) Νεοελληνική Γλώσσα.
Τα τρία (3) πρώτα μαθήματα είναι μαθήματα της Ομά−
δας Προσανατολισμού θετικών Σπουδών της Γ' τάξης
Γενικού Λυκείου της ημεδαπής και το τελευταίο είναι
μάθημα Γενικής Παιδείας της ίδιας τάξης.
iii) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(1) Μαθηματικά
(2) Αρχές Οικονομικής θεωρίας (Α.Ο.Θ.)
(3) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Πε−
ριβάλλον (Α.Ε.Π.Π.)
(4) Νεοελληνική Γλώσσα.
Τα τρία (3) πρώτα μαθήματα είναι μαθήματα της Ομά−
δας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πλη−
ροφορικής της Γ' τάξης Γενικού Λυκείου της ημεδαπής
και το τελευταίο είναι μάθημα Γενικής Παιδείας της
ίδιας τάξης.
β) Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 1 της παρούσας εξετάζονται:
i) μόνο στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ΄ τάξης
Γενικού Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα», για να εισα−
χθούν στις σχολές, στα τμήματα και στις εισαγωγικές
κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκ−
κλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.
ii) σε όλα τα μαθήματα μιας από τις τρεις ομάδες του
εδαφίου α της παρούσας παραγράφου, προκειμένου να
εισαχθούν στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών
των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνο−
μικής Ακαδημίας.
γ) Οι εξετάσεις των μαθημάτων της παρούσας παρα−
γράφου διενεργούνται το Σεπτέμβριο και στην εξετα−
στέα ύλη που εξετάζονται στις Πανελλαδικές εξετάσεις
οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου της ημεδαπής
στα αντίστοιχα μαθήματα.
3. Οι υποψήφιοι των κατηγοριών των παραγράφων 1,
2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας οι οποίοι δηλώνουν
προτίμηση:
α) για τμήματα ή σχολές ή εισαγωγικές κατευθύνσεις
για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότε−
ρα ειδικά μαθήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε
φορά διατάξεις, για την πρόσβαση αποφοίτων Γενικού
Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξετάζονται και
στα προβλεπόμενα ειδικά μαθήματα πέρα από τα μα−
θήματα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κατά
περίπτωση.
β) για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), εκτός από την εξέταση τους στα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού
μαθήματα, κατά περίπτωση, υπόκεινται σε υγειονομική
εξέταση και πρακτική δοκιμασία σε μία (1) από τις επι−
τροπές του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης. Για τα
νοσήματα και τις σωματικές βλάβες που αποκλείουν
τον υποψήφιο από το δικαίωμα επιλογής στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.,
καθώς και τα εξεταζόμενα αγωνίσματα με τη βαθμολο−
γική κλίμακα των αντίστοιχων επιδόσεων, ισχύουν κάθε
φορά οι αντίστοιχες διατάξεις για τους υποψηφίους των
Τ.Ε.Φ.Α.Α. αποφοίτων Γενικών Λυκείων της ημεδαπής.
γ) για τις Στρατιωτικές σχολές και τις σχολές της
Αστυνομικής Ακαδημίας, εκτός από τις εξετάσεις στα
μαθήματα του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου
αυτού, υποβάλλονται και σε προκαταρκτικές εξετάσεις
(αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες),
που γίνονται με μέριμνα των Υπουργείων Εθνικής Αμύ−
νης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
, αντίστοιχα, και σύμφωνα με τα εκάστοτε καθοριζό−
μενα από τους οργανισμούς των οικείων σχολών. Στις
εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός
κατά το έτος υποβολής της υποψηφιότητας, για να είναι
υποψήφιος για επιλογή στις σχολές αυτές.
δ) Οι εξετάσεις των μαθημάτων, η υγειονομική εξέ−
ταση, οι πρακτικές δοκιμασίες και οι προκαταρκτικές
εξετάσεις της παρούσας παραγράφου διενεργούνται
κατά το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ−
νας και Θρησκευμάτων ή τις οικείες, κατά περίπτωση,
προκηρύξεις.
ε) Για τα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκ−
κλησιαστικών Ακαδημιών οι υποψήφιοι εξετάζονται στα
μαθήματα του εδαφίου Α΄ ή Β΄ της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου.
4. α) Η επιλογή των υποψηφίων που υπάγονται στις
ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρ−
θρου 1 της παρούσας στις σχολές και στα τμήματα των
Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακα−
δημιών, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές
Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις σχολές των Ανώτατων
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχο−
λές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται μέχρι τη συ−
μπλήρωση των θέσεων εισακτέων της κάθε κατηγορίας,
κατά φθίνουσα σειρά μορίων, τα οποία προκύπτουν ως
ακολούθως:
i) Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήμα−
τος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα
με προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται με συντε−
λεστή σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α. Για τους υποψηφίους Ομάδας Προσανατολισμού
Ανθρωπιστικών Σπουδών
1° Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και
Κοινωνικών Επιστημών
α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή
ένα και επτά δέκατα (1,7)
β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα και
τρία δέκατα (1,3)
γ) Λατινικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)
δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)
2° Επιστημονικό Πεδίο θετικών και Τεχνολογικών Επι−
στημών
α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή
ένα (1)
β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)
γ) Λατινικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)
δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)
3° Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή
ένα (1)
β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)
γ) Λατινικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)
δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)
4° Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης
α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή
ένα και τρία δέκατα (1,3)
β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)
γ) Λατινικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)
δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα και επτά
δέκατα (1,7)
5° Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πλη−
ροφορικής
α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή
ένα (1)
β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)
γ) Λατινικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)
δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)
Β. Για τους υποφηφίους Ομάδας Προσανατολισμού
θετικών Σπουδών
1° Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και
Κοινωνικών Επιστημών
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)
β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)
γ) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)
δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)
2° Επιστημονικό Πεδίο θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα
και επτά δέκατα (1,7)
β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή ένα και
τρία δέκατα (1,3)
γ) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1) δ)
Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)
3° Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)
β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή ένα και
επτά δέκατα (1,7)
γ) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα και
τρία δέκατα (1,3)
δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)
4° Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα
και τρία δέκατα (1,3)
β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)
γ) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)
δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα και επτά
δέκατα (1,7)
5° Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πλη−
ροφορικής
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα
και επτά δέκατα (1,7)
β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή ένα και
τρία δέκατα (1,3)
γ) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)
δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)
Γ. Για τους υποφηφίους Ομάδας Προσανατολισμού
Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
1° Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και
Κοινωνικών Επιστημών
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)
β) Αρχές Οικονομικής θεωρίας με συντελεστή ένα (1)
γ) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περι−
βάλλον με συντελεστή ένα (1)
δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)
2° Επιστημονικό Πεδίο θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα
(1)
β) Αρχές Οικονομικής θεωρίας με συντελεστή ένα (1)
γ) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περι−
βάλλον με συντελεστή ένα (1)
δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)
3° Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)
β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή ένα (1)
γ) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περι−
βάλλον με συντελεστή ένα (1)
δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)
4° Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα
και τρία δέκατα (1,3)
β) Αρχές Οικονομικής θεωρίας με συντελεστή ένα (1)
γ) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περι−
βάλλον με συντελεστή ένα (1) δ) Νεοελληνική Γλώσσα
με συντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7)
5° Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πλη−
ροφορικής
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα
και επτά δέκατα (1,7)
β) Αρχές Οικονομικής θεωρίας με συντελεστή ένα και
τρία δέκατα (1,3)
γ) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περι−
βάλλον με συντελεστή ένα (1)
δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)
Το άθροισμα των γινομένων, κατά περίπτωση, απο−
τελεί το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη
για την επιλογή στα αντίστοιχα τμήματα, σχολές και
εισαγωγικές κατευθύνσεις του ενός ή των δύο επιστη−
μονικών πεδίων της ομάδας προσανατολισμού που έχει
επιλέξει και για τα οποία έχει δηλώσει προτίμηση ο
υποψήφιος.
ii) Προκειμένου για τμήματα ή σχολές ή εισαγωγικές
κατευθύνσεις που απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα,
το σύνολο μορίων προκύπτει μετά την προσθήκη στο
σύνολο των μορίων της περίπτωσης i της παραγράφου
αυτής, κατά περίπτωση, του γινομένου της βαθμολογι−
κής επίδοσης στο ειδικό μάθημα, μετά την αναγωγή του
στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, με
το συντελεστή ένα και μισό (1,5). Αν τα εξεταζόμενα ειδι−
κά μαθήματα είναι δύο (2), ως βαθμολογική επίδοση στο
ειδικό μάθημα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των δύο
ειδικών μαθημάτων. Προκειμένου για την επιλογή στα
τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο σύνολο
των μορίων της περίπτωσης i της παραγράφου αυτής,
κατά περίπτωση, προστίθενται και τα μόρια που προκύ−
πτουν από το γινόμενο του μέσου όρου του βαθμού στα
τρία αγωνίσματα με το συντελεστή ένα και μισό (1,5).
β) Ο υποψήφιος του εδαφίου α της παραγράφου αυτής
αποκτά δικαίωμα επιλογής για τις σχολές, τα τμήματα
και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις επιλογής του, εφόσον
συγκεντρώνει σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτω−
σης i, κατά περίπτωση:
i) Σύνολο μορίων τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) για
όλες τις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κα−
τευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλη−
σιαστικών Ακαδημιών, ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, τις Ανώτε−
ρες Σχολές Τουριστικής εκπαίδευσης, τις σχολές των
Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τις
σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και τις
σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας. Το σύνολο αυτό
είναι ενιαίο και δε διαφοροποιείται από τα μαθήματα
της ομάδας στην οποία εξετάσθηκαν οι υποψήφιοι.
ii) Προκειμένου για σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κα−
τεύθυνση για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μά−
θημα, εκτός της ανωτέρω υπό στοιχείο i προϋπόθεσης
απαιτείται να έχει επιτύχει βαθμολογία στο ειδικό μά−
θημα τουλάχιστον ίση προς το μισό του προβλεπόμενου
μέγιστου δυνατού βαθμού. Οι υποψήφιοι για επιλογή σε
τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε περισσότερα
από ένα ειδικά μαθήματα πρέπει να συγκεντρώνουν την
παραπάνω ελάχιστη βαθμολογία ξεχωριστά στο κάθε
ειδικό μάθημα.
5. Η επιλογή των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας
της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας γίνεται:
α) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές,
στα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις των
Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακα−
δημιών, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές
Τουριστικής Εκπαίδευσης, με βάση το σύνολο των μο−
ρίων που προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων
του μέσου γενικού βαθμού απόλυσης από το λύκειο με
το συντελεστή δύο και μισό (2,5) και της βαθμολογικής
τους επίδοσης στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ΄
τάξης Γενικού Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα» μετά την
αναγωγή τους στην εικοσάβαθμη κλίμακα, με συντελε−
στή δύο και μισό (2,5).
Η αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα του γενικού
βαθμού απόλυσης και του βαθμού στο μάθημα «Νεοελ−
ληνική Γλώσσα» γίνεται με προσέγγιση δεκάτου.
β) Προκειμένου για τμήματα ή σχολές ή εισαγωγικές
κατευθύνσεις των ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα,
στο ανωτέρω σύνολο μορίων προστίθενται και τα μόρια
που προκύπτουν από το γινόμενο της βαθμολογικής
επίδοσης στο ειδικό μάθημα, μετά την αναγωγή του
στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου,
με συντελεστή ένα και μισό (1,5). Αν τα εξεταζόμενα
ειδικά μαθήματα είναι δύο (2), ως βαθμολογική επίδοση
στο ειδικό μάθημα λαμβάνεται ο μέσος όρος των δύο
ειδικών μαθημάτων. Προκειμένου για την επιλογή στα
τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στο σύνολο
των μορίων του εδαφίου α της παραγράφου αυτής προ−
στίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο
του μέσου όρου του βαθμού στα τρία αγωνίσματα με
συντελεστή ένα και μισό (1,5).
γ) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές
των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων
και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, η επιλογή
τους γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προ−
κύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου i του
εδαφίου α της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
6. Ο υποψήφιος της ειδικής κατηγορίας της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 1 της παρούσας αποκτά δικαίωμα
επιλογής για τις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές
κατευθύνσεις επιλογής του, εφόσον:
α) λάβει μέρος στις προβλεπόμενες ειδικές εισαγω−
γικές εξετάσεις και
β) συγκεντρώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των εδα−
φίων α−γ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου,
κατά περίπτωση:
i) βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της μέγι−
στης δυνατής βαθμολογίας στο μάθημα γενικής παι−
δείας Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα».
ii) Προκειμένου για σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κα−
τεύθυνση για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μά−
θημα, εκτός της ανωτέρω υπό στοιχείο i προϋπόθεσης
απαιτείται να έχει επιτύχει βαθμολογία στο ειδικό μά−
θημα τουλάχιστον ίση προς το μισό του προβλεπόμενου
μέγιστου δυνατού βαθμού. Οι υποψήφιοι για επιλογή σε
τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε περισσότερα
από ένα ειδικά μαθήματα πρέπει να συγκεντρώνουν την
παραπάνω ελάχιστη βαθμολογία ξεχωριστά στο κάθε
ειδικό μάθημα.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι της παραγράφου 3
του αρ.1 της παρούσας αποκτούν δικαίωμα επιλογής για
τις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, τις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων και τις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας,
εφόσον συγκεντρώσουν τουλάχιστον το σύνολο των
τριάντα πέντε (35) μορίων που είναι ενιαίο και δε δια−
φοροποιείται από τα μαθήματα της ομάδας προσανα−
τολισμού στην οποία εξετάστηκαν.
7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσοτέρων του ενός
στην τελευταία θέση εισαγομένων σε συγκεκριμένη
σχολή ή τμήμα κατά την επιλογή:
α) των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών των παρα−
γράφων 1, 2, του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγονται, με
την επιφύλαξη του εδαφίου γ της παραγράφου αυτής,
ως υπεράριθμοι όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν με
τον τελευταίο εισαγόμενο στην σχολή ή στο τμήμα
αυτό.
β) των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγεται
αυτός που τη δήλωσε με προγενέστερη προτίμηση. Αν
υπάρχει και πάλι ισοβαθμία, εισάγεται αυτός που πέτυχε
μεγαλύτερη βαθμολογική επίδοση στο μάθημα Νεοελ−
ληνική Γλώσσα. Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία,
εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό απολυτη−
ρίου και αν υπάρχει και πάλι ισοβαθμία, εισάγονται ως
υπεράριθμοι στην συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα όλοι οι
υποψήφιοι που ισοβαθμούν στην περίπτωση αυτή.
γ) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των εδαφίων α−β της
παραγράφου αυτής, σε περίπτωση ισοβαθμίας στην
τελευταία θέση εισακτέων στις Σχολές των Ανώτατων
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές
της Αστυνομικής Ακαδημίας, προηγείται αυτός που δή−
λωσε τη συγκεκριμένη σχολή με προγενέστερη προτί−
μηση. Αν υπάρχουν και πάλι ισοβαθμούντες, προηγείται
αυτός που συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό μορίων
στο πρώτο από τα αναφερόμενα στο εδάφιο α της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μαθήματα της
ομάδας που εξετάστηκε. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν
ισοβαθμούντες, προηγείται αυτός που συγκέντρωσε
μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο δεύτερο αναφερόμενο
μάθημα κ.ο.κ.
8. Η εισαγωγή στο Α΄ εξάμηνο σπουδών των σχολών
ή τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων της τριτο−
βάθμιας εκπαίδευσης των υποψηφίων που υπάγονται
στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 4.Α και 4.Β
του άρθρου 1 της παρούσας γίνεται χωρίς εισαγωγικές
εξετάσεις και με κριτήριο επιλογής το βαθμό απολυτη−
ρίου για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή
ΕΠΑ.Λ αντίστοιχου με τα σχολεία της Ελλάδας και το
βαθμό πρόσβασης για τα απολυτήρια της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά
του βαθμού στην εικοσάβαθμη κλίμακα κατά περίπτωση
και μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων που αντιστοιχούν
σε κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισ−
σοτέρων του ενός στην τελευταία θέση εισαγομένων
σε συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα κατά την επιλογή των
υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας των παραγράφων
4.Α & 4.Β του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγεται αυτός
που τη δήλωσε με προγενέστερη προτίμηση. Αν και πάλι
υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες.
9. Η εισαγωγή στο Α΄ εξάμηνο σπουδών των σχολών
ή τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων της τριτο−
βάθμιας εκπαίδευσης των υποψηφίων που υπάγονται
στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 5.Α και 5.Β
του άρθρου 1 της παρούσας γίνεται χωρίς εισαγωγι−
κές εξετάσεις, στη σχολή ή στο τμήμα για το οποίο
χορηγήθηκε υποτροφία του Ελληνικού Κράτους για
σπουδές στην Ελλάδα μέχρι να καλυφθεί το ποσοστό
των θέσεων που αντιστοιχούν στις κατηγορίες αυτές.
Η εισαγωγή των υποψηφίων αυτών γίνεται με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
που κοινοποιείται στις οικείες σχολές ή τμήματα με
βάση τις ονομαστικές καταστάσεις υποτρόφων των
αρμοδίων κρατικών φορέων που αποστέλλονται στην
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου
του έτους επιλογής και σύμφωνα με τα ποσοστά θέ−
σεων που καθορίζονται με την παρούσα. Proslipsis.gr
10. Η επιλογή των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας
Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της
Θράκης γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που
προκύπτουν από τις διατάξεις των αριθμ. Φ.253/193309/
Α5/9.2.2015 (ΦΕΚ 2647 Β΄) και Φ.151/17557/Α5/12.2.2016 (ΦΕΚ
290 Β΄) υπουργικών αποφάσεων, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν. Κατά τη διαδικασία επιλογής, κάθε υποψή−
φιος των παραπάνω περιπτώσεων κρίνεται για επιλογή,
σε κάθε σχολή ή τμήμα, με βάση το σύνολο των μορίων,
κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησης
του στο Μηχανογραφικό Δελτίο, κατά πρώτον, ως υπο−
ψήφιος της γενικής σειράς για το σύνολο των θέσεων
που αντιστοιχούν στο Γενικό Λύκειο και στα ημερήσια
ΕΠΑΛ. Εάν δεν εισάγεται στη σχολή ή το τμήμα, που
έχει δηλώσει πρώτο στις προτιμήσεις του, κρίνεται, για
επιλογή, για τις ειδικές θέσεις της ίδιας σχολής ή τμή−
ματος, ως υποψήφιος της ειδικής κατηγορίας Έλληνες
πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.
Εάν και πάλι δεν εισάγεται ούτε με το ειδικό ποσοστό
στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα, η ίδια διαδικασία
επιλογής συνεχίζεται για τις επόμενες προτιμήσεις του,
πρώτα με τη γενική σειρά και σε περίπτωση μη εισαγω−
γής του με τη σειρά αυτή, εξετάζεται για τις θέσεις, της
ειδικής κατηγορίας Έλληνα πολίτη της Μουσουλμανικής
μειονότητας της Θράκης, όπου έχει δηλώσει ότι ανήκει
και πάντα σύμφωνα με το σύνολο των μορίων του έως
την εισαγωγή του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσο−
τέρων του ενός στην τελευταία θέση εισαγομένων σε
συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα κατά την επιλογή εισάγο−
νται, ως υπεράριθμοι όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν
με τον τελευταίο εισαγόμενο στην σχολή ή στο τμήμα
αυτό. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017, που θα
εφαρμοστούν παράλληλα τα δύο συστήματα εισαγωγής,
για τους υποψηφίους που θα εξεταστούν με το παλαιό
σύστημα, θα ισχύσουν όσα προβλέπονται στις αριθμ.
Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391/Β΄) και Φ.151/22071/Β6/2009
(ΦΕΚ 373/ Β΄) υπουργικές αποφάσεις.
11. Η επιτροπή του άρθρου 14 της παρούσας καταρτί−
ζει πίνακες εισαγομένων των ειδικών κατηγοριών των
παραγράφων 1−4 και 6 του άρθρου 1 της παρούσας στις
σχολές, στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύν−
σεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου αυτού, οι οποίοι κυρώνονται από
τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
κοινοποιούνται στις οικείες σχολές ή τμήματα.

Άρθρο 5
Τρόπος εξέτασης μαθημάτων
1. Για τον τρόπο, τη διαδικασία εξέτασης των μαθη−
μάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της παρούσας
και τη βαθμολόγηση των οικείων γραπτών δοκιμίων
εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν
κάθε φορά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημε−
ρήσιων Γενικών Λυκείων της ημεδαπής στα αντίστοιχα
μαθήματα, εφόσον δε ρυθμίζεται διαφορετικά από την
παρούσα.
2. Για τον τρόπο, τη διαδικασία εξέτασης των ειδικών
μαθημάτων του εδαφίου α της παραγράφου 3 του άρ−
θρου 4 της παρούσας, τη βαθμολόγηση των γραπτών
δοκιμίων και γενικά για κάθε θέμα που αφορά τη διε−
ξαγωγή των εξετάσεων αυτών εφαρμόζονται ανάλογα
οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εξέταση
των αντίστοιχων μαθημάτων για τους υποψηφίους Πα−
νελλαδικών Εξετάσεων των Γενικών Λυκείων. Οι αντί−
στοιχες διατάξεις εφαρμόζονται και για την υγειονομική
εξέταση και την πρακτική δοκιμασία του εδαφίου β της
παραγράφου 3 του άρθρου 4 της παρούσας.

Άρθρο 6
Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
1. Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παρα−
γράφων 1−3 του άρθρου 1 της παρούσας με αναπηρία
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται σύμφωνα
με τις διατάξεις που ισχύουν για τους ανωτέρω υποψή−
φιους που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Γενικού Λυκείου του ίδιου έτους.
2. Οι υποψήφιοι της προηγούμενης παραγράφου υπο−
βάλλουν, μέσα στο μήνα Ιούλιο την αίτηση τους με την
προβλεπόμενη γνωμάτευση στην αρμόδια Επιτροπή
συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών, η οποία
και τη διαβιβάζει μέσω της Διεύθυνσης Εξετάσεων και
Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων στην οικεία Επιτροπή Εξέτασης υποψη−
φίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άρθρο 7
Πρόγραμμα εξετάσεων, εξεταστικά κέντρα
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων καθορίζεται το πρόγραμμα των εξετά−
σεων των μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 της παρούσας,
το οποίο ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενη−
μέρωσης δέκα (10), τουλάχιστον, μέρες πριν από την
έναρξη τους.
2. Στο πρόγραμμα αναφέρεται η ημερομηνία εξέτα−
σης κάθε μαθήματος, καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής
των πρακτικών δοκιμασιών, η διάρκεια εξέτασης του
μαθήματος και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων
στις αίθουσες των εξετάσεων. Η διάρκεια του χρόνου
εξέτασης σε κάθε μάθημα αρχίζει με τη λήξη της εκ−
φώνησης ή της παράδοσης των θεμάτων στους υπο−
ψήφιους κάθε αίθουσας.
3. Οι εξετάσεις των μαθημάτων και των πρακτικών
δοκιμασιών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 διε−
νεργούνται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Με απόφα−
ση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ορίζονται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στις οποίες θα λειτουρ−
γήσουν εξεταστικά κέντρα για τη διεξαγωγή των εξε−
τάσεων αυτών και οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης
και πρακτικής δοκιμασίας του άρθρου 15 της παρούσας.
Τα εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε σχολικά συγκρο−
τήματα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του οικείου
προϊσταμένου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Οι εξετάσεις των υποψηφίων που υπάγονται στην
κατηγορία των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκ−
παιδευτικές ανάγκες στα μαθήματα των παραγράφων
2 και 3 του άρθρου 4 της παρούσας διενεργούνται από
την επιτροπή εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που λειτουργεί στο Βαθ−
μολογικό Κέντρο του άρθρου 13 της παρούσας.

Άρθρο 8
Εγγραφή στις σχολές
Η προθεσμία εγγραφής στις σχολές επιτυχίας των
εισαγομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας,
ορίζεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της τελευταί−
ας παραγράφου του παρόντος άρθρου και της περίπτω−
σης Ε του άρθρου 3 της παρούσας, από τον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η εγγραφή των
εισαγομένων γίνεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλουν
στη γραμματεία της οικείας σχολής ή τμήματος, μέσα
στην καθορισμένη προθεσμία, αυτοπροσώπως ή με νό−
μιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, συνοδευόμενη
από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρου
3 για κάθε κατηγορία του άρ. 1.
Οι εισαγόμενοι της παραγρ. 4.Β του άρθρου 1 της πα−
ρούσας με κυπριακή καταγωγή και οι απόφοιτοι λυκείων
της Κύπρου που εισάγονται με την ειδική κατηγορία
των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας και
υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην
Κύπρο μπορούν να εγγράφονται στη σχολή που έχουν
επιλεγεί και μετά την απόλυση τους από τις τάξεις του
στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής
Πολιτείας. Ο εισαγόμενος εγγράφεται στο ίδιο ακαδη−
μαϊκό έτος αν αποκτήσει οριστικό ή προσωρινό απολυ−
τήριο από τις τάξεις του στρατού μέχρι 15 Νοεμβρίου
του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφεται
στην προθεσμία εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού
έτους απ' αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από
τις τάξεις του στρατού και στην προθεσμία εγγραφής
της οικείας ειδικής κατηγορίας.
Η γραμματεία, πριν από την εγγραφή των εισαγομέ−
νων με τις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1−6 του
άρθρου 1 της παρούσας, ελέγχει και αντιπαραβάλλει
τα στοιχεία αυτών που προσέρχονται για εγγραφή με
το επίσημο αντίγραφο του οικείου κυρωμένου πίνακα
εισαγομένων.
Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη
θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο
εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που κα−
θυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της παρα−
γράφου 1 του άρθρου αυτού με αιτιολογημένη απόφαση
του διοικητικού συμβουλίου του τμήματος Πανεπιστημί−
ων ή του συμβουλίου της σχολής Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η
οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα
(30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και
στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης.
Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία
αυτής της παραγράφου, με την επιφύλαξη των διατά−
ξεων του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκρι−
μένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.
Προϋπόθεση εγγραφής των υπαγομένων στις διατά−
ξεις των παραγράφων 4.Α, 4.Β, 5.Α και 5.Β του άρθρου
1 της παρούσας είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Αυτό αποδεικνύεται με βεβαίωση του Διδασκαλείου
Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας
ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης ή βεβαίωση επιπέδου τρία (3) του Κέ−
ντρου Ελληνικής Γλώσσας, που συνυποβάλλεται μαζί με
τα δικαιολογητικά της εγγραφής στη γραμματεία του
τμήματος εισαγωγής.
Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται, αν ο εισαγόμενος
έχει τίτλο απόλυσης από ελληνικό ή κυπριακό σχο−
λείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τίτλο απόλυσης
από ξένο λύκειο από τον οποίο να προκύπτει ότι έχει
διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς και στο μάθημα της
ελληνικής γλώσσας.
Σε περίπτωση που ο εισαγόμενος δεν έχει αποκτήσει
την ανωτέρω βεβαίωση, μπορεί να εγγραφεί μέσα στην
προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων φοιτητών
με την οικεία ειδική κατηγορία του επόμενου έτους,
εφόσον προηγουμένως έχει αποκτήσει τη βεβαίωση
αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το
δικαίωμα εγγραφής του.
Οι ομογενείς υπότροφοι στην περίπτωση που κρίνουν
ότι δεν γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα για
παρακολούθηση στο τμήμα εισαγωγής τους, μπορούν
κατά τον πρώτο χρόνο εισαγωγής τους να παρακολου−
θήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και εφόσον απο−
κτήσουν την σχετική βεβαίωση εγγράφονται το αμέσως
επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Η προθεσμία εγγραφής των εισαγόμενων στις σχολές
των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και
στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας καθορίζονται
από τις σχολές αυτές.»
Β. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡ−
ΓΑΝΩΝ» της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, διατηρεί−
ται όπως ισχύει και όπου σε αυτό αναφέρεται:
«ΥΠ.Ε.Π.Θ.» αντικαθίσταται με «ΥΠ.Π.Ε.Θ.»,
«Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»
αντικαθίσταται με «Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων»,
9300 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
«Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»
αντικαθίσταται με «Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων»
«Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων»
αντικαθίσταται με «Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστο−
ποιήσεων»,
«Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης» αντικαθίσταται με «Αυτοτελή Διεύθυνση
Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξέ−
νων και Μειονοτικών Σχολείων»,
«μαθημάτων κατεύθυνσης» αντικαθίσταται με «μαθη−
μάτων ομάδων προσανατολισμού»,
«του οικείου Νομάρχη» αντικαθίσταται με «του οικείου
Περιφερειάρχη»,
«φυσικώς αδυνάτων» αντικαθίσταται με «Υποψηφίων
με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»,
«περίπτωση 7 του άρθρου 1» αντικαθίσταται με «πε−
ρίπτωση 6 του άρθρου 1»,
«περίπτωση 9 του άρθρου 1» αντικαθίσταται με «πε−
ρίπτωση 7 του άρθρου 1»,
«παραγράφου 7 του άρθρου 4» αντικαθίσταται με «πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 4»,
«Υπηρεσία Μηχανογράφησης» αντικαθίσταται με «Δι−
εύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»,
όπου σε αυτό αναφέρεται «Γραφεία Δ.Ε.» απαλείφεται.
Γ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Μαρτίου 2016


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved