ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ξεκινά η Πρόσθετη Διδακτική στα Λύκεια

Αθήνα 17.4.2016, 04:01

Ξεκινά αύριο 18 Απριλίου 2016 η έναρξη του προγράμματος Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2015-2016.

Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) των μαθητών όλων των τύπων λυκείου υπάγεται στην έννοια της «Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης» και έχει ως σκοπό τη μείωση της μαθητικής διαρροής, την επανένταξη των μαθητών στη διαδικασία μάθησης και τη βελτίωση της απόδοσης τους, ώστε να ολοκληρώσουν τη δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιπρόσθετο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

* Ακολουθεί η σχετική εγκύκλιος.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Αριθμ. 47290/Δ2 (1)
Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής
Στήριξης για το σχολικό έτος 2015−2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26, «Αντισταθμιστική εκ−
παίδευση», παρ. 3 και 6 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄) «Αναδι−
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Διάρθρωση Εκπαιδευ−
τικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου» του Ν. 4327/2015
(ΦΕΚ 50Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985
(ΦΕΚ 167Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 3 του Ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού −
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 32, «Κατάργηση των γρα−
φείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
φυσικής αγωγής και επαγγελματικής εκπαίδευσης», του
Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116Α΄).
8. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1.2002
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1340Β΄) «Καθορισμός των
ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊ−
σταμένων και περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των
συλλόγων των διδασκόντων», όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.253/128314/Β6.2002 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 1538Β΄) «Ορισμός των τμημάτων
και των σχολών [... ] για την εισαγωγή στα οποία απαι−
τείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και πρακτικές δο−
κιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές
αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και
βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήμα−
τα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια», όπως ισχύει.
10. Τα ωρολόγια προγράμματα σπουδών όλων των
τύπων λυκείου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ.) των μαθητών
όλων των τύπων λυκείου υπάγεται στην έννοια της
«Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης» και έχει ως σκοπό τη
μείωση της μαθητικής διαρροής, την επανένταξη των
μαθητών στη διαδικασία μάθησης και τη βελτίωση της
απόδοσης τους, ώστε να ολοκληρώσουν τη δεύτερη
βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιπρό−
σθετο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής πρόσβασης
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2. Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη για το σχολικό έτος
2015−2016 εφαρμόζεται για την Τρίτη τάξη Λυκείου στα
ειδικά μαθήματα (ειδικά μαθήματα και πρακτικές δο−
κιμασίες) στα οποία οι μαθητές/τριες καλούνται να
εξεταστούν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Κριτήριο για την επιλογή−συμμετοχή των μαθητών/
τριών στο πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης,
μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και
κηδεμόνων, αποτελεί ο βαθμός επίδοσης Α΄ τετραμήνου
στο αντίστοιχο μάθημα, όπου υπάρχει.
4. Το πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης
αρχίζει να λειτουργεί με την κοινοποίηση της σχετικής
υπουργικής απόφασης και της εγκυκλίου έναρξης, που
εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων
και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και λήγει
για κάθε ειδικό μάθημα την παραμονή της εξέτασης του
και σε κάθε περίπτωση πριν από τις 30 Ιουνίου 2016.
5. Το πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης
(Π.Δ.Σ.) υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής
Εκπαίδευσης, τα οποία για την περίπτωση ονομάζονται
ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΝΤΡΑ
Π.Δ.Σ.). Τα Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης συ−
γκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων
ή μία σχολική μονάδα και ορίζονται με απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του οικείου
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Στα Κέντρα Π.Δ.Σ. λειτουργούν τμήματα όπου δι−
δάσκονται τα μαθήματα της παραγράφου 2. Σε κάθε
τμήμα συμμετέχουν έως 20 μαθητές/τριες.
7. Σε κάθε Κέντρο Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης
(Κέντρο Π.Δ.Σ.) ορίζεται, με απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της οικείας
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος
Κέντρου Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ένας εκ των
εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα τμήματα μαθημάτων
που λειτουργούν στο Κέντρο Π.Δ.Σ. Στην περίπτωση που
στο Κέντρο Π.Δ.Σ. λειτουργεί μόνο ένα τμήμα μαθήμα−
τος τότε ο εκπαιδευτικός αυτός ορίζεται ως Υπεύθυνος
του Κέντρου.
Έργο του Υπεύθυνου Κέντρου Π.Δ.Σ είναι: α) η κατάρτιση
του ωρολογίου προγράμματος, β) η συνεργασία με τους
Σχολικούς Συμβούλους, οι οποίοι εποπτεύουν το Κέντρο
Π.Δ.Σ. στο παιδαγωγικό πεδίο, γ) η ευθύνη καλής λειτουρ−
γίας του Κέντρου Π.Δ.Σ. και δ) η υποβολή μιας τελικής
έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος
προς τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
8. Στα Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης διδά−
σκουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν συμπληρώ−
νουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι
συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού, ή/και αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου, οι οποίοι δεν συμπλη−
ρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι
συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού. Η διάθεση εκπαιδευ−
τικού για συμπλήρωση ωραρίου σε Κέντρο Πρόσθε−
της Διδακτικής Στήριξης αποτελεί αρμοδιότητα του
Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης. Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών σε Κέντρα
Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης λογίζεται ως διδακτική
προϋπηρεσία για κάθε συνέπεια.
9. Το ημερήσιο πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής
Στήριξης καλύπτει 1−5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά
την λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/
τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα
τα μαθήματα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης. Οι
ημέρες λειτουργίας των Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής
Στήριξης ακολουθούν τα ισχύοντα για την λειτουργία
των σχολικών μονάδων.
10. Το ωρολόγιο πρόγραμμα αναπτύσσεται εντός του
Κέντρου Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ή για την περί−
πτωση των πρακτικών δοκιμασιών και σε αθλητικό κέντρο.
Το ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα και το αναλυτικό πρό−
γραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/
τριών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων,
συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρ−
μόζεται με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων της
οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
11. Ο Διευθυντής της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) εποπτεύει την εύρυθμη λει−
τουργία του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής
Στήριξης. Μετά την λήξη του προγράμματος και εντός
10 ημερών ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
υποβάλει στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τελική έκθε−
ση αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος της
Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved