ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία Ελλάδας - Ρωσίας

Αθήνα 20.4.2016, 10:45

Πρόγραμμα Πολιτιστικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα έτη 2014 - 2016 ενέκριναν οι συναρμόδιοι υπουργοί.

Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη της συνεργασίας και των ανταλλαγών μεταξύ των Μερών στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού, της τέχνης, του κινηματογράφου, των ΜΜΕ, του αθλητισμού και της νεολαίας, επιδιώκοντας την περαιτέρω ανάπτυξη των παραδοσιακών φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών της Ελλάδος και της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων του πολιτιστικού, επιστημονικού και μορφωτικού τομέα.

Με το Πρόγραμμα τα δύο μέρη επιβεβαιώνουν την υπάρχουσα συμφωνία να κηρύξουν το 2016 Έτος Ελλάδας στην Ρωσία και Έτος Ρωσίας στην Ελλάδα, δρώντας στο πνεύμα των Αρχών της Τελικής Πράξης της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και άλλων διεθνών κειμένων, συμφώνησαν το παρόν Πρόγραμμα Πολιτιστικής και Επιστημονικής Συνεργασίας για τα έτη 2014−2016.


* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 0544/Μ.6756/ΑΣ 362
Έγκριση του Προγράμματος Πολιτιστικής και Επιστη−
μονικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο−
κρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα έτη
2014−2016.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ −
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας για πολιτιστική και επιστημονική
συνεργασία που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου
1993 και κυρώθηκε με τον αριθμ. 2305/1995 Νόμο που
δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 87 Φύλλο της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, τ. Α΄, της 16ης Μαΐου 1995.
2. Το άρθρο δεύτερο του ανωτέρω κυρωτικού νόμου
σύμφωνα με το οποίο τα κείμενα που καταρτίζονται
από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 22 της Συμφωνίας
εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περί−
πτωση Υπουργών.
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/
2005, που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 98 Φύλλο της Εφη−
μερίδας της Κυβερνήσεως, τ. Α΄, της 22.04.2005.
4. Την αριθμ. Υ11/25.09.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρα−
τείας Νικόλαο Παππά (ΦΕΚ 2109/Β΄/29.09.2015).
5. Την αριθμ. Υ27/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού για ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Αθανα−
σία Αναγνωστοπούλου (ΦΕΚ 2168/Β΄/9.10.2015).
6. Την αριθμ. Υ8/25.9.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο
Φωτάκη (ΦΕΚ 2109/Β΄/29.9.2015).
7. Την αριθμ. 165597/19.10.2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Θεοδόσιο Πελε−
γρίνη (ΦΕΚ 2293/Β΄/22.10.2015).
8. Την αριθμ. Π23ΥΦΥΠ−39553/6.10.2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών για ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εξωτερικών Ιω−
άννη Αμανατίδη (ΦΕΚ 2223/15.10.2015)
9. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/
3908/24.9.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2155/Β΄/
7.10.2015).
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε−
ων του υπό έγκριση Προγράμματος ουδεμία δαπάνη
προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
πέραν αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις
της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
11. Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρόγραμμα
Πολιτιστικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρ−
νησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα έτη 2014−2016,
που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 24 Νοεμβρίου 2014,
το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική
γλώσσα, έχει ως εξής:


Πρόγραμμα
Πολιτιστικής και Επιστημονικής Συνεργασίας
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα έτη 2014−2016
Η Ελληνική Δημοκρατία και η Ρωσική Ομοσπονδία στο
εξής ονομαζόμενες «τα Μέρη»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρ−
νησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Πολιτιστική και
Επιστημονική Συνεργασία, που υπεγράφη στην Αθήνα
στις 30 Ιουνίου 1993, που έχει ως σκοπό να συμβάλει
στην ανάπτυξη της συνεργασίας και των ανταλλαγών
μεταξύ των Μερών στους τομείς της εκπαίδευσης, της
επιστήμης, του πολιτισμού, της τέχνης, του κινηματο−
γράφου, των Μ.Μ.Ε., του αθλητισμού και της νεολαίας,
επιδιώκοντας την περαιτέρω ανάπτυξη των παραδο−
σιακών φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών της Ελλάδος
και της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων του πολιτιστικού,
επιστημονικού και μορφωτικού τομέα,
επιβεβαιώνοντας την υπάρχουσα συμφωνία να κη−
ρύξουν το 2016 Έτος Ελλάδας στην Ρωσία και Έτος
Ρωσίας στην Ελλάδα,
δρώντας στο πνεύμα των Αρχών της Τελικής Πράξης
της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία
στην Ευρώπη και άλλων διεθνών κειμένων,
συμφώνησαν το παρόν Πρόγραμμα Πολιτιστικής και
Επιστημονικής Συνεργασίας για τα έτη 2014−2016.

Ι. Πολιτισμός και Τέχνη
1. Τα Μέρη θα συμβάλουν στην διεύρυνση της συνερ−
γασίας στον τομέα του πολιτισμού, θα ενθαρρύνουν τις
άμεσες επαφές μεταξύ των ιδρυμάτων και οργανώσε−
ων των Μερών στον τομέα του πολιτισμού και τέχνης,
με σκοπό την πραγματοποίηση περιοδειών θεατρικών,
μουσικών και άλλων καλλιτεχνικών ομάδων, καθώς και
σολίστ. Οι περιοδείες θα πραγματοποιούνται με άμεσες
συνεννοήσεις ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους οργανι−
σμούς, τόσο σε εμπορική όσο και σε μη εμπορική βάση.
2. Η Ρωσική Πλευρά θα εξετάσει την δυνατότητα
συμμετοχής ομάδων και σολίστ της στο «Ελληνικό
Φεστιβάλ» στην Αθήνα και στο Φεστιβάλ «Δημήτρια»
στην Θεσσαλονίκη βάσει απευθείας συμφωνιών με την
διεύθυνση των Φεστιβάλ αυτών.
3. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή σκηνοθε−
τών, σεναριογράφων, χορογράφων για την οργάνωση
παραστάσεων στο κράτος της άλλης πλευράς.
Οι όροι των ανταλλαγών θα συμφωνηθούν μεταξύ των
ενδιαφερομένων οργανισμών των Μερών.
4. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συμμετοχή παραγό−
ντων του πολιτισμού και τέχνης των κρατών τους σε
διεθνείς διαγωνισμούς, φεστιβάλ, εκθέσεις βιβλίων, συ−
νέδρια και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις διεξαγόμενες
αντίστοιχα στην Ελλάδα και στην Ρωσία.
5. Τα Μέρη θα εξετάσουν την δυνατότητα διοργά−
νωσης εκθέσεων στην Ελλάδα και στην Ρωσία, η θε−
ματολογία των οποίων θα προσδιορίζεται μέσω των
διπλωματικών διαύλων.
6. α) Τα Μέρη θα ανταλλάξουν κατά την διάρκεια
της εφαρμογής του παρόντος Προγράμματος δύο ει−
δικούς από κάθε πλευρά στον τομέα των εικαστικών
τεχνών, για διάστημα μέχρι 7 ημέρες για έκαστο, με
σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών επί θεμάτων κοινού
ενδιαφέροντος.
β) Τα Μέρη θα ανταλλάξουν κατά την διάρκεια της
εφαρμογής του παρόντος Προγράμματος 5−6 ειδικούς
από κάθε πλευρά σε διάφορους τομείς του πολιτισμού
(μουσική, χορός, θέατρο, λαϊκός πολιτισμός κ.τ.λ.) για
διάστημα μέχρι 7 ημέρες για τον έκαστο εξ αυτών, με
σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών επί θεμάτων κοινού
ενδιαφέροντος.
7. Τα Μέρη θα εξετάσουν κατά την διάρκεια της εφαρ−
μογής του παρόντος Προγράμματος την δυνατότητα
ανταλλαγής 2−3 ειδικών από κάθε πλευρά στο τομέα της
αρχαιολογίας, συντήρησης, αναστήλωσης και αποκα−
τάστασης έργων τέχνης για διάστημα μέχρι 10 ημέρες
για τον έκαστο, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών επί
θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
8. Με σκοπό την διεύρυνση της γνωριμίας με την τέ−
χνη και τον πολιτισμό του άλλου κράτους, τα Μέρη θα
ενθαρρύνουν την συνεργασία και τις άμεσες επαφές
μεταξύ ενώσεων συγγραφέων, μουσικοσυνθετών και
ζωγράφων των Μερών και συγκεκριμένα μεταξύ της
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών και της Σχο−
λής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονί−
κης αφΆ ενός και της Ρωσικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών,
αφΆ ετέρου.
9. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία
μεταξύ εκδοτικών οίκων των Μερών για μετάφραση
και έκδοση λογοτεχνικών έργων των Ελλήνων και των
Ρώσων συγγραφέων στην Ρωσία και στην Ελλάδα.
10. Τα Μέρη θα συνεχίσουν την συνεργασία στην
μελέτη των πολιτιστικών ζητημάτων ελληνο −ρωσικού
ενδιαφέροντος στα πανεπιστήμια των δύο χωρών.

II. Κινηματογραφία.
11. Τα Μέρη μπορούν να διοργανώσουν κατά την δι−
άρκεια της εφαρμογής του παρόντος Προγράμματος
Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου στην Ρωσία και
Εβδομάδα Ρωσικού Κινηματογράφου στην Ελλάδα. Για
το σκοπό αυτό, τα Μέρη θα προβλέψουν την ανταλλαγή
αντιπροσωπειών κινηματογραφιστών αποτελούμενες
από 2 άτομα από κάθε πλευρά, για διάστημα μέχρι 5
ημέρες η κάθε μία. Τα διοργανωτικά θέματα διεξαγω−
γής των Εβδομάδων θα ρυθμίζονται άμεσα μεταξύ των
ενδιαφερομένων ιδρυμάτων.
Τα Μέρη θα διευκολύνουν την αμοιβαία συμμετοχή ει−
δικών του κινηματογράφου στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσ−
σαλονίκης, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην
Μόσχα, καθώς και σε άλλα κινηματογραφικά Φεστιβάλ
στην Ελλάδα και στην Ρωσία.

III. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
12. Τα Μέρη θα συμβάλουν στην διεύρυνση των επα−
φών και της συνεργασίας μεταξύ τηλεοπτικών και ρα−
διοφωνικών οργανισμών, έντυπων μέσων μαζικής ενη−
μέρωσης των Μερών, οι συγκεκριμένοι όροι των οποίων
θα καθοριστούν άμεσα από τους ενδιαφερόμενους ορ−
γανισμούς.
13. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη
επαφών μεταξύ των εθνικών πρακτορείων ΙΤΑΡ−ΤΑΣΣ
και ΑΠΕ.
14. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της συ−
νεργασίας μεταξύ των Ενώσεων Δημοσιογράφων των
Μερών.

IV. Επιστήμη και Παιδεία
15. Τα Μέρη θα προωθήσουν την συνεργασία μεταξύ
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελληνι−
κής Δημοκρατίας και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μέσω σύναψης
άμεσων συμφωνιών συνεργασίας επί θεμάτων κοινού
ενδιαφέροντος.
16. Τα Μέρη θα συνεισφέρουν στην αμοιβαία συμ−
μετοχή επιστημόνων των δύο χωρών σε κοινά ερευ−
νητικά σχέδια, διεθνή επιστημονικά και εκπαιδευτικά
προγράμματα, συνέδρια, διασκέψεις και συμπόσια που
διοργανώνονται στην Ελλάδα και Ρωσία.
17. Τα Μέρη θα χορηγήσουν σε αμοιβαία βάση :
− συνολικά για όλο το διάστημα εφαρμογής του πα−
ρόντος Προγράμματος δύο (2) υποτροφίες για πλήρη
κύκλο σπουδών, κάθε μία διάρκειας 12 μηνών.
− συνολικά για όλο το διάστημα εφαρμογής του πα−
ρόντος Προγράμματος δύο (2) υποτροφίες για μετα−
πτυχιακές σπουδές ή για διεξαγωγή ερευνητικού έργου,
κάθε μία διάρκειας 10 μηνών με δυνατότητα παράτασης
της υποτροφίας αυτής σε περίπτωση κατά την οποία
δεν υπάρχει νέος υποψήφιος. Ο υποψήφιος που διεκδι−
κεί παράταση της υποτροφίας, χαίρει προτεραιότητας
έναντι των νέων υποψηφίων. Κάθε έτος, η Ελληνική
Πλευρά ταυτόχρονα με την προκήρυξη των υποτροφιών,
θα επισυνάπτει κατάλογο Προγραμμάτων Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών από τον οποίο οι Ρώσοι υπότροφοι θα
καλούνται να επιλέξουν από αυτά που προσφέρονται
χωρίς δίδακτρα.
− ετησίως δύο (2) υποτροφίες για εκπαίδευση σε θε−
ρινά προγράμματα γλώσσας και πολιτισμού.
18. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφο−
ριών και εγγράφων με σκοπό να διευκολύνουν τις αρμό−
διες αρχές στην αναγνώριση και την ισοτιμία πτυχίων,
πιστοποιητικών σπουδών και ακαδημαϊκών βαθμών και
τίτλων, σύμφωνα με την νομοθεσία του κάθε Μέρους.
19. Έκαστο των Μερών θα ενθαρρύνει τη διάδοση
στο έδαφος του της γλώσσας, της λογοτεχνίας και
του πολιτισμού του άλλου Μέρους και για το σκοπό
αυτό τα Μέρη θα ανταλλάσσουν εκατέρωθεν ειδικούς
για την διεξαγωγή σχετικών επιστημονικών ερευνών,
πραγματοποίηση διαλέξεων και παροχή συμβουλευτικής
και μεθοδολογικής υποστήριξης.
20. Τα Μέρη θα συνεργάζονται με σκοπό την περαιτέ−
ρω ανάπτυξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας
και του ελληνικού πολιτισμού στις περιφέρειες και πό−
λεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Τούτο, ιδιαιτέρως όπου
διαμένουν άτομα ελληνικής καταγωγής.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, δύναται να αποστείλει, στο πλαίσιο
των οικονομικών δυνατοτήτων του, στις εκπαιδευτι−
κές μονάδες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στις οποίες
διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, σχολικά εγχειρίδια,
αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας, οπτικά μέσα και άλλο σχολικό υλικό, καθώς
και διδακτικό προσωπικό.
21. Η ρωσική πλευρά εκτιμώντας θετικά την δραστηρι−
ότητα του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Τμήματος Γλώσσας,
Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξεινίων χωρών
του Πανεπιστημίου Θράκης που στοχεύει στην διεύ−
ρυνση της εκμάθησης και στην διάδοση της ρωσικής
γλώσσας και πολιτισμού στην Ελλάδα, εκφράζει την
ετοιμότητα παροχής οργανωτικής και μεθοδολογικής
υποστήριξης σε αυτά.
Η ελληνική πλευρά εκτιμώντας θετικά την δραστηριό−
τητα των Τμημάτων νεοελληνικής φιλολογίας των κρα−
τικών Πανεπιστημίων Λομονόσωφ της Μόσχας, Αγίας
Πετρούπολης και Κουμπάν στο Κρασνοντάρ, καθώς και
των Τμημάτων στα οποία διδάσκεται η ελληνική γλώσσα
στο πλαίσιο άλλης ειδικότητας, όπως στο Πανεπιστή−
μιο Λομονόσωφ της Μόσχας, του Πετροζαβόντσκ, στη
Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας και στο Πανεπιστήμιο
Διεθνών Σχέσεων (MGIMO), εκφράζει την ετοιμότητα
παροχής οργανωτικής και μεθοδολογικής υποστήριξης
σε αυτά.
22. Η Ρωσική Πλευρά εκπροσωπούμενη από την Κυ−
βέρνηση της Μόσχας θα φιλοξενήσει, τα έτη 2014−2016,
ομάδα μαθητών από την Αθήνα στο Διεθνές θερινό
σχολείο ρωσικής γλώσσας της Μόσχας «Μοσχοβία».
23. Τα Μέρη θα εξετάσουν την δυνατότητα ανταλ−
λαγής ειδικών (2 από κάθε πλευρά) από το χώρο της
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή
αντιπροσωπειών διοικητικών υπαλλήλων από τον χώρο
της εκπαίδευσης, για χρονικό διάστημα μέχρι 10 ημέ−
ρες, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες
σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα των Μερών .
Η Ρωσική Πλευρά εκφράζει την ετοιμότητά της να
στείλει στην Ελλάδα ομάδα καθηγητών για παράδοση
διαλέξεων πάνω στην γλώσσα, την ιστορία, το διεθνές
και συνταγματικό δίκαιο, κ.λπ. Οι διαλέξεις θα πραγ−
ματοποιούνται στο Ρωσικό Κέντρο Επιστήμης και Πο−
λιτισμού στην Αθήνα, καθώς και σε δημόσια Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος.
24. Τα Μέρη, κατόπιν αιτήσεως της άλλης πλευράς,
θα ανταλλάσσουν εκατέρωθεν πληροφορίες για τα εκ−
παιδευτικά τους συστήματα.
Η ελληνική πλευρά θα παρέχει οποιαδήποτε πλη−
ροφορία ζητηθεί από τη ρωσική πλευρά σχετικά με
το ενιαίο σύστημα εξετάσεων που έχει θεσπίσει το
Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας για την αξιολόγηση και
την πιστοποίηση της γνώσης ξένων γλωσσών, το οποίο
οδηγεί στην απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας. Το σύστημα αυτό αποσκοπεί σε ενιαίο
τρόπο πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών τόσο
στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες.
25. Τα Μέρη θα συνεργαστούν για την εξασφάλιση της
αντικειμενικής παρουσίασης των θεμάτων της ιστορίας,
της γεωγραφίας, του πολιτισμού και της οικονομίας των
Μερών στα σχολικά εγχειρίδια έκαστου εκ των Μερών,
σύμφωνα με το πνεύμα και τους σκοπούς της UNESCO
και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
26. Τα Μέρη θα διευκολύνουν τις διαδικασίες που
σχετίζονται με την εργασία και την διαμονή των εκ−
παιδευτικών που αποστέλλονται από στο έδαφος του
άλλου μέρους για την διδασκαλία της γλώσσας της
χώρας τους.

V. Βιβλιοθήκες και Αρχεία
27. Τα Μέρη θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη συ−
νεργασία μεταξύ των κρατικών αρχείων που υπάγο−
νται άμεσα στο Ομοσπονδιακό Πρακτορείο Αρχείων
από ρωσικής πλευράς και από Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων από ελληνικής πλευράς, σύμφωνα με
το Πρωτόκολλο Βασικών Κατευθύνσεων Συνεργασίας
μεταξύ Γενικών Αρχείων του Κράτους της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κρατικής Υπηρεσίας Αρχείων της
Ρωσικής Ομοσπονδίας της 30ης Ιουνίου 1993 καθώς
και τη νομοθεσία των Μερών και καθιερωμένη διεθνή
πρακτική.
28. Τα Μέρη θα συνεργάζονται για την ανταλλαγή
αντιγράφων των αρχειακών εγγράφων και άλλου ενη−
μερωτικού και πληροφοριακού υλικού, με σκοπό τον
εμπλουτισμό των συλλογών τους.
Τα Μέρη θα εξετάσουν τη δυνατότητα να ανταλ−
λάσσουν αρχειοφύλακες (2 άτομα από κάθε πλευρά),
για μια περίοδο μέχρι επτά (7) ημέρες για τον καθένα,
προκειμένου να εξοικειωθούν με την οργάνωση και τη
λειτουργία των Κρατικών Αρχείων, καθώς επίσης και
με τις σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται
για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των αρχείων,
Τα Μέρη θα διευκολύνουν την αμοιβαία πρόσβαση
ερευνητών και εμπειρογνωμόνων από το άλλο Μέρος
στα Κρατικά Αρχεία τους, σύμφωνα με την αντίστοιχη
νομοθεσία τους.
29. Τα Μέρη θα υποστηρίζουν τις επαφές και τη συ−
νεργασία μεταξύ των Εθνικών Βιβλιοθηκών τους και με−
ταξύ άλλων δημοσίων βιβλιοθηκών, καθώς επίσης μέσω
ανταλλαγών μικροφίλμ χειρογράφων, εντύπων, βιβλίων,
περιοδικών, οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού,
προκειμένου να εμπλουτίσουν τις συλλογές τους.
Τα Μέρη θα διευκολύνουν την αμοιβαία πρόσβαση
ερευνητών και εμπειρογνωμόνων από το άλλο Μέρος
στις βιβλιοθήκες τους, σύμφωνα με την αντίστοιχη νο−
μοθεσία τους.
30. Τα Μέρη θα εξετάσουν το ενδεχόμενο της αμοι−
βαίας συμμετοχής βιβλιοθηκάριων και εμπειρογνωμόνων
σε διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις στο τομέα αυτό,
οι οποίες πρόκειται να διοργανωθούν στις αντίστοιχες
χώρες τους και θα βοηθούν το ένα το άλλο στη δη−
μοσίευση μεταφρασμένων λογοτεχνικών έργων των
αντίστοιχων συγγραφέων των δύο χωρών.
31. Τα Μέρη θα εξετάσουν το ενδεχόμενο ανταλλα−
γής (2 άτομα από κάθε Μέρος) βιβλιοθηκάριων, για μια
περίοδο επτά (7) ημερών για τον καθένα, προκειμένου
να διεξάγουν ερευνητική εργασία και να ανταλλάξουν
εμπειρίες σε θέματα της ειδικότητάς τους.
VI. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς
και άλλοι τομείς συνεργασίας
32. Τα Μέρη θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ανταλλα−
γών και συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Επιτροπών
για θέματα UNESCO. Όπως επίσης, θα προωθήσουν τη
συνεργασία των Μερών στο πλαίσιο δραστηριοτήτων
και προγραμμάτων της UNESCO, του Συμβουλίου της
Ευρώπης και του Οργανισμού Συνεργασίας Ευξείνου Πό−
ντου. Τα Μέρη θα αναπτύξουν συνεργασία στον τομέα
του πολιτισμού και της παιδείας για θέματα διατήρησης
της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς,
αλλά και στο πλαίσιο της υλοποίησης της Σύμβασης
για την Προστασία και Προβολή της πολυμορφίας των
πολιτιστικών εκφράσεων, δια της ενεργοποίησης, με−
ταξύ άλλων, και του δικτύου των συνδεδεμένων με την
UNESCO σχολείων και εδρών.
33. Τα Μέρη θα λαμβάνουν μέτρα για την αποτροπή
της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης
δικαιωμάτων κυριότητας επί πολιτιστικών αγαθών έκα−
στου εκ των κρατών, καθώς και για την επιστροφή
τους σε περίπτωση παράνομης εξαγωγής ή εισαγωγής,
σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και της
εθνικής τους νομοθεσίας.
34. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον
τομέα της νομικής προστασίας δικαιωμάτων και προ−
στασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, τηρώντας την
εθνική νομοθεσία τους καθώς και τις σχετικές διεθνείς
συμβάσεις στις οποίες είναι Συμβαλλόμενοι η Ελληνική
Δημοκρατία και Ρωσική Ομοσπονδία.
VII. Αθλητισμός
35. Τα Μέρη αναγνωρίζουν την σημασία του αθλη−
τισμού ως μέσο ενίσχυσης της Παγκοσμίας Ειρήνης
και προαγωγής της Συναδέλφωσης και Φιλίας μεταξύ
των λαών και ατόμων, όπως επίσης και τη σημαντική
εκπαιδευτική, κοινωνική, πολιτιστική και ψυχαγωγική
αποστολή του Αθλητισμού καθώς και την ιδιαίτερη συμ−
βολή του στην δημόσια υγεία.
Για τους λόγους αυτούς, τα Μέρη θα επιδιώξουν την
ενθάρρυνση ευρύτερης συνεργασίας στο χώρο του
Αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής, προκειμένου να
πραγματοποιηθούν άμεσες επαφές μεταξύ των κρατι−
κών αθλητικών φορέων των δύο Μερών.
Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες αυτής της συ−
νεργασίας όπου θα προβλέπονται και οι δυνατότητες
συνεργασίας μεταξύ των αθλητικών φορέων των δύο
μερών θα καθορίζονται από τους κρατικούς αθλητικούς
φορείς των Μερών.
36. Τα Μέρη χαιρετίζουν τις κοινές προσπάθειες της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Γενικής Συνε−
λεύσεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που απο−
σκοπούν στην αναγέννηση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
Στο πλαίσιο της Εκεχειρίας αυτής τα Μέρη χαιρετί−
ζουν την πρωτοβουλία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επι−
τροπής και της Ελλάδος για την ίδρυση του Διεθνούς
Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας στην Αθήνα και επιβε−
βαιώνουν την επιθυμία τους να υποστηρίξουν ενεργώς
την πρωτοβουλία αυτή με διπλωματικά, πολιτιστικά και
άλλα δυνατά μέσα.

VIII. Νεολαία
37. Επιδιώκοντας την σύσφιξη των σχέσεων μετα−
ξύ των νεολαιών των δύο χωρών, καθώς και προς το
συμφέρον της ειρήνης, τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν
τις ανταλλαγές μεταξύ οργανισμών και φορέων νεο−
λαίας και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για όλο το
φάσμα ζητημάτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για
τη νεολαία. Για το σκοπό αυτό, θα συμβάλλουν στην
ανταλλαγή εκπροσώπων κρατικών φορέων και οργα−
νώσεων νεολαίας (μέχρι 6 άτομα για 5 ημέρες) ενθαρ−
ρύνοντας τη συνεργασία τους σε θέματα νεανικής και
πολιτιστικής συνεργασίας προς ανάδειξη της κοινής
θρησκευτικής παράδοσης.

IX. Γενικές Θέσεις
38. Η συνεργασία στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμ−
ματος θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την νομοθεσία
των Μερών. Το παρόν Πρόγραμμα δεν αποκλείει την
διεξαγωγή, βάσει αμοιβαίας συμφωνίας των Μερών δια
της διπλωματικής οδού, άλλων εκδηλώσεων και ανταλ−
λαγών στους αναφερόμενους ανωτέρω τομείς.
39. Τα Μέρη θα ενημερώνουν εγκαίρως για τις διεθνείς
διασκέψεις, διαγωνισμούς, φεστιβάλ και άλλες εκδηλώ−
σεις, οι οποίες θα πραγματοποιούνται στις χώρες τους.
Εγκαίρως θα αποστέλλουν σε έκαστο προσκλήσεις συμ−
μετοχής σύμφωνα με τον κανονισμό κάθε εκδήλωσης.
40. Το Παράρτημα, το οποίο περιέχει γενικές και οι−
κονομικές θέσεις εφαρμογής του παρόντος Προγράμ−
ματος, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.
41. Το παρόν Πρόγραμμα δεν είναι διεθνής συμφωνία,
δεν δημιουργεί για τα Μέρη δικαιώματα και υποχρεώ−
σεις που ρυθμίζονται από το διεθνές δίκαιο.
42. Το παρόν Πρόγραμμα εφαρμόζεται από 1η Ιανου−
αρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2016.
Υπογράφεται Αθήνα, την 24 Νοεμβρίου 2014, σε δύο
αντίτυπα, στην ελληνική και στη ρωσική γλώσσα.

Για την
Ελληνική Δημοκρατία

Για τη
Ρωσική ΟμοσπονδίαΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
στο Πρόγραμμα Πολιτιστικής
και Επιστημονικής Συνεργασίας
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα έτη 2014−2016
Ι. Γενικοί όροι ανταλλαγών στον τομέα της επιστήμης
και της εκπαίδευσης.
α) Ανταλλαγές επιστημόνων και ειδικών
Οι υποψηφιότητες επιστημόνων και ειδικών προς συμ−
μετοχή στις ανταλλαγές στο πλαίσιο του παρόντος
Προγράμματος θα καθορίζονται από το αποστέλλον
Μέρος.
Τα ονόματα και τα ακαδημαϊκά προσόντα των υπο−
ψηφίων για βραχυπρόθεσμες επισκέψεις, τα πλήρη βι−
ογραφικά στοιχεία, οι κατάλογοι των επιστημονικών
εργασιών, έγγραφα, που αποδεικνύουν την γνώση της
γλώσσας του φιλοξενούντος κράτους ή της αγγλικής/
γαλλικής γλώσσας, το σχέδιο εργασίας με τις προτει−
νόμενες ημερομηνίες των επισκέψεων και άλλα απα−
ραίτητα στοιχεία, πρέπει να προσκομίζονται στο φι−
λοξενούν Μέρος τρεις (3) μήνες προ της ημερομηνίας
αναχωρήσεως.
Το φιλοξενούν Μέρος θα ειδοποιεί το αποστέλλον
Μέρος τα περί συναινέσεως του στην υποδοχή του
επιστήμονα ή ειδικού τουλάχιστον 30 ημέρες προ της
προγραμματιζόμενης ημερομηνίας αναχωρήσεώς του.
Το αποστέλλον Μέρος με την λήψη της συναινέσεως
θα ανακοινώνει στο φιλοξενούν Μέρος την ακριβή ημε−
ρομηνία αφίξεως τουλάχιστον εντός 15 ημερών.
β) Ανταλλαγή υποτρόφων
Το Μέρος που παρέχει υποτροφίες, θα ενημερώνει
για την παροχή τους το αργότερο στις 31η Ιανουαρίου
του κάθε έτους.
Το Μέρος που αποστέλλει υποτρόφους, θα στέλνει
στο φιλοξενούν Μέρος τον φάκελο των υποψηφίων το
αργότερο στις 31η Μαρτίου κάθε έτους.
Ο φάκελος των υποψηφίων πρέπει να περιέχει τα
παρακάτω έγγραφα:
− βιογραφικό ,
− επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών σπουδών,
− πιστοποιητικό επιπέδου γνώσης ξένης γλώσσας,
− βεβαίωση εγγραφής στο τμήμα μεταπτυχιακών
σπουδών, κατά περίπτωση,
− αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ή ερευνητικής
εργασίας,
− ιατρικό πιστοποιητικό καθιερωμένου τύπου.
Το φιλοξενούν Μέρος θα φροντίζει για την τελική
αποδοχή των υποψηφίων το συντομότερο δυνατό και
σίγουρα μέχρι τις 31 Μαΐου κάθε έτους για συμμετοχή
στα θερινά σεμινάρια και τις 30 Ιουνίου για τις μετα−
πτυχιακές σπουδές.
Οι υποψήφιοι για χορήγηση υποτροφιών και πρακτική
εξάσκηση πρέπει να έχουν καλή γνώση της γλώσσας
του κράτους που παρέχει τις υποτροφίες, ή καλή γνώση
της αγγλικής/ γαλλικής γλώσσας.
Οι υπότροφοι που θα σπουδάσουν στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική ή την
ρωσική γλώσσα αντίστοιχα και να έχουν εγγραφεί στο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία ή τους κανόνες του κάθε κράτους.
II. Οικονομικοί όροι ανταλλαγών στο τομέα της επι−
στήμης και της εκπαίδευσης
α) Ανταλλαγές επιστημόνων και ειδικών
Το αποστέλλον Μέρος εκφράζει την ετοιμότητα να
καλύψει τη δαπάνη της διεθνούς μεταφοράς έως το
τόπο εκπαίδευσης ή του πρώτου εργαστηρίου απο−
στολής και επιστροφής, καθώς και ιατρική περίθαλψη
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μόνο σε Δημόσια
Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
Η Ελληνική Πλευρά εκφράζει την ετοιμότητα να πα−
ρέχει ημερήσιο επίδομα προς κάλυψη όλων των εξόδων
παραμονής (διαμονή, διατροφή, μετακίνηση) το ύψος
του οποίου θα καθορίζεται στην σχετική Προκήρυξη
του κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Η Ρωσική Πλευρά εκφράζει την ετοιμότητα να παρέχει:
− Διαμονή σε ξενοδοχείο,
− ημερήσια κάλυψη, σύμφωνη με τους ισχύοντες στη
Ρωσική Ομοσπονδία τη δεδομένη στιγμή οικονομικούς
όρους.
β) Ανταλλαγή υποτρόφων
Η Ελληνική Πλευρά εκφράζει την ετοιμότητα να πα−
ρέχει:
− μηνιαία κάλυψη για προπτυχιακούς και μεταπτυχια−
κούς φοιτητές και ερευνητές,
− εφάπαξ ποσό ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης, στην
Αθήνα ή την επαρχία. Το ποσό αυτό δικαιούνται μόνον
όσοι λαμβάνουν υποτροφία του Υ.ΠΑΙ.Θ για πρώτη φορά,
− εφάπαξ ποσό για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης
στο εσωτερικό της χώρας και εφόσον υπάρχει αιτιολο−
γημένη πρόταση του επιβλέποντος καθηγητή.
Το ύψος για τα ανωτέρω ποσά θα καθορίζεται με
βάση την σχετική προκήρυξη στην αρχή κάθε ακαδη−
μαϊκού έτους.
− δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα,
− δωρεάν φοίτηση για προπτυχιακούς φοιτητές. Όσον
αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, η φοίτηση θα είναι
δωρεάν μόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι υποψή−
φιοι υπότροφοι επιλέξουν ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών
σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα των
αντίστοιχων προγραμμάτων χωρίς δίδακτρα, η οποία ανα−
κοινώνεται κάθε έτος μαζί την Προκήρυξη των Υποτροφιών
και η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων: www.minedu.gov.gr,
− οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι θα επιλέξουν
μαθήματα ελληνικής γλώσσας, δεν απαλλάσσονται από
τα προβλεπόμενα δίδακτρα.
Η Ρωσική Πλευρά εκφράζει την ετοιμότητα να παρέχει:
− δωρεάν εκπαίδευση,
− υποτροφία και διαμονή σε φοιτητική εστία, σύμφωνα
με τους όρους που ισχύουν για Ρώσους πολίτες.
Τα Μέρη θα εξετάσουν την δυνατότητα αύξησης της
μηνιαίας κάλυψης σε αντιστοιχία με την αύξηση του
κόστους ζωής στις δύο χώρες.
Τα Μέρη δεν καλύπτουν τα έξοδα διεθνούς μεταφο−
ράς των υποτρόφων.
Τα Μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των δικαι−
ολογητικών που υποβάλλονται και των παροχών που
προσφέρονται ανάλογα με την επικρατούσα δημοσιο−
νομική κατάσταση. Τα Μέρη θα πρέπει να ενημερώνουν
εγγράφως την άλλη πλευρά, δια της διπλωματικής οδού
για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή.
III. Γενικοί όροι ανταλλαγών στον τομέα του Πολιτι−
σμού
α) Ανταλλαγή των ειδικών
Η υποβολή της πρότασης του αποστέλλοντος Μέρους
προς το φιλοξενούν Μέρος περί ανταλλαγής προσώπου
θα γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία αναχώρησής του, ενώ η επιβεβαίωση του
φιλοξενούντος Μέρους περί αποδοχής της πρότασης θα
γίνεται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία
άφιξης του υποψηφίου.
Το αποστέλλον Μέρος εκφράζει την ετοιμότητα να
καλύψει τα έξοδα διεθνούς μεταφοράς μετΆ επιστροφής,
καθώς και τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης.
Το Ελληνικό Μέρος εκφράζει την ετοιμότητα να παρέχει:
− 120 ευρώ ημερησίως για ξενοδοχείο και διατροφή.
− Εφάπαξ κάλυψη 120 ευρώ για έξοδα μετακίνησης.
Το Ρωσικό Μέρος εκφράζει την ετοιμότητα να παρέχει
σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους, έξοδα διαμονής,
διατροφής, εξασφάλισης μεταφραστών και μετακινή−
σεις στο εσωτερικό της χώρας στους μετέχοντες στις
ανταλλαγές σε αντιστοιχία με το συμφωνηθέν πρό−
γραμμα εργασίας τους.
β) Ανταλλαγή εκθέσεων
Οι όροι διεξαγωγής εκθέσεων στο πλαίσιο του παρό−
ντος Προγράμματος και συναφών αμοιβαίων υποχρεώ−
σεων των Μερών (ημερομηνίες, έξοδα μεταφοράς των
εκθεμάτων και συνοδευτικού προσωπικού, τελωνειακοί
δασμοί, έξοδα αποθήκευσης, ασφάλιση, εξασφάλιση
ασφάλειας και άλλα) σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση
θα καθορίζονται απευθείας από τους ενδιαφερόμενους
οργανισμούς των Μερών και θα οριστικοποιούνται στις
ειδικές συμφωνίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved