ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Νέο πλαίσιο στο εκπαιδευτικό σύστημα της Μαθητείας

Αθήνα 21.2.2017, 17:44

To πλαίσιο ποιότητας μαθητείας καθορίζουν με απόφασή τους τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Παιδείας και Εργασίας. Η απόφαση αφορά το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ, τις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ, τα ΙΕΚ και τις ΣΕΚ.

'Οπως αναφέρεται στην απόφαση, Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής.

Ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Η Μαθητεία υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται στον χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική δομή.

Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων
και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα.

Μεταξύ μαθητευόμενου και εργοδότη συνάπτεται σύμβαση μαθητεία και συνυπογράφεται από τον διευθυντή της οικείας εκπαιδευτικής δομής στην περίπτωση των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ή θεωρείται από τον διευθυντή της οικείας εκπαιδευτικής δομής στην περίπτωση των ΕΠΑΛ/ΙΕΚ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του προγράμματος μάθησης στον χώρο εργασίας, διάρκειας ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος μαθητείας.

Ως Πρόγραμμα Μάθησης στον χώρο εργασίας ορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων μάθησης που ακολουθούν οι μαθητευόμενοι και περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και ολοκληρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες/εργασίες και άλλα έργα (projects) που περιγράφονται σε σχετική συμφωνία μάθησης, η οποία αποτελεί παράρτημα της σύμβασης Μαθητείας.

Στο χώρο εργασίας τηρείται Ημερολόγιο Μάθησης, ειδικό έντυπο για την καταγραφή σε τακτική βάση των βασικών εργασιών ή ολοκληρωμένων έργων που εκτελεί ο μαθητευόμενος κατά τη διάρκεια του προγράμματος Μάθησης στο χώρο εργασίας. Το έvτυπo συμπληρώνεται εβδομαδιαίως από τον μαθητευόμενο σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή του χώρου εργασίας που τον επιβλέπει και από το οποίο ενημερώνεται ενυπογράφως ο εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής της εκπαιδευτικής δομής.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 26385
Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
1.1. της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016
(Α΄ 125), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις δι-
ατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της
Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών,
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση
των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου
» (ΕΕ L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της
Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και
πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες
επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
1.2. της υποπερ. 4.1, περ. 4, παρ. Γ΄, άρθρο 3 του ν. 4336/
2015 (Α΄94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχε-
δίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,
1.3. του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν-
θρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και
των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»,
1.4. του ν. 4314/2014 (A΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις»,
1.5. του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», Proslipsis.gr
1.6. του ν. 4186/2013(Α΄ 193), «Αναδιάρθρωση της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει,
1.7. του ν. 4093/2012 άρθρου πρώτου παρ. Θ, υπ/φο Θ3
έως Θ19 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012), «Έγκριση Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013-2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
1.8. του ν. 3879/2010(Α΄ 163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου
Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
1.9. του ν. 3966/2011(Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τε-
χνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και
λοιπές διατάξεις»,
1.10. του ν. 3475/2006(Α΄ 146) «Οργάνωση και λειτουρ-
γία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις»,
1.11. του ν. 2956/2001(Α΄ 258) «Αναδιάρθρωση του
Ο.Α.Ε.Δ και άλλες διατάξεις»,
1.12. του ν. 2434/1996(A΄188) «Μέτρα πολιτικής για την
απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κα-
τάρτιση και άλλες διατάξεις»,
1.13. του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 2335/1995 (Α΄ 185)
«Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικου-
ρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων
(Τ.Ε.Α.Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθω-
τών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α.Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση
άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης», όπως ισχύει,
1.14. του άρθρου 94 παρ. 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
1.15. του άρθρου 10, του ν. 1545/1985 (Α΄ 91) «Εθνικό Σύ-
στημα Προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις»,
1.16. του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 1346/1983 (Α΄ 46)
«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Εργατικής
Νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων»,
1.17. του άρθρου 6 του β.δ. 6/6/1952 (Α΄ 157) «Περί εκ-
παιδεύσεως μαθητών - τεχνιτών»,
1.18. του άρθρου 2 παρ. γ του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179)
«Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως ισχύει,
1.19. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
1.20. του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
1.21. του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Proslipsis.gr
1.22. του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενι-
κής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
1.23. του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»,
1.24. του π.δ. 116/14 (Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»,
1.25. του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
1.26. του π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»,
1.27. του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών»,
1.28. της υπΆ αριθ. 201408/Υ1/25-11-2016 (Β΄ 3818) από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Δημήτριο Μπαξεβανάκη»,
1.29. της υπΆ αριθ. Υ56/22-10-2015 (Β΄ 2281) απόφασης
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην ανα-
πληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου»,
1.30. της υπΆ αριθ. Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 (Β΄ 3529)
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων περί «Οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων
«Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοίτων
ΕΠΑ.Λ.», Proslipsis.gr
1.31. της υπΆ αριθ. οικ. 24018/411/26-5-2016 (Β΄ 1562)
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ-
τιλίας και Τουρισμού, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότηση της πρακτικής
άσκησης των μαθητών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ του
ν. 3475/2006 (Α΄ 146), που θα απασχοληθούν στο Δημό-
σιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.λπ. για το
έτος 2016»,
1.32. της υπΆ αριθ. Φ20/82041/Δ4/20-5-2016 (Β΄ 1489)
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/ 2016 (Α΄ 83)
και της αντιστοιχίας μεταξύ τους»,
1.33. της υπ΄ αριθ. 139931/Κ1/10-9-2015 (ΒΆ 1953) απόφα-
σης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικο-
νομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Υγείας «Πρακτική ¶σκηση ή Μαθητεία
καταρτιζομένων ΙΕΚ»,
1.34. της υπΆ αριθ. 29502/85/8-9-2014 (ΒΆ 2390) απόφασης
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 5072/
6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄/ 449/25.02.2013),
περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων
ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμο-
διότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
υπ΄ αριθ. 28153/126/28-08-2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄/
2163/30.08.2013)»,
1.35. της υπΆ αριθ. 5954/2-7-2014 (ΒΆ 1807) απόφασης του
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός
Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)»,
1.36. της υπΆ αριθ. 11790/14/16-10-2014 (Β΄ 2780) από-
φασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κα-
νονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΣΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μά-
θησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)», Proslipsis.gr
1.37. της υπΆ αριθ. 1186/Δ5.4/24-01-2011 (Β΄ 119) από-
φασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
«Τροποποίηση της υπΆ αριθ. 40146/2007 κοινής υπουργι-
κής απόφασης «Καθορισμός ποσοστών αμοιβής των μα-
θητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ ν. 3475/2006» και
ποσοστών αμοιβής των μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας
του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 3475/2006» (ΒΆ 119), τροποποιηθείσα
με την με αριθμό 10186/Δ5.12/894/12-4-2013 απόφαση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας «Τροποποίηση της υπΆ αριθ. 1186/2011 κοινής
υπουργικής απόφασης - Καθορισμός ημερομισθίου και
ποσοστών αμοιβής των μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας
του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006»,
1.38. της υπΆ αριθ. 16802/667/27-08-2010 (Β΄ 1345)
απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρα-
κτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/
μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»,
1.39. της υπΆ αριθ. 40052/20-07-2007 (Β΄ 1500) απόφασης
των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Λει-
τουργίας των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006»
(ΒΆ 1500) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τη
με αριθμό 55721/Δ5.136/7-8-2008 απόφαση των Υπουρ-
γών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων,
1.40. της υπΆ αριθ. 40058/18-06-2007 (ΒΆ 1029) απόφασης
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Κριτήρια επιλογής μαθητών, για εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ. Μα-
θητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006», όπως συμπληρώθη-
κε και τροποποιήθηκε εν μέρει με τη με αριθμό 24808/
Δ5.26/23-07-2013 (ΒΆ 1900) απόφαση του Υπουργού Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
1.41. της υπΆ αριθ. 40041/12-04-2007 (ΒΆ 639) απόφασης
των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετατροπή των
Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) Μαθη-
τείας Α΄ κύκλου του Ο.Α.Ε.Δ. σε Επαγγελματικές Σχολές
(ΕΠΑΣ) Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.»,
1.42. της υπΆ αριθ. 56645/Γ2/2007 (Β΄ 947) απόφασης του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορι-
σμός ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)»,
1.43. της υπΆ αριθ. 36618/Γ2/30-3-2007 (Β΄ 940) απόφα-
σης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδι-
κοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας
μεταξύ τους».
2. Την τελική έκθεση «Υλοποίηση Μαθητείας στα κρά-
τη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων
και Ένταξης, Μονάδα C3 (2012).
3. Την ανάγκη θέσπισης ενός συγχρόνου πλαισίου ποιό-
τητας για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης,
κατάρτισης και μαθητείας.
4. Το υπΆ αριθ. 4/4-2-2016 Απόσπασμα Πρακτικού του
Δ.Σ του Ι.Ε.Π. με Θέμα: «Έγκριση πλαισίου Ποιότητας Προ-
γραμμάτων Σπουδών».
5. Τη υπΆ αριθ. πρωτ. Φ1/Α/528/220890/Β1/23-12-2016
Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
6. Το γεγονός ότι, από της διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό του κανονιστικού Πλαισίου Ποιότητας
Μαθητείας σύμφωνα με τον ν. 4336/2015 (94 Α΄2015) ως
εξής:

¶ρθρο 1
ΟΡΙΣMΟΙ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Α) Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο
οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου
εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Ο μαθητευόμενος συν-
δέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει
αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Η Μαθητεία υλοποιείται με
βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται στον
χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική δομή. Ο εργοδότης
αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση
στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα,
το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην
εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων
και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί
σε συγκεκριμένη ειδικότητα. Proslipsis.gr
Β) Ως Πρόγραμμα Μάθησης στον χώρο εργασίας ορίζε-
ται το σύνολο των δραστηριοτήτων μάθησης που ακολου-
θούν οι μαθητευόμενοι και περιλαμβάνει γνώσεις, ικανό-
τητες και δεξιότητες ή και ολοκληρωμένες επαγγελματικές
δραστηριότητες/εργασίες και άλλα έργα (projects) που
περιγράφονται σε σχετική συμφωνία μάθησης, η οποία
αποτελεί παράρτημα της σύμβασης Μαθητείας. Proslipsis.gr
Γ) Ως Ημερολόγιο Μάθησης στο χώρο εργασίας ορίζεται
το ειδικό έντυπο για την καταγραφή σε τακτική βάση των
βασικών εργασιών ή ολοκληρωμένων έργων που εκτελεί
ο μαθητευόμενος κατά τη διάρκεια του προγράμματος
Μάθησης στο χώρο εργασίας. Το έvτυπo συμπληρώνεται
εβδομαδιαίως από τον μαθητευόμενο σε συνεργασία με
τον εκπαιδευτή του χώρου εργασίας που τον επιβλέπει και
από το οποίο ενημερώνεται ενυπογράφως ο εκπαιδευτι-
κός/εκπαιδευτής της εκπαιδευτικής δομής.
Δ) Σύμβαση Μαθητείας: Η Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ
μαθητευόμενου και εργοδότη και συνυπογράφεται από
τον διευθυντή της οικείας εκπαιδευτικής δομής στην περί-
πτωση των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ή θεωρείται από τον διευθυντή της
οικείας εκπαιδευτικής δομής στην περίπτωση των ΕΠΑΛ/
ΙΕΚ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του προγράμμα-
τος μάθησης στον χώρο εργασίας, διάρκειας ανάλογα με
τον τύπο του προγράμματος μαθητείας.
Ε) Διακυβέρνηση του Συστήματος είναι τα όργανα που
συστήνονται βάσει της παρούσας απόφασης τα οποία συμ-
μετέχουν στο σχεδιασμό και συντονίζουν την υλοποίηση
και την παρακολούθηση του θεσμού της Μαθητείας.
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας αφορά το Μεταλυκει-
ακό Έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ, τις ΕΠΑΣ Μαθητείας
ΟΑΕΔ, τα ΙΕΚ και τις ΣΕΚ.

¶ρθρο 2
Α) Σύμβαση Μαθητείας
Η Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ μαθητευόμενου και ερ-
γοδότη και συνυπογράφεται από τον διευθυντή της οικείας
εκπαιδευτικής δομής στην περίπτωση των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ή
θεωρείται από τον διευθυντή της οικείας εκπαιδευτικής
δομής στην περίπτωση των ΕΠΑΛ/ ΙΕΚ, και κοινοποιείται
στην Ομάδα Υποστήριξης Μαθητείας του ΚΠΑ2 με το οποίο
συνεργάζεται η εκπαιδευτική δομή. Για τον ανήλικο μαθη-
τευόμενο η Σύμβαση υπογράφεται και από τον κηδεμόνα
του. Ο τύπος και το βασικό περιεχόμενο της Σύμβασης κα-
θορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ύστερα από ει-
σήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ και σύμφωνη
γνώμη των αρμόδιων Διευθύνσεων του ΥΠΠΕΘ.
Ο χρόνος έναρξης και λήξης της εκπαίδευσης του μαθη-
τευόμενου στο χώρο εργασίας, καθώς και οι υποχρεώσεις
του εργοδότη κατά την εφαρμογή του προγράμματος Μα-
θητείας, ορίζονται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι μαθητευόμενοι έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
στον ΕΦΚΑ για το διάστημα της Μαθητείας.
Η Σύμβαση Μαθητείας είναι δυνατόν να καταγγελθεί για
σπουδαίο λόγο ή να ακυρωθεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις. Proslipsis.gr
Η Σύμβαση Μαθητείας συντάσσεται σε τρία (3) αντίγρα-
φα και λαμβάνουν από ένα ο μαθητευόμενος, ο εργοδότης
και η εκπαιδευτική δομή.
Β) Πιστοποίηση Μαθητείας
Η Μαθητεία οδηγεί σε αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών πραγματοποιείται
μετά από αξιολόγηση των μαθητευόμενων όπως προ-
βλέπεται στο παρόν πλαίσιο. Στους μαθητευόμενους που
ολοκληρώνουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαθητείας πα-
ρέχεται πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων βάσει
της ισχύουσας νομοθεσίας (ΕΟΠΠΕΠ).
Γ) Χρηματοδότηση
Οι πόροι που διατίθενται για τη Μαθητεία κατανέ-
μονται αναλογικά με τον αριθμό μαθητευομένων κάθε
φορέα. Τα επιμέρους θέματα της χρηματοδότησης ρυθ-
μίζονται με την απόφαση που προβλέπεται στη διάταξη
της περίπτωσης βΆ της παραγράφου 4 του άρθρου 42
ν. 4403/2016 (Α΄ 125).

¶ρθρο 3
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,
ΡΟΛΟΙ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Α) Σε εθνικό επίπεδο συστήνεται Εθνικό Συντονιστικό
Όργανο για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμά-
των Μαθητείας με τη συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουρ-
γείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
του ΟΑΕΔ, των κοινωνικών εταίρων, της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων, της ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών), της
ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος). Το Εθνικό Συντο-
νιστικό Όργανο μπορεί να διαβουλεύεται με επιστημονικά
επιμελητήρια και επιστημονικούς φορείς και ακολούθως
να εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς σχετικά με α)
βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και β) θέματα τα οποία
αφορούν στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στον τρόπο
αξιολόγησης των προγραμμάτων Μαθητείας.
Β) Στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ συστήνονται Ομάδες Υποστήρι-
ξης της Μαθητείας στις οποίες συμμετέχουν εκπαιδευτικοί
των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ ή του Γραφείου Διασύνδεσης
των ΕΠΑΣ Μαθητείας και εκπαιδευτικοί του ΥΠΠΕΘ ή εκπαι-
δευτές των ΙΕΚ του ΥΠΠΕΘ. Τον συντονισμό των Ομάδων
Υποστήριξης της Μαθητείας έχει ο εκπρόσωπος του ΟΑΕΔ.
Τα ΚΠΑ2 αποτελούν τις διοικητικές δομές που υποστηρί-
ζουν γραμματειακά, τεχνικά και διοικητικά το έργο των
Ομάδων Υποστήριξης της Μαθητείας και έχουν την ευθύνη
διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος, καταχώρι-
σης των θέσεων μαθητείας και τήρησης Μητρώου επιχει-
ρήσεων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας.
Οι Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας που συστήνονται
στα ΚΠΑ2, έχουν την ευθύνη της συνολικής διαχείρισης
και του συντονισμού των ενεργειών για τον εντοπισμό θέ-
σεων Μαθητείας και για την τοποθέτηση, από κοινού με
τις εκπαιδευτικές δομές, των μαθητευομένων σε θέσεις
Μαθητείας, στη χωρική αρμοδιότητα του ΚΠΑ, όπως ορί-
ζεται στο παρόν. Συγκεκριμένα κάθε Ομάδα Υποστήριξης
της Μαθητείας έχει την ευθύνη:
1. Να οργανώνει και να υλοποιεί, από κοινού με τον ερ-
γασιακό σύμβουλο εργοδοτών, δράσεις ενημέρωσης και
ενεργοποίησης των φορέων του Ιδιωτικού και του Δημο-
σίου Τομέα και των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας για την προσέλκυση θέσεων μαθητείας, σε
συνεργασία με επιμελητήρια και κλαδικές οργανώσεις
εργοδοτών και να συνδιοργανώνει τις εκδηλώσεις ευαι-
σθητοποίησης και ενημέρωσης που αυτές πραγματοποι-
ούν. Για το παραπάνω έργο, κάθε Ομάδα Υποστήριξης της
Μαθητείας μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των εκπαιδευ-
τικών δομών. Proslipsis.gr
2. Να τροφοδοτεί το πληροφοριακό σύστημα με θέσεις
Μαθητείας.
3. Να τροφοδοτεί και να επικαιροποιεί το Μητρώο επι-
χειρήσεων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας,
με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία πιστοποιημένων ερ-
γοδοτών.
4. Να κατανέμει τις θέσεις Μαθητείας στις εκπαιδευτικές
δομές, ανάλογα με τη ζήτηση των φορέων για ειδικότητες
και τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητευόμενων ανά
δομή.
5. Να υποστηρίζει την τοποθέτηση των μαθητευόμενων,
σύμφωνα με την αντιστοίχιση την οποία έχουν πραγματο-
ποιήσει οι εκπαιδευτικές δομές, σε συνεργασία και συμφω-
νία με τους εργοδότες.
6. Να ελέγχει την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης Μαθητεί-
ας, εκτός των ζητημάτων εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας,
και να επιλύει, κατόπιν καταγγελίας, τυχόν διαφορές μεταξύ
εργοδότη και μαθητευόμενου.
7. Να ενημερώνει ετησίως το Εθνικό Συντονιστικό Όρ-
γανο για την υλοποίηση των προγραμμάτων μαθητείας
και να συμμετέχει, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ και την
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, στην εθελοντική πιστο-
ποίηση των εργοδοτών, με στόχο τη δημιουργία Μητρώου
πιστοποιημένων εργοδοτών που να είναι σε θέση να υλο-
ποιούν προγράμματα μαθητείας.
Γ) Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
1. Καθορίζει τις ειδικότητες στις οποίες θα αναπτυχθούν
προγράμματα Μαθητείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του Εθνικού
Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας.
2. Καθορίζει τα απαραίτητα προσόντα των μαθητευομέ-
νων για εγγραφή στο πρόγραμμα μαθητείας, καθώς και τα
προγράμματα σπουδών για κάθε ειδικότητα Μαθητείας,
με βάση το πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών.
3. Εκδίδει καταλόγους με ενδεικτικά έργα τα οποία μπο-
ρούν να πραγματοποιούνται από τους μαθητευόμενους
στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης του προγράμματος Μα-
θητείας.
4. Έχει την ευθύνη της σύγκλησης του Εθνικού Συντονι-
στικού Οργάνου Μαθητείας. Proslipsis.gr
5. Έχει την ευθύνη της δημιουργίας εργαλείων αξιολό-
γησης των προγραμμάτων Μαθητείας, ως προς το παιδα-
γωγικό και επιμορφωτικό μέρος και του βαθμού επίτευξης
του κοινωνικού ρόλου της Μαθητείας.
6. Έχει την ευθύνη, διά των φορέων του, της επικαιρο-
ποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων.
7. Έχει την ευθύνη, διά των φορέων του, της αξιολόγησης
και της πιστοποίησης των προσόντων των αποφοίτων των
προγραμμάτων μαθητείας.
8. Οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές και τα στελέχη του
ΥΠΠΕΘ (όπως Υπεύθυνοι Τομέα, Σχολικοί Σύμβουλοι,
Δ/ντες ΙΕΚ) των εκπαιδευτικών δομών που εντάσσουν στο
πρόγραμμά τους Μαθητεία δρουν πολλαπλασιαστικά προς
τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές, με στόχο τη
σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
με τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Σε
περιφερειακό επίπεδο, συμβάλλουν, σε συνεργασία με
άλλους φορείς, σε πιθανή δημιουργία θεματικών δικτύων
συνεργασίας υπό την εποπτεία της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
9. Οι εκπαιδευτικές δομές ενημερώνουν τις Ομάδες
Υποστήριξης της Μαθητείας των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για τις
ειδικότητες στις οποίες σχεδιάζονται Τάξεις μαθητείας και
για τον αριθμό των εκπαιδευόμενων οι οποίοι εκδήλωσαν
ενδιαφέρον για αυτές.
10. Η εκπαιδευτική δομή έχει την ευθύνη, σε συνεργασία
και συμφωνία με τους εργοδότες, της αντιστοίχισης των
μαθητευομένων, με βάση το προφίλ τους, με τις προσφε-
ρόμενες θέσεις μαθητείας.
Δ) Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
1. Έχει την ευθύνη, της διάγνωσης των αναγκών της
αγοράς εργασίας σε επαγγελματικές ειδικότητες και δε-
ξιότητες.
2. Ορίζει τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των μα-
θητευομένων, όπως αμοιβή, ωράριο, ασφάλιση, προστασία
της απασχόλησης, αποφυγή καταχρήσεων.
3. Έχει την ευθύνη καθορισμού των κινήτρων ενθάρ-
ρυνσης της συμμετοχής των εργοδοτών σε προγράμματα
Μαθητείας, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του Εθνικού
Συντονιστικού Οργάνου και τις συνέργειες με άλλες μορφές
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
Ε) Οι Κοινωνικοί Εταίροι
1. Συμμετέχουν στο Εθνικό Συντονιστικό Όργανο.
2. Συνδράμουν στην ανάπτυξη του προγράμματος εκ-
παίδευσης των μαθητευόμενων στην επιχείρηση.
3. Συνεργάζονται με τις ομάδες υποστήριξης της Μαθη-
τείας και τα Επιμελητήρια με στόχο την υποστήριξη των
επιχειρήσεων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο για ανεύρεση
θέσεων μαθητείας.
4. Ενημερώνουν τα μέλη τους για τη σημασία της μαθη-
τείας στην εθνική οικονομία και τους επιμέρους κλάδους
και τις ποιοτικές προδιαγραφές της Μαθητείας στις επι-
χειρήσεις.
ΣΤ) Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, τα επιμελητήρια,
οι κλαδικοί φορείς και οι κοινωνικοί εταίροι, σε συνεργασία
με περιφερειακούς και επιστημονικούς φορείς και δομές
εκπαίδευσης:
1. Ενθαρρύνουν τα μέλη τους στην προώθηση και υπο-
στήριξη του θεσμού της Μαθητείας.
2. Ενθαρρύνουν τα μέλη τους να συμμετέχουν σε κλαδι-
κές ή τοπικές συμπράξεις και πρωτοβουλίες υποστήριξης
της μαθητείας, καθώς και στη δημιουργία κύκλων επιχει-
ρήσεων.
3. Ενημερώνουν τα μέλη τους για τη σημασία της μαθη-
τείας στην εθνική οικονομία και προβάλλουν τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά της μαθητείας που θα πρέπει να διέπουν
τη συμμετοχή των μεμονωμένων επιχειρήσεων.
4. Δύνανται να υλοποιούν και να υποστηρίζουν προ-
γράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην επιχείρηση.
Στην υλοποίηση των προγραμμάτων μπορούν να αξιο-
ποιούν το προσωπικό και τα στελέχη των εκπαιδευτικών
δομών.
5. Συμμετέχουν από κοινού με τον ΟΑΕΔ στην εθελοντι-
κή πιστοποίηση των επιχειρήσεων, με στρατηγικό στόχο
τη δημιουργία Μητρώου πιστοποιημένων επιχειρήσεων.
Ζ) Τοπικές/Κλαδικές συμπράξεις Μαθητείας
Σε επίπεδο περιφερειακής Ενότητας ή Δήμου δύνανται
να συστήνονται Τοπικές συμπράξεις Μαθητείας και σε
επίπεδο οικονομικών κλάδων συστήνονται Κλαδικές συ-
μπράξεις Μαθητείας, οι οποίες ενδεικτικά μεριμνούν για:
1. την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών ως προς τον
θεσμό της μαθητείας,
2. την παρότρυνση των εργοδοτών για συμμετοχή σε
συγκεκριμένα προγράμματα μαθητείας και την αύξηση
της προσφοράς θέσεων μαθητείας και
3. την υποστήριξη των εργοδοτών, με στόχο την παροχή
ποιοτικών θέσεων μαθητείας.

¶ρθρο 4
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑMMΑΤΑ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α) Για την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας αναπτύσσο-
νται και εφαρμόζονται εκπαιδευτικά προγράμματα που
περιλαμβάνουν τον κύριο κορμό των μαθησιακών απο-
τελεσμάτων (των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων) που
απαιτούνται:
1. για την αρχική πρόσβαση ενός αποφοίτου στη συγκε-
κριμένη ειδικότητα (επαγγελματικές προδιαγραφές) ή/και
2. για την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων ή/και
3. εξειδικεύσεων επί ειδικοτήτων. Τα μαθησιακά αποτε-
λέσματα μπορούν να αναπτύσσονται μεμονωμένα (σε δι-
ακριτές ενότητες) ή σε συνδυασμό (τεχνικές και οριζόντιες
δεξιότητες από κοινού). Επίσης, μπορούν να προβλέπουν
οδηγίες μάθησης και αξιολόγησης. Proslipsis.gr
Β) Τα Προγράμματα Μάθησης στο χώρο εργασίας
αναπτύσσονται με βάση τα υφιστάμενα επαγγελματικά
περιγράμματα κάθε ειδικότητας και επικαιροποιούνται
αντίστοιχα με τα επαγγελματικά περιγράμματα, τα οποία
επικαιροποιούνται με μέριμνα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
Γ) Τα Προγράμματα Μάθησης στο χώρο εργασίας θα
αναπτύσσονται σύμφωνα με το πλαίσιο ποιότητας προ-
γραμμάτων σπουδών.
Δ) Τα Προγράμματα Μάθησης στο χώρο εργασίας είναι
συμβατά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών κάθε
ειδικότητας, αλλά περιλαμβάνουν και ένα ευέλικτο τμήμα
με στόχο την μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε
φορέα (κλαδικής ή τοπικής δυνατότητας), μέσω ειδικών
έργων (projects) που καθορίζονται σε τοπικό ή κλαδικό
επίπεδο ή ακόμη και σε επίπεδο εργοδότη.
Ε) Τα μαθησιακά αποτελέσματα που πρέπει να επιτύχει
ο μαθητευόμενος θα αποτυπώνονται στη Συμφωνία Μά-
θησης που συμφωνείται μεταξύ της εκπαιδευτικής δομής,
του εργοδότη και του μαθητευόμενου και η οποία αποτελεί
μέρος της Σύμβασης Μαθητείας.
ΣΤ) Η αξιολόγηση της μάθησης στο χώρο εργασίας
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της μάθησης, όπως
αποτυπώνεται σε εβδομαδιαία βάση στο ημερολόγιο μά-
θησης και σε τελική εξέταση, μετά το πέρας της μαθητείας.
Η τελική εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει εξετάσεις, επί-
δειξη δεξιοτήτων, παρουσίαση έργων (projects). Στην τε-
λική εξέταση, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται δύο
φορές ανά έτος, μπορούν να συμμετέχουν εκτός από το
εκπαιδευτικό προσωπικό της εκπαιδευτικής δομής και εκ-
πρόσωποι κοινωνικών εταίρων, κλαδικών, επιμελητηρίων,
επιχειρήσεων. Ο βαθμός αξιολόγησης στο χώρο εργασίας
έχει συvτελεστή βαρύτητας 50% στην τελική αξιολόγηση.

¶ρθρο 5
ΣΥMMΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑMMΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Α) Οι εργοδότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μα-
θητείας πρέπει να παρέχουν άρτιες συνθήκες για την εκ-
παίδευση στο χώρο εργασίας, να διαθέτουν τα κατάλληλα
μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό και να ορίζουν υπεύ-
θυνο εκπαιδευτή για τους εκπαιδευόμενους. Proslipsis.gr
Β) Πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής
και ασφάλειας εργαζομένων και να τους παρέχουν όλα τα
απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας κατά τη διάρκεια
της εκπαίδευσης.
Γ) Οι εργοδότες οφείλουν να ενημερώνουν το μαθητευό-
μενο για τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους τομείς
της εργασίας και να τον εντάσσουν ομαλά στο εργασιακό
περιβάλλον.
Δ) Οι εργοδότες αναγνωρίζovτας το ρόλο τους ως συ-
μπληρωματική εκπαιδευτική δομή συμβάλλουν στην
απόκτηση προσωπικών δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση
εργασιακής κουλτούρας στο μαθητευόμενο.
Ε) Οι εργοδότες τηρούν τους όρους της Σύμβασης Μα-
θητείας και τους όρους που αναγράφονται στη Συμφωνία
μάθησης (learning agreement).
ΣΤ) Στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
Μαθητείας μπορούν να συμμετέχουν φορείς του δημόσιου
τομέα όπως αυτός καθορίζεται στο άρθ. 1 παρ. 6 του ν.
1256/1982 (A΄65) και επαναοριοθετήθηκε με το άρθρο 51
του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), φυσικά πρόσωπα, νομικά πρό-
σωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις,
οι οποίοι στο πλαίσιο της παρούσας κοινής υπουργικής
απόφασης καλούνται «εργοδότες». Εξαιρούνται οι φορείς:
1. Προσωρινής απασχόλησης
2. Τα νυχτερινά κέντρα
3. Παροχής καθαριότητας και φύλαξης
4. Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών
5. Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγ-
χος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.
Ζ) Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη
εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός
παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς
την Επιθεώρηση Εργασίας. Ειδικότερα:
1. Οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόμενο,
μπορούν να δέχονται ένα (1) μαθητευόμενο. Proslipsis.gr
2. Οι εργοδότες που απασχολούν 1-10 άτομα μπορούν
να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας που αντιστοιχούν στο
25% (1-2 άτομα) των εργαζόμενων εξαρτημένης εργασίας.
Ειδικότερα για εργοδότες που απασχολούν 1-5 άτομα το
αποτέλεσμα της ποσόστωσης στρογγυλοποιείται προς τα
κάτω, ενώ για εργοδότες που απασχολούν από 6-10 άτομα
τα αποτελέσματα της ποσόστωσης στρογγυλοποιούνται
προς τα πάνω.
3. Οι εργοδότες που απασχολούν από 10 και πάνω ερ-
γαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που
αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης ερ-
γασίας με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση,
αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι
μεγαλύτερος.
4. Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω 250 εργαζόμε-
νους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοι-
χούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας
ανά υποκατάστημα με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε
περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσό-
στωση είναι μεγαλύτερος. Tα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, τα οποία δεν διαθέτουν υποκαταστήματα, μπο-
ρούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο
17% των υπαλλήλων.
Η) Για τους εργοδότες που πιστοποιούνται ως πάροχοι
Μαθητείας στο χώρο εργασίας, μπορούν να θεσμοθετού-
νται βραβεία ή να παρέχονται κίνητρα αναγνώρισης της
συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.
Θ) Ενθαρρύνεται η συνεργασία των εργοδοτών με τις
εκπαιδευτικές δομές στο τμήμα της μάθησης που πραγ-
ματοποιείται σε αυτές ενδεικτικά μέσω της επίσκεψης ενός
ειδικού ή/και μέσω της παροχής ενός μηχανήματος για ένα
συγκεκριμένο μάθημα.

¶ρθρο 6
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑMMΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Α) Η εκπαιδευτική δομή και ο εργοδότης αποτελούν συ-
μπληρωματικούς χώρους μάθησης.
Η εκπαιδευτική δομή έχει την ευθύνη ελέγχου ολοκλή-
ρωσης του συνόλου του προγράμματος μάθησης στον
εργοδότη και της συμπλήρωσής της σε αυτή ή το αντί-
στροφο. Οι εργοδότες, οι οποίοι μπορούν να παράσχουν
τμήμα του προβλεπόμενου προγράμματος, ενθαρρύνονται
να δημιουργούν, με ευθύνη κλαδικών ή άλλων τοπικών,
επιστημονικών, κοινωνικών φορέων, δίκτυα υποστήριξης
ανά ειδικότητα για την κυκλική μετακίνηση των μαθητευ-
ομένων σε άλλο ή άλλους εργοδότες, ώστε να συμπλη-
ρώνεται το ευρύτερο δυνατό μέρος του προβλεπόμενου
προγράμματος μάθησης στο χώρο εργασίας. Proslipsis.gr
Β) Η εκπαιδευτική δομή έχει την ευθύνη, μέσω του υπεύ-
θυνου εκπαιδευτικού/ εκπαιδευτή ή/και του Δ/ντή της Εκ-
παιδευτικής Δομής ΟΑΕΔ ή/και του Υπεύθυνου τομέα, να
γνωστοποιεί στον εργοδότη το πρόγραμμα μάθησης στο
χώρο εργασίας για την συγκεκριμένη ειδικότητα και να την
υποστηρίζει στη διαμόρφωση/συναποδοχή/υπογραφή της
ενδεχόμενης εξειδίκευσης του προγράμματος μάθησης
(learning agreement). Επίσης, συμβάλλει στην επεξήγηση
των λοιπών όρων της Σύμβασης και την ενημέρωση για
ενδεχόμενους τρόπους υποστήριξης/προετοιμασίας του
εργοδότη (π.χ. δυνατότητες πιστοποίησής του, υποστήριξη
επιμόρφωσης εκπαιδευτή, πρόταση για έργο - project το
οποίο ενδιαφέρει τον εργοδότη κ.λπ.).
Γ) Η εκπαιδευτική δομή έχει την ευθύνη να συνεργάζεται
με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας για την
πορεία του κάθε μαθητευόμενου, για την συμπλήρωση
ενδεχόμενων εκπαιδευτικών κενών που διαπιστώνονται.
Με την συνεχή ανατροφοδότηση των συστημάτων επι-
τυγχάνεται η απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που
θα προσφέρουν στο μαθητευόμενο την δυνατότητα να
εισέλθει στην αγορά εργασίας ως επαγγελματίας.
Δ) Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να ενημερώνει την εκ-
παιδευτική δομή έγκαιρα για τη μη δυνατότητα τήρησης
(μόνιμα ή παροδικά) των όρων της συμφωνίας μάθησης
(learning agreement) ή της σύμβασης Μαθητείας και να
διευκολύνει στην εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων.
Ε) Η εκπαιδευτική δομή έχει την ευθύνη σε συνεργασία
και συμφωνία με τους εργοδότες: α) της αντιστοίχισης των
μαθητευομένων, με βάση το προφίλ τους, με τις προσφε-
ρόμενες θέσεις μαθητείας, και β) της προετοιμασίας του
μαθητευόμενου για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα
μάθησης στο χώρο εργασίας.

¶ρθρο 7
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ MΑΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ MΑΘΗΤΕΥΟMΕΝΟΥ
Α) Δικαιώματα Μαθητευομένων.
Οι μαθητευόμενοι έχουν όλα τα δικαιώματα σύμφωνα
με την θεσμοθέτηση που ακολουθείται για τους μαθητές
των Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ, τη σχετική νομοθεσία και
τη Σύμβαση.
Ενδεικτικά:
1. Παρέχεται αμοιβή το 75% του κατωτάτου ημερομισθί-
ου του ανειδίκευτου εργάτη και ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ.
2. Οι μαθητευόμενοι των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ δι-
καιούνται σπουδαστική άδεια για τη συμμετοχή τους στις
εξετάσεις.
3. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθενείας εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις των άρθρων 657 - 658 του αστικού κώδικα.
4. Δικαιούνται εκπαίδευση σύμφωνα με τα προγράμματα
σπουδών, η οποία τους οδηγεί σε συγκεκριμένα μαθησια-
κά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το χώρο μαθητείας, τα
οποία συμπληρώνονται κατάλληλα στην εκπαιδευτική δομή.
5. Έχουν δικαίωμα σε υπηρεσίες συμβουλευτικής, πριν,
κατά την διάρκεια και μετά το πρόγραμμα μάθησης στο
χώρο εργασίας στις αρμόδιες δομές Συμβουλευτικής κάθε
Υπουργείου.
6. Έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται, με ευθύνη των
εκπαιδευτικών δομών, σχετικά με τα επαγγελματικά τους
δικαιώματα.
7. Με ευθύνη των εκπαιδευτικών δομών και σε συνερ-
γασία με τους τοπικούς φορείς καταγράφονται όλες οι
διαθέσιμες κοινωνικές δομές της κάθε περιοχής και ενερ-
γοποιούνται για την υποστήριξη των μαθητευόμενων.
Β) Υποχρεώσεις/Κώδικας Δεοντολογίας για τον μαθητευ-
όμενο στο χώρο εργασίας
Βασικές αρχές που οφείλουν να τηρούν οι μαθητευό-
μενοι (Κώδικας Δεοντολογίας για τον μαθητευόμενο στο
χώρο εργασίας) είναι οι ακόλουθες:
1. να τηρούν το ωράριο της μαθητείας,
2. να εκτελούν τις εργασίες που τους ανατίθενται από
τους εκπαιδευτές/ εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο πρόγραμμα σπουδών μαθητείας,
3. να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, όπως
αυτοί προβλέπονται από τον εργοδότη,
4. να έχουν εμφάνιση συμβατή με τον εργασιακό χώρο,
5. να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του
εργοδότη,
6. να συνεργάζονται αρμονικά με τα στελέχη του εργο-
δότη,
7. να μην δημιουργούν προβλήματα σε πελάτες ή συ-
νεργάτες του εργοδότη,
8. να ενημερώνουν έγκαιρα τους Υπευθύνους της εκπαι-
δευτικής δομής σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο
πρόβλημα στη συνεργασία του με τον εργοδότη,
9. με την ολοκλήρωση της μαθητείας οι μαθητευόμενοι
οφείλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης
της μαθητείας.
Γ) ¶δειες/ απουσίες:
Δεν επιτρέπεται η αδικαιολόγητη απουσία του μαθη-
τευόμενου κατά τη διάρκεια της Μαθητείας από το χώρο
εργασίας, παρά μόνο στο πλαίσιο της κανονικής άδειας που
δικαιούται ή της σπουδαστικής άδειας (μόνο για τις ΕΠΑΣ
του ΟΑΕΔ) καθώς και σε περίπτωση ασθενείας.

¶ρθρο 8
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α) Ο εργοδότης που συμμετέχει σε πρόγραμμα Μαθητεί-
ας, οφείλει να ορίσει υπεύθυνο εκπαιδευτή, το όνομα του
οποίου δηλώνεται στην Σύμβαση Μαθητείας.
Β) Ο εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας πρέπει να έχει πα-
ρακολουθήσει ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, ολιγόω-
ρο, ευέλικτο, εστιασμένο σε παιδαγωγικού περιεχομένου
γνώσεις και δεξιότητες, και προσαρμοσμένο στις ειδικές
συνθήκες, και να έχει πιστοποιηθεί.
Γ) Την εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών
στο χώρο εργασίας πραγματοποιούν τα Επιμελητήρια και
οι κλαδικοί Φορείς σύμφωνα με το πρόγραμμα που εκπο-
νεί ο ΟΑΕΔ από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, σε
συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και εκπαιδευτικά
ιδρύματα. Στο μεταβατικό στάδιο, μέχρι τη δημιουργία Μη-
τρώου πιστοποιημένων εκπαιδευτών, πραγματοποιούνται
ταχύρρυθμα σεμινάρια και αξιοποιούνται οι τοπικές δομές
εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την βελτίωση των
ικανοτήτων των εκπαιδευτών των επιχειρήσεων.
Δ) Ο εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας είναι το συνδετι-
κό πρόσωπο του εργοδότη με την εκπαιδευτική δομή και
οφείλει να έχει συνεχή συνεργασία με αυτή.
Ε) Ο εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας έχει την ευθύνη
επίβλεψης του μαθητευόμενου κατά την συμπλήρωση του
ημερολογίου μάθησης στο χώρο εργασίας το οποίο και
συνυπογράφει.
Ζ) Ο εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας πρέπει να διαθέτει
τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και επαγγελματικά δικαι-
ώματα για το επάγγελμα που εκπαιδεύει.
Εφόσον ο εκπαιδευτής δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα,
τότε ορίζεται από τον εργοδότη υπεύθυνος επίβλεψης ο
οποίος τα διαθέτει και μπορεί να προέρχεται από ενδιά-
μεσο ή κλαδικό φορέα. Για μεταβατικό χρονικό διάστημα
τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας το
προηγούμενο εδάφιο δεν αποτελεί προϋπόθεση συμμε-
τοχής ενός εργοδότη στη μαθητεία. Για τους εργοδότες
που πληρούν τις προϋποθέσεις, παρέχονται πρόσθετα
κίνητρα και οι θέσεις μαθητείας τους καλύπτονται κατά
προτεραιότητα.

¶ρθρο 9
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε
συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρέχουν:
α) Διασφάλιση ποιότητας σε επίπεδο στοχοθεσίας και
περιεχομένου μαθητείας
Η διασφάλιση ποιότητας α) περιλαμβάνει τους γενικούς
στόχους μαθητείας όπως περιγράφονται στον ορισμό της,
β) βασίζεται στη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των
κλαδικών οργανώσεων, και επιστημονικών φορέων, όπως
περιγράφεται στο κεφάλαιο διοίκησης της μαθητείας και
γ) βασίζεται στο πλαίσιο ποιότητας προγραμμάτων σπου-
δών. Για τη διασφάλιση της ποιότητας οι αρμόδιοι φορείς
κατά το σχεδιασμό της Μαθητείας λαμβάνουν υπόψη τα
αποτελέσματα του συστήματος διάγνωσης αναγκών σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Στο παρόν πλαίσιο ποιότητας επιδιώκεται να εφαρμο-
στούν σύγχρονες παιδαγωγικές εξελίξεις (όπως projectbased
learning, μαθησιακά αποτελέσματα), καθώς και η
οργανική εμπλοκή εκπαιδευτικών όλων των δομών εκπαί-
δευσης στην υλοποίηση της μαθητείας.
β) Διασφάλιση ποιότητας σε επίπεδο προετοιμασίας
εφαρμογής
Η διασφάλιση της ποιότητας σε επίπεδο προετοιμασίας
προβλέπει:
1. επιμόρφωση εκπαιδευτικών - εκπαίδευση και πιστο-
ποίηση εκπαιδευτών,
2. προετοιμασία εργοδοτών και των εκπαιδευτών με
στρατηγικό στόχο την πιστοποίησή τους,
3. εμπλοκή εύρους εταίρων για εξασφάλιση θέσεων μα-
θητείας,
4. την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων της ελληνι-
κής πραγματικότητας (όπως τεχνολογική και οργανωσια-
κή ετοιμότητα, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές,
μικρό μέγεθος επιχειρήσεων).
γ) Διασφάλιση ποιότητας σε επίπεδο εφαρμογής. Proslipsis.gr
Η διασφάλιση ποιότητας σε επίπεδο εφαρμογής προ-
βλέπει:
1. δημιουργία πρότυπων εγγράφων από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και του ΥΠΠΕΘ (όπως συμβάσεις
Μαθητείας, Ημερολόγιο μαθητείας, Οδηγός Εργοδότη,
Οδηγός Μαθητευόμενου),
2. πρόβλεψη διαδικασιών [πληροφόρησης - ενημέρωσης -
εξυπηρέτησης - υπογραφής σύμβασης - λύσης - παροχή έμμε-
σων κινήτρων στις επιχειρήσεις για υλοποίηση της Μαθητείας
και δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης στο μέλλον (βλέπε
άρθρα 2,4,6 της παρούσας)],
3. ρητές υποχρεώσεις και δικαιώματα των εργοδοτών
και των μαθητευομένων,
4. διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης των μαθητευό-
μενων βάσει συμφωνημένων στόχων (μαθησιακών απο-
τελεσμάτων) και τελικής αξιολόγησης με τη δυνατότητα
συμμετοχής κοινωνικών εταίρων και
5. διαδικασία και αρμοδιότητες παρακολούθησης της
ποιότητας με την εμπλοκή υφιστάμενων δομών και στε-
λεχών ως προς τους εκπαιδευτικούς και γενικούς όρους
υλοποίησης.
δ) Αξιολόγηση (μετά το πέρας της υλοποίησης):
Η αξιολόγηση του συστήματος προβλέπεται με βάση:
1. τα τελικά αποτελέσματα απορρόφησης στην αγορά
εργασίας,
2. το σύστημα διασφάλισης ποιότητας των προγραμμά-
των σπουδών,
3. τους τεχνολογικούς και οργανωσιακούς δείκτες ετοι-
μότητας των εργοδοτών,
4. το επίπεδο εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο,
5. το επίπεδο ανταποδοτικότητας των σπουδών των απο-
φοίτων για τους ίδιους, όπως ενδεικτικά αποτυπώνεται από
την αμοιβή των εργαζομένων ανάλογα με το εκπαιδευτικό
τους επίπεδο και από τις τάσεις απασχόλησης ανάλογα με
το επίπεδο εκπαίδευσης.
Τα βασικά εμπλεκόμενα μέρη στο σύστημα παρακολού-
θησης της μάθησης στοv χώρο εργασίας μπορεί να είναι:
1. οι μαθητευόμενοι τωv εκπαιδευτικών δομών,
2. οι εργοδότες στους οποίους πραγματοποιείται η
μάθηση στοv χώρο εργασίας (πρόκειται για Φορείς του
δημοσίου τομέα, για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, για
επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας (ΚοινΣΕπ),
3. οι εκπαιδευτές των εργοδοτών,
4. οι Σχολικοί Σύμβουλοι ειδικοτήτων,
5. οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ και των Ε.Κ.,
6. οι Υπεύθυνοι Τομέα των ΕΠΑΛ,
7. υπεύθυvοι εκπαιδευτικοί/ εκπαιδευτές για τα προ-
γράμματα Μαθητείας,
8. οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ και των
ΓΓΔΕ ΟΑΕΔ,
9. οι Δ/ντες των ΙΕΚ,
10. ο ΟΑΕΔ, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διεξαγω-
γής ερευνών για την παρακολούθηση της επαγγελματικής
πορείας και της απορροφητικότητας στην αγορά εργασίας,
των αποφοίτων προγραμμάτων Μαθητείας,
11. οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.
ε) Ενσωμάτωση ευρημάτων - Επανατροφοδότηση
Αξιοποιούνται τα ευρήματα της αξιολόγησης, τα οποία
τίθενται στη διάθεση του Εθνικού Συντονιστικού Οργά-
νου, καθώς και των επιμέρους κοινωνικών, κλαδικών και
επιστημονικών φορέων, συζητούνται και δύνανται να οδη-
γήσουν σε:
1. αλλαγή των προσφερόμενων ειδικοτήτων ή και δη-
μιουργία νέων,
2. ενημέρωση των επαγγελματικών περιγραμμάτων,
3. επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών και των
ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το
πλαίσιο ποιότητας προγραμμάτων σπουδών,
4. αλλαγή των όρων των συμβάσεων και συμφώνων
μαθητείας, Proslipsis.gr
5. αλλαγή των κινήτρων,
6. εστίαση σε επιχειρήσεις - κλάδους - παραγωγικές αλυ-
σίδες ανάπτυξης,
7. περαιτέρω ανάπτυξη δομών εκπαίδευσης,

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2017

Οι Υπουργοί
Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Οικονομίας και Ανάπτυξης 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Υφυπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved