ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Αιτήσεις για διορισμό υποβάλλουν οι δάσκαλοι (12/10/06)


Αθήνα 12.10.2006, 13:04
Από το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2006-2007 καλούνται συμπληρωματικά οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ-70 Δασκάλων, να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε Διεύθυνση ή σε Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν, προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών σχολ. έτους 2006-2007, από 13-10-2006 έως και 20-10-2006.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να τηρήσουν τις προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής τους στους πίνακες εγκαίρως.

* Ακολουθεί η σχετική εγκύκλιοςΘΕΜΑ : Συμπληρωματική Πρόσκληση υποψηφίων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών σχολ. έτους 2006- 2007

Σε συνέχεια της αριθμ. Φ.361.1/398/55124/Δ1/1-6-2006 εγκυκλίου «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2006-2007», καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών έως και την τελευταία μέρα προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της παρούσας εγκυκλίου, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών σχολ. έτους 2006-2007.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 13-10-2006 μέχρι 20-10-2006.

Η Αίτηση - Δήλωση, σε έντυπο μηχανογραφικής επεξεργασίας, που χορηγείται από τις Διευθύνσεις και Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση ή σε ένα μόνο Γραφείο, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η Αίτηση- Δήλωση αποτελεί και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.

Στην Αίτηση-Δήλωση αναπληρωτή συμπληρώνονται οι περιοχές προτίμησης για πρόσληψη σε σχολεία από μια (1) μέχρι και τριάντα (30) (αριθ. 55127/Δ2/11.6.2004-ΦΕΚ 937/23.6.2004 Υπουργική Απόφαση, τροποποίηση της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 ΦΕΚ 465/17.4.2003 τ.Β΄, ομοίας).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε υποψήφιος στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ότι επιθυμεί να προσληφθεί ως αναπληρωτής και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή (ΝΑΙ σε όλες τις περιοχές Α/θμιας Εκπ/σης).
Στην περίπτωση αυτή η πρόσληψη θα γίνει κατ΄ αύξουσα σειρά των κωδικών των περιοχών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Τροποποίηση ή ανάκληση της Αίτησης-Δήλωσης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Μετά τη κατάρτιση και κύρωση των πινάκων αναπληρωτών, τροποποίηση της σειράς κατάταξης είναι επιτρεπτή μόνο στις περιπτώσεις, που οι υποψήφιοι αποκτήσουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή προσκομίσουν πιστοποιητικά ειδικών κατηγοριών (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) ή πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ ή πιστοποιητικό χρόνου κτήσης πτυχίου ή πιστοποιητικό τριτεκνίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα δυσπρόσιτα σχολεία, γίνεται σύμφωνα με τις δηλούμενες προτιμήσεις των περιοχών πρόσληψης κατά τη σειρά κατάταξης στους οικείους πίνακες (αριθ. 79630/Δ2/28.7.2003 (ΦΕΚ 1084/5.8.2003 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση, τροποποίηση της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ 465/17.4.2003 τ.Β΄) ομοίας).

Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση:
Α. Οι κάτοχοι πτυχίων των Εκκλησιαστικών Σχολών (Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων) μετά το έτος 1991, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ.2 του Ν.1946/1991 (ΦΕΚ 69/14.5.1991 τ.Α΄)
Επισημαίνεται ότι η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, η οποία λειτουργούσε ως Ανωτέρα Ιερατική Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.643/19.10.1972 (ΦΕΚ 183/Α΄) και μετονομάσθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.1025/10.11.1977 (ΦΕΚ 344 Α΄) σε Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή, δεν λειτούργησε ποτέ ως Παιδαγωγική Ακαδημία. Ως εκ τούτου ούτε και οι κάτοχοι πτυχίων της Σχολής αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Β. Οι κάτοχοι πτυχίων ειδικής αγωγής των Πανεπιστημίων: α) Θεσσαλίας, Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Τμήματος Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής (Κατευθύνσεων Δασκάλων ή Νηπιαγωγών), β) Μακεδονίας, Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Κατευθύνσεων Συνεχούς Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες), καθώς και των αντιστοίχων τίτλων της αλλοδαπής.

Γ. Οι πτυχιούχοι παιδαγωγικών ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών των χωρών εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, εφόσον δεν προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης παιδαγωγικού τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων (άρθρου 30, παρ.2 του Ν.2083/1992 ή άρθρου 10 παρ.3 του Ν.2327/1995).

Δ. Οι κάτοχοι περισσοτέρων του ενός πτυχίων, οι οποίοι έχουν διοριστεί σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Ε. Οι συνταξιούχοι, από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί λόγω οριστικής παύσης.

ΣΤ.΄Οσοι κατέχουν θέση εκπαιδευτικού στη δημόσια εκπαίδευση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Ζ. ΄Οσοι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους σε θέση μονίμου εκπαιδευτικού .

Ε. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν προσληφθεί και υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο με πλήρες ωράριο διδασκαλίας κατά το τρέχον διδακτικό έτος.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων, οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, (άρθρα 32, 31 παρ.3 του Ν.2683/1999 αντίστοιχα) μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, εάν προηγουμένως δεν παραιτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ΄ της αριθ Φ.361.1/398/55124/Δ1/1-6-2006 Εγκυκλίου «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολ. έτος 2006-2007».

Μετά την καταχώριση ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει επικυρωμένο αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του, υπογεγραμμένο από τον ίδιο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης και θεωρημένο από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή από τον Προϊστάμενο του Γραφείου ή από τον αρμόδιο υπάλληλο, στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στη σωστή συμπλήρωση της αίτησης πριν την παραλαβή του αντιγράφου αυτής.

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων καλούνται να επιληφθούν του αυστηρού και ενδελεχούς ελέγχου της διαδικασίας καταχώρισης των αιτήσεων, ήτοι του ελέγχου των δικαιολογητικών, από τους αρμοδίους υπαλλήλους και της καταχώρισης των αιτήσεων αποκλειστικά από τους ορισθέντες χειριστές, προς αποφυγή, τυχόν λαθών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Φ.361.1/398/55124/Δ1/1-6-2006 εγκύκλιος.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved