ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Αντιστοιχίες ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αθήνα 31.1.2017, 15:17

Την αντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Παιδείας.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 210/2017).

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Φ12/9691/Δ4
Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαι-
ωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που
αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοι-
χα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντί-
στοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων
αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προε-
δρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του
ν. 2009/1992 (Α’18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9
του ν. 3879/2010 (Α’163), καθώς και γ) με την,
κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτ-
λου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρ-
μόδιου Υπουργείου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/
30.01.2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νε-
ολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού και άλλες διατάξεις», και, ιδίως, τα άρθρα 14
(παρ. 2 περ. ζ), 16 και 18, καθώς και το άρθρο 34 (παρ.
18), όπως ισχύουν. Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’/
17.09.2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ
112/τ.Α’/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α’/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/
22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με-
τονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
6. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α’/05.11.2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».
7. Την υπ’ αριθ. 87928/Γ1/04.06.2015 (ΦΕΚ 407/
τ.ΥΟΔΔ/08.06.2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτι-
σμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Λήξη της θητείας του
Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και
ορισμός νέου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την υπ’ αριθ. 201408/Υ1/25.11.2016 (ΦΕΚ 3818/
τ.Β’/28.11.2016) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
9. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων αντιστοιχίας επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτή-
των που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγ-
γελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ει-
δικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμη-
θεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3
του ν. 2009/1992 (Α’ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του
ν. 3879/2010 (Α’ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτω-
ση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομο-
θεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 34 παρ. 18 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
24/τ.Α’/ 30.01.2013).
10. Την υπ’ αριθ. ΔΠ/67995/16.12.2016 απόφαση του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (θέμα 24ο) κατά την 247/15.12.2016
συνεδρίασή του με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την έκδοση
Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Χορήγηση αντιστοι-
χίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων
ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτερο-
βάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα
επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων
ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμη-
θεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3
του ν. 2009/1992 (Α’ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του
ν. 3879/2010 (Α’ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτω-
ση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθε-
σία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου».
11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΠΠΔΑΕΦΑ/4/3764/Β2/
10.01.2017 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού και του προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ «Εθνικός
Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 ειδικότητας
«Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλι-
ματισμού» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα
επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ
του ν. 3475/2006 ειδικότητας «Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
και Κλιματισμού» που απονεμήθηκαν με το π.δ. 1/2013
(ΦΕΚ 3/τ.Α’/08.01.2013), καθώς επίσης και επαγγελματι-
κά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώ-
ματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδι-
κότητας «Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού»
του Τομέα Μηχανολογίας που απονεμήθηκαν με το
ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/τ.Α’/11.12.1985) και το άρθρο
18 του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/τ.Α’/26.09.2003).
2. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ του ν. 4186/2013 ειδικότητας
«Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατα-
σκευών» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα
επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑΛ
του ν. 3475/2006 της ειδικότητας «Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του Τομέα Μηχανο-
λογίας που απονεμήθηκαν με το π.δ. 115/2012 (ΦΕΚ
200/τ.Α’/17.10.2012), άρθρα 12 και 18, καθώς επίσης και
επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελ-
ματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΛ ειδικότητας
«Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Πα-
ραγωγής» που απονεμήθηκαν με το ν. 1575/1985 (ΦΕΚ
207/τ.Α’/11.12.1985) και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003
(ΦΕΚ 229 /τ.Α’/26.09.2003). Proslipsis.gr
3. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα-
τόχους τίτλου ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 ειδικότητας «Τε-
χνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μη-
χανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα
των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας
«Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών» που απονεμήθηκαν
με το π.δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/τ.Α’/17.10.2012), άρθρα 12
και 18, και το Παράρτημα Β’ εδ. (β), τον ν. 1575/1985 (ΦΕΚ
207/τ.Α’/11.12.1985) και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003
(ΦΕΚ 229 /τ.Α’/26.09.2003).
4. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα-
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ του ν.4186/2013 ειδικότητας «Τε-
χνικός Οχημάτων» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα
με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου
ΕΠΑ.Λ του ν. 3475/2006 ειδικότητας «Μηχανικών και
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου» του Τομέα
Οχημάτων που απονεμήθηκαν με το π.δ. 113/2012 (ΦΕΚ
198/τ.Α’/17.10.2012), καθώς επίσης και επαγγελματικά
δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα
των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας
«Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» που απονεμή-
θηκαν με τον ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/τ.Α’/11.12.1985) και
το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/τ.Α’/26.09.2003).
5. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα-
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 ειδικότητας «Τεχνι-
κός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και
Δικτύων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και
Αυτοματισμού αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώ-
ματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ του ν.3475/2006 ειδι-
κότητας «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» του Τομέα
Ηλεκτρολογίας που απονεμήθηκαν με το π.δ. 108/2013
(ΦΕΚ 141/τ.Α’/12.06.2013) (Άρθρα 5, 7 και 9), καθώς
επίσης και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με
τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ
Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Εγκαταστάσεων Κτι-
ρίων και Βιομηχανικών χώρων» του Τομέα Ηλεκτρο-
λογίας, που απονεμήθηκαν με τον ν. 1575/1985 (ΦΕΚ
207/τ.Α’/11.12.1985) και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003
(ΦΕΚ 229/τ.Α’/26.09.2003).
6. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 ειδικότητας
«Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»
του Τομέα Δομικών Έργων αντίστοιχα με τα επαγγελ-
ματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου
σπουδών ειδικότητας «Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με
χρήση Η/Υ» του Τομέα Κατασκευών που απονεμήθηκαν
με το π.δ. 301/2003 (ΦΕΚ 257/τ.Α’/05.11.2003).
7. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 ειδικότητας
«Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» του Τομέα Υγείας & Πρό-
νοιας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των
κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας
«Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων» του Τομέα
Υγείας & Πρόνοιας που απονεμήθηκαν με τις υπ’ αριθ.
Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ 645/τ.Β’/31.07.1997) και Γ2β/
οικ.1570/1999 (ΦΕΚ 749/τ.Β’/ 19.05.1999) υπουργικές
αποφάσεις.
8. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 ειδικότητας
«Βοηθός Νοσηλευτή» του Τομέα Υγείας και Πρόνοι-
ας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των
κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας
«Βοηθών Νοσηλευτών» του Τομέα Υγείας και Πρό-
νοιας που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (ΦΕΚ
165/τ.Α’/24.07.2001), την υπ’ αριθ. Υ7β/οικ.4756/2001
(ΦΕΚ 1082/τ.Β’/14.08.2001) υπουργική απόφαση και το
π.δ. 268/2003 (ΦΕΚ 240/τ.Α’/16.10.2003).
9. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 ειδικότητας
«Βοηθός Φαρμακείου» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας
αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατό-
χων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Βοηθός
Φαρμακείων» του Τομέα Υγείας & Πρόνοιας που απονε-
μήθηκαν με το π.δ. 72/2006 (ΦΕΚ 73/τ.Α’/06.04.2006).
10. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 ειδικότητας
«Αισθητικής Τέχνης» του Τομέα Αισθητικής–Κομμωτικής
αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατό-
χων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Αισθη-
τικής Τέχνης» του Τομέα Αισθητικής-Κομμωτικής που
απονεμήθηκαν με την υπ’ αριθ. Α5/2005/20.04.1999 (ΦΕΚ
749/τ.Β’/19.05.1999) Υπουργική Απόφαση.
11. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 ειδικότητας
«Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» του
Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας αντίστοιχα με τα επαγ-
γελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου
σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρε-
σιών» του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης που απονε-
μήθηκαν με το ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/τ.Α’/25.07.1997)
και το π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/τ.Α’/06.10.1998).
12. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 ειδικότητας
«Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρι-
σμό» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας αντίστοιχα
με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου
ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων Ξε-
νοδοχειακών Επιχειρήσεων» του Τομέα Οικονομίας
και Διοίκησης που απονεμήθηκαν με το ν. 2515/1997
(ΦΕΚ 154/τ.Α’/25.07.1997) και το π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ
228/τ.Α’/06.10.1998). Proslipsis.gr
13. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα-
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 ειδικότητας «Πλοί-
αρχος Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Πλοιάρχων αντί-
στοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων
τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Πλοιάρχων
Εμπορικού Ναυτικού» του Ναυτικού και Ναυτιλιακού
Τομέα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 243/1998 (ΦΕΚ
181/τ.Α’/29.06.1998), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.
295/1999 (ΦΕΚ 266/τ.Α’/30.11.1999) και το π.δ. 19/2001
(ΦΕΚ 14/τ.Α’/31.01.2001).
14. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 ειδικότητας
«Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Μηχανικών
αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατό-
χων τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 ειδικότητας «Μηχα-
νικών Εμπορικού Ναυτικού» του Ναυτικού - Ναυτιλιακού
Τομέα, που απονεμήθηκαν με το π.δ. 115/2012 (ΦΕΚ
200/τ.Α’/17.10.2012) (Άρθρα 12 και 18), καθώς επίσης και
επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελμα-
τικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπου-
δών ειδικότητας «Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού» του
Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα που απονεμήθηκαν με
το π.δ. 243/1998 (ΦΕΚ 181/τ.Α’/29.06.1998), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το π.δ. 295/1999 (ΦΕΚ 266/τ.Α’/30.11.1999)
και το π.δ. 19/2001 (ΦΕΚ 14/τ.Α’/31.01.2001), την κοινή
υπουργική απόφαση Ε/6742/1999 των Υπουργών Ε.Π.Θ.
και Μ.Ε. (ΦΕΚ 416/τ.Β’/19.04.1999) και το άρθρο 18 του
ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/τ.Α’/26.09.2003).
15. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα-
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 ειδικότητας «Συ-
ντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης» του Τομέα
Εφαρμοσμένων Τεχνών αντίστοιχα με τα επαγγελματικά
δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών
ειδικότητας «Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστα-
σης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, που απονεμή-
θηκαν με το π.δ. 73/2002 (ΦΕΚ 55/τ.Α’/21.03.2002).

Άρθρο 2
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017

Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved