ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Οι εισαγωγικές εξετάσεις των Ανωτέρων Σχολών Χορού

Αθήνα 12.7.2016, 19:02

Τα σχετικά με τις εισαγωγικές εξετάσεις των Ανωτέρων Σχολών Χορού σχολικού έτους 2016 - 2017 καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι εν λόγω εξετάσεις θα διενεργηθούν στην Αθήνα από Επιτροπή του υπουργείου, για τα χορευτικά μαθήματα, από τις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30. 

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/
216270/5384/2141/715 (3)
Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Χορού,
σχολικού έτους 2016-2017.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
98/Α/2005) και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
2. Το Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014) όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/1-4-2016).
3. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.λπ.»
(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015).
4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015).
5. Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/
Α1/272598/33659/30330/23405/6-10-2015 απόφαση
«Διορισμός μετακλητού Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 706/
ΥΟΔΔ/6-10-2015).
6. Το άρθρο 14 του Ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως
και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαι-
δεύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 127/Α/1981).
7. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.δ. 372/83 «Περί κανονισμού
οργανώσεως και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού»
(ΦΕΚ 131/Α/1983).
8. Τα άρθρα 1 και 3, παρ. 4 του Ν 2690/1999
(ΦΕΚ 45/Α/1999) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα, με
άρθρο 1, του Ν 4250 (ΦΕΚ 74/Α/2014) και με το άρθρο
25, του Ν 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008).
9. Τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. 16984/3.4.1998
«Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας υποβολής αιτή-
σεων υποψηφίων σπουδαστών εισαγωγικών εξετάσε-
ων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού»
(ΦΕΚ 386/Β/1998) και 65532/29.7.2005.
«Τροποποίηση της παρ. 1 εδαφ. β της υπ' αριθμ.
16984/3.4.1998 υπουργικής απόφασης» (ΦΕΚ 1149/Β/
2005).
10. Την απόφαση αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/
192743/4786/2039/645 «Παράταση προθεσμίας διεξα-
γωγής, εισαγωγικών, επαναληπτικών και κατατακτηρίων
εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και
Ανωτέρων Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 1713/Β/15-6-2016).
11. Τη σύμφωνη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτρο-
πής Ανωτέρων Σχολών Χορού του άρθρου 25, του
Ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127/Α/1981), προκηρύσσουμε:
Τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων για τις Ανώ-
τερες Σχολές Χορού (Τμήματα Καθηγητών Χορού και
Χορευτών), σχολικού έτους 2016-2017.
Οι εν λόγω εξετάσεις θα διενεργηθούν στην Αθήνα
από Επιτροπή του ΥΠ.ΠΟ.Α., για τα χορευτικά μαθήματα,
από τις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα
08.30. Ο χώρος διεξαγωγής της εξέτασης των χορευ-
τικών μαθημάτων καθώς και αναλυτικός πίνακας των
εξεταζομένων ανά ημέρα θα ανακοινωθεί από τη Δ/νση
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης την 7η Σεπτεμβρίου 2016 και
θα αναρτηθεί στο κτήριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα
και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΠΟ.Α. www.yppo.gr
(Σύγχρονος Πολιτισμός/Πληροφορίες για τον Πολίτη/
Εξετάσεις θεάτρου και Χορού). Με ανακοίνωση της αρ-
μόδιας Δ/νσης, θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως, η ημερο-
μηνία, ο τόπος και η ώρα της εξέτασης του μαθήματος
«Έκθεση Ιδεών», που θα διεξαχθεί μετά την ολοκλήρωση
των χορευτικών μαθημάτων (για τους επιτυχόντες στο
«Κλασικό Μπαλέτο» και το «Σύγχρονο Χορό»).
Απαραίτητα δικαιολογητικά νια συμμετοχή στις εισα-
γωγικές εξετάσεις:
Για το Τμήμα Καθηγητών Χορού
α) Αίτηση (αντίγραφο της υπάρχει σε έντυπη μορφή
στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yppo.gr/
Σύγχρονος Πολιτισμός / Πληροφορίες για τον πολίτη/
Εξετάσεις θεάτρου και Χορού). Η αίτηση υπογράφεται
από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλω-
σης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται
στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πα-
τρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό
τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.
β) Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/1985 ή απολυ-
τήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντί-
γραφο. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχο-
λές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας
τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία
χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β' βάθμιας
Εκπαίδευσης.
γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές
φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το
πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύ-
εται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογη-
τικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
Για το Τμήμα Χορευτών
α) Αίτηση (αντίγραφο της υπάρχει σε έντυπη μορφή
στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yppo.gr/
Σύγχρονος Πολιτισμός / Πληροφορίες για τον πολίτη/
Εξετάσεις θεάτρου και Χορού). Η αίτηση υπογράφεται
από τον ενδιαφερόμενο (ή τον γονέα - κηδεμόνα σε
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος), υπέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία
του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα
(ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), δι-
εύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το
είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης που κατέχει.
β) Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/1985, ή απολυτή-
ριο εξαταξίου Γυμνασίου, ή άλλης ισότιμης Σχολής της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο, ή
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχει διακόψει
τις σπουδές του στο Λύκειο (Λύκειο, τάξη και έτος δια-
κοπής φοίτησης), ή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε
επικυρωμένη φωτοτυπία. Οι υποψήφιοι για το Τμήμα
Χορευτών πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος
της ηλικίας τους μέχρι την 31η Αυγούστου 2016.
Για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από Σχολές
της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους
με τίτλους σπουδών της ημεδαπής, η οποία χορηγείται
από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β' βάθμιας Εκπαίδευσης.
γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές
φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το
πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύ-
εται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογη-
τικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και 15 Ιουλίου
2016:
i] Στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα, αυ-
τοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 - 15:00, ή
ii] Με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας
20-22, 10186, Αθήνα (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και
15/7/2016 - φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδρομείου
από τον υποψήφιο), ή
iii] Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), στην ηλεκτρονική
διεύθυνση teth.dthh@culture.gr. Στην περίπτωση αυτή,
η αίτηση (υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο) και
τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν
σε ηλεκτρονική μορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά-
«σκαναριστούν»). Αποδεκτοί θα γίνονται οι τύποι αρχεί-
ων pdf, doc, docx.
Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη
κατά την κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων (ανεξάρτητα
από τον τρόπο υποβολής της).
4. Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψή-
φιοι, είναι τα εξής: α. Κλασικό Μπαλέτο β. Σύγχρονος
Χορός γ. Αυτοσχεδιασμός.
δ. Έκθεση ιδεών μόνο οι υποψήφιοι του τμήματος Κα-
θηγητών Χορού. Η επιλογή των ασκήσεων θα γίνει από
την ύλη μαθημάτων, που καθορίζεται στο παράρτημα 1
του Π.δ/τος 372/1983. Άλλες ασκήσεις, συναφείς με τις
περιγραφόμενες στο παράρτημα 1, ορίζονται από την
Εξεταστική Επιτροπή.
Το μάθημα Έκθεση ιδεών θα εξεταστεί γραπτά, στην
ελληνική γλώσσα και το ελληνικό αλφάβητο (μετά την
ανακοίνωση του πίνακα επιτυχόντων στα μαθήματα
«Κλασικό Μπαλέτο και «Σύγχρονος Χορός»).
5. Επιτυχών στις εισαγωγικές εξετάσεις θεωρείται ο
σπουδαστής που έλαβε βαθμό τουλάχιστον πέντε (5)
στη δεκάβαθμη κλίμακα στα μαθήματα του «Μπαλέτου»
και «Σύγχρονου Χορού» (και για τα δύο Τμήματα) και
ταυτόχρονα συνολική βαθμολογία τουλάχιστον είκοσι
(20) σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα για το Τμήμα Κα-
θηγητών Χορού και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) για το
Τμήμα Χορευτών.
6. Προκειμένου να εισαχθούν σε Ανώτερη Σχολή Χο-
ρού οι εξεταζόμενοι δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν
σοβαρό σωματικό κώλυμα ή νόσημα που εμποδίζει την
άσκηση του έργου του Καθηγητή Χορού ή Χορευτή.
Για τη διαπίστωση των ανωτέρω προϋποθέσεων οι
επιτυχόντες υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομική
εξέταση (ακτινογραφία θώρακος και γνωμάτευση ορ-
θοπεδικής και καρδιολογικής εξέτασης από κρατικό
νοσοκομείο).
7. Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μάθη-
μα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την Επιτροπή
για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.
8. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά
την κύρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, των ονομαστικών πινάκων των εισαγομένων, που
θα καταρτίσει η εξεταστική επιτροπή.
Οι πίνακες ανακοινώνονται στο κτήριο της οδού Ρεθύ-
μνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο www.yppo.gr
(Σύγχρονος Πολιτισμός / Πληροφορίες για τον Πολίτη /
Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού).
9. Τα υποβληθέντα με την αίτηση δικαιολογητικά δεν
επιστρέφονται.
10. Οι υποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των
εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική
τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυ-
τότητας τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved