ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς χορηγείται επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών

Αθήνα 8.2.2017, 23:11

Τα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Παιδείας.

Η επάρκεια χορηγείται σε πτυχιούχους του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του ΔΠΘ, του ΕΑΠ και του Ιονίου Πανεπιστημίου.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 6117/Α5 (1)
Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας
προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας
σε κέντρα ξένων γλωσσών.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του α.ν. 2545/1940
(Α΄287) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων-Φροντιστηρίων και
Οικοτροφείων», όπως ισχύουν,
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4250/
2014 (Α΄74),
3. Τις διατάξεις της υποπ. Θ.12, της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν,
4. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (Α΄181) «Οργανισμός
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει,
5. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση
των Υπουργείων.... Τουρισμού», Proslipsis.gr
6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 197109/Α1/2015 υπουρ-
γικής απόφασης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα-
φής... και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.»,
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
τον καθορισμό των κριτηρίων χορήγησης επάρκειας
προσόντων για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, ως
ακολούθως:

Άρθρο 1
Κάτοχοι επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία
της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και
Ισπανικής γλώσσας
1. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των Πανεπιστη-
μίων της αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση των πτυχίων
τους, διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία
των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών. Proslipsis.gr
2. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανι-
κή Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(ΕΑΠ) με
έτος εισαγωγής έως και 2012 - 2013 διαθέτουν επάρκεια
προσόντων για τη διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας.

Άρθρο 2
Κάτοχοι επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία
άλλων γλωσσών
Οι πτυχιούχοι Τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολο-
γιών, άλλων από αυτές του άρθρου 1, Πανεπιστημίων
της αλλοδαπής διαθέτουν, μετά από αναγνώριση των
πτυχίων τους, επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία
των αντίστοιχων γλωσσών σε κέντρα ξένων γλωσσών,
εφόσον κατέχουν Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομά-
θειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2), για την περίπτωση των
μη Ελλήνων πολιτών. Proslipsis.gr

Άρθρο 3
Χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδα-
σκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας σε πτυ-
χιούχους του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του ΔΠΘ, του ΕΑΠ
και του Ιονίου Πανεπιστημίου.
1. Χορηγείται επάρκεια προσόντων για τη διδασκα-
λία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας μετά από επιτυχή
παρακολούθηση Προγράμματος διδακτικής των ξένων
γλωσσών, ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πα-
νεπιστήμιο της ημεδαπής σε πτυχιούχους:
α. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και
Σλαβικών Σπουδών (κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας και
φιλολογίας) του ΕΚΠΑ,
β. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και
Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, χωρίς αναγραφή κατεύ-
θυνσης σε αυτό,
γ. του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ,
δ. του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ,
ε. του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων
Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ,
στ. του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα
και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών
του ΕΑΠ, με έτος εισαγωγής από 2013-2014 και εξής,
ζ. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και
Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου,
η. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολι-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Proslipsis.gr
2. Το πρόγραμμα Διδακτικής των ξένων γλωσσών (δια
ζώσης, εξ αποστάσεως ή με τη μέθοδο του blended
learning) οργανώνεται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
της ημεδαπής. Το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποβάλλονται για
έγκριση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας
τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και κάθε
έτος μέχρι 30/9 για ανανέωση της έγκρισης.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά
1. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 2 υποβάλλουν στην
αρμόδια υπηρεσία το Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελλη-
νομάθειας.
2. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 3 υποβάλλουν στην
αρμόδια υπηρεσία τα κάτωθι δικαιολογητικά: α. αίτηση
για χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης
γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, η οποία επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης για την αλήθεια και την ακρίβεια
των προσκομιζόμενων φωτοαντιγράφων,
β. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
ή διαβατηρίου, Proslipsis.gr
γ. φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επιτυχούς παρα-
κολούθησης του Προγράμματος διδακτικής της ξένης
γλώσσας ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πα-
νεπιστήμιο της ημεδαπής,
δ. φωτοαντίγραφο πτυχίου.

Άρθρο 5
Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο
Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΥΠ.Π.Ε.Θ.), οι ίδιοι ή μέσω τρίτου που φέρει νόμιμη
εξουσιοδότηση ή τα αποστέλλουν ταχυδρομικώς. Τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 6
Μεταβατικές ρυθμίσεις
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν καταθέσει αίτηση
για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία
έκδοσης του ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-2014), έως
και τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και πληρούν τις προϋποθέσεις,
σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας και απόδειξης
αυτής σε επίπεδο T2(C2), λαμβάνουν επάρκεια προσό-
ντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, υπό την προϋ-
πόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμμα-
τος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσου με 30 ECTS,
που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής. Η
επάρκεια χορηγείται με την υποβολή του πιστοποιητικού
του άρθρου 4 περ. γ.

Άρθρο 7
Τελικές ρυθμίσεις
Όπου στην παρούσα γίνεται λόγος για αναγνώριση
πτυχίου εννοείται η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεν
απαιτείται η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ του πτυχίου
που αποκτήθηκε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
 Proslipsis.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Ιανουαρίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved