ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία των μεταναστών

Αθήνα 23.9.2016, 23:44

Απόφαση για την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμό και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών, εξέδωσαν τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών.

Για την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών ιδρύονται δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), οι οποίες θα λειτουργούν κυρίως εντός των σχολικών μονάδων εκείνων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, στα όρια των οποίων υφίστανται κέντρα φιλοξενίας. 

Σε κάθε σχολική μονάδα αντιστοιχεί μία αυτοτελής ΔΥΕΠ, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα τμήματα, αναλόγως του αριθμού των μαθητών.

ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα σχολικών μονάδων θα μπορούν να λειτουργούν και εντός των κέντρων φιλοξενίας.

Για τη στελέχωση των ΔΥΕΠ μπορούν, μετά από αίτηση τους, να διατίθενται μόνιμοι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση των οικείων ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ ή να αποσπώνται εκπαιδευτικοί στη σχολική μονάδα εντός της οποίας λειτουργεί η ΔΥΕΠ ή ανήκει το Παράρ- τημα το οποίο ιδρύθηκε εντός του κέντρου φιλοξενίας.

Η διάθεση ή απόσπαση γίνεται για ένα διδακτικό έτος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τις διαθέσεις και τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.

Εκπαιδευτικοί που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο μπορούν να απασχολούνται, κατόπιν αίτησης τους, μέχρι και της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.

Οι ΔΥΕΠ μπορούν να στελεχώνονται και από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο) που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 152360/ΓΔ4 (2)
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και 
πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής
για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κρι-
τήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω
δομών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τα άρθρα 20, 21 και 38 του Ν. 4415/2016 (Α' 159),
2. τα άρθρα 5, 7(παρ.2), 9 και 31 του Ν. 3848/2010 (Α'
71)»Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού - καθι-
έρωσης κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,
3. Το άρθρο τρίτο, παρ. 1 του Ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110
Α') «Ρύθμιση Θεμάτων Εκπαιδευτικού Προσωπικού».
4. τις διατάξεις του Ν. 2101/1992 (Α' 192), με τον οποίο
κυρώθηκε η «Διεθνής Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαι-
ώματα του παιδιού» και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής,
5. τις διατάξεις του Ν. 3304/2005 (Α' 16) για την «Εφαρ-
μογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυ-
λετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσα-
νατολισμού» και ιδίως τα άρθρα 6 και 12 αυτού,
6. τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 6 του Ν. 2986/2002
(Α' 24) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαι-
δευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις»,
7. τον Ν. 1566/85, (Α' 167), «Δομή και λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άλλες Διατάξεις»,
8. το άρθρο 34 του Ν. 2413/96 (Α' 124) «Οργάνωση
και Λειτουργία Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης»,
9. το άρθρο 2 του Ν. 3966/2011 (Α' 118) «θεσμικό
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυ-
ση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙ-
ΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,
10. την παρ.5 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (Α' 83)
με θέμα: «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
11. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποι-
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98),
12. τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών»,
13. τη με αριθ. πρωτ. Φ353.1/324/105657/Δ1 (Β' 1340/
2002) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικό-
τερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊστα-
μένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των
συλλόγων διδασκόντων»,
14. την αριθ. Υ29/08-10-2015 (ΦΕΚ 2168/τ.Β'/
09-10-2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»,
15. τη με αριθ. πρωτ. 130272/Δ1/05-08-2016 (Β' 2670/
2016) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου
Ολοήμερου Νηπιαγωγείου «
16. τη με αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1/26-04-2016
(Β' 1324/2016) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου
Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου»,
17. τη με αριθ. πρωτ. 93381/Δ2/7-06-2016 (Β' 1640/
2016) με θέμα: «Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων
των Α', Β', Γ' τάξεων του ημερήσιου Γυμνασίου»,
18. τη με αριθ. πρωτ. ΓΓ1/47079/18-03-2016 απόφαση
με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής
για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων, Συγκρότη-
ση και ορισμός μελών της Επιστημονικής Ομάδας και της
Καλλιτεχνικής Ομάδας για την υποβοήθηση του έργου
της ΕΣΠΠ»,
19. τη με αριθ. πρωτ. 110694/ΓΔ3/06-07-2016 υπουρ-
γική απόφαση (ΑΔΑ: 637Ψ4653ΠΣ-0ΛΟ) με θέμα: «Συ-
γκρότηση Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρα-
κολούθησης της εκπαίδευσης των προσφύγων»,
20. Τη με αριθ. 35/08-09-2016 πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ.
21. την ανάγκη ίδρυσης Δομών Υποδοχής για την Εκ-
παίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και τη διαμόρφωση
ενός ευέλικτου σχήματος θεσμικής και διδακτικής πα-
ρέμβασης, προκειμένου τα παιδιά πολιτών τρίτων χω-
ρών που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ή εκτός αυτών
να στηριχθούν εκπαιδευτικά, μέσω της εκμάθησης των
ελληνικών ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και της οργά-
νωσης προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων
και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, Proslipsis.gr
22. τη με αριθ. πρωτ. 150416/ΓΔ2/15-09-2016 ει-
σήγηση του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143
τ. Α'),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του
Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 τ.Α') της Γενικής Δ/νσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων,
23. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη για την πρόσληψη εκπαιδευτικών
η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού (ΚΑΕ 344 και 354 των ειδικών φορέων
19-210 και 19-220) με τη με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./142/
21720/06-09-2016 απόφαση της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο
2 παρ.1) και του προϋπολογισμού του Εθνικού Σκέλους
του ΠΔΕ σε βάρος του έργου με κωδικό 2014ΣΕ04700000
και τίτλο ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ-
ΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΑΡ 62 ΤΟΥ Ν.4409/2016 (ΦΕΚ 136Α΄) της ΣΑΕ047,
καθώς και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
ΠΔΕ σε βάρος του έργου με κωδικό 2016ΣΕ34510084
(MIS 5001966) και τίτλο ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΕΚΟ) ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 της ΣΑΕ3451. Η
δαπάνη για τα διδακτικά βιβλία που θα απαιτηθούν σύμ-
φωνα και με την από 14-09-2016 ηλεκτρονική επιστολή
με θέμα «έκθεση οικονομικών συνεπειών» του ΙΤΥΕ-Διό-
φαντος που θα αφορούν αποκλειστικά τα παιδιά των
Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) εκτι-
μάται ότι ανέρχεται σε πενήντα εννέα χιλιάδες (59.000)
ευρώ. Το κόστος αυτό προβλέπεται να καλυφθεί από
έργο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
και Εσωτερικής Ασφάλειας, το Τεχνικό Δελτίο του οποίου
αναμένεται να εγκριθεί. Η ενδεχόμενη έκδοση και διανο-
μή σχολικών βιβλίων γενικής παιδείας θα καλυφθεί από
τα διαθέσιμα αποθέματα βιβλίων του ΙΤΥΕ-Διόφαντος
από το ήδη εγκεκριμένο ύψος προϋπολογισμού του ΚΑΕ
2519. Λοιπές δαπάνες υλοποίησης-συντονισμού, προμή-
θειας και εγκατάστασης προσωρινών αιθουσών διδα-
σκαλίας στους χώρους των προσφύγων θα καλυφθούν
από το υπό έγκριση αναφερόμενο έργο, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση, την οργάνωση, τη λειτουργία, τον συντονι-
σμό και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδο-
χής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (εφεξής ΔΥΕΠ),
καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία στελέχωσης των
εν λόγω δομών.

Άρθρο 1
Ίδρυση και χώροι λειτουργίας ΔΥΕΠ
1. Για την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά πολιτών
τρίτων χωρών ιδρύονται δομές υποδοχής για την εκπαί-
δευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), οι οποίες θα λειτουργούν,
πλην των περιπτώσεων των παραγράφων 2 και 3 του
παρόντος άρθρου, εντός των σχολικών μονάδων εκείνων
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, στα όρια των
οποίων υφίστανται κέντρα φιλοξενίας. Σε κάθε σχολική
μονάδα αντιστοιχεί μία αυτοτελής ΔΥΕΠ, η οποία μπορεί
να περιλαμβάνει περισσότερα τμήματα, αναλόγως του
αριθμού των μαθητών. Proslipsis.gr
2. Ειδικά για την εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 4-5
ετών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας ιδρύονται
ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα Νηπιαγωγείων οι οποίες θα λει-
τουργούν εντός των κέντρων φιλοξενίας.
3. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν τα κρι-
τήρια της παρ. 1 του άρθρου 2 μπορούν να ιδρύονται
για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 6-12 ετών (Δημοτι-
κό) και 13-15 ετών (Γυμνάσιο) ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα
σχολικών μονάδων οι οποίες θα λειτουργούν εντός των
κέντρων φιλοξενίας.
4. Η εκπαίδευση που προβλέπεται από την παρούσα
υπουργική απόφαση αφορά στο σύνολο των παιδιών
πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε
δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ. Τα παιδιά εγγράφονται, κατά πε-
ρίπτωση, είτε στις σχολικές μονάδες εντός των οποίων
θα λειτουργούν οι ΔΥΕΠ είτε στις σχολικές μονάδες στις
οποίες ανήκουν τα παραρτήματα των παραγράφων 2
και 3 του παρόντος άρθρου.
5. Ο κατώτερος αριθμός μαθητών για τον οποίο δη-
μιουργείται ένα τμήμα ΔΥΕΠ ορίζεται στους 10 μαθητές
και ο ανώτερος στους 20 μαθητές. Απόκλιση από τον
προαναφερόμενο αριθμό μαθητών εγκρίνεται με από-
φαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του
Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ).
6. Η ίδρυση, η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονισμός
και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ΔΥΕΠ εποπτεύεται
από την Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακο-
λούθησης της εκπαίδευσης των προσφύγων, η οποία
συντονίζει και την υλοποίηση δράσεων μέσω του Τα-
μείου Ασύλου.

Άρθρο 2
Διαδικασία καθορισμού σχολικών μονάδων
1. Για τον καθορισμό των σχολικών μονάδων εντός
των οποίων θα λειτουργούν οι ΔΥΕΠ, εκδίδεται απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον
συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια: α) εύλογη απόσταση
από το κέντρο φιλοξενίας, β) ύπαρξη διαθέσιμων και κα-
τάλληλων αιθουσών. Κατ' εξαίρεση, για το σχολικό έτος
2016-17 ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που συντρέχει
επείγουσα ανάγκη, οι σχολικές μονάδες ορίζονται απευ-
θείας με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
θρησκευμάτων.
2. Οι σχολικές μονάδες των παρ. 2 και 3 του άρθρου
1 ορίζονται απευθείας με απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3
Ώρες λειτουργίας των ΔΥΕΠ
1. Oι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 1 ως Παραρτήματα Νηπιαγωγείων λειτουργούν
κατά τις πρωινές ώρες από 8.20 έως 13.00.
2. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 1 ως Παραρτήματα Δημοτικών και Γυμνασίων
λειτουργούν κατά τις πρωινές ώρες από 8.30 έως 12.30.
3. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 1 λειτουργούν εντός των σχολικών μονάδων
κατά τις μεσημεριανές ώρες από 14.00 έως 18.00. Με
απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή ΠΕ
και ΔΕ, κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή Εκπαίδευ-
σης Προσφύγων (ΣΕΠ), δύναται να μεταβάλλεται η ώρα
έναρξης και λήξης του ωραρίου χωρίς να μεταβάλλεται
η χρονική διάρκεια του.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Ωρολόγιο πρόγραμμα
1. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 1 ως παραρτήματα Νηπιαγωγείων εντός των κέ-
ντρων φιλοξενίας ακολουθούν το ωρολόγιο πρόγραμμα
του ενιαίου τύπου ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
2. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 1 ως παραρτήματα Δημοτικών και Γυμνασίων
εντός των κέντρων φιλοξενίας ακολουθούν το κάτωθι
πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα:
8:30-8:45 15' Υποδοχή μαθητών
8:45-9:30 45' 1η διδακτική περίοδος
9:30- 9:45 15' Διάλειμμα
9:45-10:30 45' 2η διδακτική περίοδος
10:30-10:45 15' Διάλειμμα
10:45-11:30 45' 3η διδακτική περίοδος
11:30-11:45 15' Διάλειμμα
11:45-12:30 45' 4η διδακτική περίοδος
3. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 1 εντός των σχολικών μονάδων ακολουθούν το
κάτωθι απογευματινό ωρολόγιο πρόγραμμα:
14:00-14:15 15' Υποδοχή μαθητών
14:15-15:00 45' 1η διδακτική περίοδος
15:00-15:15 15' Διάλειμμα
15:15-16:00 45' 2η διδακτική περίοδος
16:00-16:15 15' Διάλειμμα
16:15-17:00 45' 3η διδακτική περίοδος
17:00-17:15 15' Διάλειμμα
17:15-18:00 45' 4η διδακτική περίοδος

Άρθρο 5
Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο
1. Στα Νηπιαγωγεία ακολουθείται το υποχρεωτικό πρό-
γραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
2. Στα Δημοτικά ο χρόνος ανά διδακτικό αντικείμενο
κατανέμεται ως ακολούθως:
Διδακτικό αντικείμενο/Μάθημα - Ώρες ανά εβδομάδα
Ελληνική Γλώσσα 6
Αγγλικά 4
Μαθηματικά 3
Φυσική Αγωγή 3
ΤΠΕ 2
Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά,
Μουσική, θεατρική Αγωγή) 2
3 Στα Γυμνάσια ο χρόνος ανά διδακτικό αντικείμενο
κατανέμεται ως ακολούθως:
Διδακτικό αντικείμενο/Μάθημα - Ώρες ανά εβδομάδα
Ελληνική Γλώσσα 6
Αγγλικά 4
Μαθηματικά 4
Φυσική Αγωγή 2
Πληροφορική 2
Πολιτισμός και Δραστηριότητες 2

Άρθρο 6
Λειτουργία των ΔΥΕΠ
1. Μέχρι την κατάρτιση του Κανονισμού λειτουργίας
των ΔΥΕΠ εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τη λει-
τουργία των σχολικών μονάδων.
2. Το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 3848/2010 εφαρμόζεται
και στην περίπτωση των ΔΥΕΠ. Proslipsis.gr

Άρθρο 7
Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων
1. Σε κάθε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων ορίζεται
ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (εφεξής
ΣΕΠ) και σε κέντρα φιλοξενίας με μεγάλο αριθμό προ-
σφύγων δύναται να οριστούν περισσότεροι του ενός.
2. Σε θέσεις ΣΕΠ αποσπώνται κατά προτεραιότητα μό-
νιμοι εκπαιδευτικοί, κατόπιν αίτησης τους. Οι αποσπά-
σεις των ΣΕΠ γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθε-
σία περί αποσπάσεων. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν
οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται μπορούν να προσλαμ-
βάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μετά από ειδική
πρόσκληση. Η θητεία των ΣΕΠ διαρκεί για το διδακτικό
έτος για το οποίο προσλαμβάνονται. Ο χρόνος θητείας
σε θέση ΣΕΠ προσμετράται ως χρόνος διοικητικής προϋ-
πηρεσίας. Ο ΣΕΠ τοποθετείται στην Περιφερειακή Διεύ-
θυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
στα όρια της οποίας βρίσκεται το κέντρο φιλοξενίας της
ευθύνης του. Ο ΣΕΠ ακολουθεί το εργασιακό ωράριο των
δημοσίων υπαλλήλων το οποίο, κατά περίπτωση, μπορεί
να είναι είτε πρωινό είτε απογευματινό.
3. Οι ΣΕΠ επιμορφώνονται κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας τους και υποστηρίζονται από την Ομάδα Διαχείρισης,
Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπαίδευσης των
προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., την ειδική επιστημονική επι-
τροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και θρησκευμάτων και τους Περιφερειακούς Διευ-
θυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Οι ΣΕΠ εισηγούνται μέτρα για την εύρυθμη λειτουρ-
γία των ΔΥΕΠ και ειδικότερα μεριμνούν για θέματα που
αφορούν:
α) στην ενημέρωση των διαμενόντων στο κέντρο φι-
λοξενίας, στο οποίο έχουν οριστεί, για την ανάγκη της
εκπαίδευσης ως βασικού μέσου κοινωνικής ένταξης,
β) στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις ΔΥΕΠ,
γ) στην επικαιροποίηση της καταγραφής των μαθητών
που φοιτούν στις ΔΥΕΠ με ηλικιακά και άλλα κριτήρια,
δ) στην παρακολούθηση και τον συντονισμό της πα-
ρεχόμενης εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων μη
κρατικών φορέων, ελληνικών και μη, καθώς και στην
τήρηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων εκπαιδευ-
τικών δράσεων άλλων φορέων,
ε) στην καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών.
5. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ
εφόσον έχουν ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι προσόντα
με την ακόλουθη ιεράρχηση:
α) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά
Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα,
Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες
αντισταθμιστικές δομές,
β) εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδα-
κτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
γ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου
εκπαιδευτικού πλαισίου.
6. Για την επιλογή αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε
θέση ΣΕΠ τηρείται η σειρά του ενιαίου πίνακα των ανα-
πληρωτών και, επιπλέον, απαιτείται ένα τουλάχιστον από
τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου.
7. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με
ένα τουλάχιστον από τα προσόντα της παραγράφου 5,
επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ εκπαιδευτικοί με την ακόλουθη
σειρά: α) μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτηση τους,
β) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τη σειρά
κατάταξης τους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.

Άρθρο 8
Στελέχωση των ΔΥΕΠ από μόνιμους εκπαιδευτικούς
1. Για τη στελέχωση των ΔΥΕΠ μπορούν, μετά από
αίτηση τους, να διατίθενται μόνιμοι εκπαιδευτικοί που
βρίσκονται στη διάθεση των οικείων ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ
ή να αποσπώνται εκπαιδευτικοί στη σχολική μονάδα
εντός της οποίας λειτουργεί η ΔΥΕΠ ή ανήκει το Παράρ-
τημα το οποίο ιδρύθηκε εντός του κέντρου φιλοξενίας.
Η διάθεση ή απόσπαση γίνεται για ένα διδακτικό έτος.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τις
διαθέσεις και τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.
2. Εκπαιδευτικοί που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτι-
κό διδακτικό τους ωράριο μπορούν να απασχολούνται,
κατόπιν αίτησης τους, μέχρι και της συμπλήρωσης του
υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου και στις ΔΥΕΠ
των παρ. 1-3 του άρθρου 1. Η διαδικασία συμπλήρωσης
ωραρίου γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Η διάθεση ή απόσπαση ή η συμπλήρωση ωραρίου
στις ΔΥΕΠ γίνεται με τις διαδικασίες που προβλέπονται
από τις κείμενες διατάξεις, αφού συνεκτιμηθούν τα κά-
τωθι προσόντα:
α) διετής εκπαιδευτική προϋπηρεσία,
β) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηρι-
ότητες για τους πρόσφυγες
εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου,
γ) εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδα-
κτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,
δ) επιμόρφωση από δημόσιο φορέα σε θέματα διαπο-
λιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής
ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,
ε) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά
Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα,
Τμήματα ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και άλλες
αντισταθμιστικές δομές,
στ) πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, με προ-
τεραιότητα στις μητρικές γλώσσες των προσφυγικών
πληθυσμών. 4. Ο χρόνος υπηρεσίας στις ΔΥΕΠ προσμε-
τράται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας.

Άρθρο 9
Στελέχωση των ΔΥΕΠ από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
1. Οι ΔΥΕΠ μπορούν να στελεχώνονται και από ανα-
πληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται
και απασχολούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το
ωράριο (πλήρες ή μειωμένο) που προβλέπεται στην
κείμενη νομοθεσία.
2. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται
σε ΔΥΕΠ δύνανται να διατίθενται, βάσει των εκάστοτε
αναγκών της υπηρεσίας, εντός του σχολικού έτους, από
τη ΔΥΕΠ που αρχικώς τοποθετήθηκαν σε άλλη ΔΥΕΠ:
α) αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ με απόφα-
ση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης, ύστερα από
πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου,
β) αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ της ίδιας
Περιφερειακής Διεύθυνσης, με απόφαση του Περιφε-
ρειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Ανώτερου Πε-
ριφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
3. Ο χρόνος υπηρεσίας στις ΔΥΕΠ προσμετράται ως
χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας. Proslipsis.gr
4. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
καθώς και οι προσλήψεις ειδικού εκπαιδευτικού προσω-
πικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ),
γίνονται με τη χρήση των ενιαίων υφιστάμενων πινάκων
αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ όλων των κλά-
δων του ΥΠΠΕΟ, καθώς και τη χρήση των αντίστοιχων
υφιστάμενων πινάκων ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Άρθρο 10
Ειδικότερα καθήκοντα εκπαιδευτικών που διδά-
σκουν σε ΔΥΕΠ
1. Οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώσουν τις ΔΥΕΠ,
εκτός από τα καθήκοντα τους που ορίζονται από τις
κείμενες διατάξεις, οφείλουν επιπρόσθετα:
α) να μεριμνούν για την ομαλή ένταξη των μαθητών
που φοιτούν στις ΔΥΕΠ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα και την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους μα-
θητές,
β) να επιδεικνύουν παιδαγωγική ευελιξία στη διδασκα-
λία λαμβάνοντας υπόψη την πολιτισμική ταυτότητα των
μαθητών που φοιτούν στις ΔΥΕΠ,
γ) να προτείνουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές δρά-
σεις στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων και στις
πλησιέστερες σχολικές μονάδες.
2. Οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώσουν τις ΔΥΕΠ
επιμορφώνονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους και
υποστηρίζονται από τον ΣΕΠ.

Άρθρο 11
Εποπτεία και παιδαγωγική καθοδήγηση
των ΔΥΕΠ - Σχολικοί Σύμβουλοι
1. Την ευθύνη για την κατάρτιση εκπαιδευτικού προ-
γράμματος για τις ΔΥΕΠ, την επιλογή των σχολικών εγ-
χειριδίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών,
καθώς και την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού
υλικού έχει το ΥΠ.Π.Ε.Θ., έπειτα από σχετική εισήγηση
του ΙΕΠ.
2. Οι οικείοι Σχολικοί Σύμβουλοι επιμορφώνονται για
κάθε ζήτημα που είναι σχετικό με την παρεχόμενη εκπαί-
δευση στις ΔΥΕΠ και σε συνεργασία με το ΙΕΠ και τους
ΣΕΠ της περιοχής ευθύνης τους:
α) είναι υπεύθυνοι για την επιστημονική και παιδαγω-
γική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, οργανώνοντας
επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία οφείλουν να παρα-
κολουθούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στις ΔΥΕΠ,
β) αποδελτιώνουν και κωδικοποιούν τα προβλήματα
που παρουσιάζονται στην εκπαιδευτική πράξη και συ-
ντάσσουν σχετική έκθεση που υποβάλλουν στις αρμό-
διες Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ και στο ΙΕΠ.
3. Στο τέλος του διδακτικού έτους, με ευθύνη των
Σχολικών Συμβούλων και των ΣΕΠ, οργανώνονται
συναντήσεις για τον απολογισμό και την αξιολόγηση
της λειτουργίας των ΔΥΕΠ και τη διατύπωση σχετικών
προτάσεων. Οι απολογιστικές εκθέσεις υποβάλλονται
στο ΥΠΠΕΘ.

Άρθρο 12
1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα
απόφαση εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.
2. Η λειτουργία των ΔΥΕΠ θα ξεκινήσει το σχολικό έτος
2016-17.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved