ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
«Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» θα λειτουργήσει στα ΕΠΑΛ Κορωπίου και 2° Σταυρούπολης

Αθήνα 19.5.2016, 16:29

Την υλοποίηση της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και στα ΕΠΑΛ Κορωπίου και 2° Σταυρούπολης, αντίστοιχα, προβλέπει απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Παιδείας, Εργασίας και Οικονομικών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» πραγματοποιούνται και δράσεις δημοσιότητας προκειμένου να αναδειχθεί ο θεσμός της Μαθητείας και να ενδυναμωθεί η συνεργασία των συναρμόδιων φορέων.

Στην εφαρμογή της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας», η οποία είναι προαιρετική και έχει διάρκεια εννέα μηνών, εγγράφονται οι κάτοχοι πτυχίου του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών του ΕΠΑΛ. Θα εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.

Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται επτά ώρες εβδομαδιαίως από εκπαιδευτικό προσωπικό του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ). Το πρόγραμμα έχει έναρξη το σχολικό έτος 2015−2016 και ολοκληρώνεται το σχολικό έτος 2016−2017, ακολουθώντας το πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολικών μονάδων της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται επιπλέον «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ' ελάχιστον σε τέσσερις ημέρες. Οι υπεύθυνοι τομέων ειδικότητας της Σχολικής Μονάδας έχουν την ευθύνη παρακολούθησης του προγράμματος και της τήρησης του Ημερολογίου Μάθησης του προγράμματος.

Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» θα απασχοληθούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. οικ. 20405/373
Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης Γ της παραγράφου 14
του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄193),
που προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 72
του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄258), και συμπλη−
ρώθηκε με τη παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Π.Ν.Π.
της 30−12−2015 «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των
Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιω−
τικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.»
(Α΄184/2015), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο
του Ν.4366/2016 «Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων
θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτι−
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄182)
και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο−
μένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργεί−
ων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι−
τικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄184) και
άλλες διατάξεις». (Α΄18). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχεί−
ριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του Ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις» (Α΄265).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής για
την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (Α΄188).
4. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
Ο.Α.Ε.Δ και άλλες διατάξεις» (Α΄258).
5. Τις διατάξεις του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λει−
τουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαί−
δευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄146).
6. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια
Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α΄163).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά−
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α΄143).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθ−
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώ−
πιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις» (Α΄29).
9. Τις διατάξεις της υποπερ. 4.1, περ. 4, παρ. Γ΄, άρθρο 3
του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄94).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Β.Δ. 6/6/1952 «Περί
εκπαιδεύσεως μαθητών −τεχνιτών» (Α΄157) και του άρ−
θρου 94 παρ. 3 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις» (Α΄167).
12. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄194).
13. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α΄114).
14. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄178).
15. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργεί−
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄180).
16. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄181).
17. Τις διατάξεις του Π.δ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Α΄116).
18. Τη με αριθμό Υ56/22−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου» (Β΄2281).
19. Τη με αριθμό Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).
20. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 80044/Γ2/4−8−2006
απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των
τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων
και της αντιστοιχίας μεταξύ τους» (Β΄1233)
21. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 62839/Δ4/22−4−2015
απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων 1) «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 80033/Γ2/04−08−2006 υπουργικής απόφασης
(Β΄1286) «Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και
αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές−με−
τεγγραφές−φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές
διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά
Λύκεια» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 139628/
Γ2/01−10−2013 υπουργική απόφαση (Β΄2530) «Συμπλήρω−
ση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 80033/Γ2/4−8−2006 (Β΄1286) και
148096/Γ2/24−12−2007 (Β΄2511) υπουργική απόφαση» για
τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.3475/2006 (Α΄146), 2) Κα−
θορισμός της διαδικασίας, των λόγων και των οργάνων,
που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και
τον τρόπο αναπλήρωσής τους για τα Επαγγελματικά
Λύκεια του Ν.4186/2013 (Α΄193).» (Β΄724)
22. Τη με αριθμό 40041/12−04−2007 απόφαση των
Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετατροπή
των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.)
Μαθητείας Α΄κύκλου του Ο.Α.Ε.Δ. σε Επαγγελματικές
Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.» (Β΄ 639).
23. Τη με αριθμό 40058/18−06−2007 απόφαση του
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Κριτήρια επιλογής μαθητών, για εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ
Μαθητείας του ΟΑΕΔτου Ν. 3475/2006» (Β΄1029), όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε εν μέρει με τη με
αριθμό 24808/Δ5.26/23−07−2013 απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β΄ 1900). Proslipsis.gr
24. Τη με αριθμό 40052/20−07−2007 απόφαση των Υπουρ−
γών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Λειτουργίας
των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔτου Ν. 3475/2006» (Β΄1500).
25. Τη με αριθμό 16802/667/27−08−2010 «Όροι και προϋ−
ποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών
σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευ−
σης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄1345).
26. Τη με αριθμό 1186/Δ5.4/24−01−2011 απόφαση των
Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Τρο−
ποποίηση της υπ’ αριθμ. 40146/2007 κοινής υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός ποσοστών αμοιβής των μαθη−
τών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Ν. 3475/2006» και
ποσοστών αμοιβής των μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας
του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 3475/2006» (Β΄119), τροποποιηθείσα
με την με αριθμό 10186/Δ5.12/894/12−4−2013 απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1186/2011 κοινή
υπουργική απόφαση −Καθορισμός ημερομισθίου και πο−
σοστών αμοιβής των μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας
του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/2006» (Β΄894).
27. Τη με αριθμ. οικ. 29378/408/26−06−2015 απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότηση της πρακτικής
άσκησης των μαθητών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ του
ν. 3475/2006 (Α΄146), που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο,
σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.λ.π. για
το έτος 2015» (Β΄1275).
28. Τη με αριθ. 29502/85/8−9−2014 απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/ 6/25.02.2013
απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας (Β΄/449/25.02.2013), περί επανακα−
θορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής
υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώ−
ματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ.
28153/126/28−08−2013 απόφαση του (Β΄/2163/30.08.2013)»
(Β΄2390).
29. Την τελική έκθεση «Υλοποίηση Μαθητείας στα κρά−
τη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων
και Ένταξης, Μονάδα C3 (2012).
30. Την ανάγκη θέσπισης ενός συγχρόνου πλαισίου
ποιότητας για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκ−
παίδευσης, κατάρτισης και μαθητείας.
31. Τη με αριθμ. 684/8−3−2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
32. Τη με αριθμό ΑΤ2/13453/45/22−3−2016 Εισήγηση της
Προϊσταμένης του αυτοτελούς τμήματος νομοθετικής
πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
33. Τη με αριθμ. πρωτ.11032/377/17−3−2016 Εισήγηση της
Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε−
σιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ. 5(ε)
του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (Α΄143). Proslipsis.gr
34. Τη με αριθμ. πρωτ 43147/83/11−3−2016 Εισήγηση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι−
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
35. Την υπ’ αριθμ. 23138/11−3−2016 βεβαίωση δέσμευσης πί−
στωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.
36. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους εκατόν οχτώ χιλιά−
δων εννιακόσιων ευρώ (108.900,00 €) για την οποία έχει
προβλεφθεί και δεσμευθεί η ανάλογη πίστωση στον ΚΑΕ
0545 του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ για το έτος 2016
που αφορά στην επιδότηση των μαθητών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υλοποίηση της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας»
Σκοπός της παρούσας είναι η υλοποίηση της «Πιλο−
τικής Τάξης Μαθητείας», σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 14, του άρθρου 46, του Ν. 4186/2013 (Α΄193), η οποία
προστέθηκε με την παράγραφο 6, του άρθρου 72, του
Ν. 4310/2014 (Α΄258), σε συμπράξεις με Περιφερειακές
Αρχές και επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται στην υποπε−
ρίπτωση 4.1 της περίπτωσης 4 της παραγράφου γ΄του
άρθρου 3 του Ν. 4336/2015 (Α΄94).
Η υλοποίηση της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» θα
πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Αττικής και στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο ΕΠΑΛ Κορωπίου
Αττικής και στο 2° ΕΠΑΛ Σταυρούπολης αντίστοιχα.
Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» θα απασχοληθούν
μόνιμοι εκπαιδευτικοί των οικείων Περιφερειακών Δι−
ευθύνσεων Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της «Πιλοτικής Τάξης Μαθη−
τείας» πραγματοποιούνται και δράσεις δημοσιότητας
προκειμένου να αναδειχθεί ο θεσμός της Μαθητείας και
να ενδυναμωθεί η συνεργασία των συναρμόδιων φορέων.

Άρθρο 2
Διάρκεια και Πρόγραμμα σπουδών
Στην εφαρμογή της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας», η
οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι πτυ−
χίου του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών του ΕΠΑ.Λ.
Η πιλοτική εφαρμογή της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητεί−
ας» έχει διάρκεια εννέα μηνών. Στην «Πιλοτική Τάξη Μα−
θητείας» εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού
μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της
Μαθητείας» συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.
Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται επτά (7) ώρες εβδομα−
διαίως από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μο−
νάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ). Το
πρόγραμμα έχει έναρξη το σχολικό έτος 2015−2016 και
ολοκληρώνεται το σχολικό έτος 2016−2017, ακολουθώ−
ντας το πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολικών μονά−
δων της δημόσιας εκπαίδευσης.
Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται επι−
πλέον «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας
− Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ
(28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ' ελάχιστον
σε τέσσερις (4) ημέρες. Οι υπεύθυνοι τομέων ειδικότη−
τας της Σχολικής Μονάδας έχουν την ευθύνη παρα−
κολούθησης του προγράμματος και της τήρησης του
Ημερολογίου Μάθησης του προγράμματος.
Οι παράγραφοι 2,3,4 και 5 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013
(Α΄193) εφαρμόζονται και για την «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας».
Την ευθύνη υλοποίησης της «Πιλοτικής Τάξης Μα−
θητείας», της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των
φοιτούντων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει
το ΕΠΑ.Λ σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

Άρθρο 3
Αριθμός μαθητευόμενων
και κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο αριθμός των μαθητευομένων που θα παρακο−
λουθήσουν την «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» ανέρχεται
κατά ανώτατο όριο σε πενήντα (50) άτομα και στις
δυο Περιφέρειες συνολικά. Δικαίωμα εγγραφής στην
«Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» κατά την πιλοτική εφαρ−
μογή της έχουν νέοι και νέες που: α) κατέχουν Πτυχίο
του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών του ΕΠΑ.Λ. των
τομέων Ηλεκτρολογίας και Γεωπονίας β) είναι ηλικίας
18 έως 24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), εγγεγραμμένοι στον
ΟΑΕΔ και γ) προσκομίζουν Βεβαίωση αποδοχής για την
πραγματοποίηση του Προγράμματος εκπαίδευσης στο
χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο, υπογε−
γραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης
του άρθρου 6 της παρούσης.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που
πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι μεγαλύ−
τερος από τις προσφερόμενες θέσεις ανά ειδικότητα,
για την επιλογή των μαθητευομένων για την «Πιλοτική
Τάξη Μαθητείας»:
α) προηγούνται οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων του
άρθρου 4 της παρούσης, έναντι των μαθητών των
άλλων ειδικοτήτων των τομέων «Ηλεκτρολογίας» και
«Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος» των ΕΠΑΛ
αντίστοιχα [με βάση την Υπ. Απόφαση 36618/Γ2 /30−3−
2007 «Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέ−
ων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και
της αντιστοιχίας μεταξύ τους» (Β΄940)] β) οι υποψήφιοι
κατατάσσονται με βάση τον βαθμό του Πτυχίου Ειδι−
κότητας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται κατά
προτεραιότητα όσοι έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο
πρόσφατο σχολικό έτος και έπονται όσοι εμπίπτουν
στο κριτήριο της εντοπιότητας [ιδιότητα του μόνιμου
κάτοικου που αποδεικνύεται με τη βεβαίωση μόνιμης
κατοικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, Α΄114)].

Άρθρο 4
Ειδικότητες της πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας»
1. Ειδικότητες που θα προσφερθούν στην «Πιλοτική
Τάξη Μαθητείας» είναι οι εξής: α) Ηλεκτρολογικές εγκα−
ταστάσεις, β) Σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία.
2. Τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών των ως άνω
ειδικοτήτων πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας, με
βάση το εγκεκριμένο Πλαίσιο Ποιότητας καθώς και τα
κριτήρια, τα οποία είναι συμβατά με τα ισχύοντα αντί−
στοιχα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και
Κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης Συμμετεχόντων
στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας
Οι κάτοχοι πτυχίου των ΕΠΑ.Λ της οικείας Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (των τελευταίων τεσ−
σάρων ετών), κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης
(που θα εκδοθεί εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση
της παρούσας) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική
αίτηση για τη συμμετοχή τους στην «Πιλοτική Τάξη
Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ στις ειδικότητες που ορίζονται
ως άνω. Στη δημόσια πρόσκληση θα περιγράφονται
αναλυτικά οι διαδικασίες: υποβολής αιτήσεων και δικαι−
ολογητικών, κατάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης,
υποβολής ενστάσεων και κατάρτισης οριστικού πίνακα
κατάταξης καθώς και οι αντίστοιχες προθεσμίες.

Άρθρο 6
Περιγραφή του Προγράμματος/Συμμετοχή των επιχειρήσεων
Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας−
Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» πραγματοποιείται σε
επιχειρήσεις του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα σε
αντικείμενα αντίστοιχα των ειδικοτήτων του άρθρου 4
της παρούσης. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο
«Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας−Μαθη−
τεία σε εργασιακό χώρο» είναι επιχειρήσεις που πλη−
ρούν τις προϋποθέσεις του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και
Μαθητείας και του Πλαισίου Ποιότητας της Μαθητείας
στις Επιχειρήσεις.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που συμμετέχουν
στην υλοποίηση της πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας»
αποφοίτων ΕΠΑ.Λ
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Εκ−
παίδευσης στον χώρο εργασίας −Μαθητεία σε εργασιακό
χώρο», της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ, οφείλουν
να διασφαλίζουν τα παρακάτω κριτήρια, που τις αναδει−
κνύουν σε δομές παροχής ποιοτικής Μαθητείας:
1. Η επιχείρηση εφαρμόζει τις αρχές του Εθνικού Πλαι−
σίου Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση,
Κατάρτιση και Μαθητεία, όπως αυτό έχει καταρτιστεί
από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων και τον ΟΑΕΔ, και το οποίο αποτελεί ανα−
πόσπαστο συνημμένο κείμενο κανόνων της παρούσης.
2. Μεταξύ της επιχείρησης και του μαθητευόμενου συ−
νάπτεται «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία συνυπογράφεται
από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και τον εκπρό−
σωπο του ΟΑΕΔ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης
του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας
− Μαθητεία σε εργασιακό χώρο». Η Σύμβαση Μαθητείας
συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και λαμβάνουν
από ένα η επιχείρηση, ο ΟΑΕΔ, η Σχολική Μονάδα και
ο μαθητευόμενος. Η επιχείρηση τηρεί τους όρους της
Σύμβασης Μαθητείας και του Προγράμματος Μάθησης
στο χώρο εργασίας (learning agreement). Το Πρόγραμμα
Μάθησης στον χώρο εργασίας (learning agreement) είναι
συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών κάθε
ειδικότητας, περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες και δεξι−
ότητες ή και ολοκληρωμένες επαγγελματικές δράστη−
ριότητες/εργασίες και άλλα έργα (projects) και αποτελεί
παράρτημα της σύμβασης Μαθητείας.
3. Η επιχείρηση ορίζει έμπειρο στέλεχος ως «εκπαιδευ−
τή στην επιχείρηση», ο οποίος αναλαμβάνει την αποτε−
λεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτή−
των στην επιχείρηση, την παρακολούθηση της προόδου
του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύ−
θυνου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα, μέσω της
οποίας ο μαθητευόμενος συμμετέχει στο πρόγραμμα.
4. Ο «εκπαιδευτής στην επιχείρηση» πρέπει να έχει πα−
ρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα, για την εφαρ−
μογή της μαθητείας, την παροχή του οποίου αναλαμ−
βάνει ο ΟΑΕΔ. Η επιχείρηση παρέχει κάθε διευκόλυνση
στον υπεύθυνο εκπαιδευτή για τη συμμετοχή του στο
εν λόγω πρόγραμμα επιμόρφωσης.
5. Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες
εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στον χώρο της επι−
χείρησης στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα
μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.
6. Η επιχείρηση μεριμνά για την τήρηση των όρων
υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, που προβλέπονται
από τις κείμενες διατάξεις, για την προστασία των ερ−
γαζομένων. Επίσης οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα
ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.
7. Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει τον μαθητευ−
όμενο για τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους
τομείς της επιχείρησης και να τον εντάσσει ομαλά στο
εργασιακό περιβάλλον.
8. Η επιχείρηση οφείλει να συνεργάζεται με τη Σχολική
Μονάδα για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαί−
δευσης στον χώρο εργασίας, όπως αυτό ορίζεται από τις
προδιαγραφές του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη
ειδικότητα, και να αναθέτει στον εκπαιδευόμενο εργα−
σίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα αυτό.
9. Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί όλα τα μέσα (ηλε−
κτρονικά και έντυπα) για την παρακολούθηση της υλο−
ποίησης της ενδο−επιχειρησιακής εκπαίδευσης (πα−
ρουσιολόγια, έντυπα προόδου μαθητή και κάθε άλλο
έγγραφο που προβλέπεται από τις σχετικές εγκυκλίους).
10. Η επιχείρηση οφείλει να καταχωρεί στο Πληρο−
φοριακό Σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το
έντυπο Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Σύμβασης
Μαθητείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις την
έναρξη την Μαθητείας ή τη διακοπή αυτής για κάθε
μαθητευόμενο που απασχολεί.
11. Η επιχείρηση ελέγχει και συνυπογράφει Ημερολόγιο
Μάθησης, ειδικό έντυπο για την καταγραφή σε τακτική
βάση των βασικών εργασιών ή ολοκληρωμένων έργων
που εκτελεί ο μαθητευόμενος κατά τη διάρκεια του
«Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».
Το έντυπο συμπληρώνεται μηνιαίως από τον μαθητή,
σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή της επιχείρησης που
τον επιβλέπει, και με αυτό το έντυπο ενημερώνεται
ενυπογράφως ο εκπαιδευτικός της Σχολικής Μονάδας.
12. Η επιχείρηση ελέγχει και συνυπογράφει Μηνιαίο
Δελτίο Απασχόλησης Μαθητή το οποίο συμπληρώνε−
ται σε ημερήσια βάση από τον μαθητευόμενο και στο
τέλος κάθε μήνα σφραγίζεται και υπογράφεται από
τον υπεύθυνο της επιχείρησης και αποστέλλεται στο
ΕΠΑ.Λ εφαρμογής προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος
έλεγχος για την έγκριση καταβολής της επιδότησης
του προγράμματος
13. Η επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή
υποστήριξη στον μαθητευόμενο για την εκπαίδευση του
στη Σχολική Μονάδα.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των μαθητευόμενων
1. Ο μαθητευόμενος οφείλει να παρακολουθεί την «Ενι−
σχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» στη
Σχολική Μονάδα.
2. Ο μαθητευόμενος οφείλει, παράλληλα με την «Ενι−
σχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» στη
Σχολική Μονάδα, να συμμετέχει στο «Πρόγραμμα Εκ−
παίδευσης στον χώρο εργασίας».
3. Ο μαθητευόμενος οφείλει να εκτελεί κάθε εργασία
που του αναθέτει ο υπεύθυνος γι’ αυτόν Εκπαιδευτικός
(στη Σχολική Μονάδα) και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής
(στην επιχείρηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πρό−
γραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».
4. Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί τους όρους υγι−
εινής και ασφάλειας εργασίας της επιχείρησης.
5. Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί το ωράριο του
«Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».
6. Ο μαθητευόμενος οφείλει να έχει ευπρεπή εμφάνιση.
7. Ο μαθητευόμενος οφείλει να σέβεται την κινητή και
ακίνητη περιουσία της επιχείρησης.
8. Ο μαθητευόμενος οφείλει να συνεργάζεται αρμο−
νικά με τα στελέχη της επιχείρησης.
9. Ο μαθητευόμενος οφείλει να μην δημιουργεί προ−
βλήματα σε πελάτες ή συνεργάτες της επιχείρησης.
10. Ο μαθητευόμενος οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα
τους Υπευθύνους της Σχολικής Μονάδας σε περίπτωση
που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία
του με την επιχείρηση. Proslipsis.gr
11. Ο μαθητευόμενος οφείλει να προσκομίζει, όπου
απαιτείται, όλες τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις
για την εξάσκηση του επαγγέλματος και να συμπληρώ−
νει έγκαιρα όλα τα έντυπα Μαθητείας (παρουσιολόγια,
έντυπο προόδου μαθητή κ.λπ.) σε συνεργασία με τον
υπεύθυνο Εκπαιδευτικό.
12. Ο μαθητευόμενος οφείλει να συνυπογράψει τη
Σύμβαση Μαθητείας με την επιχείρηση.
13. Με την ολοκλήρωση του «Προγράμματος Εκπαίδευ−
σης στον χώρο εργασίας» οι μαθητευόμενοι οφείλουν
να συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης της
μαθητείας.
14. Το όριο απουσιών της «Ενισχυτικής Εργαστηρι−
ακής Εκπαίδευσης» δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%
του συνολικού αριθμού ωρών του Προγράμματος. Σε
περιπτώσεις ασθένειας με κατάθεση δικαιολογητικού
από Δημόσιο φορέα δύναται το παραπάνω ποσοστό να
αυξάνεται κατά 5%.
15. Το όριο απουσιών του «Προγράμματος Εκπαίδευ−
σης στο χώρο εργασίας» δεν μπορεί να υπερβαίνει το
10% των εργάσιμων ημερών του Προγράμματος. Σε
περιπτώσεις ασθένειας με κατάθεση δικαιολογητικού
από Δημόσιο φορέα δύναται το παραπάνω ποσοστό να
αυξάνεται κατά 5%.
16. Σε περίπτωση υπέρβασης ενός εκ των παραπάνω
ορίων ο ωφελούμενος του προγράμματος χάνει την
ιδιότητα του μαθητευόμενου και διακόπτεται η φοίτησή
του στο ΕΠΑ.Λ και η εκπαίδευση του στον χώρο εργα−
σίας με απόφαση του Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ ή του Συλλόγου
διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 9
Δικαιώματα των μαθητευόμενων
Οι μαθητευόμενοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
1. Στον μαθητευόμενο παρέχεται αμοιβή σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10 της
παρούσας.
2. Στον μαθητευόμενο δίδεται σπουδαστική άδεια για
τη συμμετοχή του στις εξετάσεις.
3. Στον μαθητευόμενο εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 657 − 658 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση
απουσίας λόγω ασθενείας.
4. Ο μαθητευόμενος δικαιούται, κατά τη διάρκεια του
Προγράμματος, τις κανονικές άδειες των μισθωτών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1346/
1983, όπως ισχύει.
5. Ο μαθητευόμενος δικαιούται εκπαίδευση σύμφωνα
με τα προγράμματα σπουδών, η οποία τον οδηγεί σε
συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, ανεξάρτητα
από τον χώρο μαθητείας, τα οποία συμπληρώνονται
κατάλληλα στη σχολική μονάδα.
6. Ο μαθητευόμενος δικαιούται παροχής υπηρεσιών
συμβουλευτικής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πρό−
γραμμα μάθησης στην επιχείρηση, η οποία παρέχεται
από τις οικείες δομές του ΟΑΕΔ και των ΕΠΑ.Λ.
7. Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται
σχετικά με τα επαγγελματικά του δικαιώματα από τον
εκπαιδευτικό της ειδικότητας που είναι υπεύθυνος για
την παρακολούθηση του «Προγράμματος Εκπαίδευσης
στον χώρο εργασίας»
8. Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να αναφέρει στον
Δ/ντή ή στον υπεύθυνο καθηγητή της Σχολικής Μο−
νάδας τη μη τήρηση των όρων της Σύμβασης και της
εργατικής νομοθεσίας.
9. Ο μαθητευόμενος για σοβαρούς λόγους και με τη
σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου του ΕΠΑ.Λ, δύναται να
ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης Μαθητείας στην επι−
χείρηση και την τοποθέτηση του σε άλλη επιχείρηση,
εάν είναι εφικτό, για τη συνέχιση του προγράμματος.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 10
Αποζημίωση μαθητευόμενων/Ασφαλιστική κάλυψη
Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητών της «Πιλοτι−
κής Τάξης Μαθητείας» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε
τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώ−
τατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη
σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης
στο χώρο εργασίας».
Το σύνολο της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων
των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, θα καταβάλλεται
μηνιαίως από την επιχείρηση, όπου πραγματοποιείται
το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας − Μα−
θητεία στον εργασιακό χώρο» της εφαρμογής της «Πι−
λοτικής Τάξης Μαθητείας».
Στον μαθητευόμενο παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη
για το διάστημα του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον
χώρο εργασίας» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
γ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951 όπως ισχύει, στα
τρία τελευταία εδάφια της παρ. 2, του άρθρου 22, του
Α.Ν. 1846/1951 όπως ισχύουν, καθώς και στην παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν. 2335/1995. Οι διατάξεις της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 (Α΄193) και της
οικ. 29378/408/26−06−2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
έχουν εφαρμογή και στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 11
Εποπτεία εφαρμογής του «Προγράμματος
Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας−Μαθητεία
σε εργασιακό χώρο».
1. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ασκεί από κοινού με τον ΟΑΕΔ την παρακολούθηση
της υλοποίησης του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον
χώρο εργασίας−Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», σύμφω−
να με το Εθνικό Πλαίσιο Ποιότητας για την Επαγγελμα−
τική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Μαθητεία.
2. Η ευθύνη του συντονισμού για την ποιοτική εφαρ−
μογή του προγράμματος ανατίθεται από κοινού στα
Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
τα ΚΠΑ ΟΑΕΔ και στις Διευθύνσεις των οικείων ΕΠΑΛ.
Ειδικότερα, έχουν αρμοδιότητα για τα εξής:
α. Τη συστηματική παρακολούθηση και πιστοποίηση
της ορθής εφαρμογής του «Προγράμματος Εκπαίδευσης
στο χώρο εργασίας−Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» και
την υποβολή σχετικών εκθέσεων.
β. Τη στενή συνεργασία του Γραφείου Διασύνδεσης,
του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της Σχολικής Μονάδας
με τον Εκπαιδευτή της Επιχείρησης σχετικά με τη συ−
μπλήρωση των απαραίτητων εντύπων για την ποιοτική
εφαρμογή και παρακολούθηση του προγράμματος.
γ. Την τήρηση των όρων υλοποίησης του «Προγράμ−
ματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας−Μαθητεία σε
εργασιακό χώρο», όπως περιγράφονται στη «Σύμβαση
Μαθητείας».
δ. Την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής σε Τεχνικές
Αναζήτησης Εργασίας και Επιχειρηματικότητας στους
μαθητευόμενους, ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους μήνες
του Προγράμματος, εφόσον η επιχείρηση, τρεις τουλά−
χιστον μήνες προ της ολοκλήρωσης του Προγράμματος
δηλώσει την από μέρους της έλλειψη ενδιαφέροντος
συνέχισης της συνεργασίας με τον μαθητευόμενο.

Άρθρο 12
Αξιολόγηση της πιλοτικής Τάξης Μαθητείας
1. Η αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής της «Τάξης
Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. αφορά:
α. την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μάθησης των
μαθητευομένων
β. τη συνολική αξιολόγηση του Πιλοτικού Προγράμματος
2. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μάθησης πραγ−
ματοποιείται:
α. στη Σχολική Μονάδα («Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκ−
παίδευση της Μαθητείας») θα πραγματοποιείται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διαδικασίες για τα ΕΠΑ.Λ. και με συντελε−
στή βαρύτητας 50% στην τελική αξιολόγηση του μαθητή
β. στον χώρο εργασίας («Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
στον χώρο εργασίας−Μαθητεία σε εργασιακό χώρο»). Ο
βαθμός αξιολόγησης στον χώρο της επιχείρησης («Πρό−
γραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας−Μαθητεία
σε εργασιακό χώρο») έχει συντελεστή βαρύτητας 50%
στην τελική αξιολόγηση του μαθητή και γίνεται με βάση:
βα. Το Ημερολόγιο Μάθησης του προγράμματος
ββ. Τη διερεύνηση και την πρόοδο υλοποίησης των
έργων (projects), που αποτυπώνεται περιληπτικά στο
Ημερολόγιο Μάθησης και ορίζεται στη Σύμβαση Μαθη−
τείας του άρθρου 7 της παρούσης σε συνεργασία με
τον υπεύθυνο εκπαιδευτή της επιχείρησης.
βγ. Τη τελική εξέταση, επίδειξη δεξιοτήτων και παρουσί−
αση των έργων (projects) σε πραγματική ή ψηφιακή μορφή.
3. Η συνολική αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμμα−
τος Μαθητείας πραγματοποιείται ως εξής:
• Συστήνεται Επιτροπή Αξιολόγησης του Πιλοτικού
Προγράμματος Μαθητείας αποτελούμενη από εκπροσώ−
πους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά−
των και του ΟΑΕΔ, η οποία καθορίζει αναλυτικά τη δια−
δικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος
• Οι υπεύθυνοι τομέων ειδικότητας ή και οι Σχολι−
κοί Σύμβουλοι Ειδικότητας αρμόδιοι για τις σχολικές
μονάδες στις οποίες πραγματοποιήθηκε το πιλοτικό
πρόγραμμα Μαθητείας συντάσσουν σχετική έκθεση την
οποία υποβάλλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης του πι−
λοτικού Προγράμματος Μαθητείας. Στην έκθεση αυτή
λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις όλων των εμπλεκομένων
στο Πρόγραμμα.
• Η Επιτροπή Αξιολόγησης του πιλοτικού προγράμμα−
τος Μαθητείας υποβάλλει στο διυπουργικό συντονιστικό
όργανο τελική έκθεση αξιολόγησης
• Θα πραγματοποιηθεί μια ενδιάμεση αξιολόγηση του
Προγράμματος από την ανωτέρω Επιτροπή, η οποία
αφορά κυρίως τις διαδικασίες προετοιμασίας, επιλογής,
τοποθέτησης και αρχικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και
μια τελική αξιολόγηση μετά το πέρας της υλοποίησης
του Προγράμματος.
4. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Πιλοτικής
«Τάξης Μαθητείας» θα αξιοποιηθούν για την αναβάθμιση
και επέκταση του θεσμού της Μαθητείας.

Άρθρο 13
Ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής της
«Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ−
Πιστοποίηση προσόντων.
Οι απόφοιτοι της πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας» λαμβά−
νουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των
διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους σύμ−
φωνα με την περ. Δ΄, της παρ. 14, του άρθρου 46, του
Ν. 4186/2013 (Α΄193), η οποία προστέθηκε με την παρ. 6,
του άρθρου 72, του Ν. 4310/2014 (Α΄258).

Άρθρο 14
Διασφάλιση Ποιότητας
Η ποιότητα του συνόλου των διαδικασιών, τόσο για
την παροχή της εκπαίδευσης στη Σχολική Μονάδα («Ενι−
σχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας»),
όσο και στο χώρο εργασίας («Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
στο χώρο εργασίας»), διασφαλίζεται με την υιοθέτηση
των αρχών του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την
Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Μαθητεία
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 1 έως 11 της
παρούσας.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαϊου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved