ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Σχολικές εκδρομές: Η νέα απόφαση του υπουργείου Παιδείας

Αθήνα 7.3.2017, 17:57

Την περιοδική απόφαση για τις εκδρομές και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας, εξέδωσε και για φέτος το υπουργείο Παιδείας.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 33120/ΓΔ4
Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών
και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολεί-
ων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός
της χώρας.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 7 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17, τ.Α΄/
15.2.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποι-
ητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
β. Tων άρθρων 45, 47 παρ. 2 και του άρ. 63 του
ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30.9.1985) «Δομή και λει-
τουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και άλλες διατάξεις».
γ. Του άρθρου 111, παρ. 13 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ101/τ.
Α΄/31.7.1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις».
δ. Του άρθρου 2, παρ. 6 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ24/
τ.Α΄/13.2.2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπη-
ρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των
εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και
άλλες διατάξεις».
ε. Του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/
2.10.2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με
αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.».
στ. Του ν. 4186/2013(ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17.9.2013) «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις». Proslipsis.gr
ζ. Του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ83/τ.Α΄/
11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
η. Του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/
6.9.2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση,
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
θ. Του άρθρου 20, παρ. 4 του π.δ. 104/1979 (ΦΕΚ23/
τ.Α΄/7.2.1979) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπη-
ρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως,
διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των
σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης».
ι. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α΄/29.8.2014) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
2. Την υπ’ αριθμ. 931/Γ4/13.11.1986 κανονιστική Από-
φαση περί «Σχολικών Αθλητικών Εκδηλώσεων» (ΦΕΚ
99/τ.Β΄/26.2.1987) που κυρώθηκε με το αρ. 16 του
ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/30.12.1988).
3. Την υπ’ αριθμ. Γ2/4867/28.8.1992 υπουργική από-
φαση, (ΦΕΚ 629/τ.Β΄/23.10.1992) «Σχολικές Δραστηρι-
ότητες».
4. Την υπ’ αριθμ. Γ2/455/7.2.2000 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 161/τ.Β΄/16.2.2000) «για την Αγωγή Σταδιοδρομίας».
5. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Φ.353.1./324/105657 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16.10.2002) «Καθορισμός των
ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊ-
σταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών
και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και
των συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε
με την υπουργική απόφαση 353.1/1/4517/Δ1/17.1.2003
(ΦΕΚ 64, τ.Β΄/24.1.2003). Proslipsis.gr
6. Την υπ’ αριθμ. 1720/2006/ΕΚ απόφαση του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμ-
βρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον
τομέα της διά βίου μάθησης.
7. Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου
2013, για τη θέσπιση του προγράμματος “Erasmus+”:
το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κα-
τάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κα-
τάργηση των αποφάσεων αριθμ. 1719/2006/ΕΚ, αριθμ.
1720/2006/ΕΚ και αριθμ. 1298/2008/ΕΚ.
8. Την υπ’ αριθμ. Γ2/129287/10.11.2011 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/2.12.2011) «Εκδρομές - Με-
τακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώ-
ρας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/2016 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) «Αθλητικές Δραστηριότητες
Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης» και την υπ’ αριθμ. 220861/Δ5/23.12.2016 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4561/τ.Β΄/30.12.2016) διόρθωση αυτής.
10. Την υπ’ αριθμ. 172877/Δ3/17.10.2016 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 3561/τ.Β΄/4.11.2016) «Καθορισμός δι-
αδικασίας σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης
προγραμμάτων συνεκπαίδευσης».
11. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
12. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Την ανάγκη πραγματοποίησης σχολικών εκδρο-
μών και εκπαιδευτικών επισκέψεων, εντός και εκτός της
χώρας, μαθητών και μαθητριών και συνοδών εκπαιδευ-
τικών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, και του καθορισμού των αρμοδίων
οργάνων και της διαδικασίας έγκρισής τους.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98,
τ.Α΄/22.4.2005).
15. Την υπ’ αριθμ. 33071/Β1/28.2.2017 εισήγηση του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Proslipsis.gr
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό
να πραγματοποιούνται για τους μαθητές και τις μαθή-
τριες των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχο-
λικοί περίπατοι, μετακινήσεις στο πλαίσιο αθλητικών
δραστηριοτήτων, ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές,
πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές (εσωτερικού και
εξωτερικού), εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις,
επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ κατά τη διάρ-
κεια του σχολικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποι-
ούνται μετακινήσεις μαθητών, μαθητριών και συνοδών
εκπαιδευτικών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, στο
πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων και
δράσεων, αθλητικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών
ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων και άλλων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Ειδικότερα:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1
Σχολικοί Περίπατοι
1. Ως σχολικός περίπατος ορίζεται η οργανωμένη από
το σχολείο μετάβαση όλων των μαθητών/μαθητριών σε
τόπους που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τη σχο-
λική μονάδα. Η μετάβαση αυτή γίνεται πεζή ή με χρήση
μεταφορικού μέσου, εντός του διδακτικού ωραρίου και
έχει στόχο κοινωνικοποιητικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό
και εκπαιδευτικό. Proslipsis.gr
2. Οι περίπατοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια
του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, δεν υπερβαί-
νουν τους πέντε (5) συνολικά σε όλη τη διάρκεια του
διδακτικού έτους και δεν πραγματοποιούνται περισσό-
τεροι του ενός (1) μέσα στον ίδιο μήνα. Συνιστάται να
καταρτίζεται ενδεικτικός προγραμματισμός του συνόλου
των περιπάτων ενός διδακτικού έτους από τον Σύλλογο
Διδασκόντων, κατά την έναρξη του διδακτικού έτους,
στο πλαίσιο του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού
έργου. Η τοποθεσία και η ακριβής ημερομηνία πραγ-
ματοποίησης του περιπάτου μπορούν να διαφοροποι-
ηθούν σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, εάν
συντρέχουν λόγοι που σχετίζονται με τη λειτουργία του
σχολείου ή είναι απαγορευτικές οι καιρικές συνθήκες ή
εάν υπάρχει πρόταση για επιλογή καταλληλότερης τοπο-
θεσίας. Ο σχολικός περίπατος είναι δυνατόν να πραγμα-
τοποιείται κατά τάξη σε διαφορετικές τοποθεσίες αλλά
την ίδια μέρα.
3. Πέραν του αρχικού προγραμματισμού, για την
πραγματοποίηση περιπάτου λαμβάνεται απόφαση από
τον Σύλλογο Διδασκόντων. Μετά τη λήψη της σχετικής
απόφασης, ενημερώνεται η αρμόδια προϊσταμένη εκ-
παιδευτική αρχή, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
4. Οι διδάσκοντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να
συνοδεύσουν τους μαθητές/μαθήτριες στον περίπατο,
εκτός εάν κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων
η συμμετοχή κάποιου καθηγητή καθίσταται αδύνατη.
5. Σε μαθητή/μαθήτρια που απουσιάζει από το σχολικό
περίπατο καταχωρίζονται απουσίες ισάριθμες με τις δι-
δακτικές ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρό-
γραμμα της ημέρας κατά την οποία πραγματοποιείται ο
περίπατος. Στην περίπτωση που για την πραγματοποί-
ηση του περιπάτου χρησιμοποιείται μεταφορικό μέσο,
για τη συμμετοχή του μαθητή/μαθήτριας κατατίθεται
υπεύθυνη δήλωση από τον κηδεμόνα του και εφόσον
ο κηδεμόνας δεν συμφωνεί, δεν καταχωρίζονται απου-
σίες και ο μαθητής/μαθήτρια παραμένει στο σχολείο
καθ’ όλη τη διάρκεια του περιπάτου και συμμετέχει σε
σχολικές δραστηριότητες σύμφωνα με απόφαση του
Συλλόγου Διδασκόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την πραγματοποίηση περιπάτου με μεταφορικό μέσο
είναι η συμμετοχή του 70% των φοιτώντων μαθητών
και μαθητριών της σχολικής μονάδας.
6. Είναι δυνατόν τις ημέρες πραγματοποίησης των σχο-
λικών περιπάτων συγκροτημένες ομάδες μαθητών και
μαθητριών εναλλακτικά να πραγματοποιούν εκπαιδευ-
τικές επισκέψεις στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων
ή άλλων εγκεκριμένων δράσεων, εφόσον έχουν γίνει οι
προαπαιτούμενες ενέργειες.

Άρθρο 2
Εκπαιδευτικές Εκδρομές
1. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν αναγκαίο
συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών και μαθητριών,
γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με
τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική αξία, να γνωρί-
σουν τα επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη μακρο-
χρόνια πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν
την κοινωνικότητά τους. Για το σκοπό αυτό επιλέγονται
περιοχές με ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία (πολιτιστική,
αρχαιολογική, ιστορική, οικολογική), ενώ κρίνεται απα-
ραίτητη η προηγούμενη ενημέρωση και παροχή πλη-
ροφοριών στους μαθητές και μαθήτριες σχετικά με τον
τόπο τον οποίο πρόκειται να επισκεφθούν, ώστε να εξα-
σφαλίζεται η απόκτηση όσο το δυνατόν πιο πλούσιων
εμπειριών. Τις εκδρομές επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι,
οι οποίοι απορρέουν από τον παιδαγωγικό-μορφωτικό
χαρακτήρα του σχολείου και επομένως, κρίνεται σκόπι-
μο να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την
πραγματοποίησή τους. Proslipsis.gr
2. Πραγματοποιείται μία (1) ημερήσια εκδρομή χωρίς
διανυκτέρευση για τους μαθητές/μαθήτριες όλων των
τάξεων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος, έως και δέκα
(10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Η ημε-
ρήσια εκδρομή δύναται να πραγματοποιηθεί κατά τάξη
σε διαφορετικούς προορισμούς, αλλά την ίδια μέρα. Σε
περίπτωση που για την πραγματοποίησή της επιλέγονται
οργανωμένοι χώροι όπως αθλητικά κέντρα, τουριστικές
εγκαταστάσεις, παιδικές κατασκηνώσεις και άλλα, θα
πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και να διαθέτουν σχε-
τική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και
κατάλληλες προδιαγραφές για την υποδοχή μαθητών
και μαθητριών. Ο αρχηγός της εκδρομής θα πρέπει να
ελέγχει την καταλληλότητα του χώρου υποδοχής και
ειδικά για χώρους άθλησης-δραστηριοτήτων να ζητά
αντίγραφα των σχετικών αδειών και πιστοποιητικών
τόσο των εγκαταστάσεων όσο και των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι δεν συμμετέ-
χουν στην ημερήσια εκδρομή παραμένουν στο σχολείο
και συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες σύμφωνα
με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της ημερήσιας
εκδρομής είναι η συμμετοχή του 70% του αριθμού των
φοιτώντων μαθητών και μαθητριών του σχολείου.
3. Πραγματοποιείται μία (1) πολυήμερη εκδρομή από
τους μαθητές/μαθήτριες της τελευταίας τάξης των Γενι-
κών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) Ειδικών Λυκείων, Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων
(Ε.ΕΠΑ.Λ.), στο εσωτερικό της χώρας ή σε χώρα του εξω-
τερικού, κατά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου
έως 19 Δεκεμβρίου (ημέρα επιστροφής) και από 1 Φε-
βρουαρίου έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη
των μαθημάτων, η οποία έχει διάρκεια συνολικά μέχρι
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η εκδρομή αυτή, ανάλογα
με τη χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο προορισμού
και τον τρόπο μετακίνησης των μαθητών και μαθητριών,
μπορεί να έχει διάρκεια έως επτά (7) ημέρες, εάν συμπε-
ριληφθούν έως δύο (2) αργίες, κατόπιν αιτιολογημένης
απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων. Κατ’ εξαίρεση
στην περίπτωση, που η εκδρομή έχει διάρκεια πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες δεν συνυπολογίζονται οι διανυκτερεύ-
σεις κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους με πλοία,
όταν αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά
δρομολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγμα-
τοποίηση της πολυήμερης εκδρομής είναι η συμμετοχή
του 70% του αριθμού των φοιτώντων μαθητών και μα-
θητριών της τάξης. Μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι δεν
συμμετέχουν στην εκδρομή παραμένουν στο σχολείο
και παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο
πρόγραμμα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
4. Θεωρείται σημαντικό να ενισχύεται το ενδιαφέρον
για την πραγματοποίηση εκδρομών στο εσωτερικό της
χώρας σε περιοχές με αρχαιολογικό, περιβαλλοντικό,
ιστορικό ενδιαφέρον και φυσικό κάλλος.

Άρθρο 3
Εκπαιδευτικές επισκέψεις
1. Στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων σχολικών δραστηριοτήτων (προγραμμάτων περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών
θεμάτων και αγωγής σταδιοδρομίας) πραγματοποιού-
νται έως δύο (2) εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εσωτερικό
ή σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) διάρ-
κειας έως δύο (2) εργάσιμων ημερών ή έως τεσσάρων
(4) ημερών, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες ή
έως τέσσερις (4) εκπαιδευτικές επισκέψεις διάρκειας
μιας (1) ημέρας μόνο για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης Β/θμιας (ΣΜΕΑΕ), οποτεδήποτε
μέσα στο διδακτικό έτος και μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν
τη λήξη των μαθημάτων. Στις ημέρες μετακίνησης δεν
συνυπολογίζονται οι διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια
της μετακίνησης των μαθητών και μαθητριών με πλοία,
στην περίπτωση που αυτά εκτελούν αποκλειστικά και
μόνο βραδινά δρομολόγια. Οι παραπάνω εκπαιδευτικές
επισκέψεις αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών
και μαθητριών - εκπαιδευτικών οι οποίοι υλοποιούν το
πρόγραμμα και πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον το
70% των μαθητών και μαθητριών που το υλοποιούν. Οι
εν λόγω επισκέψεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με
τις κατ’ έτος οδηγίες του ΥΠΠΕΘ. Στις μετακινήσεις της
παρούσας παραγράφου δεν συμπεριλαμβάνεται η ολι-
γόωρη μετακίνηση της ομάδας για τη συμμετοχή κατά
την ημέρα παρουσίασης των προγραμμάτων σχολικών
δραστηριοτήτων στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
2. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο του Αναλυτι-
κού Προγράμματος:
Μπορεί να πραγματοποιείται στο εσωτερικό μία (1)
εκπαιδευτική επίσκεψη ανά τάξη Γυμνασίου, Α΄, Β΄ και
Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου καθώς και Α΄ τάξη Επαγγελμα-
τικού Λυκείου ή έως δύο (2) ανά τάξη, τομέα, ειδικότητα
ή τμήμα ειδικότητας Β΄ και Γ΄ ΕΠΑΛ διάρκειας έως δύο
(2) εργάσιμων ημερών ή έως τεσσάρων (4) ημερών, εάν
συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες στο πλαίσιο των
διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος.
Επίσης, μπορεί να πραγματοποιείται στο εσωτερικό μία
(1) εκπαιδευτική επίσκεψη ανά τάξη Ειδικού Γυμνασίου
και Ειδικού Λυκείου καθώς και Α΄ τάξη Ειδικού Επαγ-
γελματικού Λυκείου ή έως δύο (2) ανά τάξη Ε.Ε.Ε.ΕΚ.,
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου ή ανά τάξη, τομέα,
ειδικότητα ή τμήμα ειδικότητας Β΄, Γ΄ και Δ΄ Ειδικού Επαγ-
γελματικού Λυκείου διάρκειας έως δύο (2) εργάσιμων
ημερών ή έως τεσσάρων (4) ημερών, εάν συμπεριλη-
φθούν έως δύο (2) αργίες στο πλαίσιο των διδακτικών
στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος. ή έως τέσσερις
(4) εκπαιδευτικές επισκέψεις διάρκειας μιας (1) ημέρας.
Στις ημέρες μετακίνησης δεν συνυπολογίζονται οι δι-
ανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια της μετακίνησης των
μαθητών και μαθητριών με πλοία, στην περίπτωση που
αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομο-
λόγια. Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων
μπορεί να είναι διαθεματικό και να συνδέεται με συγκε-
κριμένους διδακτικούς στόχους και διδακτικές ενότητες
περισσότερων του ενός μαθημάτων. Πραγματοποιούνται
μέσα στο διδακτικό έτος και μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν
τη λήξη των μαθημάτων και πρέπει να συμμετέχει τουλά-
χιστον το 70% των φοιτώντων μαθητών και μαθητριών
της τάξης, του τομέα, της ειδικότητας ή του τμήματος
ειδικότητας. Οι μαθητές/μαθήτριες που δε συμμετέχουν
στις εκπαιδευτικές επισκέψεις παραμένουν στο σχολείο
και παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο
πρόγραμμα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων συνεκπαίδευσης,
μεταξύ ΣΜΕΑΕ και σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, πραγματοποιείται ο αριθμός των εκπαιδευτικών
επισκέψεων που έχουν καθοριστεί στα πρακτικά αποφά-
σεων των Συλλόγων Διδασκόντων των συνεργαζόμενων
σχολικών μονάδων, εφόσον τα προγράμματα αυτά έχουν
σχεδιαστεί και εγκριθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που
ορίζονται στην με αριθμ. πρωτ. 172877/Δ3/17.10.2016
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3561/τ.Β΄/4.11.2016).

Άρθρο 4
Διδακτικές επισκέψεις
1. Εντός του Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπου-
δών ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία του
σχολείου πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και εκπαίδευ-
σης εντός και εκτός των φυσικών συνόρων του σχολεί-
ου. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής
μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος σε εξωσχο-
λικούς χώρους, με τη διοργάνωση σχετικών διδακτικών
επισκέψεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
του ετήσιου σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου σε
επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας. Με τον τρόπο αυτό,
η εμπειρία συνιστά τη βάση απόκτησης της γνώσης και
το σχολείο ανοίγεται στη ζωή και στην κοινωνία. Proslipsis.gr
2. Διδακτικές επισκέψεις είναι δυνατό να πραγματοποι-
ούνται σε χώρους επιστημονικής, ιστορικής, θρησκευ-
τικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αναφοράς, σε
μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα, αθλητικές εγκαταστά-
σεις κ.λπ., κατόπιν συνεννόησης και σε συνεργασία με
τους αρμόδιους κατά περίπτωση δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς, όπως υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού,
ιστορικά αρχεία, δημοτικές βιβλιοθήκες, φυσιολατρικές
λέσχες, επιμελητήρια, επιστημονικούς συλλόγους, κέ-
ντρα νεότητας, δημόσιους οργανισμούς, εκθεσιακούς,
μουσειακούς και θρησκευτικούς χώρους, εργαστήρια,
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
3. Πραγματοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτι-
κό έτος έως εννιά (9) ανά τάξη ή τμήμα, τομέα, ειδικότητα
ή τμήμα ειδικότητας, διδακτικές επισκέψεις με διάρκεια
μίας ή περισσότερων διδακτικών ωρών. Οι διδακτικές
επισκέψεις είναι ολιγόωρες, εντός ωραρίου λειτουργί-
ας του σχολείου και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η
διάρκειά τους μπορεί να παραταθεί έως και δύο ώρες
πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, κατά την
κρίση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ειδικά για
τους μαθητές/μαθήτριες των ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Ναυτιλι-
ακών Επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων του, η διάρκειά
τους μπορεί να παραταθεί πέραν του ωραρίου λειτουρ-
γίας του σχολείου, για όσες ώρες απαιτείται, ανάλογα
με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της
επισκεπτόμενης παραγωγικής μονάδας, κατά την κρίση
του Διευθυντή του σχολείου.
Οι επισκέψεις αναφέρονται σε συγκεκριμένη ενότη-
τα των διδακτικών αντικειμένων του αναλυτικού προ-
γράμματος και πραγματοποιούνται ύστερα από αιτιο-
λογημένη εισήγηση του εκπαιδευτικού που προτείνει
τη διδακτική επίσκεψη και απόφαση του συλλόγου
διδασκόντων. Για την πραγματοποίηση της διδακτικής
επίσκεψης απαιτείται το 70% των φοιτώντων μαθητών
και μαθητριών της τάξης ή του τμήματος, τομέα, ειδικό-
τητας ή τμήματος ειδικότητας. Μαθητές/μαθήτριες οι
οποίοι δεν συμμετέχουν παραμένουν στο σχολείο καθ’
όλη τη διάρκεια της διδακτικής επίσκεψης και συμμε-
τέχουν σε σχολικές δραστηριότητες ή παρακολουθούν
ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, σύμφωνα
με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Άρθρο 5
Εκπαιδευτικές ανταλλαγές, αδελφοποιήσεις,
εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα
διεθνών οργανισμών και διεθνείς συμμετοχές
1. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατό
να πραγματοποιούνται μετακινήσεις μαθητών, μαθη-
τριών και συνοδών εκπαιδευτικών των σχολείων Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, στο πλαίσιο:
α. εκπαιδευτικών ανταλλαγών, β. αδελφοποιήσεων, γ. εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων δ. προγραμμάτων διεθνών
οργανισμών, ε. συμμετοχών σε διεθνείς συναντήσεις,
συνέδρια, ημερίδες, διαγωνισμούς, μαθητικές επιστη-
μονικές ολυμπιάδες και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις και
στ. πρόσκλησης από σχολεία της Ομογένειας.
2. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται μετακινήσεις στο
εξωτερικό, με διάρκεια έως επτά (7) ημέρες, συμπεριλαμ-
βανομένων των αργιών, για μετάβαση σε ευρωπαϊκό ή
μεσογειακό κράτος και έως δέκα (10) ημέρες, συμπε-
ριλαμβανομένων των αργιών, για μετάβαση σε κράτος
εκτός Ευρώπης ή Μεσογείου.
3. Ο αριθμός των ημερών μετακίνησης πρέπει αυστη-
ρά να δικαιολογείται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
της επίσκεψης, το οποίο εγκρίνεται από την οικεία δι-
εύθυνση εκπαίδευσης.
4. Οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται εντός του σχο-
λικού έτους, εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος
μίας εβδομάδας πριν την έναρξη των εξετάσεων (ενδο-
σχολικών και πανελλαδικών) και έως τη λήξη τους.
5. Σε αυτές συμμετέχουν συγκεκριμένες ομάδες μα-
θητών και μαθητριών του σχολείου, ύστερα από σχετική
και αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων
και οπωσδήποτε με την έγγραφη συναίνεση των γονέων
ή κηδεμόνων τους. Proslipsis.gr
6. Επιτρέπεται η συγκρότηση διασχολικής ομάδας
όταν αυτή είναι ολιγομελής (έως δέκα μαθητές/μαθή-
τριες), προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις
που περιγράφονται στα σημεία α, γ, δ και ε της πρώτης
παραγράφου του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα για εκ-
παιδευτικά προγράμματα τα οποία διοργανώνονται από
την Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
επιτρέπεται η συγκρότηση διασχολικής ομάδας, ανε-
ξαρτήτως αριθμού μαθητών και μαθητριών, σύμφωνα
με τα κατ’ έτος οριζόμενα από την αρμόδια υπηρεσία.
7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση
της μετακίνησης είναι ότι ο Διευθυντής της σχολικής μο-
νάδας παίρνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να περιορίζο-
νται οι επιπτώσεις της μετακίνησης αυτής στην ομαλή
λειτουργία της σχολικής μονάδας και ότι δεν προκύπτει
δαπάνη για το δημόσιο. Ο ίδιος βεβαιώνει εγγράφως την
οικεία Διεύθυνση για την ομαλή λειτουργία του σχολείου
κατά την διάρκεια της μετακίνησης.
8. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις αδελφοποιήσεις, αυ-
τές πραγματοποιούνται μόνον με σχολεία του εξωτερι-
κού, ύστερα από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδα-
σκόντων στην οποία περιγράφεται επακριβώς ο σκοπός
της αδελφοποίησης. Επιτρέπεται δε, η πραγματοποίηση
μίας (1) μετακίνησης αυτού του τύπου ανά σχολικό έτος.
Τα αδελφοποιημένα σχολεία παρουσιάζουν κοινό πρό-
γραμμα δραστηριοτήτων το οποίο αφορά σε όλη την
διάρκεια της μετακίνησης και εγκρίνεται από την οικεία
διεύθυνση εκπαίδευσης. Μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι
δεν συμμετέχουν στην εν λόγω μετακίνηση παραμένουν
στο σχολείο και παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένο
ωρολόγιο πρόγραμμα.
Για κάθε μετακίνηση του παρόντος άρθρου, το αργό-
τερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την επιστροφή
τους, οι μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στην
οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έκθεση
με τα πεπραγμένα της μετακίνησής τους.

Άρθρο 6
Α. Ευρωπαϊκά προγράμματα
και λοιπές ευρωπαϊκές δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατό να
πραγματοποιούνται μετακινήσεις μαθητών, μαθητριών
και συνοδών εκπαιδευτικών σχολείων Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, στο
πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Proslipsis.gr
Ο αριθμός των μετακινήσεων ανά έτος, η χρονική πε-
ρίοδος μετακίνησης και ο αριθμός των μετακινούμενων
μαθητών, μαθητριών και συνοδών εκπαιδευτικών, οι
οποίοι πρέπει απαραιτήτως να ανήκουν στη σχολική μο-
νάδα και στην παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος,
καθορίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του
εγκεκριμένου σχεδίου στο οποίο εντάσσεται η μετακίνη-
ση, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ομαλή
λειτουργία της σχολικής μονάδας, ιδιαίτερα κατά την
περίοδο πανελλαδικών και ενδοσχολικών εξετάσεων.
Οι μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών συνοδευό-
μενων από εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του παρόντος
άρθρου έχουν διάρκεια έως δεκαέξι (16) ημέρες, συμπε-
ριλαμβανομένων των αργιών.
Οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών χωρίς να συνοδεύουν
μαθητές/μαθήτριες στα πλαίσια της προετοιμασίας των
εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία
συμμετέχει η σχολική μονάδα, δεν δύνανται να υπερβαί-
νουν σε διάρκεια τις εννιά (9) ημέρες, από τις οποίες έως
πέντε (5) θα είναι εργάσιμες και έως τέσσερις (4)αργίες.
Ως ελάχιστη προϋπόθεση για την αναλογία μαθητών,
μαθητριών και συνοδών εκπαιδευτικών στις ως άνω
μετακινήσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10
της παρούσας απόφασης. Ειδικά για τα άτομα με ειδικές
ανάγκες, δίδεται η δυνατότητα μετακίνησης συνοδού, με
δαπάνες που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του
εγκεκριμένου προγράμματος.
Β. Προϋποθέσεις μετακινήσεων
Για την περίπτωση των μετακινήσεων του παρόντος
άρθρου ισχύουν τα κάτωθι:
Δικαιολογητικά για συμμετοχή σε σχέδια συνεργασί-
ας / κινητικότητας / συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων
α. Αίτηση, η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από
τον νόμιμο εκπρόσωπο του σχολείου.
β. Πρόσκληση και πρόγραμμα της επίσκεψης από το
ξένο σχολείο ή τον φορέα υποδοχής.
γ. Επίσημη έγκριση του προγράμματος από τον φορέα
συντονισμού σε εθνικό επίπεδο. Σε περίπτωση συμμετο-
χής σχολικής μονάδας ως εταίρος σε σύμπραξη όπου ο
συντονιστής είναι φορέας του εξωτερικού, απαιτείται η
προσκόμιση της σύμβασης, στο σχετικό παράρτημα της
οποίας αναγράφεται ο κατάλογος των εταίρων.
δ. Αντίγραφο του Πρακτικού συγκρότησης της παιδα-
γωγικής ομάδας.
ε. Αντίγραφο του Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκό-
ντων, στο οποίο αναφέρονται:
• η απόφαση του Συλλόγου για την πραγματοποίηση
της επίσκεψης
• ο κωδικός και ο τίτλος του σχεδίου
• τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών, μαθητριών
και των συνοδών εκπαιδευτικών
στ. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι τηρεί
στο γραφείο του τις ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων
ή κηδεμόνων των συμμετεχόντων ανήλικων μαθητών και
μαθητριών, με τις οποίες επιτρέπουν στα παιδιά τους να
συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστη-
ριότητα. Επίσης, στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, ο γονέας/
κηδεμόνας θα αναγράφει αν ο μαθητής/μαθήτρια έχει
κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας. Στην περίπτωση κατά
την οποία ο μαθητής/μαθήτρια έχει χρόνιο πρόβλημα
υγείας, η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται με ενημε-
ρωτικό σημείωμα όπου θα αναγράφονται: α) τα φάρμακα
που πρέπει να λαμβάνει ο συγκεκριμένος μαθητής/μα-
θήτρια (πρέπει να ελέγχεται το απόθεμα για τη διάρκεια
της μετακίνησης) β) οι πρώτες ενέργειες σε περίπτωση
ανάγκης και γ) το τηλέφωνο του θεράποντος ιατρού. Οι
υπεύθυνες δηλώσεις κατατίθενται εντός προθεσμίας που
ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου.
Γ. Διαδικασία έγκρισης μετακινήσεων
Τα δικαιολογητικά προς έγκριση των μετακινήσεων
στο εξωτερικό υποβάλλονται τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) ημέρες πριν την υλοποίησή τους από τον Διευθυντή
του σχολείου στον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, ο οποίος αφού συντάξει σχετική εισήγηση,
την υποβάλλει στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της μετα-
κίνησης.
Τα δικαιολογητικά προς έγκριση των μετακινήσεων
στο εσωτερικό με διανυκτέρευση υποβάλλονται στον
οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλά-
χιστον επτά (7) ημέρες πριν την πραγματοποίησή τους.
Στην περίπτωση ημερήσιας διάρκειας μετακινήσεων,
ο Διευθυντής του σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον
οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του-
λάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της
μετακίνησης.
Οι μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι μέλη
της παιδαγωγικής ομάδας που έχει οριστεί για την υλο-
ποίηση του σχεδίου. Στις αποφάσεις μετακίνησης θα
πρέπει να αναγράφονται ρητά τα ονόματα των εκπαι-
δευτικών και των μαθητών και μαθητριών που πρόκειται
να μετακινηθούν.
Οι εκθέσεις από τις μετακινήσεις κοινοποιούνται στην
Αυτοτελή Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων). Αντι-
θέτως, οι αποφάσεις μετακίνησης δεν κοινοποιούνται
στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών
Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

Άρθρο 7
Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και κατά τις
εργάσιμες ημέρες, το Σάββατο ή/και την Κυριακή είναι
δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις μαθητών
και μαθητριών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, Λυκεί-
ων (ΓΕ.Λ. - ΕΠΑΛ), Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων,
Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ως εξής:
α) Εντός ορίων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των ενδοσχολικών αγώνων,
των αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ, των Πανελλήνιων Αγώνων
Λυκείων καθώς και Αθλητικών Προγραμμάτων και Δρά-
σεων εγκεκριμένων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, με έγκριση του Διευθυντή και του
Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου, έπειτα από ενυ-
πόγραφη συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα. Οι μετακι-
νήσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται εντός ή
εκτός ωρολογίου προγράμματος. Proslipsis.gr
β) Εκτός ορίων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των αγώνων ΑθλοΠΑΙ-
ΔΕΊΑΣ, των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων, καθώς και
Αθλητικών Προγραμμάτων και Δράσεων εγκεκριμένων
από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
και τις εγκεκριμένες προκηρύξεις των Οργανωτικών Επι-
τροπών Σχολικών Αγώνων, με έγκριση του οικείου Διευ-
θυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις μετακινήσεις
αυτές συμμετέχουν συγκεκριμένοι μαθητές/μαθήτριες
ή ομάδες μαθητών και μαθητριών του σχολείου, έπειτα
από ενυπόγραφη συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα και
σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
γ) Στο εξωτερικό για συμμετοχή σε Διεθνείς Σχολικές
Αθλητικές Δραστηριότητες και Αγώνες με απόφαση της
Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ύστερα από
εισήγηση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολι-
κών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.).
Για τις ανωτέρω μετακινήσεις, εντός ή εκτός ορίων της
οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ισχύουν τα οριζόμενα
στην με αριθμ. πρωτ 190677/Δ5/2016 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) με θέμα: «Αθλητικές
Δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης» και την με αριθμ. πρωτ. 220861/
Δ5/23.12.2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4561/τ.Β΄/
30.12.2016) διόρθωση αυτής.

Άρθρο 8
Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων
α. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό
να πραγματοποιούνται επισκέψεις στη Βουλή των Ελλή-
νων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που
προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής, ύστερα
από την έγκριση του προγράμματος από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και
την υποβολή σχετικής αίτησης του σχολείου.
β. Οι επισκέψεις αυτές εντάσσονται στις εκπαιδευτι-
κές εκδρομές, αποτελούν ανεξάρτητο πρόγραμμα και
αφορούν στους μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
γ. Για τις επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων απαιτεί-
ται η συμμετοχή του 50% των φοιτώντων μαθητών και
μαθητριών της τάξης.
δ. Οι επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων πραγματο-
ποιούνται από την έναρξη του διδακτικού έτους έως και
δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Οι
εν λόγω επισκέψεις, ανάλογα με την απόσταση, μπορεί
να συμπεριλαμβάνουν έως δύο (2) διανυκτερεύσεις, ενώ
για τη νησιωτική Ελλάδα και τις ακριτικές-παραμεθόρι-
ες περιοχές έως τρεις (3) διανυκτερεύσεις. Στις ημέρες
μετακίνησης δεν συνυπολογίζονται οι διανυκτερεύσεις
κατά τη διάρκεια της μετακίνησης των μαθητών και μα-
θητριών με πλοία, στην περίπτωση που αυτά εκτελούν
αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια.

Άρθρο 9
Συμμετοχή μαθητών και μαθητριών
σε διαγωνισμούς, μαθητικά συνέδρια,
ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις
1. Προβλέπεται η μετακίνηση στο εσωτερικό συγκε-
κριμένων μαθητών και μαθητριών κατά τις εργάσιμες
ημέρες, το Σάββατο ή/και την Κυριακή για συμμετοχή
τους σε διαγωνισμούς ή εκδηλώσεις (μαθητικά συνέ-
δρια, ημερίδες, προγράμματα, διασχολικές συνεργασίες
κ.λπ.) που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και οργανώνονται από ερευνητικά και εκ-
παιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικές ενώσεις ή φορείς
του εσωτερικού ή του εξωτερικού και σκοπό έχουν την
προβολή του εκπαιδευτικού έργου και τη διάχυση των
καλών πρακτικών του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
πραγματοποίηση της μετακίνησης είναι ότι δεν διατα-
ράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.
2. Για τη μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών
απαιτείται οπωσδήποτε έγγραφη συναίνεση του γονέα
ή κηδεμόνα και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων,
στην οποία περιγράφεται επακριβώς η δράση στην
οποία συμμετέχουν οι μαθητές/μαθήτριες και τεκμηρι-
ώνονται οι λόγοι συμμετοχής των μαθητών/μαθητριών
και των συνοδών εκπαιδευτικών. Τους μαθητές/μαθή-
τριες συνοδεύουν εκπαιδευτικοί κατ’ αναλογία που δεν
θα καταστρατηγεί τα προβλεπόμενα για μετακινήσεις
μαθητών και μαθητριών. Στη μετακίνηση των μαθητών
και μαθητριών για τους σκοπούς του άρθρου αυτού μπο-
ρούν να συμμετάσχουν, με δική τους δαπάνη και εφόσον
το επιθυμούν, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/μα-
θητριών που συμμετέχουν με τη σύμφωνη γνώμη του
Συλλόγου Διδασκόντων. Proslipsis.gr
3. Σε περίπτωση που η ομάδα του σχολείου είναι ολι-
γομελής (έως δέκα μαθητές), δύναται να δημιουργηθούν
συνεργασίες σχολείων της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης, εφόσον συμμετέχουν στην ίδια δράση, προκειμένου
να διευκολυνθεί η μετακίνησή τους σε εκδηλώσεις όπως
περιγράφονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος
άρθρου. Τους μαθητές συνοδεύουν εκπαιδευτικοί κατ’
αναλογία που δεν θα καταστρατηγεί τα προβλεπόμενα
για τις μετακινήσεις και αρχηγός της εκδρομής ορίζεται
ο εκπαιδευτικός του σχολείου με τους περισσότερους
συμμετέχοντες μαθητές και συνοδοί ορίζονται εκπαιδευ-
τικοί κατόπιν συνεννόησης των εμπλεκόμενων σχολικών
μονάδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Α. Προϋποθέσεις μετακινήσεων
Άρθρο 10
1. Για κάθε εκδρομή-μετακίνηση μαθητών και μαθη-
τριών απαιτείται απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων
της σχολικής μονάδας που πραγματοποιεί τη μετακί-
νηση με αιτιολόγηση του σκοπού και της επιλογής του
τόπου προορισμού, η οποία λαμβάνεται, εκτός από την
περίπτωση του περιπάτου όταν η μετακίνηση γίνεται
πεζή (άρθρο 1), είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από
την πραγματοποίηση των πολυήμερων εκδρομών και
μετακινήσεων και δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την πραγματοποίηση των ημερήσιων εκδρομών και
μετακινήσεων. Σε περίπτωση κατά την οποία εκφράζεται
τεκμηριωμένη ένσταση για την υλοποίηση της εκδρο-
μής-μετακίνησης από μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων,
ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας στο ίδιο πρακτικό
αιτιολογεί το σκεπτικό της πραγματοποίησής της. Ειδικά
για τις ΣΜΕΑΕ Β/θμιας Εκπ/σης απαιτείται η αιτιολογημέ-
νη λήψη απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων για όλες
τις περιπτώσεις μετακινήσεων μαθητών και μαθητριών.
Με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζο-
νται απαραιτήτως:
i. Ο αρχηγός της εκδρομής-μετακίνησης και ο αναπλη-
ρωτής του που πρέπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Ει-
δικά για τις ΣΜΕΑΕ ο αρχηγός της εκδρομής-μετακίνησης
ή/και ο αναπληρωτής του δύναται να είναι αναπληρωτής
εκπαιδευτικός στην περίπτωση που δεν υπάρχει μόνιμος
εκπαιδευτικός.
ii. Οι συνοδοί καθηγητές και οι αναπληρωτές τους,
που είναι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, πλην των αναπληρωτών καθηγητών με μειωμένο
ωράριο και των ωρομισθίων, και σε αναλογία ένας (1)
εκπαιδευτικός ανά είκοσι πέντε (25) μαθητές/μαθήτριες
για μετακινήσεις στο εσωτερικό και ένας (1) εκπαιδευτι-
κός ανά είκοσι (20) μαθητές/μαθήτριες για μετακινήσεις
στο εξωτερικό, σε κάθε περίπτωση εκτός του αρχηγού.
Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ Β/θμιας Εκπ/σης ορίζονται δύο (2)
συνοδοί ανά τμήμα εκτός κι αν οι ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες των μαθητών και μαθητριών απαιτούν μεγαλύ-
τερο αριθμό συνοδών. Proslipsis.gr
Ο αρχηγός της εκδρομής-μετακίνησης, καθώς και οι
συνοδοί καθηγητές, θα πρέπει να ανήκουν στον Σύλλο-
γο Διδασκόντων του σχολείου που πραγματοποιεί την
εκδρομή, ενώ προηγούνται οι διδάσκοντες στην αντί-
στοιχη τάξη. Στην περίπτωση μετακινήσεων στο πλαίσιο
προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στη
μετακίνηση πρέπει να είναι οπωσδήποτε μέλη της παιδα-
γωγικής ομάδας εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας, οπότε μπορεί να συνοδεύσει και εκπαιδευτικός που
δεν συμμετέχει στην παιδαγωγική ομάδα.
iii. Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής.
iv. Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή/εκ-
παιδευτική μετακίνηση.
v. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής/εκπαιδευ-
τικής μετακίνησης, το οποίο πρέπει να τηρείται απα-
ρέγκλιτα, για να επιτυγχάνεται τόσο ο σκοπός της, που
είναι εκπαιδευτικός και μορφωτικός, όσο και η ασφαλής
μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών. Στο αναλυτικό
πρόγραμμα θα πρέπει να αναγράφονται οι ακριβείς ώρες
αναχώρησης και άφιξης στον προορισμό, τα μεταφορι-
κά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη μετακίνηση,
οι αριθμοί πτήσεων για αεροπορικές μετακινήσεις, τα
ακτοπλοϊκά δρομολόγια για θαλάσσιες μετακινήσεις
κ.ο.κ., όπως, επίσης και το ημερήσιο πρόγραμμα δρα-
στηριοτήτων και μετακινήσεων στον τόπο προορισμού,
ξεχωριστά για κάθε ημέρα.
vi. Στις περιπτώσεις μετακινήσεων των άρθρων 3, 5,
8 και 9 εφόσον οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο εγκεκριμένων προγραμμάτων, στο πρακτικό
αναγράφεται απαραιτήτως η απόφαση έγκρισης του
προγράμματος.
2. Σχολεία με μικρό αριθμό μαθητών και μαθητριών
είναι δυνατό να πραγματοποιούν πολυήμερες εκδρομές
μετά από σύμπραξη-συνεργασία με άλλα σχολεία της
ίδιας Διεύθυνσης και με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε αυτή
την περίπτωση αρχηγός ορίζεται ο εκπαιδευτικός του
σχολείου με τους περισσότερους συμμετέχοντες μαθη-
τές/μαθήτριες.
3. Για τις μετακινήσεις των περιπτώσεων της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 3, καθώς και των άρθρων 5 και 9 τα
ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών και μαθητριών
αναγράφονται στην απόφαση του Συλλόγου Διδασκό-
ντων του ιδίου άρθρου.
4. Σε κάθε περίπτωση, εκτός του περιπάτου πεζή, είναι
απαραίτητο ο γονέας/κηδεμόνας να καταθέτει στον Δι-
ευθυντή του σχολείου αυτοπροσώπως ή με θεωρημένο
το γνήσιο της υπογραφής του ενυπόγραφη υπεύθυνη
δήλωση, με την οποία συναινεί ή όχι για τη συμμετοχή
του παιδιού του στη σχεδιαζόμενη εκδρομή-μετακίνη-
ση, αφού προηγουμένως ενημερωθεί εγγράφως για
το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής-μετακίνησης
και συμφωνεί για την πιστή τήρησή του, καθώς και για
τις υποχρεώσεις των μαθητών και μαθητριών. Επίσης,
στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, ο γονέας/κηδεμόνας θα
αναγράφει αν ο μαθητής/μαθήτρια έχει κάποιο χρόνιο
πρόβλημα υγείας. Στην περίπτωση κατά την οποία ο μα-
θητής/μαθήτρια έχει χρόνιο πρόβλημα υγείας η υπεύθυ-
νη δήλωση θα συνοδεύεται με ενημερωτικό σημείωμα
όπου θα αναγράφονται: α) τα φάρμακα που πρέπει να
λαμβάνει ο συγκεκριμένος μαθητής/μαθήτρια, (πρέπει
να ελέγχεται το απόθεμα για τη διάρκεια της εκδρο-
μής-μετακίνησης) β) οι πρώτες ενέργειες σε περίπτωση
ανάγκης και γ) το τηλέφωνο του θεράποντος ιατρού. Οι
υπεύθυνες δηλώσεις κατατίθενται εντός προθεσμίας που
ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Οι ενήλικες
μαθητές/μαθήτρια υπογράφουν και καταθέτουν οι ίδιοι
την υπεύθυνη δήλωση. Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ Β/θμιας Εκπ/
σης απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων ή
κηδεμόνων για όλες τις περιπτώσεις μετακινήσεων μα-
θητών και μαθητριών.
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκό-
ντων του σχολείου είναι δυνατό να συμμετέχουν στην
εκδρομή έως και δύο (2) μέλη του Συλλόγου των Γονέων
και Κηδεμόνων, με δική τους δαπάνη, χωρίς σ` αυτή την
περίπτωση να μειώνεται ο αριθμός των συνοδών καθη-
γητών. Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ ο αριθμός των μελών του
Συλλόγου των Γονέων και Κηδεμόνων δύναται να είναι
μεγαλύτερος των δύο (2) με αιτιολογημένη απόφαση
του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου, με δική τους
δαπάνη, χωρίς σ` αυτή την περίπτωση να μειώνεται ο
αριθμός των συνοδών καθηγητών.
6. Σε περίπτωση που στο σχολείο φοιτά μαθητής/μα-
θήτρια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο οποίος υπο-
στηρίζεται από Σχολικό Νοσηλευτή ή Ειδικό Βοηθητικό
Προσωπικό, ο μαθητής/μαθήτρια συνοδεύεται σε κάθε
είδους εκδρομή-μετακίνηση από την αντίστοιχη ειδικό-
τητα που τον υποστηρίζει. Επιπλέον, με αιτιολογημένη
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων των Γυμνασίων,
ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και ΣΜΕΑΕ είναι δυνατό μαθητής/μαθήτρια
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να συμμετέχει σε εκ-
δρομή-μετακίνηση με συνοδεία ενήλικου συγγενικού ή
άλλου ενήλικου προσώπου που εισηγείται και διαθέτει η
οικογένεια, με δική της δαπάνη . Απαγορεύεται αυστηρά
σε οποιοδήποτε άλλο άτομο, πλην των ρητά αναφερό-
μενων στην Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, με οικο-
νομική ή χωρίς οικονομική επιβάρυνση, να συμμετέχει
σε σχολική εκδρομή - μετακίνηση.
Β. Οργάνωση εκπαιδευτικών
εκδρομών - μετακινήσεων
Άρθρο 11
Οι εκδρομές - μετακινήσεις οργανώνονται από το
σχολείο με ευθύνη του Διευθυντή. Ενδείκνυται να προ-
γραμματίζονται κατά το δυνατόν παράλληλα με άλλες
μετακινήσεις, ώστε να μη διαταράσσεται για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα η ομαλή διδακτική διαδικασία. Συνιστάται
να καταρτίζεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς ετήσιος
προγραμματισμός εκπαιδευτικών εκδρομών - μετακινή-
σεων ή τετράμηνος προγραμματισμός εκπαιδευτικών
εκδρομών - μετακινήσεων.
Ειδικά, για τις ΣΜΕΑΕ Β/θμιας Εκπαίδευσης, το σύνολο
των σχολικών περιπάτων του άρθρου 1, των εκπαιδευ-
τικών εκδρομών του άρθρου 2, των εκπαιδευτικών επι-
σκέψεων του άρθρου 3 και των διδακτικών επισκέψεων
του άρθρου 4, θεωρείται ενιαίο και δύναται να ανακατα-
νέμεται και να ορίζεται κατόπιν αιτιολογημένης απόφα-
σης του Συλλόγου Διδασκόντων, με κύριο κριτήριο τη
βέλτιστη κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
των μαθητών και μαθητριών.

Άρθρο 12
Εφόσον πρόκειται για ημερήσια, απλή μετακίνηση των
μαθητών και μαθητριών, ο Διευθυντής του σχολείου λαμ-
βάνει τουλάχιστον τρεις (3) προσφορές για την επιλογή
του μεταφορικού μέσου. Η επιλογή της πλέον συμφέρου-
σας από οικονομική άποψη προσφοράς γίνεται από τον
Σύλλογο Διδασκόντων και τον Διευθυντή.

Άρθρο 13
1. Για τις προγραμματιζόμενες εκδρομές-μετακινήσεις,
με διανυκτέρευση, ο Διευθυντής του σχολείου προκη-
ρύσσει στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδήλωση ενδιαφέροντος,
στην οποία υποχρεωτικά θα καταγράφονται: α) προο-
ρισμός/οί, β) προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων,
γ) μεταφορικό/ά μέσο/α και τυχόν πρόσθετες προδια-
γραφές, δ) «κατηγορία» καταλύματος, ε) λοιπές υπηρε-
σίες (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων
κ.λπ.), στ) υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και η καταληκτική
ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, η οποία θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μετά την
ανάρτηση της προκήρυξης. Επισημαίνεται ότι οι προ-
σφορές πρέπει να είναι απολύτως ποσοτικά και ποιοτικά
συγκρίσιμες προκειμένου να διασφαλίζεται η επιλογή
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη. Συνι-
στάται στα σχολεία να ζητούν και την πρόσθετη προαι-
ρετική ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας. Για τις παραπάνω υπηρεσίες
πρέπει να ζητείται η τελική συνολική τιμή του οργανω-
μένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή/
μαθήτρια. Η προσφορά του τουριστικού γραφείου θα
κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος
που προτείνει. Οι προσφορές, που θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον τρεις (3), κατατίθενται κλειστές στο σχο-
λείο. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το τουριστικό
γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει
ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Σε
περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί προσφορά μέχρι την
ημερομηνία και ώρα που έχει ορισθεί, σύμφωνα με την
προκήρυξη, ο διαγωνισμός επαναπροκηρύσσεται με νέα
καταληκτική ημερομηνία, εφόσον υπάρχει χρόνος. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν τα απαραίτητα χρονικά
περιθώρια ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και το σχο-
λείο απευθύνεται σε συγκεκριμένο τουριστικό γραφείο,
αφού ενημερωθεί η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με σχετικό πρακτικό. Proslipsis.gr
2. Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προ-
σφοράς, συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυ-
ντή του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως
πρόεδρο, δύο (2) συνοδούς-εκπαιδευτικούς, που ορίζο-
νται από τον Σύλλογο Διδασκόντων, έναν (1) εκπρόσωπο
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, εφόσον λειτουργεί
τέτοιος Σύλλογος, και από εκπροσώπους του 15/μελούς
Μαθητικού Συμβουλίου ή των 5/μελών Συμβουλίων των
Μαθητικών Κοινοτήτων που θα λάβουν μέρος στην εκ-
δρομή-μετακίνηση, οι οποίοι εκπροσωπούνται με μία
(1) ψήφο. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύ-
νη επιλογής του τουριστικού γραφείου που θα πραγ-
ματοποιήσει την εκδρομή-μετακίνηση. Η επιλογή του
τουριστικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που
συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα
κριτήρια επιλογής. Το πρακτικό αναρτάται άμεσα στην
ιστοσελίδα του σχολείου. Ενστάσεις κατά της επιλογής
μπορούν υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την
ανάρτηση του πρακτικού επιλογής.
3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την
εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η τελι-
κή επιλογή του τουριστικού γραφείου και το σχολείο
συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό
συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που
υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Επισημαίνεται
ότι μετά την κατακύρωση της προσφοράς στο τουρι-
στικό γραφείο δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή στους
όρους της σύμβασης και στις συμφωνημένες υπηρεσίες.
Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:
i. Το εγκεκριμένο από τον Σύλλογο Διδασκόντων ανα-
λυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
ii. Το όνομα του ξενοδοχείου, η κατηγορία του, ο αριθ-
μός δωματίων και κλινών και οι παρεχόμενες από αυτό
υπηρεσίες.
iii. Η Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
iv. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά
μαθητή/μαθήτρια.
v. Τους Γενικούς Όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
4. Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα
ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές
των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου
ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης.
Επισημαίνεται ότι από την παραπάνω διαδικασία προ-
κήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αξιολόγησης και
επιλογής προσφοράς εξαιρούνται οι διασχολικές ομάδες
όπως περιγράφονται στην παράγραφο 6 του άρθρου
5 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 της παρούσας
υπουργικής απόφασης.
5. Μετά τον προγραμματισμό των πολυήμερων εκδρο-
μών-μετακινήσεων, με ευθύνη του Διευθυντή του σχολεί-
ου, καταχωρίζεται η εκδρομή-μετακίνηση στο Πληροφο-
ριακό Σύστημα “ΜySchool” του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προκειμένου
να ενημερώνονται οι υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, οι
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφέ-
ρειες του τόπου προορισμού των εκδρομών, ώστε να
λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή μετα-
κίνηση των μαθητών και μαθητριών και την τήρηση των
διατάξεων που καθορίζουν τους όρους λειτουργίας των
χώρων διαμονής, εστίασης και ψυχαγωγίας.
6. Οι εκδρομές-μετακινήσεις των μαθητών και μαθη-
τριών είναι δυνατό να πραγματοποιούνται με τα εναέρια,
θαλάσσια, οδικά και σιδηροδρομικά μέσα μεταφοράς,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με την προϋπόθεση
ότι πληρούνται οι όροι ασφάλειας για καθένα από αυτά.
7. Για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και μα-
θητριών, η εκκίνηση των εκδρομών-μετακινήσεων θα
γίνεται από το χώρο του σχολείου ή σε χώρο που καθο-
ρίζεται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών,
δεν θα πραγματοποιείται πριν από τις 6 π.μ., ενώ η άφιξη
στον τόπο προορισμού ή η επιστροφή στο σχολείο ή σε
χώρο που καθορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων,
θα πραγματοποιείται το αργότερο έως τις 10 μ.μ., όταν
η εκδρομή πραγματοποιείται οδικώς. Σε περίπτωση
χρήσης δεύτερου μεταφορικού μέσου, είναι δυνατό να
διαφοροποιηθούν τα παραπάνω προβλεπόμενα χρονικά
όρια εκκίνησης-άφιξης με απόφαση του κατά περίπτω-
ση οργάνου που εγκρίνει τη μετακίνηση. Επίσης, κάθε
είδους μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών στον
τόπο διαμονής τους κατά τη διάρκεια της πραγματοποί-
ησης των εκδρομών θα γίνεται σε χρόνο σύμφωνο με το
εγκεκριμένο πρόγραμμα της εκδρομής.
8. Πριν από την αναχώρηση, ο Διευθυντής του σχο-
λείου, σε συνεργασία με τον αρχηγό της εκδρομής-με-
τακίνησης και τους συνοδούς καθηγητές, τονίζει στους
μαθητές και μαθήτριες την ανάγκη για τη σχολαστική
τήρηση του προγράμματος της εκδρομής και την υπο-
δειγματική συμπεριφορά τους, έτσι ώστε να επιτευχθούν
σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής η ασφαλής μετακίνηση,
η διαμονή και η ψυχαγωγία, καθώς και οι εκπαιδευτικοί
στόχοι.
9. Σε περίπτωση μετακίνησης με τουριστικά λεωφο-
ρεία, ο αρχηγός της εκδρομής-μετακίνησης φροντίζει
να αναρτηθεί στα οχήματα ευανάγνωστη πινακίδα με
την ένδειξη «Σχολική Εκδρομή - (όνομα σχολείου)» σε
εμφανή σημεία στο πρόσθιο και οπίσθιο μέρος του οχή-
ματος, η οποία διατηρείται έως το τέλος της εκδρομής.
10. Η τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, κα-
θώς και η ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών σε όλη
τη διάρκεια της μετακίνησης, από την αναχώρηση έως
και την επιστροφή τους, αποτελεί ευθύνη του αρχηγού
της εκδρομής και των συνοδών εκπαιδευτικών. Ο Δι-
ευθυντής του σχολείου, εφόσον η μετακίνηση γίνεται
με τουριστικά λεωφορεία, απευθύνεται εγγράφως στη
Διεύθυνση Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε
να διενεργηθεί έλεγχος των οχημάτων (έγγραφα καταλ-
ληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης,
έγγραφα οδηγού κ.λπ.), λίγο πριν την αναχώρηση των
εκδρομέων. Οι συνοδοί καθηγητές επιβλέπουν τα όρια
ταχύτητας και, εφόσον κρίνουν σκόπιμο, απευθύνονται
στις αστυνομικές διευθύνσεις του τόπου προορισμού,
για επανάληψη των ελέγχων. Proslipsis.gr
11. Οι χώροι που επιλέγονται για τη διαμονή, εστίαση
και ψυχαγωγία των μαθητών και μαθητριών πρέπει να
διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους
όρους ασφάλειας και υγιεινής.
12. Σε έκτακτη ανάγκη ή ανυπέρβλητη δυσκολία που
τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της εκδρομής-μετακί-
νησης, ο αρχηγός απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στις κατά τόπο
αρμόδιες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για το εσωτε-
ρικό και ζητά τη συνδρομή τους, ενώ για το εξωτερικό
ζητά τη συνδρομή των πλησιέστερων πρεσβευτικών ή
προξενικών αρχών, καθώς και του αρμόδιου Συντονιστή
Εκπαίδευσης Εξωτερικού, των οποίων τα τηλέφωνα και
τις διευθύνσεις έχει φροντίσει να πληροφορηθεί πριν
την αναχώρηση.
13. Για κάθε εκδρομή-μετακίνηση στο εξωτερικό των
συνοδών εκπαιδευτικών, των μαθητών και μαθητριών
είναι απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη για τη διάρ-
κεια του ταξιδιού και της διαμονής. Για εκδρομές - με-
τακινήσεις σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
εκπαιδευτικοί απευθύνονται στην αρμόδια ασφαλιστική
υπηρεσία για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλι-
σης Ασθένειας (ΕΚΑΑ). Για τους μαθητές και μαθήτριες
θα πρέπει να μεριμνήσουν έγκαιρα οι γονείς τους, απευ-
θυνόμενοι στον ασφαλιστικό τους φορέα, προκειμένου
να έχουν τη σχετική πληροφόρηση και να προβούν στην
έκδοση ΕΚΑΑ για τα παιδιά τους. Σε περίπτωση αδυνα-
μίας έκδοσης ΕΚΑΑ λόγω υπαγωγής στη νομοθεσία περί
ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άρθ.
33 ν. 4368/2016) ο γονέας ή κηδεμόνας υποβάλλει υπεύ-
θυνη δήλωση στον Διευθυντή του Σχολείου, δηλώνοντας
επίσης ότι δεν διαθέτει ούτε ιδιωτική ασφάλιση προκει-
μένου να αποφασίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων για τη
δυνατότητα συμμετοχής του μαθητή και της μαθήτριας
στην εκδρομή-μετακίνηση. Αν ο μαθητής/μαθήτρια δια-
θέτει ιδιωτική ασφάλιση ο γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει
να καταθέσει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένο
αντίγραφο συμβολαίου ή βεβαίωση του ασφαλιστικού
φορέα.
14. Σε περίπτωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο εξω-
τερικό, απαιτείται η έγκαιρη ενημέρωση της Πρεσβείας
ή του πλησιέστερου Προξενείου της Ελλάδας στη χώρα
αυτή και η κοινοποίηση της σχετικής Απόφασης μετα-
κίνησης στη Διεύθυνση Ε1 του Υπουργείου Εξωτερικών
(στην ηλεκτρονική διεύθυνση e01@mfa.gr ή στο φαξ
210 - 3682 277).
15. Ο τελικός έλεγχος των δαπανηθέντων για την εκ-
δρομή χρημάτων που προήλθαν από τυχόν πόρους των
μαθητικών κοινοτήτων γίνεται από την Επιτροπή η οποία
αξιολόγησε τις προσφορές και περιγράφεται στην παρά-
γραφο 2 του παρόντος άρθρου.
16. Μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής-μετακίνησης
ο αρχηγός, σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές,
συντάσσει λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη διεξαγωγή
της, την τήρηση του προγράμματος και το βαθμό επίτευ-
ξης των εκπαιδευτικών στόχων της. Επίσης, συντάσσει
φύλλο αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρασχέθη-
καν από το τουριστικό γραφείο, με βάση αντικειμενικά
στοιχεία και το αναρτά στην ιστοσελίδα του σχολείου. Η
έκθεση και το φύλλο αξιολόγησης υποβάλλονται στον
Διευθυντή του σχολείου για ενημέρωση του ιδίου και
του Συλλόγου Διδασκόντων και κοινοποιούνται στη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Διευθυ-
ντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει συγκε-
ντρωτική έκθεση των σχολείων της περιοχής ευθύνης
του στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος με τη σειρά του
συντάσσει την τελική έκθεση για τις Διευθύνσεις Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς του και την
υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
17. Για την ενημέρωση των σχολείων τηρείται στις
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φάκελος
εκδρομών, στον οποίο κατατίθενται από το Διευθυντή
κάθε σχολείου:
i. Αντίγραφα των συμβάσεων των σχολείων με τα του-
ριστικά γραφεία.
ii. Έκθεση και φύλλο αξιολόγησης του τουριστικού
γραφείου, τα οποία συντάσσονται από τον αρχηγό της
εκδρομής και τους συνοδούς και αναφέρονται στην
τήρηση των συμφωνηθέντων όρων από τα τουριστικά
γραφεία. Proslipsis.gr
18. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου είναι να μην προκύπτει δαπάνη για
το Δημόσιο.
Γ. Έγκριση εκδρομών-μετακινήσεων

Άρθρο 14
1. Για να χορηγηθεί η έγκριση της εκδρομής-μετακί-
νησης πρέπει να πληρούνται όλες οι κατά περίπτωση
προαναφερόμενες προϋποθέσεις και να υποβληθούν
έγκαιρα στα αρμόδια εγκριτικά όργανα τα εξής:
i. Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Συλλόγου
Διδασκόντων, σύμφωνα με το άρθρο 10.
ii. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι καλύ-
πτεται ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετοχής των μα-
θητών και μαθητριών όπου αυτό απαιτείται, βάσει των
υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων/κηδεμόνων τους. Ο
Διευθυντής του σχολείου βεβαιώνει, επίσης, ότι έχουν
κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου οι ενυ-
πόγραφες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων όλων των
μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν στην εκδρο-
μή-μετακίνηση ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι.
iii. Ειδικά για τις επισκέψεις του άρθρου 8 απαιτείται
ακόμα ηλεκτρονική επιβεβαίωση της αίτησης του σχο-
λείου από τη Βουλή των Ελλήνων, στην οποία αναγρά-
φεται η ονομασία του σχολείου, η ημέρα και η ώρα της
επίσκεψης και ο αριθμός των προσκαλούμενων μαθητών
και μαθητριών.
2. Εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι εξαιτίας των
οποίων καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίηση της εκ-
δρομής-μετακίνησης στην ημερομηνία που είχε αρχικά
αποφασιστεί, είναι δυνατή η πραγματοποίησή της σε
άλλη ημερομηνία με απόφαση του Συλλόγου Διδασκό-
ντων και σε συνεννόηση με το τουριστικό γραφείο, με
βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες, αλλά εντός των
προβλεπόμενων από την παρούσα Υπουργική Απόφαση
χρονικών περιόδων. Επίσης, είναι δυνατή η αλλαγή των
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών,
με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
όσον αφορά στον αριθμό των συμμετεχόντων μαθη-
τών/μαθητριών και των συνοδών εκπαιδευτικών. Σε κάθε
περίπτωση ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια για την
έγκριση της εκδρομής αρχή.

Άρθρο 15
Οι περίπατοι οι οποίοι πραγματοποιούνται με μετα-
φορικό μέσο του Άρθρου 1 και οι διδακτικές επισκέψεις
του Άρθρου 4 εγκρίνονται από τον Διευθυντή και τον
Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου. Οι ημερήσιες εκ-
παιδευτικές εκδρομές/μετακινήσεις εγκρίνονται από
τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι
εκπαιδευτικές εκδρομές/μετακινήσεις με διανυκτέρευση
στο εσωτερικό εγκρίνονται από τον οικείο Διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ στο εξωτερικό εγκρί-
νονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από
έλεγχο και εισήγηση του οικείου Διευθυντή Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 16
Τα δικαιολογητικά προς έγκριση των εκδρομών-με-
τακινήσεων με διανυκτέρευση στο εσωτερικό υπο-
βάλλονται στον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την
πραγματοποίησή τους.
Τα δικαιολογητικά προς έγκριση των εκδρομών-με-
τακινήσεων στο εξωτερικό υποβάλλονται τουλάχιστον
δεκαπέντε ημέρες (15) πριν την υλοποίησή τους από τον
Διευθυντή του σχολείου στον οικείο Διευθυντή Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος αφού συντάξει σχετική
εισήγηση, την υποβάλλει στον οικείο Περιφερειακό Διευ-
θυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την αναχώρηση των
μετακινούμενων.
Στην περίπτωση του περιπάτου με μεταφορικό μέσο
και των διδακτικών επισκέψεων ο Διευθυντής του σχο-
λείου ενημερώνει εγγράφως τον οικείο Διευθυντή Εκ-
παίδευσης ότι έχουν τηρηθεί όλα τα αναφερόμενα στην
παρούσα απόφαση τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την
πραγματοποίησή τους και αφού έχει ολοκληρώσει την
προβλεπόμενη διαδικασία.

Άρθρο 17
Σε περίπτωση που σχολικές μονάδες είχαν προ-
γραμματίσει και έχουν προβεί, έως τη δημοσίευση του
ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/15.2.2017), στις προαπαιτού-
μενες ενέργειες για πραγματοποίηση εκδρομών-μετακι-
νήσεων, βάσει των προβλεπομένων στην με αριθμ. πρωτ.
129287/Γ2/10.11.2011 υπουργική απόφαση (Β΄ 2769)
όπως τροποποιήθηκε, και προκειμένου να μη δημιουρ-
γηθούν προβλήματα στις σχολικές μονάδες, η διαδικα-
σία έγκρισης αποκλειστικά και μόνο αυτών, ολοκληρώ-
νεται από τα αρμόδια όργανα όπως αυτά ορίζονται στην
παρούσα υπουργική απόφαση.

Άρθρο 18
Με την ισχύ της παρούσας καταργείται η με αριθμ.
πρωτ. 129287/Γ2/10.11.2011 υπουργική απόφαση
(Β΄ 2769), όπως τροποποιήθηκε, καθώς και κάθε άλλη
διάταξη που ρυθμίζει θέματα της παρούσας απόφασης,
όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Φεβρουαρίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved