ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Τι αλλάζει στη διαδικασία χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών

Αθήνα 23.5.2017, 18:51

Αρκετές αλλαγές σε παλαιότερη απόφασή του για τα κριτήρια χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών επιφέρει με νεότερη το υπουργείο Παιδείας.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 77728/Ν1 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτη ρίων χο-
ρήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία
ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β΄
324, διόρθωση σφάλματος στο Β΄ 562).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του α.ν. 2545/1940 (Α΄
287) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων - Φροντιστηρίων και Οι-
κοτροφείων», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4250/
2014 (Α΄ 74),
3. Τις διατάξεις της υποπ. Θ.12, της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν. Proslipsis.gr
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4452/2017
(Α΄ 17) «Σύσταση οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύ-
θυνσης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων»,
5. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση
των Υπουργείων .... Τουρισμού».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
8. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 197109/
Α1/2015 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ... και
Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργι-
κή απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρ-
κειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε
κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β΄ 324, διόρθωση σφάλ-
ματος στο Β΄ 562) ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των Πανεπι-
στημίων της αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση ισοτιμίας
και αντιστοιχίας των πτυχίων τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των
γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών.
2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Κάτοχοι επάρκειας προσόντων
για τη διδασκαλία άλλων γλωσσών
Οι πτυχιούχοι τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογι-
ών, άλλων από αυτές του άρθρου 1, Πανεπιστημίων της
αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση ισοτιμίας των πτυχίων
τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον κατέχουν Πιστοποι-
ητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον
Β2) για την περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών, καθώς
και οι πτυχιούχοι:
α. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και
Σλαβικών Σπουδών (κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας και
φιλολογίας) του ΕΚΠΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30
ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής
και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους,
β. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και
Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, χωρίς αναγραφή κατεύ-
θυνσης σε αυτό, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS
του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και
Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους,
γ. του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, εφόσον
έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστο-
ποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη
λήψη του πτυχίου τους,
δ. του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων
Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, εφόσον έχουν συμπλη-
ρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παι-
δαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του
πτυχίου τους, διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη
διδασκαλία των αντίστοιχων γλωσσών σε κέντρα ξένων
γλωσσών.

3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 3
Χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη
διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας
σε πτυχιούχους του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του ΔΠΘ,
του ΕΑΠ και του Ιονίου Πανεπιστημίου.
1. Χορηγείται επάρκεια προσόντων για τη διδασκα-
λία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας μετά από επιτυχή
παρακολούθηση Προγράμματος διδακτικής των ξένων
γλωσσών, ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πα-
νεπιστήμιο της ημεδαπής σε πτυχιούχους:
α. του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ,
β. του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και
Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του
ΕΑΠ, με έτος εισαγωγής από 2013-2014 και εξής,
γ. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και
Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου,
δ. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολι-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
2. Το πρόγραμμα Διδακτικής των ξένων γλωσσών (δια
ζώσης, εξ αποστάσεως ή με τη μέθοδο του blended
learning) οργανώνεται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
της ημεδαπής. Το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποβάλλονται για
έγκριση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας
τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της
6117/Α5/13-1-2017 (ΦΕΚ 324 Β΄) υπουργικής απόφασης,
ήτοι από 8-2-2017 και κάθε έτος μέχρι 30/9 για ανανέωση
της έγκρισης ή υποβολή νέου προγράμματος.
Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Δικαιολογητικά
1. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 2 υποβάλλουν στην
αρμόδια υπηρεσία, ήτοι τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., την πράξη ανα-
γνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, το Πιστοποιητικό/Βεβαίωση
Ελληνομάθειας, καθώς και βεβαίωση του Πανεπιστημί-
ου ότι έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος
Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας
με τη λήψη του πτυχίου τους, όπου απαιτείται καθένα
από αυτά.
2. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 3 υποβάλλουν στην
αρμόδια υπηρεσία, ήτοι το Τμήμα Δ΄ της Αυτοτελούς
Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, τα κάτωθι δικαιο-
λογητικά:
α. αίτηση για χορήγηση επάρκειας για τη διδασκα-
λία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, η
οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την αλή-
θεια και την ακρίβεια των προσκομιζόμενων φωτο-
αντιγράφων,
β. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου, γ. φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επιτυ-
χούς παρακολούθησης του Προγράμματος διδακτικής της
ξένης γλώσσας ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από
Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 3,
δ. φωτοαντίγραφο πτυχίου. Proslipsis.gr

6. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 5
Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 3 υποβάλλουν τα δι-
καιολογητικά στο Τμήμα Δ΄ της Αυτοτελούς Διεύθυν-
σης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), οι ίδιοι ή μέσω
τρίτου που φέρει νόμιμη εξουσιοδότηση ή τα αποστέλ-
λουν ταχυδρομικώς. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
δεν επιστρέφονται.

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 6
Μεταβατικές ρυθμίσεις
1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν αίτηση για
χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία έκ-
δοσης του ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-2014), έως
και την 8-2-2017, (ημερομηνία δημοσίευσης της 6117/
13-1-2017 (ΦΕΚ 324 Β΄) υπουργικής απόφασης), εφόσον
α) έως και την 8-2-2017 ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυ-
τηρίου Λυκείου και β) πληρούσαν, κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησής τους, τις προϋποθέσεις, σχετικά
με τη γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστης
γνώσης (Γ2/C2), λαμβάνουν επάρκεια προσόντων για
τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, υπό την προϋπόθεση της
επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Διδακτικής
των Ξένων Γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, που διοργανώνε-
ται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής και εφόσον κατέ-
χουν Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου
τουλάχιστον Β2) για την περίπτωση των μη Ελλήνων πο-
λιτών. Το ως άνω Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά
και μόνο στους ανωτέρω και θα λειτουργήσει μόνο κατά
τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019. Μετά τη
λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, το Πρόγραμμα
δεν θα παρέχεται πλέον.
2. Η επάρκεια χορηγείται μετά την υποβολή στο Τμή-
μα Δ΄ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευ-
σης, του πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης
του ανωτέρω Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων
Γλωσσών και του Πιστοποιητικού/Βεβαίωσης Ελληνο-
μάθειας (επιπέδου τουλάχιστο Β2) για την περίπτωση
των μη Ελλήνων πολιτών. Συνυποβάλλονται, εφόσον δεν
υποβλήθηκαν με την αίτηση, φωτοαντίγραφο δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, και τα δικαιο-
λογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των
προϋποθέσεων της παραγράφου 1, ήτοι α. φωτοαντίγρα-
φο Απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου, β. ο απαιτούμενος
για την απόδειξη της άριστης γνώσης της ξένης γλώσ-
σας τίτλος ή πιστοποιητικό γλωσσομάθειας χορηγηθέν
από φορείς πιστοποιημένους και αναγνωρισμένους από
την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν
εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της
γλώσσας σε άριστο επίπεδο. Ο τίτλος ή το Πιστοποιη-
τικό πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
εκ του πρωτοτύπου. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά
υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους της παρα-
γράφου 1 αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου που φέρει
νόμιμη εξουσιοδότηση ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς
στο Τμήμα Δ' της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκ-
παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
δεν επιστρέφονται.
3. Το πρόγραμμα Διδακτικής των ξένων γλωσσών (δια
ζώσης, εξ αποστάσεως ή με τη μέθοδο του blended
learning) οργανώνεται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
της ημεδαπής. Το πρόγραμμα σπουδών υποβάλλεται
για έγκριση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., εντός αποκλειστικής προ-
θεσμίας μέχρι την 8η Ιουνίου 2017. Στην πρόταση του
προγράμματος που υποβάλλεται θα πρέπει να γίνεται
αναφορά στον τρόπο παροχής της διδασκαλίας (δια
ζώσης, εξ αποστάσεως, μεικτή διδασκαλία), να καθο-
ρίζονται οι στόχοι αυτού, να γίνεται παρουσίαση του
αντικειμένου διδασκαλίας (αριθμός και περιεχόμενο
θεματικών ενοτήτων), να προσδιορίζονται οι μέθοδοι
Διδασκαλίας, τα μαθησιακά αποτελέσματα, ο τρόπος
αξιολόγησης, να καθορίζεται ο αριθμός των ωρών δι-
δασκαλίας και τέλος να γίνεται αναφορά στο κόστος
των διδάκτρων.

7. Το άρθρο 7 καταργείται
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Μαΐου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved