ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ίδρυση εργαστηρίου Επιστήμης των Δεδομένων

Αθήνα 23.6.2016, 20:57

Την ίδρυση εργαστηρίου «Επιστήμης των Δεδομένων» στη Σχολή Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Νικόλαος Γεωργόπουλος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 20163060 (5)
Ίδρυση εργαστηρίου «Επιστήμης των Δεδομέ-
νων» στη Σχολή Τεχνολογιών, Πληροφορικής και
Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και
καθορισμός του Εσωτερικού κανονισμού του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/
1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων» (Α’/87), όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ. 2 του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή
και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων» (Α’/173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του
Ν. 3149/2003 «Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α’/141).
2. Τις διατάξεις της παρ.1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης» (Α’/159)
3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποι-
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’/195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις» (Α’/258).
5. Το Π.δ. 74 (ΦΕΚ 119/τ.Α’/28-05-2013) «Ίδρυση Σχο-
λών-κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’/98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Πληροφορικής, της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (συνεδρίαση 30/09/2015).
8. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών (συνεδρίαση 21/12/2015).
9. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης της Σχολής Τε-
χνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (συνεδρίαση
22/02/2016).
10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 21/04/2016).
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δα-
πάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου ΄΄Επιστήμης των Δεδομένων,
στη Σχολή Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνι-
ών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορισμό του
εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στη Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο
«Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science Laboratory)»,
το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανά-
γκες στο αντικείμενο της Επιστήμης των Δεδομένων.

Άρθρο 2
Σκοπός και Αντικείμενο
Το εργαστήριο έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της
γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στην Επιστήμη
των Δεδομένων.
Σκοπός του εργαστηρίου είναι:
1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των
τμημάτων που συναποτελούν τη Σχολή Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου σε
θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο δραστηριότητας
του εργαστηρίου.
2. Η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την παραγωγή, από-
κτηση και διάδοση τεχνογνωσίας σε σύγχρονα θέματα
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (στο εξής,
ΤΠΕ) που εμπίπτουν στο αντικείμενο δραστηριότητας
του εργαστηρίου.
3. Η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι τους συνάδουν με εκείνους του
εργαστηρίου.
4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο-
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση διεθνώς αναγνωρισμέ-
νων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων.
5. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομι-
κής μορφής οργανισμούς, κατά τα προβλεπόμενα στην
κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 3
Τομείς Δραστηριότητας
Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού το εργαστήριο θα
δραστηριοποιείται, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθε-
σίας, κυρίως σε θέματα:
1. Προαγωγής της επιστημονικής γνώσης στο αντι-
κείμενο δραστηριότητας του εργαστηρίου και η μέσω
αυτής ανάδειξη και αναγνώριση της Σχολής και του Πα-
νεπιστημίου.
2. Ανάπτυξης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
3. Υποστήριξης της εκπαίδευσης των φοιτητών σε
προπτυχιακό / μεταπτυχιακό επίπεδο σε γνωστικά αντι-
κείμενα της Επιστήμης των Δεδομένων.
4. Υποστήριξης και εκπαίδευσης υποψηφίων διδακτό-
ρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών.
5. Δημιουργίας προοπτικών απασχόλησης των απο-
φοίτων της Σχολής σε θέματα Επιστήμης των Δεδομένων.
6. Δημιουργίας κινήτρων για την εντατική ενασχόληση
των φοιτητών με την έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα
Επιστήμης των Δεδομένων.
7. Ανάπτυξης συνεργασιών με επιχειρήσεις του Δη-
μόσιου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επί-
πεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχετικών
συστημάτων ΤΠΕ και συνεργασιών σε ερευνητικά προ-
γράμματα.
8. Ανάπτυξης συνεργασιών με ανάλογα Ινστιτούτα και
άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δεδομέ-
νων και συμπαραγωγή προγραμμάτων έρευνας και ανά-
πτυξης, ερευνών, μελετών ή άλλου επιστημονικού έργου
σχετικού με τα αντικείμενα του εργαστηρίου.
9. Διάχυσης της γνώσης και των πληροφοριών μέσα
από δημοσιεύσεις άρθρων, μελετών, βιβλίων, καθώς και
ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και σεμιναρίων σε εθνι-
κό και διεθνές επίπεδο.
Άρθρο 4
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών
αναγκών του εργαστηρίου, αρχικά θα χρησιμοποιηθεί
υπάρχων εξοπλισμός των εργαστηρίων των Τμημάτων
της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνι-
ών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Άρθρο 5
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές και
Λέκτορες της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς που το
γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει
στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργα-
στηρίου, καθώς και από μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που τοποθετούνται στο
εργαστήριο με τη διαδικασία που προβλέπεται από την
κείμενη νομοθεσία. Στο εργαστήριο επίσης μπορούν
να συμμετέχουν επισκέπτες καθηγητές και ερευνητές,
μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και
μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Λόγω της διεπιστημονικότητας του πεδίου, το εργα-
στήριο συνεργάζεται (με την ιδιότητα του συνδεδεμένου
μέλους) με Καθηγητές και Λέκτορες άλλων Σχολών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και άλλων ιδρυμάτων
της ημεδαπής και αλλοδαπής, των οποίων το γνωστικό
αντικείμενο εμπίπτει στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά
ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι Καθηγητής της
Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς που ορίζεται σύμφωνα με
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του ερευνητι-
κού και εκπαιδευτικού έργου του εργαστηρίου, η κα-
τάρτιση και υποβολή στην Κοσμητεία της Σχολής του
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και
η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέ-
χωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των
χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στην Κοσμητεία της
Σχολής για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα
υλικά και τον κινητό εξοπλισμό του και η υπογραφή κάθε
σχετικού εγγράφου.

Άρθρο 7
Οικονομική Διαχείριση
Τα έσοδα του εργαστηρίου θα προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, η χρη-
ματοδότηση των οποίων μπορεί να πραγματοποιείται
από φορείς του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα.
2. Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σε-
μιναρίων, διαλέξεων.
3. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων και συστημάτων ΤΠΕ.
4. Την παροχή υπηρεσιών προς τους συνεργαζόμενους
φορείς.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους σκο-
πούς των εργαστηρίων.
7. Άλλες πηγές.
Τα έξοδα λειτουργίας θα αφορούν αμοιβές των παρε-
χόντων υπηρεσίες, την κάλυψη υλικοτεχνικών υποδο-
μών, την αγορά εκπαιδευτικού και λοιπού επιστημονικού
λογισμικού / υλικού και σχετικού εξοπλισμού, συμμετοχή
και διοργάνωση συνεδρίων, έκδοση βιβλίων και επιστη-
μονικών περιοδικών σχετικών με τα γνωστικά αντικείμε-
να του εργαστηρίου, φιλοξενία επιστημόνων και λοιπές
για τους σκοπούς του εργαστηρίου δαπάνες.
Η οικονομική διαχείριση των πιο πάνω εσόδων και εξό-
δων, θα γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κέντρο Ερευνών
Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο πε-
ριουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων
κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδι-
κών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχο-
μένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί-
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή που
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 6 Ιουνίου 2016

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved