ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ρυθμίσεις για τις δημόσιες Βιβλιοθήκες

Αθήνα 16.2.2017, 23:44

Ρυθμίσεις για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και τις δημόσιες Βιβλιοθήκες περιλαμβάνει ο νόμος 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», που ψηφίσθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή και δημοσιεύεται στο τεύχος Α' αρ. 17/2017 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Πλέον η ΕΒΕ θα εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής επί της οδού Λεωφόρου Συγγρού 364, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) (φωτογραφία), οι οποίες ανεγέρθηκαν με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος. 

Στην ιστορική έδρα της στην Αθήνα, στο Μέγαρο που με δαπάνη των αδελφών Παναγή, Ανδρέα και Μαρή Βαλλιάνων κατασκευάστηκε στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ρήγα Φεραίου, Ιπποκράτους, Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας λειτουργεί μέρος των υπηρεσιών της.

Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο Β' του παραπάνω νόμου προβλέπονται τα εξής:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Άρθρο 4
Ρύθμιση θεμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδας
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3149/2003
(Α΄ 141) προστίθενται δύο (2) εδάφια ως εξής:
«Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (ΕΒΕ) μπορεί να
χρησιμοποιεί και τον ιστορικό της τίτλο «Εθνική Βιβλιο-
θήκη της Ελλάδος». Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή,
η ΕΒΕ χρησιμοποιεί την επωνυμία «National Library of
Greece (NLG)»».
2. Οι παράγραφοι 2 έως 4 του άρθρου 1 του ν. 3149/
2003 αντικαθίστανται και προστίθεται παράγραφος 5,
ως εξής:
«2. Η ΕΒΕ εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής επί της οδού
Λεωφόρου Συγγρού 364, στις κτηριακές εγκαταστά-
σεις του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(ΚΠΙΣΝ), οι οποίες ανεγέρθηκαν με δωρεά του Κοινωφε-
λούς Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος. Στην ιστορική έδρα
της ΕΒΕ, στην Αθήνα, στο Μέγαρο που με δαπάνη των
αδελφών Παναγή, Ανδρέα και Μαρή Βαλλιάνων κατα-
σκευάστηκε στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται
από τις οδούς Ρήγα Φεραίου, Ιπποκράτους, Ελευθερίου
Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας λειτουργεί
μέρος των υπηρεσιών της.
3. Υπηρεσίες της ΕΒΕ μπορεί να λειτουργήσουν και σε
άλλα κτήρια, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα, έχουν
μισθωθεί ή παραχωρηθεί κατά χρήση στην ΕΒΕ.
4. Σκοπός της ΕΒΕ είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση,
η οργάνωση, η περιγραφή και η διαφύλαξη στο διηνεκές
Τεκμηρίων του ελληνικού πολιτισμού και της πρόσληψής
του διαχρονικά, καθώς και σημαντικών αντιπροσωπευτι-
κών Τεκμηρίων της πνευματικής παραγωγής του ανθρώ-
που και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά,
με γνώμονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφό-
ρησης και της έρευνας. Για την εκπλήρωση του σκοπού
της η ΕΒΕ ιδίως:
(α) Αναπτύσσει, διατηρεί και διαφυλάσσει Ειδικές
Συλλογές οι οποίες περιλαμβάνουν Τεκμήρια: (αα) που
δημιουργούνται ή δημοσιεύονται στην Ελλάδα, καθώς
και Τεκμήρια που δημιουργούνται ή δημοσιεύονται στο
εξωτερικό αλλά συνδέονται ή έχουν συνάφεια με τους
ανθρώπους, τη χώρα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό
της Ελλάδας, (ββ) που είναι αντιπροσωπευτικά της πνευ-
ματικής παραγωγής. Για το σκοπό αυτόν, παρακολουθεί
συστηματικά την εγχώρια και διεθνή παραγωγή Τεκμη-
ρίων και μεριμνά για την πρόσκτησή τους.
(β) Λειτουργεί ως το επίσημο Εθνικό Αποθετήριο και
Αρχείο ψηφιακών δημοσιευμάτων, δεδομένων και μετα-
δεδομένων που παράγονται στη χώρα ή αφορούν τον
ελληνικό πολιτισμό. Στην ανωτέρω λειτουργία περιλαμ-
βάνεται η παρακολούθηση και η αρχειοθέτηση του πα-
γκόσμιου ιστού (web archiving) ή άλλου τεχνολογικού
περιβάλλοντος. Προς τούτο αναλαμβάνει, κατανέμει και
συντονίζει σε εθνικό επίπεδο τις σχετικές δράσεις.
(γ) Λειτουργεί ως το Εθνικό Βιβλιογραφικό και Κα-
ταλογογραφικό Κέντρο της χώρας και ειδικότερα:
(αα) αναπτύσσει και συμμετέχει στη διαμόρφωση εθνι-
κών βιβλιογραφικών προτύπων και κατευθυντήριων
οδηγιών για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία και τις
υπηρεσίες των βιβλιοθηκών της χώρας, (ββ) συντάσ-
σει και δημοσιεύει την τρέχουσα και την παλαιότερη
Εθνική Βιβλιογραφία, (γγ) συντάσσει και διαθέτει στις
άλλες βιβλιοθήκες πρότυπες εγγραφές βιβλιογραφικής
περιγραφής για τα ελληνικά δημοσιεύματα, (δδ) παρέχει
διαρκή πληροφόρηση και υποστήριξη στις ελληνικές
βιβλιοθήκες σε θέματα που αφορούν τη βιβλιογραφική
περιγραφή, την τεκμηρίωση, τη διατήρηση, την ψηφιο-
ποίηση και τη μικροφωτογράφηση των συλλογών τους,
(εε) παρέχει έγκυρη πληροφόρηση και υλικό για την ελ-
ληνική εκδοτική παραγωγή που αφορά τον ελληνικό πο-
λιτισμό και τη χώρα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της
με άλλες εθνικές βιβλιοθήκες και διεθνείς οργανισμούς,
καθώς και στο πλαίσιο της συμμετοχής της σε προγράμ-
ματα διαδανεισμού. Proslipsis.gr
(δ) Μεριμνά για την προαγωγή της παιδείας της έρευ-
νας και της πολιτιστικής δημιουργίας στη χώρα, μέσα
από την πολύμορφη, πολύπλευρη και χωρίς διακρίσεις
πρόσβασης στη Συλλογή της.
(ε) Διοργανώνει εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δρα-
στηριότητες.
(στ) Παρέχει υπηρεσίες δανεισμού, αναπτύσσοντας
Ειδική προς τούτο Συλλογή.
(ζ) Διευκολύνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, την πρό-
σβαση των χρηστών στο διεθνή χώρο της πληροφορίας.
(η) Λειτουργεί ως εθνικό κέντρο διεθνούς πρότυ-
πης αριθμοδότησης δημοσιευμάτων (Διεθνής Πρό-
τυπος Αριθμός Βιβλίων (International Standard Book
Number - ISBN), Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Σειρών
(International Standard Serial Number - ISSN), Διεθνής
Πρότυπος Αριθμός Μουσικής (International Standard
Music Number - ISNM)), άλλων έργων της διανόησης
διεθνών ή κοινοτικών οργανισμών (Διεθνής Πρότυπος
Προσδιοριστής Βιβλιοθηκών και συναφών Οργανι-
σμών (International Standard Identifier for Libraries and
Related Organizations - ISIL)), καθώς και δημιουργών (Δι-
εθνές Πρότυπο Αναγνωριστικό Ονόματος (International
Standard Name Identifier – ISNI)) πνευματικής και πολι-
τιστικής δημιουργίας.
(θ) Οργανώνει υπό την ευθύνη της και συντονίζει το
Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών, στο οποίο μπορούν να συμ-
μετέχουν βιβλιοθήκες της χώρας, βάσει συγκεκριμένων
επιμέρους ρυθμίσεων, κριτηρίων και κανόνων που δια-
μορφώνονται προς τούτο.
(ι) Αναπτύσσει και λειτουργεί την Εθνική Ψηφιακή Βι-
βλιοθήκη η οποία συσσωρεύει, επεξεργάζεται, εμπλου-
τίζει, διασυνδέει και παρέχει ενοποιημένη πρόσβαση
σε μεταδεδομένα ή και δεδομένα ψηφιακών τεκμηρίων
της εθνικής πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας.
(ια) Έχει την ευθύνη σε εθνικό επίπεδο του συντονι-
σμού των δραστηριοτήτων για την ηλεκτρονική πρόσβα-
ση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στο περιεχόμενο
των τεκμηρίων, τα οποία δημιουργούνται ή δημοσιεύ-
ονται στην Ελλάδα. Ιδίως η ΕΒΕ: αα) λειτουργεί ενοποι-
ημένο εθνικό κατάλογο των προσβάσιμων τεκμηρίων
από ΑμεΑ που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες της χώρας,
ββ)ορίζει πρότυπα και συντάσσει κατευθυντήριες οδηγί-
ες, συνεργαζόμενη με επιστημονικούς, ερευνητικούς και
άλλους σχετικούς φορείς για την παραγωγή και διάθεση
από τις βιβλιοθήκες της χώρας προσβάσιμων τεκμηρίων
για ΑμεΑ.
(ιβ) Συμμετέχει και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς
οργανισμούς, οι οποίοι διαμορφώνουν διεθνείς κανόνες
και πολιτικές ή δραστηριοποιούνται στους τομείς της
πληροφορίας και των βιβλιοθηκών.
(ιγ) Συνεργάζεται σε θέματα βιβλιοθηκών με άλλους
οργανισμούς και ιδιώτες στο εσωτερικό και εξωτερικό
και συμμετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμ-
ματα.
(ιδ) Προάγει και υποστηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τη
συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών της χώρας.
(ιε) Προβαίνει σε κάθε άλλη συναφή με το σκοπό της
δραστηριότητα.
5. Για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται ως:
(α) Τεκμήριο: φυσική οντότητα οποιασδήποτε υπόστα-
σης στην οποία έχουν καταχωρισθεί πληροφορίες κάθε
τύπου, μορφής και τεχνολογίας και οι οποίες μπορεί να
εκληφθούν ως ενιαία μονάδα.
(β) Συλλογή: το σύνολο των Τεκμηρίων που εισέρχο-
νται στη Βιβλιοθήκη και καταγράφονται στους καταλό-
γους της.
(γ) Ειδική Συλλογή: ομάδα Τεκμηρίων της Συλλογής τα
οποία μπορεί να εκληφθούν ως ενότητα.
(δ) Διαδανεισμός: διαδικασία, σύμφωνα με την οποία
μία βιβλιοθήκη ζητεί την προμήθεια ή προμηθεύει η ίδια
σε άλλη βιβλιοθήκη Τεκμήρια.
(ε) Δίκτυο βιβλιοθηκών: ομάδα βιβλιοθηκών οι οποίες
συνεργάζονται κατόπιν γραπτής συμφωνίας και προκα-
θορισμένων διαδικασιών, επιδιώκοντας να παρέχουν
βέλτιστες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σκοπό τους,
όπως η κοινή πρόσκτηση, η οργάνωση και η πρόσβαση
σε Τεκμήρια και πληροφορίες.».
3. Το άρθρο 2 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 2
Όργανα διοίκησης
1. Όργανα Διοίκησης της ΕΒΕ είναι το Εφορευτικό
Συμβούλιο (ΕΣ) και ο Γενικός Διευθυντής (ΓΔ). Τα όργανα
διοίκησης της ΕΒΕ ορίζονται σύμφωνα με τις επόμενες
παραγράφους, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του
ν. 4369/2016 (Α΄ 33).
2. α) Το ΕΣ είναι επταμελές και αποτελείται από:
αα) Έναν (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή
καθηγητή ειδικότητας Βιβλιοθηκονομίας ή Επιστήμης
Πληροφορίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθη-
κονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
(Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π.) ή του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συ-
στημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος Αθηνών (Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ.) ή του Τμήμα-
τος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλο-
νίκης (Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ.) ή άλλου αντίστοιχου τμήματος,
ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από
το οικείο τμήμα ως εξής: Κατά την πρώτη συγκρότηση
του ΕΣ το τακτικό μέλος των υπό στοιχείο αα΄ μελών
υποδεικνύεται από το Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π. και ο αναπληρωτής
του από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ., στη δεύτερη συγκρότηση
των υπό στοιχείο αα΄ μελών το τακτικό μέλος υποδει-
κνύεται από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ. και ο αναπληρωτής του
από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ., στην επόμενη συγκρότηση το
τακτικό μέλος υποδεικνύεται από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ.
και ο αναπληρωτής του από το Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π. και ούτω κα-
θεξής, ώστε να εκπροσωπούνται εκ περιτροπής όλα τα
αντίστοιχα τμήματα στο ΕΣ. ββ) Έναν (1) Σύμβουλο ή
Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που
υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο
αυτού. γγ) Τρία (3) μέλη/προσωπικότητες εγνωσμένου
κύρους με επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και εν γένει
σημαντικό έργο στους τομείς του πολιτισμού και των
επιστημών, οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές
τους από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων. δδ) Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η εποπτεία της
ΕΒΕ, που αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή
του. εε) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος
εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από το σύνολο των
εργαζομένων στην ΕΒΕ, που συνέρχονται για το σκοπό
αυτόν ύστερα από σχετικό αίτημα του Τμήματος Βιβλι-
οθηκών της εποπτεύουσας Διεύθυνσης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
β) Η συγκρότηση του ΕΣ γίνεται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την
ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος
αυτού. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν
απουσιάζει ή κωλύεται. Ο ΓΔ της ΕΒΕ συμμετέχει ως ειση-
γητής στις συνεδριάσεις του ΕΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου.
γ) Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των
υπό στοιχεία αα΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ μελών είναι
τετραετής, ενώ η θητεία των υπό στοιχεία ββ΄, δδ΄ και
εε΄ της περίπτωσης α΄ μελών είναι τριετής. Η θητεία του
Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του ΕΣ
μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία (1) φορά.
δ) Αν ένα τακτικό μέλος ή ο αναπληρωτής του ελλεί-
πουν ή παραιτηθούν αντικαθίστανται για το υπόλοιπο
της θητείας τους. Ένα μέλος θεωρείται ότι παραιτήθηκε
αν δεν παρίσταται σε τέσσερις διαδοχικές συνεδριάσεις.
ε) Η ιδιότητα του μέλους του ΕΣ της ΕΒΕ είναι ασυμ-
βίβαστη: αα) με την ιδιότητα του αντισυμβαλλομένου
της ΕΒΕ με σύμβαση έργου ή προμηθειών ή παροχής
υπηρεσιών, ββ) με την ιδιότητα του εν ενεργεία μέλους
του Υπουργικού Συμβουλίου, Υφυπουργού Γενικού ή
Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή Βουλευτή και γγ) με
την ιδιότητα του μέλους επιτροπής ή ομάδας εργασίας
που έχει συσταθεί από φορείς του στενού και ευρύτερου
δημοσίου τομέα.
στ) Το ΕΣ συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου
του, εντός δέκα (10) ημερών από τον ορισμό των μελών
του. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ΕΣ σε τακτική συνεδρίαση
τουλάχιστον μία φορά ανά δύο (2) μήνες και σε έκτακτη
συνεδρίαση, όποτε τούτο ζητηθεί από τουλάχιστον τέσ-
σερα (4) μέλη του ή από τον ΓΔ. Ο Πρόεδρος καταρτίζει
την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του.
ζ) Η αμοιβή των μελών του ΕΣ καθορίζεται σύμφωνα
με την παρ.3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
3. Το ΕΣ μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής
της ΕΒΕ, διαμορφώνει τη στρατηγική της και εποπτεύει
τη λειτουργία της. Το ΕΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) εγκρίνει και αναθεωρεί το Στρατηγικό Σχέδιο λει-
τουργίας της ΕΒΕ, καθώς και αξιολογεί την έκθεση υλο-
ποίησής του,
β) εγκρίνει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΒΕ,
που καταρτίζει ο ΓΔ,
γ) εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό
και ισολογισμό της ΕΒΕ,
δ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που υπο-
βάλλει ο ΓΔ,
ε) εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της
ΕΒΕ,
στ) εξασφαλίζει τον έλεγχο της περιουσίας και της οι-
κονομικής διαχείρισης της ΕΒΕ, σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία,
ζ) αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομίες, κληροδοσί-
ες ή δωρεές και κάθε είδους χορηγίες, επιχορηγήσεις ή
εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής
ή αλλοδαπής,
η) εγκρίνει συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
που προωθούν την αποστολή της ΕΒΕ,
θ) προγραμματίζει και εισηγείται στο Υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την πρόσληψη προ-
σωπικού,
ι) τοποθετεί, ύστερα από εισήγηση του ΓΔ, τους προϊ-
σταμένους των Υπηρεσιών,
ια) υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό σχέδιο
Προκήρυξης για την επιλογή του ΓΔ,
ιβ) γνωμοδοτεί για την ανανέωση της θητείας του ΓΔ,
ιγ) το Ε.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει μερικές από τις αρ-
μοδιότητές του στον Πρόεδρο ή στον ΓΔ,
ιδ) έχει κάθε αρμοδιότητα που δεν ανατίθεται ειδικώς
σε άλλο όργανο της ΕΒΕ.
4. α) Η θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΒΕ είναι πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γενικός Διευ-
θυντής της ΕΒΕ είναι δημόσιος λειτουργός και διορίζε-
ται για τετραετή θητεία, ανανεώσιμη μόνο μία (1) φορά.
Η θητεία του απερχόμενου ΓΔ παρατείνεται μέχρι την
ανάληψη των καθηκόντων του νέου ΓΔ.
β) Ο ΓΔ της ΕΒΕ επιλέγεται ως εξής: αα) Με δημόσια
προκήρυξη, που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για
την πλήρωση της θέσης του ΓΔ να υποβάλουν σχετική
αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην προκή-
ρυξη αναφέρονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
που πρέπει να διαθέτει ο ΓΔ, καθώς επίσης και η μέθοδος
αξιολόγησης των υποψηφίων. Στην προκήρυξη προσ-
διορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ΓΔ,
καθώς και η αμοιβή του. ββ) Για την επιλογή συγκροτείται
πενταμελής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, από τα ακό-
λουθα μέλη: i) Έναν (1) Σύμβουλο του Ανώτατου Συμβου-
λίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρο, που
υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του. ii) Έναν Σύμβουλο
ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που
υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του. iii) Τρία (3) μέλη
του ΕΣ τα οποία υποδεικνύονται από αυτό. Τα μέλη της
επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται πριν
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επι-
τροπής. γγ) Η ανωτέρω Επιτροπή συντάσσει αξιολογικό
πίνακα κατάταξης του συνόλου των υποψηφίων με βάση
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την
προσωπικότητα και τη γενικότερη συγκρότησή τους
που εκτιμάται με προφορική συνέντευξη και υποβάλ-
λει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων. δδ) Ως Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ
επιλέγεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, ένας από τους τρεις (3) πρώτους
υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πί-
νακα της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.
γ) Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του
Γενικού Διευθυντή της ΕΒΕ απαιτείται να διαθέτουν
τα ακόλουθα προσόντα: αα) πτυχίο τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ως ισότι-
μος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής,
ββ) διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου της ημεδα-
πής ή αναγνωρισμένοι της αλλοδαπής, γγ) άριστη γνώση
της αγγλικής γλώσσας, καθώς και καλή γνώση μίας (1)
τουλάχιστον ακόμη ξένης γλώσσας, δδ) δεκαετή τουλά-
χιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοικητική θέση στο
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
Συνεκτιμώνται η κατοχή τίτλου σπουδών στη βιβλι-
οθηκονομία ή στην επιστήμη της πληροφορίας ή στη
διοίκηση επιχειρήσεων ή οργανισμών, η γνώση και άλ-
λων ξένων γλωσσών, καθώς και η συγγραφική δραστη-
ριότητα με αντικείμενο τις ανθρωπιστικές επιστήμες ή
την επιστήμη της πληροφορίας που πιστοποιείται μεταξύ
άλλων από δημοσιεύσεις βιβλίων ή άρθρων σε έγκριτα
διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων.
δ) Οι αποδοχές του ΓΔ καθορίζονται σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
ε) Αν ο ΓΔ πριν από το διορισμό του υπηρετούσε ως
εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή ως υπάλ-
ληλος του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην
παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), μετά
τη λήξη και τη μη ανανέωση της θητείας του, με κοινή
απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσι-
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιστρέφει,
ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στο φορέα
προέλευσης και καταλαμβάνει κενή οργανική θέση
όμοια με τη θέση που κατείχε στον ίδιο φορέα ή, αν δεν
υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση
με την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του
ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται με την ίδια
απόφαση. Η απόφαση αυτή ανατρέχει στο χρόνο λήξης
της θητείας του. Proslipsis.gr
5. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) διευθύνει την ΕΒΕ και έχει την ευθύνη για την εύρυθ-
μη επιστημονική και διοικητική λειτουργία της,
β) παρακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις και
εξελίξεις στο χώρο της βιβλιοθηκονομίας και επιστή-
μης πληροφορίας, ενημερώνει το ΕΣ και μεριμνά για την
ανταπόκριση της ΕΒΕ σε αυτές,
γ) εισηγείται το Στρατηγικό Σχέδιο στο ΕΣ, μεριμνά για
την εφαρμογή του, υποβάλει στο ΕΣ προς αξιολόγηση
την έκθεση υλοποίησής του και γενικότερα έχει την ευ-
θύνη της στρατηγικής ανάπτυξης της ΕΒΕ,
δ) καταρτίζει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΒΕ,
στο πλαίσιο του πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου, το
υποβάλει προς έγκριση στο ΕΣ και μεριμνά για την πραγ-
ματοποίηση των στόχων του,
ε) εισηγείται στο ΕΣ: αα) τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας, ββ) τον προϋπολογισμό, απολογισμό και
ισολογισμό, γγ) τον προγραμματισμό πρόσληψης κάθε
είδους προσωπικού, δδ) κάθε θέμα που ανήκει στην αρ-
μοδιότητα του Ε.Σ.,
στ) προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού
της ΕΒΕ, μεριμνά για την αξιοποίηση των ουσιαστικών
και τυπικών προσόντων του προσωπικού και το τοπο-
θετεί στις επιμέρους υπηρεσίες,
ζ) συγκροτεί επιτροπές και επιστημονικές ομάδες ερ-
γασίας, με συγκεκριμένα καθήκοντα, το έργο των οποίων
κατευθύνει και συντονίζει,
η) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΒΕ,
θ) υποβάλλει προς έγκριση ετησίως έκθεση πεπραγ-
μένων στο ΕΣ με απολογισμό και ισολογισμό της αντί-
στοιχης περιόδου,
ι) εκπροσωπεί την ΕΒΕ δικαστικώς και εξωδίκως,
ια) προβαίνει στην αγορά και πώληση ακινήτων, για
την κάλυψη αναγκών της ΕΒΕ, ύστερα από σχετική έγκρι-
ση του ΕΣ και του εποπτεύοντος Υπουργού,
ιβ) είναι διατάκτης δαπανών.
6. Όταν ο ΓΔ απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).
7. Το ΕΣ ύστερα από αίτημα τουλάχιστον πέντε (5) μελών
του μπορεί, με απόφασή του που λαμβάνεται με απόλυ-
τη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και η οποία
συνοδεύεται από ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση,
να εισηγηθεί στον Υπουργό την παύση του ΓΔ από τα κα-
θήκοντά του, εφόσον η επί μακρόν συνεχιζόμενη πλημ-
μελής ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του παρακωλύει
την εύρυθμη λειτουργία της ΕΒΕ. Για την παύση του ΓΔ
εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, ύστερα από προηγούμενη ακρόασή του.».
4. Το άρθρο 3 του ν. 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Στρατηγικό σχέδιο - Επιχειρησιακό σχέδιο
1. Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει τους γενικούς
στόχους της ΕΒΕ για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
τα αναγκαία μέσα για την επίτευξή τους, το συνολικό
κόστος των δραστηριοτήτων της και τον τρόπο χρημα-
τοδότησής τους.
2. Με φροντίδα του ΓΔ, το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΒΕ,
όπως εγκρίνεται ή αναθεωρείται εκάστοτε από το ΕΣ,
κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.
3. Με την ολοκλήρωση της πενταετίας ο ΓΔ υποβάλλει
στο ΕΣ συνολική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του
Στρατηγικού Σχεδίου προς αξιολόγηση. Η έκθεση και η
αξιολόγησή της κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Ο ΓΔ, ύστερα από τις εισηγήσεις των προϊσταμέ-
νων των υποκείμενων οργανικών μονάδων, καταρτίζει
το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΒΕ το οποίο υποβάλει
προς έγκριση στο ΕΣ. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι
ετήσιο και περιλαμβάνει: α) τους επιδιωκόμενους στό-
χους κάθε δραστηριότητας της ΕΒΕ και το αντίστοιχο
εκτιμώμενο κόστος, β) τις ειδικότερες ενέργειες που θα
πρέπει να γίνουν για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων,
γ) τα αναγκαία κεφάλαια και τον τρόπο κάλυψής τους,
δ) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγ-
χου της πραγματοποίησης των ανωτέρω στόχων.».
5. Μετά το άρθρο 3 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) προστί-
θενται άρθρα 3Α, 3Β και 3Γ ως εξής:
«Άρθρο 3Α
Συλλογή και πρόσκτηση Τεκμηρίων
1. Η Συλλογή της ΕΒΕ και κάθε άλλη Ειδική Συλλογή
της, χωροταξικά διακριτή ή μη, δημιουργείται και ανα-
πτύσσεται με αγορές, ανταλλαγές, δάνεια, δωρεές, κλη-
ρονομίες, κληροδοσίες και την υποχρεωτική κατά νόμο
κατάθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 2.
2. Ως προς την υποχρεωτική κατά νόμο κατάθεση,
ο εκδότης ή ο συγγραφέας όταν δεν υπάρχει εκδότης,
υποχρεούται να καταθέτει στην ΕΒΕ τέσσερα (4) αντί-
τυπα Τεκμηρίων κάθε είδους και μορφής υλικού μέσου,
όπως εντύπου, οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού, από
τα οποία το ένα (1) προορίζεται για την Βιβλιοθήκη της
Βουλής των Ελλήνων. Επιπλέον, ο εκδότης ή ο συγγραφέ-
ας, όταν δεν υπάρχει εκδότης, καταθέτει στην ΕΒΕ πέραν
των εντύπων αντιτύπων και ένα επιπλέον αναγνώσιμο,
μη αλλοιώσιμο ηλεκτρονικό αντίτυπο, από το οποίο έχει
παραχθεί, απαλλαγμένο τεχνολογικών περιορισμών. Για
Τεκμήρια του διαδικτύου ελεγχόμενης πρόσβασης, ο
εκδότης ή ο παραγωγός ή ο διαθέτης υποχρεούνται να
επιτρέπουν και να διευκολύνουν την ένταξή τους στο
Εθνικό Αποθετήριο και Αρχείο ψηφιακών δημοσιευμά-
των της ΕΒΕ. Τα αντίτυπα που έχουν συγκεντρωθεί στην
ΕΒΕ από την κατάθεση σύμφωνα με την παράγραφο 8
του άρθρου 12 ανήκουν στην ΕΒΕ και διατίθενται με ει-
σήγηση του ΓΔ και απόφαση του ΕΣ για ανταλλαγές με βι-
βλιοθήκες εντός ή εκτός Ελλάδας, ανάπτυξη δανειστικής
συλλογής της ΕΒΕ ή αξιοποιούνται προς εξυπηρέτηση
των σκοπών της. Σε περίπτωση διαδοχικών εκδόσεων
του ίδιου εντύπου ή άλλης μορφής δημοσιεύματος, η
υποχρέωση προς κατάθεση αναφέρεται σε κάθε έκδο-
ση, εφόσον αυτή είναι εμπλουτισμένη ή αναθεωρημένη.
Αν υπάρχει κοινή και ειδική έκδοση, η υποχρέωση προς
κατάθεση αφορά δύο αντίτυπα της κοινής και σε ένα
της ειδικής έκδοσης.
3. α) Στην ΕΒΕ περιέρχονται κατά κυριότητα με το
ευεργέτημα της απογραφής βιβλία ή βιβλιοθήκες και
κάθε συναφές υλικό: αα) που περιέρχονται στο Ελληνι-
κό Δημόσιο ύστερα από δικαστική ή άλλη απόφαση ή
οποιαδήποτε δικαιοπραξία, ββ) που το Ελληνικό Δημό-
σιο παραδίδει στην ΕΒΕ για οποιονδήποτε λόγο, γγ) που
ανήκουν σε νομικά πρόσωπα του στενού και ευρύτερου
δημόσιου τομέα, τα οποία καταργούνται και δεν προβλέ-
πεται η τύχη της περιουσίας τους.
β) Η ΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποποιηθεί ή να
παραλάβει μέρος των ανωτέρω κατά την κρίση της.».
«Άρθρο 3Β
Διάρθρωση υπηρεσιών
1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρό-
ταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ύστερα από γνώμη του ΕΣ της ΕΒΕ, καταρτίζεται ο «Ορ-
γανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας Εθνικής Βιβλιοθή-
κης της Ελλάδας» (Οργανισμός).
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 54 του
ν. 4178/2013 (Α΄ 174), όπως ισχύει.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
ΕΣ της, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
της ΕΒΕ.».
«Άρθρο 3Γ
Πόροι – Οικονομική Διαχείριση
Οι πόροι της ΕΒΕ προέρχονται από:
α) την επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
β) την επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων,
γ) χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις από
άλλες κρατικές υπηρεσίες και δημόσια νομικά πρόσωπα,
δ) έσοδα από συμμετοχή σε ερευνητικά ή άλλα προ-
γράμματα εθνικών και διεθνών οργανισμών,
ε) κληρονομίες με το ευεργέτημα της απογραφής, δω-
ρεές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες, ενισχύσεις
και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και
των φορέων που συνιστώνται για την ενίσχυση της ΕΒΕ
από υποστηρικτές της στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
στ) έσοδα από πωλήσεις εντύπων ή ηλεκτρονικών
εκδόσεων, φωτοαντιγράφων, βιβλιογραφικού ή άλλου
υλικού παραγωγής της ΕΒΕ ή υλικού παραγωγής τρίτων
για την προβολή της ΕΒΕ,
ζ) έσοδα από τη λειτουργία πωλητηρίων, για τη δι-
άθεση αναμνηστικών και πολυτελών αντιγράφων από
τη συλλογή χειρογράφων, παλαιών βιβλίων, πινάκων,
χαρακτικών κ.λπ. της ΕΒΕ, καθώς και χαρτικών, γραφικής
ύλης, ηλεκτρονικών μικροεξαρτημάτων κ.λπ.,
η) έσοδα από εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, διαλέξεις,
συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, θεατρικές, μουσικές ή
άλλες παραστάσεις λόγου και τέχνης, καθώς και από πα-
ροχή ειδικών υπηρεσιών προς το κοινό και προς τρίτους
και από τη χρήση χώρων της ΕΒΕ από τρίτους,
θ) έσοδα από εισιτήρια εισόδου σε επιλεγμένους χώ-
ρους της ΕΒΕ,
ι) έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της
ΕΒΕ, συμπεριλαμβανομένων οριοθετημένων χώρων των
εγκαταστάσεών της για τη λειτουργία εστιατορίου, κυλι-
κείου, βιβλιοπωλείου κ.λπ., καθώς και εν γένει πρόσοδοι
από την περιουσία της,
ια) έσοδα από υπηρεσίες και λειτουργίες της ΕΒΕ, όπως
η διεθνής πρότυπη αριθμοδότηση, οι υπηρεσίες κατάθε-
σης και χρονοσήμανσης φυσικών ή ηλεκτρονικών έργων
της παραγράφου 10 του άρθρου 12,
ιβ) έσοδα από προσωρινό δανεισμό ή διαδανεισμό
Τεκμηρίων,
ιγ) έσοδα από πρόστιμα που επιβάλλονται σε περι-
πτώσεις απώλειας ή φθοράς ή παραβίασης των κανόνων
δανεισμού και χρήσης Τεκμηρίων, όπως ρητά ορίζεται
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΒΕ,
ιδ) έσοδα από κινητές αξίες και από οποιαδήποτε άλλη
πηγή και αιτία.».
6. Το Βιβλιολογικό Εργαστήριο «Φίλιππος Ηλιού»
περιέρχεται, λόγω δωρεάς, από το Μουσείο Μπενάκη
στην ΕΒΕ, στην οποία λειτουργεί εφεξής ως εργαστήριο
έρευνας για την κοινωνική ιστορία του βιβλίου και επι-
κεντρώνεται στην καταγραφή, επεξεργασία και μελέτη
της ελληνικής βιβλιογραφίας του 19ου και 20ου αιώνα,
καθώς και στη δημιουργία σχετικής ψηφιακής βιβλιο-
γραφικής βάσης.
Η δωρεά συντελείται, με την επιφύλαξη τήρησης του
τύπου του επόμενου εδαφίου από τη δημοσίευση του
παρόντος, από την οποία παραχωρούνται από το Μου-
σείο Μπενάκη στην ΕΒΕ αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση
οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συμβολαίου και χωρίς
αντάλλαγμα, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή
απαλλασσόμενου παντός φόρου, τέλους εισφοράς δικαι-
ώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου τα:
α) πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του Βιβλιολογι-
κού Εργαστηρίου, υλικά και άυλα, η κυριότητα και κάθε
άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινη-
τής περιουσίας του και β) τα πάσης φύσεως πνευματικά
δικαιώματα του Βιβλιολογικού Εργαστηρίου Φίλιππος
Ηλιού, εκτός από τα εκδοτικά δικαιώματα των ήδη εκ-
δοθέντων βιβλίων και συλλογών, τα οποία παραμένουν
στο Μουσείο. Proslipsis.gr
Για τη δωρεά συντάσσεται κοινό πρακτικό που υπο-
γράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους της ΕΒΕ και
του Μουσείου Μπενάκη, στο οποίο περιλαμβάνεται λε-
πτομερής έκθεση απογραφής του συνόλου των αντικει-
μένων που συγκροτούν το κατά το προηγούμενο εδάφιο
αντικείμενο της δωρεάς.
Το σύνολο του παραχθέντος υλικού του Βιβλιογραφι-
κού Εργαστηρίου, όπως έργα, βιβλία, συλλογές, καθώς
και ηλεκτρονικό και ψηφιακό υλικό, μεταφέρονται στην
ΕΒΕ και εγκαθίστανται σε κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος μεταφέρονται
στην ΕΒΕ οι υφιστάμενες τρεις (3) θέσεις ειδικού επι-
στημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου του Βιβλιολογικού Εργαστη-
ρίου Φίλιππος Ηλιού, καθώς και το προσωπικό που τις
στελεχώνει. Για τη μεταφορά εκδίδεται σχετική διαπι-
στωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.

Άρθρο 5
Ρύθμιση θεμάτων δημόσιων βιβλιοθηκών
1. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3149/2003 αντικαθί-
σταται ως εξής:
«4. Συλλογές ή Ειδικές Συλλογές βιβλιοθηκών Ιερών
Μητροπόλεων και Μονών, Δήμων, Κοινοτήτων ή άλ-
λων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
ή και ιδιωτών είναι δυνατό να δωρίζονται σε Δημόσια
Βιβλιοθήκη, με πρόταση των αρμόδιων φορέων ή των
κατόχων τους και απόφαση αποδοχής του οικείου ΕΣ.
Οι Συλλογές ή οι Ειδικές Συλλογές αυτές ενσωματώνο-
νται στη Συλλογή των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στις οποί-
ες δωρίζονται και τα Τεκμήρια που τις αποτελούν ση-
ματοδοτούνται με ειδική σφραγίδα, η οποία αναγράφει
το όνομα της βιβλιοθήκης από την οποία προέρχονται.
Η δωρεά συντελείται χωρίς άλλες διατυπώσεις και χωρίς
επιβαρύνσεις κάθε μορφής.».
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 6 του
ν. 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) πρόκειται για σπάνια, πολύτιμα ή δυσεύρετα Τεκ-
μήρια που εξυπηρετούν το σκοπό της Βιβλιοθήκης ή
συμπληρώνουν τη Συλλογή της και διατίθενται με δι-
αδικασία πλειστηριασμού που διεξάγεται δημοσίως.».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3149/2003 αντικαθί-
σταται ως εξής:
«3. Προϊστάμενοι στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες ορίζο-
νται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΤΕ
Βιβλιοθηκονόμων.».
4. Το άρθρο 10 του ν. 3149/2003 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 10
Δίκτυο Δημόσιων Βιβλιοθηκών
Οι δημόσιες βιβλιοθήκες οφείλουν να εναρμονίζονται
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που διαμορφώνει η ΕΒΕ
ως Εθνικό Βιβλιογραφικό και Καταλογογραφικό Κέντρο
της Χώρας, καθώς και να συμμετέχουν σε κάθε δραστη-
ριότητα του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών που συμβάλει
στην επίτευξη του σκοπού τους και του οποίου την ορ-
γάνωση, ευθύνη και συντονισμό έχει η ΕΒΕ.».
5. Όπου στα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του
ν. 3149/2003 αναφέρεται ο όρος «Υλικό» αντικαθίσταται
από τον όρο «Τεκμήριο».
6. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3
του άρθρου 5 του ν. 3149/2003 προστίθεται η λέξη «Ει-
δικών» πριν από τη λέξη «Συλλογών».
7. Οι περιπτώσεις α΄ έως δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 12
του ν. 3149/2003 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου
3Α, οι εκδότες ή οι συγγραφείς, όταν δεν υπάρχει εκ-
δότης, υποχρεούνται να καταθέτουν δύο (2) αντίτυπα
κάθε είδους εντύπων που εκδίδουν στη Βιβλιοθήκη της
Βουλής.
β) Η υποχρέωση κατάθεσης αφορά επίσης τις οπτικοα-
κουστικές και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε φυσική μορ-
φή και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε μορφή προσβάσιμη
μέσω του διαδικτύου, σε ένα αντίτυπο. Με απόφαση του
Προέδρου της Βουλής καθορίζονται τα σχετικά με την
κατάθεση και τη χρήση των οπτικοακουστικών και των
ηλεκτρονικών εκδόσεων στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.
γ) Σε περίπτωση διαδοχικών εκδόσεων ή ανατυπώ-
σεων του ίδιου εντύπου, η υποχρέωση προς κατάθεση
αναφέρεται σε κάθε έκδοση ή ανατύπωση, εφόσον αυτή
είναι εμπλουτισμένη ή αναθεωρημένη. Αν υπάρχει κοινή
και πολυτελής έκδοση, η υποχρέωση για κατάθεση στη
Βιβλιοθήκη της Βουλής αφορά ένα αντίτυπο της κοινής
και ένα της πολυτελούς έκδοσης.
δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3Α εφαρμόζεται ανα-
λόγως και για την κατάθεση σε Δημόσια Βιβλιοθήκη
παντός εν γένει υλικού που παράγεται στην έδρα κάθε
Δημόσιας Βιβλιοθήκης ή στην έδρα ή την περιοχή κάθε
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης.». Proslipsis.gr
8. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3687/2008 (Α΄159),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του
ν. 4415/2016 (Α΄ 159), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι
αποδοχές του ορίζονται στο ύψος του βασικού μισθού
του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, χωρίς το επίδομα θέσης ευθύνης
ή κατ’ επιλογήν του, μπορεί να διατηρεί τις αποδοχές
του εφόσον προέρχεται από το Δημόσιο ή φορέα που
χρηματοδοτείται από το Δημόσιο. Η περίπτωση ε΄ της
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3149/2003 (Α΄141) εφαρ-
μόζεται και για τον πρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου
Βιβλιοθηκών. Για την αποζημίωση των λοιπών μελών και
του γραμματέως του Συμβουλίου αυτού εφαρμόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).».

Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η θητεία του ΕΣ της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλά-
δας (ΕΒΕ) που έχει συγκροτηθεί κατά την έναρξη ισχύ-
ος του παρόντος νόμου παρατείνεται για ένα (1) έτος
ύστερα από την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης της

ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(ΚΠΙΣΝ), σύμφωνα με το άρθρο 22 του Δεύτερου Άρ-
θρου του ν. 3785/2009, οπότε αρχίζει η εφαρμογή του
άρθρου 2 του ν. 3149/2003 για τη συγκρότηση του ΕΣ.
2. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή της ΕΒΕ που υπη-
ρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου πα-
ρατείνεται για ένα (1) έτος ύστερα από την ολοκλήρωση
της μετεγκατάστασης της ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κατά τα ανωτέρω.
3. Ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λει-
τουργίας της ΕΒΕ εκδίδονται εντός αποκλειστικής προ-
θεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόμου.
4. Έως την έκδοση του Οργανισμού της ΕΒΕ και την επι-
λογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων των οργανικών
μονάδων που προβλέπονται σε αυτόν, οι υπηρετούντες
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προϊστάμενοι των
οργανικών μονάδων της ΕΒΕ εξακολουθούν να ασκούν
τα καθήκοντά τους.
5. Έως την έκδοση του Οργανισμού της ΕΒΕ η κατανο-
μή του προσωπικού στις υπηρεσίες γίνεται με απόφαση
του ΓΔ.
6. Έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού της
ΕΒΕ και για μεταβατικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, τα θέματα που προβλέπεται να ρυθμιστούν
με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζονται
με απόφαση του ΕΣ.
7. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος,
ο χρόνος ολοκλήρωσης της μετεγκατάστασης της ΕΒΕ
στο ΚΠΙΣΝ διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved