ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Αλλαγές στο ευρωπαϊκό καθεστώς αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων

Αθήνα 11.6.2017, 18:01

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354, σ. 132) “για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255, σ. 22) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (‘κανονισμός ΙΜΙ’, ΕΕ L 316, σ. 1)” και τροποποίηση του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), επιχειρείται μέσω του προεδρικού διατάγματος 51/2017.

Ως αρμόδια αρχή για τον εθνικό συντονισμό της εφαρμογής των διατάξεων του πδ ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ) του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του πδ 51/2017.


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 51
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης
Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354, σ. 132) “για την τρο-
ποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
(ΕΕ L 255, σ. 22) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία
μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσω-
τερικής αγοράς (‘κανονισμός ΙΜΙ’, ΕΕ L 316, σ. 1)”
και τροποποίηση του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1338/1983 (Α΄ 34) «Εφαρμογή
του κοινοτικού δικαίου», και συγκεκριμένα: α) του άρ-
θρου 3 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του
ν. 1892/1990 (Α΄ 101), β) του άρθρου 4 όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τρο-
ποποιήθηκε από τα άρθρα: 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101),
31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261),
22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312),
91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113) και 50 του ν. 4342/2015
(Α΄ 143) και γ) του άρθρου 5, όπως τροποποιήθηκε από
την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα».
3. Την 167707/ΓΔ2/10.10.2016 εισήγηση της Προϊστα-
μένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
την Β1α/οικ.69560/20.9.2016 εισήγηση του Προϊσταμέ-
νου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας, την 203/4.10.2016 ειδική έκθε-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, νυν Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης, καθώς και την 325757/39738/5.10.2016
εισηγητική - οικονομική έκθεση του Αναπληρωτή Προ-
ϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από
τις οποίες προκύπτει ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον
Προϋπολογισμό των Υπουργείων τους.
4. Την υπ’ αριθμ. 32/2017 Γνωμοδότηση του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολι-
τικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Οικονομικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Υποδομών και Μεταφορών, Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/55/ΕΕ
που τροποποιεί την οδηγία 2005/36/ΕΚ
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/55/ΕΕ)
Το π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), όπως αυτό τροποποιήθηκε και
ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 προστίθεται στοι-
χείο δ) ως εξής:
«δ) την Οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013
«για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη
διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφό-
ρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός ΙΜΙ»)» (E.E.
αρ. L 354/28.12.2013 σελ. 132)».
2. Το άρθρο 2 συμπληρώνεται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1 προστίθεται στο τέλος εδάφιο
ως εξής:
«Ομοίως, οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου
εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους μέλους, ο οποίος
έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε κράτος μέλος
διαφορετικό από το κράτος καταγωγής».
β) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται στο λειτούρ-
γημα του συμβολαιογράφου».
3. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
α) τα στοιχεία στ) και η) της παραγράφου 1 αντικαθί-
στανται ως εξής:
«στ) «επαγγελματική εμπειρία»: η πραγματική και νό-
μιμη άσκηση πλήρους απασχόλησης ή ισοδύναμης με-
ρικής απασχόλησης του σχετικού επαγγέλματος σε ένα
κράτος μέλος», «η) «δοκιμασία επάρκειας»: δοκιμασία
που αφορά αποκλειστικά τις επαγγελματικές γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες του αιτούντος και διενεργείται
ή αναγνωρίζεται από την αρχή του άρθρου 54 με σκοπό
να αξιολογηθεί η ικανότητα του αιτούντος να ασκήσει
νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα.
Για τη διενέργεια της δοκιμασίας αυτής η αρχή του
άρθρου 54 με βάση τη σύγκριση της εκπαίδευσης που
απαιτεί η ελληνική νομοθεσία με την εκπαίδευση του
αιτούντος, καταρτίζει κατάλογο των τομέων γνώσεων, οι
οποίοι δεν καλύπτονται από το δίπλωμα ή από άλλους
τίτλους εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών.
Στη δοκιμασία επάρκειας πρέπει να λαμβάνεται υπό-
ψη το γεγονός ότι ο αιτών είναι αναγνωρισμένος επαγ-
γελματίας στο κράτος μέλος καταγωγής ή στο κράτος
μέλος προέλευσής του. Η δοκιμασία αυτή καλύπτει το-
μείς γνώσεων που επιλέγονται μεταξύ αυτών που περι-
λαμβάνονται στον κατάλογο και των οποίων η γνώση
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση του εν
λόγω επαγγέλματος στην Ελλάδα. Η εν λόγω δοκιμασία
μπορεί επίσης να καλύπτει τη γνώση της δεοντολογίας
που ισχύει, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για τις
οικείες δραστηριότητες.
Οι λεπτομερείς κανόνες της δοκιμασίας επάρκειας,
καθώς και το νομικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται ο
αιτών που επιθυμεί να προετοιμαστεί στην Ελλάδα, κα-
θορίζονται από την αρχή του άρθρου 54».
β) στην παράγραφο 1 προστίθενται τα ακόλουθα στοι-
χεία ι), ια), ιβ), ιγ), ιδ) ως εξής:
«ι) «επαγγελματική πρακτική άσκηση»: με την επιφύ-
λαξη του άρθρου 46 παρ. 4 του παρόντος διατάγματος,
μια περίοδος επαγγελματικής πρακτικής άσκησης υπό
επίβλεψη, υπό τον όρο ότι, σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία, αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση σε
νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, και η οποία μπορεί
να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ή μετά την ολο-
κλήρωση εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση δι-
πλώματος», «ια) «ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα»:
ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύ-
εται είτε ότι ο επαγγελματίας πληροί όλες τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα
σε προσωρινή και περιστασιακή βάση είτε η αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων για εγκατάσταση στην Ελ-
λάδα», «ιβ) «διά βίου μάθηση»: κάθε γενική εκπαίδευση,
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, μη τυπική
εκπαίδευση και άτυπη μάθηση που έχει λάβει ένα άτομο
κατά τη διάρκεια της ζωής του, με αποτέλεσμα τη βελτί-
ωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων
του, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και επαγγελματική
δεοντολογία», «ιγ) «επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέρο-
ντος»: λόγοι οι οποίοι αναγνωρίζονται ως επιτακτικοί στη
νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,
«ιδ) «Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης
Ακαδημαϊκών Μονάδων ή μονάδων ECTS»: το σύστημα
μονάδων για την ανώτατη εκπαίδευση που χρησιμοποι-
ούνται στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης».
4. Tο άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, παρέχει στους
δικαιούχους τη δυνατότητα να αποκτήσουν στην Ελλά-
δα πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα για το οποίο διαθέ-
τουν τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής και να
το ασκούν στην Ελλάδα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με
τους Έλληνες υπηκόους». Proslipsis.gr
β) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής :
«4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η μερική
πρόσβαση σε ένα επάγγελμα στην Ελλάδα παρέχεται
υπό τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 4στ του πα-
ρόντος διατάγματος».
5. Μετά το άρθρο 4 προστίθενται τα άρθρα 4α, 4β, 4γ,
4δ, 4ε και 4στ ως εξής:
«Άρθρο 4α - Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα
(άρθρο 1 παρ. 5 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)
1. Εκδίδεται ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για
τους κατόχους επαγγελματικών προσόντων, κατόπιν αι-
τήματός τους, σύμφωνα με τον κανονισμό 2015/983 της
Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 2015 (ΕΕ L 159, σ. 27).
2. Εφόσον έχει καθιερωθεί ευρωπαϊκή επαγγελματι-
κή ταυτότητα για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ενδιαφερόμενος κάτοχος επαγ-
γελματικών προσόντων μπορεί να επιλέξει να υποβάλει
αίτηση για μια τέτοια ταυτότητα ή να κάνει χρήση των
διαδικασιών που προβλέπονται στους τίτλους ΙΙ και ΙΙΙ
του παρόντος διατάγματος.
3. Οι αρχές της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου
που είναι αρμόδιες για την έκδοση ευρωπαϊκής επαγ-
γελματικής ταυτότητας τηρούν τις διαδικασίες που προ-
βλέπονται στα άρθρα 4β έως 4ε, καθώς και τις προβλε-
πόμενες στα εν λόγω άρθρα προθεσμίες οι οποίες είναι
αποκλειστικές.
4. Εάν ο κάτοχος επαγγελματικού τίτλου σκοπεύει να
παράσχει υπηρεσίες, σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ, πλην αυ-
τών που καλύπτονται από την παράγραφο 5 του άρθρου
7, η αρχή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου εκ-
δίδει ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα σύμφωνα με
τα άρθρα 4β και 4γ. Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτό-
τητα μπορεί να συνιστά, ανάλογα με την περίπτωση, τη
δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 7.
5. Εάν ο κάτοχος ενός επαγγελματικού τίτλου σκοπεύει
να εγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τα
κεφάλαια Ι έως ΙΙΙα του τίτλου ΙΙΙ ή να παράσχει υπηρε-
σίες σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5, η αρχή της
παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου ολοκληρώνει όλες
τις προκαταρκτικές ενέργειες όσον αφορά στον ατομικό
φάκελο του αιτούντος που δημιουργήθηκε στο πλαί-
σιο του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική
αγορά (ΙΜΙ) (αρχείο ΙΜΙ), όπως προβλέπεται στα άρθρα
4β και 4δ. Η αρχή της παραγράφου 6 του παρόντος άρ-
θρου εκδίδει την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα,
σύμφωνα με τα άρθρα 4β και 4δ. Για τους σκοπούς της
εγκατάστασης, η έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής
ταυτότητας δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα άσκησης
συγκεκριμένου επαγγέλματος εάν υπάρχουν απαιτήσεις
εγγραφής ή άλλες διαδικασίες ελέγχου που έχουν τεθεί
σε ισχύ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ήδη πριν
από την καθιέρωση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυ-
τότητας για το εν λόγω επάγγελμα.
6. Αρμόδιες αρχές για τη διεκπεραίωση των αρχείων
ΙΜΙ και την έκδοση ευρωπαϊκών επαγγελματικών ταυτο-
τήτων για τα επαγγέλματα που αναφέρονται στο παράρ-
τημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/983 της Επιτροπής της
24ης Ιουνίου 2015 ορίζονται ως ακολούθως: α) οι διευ-
θύνσεις δημόσιας υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων
της χώρας για τα επαγγέλματα των νοσηλευτών - των
υπεύθυνων για γενική περίθαλψη, των φαρμακοποιών
(βασικής εκπαίδευσης) και των φυσικοθεραπευτών, β) η
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού για τους οδηγούς ορειβασίας
και γ) τα επαγγελματικά επιμελητήρια για τους μεσίτες
αστικών συμβάσεων. Οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας διασφαλίζουν
την αμερόληπτη, αντικειμενική και έγκαιρη επεξεργασία
των αιτήσεων για τις ευρωπαϊκές επαγγελματικές ταυτό-
τητες. Οι αρμόδιες αρχές και το κέντρο υποστήριξης του
άρθρου 59δ ενημερώνουν τους πολίτες, συμπεριλαμβα-
νομένων και των υποψηφίων αιτούντων, σχετικά με τη
λειτουργία και την προστιθέμενη αξία μιας ευρωπαϊκής
επαγγελματικής ταυτότητας για τα επαγγέλματα για τα
οποία αυτή είναι διαθέσιμη.
7. Οι αρχές της παραγράφου 6 κοινοποιούνται στο
Τμήμα Ενιαίας Αγοράς και Οριζοντίων Πολιτικών Ευρω-
παϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, το
οποίο είναι εθνικός συντονιστής του συστήματος πλη-
ροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΝΙΜΙC), καθώς και
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
8. Ως αρμόδια αρχή για τον εθνικό συντονισμό της
εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος διατάγματος
ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και
Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.
«Άρθρο 4β - Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελ-
ματικής ταυτότητας και δημιουργία ενός αρχείου ΙΜΙ
(άρθρο 1 παρ. 5 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)
1. Επιτρέπεται στον κάτοχο επαγγελματικών προσό-
ντων να υποβάλει αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελ-
ματικής ταυτότητας μέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου,
που παρέχει η Επιτροπή, το οποίο δημιουργεί αυτομά-
τως ένα αρχείο ΙΜΙ για τον συγκεκριμένο αιτούντα. Με
κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και των καθ’ ύλη αρμόδιων Υπουργών
καθορίζονται τα επιμέρους ζητήματα τεχνικού και λεπτο-
μερειακού χαρακτήρα για τη διεκπεραίωση των γραπτών
αιτήσεων για την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματι-
κής ταυτότητας.
2. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα έγγραφα
που απαιτούνται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/983 της
Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 2015.
3. Εντός μιας εβδομάδας από την παραλαβή της αί-
τησης, η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4α του
παρόντος επιβεβαιώνει τη λήψη της αίτησης και ενη-
μερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείψεις στα έγγραφα.
Ανάλογα με την περίπτωση, η εν λόγω αρχή εκδίδει
κάθε αποδεικτικό πιστοποιητικό που απαιτείται δυνάμει
του παρόντος και επαληθεύει κατά πόσον ο υποψήφιος
είναι νόμιμα εγκατεστημένος στην Ελλάδα και αν όλα τα
αναγκαία έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες
ελληνικές αρχές είναι έγκυρα και αυθεντικά. Σε περί-
πτωση δεόντως αιτιολογημένων αμφιβολιών, η αρχή
της παραγράφου 6 του άρθρου 4α συμβουλεύεται τον
αρμόδιο φορέα έκδοσης των εγγράφων και μπορεί να
ζητήσει από τον αιτούντα επικυρωμένα αντίγραφα. Σε
περίπτωση νέων αιτήσεων από τον ίδιο τον αιτούντα, η
αρμόδια αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4α του
παρόντος δεν δύναται να ζητήσει την εκ νέου υποβολή
των εγγράφων που υπάρχουν ήδη στο αρχείο ΙΜΙ και
είναι ακόμα έγκυρα».
«Άρθρο 4γ - Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για
προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών πλην
των καλυπτόμενων από το άρθρο 7 παράγραφος 5 (άρ-
θρο 1 παρ. 5 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)
1. Οι αρχές της παραγράφου 6 του άρθρου 4α του
παρόντος ελέγχουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά
έγγραφα που περιλαμβάνονται στο αρχείο IMI και, εντός
τριών εβδομάδων, εκδίδουν την ευρωπαϊκή επαγγελμα-
τική ταυτότητα για προσωρινή και περιστασιακή παρο-
χή υπηρεσιών πλην των καλυπτόμενων από το άρθρο
7 παράγραφο 5. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει από την
ημερομηνία παραλαβής των ελλειπόντων εγγράφων τα
οποία αναφέρονται στο άρθρο 4β παράγραφος 3 πρώτο
εδάφιο ή, εφόσον δεν ζητούνται άλλα έγγραφα, μετά τη
λήξη της περιόδου μιας εβδομάδας που αναφέρεται στο
εν λόγω εδάφιο. Κατόπιν αποστέλλουν την ευρωπαϊκή
επαγγελματική ταυτότητα απευθείας στην αρμόδια αρχή
κάθε κράτους μέλους υποδοχής και ενημερώνουν σχε-
τικά τον αιτούντα. Η Ελλάδα ως κράτος μέλος υποδοχής
απαγορεύεται να ζητήσει οιαδήποτε περαιτέρω δήλωση
δυνάμει του άρθρου 7 για τους επόμενους 18 μήνες.
2. Η απόφαση των αρχών της παραγράφου 6 του άρ-
θρου 4α του παρόντος ή η μη έκδοση απόφασης εντός
της περιόδου των τριών εβδομάδων που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 υπόκειται στο οικείο κατά τις κείμενες
διατάξεις ένδικο βοήθημα.
3. Εάν ένας κάτοχος ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυ-
τότητας επιθυμεί να παράσχει υπηρεσίες σε κράτη μέλη
άλλα από εκείνα που αναφέρονταν αρχικά στην αίτηση
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο εν λόγω κάτοχος
υποβάλει αίτηση για ανάλογη επέκταση. Εάν ο κάτοχος
επιθυμεί να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του μετά
το πέρας της περιόδου των 18 μηνών που αναφέρεται
στην παράγραφο 1, ενημερώνει την αρχή της παραγρά-
φου 6 του άρθρου 4α του παρόντος αναλόγως. Σε κάθε
περίπτωση, ο κάτοχος παρέχει πληροφορίες για ουσιώ-
δεις αλλαγές της κατάστασης που τεκμηριώνεται στο αρ-
χείο ΙΜΙ που ενδέχεται να απαιτηθούν από την αρχή της
παραγράφου 6 του άρθρου 4α του παρόντος. Οι αρχές
της παραγράφου 6 του άρθρου 4α του παρόντος απο-
στέλλουν την ενημερωμένη ευρωπαϊκή επαγγελματική
ταυτότητα στο οικείο κράτος μέλος υποδοχής.
4. Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα ισχύει σε
ολόκληρη την επικράτεια όλων των κρατών μελών
υποδοχής για όσο διάστημα ο κάτοχός της διατηρεί το
δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός του βάσει των
εγγράφων και των πληροφοριών που περιέχονται στο
αρχείο ΙΜΙ».
«Άρθρο 4δ - Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα
για εγκατάσταση και για προσωρινή και περιστασιακή
παροχή υπηρεσιών δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος
5 (άρθρο 1 παρ. 5 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)
1. Οι αρχές της παραγράφου 6 του άρθρου 4α του πα-
ρόντος ελέγχουν, εντός ενός μηνός, την αυθεντικότητα
και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών εγγράφων που
περιλαμβάνονται στο αρχείο IMI για τους σκοπούς της
έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας για
εγκατάσταση ή για προσωρινή και περιστασιακή πα-
ροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος
5. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία
παραλαβής των ελλειπόντων εγγράφων τα οποία ανα-
φέρονται στο άρθρο 4β παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, ή,
εφόσον δεν ζητούνται άλλα έγγραφα, μετά τη λήξη της
περιόδου μιας εβδομάδας που αναφέρεται στο εν λόγω
εδάφιο. Στη συνέχεια, διαβιβάζουν αμέσως την αίτηση
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής. Οι
αρχές της παραγράφου 6 του άρθρου 4α του παρόντος
ενημερώνουν τον αιτούντα για την τύχη της αίτησης ενώ
παράλληλα διαβιβάζουν την αίτηση στο κράτος μέλος
υποδοχής. Proslipsis.gr
2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 16,
21, 49α και 49β του παρόντος, η αρχή της παραγράφου
6 του άρθρου 4α του παρόντος αποφασίζει εάν θα εκ-
δώσει ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, σύμφωνα
με την παράγραφο 1, εντός μηνός από την παραλαβή
της αίτησης που διαβιβάστηκε από το κράτος μέλος
καταγωγής. Σε περίπτωση δεόντως αιτιολογημένων
αμφιβολιών, η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4α
του παρόντος μπορεί να ζητά πρόσθετες πληροφορίες, ή
τη συμπερίληψη επικυρωμένου αντιγράφου εγγράφου,
από το κράτος μέλος καταγωγής, ενώ υποχρεούται να
παρέχει τις αντίστοιχες πληροφορίες όταν ζητηθούν από
το κράτος μέλος υποδοχής το αργότερο δύο εβδομάδες
μετά την υποβολή της αίτησης. Με την επιφύλαξη του
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5, εφαρμόζεται η
προθεσμία του ενός μηνός, ανεξάρτητα από οποιαδή-
ποτε τέτοια αίτηση.
3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7
παράγραφος 5 και στο άρθρο 14 του παρόντος, η αρχή
της παραγράφου 6 του άρθρου 4α του παρόντος απο-
φασίζει εάν θα εκδώσει ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυ-
τότητα ή εάν θα επιβάλει στον κάτοχο επαγγελματικού
τίτλου αντισταθμιστικά μέτρα εντός δύο μηνών από την
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης που διαβίβασε το
κράτος μέλος καταγωγής. Σε περίπτωση δεόντως αιτιο-
λογημένων αμφιβολιών, η αρχή της παραγράφου 6 του
άρθρου 4α του παρόντος μπορεί να ζητά πρόσθετες πλη-
ροφορίες, ή τη συμπερίληψη επικυρωμένου αντιγράφου
εγγράφου, από το κράτος μέλος καταγωγής, ενώ υπο-
χρεούται να παρέχει τις αντίστοιχες πληροφορίες όταν
ζητηθούν από το κράτος μέλος υποδοχής το αργότερο
δύο εβδομάδες μετά την υποβολή της αίτησης. Με την
επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5,
εφαρμόζεται η προθεσμία των δύο μηνών, ανεξάρτητα
από οποιαδήποτε τέτοια αίτηση.
4. Σε περίπτωση που η αρχή της παραγράφου 6 του
άρθρου 4α του παρόντος δεν λάβει τις απαραίτητες
πληροφορίες που έχει ζητήσει σύμφωνα με το παρόν
προεδρικό διάταγμα προκειμένου να λάβει απόφαση
σχετικά με την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής
ταυτότητας είτε από το κράτος μέλος καταγωγής είτε
από τον αιτούντα, μπορεί να αρνηθεί την έκδοση της
ταυτότητας. Η άρνηση αιτιολογείται δεόντως.
5. Εάν η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4α του
παρόντος δεν λάβει απόφαση εντός των προθεσμιών
που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρό-
ντος άρθρου ή δεν διοργανώσει δοκιμασία επάρκειας
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5, η ευρωπαϊκή
επαγγελματική ταυτότητα θεωρείται ότι έχει εκδοθεί
και αποστέλλεται αυτόματα, μέσω του ΙΜΙ, στον κάτοχο
επαγγελματικού τίτλου.
Η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4α του παρό-
ντος έχει τη δυνατότητα να παρατείνει κατά δύο εβδο-
μάδες τις προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγρά-
φους 2 και 3 για την αυτόματη έκδοση της ευρωπαϊκής
επαγγελματικής ταυτότητας. Εξηγεί τον λόγο της παρά-
τασης και ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα. Η παράτα-
ση αυτή μπορεί να επαναληφθεί άπαξ και μόνο αν είναι
απολύτως αναγκαία, ιδίως για λόγους που σχετίζονται
με τη δημόσια υγεία ή την ασφάλεια των αποδεκτών
των υπηρεσιών.
6. Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η αρχή της πα-
ραγράφου 6 του άρθρου 4α του παρόντος σύμφωνα
με την παράγραφο 1 αντικαθιστούν τυχόν αιτήσεις για
αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων δυνάμει της
εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους υποδοχής.
7. Οι αποφάσεις της αρχής της παραγράφου 6 του άρ-
θρου 4α του παρόντος που εγκρίνονται δυνάμει των πα-
ραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου ή η μη έκδοση
απόφασης από την ως άνω αρχή σε αιτήματα Ελλήνων
υπηκόων υπόκεινται στο οικείο κατά τις κείμενες διατά-
ξεις ένδικο βοήθημα».
«Άρθρο 4ε - Επεξεργασία και πρόσβαση σε δεδομένα
σχετικά με την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα
1. Με την επιφύλαξη του τεκμηρίου της αθωότητας,
η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4α του παρό-
ντος ενημερώνει εγκαίρως το αντίστοιχο αρχείο ΙΜΙ με
πληροφορίες που αφορούν πειθαρχικά μέτρα ή ποινικές
καταδίκες που αφορούν απαγόρευση ή περιορισμό και
που έχουν συνέπειες στην άσκηση των δραστηριοτήτων
του κατόχου της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότη-
τας δυνάμει του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Στο
πλαίσιο αυτό η ως άνω αρχή τηρεί τους κανόνες προστα-
σίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προ-
βλέπονται στις διατάξεις του νόμου 2472/1997 (Α΄ 50),
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και
του νόμου 3471/2006 (Α΄ 133), σχετικά με την επεξερ-
γασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (ενσωμάτωση της οδηγίας για την προστα-
σία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες). Οι εν
λόγω ενημερώσεις περιλαμβάνουν τη διαγραφή πληρο-
φοριών που δεν είναι πλέον απαραίτητες. Ο κάτοχος της
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας και η αρχή της
παραγράφου 6 του άρθρου 4α του παρόντος που έχουν
πρόσβαση στο αντίστοιχο αρχείο ΙΜΙ ενημερώνονται
αμέσως σχετικά με τυχόν αλλαγές. Η υποχρέωση αυτή
δεν θίγει την υποχρέωση προειδοποίησης που βαρύνει
τις αρμόδιες αρχές που διαχειρίζονται αρχεία ΙΜΙ δυνάμει
του άρθρου 59α του παρόντος.
2. Το περιεχόμενο των πληροφοριών που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 πρέπει να είναι επικαιροποιημένο και
να περιορίζεται στα ακόλουθα:
α) την ταυτότητα του επαγγελματία,
β) το σχετικό επάγγελμα,
γ) πληροφορίες σχετικά με την εθνική αρχή ή το δι-
καστήριο που εξέδωσε την απόφαση περιορισμού ή
απαγόρευσης,
δ) το πεδίο εφαρμογής του περιορισμού ή της απα-
γόρευσης,
ε) την περίοδο ισχύος του περιορισμού ή της απαγό-
ρευσης.
3. Πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στο
αρχείο ΙΜΙ έχουν μόνο η αρχή της παραγράφου 6 του
άρθρου 4α του παρόντος και οι αντίστοιχες αρχές των
άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τον ν. 2472/1997. Η
αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4α του παρόντος
ενημερώνει τον κάτοχο της ευρωπαϊκής επαγγελματικής
ταυτότητας για το περιεχόμενο του αρχείου ΙΜΙ μετά από
αίτημα του κατόχου.
4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ευρω-
παϊκή επαγγελματική ταυτότητα περιορίζονται σε αυτές
που είναι απαραίτητες για την πιστοποίηση του δικαιώ-
ματος του κατόχου της να ασκήσει το επάγγελμα για το
οποίο εκδόθηκε, δηλαδή, όνομα του κατόχου, επώνυ-
μο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, επάγγελμα, τίτλους
επαγγελματικής εκπαίδευσης, και το εφαρμοστέο καθε-
στώς, εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, αριθμό ταυτότητας,
χαρακτηριστικά ασφαλείας και αναφορά ενός έγκυρου
εγγράφου ταυτότητας. Στο αρχείο ΙΜΙ περιλαμβάνονται
πληροφορίες σχετικά με την κτηθείσα επαγγελματική
εμπειρία ή τα αντισταθμιστικά μέτρα που ίσχυσαν για
τον κάτοχο της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας.
5. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο
αρχείο ΙΜΙ υφίστανται επεξεργασία για όσο διάστημα
χρειάζεται για τον σκοπό της διαδικασίας αναγνώρισης
αυτής καθεαυτής και ως αποδεικτικό στοιχείο της ανα-
γνώρισης ή της διαβίβασης της δήλωσης που προβλέπε-
ται στο άρθρο 7. Η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου
4α του παρόντος διασφαλίζει ότι ο κάτοχος μιας ευρω-
παϊκής επαγγελματικής ταυτότητας δικαιούται ανά πάσα
στιγμή και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον κάτοχο
να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών ή τη συμπλήρωση
ελλιπών στοιχείων ή τη διαγραφή και τον αποκλεισμό
του οικείου αρχείου ΙΜΙ. Ο κάτοχος ενημερώνεται για
το δικαίωμά του αυτό κατά την στιγμή της έκδοσης της
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας και του γίνεται
σχετική υπόμνηση στη συνέχεια ανά διετία. Η υπόμνηση
αποστέλλεται αυτομάτως μέσω του ΙΜΙ όταν η αρχική
αίτηση για την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα έχει
υποβληθεί μέσω του διαδικτύου.
Σε περίπτωση αίτησης για διαγραφή ενός αρχείου
ΙΜΙ που συνδέεται με μια ευρωπαϊκή επαγγελματική
ταυτότητα που εκδόθηκε με σκοπό την εγκατάσταση
ή την προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσι-
ών δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 5, η αρχή της
παραγράφου 6 του άρθρου 4α του παρόντος, παρέχει
στον κάτοχο επαγγελματικών προσόντων αποδεικτικό
στοιχείο που πιστοποιεί την αναγνώριση των επαγγελ-
ματικών προσόντων του.
6. Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα στην ευρωπαϊκή επαγγελματική
ταυτότητα και όλων των αρχείων ΙΜΙ, οι αρχές της πα-
ραγράφου 6 του άρθρου 4α του παρόντος θεωρούνται
«υπεύθυνες επεξεργασίας» υπό την έννοια του άρθρου
2 περ. ζ’ του ν. 2472/1997.
7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι εργοδότες,
οι πελάτες, οι ασθενείς, οι δημόσιες αρχές και άλλοι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να επαληθεύουν την αυθεντικότη-
τα και την εγκυρότητα μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής
ταυτότητας που προσκομίζει σε αυτούς ο κάτοχος της
ταυτότητας».
«Άρθρο 4στ - Μερική πρόσβαση (άρθρο 1 παρ. 5 της
οδηγίας 2013/55/ΕΕ)
1. Η αρμόδια αρχή παραχωρεί μερική πρόσβαση
σε μια επαγγελματική δραστηριότητα στην ελληνική
επικράτεια μόνον όταν πληρούνται όλες οι κατωτέρω
προϋποθέσεις:
α) ο επαγγελματίας διαθέτει όλα τα απαραίτητα επαγ-
γελματικά προσόντα προκειμένου να ασκεί την επαγ-
γελματική δραστηριότητα για την οποία ζητεί μερική
πρόσβαση στην Ελλάδα,
β) οι διαφορές μεταξύ της επαγγελματικής δραστη-
ριότητας που ασκεί νομίμως ο αιτών στο κράτος μέλος
καταγωγής και του νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλ-
ματος στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλες, ώστε η εφαρ-
μογή αντισταθμιστικών μέτρων σημαίνει ότι ο αιτών θα
υποχρεούνταν να ακολουθήσει το πλήρες πρόγραμμα
εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτείται για να έχει
πλήρη πρόσβαση στο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγ-
γελμα στην Ελληνική επικράτεια.
γ) η επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί αντικει-
μενικά να διαχωριστεί από άλλες δραστηριότητες που
εμπίπτουν στο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην
Ελλάδα. Proslipsis.gr
Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), η αρμόδια αρχή
λαμβάνει υπόψη κατά πόσον η επαγγελματική δραστη-
ριότητα μπορεί να ακολουθηθεί αυτόνομα στο κράτος
μέλος καταγωγής.
2. Μια αίτηση μερικής πρόσβασης μπορεί να απορ-
ριφθεί εάν η σχετική απόρριψη δικαιολογείται βάσει
ενός επιτακτικού λόγου γενικού συμφέροντος, ικανού
να διασφαλίσει την επίτευξη του σκοπούμενου στόχου
και δεν υπερβαίνει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για
την επίτευξη του εν λόγω στόχου.
3. Οι αιτήσεις με σκοπό την εγκατάσταση στην Ελλάδα
πρέπει να εξετάζονται σύμφωνα με τα κεφάλαια Ι και IV
του τίτλου III του παρόντος σε περίπτωση εγκατάστασης.
4. Οι αιτήσεις με σκοπό την παροχή προσωρινών και
περιστασιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα όσον αφορά
επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν επιπτώσεις
στη δημόσια υγεία και ασφάλεια εξετάζονται σύμφωνα
με τον τίτλο II του παρόντος διατάγματος.
5. Κατά παρέκκλιση από το έκτο εδάφιο του άρθρου
7 παράγραφος 5 και του άρθρου 51 του παρόντος, η
επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται βάσει του επαγ-
γελματικού τίτλου του κράτους μέλους καταγωγής μετά
την παραχώρηση της μερικής πρόσβασης. Η αρμόδια
αρχή μπορεί να απαιτεί τη χρήση αυτού του επαγγελμα-
τικού τίτλου στην ελληνική γλώσσα. Επαγγελματίες που
επωφελούνται από τη μερική πρόσβαση επισημαίνουν
με σαφήνεια στους αποδέκτες υπηρεσιών το πεδίο των
επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.
6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στους επαγγελμα-
τίες που επωφελούνται από την αυτόματη αναγνώριση
των επαγγελματικών τους προσόντων δυνάμει των κε-
φαλαίων II, III και ΙΙΙα του τίτλου III του παρόντος».
6) Το στοιχείο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) σε περίπτωση μετακίνησης προς την Ελλάδα, εάν
έχει ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα σε ένα ή πε-
ρισσότερα κράτη μέλη επί ένα τουλάχιστον έτος στο
διάστημα των δέκα ετών που προηγούνται της παροχής
στο κράτος μέλος εγκατάστασης, εφόσον το επάγγελμα
δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο κράτος μέλος
εγκατάστασης. Ο όρος για την άσκηση του επαγγέλμα-
τος επί ένα έτος δεν εφαρμόζεται εάν το επάγγελμα είτε
η εκπαίδευση για το εν λόγω επάγγελμα είναι νομοθετικά
ρυθμιζόμενα».
7) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
«1. Κατά την πρώτη μετακίνηση από ένα κράτος μέλος
προς την Ελλάδα για να παράσχει υπηρεσίες και πριν
από την παροχή υπηρεσιών ο πάροχος υποβάλλει με
οποιοδήποτε μέσο γραπτή δήλωση στην αρμόδια αρχή.
Με την ως άνω δήλωση ο πάροχος γνωστοποιεί στοιχεία,
μεταξύ άλλων, σχετικά με τυχόν υπάρχουσα ασφαλιστι-
κή εγγύηση ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής
προστασίας που καλύπτουν την επαγγελματική του ευ-
θύνη. Η ανωτέρω δήλωση ανανεώνεται μία φορά ετη-
σίως, εάν ο πάροχος προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες
στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια αυτού του έτους».
β) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
i) τα στοιχεία δ) και ε) αντικαθίστανται ως εξής:
«δ) για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5
παράγραφος 1 στοιχείο β), την απόδειξη με κάθε μέσον
ότι ο πάροχος έχει ασκήσει τις εν λόγω δραστηριότητες
επί ένα τουλάχιστον έτος στο διάστημα των δέκα προ-
ηγούμενων ετών,
ε) για επαγγέλματα στον τομέα της ασφάλειας, στον
υγειονομικό τομέα και για επαγγέλματα που συνδέο-
νται με την εκπαίδευση ανηλίκων, συμπεριλαμβανο-
μένου του τομέα παιδικής μέριμνας και προσχολικής
εκπαίδευσης, βεβαίωση για την απουσία προσωρινών
ή οριστικών αναστολών της άδειας άσκησης του επαγ-
γέλματος ή ποινικών καταδικών, σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία».
ii) προστίθενται τα στοιχεία στ) και ζ) ως εξής:
«στ) για επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις για την
ασφάλεια των ασθενών, δήλωση σχετικά με τη γνώση
του αιτούντος στην ελληνική γλώσσα που απαιτείται για
την άσκηση του επαγγέλματος στην Ελλάδα,
ζ) για επαγγέλματα που καλύπτουν τις δραστηριότη-
τες που αναφέρονται στο άρθρο 16 και τα οποία είχαν
κοινοποιηθεί από το κράτος μέλος εγκατάστασης στην
Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 ε παρ. 2 του παρό-
ντος διατάγματος, πιστοποιητικό σχετικά με τη φύση και
τη διάρκεια της δραστηριότητας, που χορηγείται από την
αρμόδια αρχή ή τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους
στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών».
γ) μετά την παράγραφο 2 ακολουθεί η παράγραφος
2α ως εξής:
«2α. Η υποβολή της απαιτούμενης δήλωσης από τον
πάροχο υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 1 πα-
ρέχει στον εν λόγω πάροχο δικαίωμα πρόσβασης στη
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή άσκησης της
εν λόγω δραστηριότητας σε όλη την ελληνική επικρά-
τεια. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τις πρόσθετες
πληροφορίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 2
σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου
υπηρεσιών εάν:
α) το επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο σε
τμήματα της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους
με διαφορετικό τρόπο,
β) οι νομοθετικές ρυθμίσεις για το εν λόγω επάγγελμα
εφαρμόζονται επίσης σε όλους τους υπηκόους του εν
λόγω κράτους μέλους,
γ) οι διαφορές στις νομοθετικές ρυθμίσεις για το εν
λόγω επάγγελμα δικαιολογούνται από επιτακτικούς λό-
γους γενικού συμφέροντος σχετιζομένους με τη δημόσια
υγεία ή ασφάλεια των αποδεκτών των υπηρεσιών και
δ) η αρμόδια αρχή δεν διαθέτει άλλα μέσα συλλογής
των πληροφοριών αυτών».
δ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η αρμόδια αρχή εξετάζει τη δήλωση και τα δικαι-
ολογητικά και χορηγεί, εντός επτά εργάσιμων ημερών
από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών, βεβαίωση
στον πάροχο υπηρεσιών, στην οποία πιστοποιεί ότι πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών και
προσδιορίζει σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρό-
ντος άρθρου τον τίτλο που χρησιμοποιεί ο πάροχος. Σε
περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για τη γνη-
σιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η αρμόδια
αρχή το γνωστοποιεί εγγράφως στον πάροχο και ορίζει
περαιτέρω εύλογη προθεσμία για την χορήγηση της βε-
βαίωσης. Η εν λόγω βεβαίωση δεν συνιστά προϋπόθεση
για την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών, το οποίο κτάται με μόνη την υποβολή της
γραπτής δήλωσης της παραγράφου 1 συνοδευόμενης,
στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρ-
θρου, και από τα προβλεπόμενα σε αυτή δικαιολογητικά».
ε) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών, στην περίπτω-
ση των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων που
έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή ασφάλεια και δεν
τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης δυνάμει των κεφα-
λαίων ΙΙ, ΙΙΙ ή ΙΙΙα του τίτλου III, η αρμόδια αρχή μπορεί να
προβεί σε έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων του
παρόχου, πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών. Ο εν
λόγω προηγούμενος έλεγχος επιτρέπεται μόνο εφόσον
αποσκοπεί στην αποφυγή σοβαρής βλάβης της υγείας
ή της ασφάλειας του αποδέκτη της υπηρεσίας λόγω έλ-
λειψης επαγγελματικών προσόντων του παρόχου και
εφόσον ο έλεγχος δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την
επίτευξη αυτού του στόχου.
Εντός ενός μηνός το πολύ από την παραλαβή της
δήλωσης και των συνοδευτικών εγγράφων, που ανα-
φέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η αρμόδια αρχή
ενημερώνει τον πάροχο σχετικά με την απόφαση της:
α) να μην ελέγξει τα επαγγελματικά του προσόντα,
β) αφού ελέγξει τα επαγγελματικά του προσόντα:
i) να απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών να υπο-
βληθεί σε δοκιμασία επάρκειας, ή
ii) να επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών.
Εάν συντρέχει κάποια δυσκολία που θα μπορούσε να
οδηγήσει σε καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων σύμ-
φωνα με το δεύτερο εδάφιο, η αρμόδια αρχή ενημερώνει
τον πάροχο εντός της ίδιας προθεσμίας σχετικά με την
αιτία της καθυστέρησης. Η δυσκολία επιλύεται εντός
μηνός από την εν λόγω ενημέρωση και η απόφαση ορι-
στικοποιείται το αργότερο εντός δύο μηνών μετά την
επίλυση της δυσκολίας.
Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοράς ανάμεσα στα
επαγγελματικά προσόντα του παρόχου και την εκπαί-
δευση που απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία, και
στο βαθμό που η διαφορά αυτή μπορεί να είναι επιβλα-
βής για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια και δεν μπορεί
να αντισταθμιστεί μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας
ή των γνώσεων, δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που
αποκτήθηκαν μέσω της διά βίου μάθησης για τις οποίες
υπάρχει σχετική τυπική επικύρωση από αρμόδιο φορέα,
η αρμόδια αρχή οφείλει να παράσχει στον πάροχο τη
δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες που του έλειπαν. Η αρμόδια
αρχή λαμβάνει απόφαση σε αυτή τη βάση εάν θα επι-
τρέψει την παροχή υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, η
παροχή υπηρεσίας πρέπει να μπορεί να αρχίζει εντός
ενός μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβά-
νεται η απόφαση κατ’ εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου.
Μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών που
ορίζονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο, οι υπηρεσίες
είναι δυνατόν να παρασχεθούν. Proslipsis.gr
Στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν επαληθευθεί τα
επαγγελματικά προσόντα σύμφωνα με την παρούσα πα-
ράγραφο, η παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται βάσει
του ελληνικού επαγγελματικού τίτλου».
8) Στο άρθρο 8 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η αρμόδια αρχή μπορεί, σε περίπτωση αιτιολογη-
μένων αμφιβολιών, να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές
του κράτους μέλους εγκατάστασης οποιαδήποτε σημα-
ντική πληροφορία που έχει σχέση με τη νομιμότητα της
εγκατάστασης και την ορθή συμπεριφορά του παρόχου
καθώς και με την απουσία πειθαρχικών ή ποινικών κυρώ-
σεων επαγγελματικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που η
αρμόδια αρχή αποφασίσει να ελέγξει τα επαγγελματικά
προσόντα του παρόχου υπηρεσιών, μπορεί να ζητήσει
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστα-
σης πληροφορίες σχετικά με τους κύκλους εκπαίδευσης
του παρόχου υπηρεσιών στο βαθμό που είναι αναγκαίες
για την αξιολόγηση ουσιωδών διαφορών, πιθανόν ζη-
μιογόνων για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια. Η αρμόδια
αρχή παρέχει αντίστοιχα τις σχετικές πληροφορίες, όταν
ζητηθούν από το κράτος μέλος υποδοχής, σύμφωνα με
το άρθρο 58 του παρόντος. Σε περίπτωση μη ρυθμιζόμε-
νων νομοθετικά επαγγελμάτων στην Ελλάδα, τα κέντρα
υποστήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 59δ μπορούν
επίσης να παράσχουν αυτές τις πληροφορίες».
9) Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:
α) το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 13 και
του άρθρου 14 παράγραφος 6α ορίζονται τα ακόλουθα
επίπεδα επαγγελματικών προσόντων:»
β) το σημείο ii) του στοιχείου γ) αντικαθίσταται ως εξής:
«ii) είτε νομοθετικά ρυθμιζόμενη εκπαίδευση και κα-
τάρτιση ή, στην περίπτωση νομοθετικά ρυθμιζόμενων
επαγγελμάτων, κύκλος επαγγελματικής εκπαίδευσης με
ειδική διάρθρωση, με ικανότητες που υπερβαίνουν τις
προβλεπόμενες για το επίπεδο β’, ισότιμος με το επίπεδο
εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο i), εφόσον η εν
λόγω εκπαίδευση παρέχει συγκρίσιμο επαγγελματικό
επίπεδο και προετοιμάζει για την ανάληψη ανάλογου
επιπέδου ευθυνών και καθηκόντων, με την προϋπόθε-
ση ότι το δίπλωμα συνοδεύεται από πιστοποιητικό του
κράτους μέλους καταγωγής»,
γ) τα στοιχεία δ) και ε) αντικαθίστανται ως εξής:
«δ) δίπλωμα που βεβαιώνει ότι ο κάτοχος έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς εκπαίδευση μεταδευτεροβάθμιου
επιπέδου, διάρκειας τουλάχιστον τριών και όχι άνω των
τεσσάρων ετών ή ισοδύναμης διάρκειας υπό καθεστώς
μερικής παρακολούθησης, το οποίο μπορεί επιπλέον
να εκφράζεται με αντίστοιχο αριθμό μονάδων ECTS, σε
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλο ίδρυμα του αυτού
εκπαιδευτικού επιπέδου, και, εάν συντρέχει περίπτωση,
την επιτυχή ολοκλήρωση της επαγγελματικής κατάρτι-
σης που απαιτείται συμπληρωματικά προς τον εν λόγω
κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών,
ε) δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος ολοκλήρωσε
επιτυχώς κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών ελάχι-
στης διάρκειας τεσσάρων ετών ή ισοδύναμης διάρκει-
ας υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, το οποίο
μπορεί επιπλέον να εκφράζεται με αντίστοιχο αριθμό
μονάδων ECTS, σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε
άλλο ίδρυμα ανάλογου επιπέδου και, εάν συντρέχει πε-
ρίπτωση, την επιτυχή ολοκλήρωση της επαγγελματικής
κατάρτισης που απαιτείται συμπληρωματικά προς τον εν
λόγω κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών».
10) Στο άρθρο 12 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Εξομοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης που πιστο-
ποιεί εκπαίδευση του άρθρου 11, ακόμη και ως προς
το οικείο επίπεδο, κάθε τίτλος εκπαίδευσης ή σύνολο
τίτλων εκπαίδευσης που χορηγήθηκε από αρμόδια αρχή
κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί επιτυχή ολοκλήρω-
ση εκπαίδευσης εντός της Ένωσης, υπό καθεστώς πλή-
ρους ή μερικής παρακολούθησης, στο πλαίσιο ή εκτός
επίσημων προγραμμάτων, έχει αναγνωριστεί από το εν
λόγω κράτος μέλος ως ισοδύναμου επιπέδου και πα-
ρέχει στον κάτοχό του τα ίδια δικαιώματα ανάληψης ή
άσκησης επαγγέλματος, ή προετοιμάζει για την άσκηση
του επαγγέλματος».
11) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13 - Προϋποθέσεις αναγνώρισης
1. Εάν για την ανάληψη ή την άσκηση νομοθετικά
ρυθμιζόμενου επαγγέλματος απαιτείται στην Ελλάδα η
κατοχή συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων, η
αρχή του άρθρου 54 παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης
του οικείου επαγγέλματος και της άσκησής του, υπό τους
ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τους Έλληνες
πολίτες, στους αιτούντες που είναι κάτοχοι της βεβαίω-
σης επάρκειας ή του τίτλου εκπαίδευσης που αναφέρεται
στο άρθρο 11 που απαιτείται από άλλο κράτος μέλος
για την ανάληψη ή την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος
στην επικράτειά του.
Η αρχή του άρθρου 54 ελέγχει αν οι βεβαιώσεις επάρ-
κειας ή οι τίτλοι εκπαίδευσης εκδίδονται από μια αρ-
μόδια αρχή ενός κράτους μέλους, η οποία έχει οριστεί
σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις του εν λόγω κράτους μέλους.
2. Η δυνατότητα ανάληψης του επαγγέλματος και η
άσκησή του, που αναφέρεται στην παράγραφο 1,παρέ-
χεται επίσης στους αιτούντες οι οποίοι έχουν ασκήσει το
εν λόγω επάγγελμα πλήρους απασχόλησης για ένα έτος
ή για ισοδύναμη συνολική διάρκεια σε καθεστώς μερικής
απασχόλησης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών σε
άλλο κράτος μέλος στο οποίο το εν λόγω επάγγελμα δεν
είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο, και οι οποίοι διαθέτουν
μία ή περισσότερες βεβαιώσεις επάρκειας ή έγγραφα
που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος στο οποίο το
σχετικό επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο.
Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή οι τίτλοι εκπαίδευσης πλη-
ρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέ-
λους, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τη νομοθεσία,
τις κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω
κράτους μέλους,
β) πιστοποιούν την προετοιμασία του κατόχου τους
για την άσκηση του οικείου επαγγέλματος.
Η μονοετής επαγγελματική εμπειρία που αναφέρεται
στο πρώτο εδάφιο δεν μπορεί, ωστόσο, να απαιτείται
εάν οι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης που διαθέτει
ο αιτών πιστοποιούν ότι έλαβε νομοθετικά ρυθμιζόμενη
εκπαίδευση και κατάρτιση. Proslipsis.gr
3. Η αρχή του άρθρου 54 αποδέχεται το επίπεδο που
βεβαιώνεται, δυνάμει του άρθρου 11, από το κράτος μέ-
λος καταγωγής, καθώς και το πιστοποιητικό με το οποίο
το κράτος μέλος καταγωγής πιστοποιεί ότι η εκπαίδευση
για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα και ο κύκλος
εκπαίδευσης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης με ειδική
διάρθρωση που αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο γ)
σημείο ii), είναι ισοδύναμη με το επίπεδο που προβλέ-
πεται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) σημείο i).
4. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του
παρόντος άρθρου και από το άρθρο 14, η αρμόδια ελ-
ληνική αρχή μπορεί να απορρίψει την αίτηση ανάληψης
και άσκησης του επαγγέλματος σε κατόχους βεβαίωσης
επάρκειας που κατατάσσεται στο στοιχείο α) του άρθρου
11 εάν ο εθνικός τίτλος εκπαίδευσης που απαιτείται για
την άσκηση του επαγγέλματος στην επικράτειά του εμπί-
πτει στο στοιχείο ε) του άρθρου 11».
12) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το άρθρο 13 δεν κωλύει την αρμόδια αρχή του άρ-
θρου 54 να απαιτεί από τον αιτούντα την πραγματοποί-
ηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής επί τρία έτη, κατ’
ανώτατο όριο, ή την υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας
σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις εάν:
α) η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών αφορά τομείς
γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που
καλύπτονται από την εκπαίδευση στην Ελλάδα,
β) το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλά-
δα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικά ρυθ-
μιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες
δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο επάγγελμα στο κράτος
μέλος καταγωγής του αιτούντος, και η εκπαίδευση που
απαιτείται στην Ελλάδα αφορά τομείς γνώσεων ουσιω-
δώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από
τη βεβαίωση επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που
διαθέτει ο αιτών».
β) στην παράγραφο 2 το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται
ως εξής:
Η παρέκκλιση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο
δύναται να εφαρμοστεί μόνον εάν παρέλθουν τρεις μή-
νες, αφότου η Επιτροπή λάβει από την αρχή του άρθρου
54 όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την παρέκκλιση,
χωρίς να θεσπίσει εκτελεστική πράξη με την οποία να
ζητά την άρση της σχεδιαζόμενης παρεκκλίσεως ως
ακατάλληλης ή αντίθετης με τη νομοθεσία της Ένωσης.
γ) στην παράγραφο 3 προστίθενται τα ακόλουθα εδά-
φια:
«Κατά παρέκκλιση από την αρχή του δικαιώματος του
αιτούντος να επιλέξει, κατά τα οριζόμενα στην παράγρα-
φο 2, η αρμόδια αρχή του άρθρου 54 μπορεί να προσδι-
ορίσει είτε μία περίοδο προσαρμογής είτε μία δοκιμασία
επάρκειας σε περίπτωση που:
α) ο κάτοχος επαγγελματικού τίτλου που αναφέρεται
στο στοιχείο α) του άρθρου 11, υποβάλει αίτηση για ανα-
γνώριση των επαγγελματικών προσόντων του εφόσον ο
εθνικός επαγγελματικός τίτλος που απαιτείται κατατάσ-
σεται στο στοιχείο γ) του άρθρου 11, ή
β) ο κάτοχος επαγγελματικού τίτλου που αναφέρε-
ται στο στοιχείο β) του άρθρου 11, υποβάλλει αίτηση
για αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του,
εφόσον ο εθνικός επαγγελματικός τίτλος που απαιτείται
κατατάσσεται στα στοιχεία δ) και ε) του άρθρου 11.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου, σε περίπτωση που ο κάτοχος επαγγελματι-
κού τίτλου που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου
11 υποβάλει αίτηση για αναγνώριση των επαγγελματι-
κών προσόντων του, εφόσον ο εθνικός επαγγελματικός
τίτλος που απαιτείται κατατάσσεται στο στοιχείο δ) του
άρθρου 11, η αρμόδια αρχή του άρθρου 54 δύναται να
επιβάλει τόσο περίοδο προσαρμογής όσο και δοκιμασία
επάρκειας».
δ) οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Για λόγους εφαρμογής των παραγράφων 1 και 5,
νοούνται ως «τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικοί»
οι τομείς των οποίων η γνώση, οι αποκτηθείσες δεξιότη-
τες και ικανότητες είναι απαραίτητες για την άσκηση του
επαγγέλματος και ως προς τους οποίους η εκπαίδευση
που έχει λάβει ο μετανάστης παρουσιάζει σημαντικές
αποκλίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο σε σχέση με την
εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα.
5. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται δεόντως τηρούμε-
νης της αρχής της αναλογικότητας. Ειδικότερα, εάν η
αρχή του άρθρου 54 προτίθεται να απαιτήσει από τον
αιτούντα την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προ-
σαρμογής ή την υποβολή του σε δοκιμασία επάρκειας,
πρέπει καταρχάς να εξακριβώσει κατά πόσον οι γνώσεις,
οι δεξιότητες και οι ικανότητες που έχει αποκτήσει ο αι-
τών κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας του
ή μέσω διά βίου μάθησης, για τις οποίες υπάρχει σχετική
τυπική επικύρωση από αρμόδιο φορέα, σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα είναι ικανές να καλύψουν,
πλήρως ή μερικώς, την ουσιώδη διαφορά για την οποία
γίνεται λόγος στην παράγραφο 4».
ε) μετά την παράγραφο 6 προστίθενται παράγραφοι
6α και 6β ως εξής:
«6α. Η απόφαση επιβολής μιας πρακτικής άσκησης
προσαρμογής ή μιας δοκιμασίας επάρκειας πρέπει να
συνοδεύεται από επαρκή αιτιολόγηση. Ειδικότερα, στον
αιτούντα πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες πληρο-
φορίες:
α) το επίπεδο επαγγελματικών προσόντων που απαι-
τείται, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, και το επί-
πεδο επαγγελματικών προσόντων που κατέχει ο αιτών
σύμφωνα με την ταξινόμηση που ορίζεται στο άρθρο
11 και
β) οι ουσιαστικές διαφορές που αναφέρονται στην
παράγραφο 4 και οι λόγοι για τους οποίους οι εν λόγω
διαφορές δεν μπορούν να αντισταθμιστούν από γνώ-
σεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν στο
πλαίσιο της επαγγελματικής εμπειρίας ή μέσω διά βίου
μάθησης για τις οποίες υπάρχει σχετική τυπική επικύρω-
ση από αρμόδιο φορέα.
6β. Η αρχή του άρθρου 54 υποβάλλει τον αιτούντα στη
δοκιμασία επάρκειας που αναφέρεται στην παράγραφο
1 το αργότερο εντός έξι μηνών μετά την αρχική απόφασή
της για την υποβολή του στη δοκιμασία αυτή».
13) Το άρθρο 15 καταργείται. Proslipsis.gr
14) Στο άρθρο 21 η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Η ανάληψη και η άσκηση των επαγγελματικών δρα-
στηριοτήτων ιατρού, νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική
περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή και
φαρμακοποιού εξαρτώνται από την κατοχή τίτλων εκ-
παίδευσης που αναφέρονται στο παράρτημα V, σημεία
5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 και 5.6.2
αντιστοίχως, οι οποίοι πιστοποιούν ότι ο επαγγελματίας
έχει αποκτήσει, κατά τη συνολική διάρκεια της εκπαίδευ-
σής του, κατά περίπτωση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες
και ικανότητες που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρά-
γραφος 3, στο άρθρο 31 παράγραφος 6, στο άρθρο 31
παράγραφος 7, στο άρθρο 34 παράγραφος 3, στο άρθρο
38 παράγραφος 3, στο άρθρο 40 παράγραφος 3 και στο
άρθρο 44 παράγραφος 3.
15) Μετά το άρθρο 21 προστίθεται το άρθρο 21α ως
εξής:
«Άρθρο 21α - Διαδικασία γνωστοποίησης (άρθρο 1
παρ. 16 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)
1. Το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σχέσεων της Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη νο-
μοθεσία, τις κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που
θεσπίζονται για τη χορήγηση τίτλων εκπαίδευσης στα
επαγγέλματα που καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο.
Στην περίπτωση των τίτλων εκπαίδευσης που ανα-
φέρονται στο τμήμα 8, η γνωστοποίηση δυνάμει του
πρώτου εδαφίου απευθύνεται επίσης και στα άλλα κράτη
μέλη.
2. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο
1 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και
το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
3. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο
1 και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο
2 διαβιβάζονται μέσω του IMI.
16) Στο άρθρο 22 προστίθεται δεύτερο και τρίτο εδά-
φιο ως εξής:
«Η Ελλάδα διασφαλίζει, ενθαρρύνοντας τη συνεχή
επαγγελματική εξέλιξη, ότι οι επαγγελματίες των οποίων
τα επαγγελματικά προσόντα καλύπτονται από το κεφά-
λαιο III του παρόντος τίτλου είναι σε θέση να επικαιρο-
ποιούν τις γνώσεις τους, τις δεξιότητες και ικανότητές
τους ώστε να εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους κατά τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό και να ενη-
μερώνονται για τις επαγγελματικές εξελίξεις. Τα μέτρα
που λαμβάνονται δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου
κοινοποιούνται στην Επιτροπή από το Αυτοτελές Τμήμα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γ.Γ. Διά Βίου Μά-
θησης και Νέας Γενιάς του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
17) Στο άρθρο 24 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η βασική ιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συνο-
λικά τουλάχιστον πέντε έτη φοίτησης, τα οποία μπορούν
επιπροσθέτως να εκφράζονται με τις ισοδύναμες πιστω-
τικές μονάδες του συστήματος ECTS, και αποτελείται
από τουλάχιστον 5.500 ώρες θεωρητικής και πρακτικής
κατάρτισης που πραγματοποιείται εντός ή υπό την επο-
πτεία πανεπιστημίου.
Όσον αφορά επαγγελματίες που ξεκίνησαν τις σπου-
δές τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 1972, η αναφερό-
μενη στο πρώτο εδάφιο εκπαίδευση δύναται να περιλαμ-
βάνει πρακτική εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου
διάρκειας έξι μηνών υπό την εποπτεία των αρμοδίων
αρχών».
18) Στο άρθρο 25 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών
προϋποθέτει την ολοκλήρωση και την επικύρωση ενός
προγράμματος βασικής ιατρικής εκπαίδευσης που ανα-
φέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, κατά τη διάρκεια
του οποίου αποκτήθηκαν οι σχετικές γνώσεις βασικής
ιατρικής».
19) Στο άρθρο 27, μετά την παράγραφο 2, προστίθεται
παράγραφος 2α ως εξής:
«2α. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 54 αναγνωρίζει τους
τίτλους ειδικευμένων ιατρών που χορηγούνται στην Ιτα-
λία και καταγράφονται στο παράρτημα V σημεία 5.1.2
και 5.1.3 στους ιατρούς που ξεκίνησαν την εκπαίδευση
ειδικότητας μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1983 και πριν από
την 1η Ιανουαρίου 1991, μολονότι η σχετική εκπαίδευση
δεν ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις εκπαίδευσης που πε-
ριγράφονται στο άρθρο 25, εφόσον ο τίτλος συνοδεύεται
από πιστοποιητικό εκδοθέν από τις αρμόδιες ιταλικές
αρχές, το οποίο βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος ιατρός
έχει ασκήσει αποτελεσματικά και νόμιμα, στην Ιταλία, τις
δραστηριότητες του ειδικού ιατρού στην ίδια ειδικότητα,
επί τουλάχιστον επτά συναπτά έτη κατά τη διάρκεια δέκα
ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού».
20) Στο άρθρο 28 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η εισαγωγή σε ειδική εκπαίδευση στη γενική ια-
τρική προϋποθέτει την ολοκλήρωση και την επικύρω-
ση ενός προγράμματος βασικής ιατρικής εκπαίδευσης
που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, κατά τη
διάρκεια του οποίου αποκτήθηκαν οι σχετικές γνώσεις
βασικής ιατρικής».
21) Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση νοσηλευτών υπεύθυ-
νων για γενική περίθαλψη προϋποθέτει είτε:
α) ολοκλήρωση γενικής σχολικής εκπαίδευσης 12
ετών, η οποία πρέπει να βεβαιώνεται από δίπλωμα, πι-
στοποιητικό ή άλλον τίτλο που έχει χορηγηθεί από τις
αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς ενός κράτους
μέλους ή από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την επιτυχία
σε εισαγωγικές εξετάσεις ισοδύναμου επιπέδου και πα-
ρέχει πρόσβαση σε πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτατης εκ-
παίδευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου, ή
β) ολοκλήρωση γενικής σχολικής εκπαίδευσης του-
λάχιστον 10 ετών, η οποία βεβαιώνεται από δίπλωμα,
πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που έχει χορηγηθεί από τις
αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς ενός κράτους
μέλους ή από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την επιτυχία
σε εισαγωγικές εξετάσεις, ισοδύναμου επιπέδου και πα-
ρέχει πρόσβαση σε επαγγελματική σχολή ή πρόγραμμα
επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσηλευτή».
β) στην παράγραφο 3 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται
ως εξής:
«Η εκπαίδευση του νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική
περίθαλψη περιλαμβάνει τουλάχιστον τριετείς σπουδές
συνολικά, που μπορούν επιπροσθέτως να εκφράζονται
με τις ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος
ECTS, και συνίστανται σε τουλάχιστον 4.600 ώρες θεω-
ρητικής και κλινικής κατάρτισης. Η θεωρητική κατάρ-
τιση καλύπτει τουλάχιστον το ένα τρίτο και η κλινική
κατάρτιση τουλάχιστον τη μισή ελάχιστη διάρκεια της
εκπαίδευσης.
γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η θεωρητική εκπαίδευση ορίζεται ως το μέρος της
νοσηλευτικής εκπαίδευσης μέσω της οποίας ο υπό κα-
τάρτιση νοσηλευτής λαμβάνει την επαγγελματική γνώ-
ση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται
βάσει των παραγράφων 6 και 7. Η κατάρτιση παρέχεται
από διδακτικό προσωπικό σε θέματα νοσηλευτικής, κα-
θώς και από άλλα αρμόδια πρόσωπα, σε πανεπιστήμια,
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που αναγνωρίζονται
ως ισοδύναμου επιπέδου ή επαγγελματικές σχολές ή
προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσηλευ-
τών». Proslipsis.gr
δ) στην παράγραφο 5 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Η κλινική κατάρτιση ορίζεται ως το μέρος της
νοσηλευτικής εκπαίδευσης μέσω της οποίας ο υπό κα-
τάρτιση νοσηλευτής μαθαίνει, στο πλαίσιο ομάδας, σε
άμεση επαφή με υγιές ή ασθενές άτομο ή/και σύνολο αν-
θρώπων, να οργανώνει, να παρέχει και να αξιολογεί την
απαιτούμενη συνολική νοσηλευτική περίθαλψη βάσει
των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που
έχει αποκτήσει. Ο εκπαιδευόμενος νοσηλευτής μαθαίνει
όχι μόνο να αποτελεί μέλος μιας ομάδας, αλλά και να
είναι επικεφαλής ομάδας που οργανώνει τη συνολική
νοσηλευτική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της
υγειονομικής εκπαίδευσης για τα μεμονωμένα άτομα και
τις μικρές ομάδες, στο πλαίσιο του υγειονομικού φορέα
ή εντός της κοινότητας».
ε) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η εκπαίδευση για νοσηλευτές υπεύθυνους γενικής
περίθαλψης παρέχει την εγγύηση ότι ο εν λόγω επαγ-
γελματίας έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και
δεξιότητες:
α) εκτεταμένες γνώσεις των επιστημών στις οποίες
βασίζεται η γενική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης
της ικανοποιητικής γνώσεως του οργανισμού, των φυσι-
ολογικών λειτουργιών και της συμπεριφοράς των υγιών
και των ασθενών προσώπων, καθώς και των σχέσεων
που υφίστανται μεταξύ της κατάστασης της υγείας του
ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλο-
ντός του,
β) γνώση της φύσης και της δεοντολογίας του επαγ-
γέλματος και των γενικών αρχών που αφορούν την υγεία
και την περίθαλψη,
γ) προσήκουσα κλινική πείρα, η οποία πρέπει να επι-
λέγεται για τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα και να έχει
αποκτηθεί υπό τον έλεγχο ειδικευμένων νοσηλευτών και
σε χώρους όπου ο αριθμός του ειδικευμένου προσωπι-
κού και ο εξοπλισμός είναι κατάλληλοι για την περίθαλψη
των ασθενών από νοσηλευτές,
δ) ικανότητα συμμετοχής στην εκπαίδευση του υγει-
ονομικού προσωπικού και εμπειρία από τη συνεργασία
με το προσωπικό αυτό,
ε) εμπειρία από τη συνεργασία μαζί με άλλους επαγ-
γελματίες του υγειονομικού τομέα».
ζ) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Οι τίτλοι σπουδών νοσηλευτή υπεύθυνου για γενι-
κή περίθαλψη αποδεικνύουν ότι ο εν λόγω επαγγελμα-
τίας είναι ικανός να εφαρμόζει τουλάχιστον τις ακόλου-
θες ικανότητες, ανεξάρτητα από το εάν η εκπαίδευση
πραγματοποιήθηκε σε πανεπιστήμιο, ίδρυμα ανώτατης
εκπαίδευσης που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμου επιπέ-
δου ή σε επαγγελματική σχολή ή μέσω προγράμματος
επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσηλευτών:
α) ικανότητα να διαγιγνώσκει αυτόνομα την απαιτού-
μενη νοσηλευτική περίθαλψη χρησιμοποιώντας θεωρη-
τικές και κλινικές γνώσεις και να σχεδιάζει, οργανώνει και
παρέχει νοσηλευτική περίθαλψη στους ασθενείς βάσει
των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί
σύμφωνα με την παράγραφο 6 στοιχεία α), β) και γ) με
σκοπό τη βελτίωση της άσκησης του επαγγέλματος,
β) ικανότητα να συνεργάζεται αποτελεσματικά με άλ-
λους παράγοντες του τομέα της υγείας, περιλαμβανο-
μένης της συμμετοχής στην πρακτική εκπαίδευση του
υγειονομικού προσωπικού βάσει των γνώσεων και των
δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 6 στοιχεία δ) και ε),
γ) ικανότητα να ενθαρρύνει άτομα, οικογένειες και
ομάδες να υιοθετούν υγιεινό τρόπο ζωής και φροντίδα
του εαυτού τους βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων
που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6
στοιχεία α) και β),
δ) ικανότητα να θέτει σε εφαρμογή με αυτονομία
άμεσα μέτρα για την προστασία της ζωής και να εκτελεί
μέτρα σε καταστάσεις κρίσης και καταστροφών,
ε) ικανότητα να παρέχει ανεξάρτητα συμβουλές σε
ανθρώπους που χρειάζονται περίθαλψη και στους συγ-
γενείς τους, να τους καθοδηγεί και να τους στηρίζει,
στ) ικανότητα να εξασφαλίζει ανεξάρτητα την ποιότη-
τα της νοσηλευτικής περίθαλψης και να την αξιολογεί,
ζ) ικανότητα να επικοινωνεί με αναλυτικό και επαγγελ-
ματικό τρόπο και να συνεργάζεται με άλλους επαγγελ-
ματίες του κλάδου της υγείας,
η) ικανότητα να αναλύει την ποιότητα της περίθαλψης
με σκοπό να βελτιώνει την άσκηση του επαγγέλματος ως
νοσηλευτής υπεύθυνος για γενική περίθαλψη».
22) Το άρθρο 33 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 2 καταργείται,
β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αναγνωρίζονται τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης μαιών που:
α) έχουν αποκτηθεί στην Πολωνία, σε μαίες που έχουν
ολοκληρώσει την εκπαίδευση πριν από την 1η Μαΐου
2004, η οποία δεν συμμορφωνόταν προς τις ελάχιστες
απαιτήσεις εκπαίδευσης του άρθρου 31, και
β) που βεβαιώνεται με πτυχίο “bachelor” το οποίο
αποκτήθηκε με βάση ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης
που περιέχεται:
i) στο άρθρο 11 της πράξης της 20ης Απριλίου 2004
σχετικά με την τροποποίηση της πράξης για τα επαγ-
γέλματα του νοσηλευτή και της μαίας/μαιευτή και σε
ορισμένα άλλα νομοθετήματα (Επίσημη Εφημερίδα της
Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004, αριθμ. 92, pos. 885
και του 2007, αριθμ. 176, pos. 1237) και στον κανονισμό
του Υπουργού Υγείας της 11ης Μαΐου 2004 σχετικά με
τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας/
μαιευτή, που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και οι οποίοι
είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελ-
ματικών σχολών νοσηλευτών και μαιών/μαμών (Επίσημη
Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004 αριθμ.
110, pos. 1170 και του 2010 αριθμ. 65, pos. 420), ή,
ii) στο άρθρο 52.3 σημείο 2 του νόμου της 15ης Ιουλίου
2011 για τα επαγγέλματα του νοσηλευτή και μαίας/μαι-
ευτή (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας
του 2011, αριθμ. 174, pos. 1039) και στον κανονισμό του
Υπουργού Υγείας της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τους
λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας/μαι-
ευτή, που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και οι οποίοι είναι
απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματι-
κών σχολών νοσηλευτών και μαιών/μαιευτών δευτερο-
βάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Επίσημη
Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2012, pos.
770),με στόχο να εξακριβωθεί ότι ο νοσοκόμος έχει επί-
πεδο γνώσεων και ικανοτήτων ανάλογο με το επίπεδο
μαιών/μαιευτών που διαθέτουν τα προσόντα τα οποία
καθορίζονται για την Πολωνία στο παράρτημα V, σημείο
5.2.2.».
γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Όσον αφορά τους ρουμανικούς τίτλους νοσηλευτή
υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, ισχύουν μόνον οι ακό-
λουθες διατάξεις περί κεκτημένων δικαιωμάτων:
Στην περίπτωση των υπηκόων των κρατών μελών που
εκπαιδεύτηκαν ως νοσηλευτές υπεύθυνοι για γενική πε-
ρίθαλψη στη Ρουμανία και των οποίων η κατάρτιση δεν
ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που κα-
θορίζονται στο άρθρο 31, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν
ως επαρκή απόδειξη τον ακόλουθο τίτλο εκπαίδευσης
ως νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, υπό τον
όρο ότι ο εν λόγω τίτλος συνοδεύεται από πιστοποιητι-
κό με το οποίο να βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι
κρατών μελών έχουν ασκήσει, πραγματικά και νόμιμα τις
δραστηριότητες νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περί-
θαλψη στη Ρουμανία, περιλαμβανομένης της ανάληψης
πλήρους ευθύνης για το σχεδιασμό, την οργάνωση και
την πραγματοποίηση της νοσοκομειακής περίθαλψης
των ασθενών, επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη
διάρκεια πέντε ετών πριν από την ημερομηνία έκδοσης
του πιστοποιητικού:
α) Certificat de competențeprofesionale de
asistentmedicalgeneralist με μεταδευτεροβάθμια εκ-
παίδευση σε “școalăpostliceală”, το οποίο βεβαιώνει ότι η
εκπαίδευση ξεκίνησε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007,
β) Diplomă de absolvire de asistentmedicalgeneralist
με σύντομες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το
οποίο βεβαιώνει ότι η κατάρτιση άρχισε πριν από την
1η Οκτωβρίου 2003,
γ) Diplomă de licență de asistentmedicalgeneralist με
μακροχρόνιες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το
οποίο βεβαιώνει ότι η κατάρτιση άρχισε πριν από την
1η Οκτωβρίου 2003».
23) Στο άρθρο 34 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει
συνολικά τουλάχιστον πέντε έτη σπουδών, οι οποίες
μπορούν επιπροσθέτως να εκφράζονται με τις ισοδύ-
ναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS και
συνίστανται σε τουλάχιστον 5.000 ώρες θεωρητικής και
πρακτικής κατάρτισης πλήρους παρακολούθησης που
περιλαμβάνει τουλάχιστον το πρόγραμμα του παραρτή-
ματος V, σημείο 5.3.1., και οι οποίες πραγματοποιούνται
σε πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
που παρέχει εκπαίδευση που αναγνωρίζεται ως ισοδύ-
ναμου επιπέδου ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου».
24) Το άρθρο 35 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση ειδικευμένου οδοντι-
άτρου προϋποθέτει την ολοκλήρωση και επικύρωση της
βασικής οδοντιατρικής εκπαίδευσης που προβλέπεται
στο άρθρο 34 ή την κατοχή των εγγράφων που προβλέ-
πονται στο άρθρο 23 και στο άρθρο 37».
β) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής :
i) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ειδικά οδοντιατρικά μαθήματα πλήρους παρακο-
λούθησης είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών υπό
την εποπτεία των αρμοδίων αρχών ή οργανισμών. Συνε-
πάγονται την προσωπική συμμετοχή του οδοντιάτρου
που εκπαιδεύεται για την ειδικότητα στη δραστηριότητα
και στις ευθύνες του εκάστοτε ιδρύματος».
ii) το τρίτο εδάφιο καταργείται.
25) Στο άρθρο 37 προστίθενται οι παράγραφοι 3 και
4 ως εξής:
«3. Όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης οδοντιά-
τρων, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τους τίτλους αυτούς
σύμφωνα με το άρθρο 21 σε περιπτώσεις όπου οι αιτού-
ντες άρχισαν την κατάρτισή τους στις ή πριν από τις 18
Ιανουαρίου 2016.
4. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 54 αναγνωρίζει τους
τίτλους εκπαίδευσης ιατρού που χορηγούνται στην Ισπα-
νία σε επαγγελματίες που έχουν αρχίσει την πανεπιστη-
μιακή ιατρική εκπαίδευσή τους μεταξύ 1ης Ιανουαρίου
1986 και 31ης Δεκεμβρίου 1997, εφόσον συνοδεύονται
από πιστοποιητικό που εκδόθηκε από τις αρμόδιες ισπα-
νικές αρχές.
Το πιστοποιητικό επιβεβαιώνει ότι τηρήθηκαν οι ακό-
λουθες προϋποθέσεις:
α) ο εν λόγω επαγγελματίας έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς τουλάχιστον τριετείς σπουδές οι οποίες πιστοποιού-
νται από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές ως ισοδύναμες με
την κατάρτιση που αναφέρεται στο άρθρο 34,
β) ο εν λόγω επαγγελματίας άσκησε πράγματι νομίμως
και πρωτίστως τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
άρθρο 36 στην Ισπανία επί τουλάχιστον τρία συναπτά
έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση
του πιστοποιητικού,
γ) ο εν λόγω επαγγελματίας επιτρέπεται να ασκεί ή
ασκεί πράγματι νομίμως και πρωτίστως τις δραστηριό-
τητες που αναφέρονται στο άρθρο 36, υπό τους ίδιους
όρους με τους κατόχους τίτλου εκπαίδευσης που περι-
λαμβάνεται στον κατάλογο για την Ισπανία στο παράρ-
τημα V σημείο 5.3.2.».
26) Το άρθρο 38 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η κτηνιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολι-
κά τουλάχιστον πενταετείς θεωρητικές και πρακτικές
σπουδές πλήρους παρακολούθησης, οι οποίες μπορούν
επιπροσθέτως να εκφράζονται με τις ισοδύναμες πιστω-
τικές μονάδες του συστήματος ECTS, που πραγματοποι-
ούνται σε πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου ή υπό
την εποπτεία πανεπιστημίου, και αφορούν τουλάχιστον
το πρόγραμμα που αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο
5.4.1.». Proslipsis.gr
β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η εκπαίδευση του κτηνιάτρου παρέχει την εγγύηση
ότι ο εν λόγω επαγγελματίας έχει αποκτήσει τις ακόλου-
θες γνώσεις και δεξιότητες:
α) προσήκουσα γνώση των επιστημών επί των οποίων
βασίζονται οι δραστηριότητες του κτηνιάτρου και της
νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τις δραστηριότητες
αυτές,
β) προσήκουσες γνώσεις της δομής, των λειτουργιών,
της συμπεριφοράς και των φυσιολογικών αναγκών των
ζώων, καθώς και τις δεξιότητες και τις ικανότητες που
απαιτούνται για την εκτροφή, τη διατροφή, την ευημε-
ρία, την αναπαραγωγή και την υγιεινή εν γένει,
γ) τις κλινικές, επιδημιολογικές και αναλυτικές δεξιό-
τητες και ικανότητες που απαιτούνται για την πρόληψη,
τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών των ζώων,
συμπεριλαμβανομένων της αναισθησίας, της ασηπτικής
χειρουργικής και του ανώδυνου θανάτου, είτε μεμονω-
μένα είτε κατά ομάδες, καθώς και ειδική γνώση των
ασθενειών που μπορεί να μεταδίδονται στον άνθρωπο,
δ) επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την
προληπτική ιατρική, μεταξύ άλλων ικανότητες που σχε-
τίζονται με τις έρευνες και την πιστοποίηση,
ε) προσήκουσα γνώση της υγιεινής και της τεχνολογίας
κατά την παραγωγή, βιομηχανική παρασκευή και θέση
σε κυκλοφορία των ζωοτροφών ή ζωικής προέλευσης
τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλω-
ση, περιλαμβανομένων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων
που απαιτούνται για την κατανόηση και την ερμηνεία
των σχετικών ορθών πρακτικών,
στ) γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαι-
τούνται για την υπεύθυνη και ορθολογική χρήση των
κτηνιατρικών προϊόντων, με σκοπό την περίθαλψη των
ζώων και την κατοχύρωση της ασφάλειας της τροφικής
αλυσίδας και της προστασίας του περιβάλλοντος».
27) Το άρθρο 40 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η εισαγωγή στη μαιευτική εκπαίδευση υπόκειται
σε μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) την ολοκλήρωση τουλάχιστον 12 ετών της γενικής
σχολικής εκπαίδευσης ή την κατοχή πιστοποιητικού που
βεβαιώνει την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις, ισοδύ-
ναμου επιπέδου, στις επαγγελματικές σχολές μαιευτικής
για την κατεύθυνση I,
β) την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης ως νοσηλευτή υπεύ-
θυνου για γενική περίθαλψη που αναφέρεται στο παράρ-
τημα V σημείο 5.2.2 για την κατεύθυνση II»,
β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η εκπαίδευση της μαίας/του μαιευτή παρέχει την
εγγύηση ότι ο εν λόγω επαγγελματίας έχει αποκτήσει τις
ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:
α) λεπτομερείς γνώσεις των επιστημών επί των οποίων
βασίζονται οι δραστηριότητες της μαίας/του μαιευτή,
ιδίως της μαιευτικής και της γυναικολογίας,
β) προσήκουσες γνώσεις της επαγγελματικής δεο-
ντολογίας και της νομοθεσίας σχετικά με την άσκηση
επαγγέλματος,
γ) επαρκείς γνώσεις γενικής ιατρικής (βιολογικές λει-
τουργίες, ανατομία, και φυσιολογία) και φαρμακολογίας
στον τομέα της μαιευτικής και των νεογνών, καθώς και
γνώση των σχέσεων μεταξύ της κατάστασης της υγείας
του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλ-
λοντός του και της συμπεριφοράς του,
δ) επαρκή κλινική πείρα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα
που επιτρέπουν στη μαία να μπορεί, ανεξάρτητα και με
δική της ευθύνη, στο βαθμό που απαιτείται και εκτός από
παθολογικές καταστάσεις, να διαχειρίζεται την προγεν-
νητική φροντίδα, να διεξάγει τον τοκετό και να διαχειρί-
ζεται τις συνέπειές του σε αναγνωρισμένα ιδρύματα, και
να επιβλέπει τις ωδίνες του τοκετού και τη γέννηση, τη
μεταγεννητική φροντίδα και την ανάνηψη του νεογνού
εν αναμονή του ιατρού,
ε) προσήκουσες γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση
του υγειονομικού προσωπικού και εμπειρία συνεργασίας
με το εν λόγω προσωπικό».
28) Στο άρθρο 41 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως
εξής :
«1. Οι τίτλοι μαιευτικής εκπαίδευσης του σημείου
5.5.2 του παραρτήματος V αναγνωρίζονται αυτομάτως
δυνάμει του άρθρου 21, εφόσον πληρούν μία από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης
τουλάχιστον τριών ετών, η οποία μπορεί επιπροσθέτως
να εκφράζεται με τις ισοδύναμες μονάδες ECTS και συνί-
σταται σε τουλάχιστον 4.600 ώρες θεωρητικής και πρα-
κτικής κατάρτισης, τουλάχιστον δε το ένα τρίτο της ελά-
χιστης διάρκειας αντιπροσωπεύει κλινική εκπαίδευση,
β) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης
τουλάχιστον δύο ετών, η οποία μπορεί επιπροσθέτως
να εκφράζεται με τις ισοδύναμες μονάδες ECTS, και συ-
νίσταται σε τουλάχιστον 3.600 ώρες, υπό τον όρο ότι
συνοδεύεται από τίτλο εκπαίδευσης ως νοσηλευτή υπεύ-
θυνου για γενική περίθαλψη που αναφέρεται στο σημείο
5.2.2. του παραρτήματος V,
γ) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης
τουλάχιστον 18 μηνών, η οποία μπορεί επιπροσθέτως
να εκφράζεται με τις ισοδύναμες μονάδες ECTS, και
συνίσταται σε 3.000 ώρες υπό τον όρο ότι συνοδεύεται
από τίτλο εκπαίδευσης ως νοσηλευτή υπεύθυνου για
γενική περίθαλψη που αναφέρεται στο σημείο 5.2.2. του
παραρτήματος V και ακολουθείται από επαγγελματική
εμπειρία ενός έτους για την οποία χορηγείται πιστοποι-
ητικό σύμφωνα με την παράγραφο 2».
29) Το άρθρο 43 τροποποιείται ως εξής:
α) μετά την παράγραφο 1 προστίθεται η παράγραφος
1α ως εξής:
«1α. Όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης μαίας/
μαιευτή, η αρμόδια αρχή του άρθρου 54 αναγνωρίζει
αυτόματα τους εν λόγω τίτλους εάν ο αιτών ξεκίνησε
την εκπαίδευση πριν από τις 18 Ιανουαρίου 2016 και
η απαίτηση εισαγωγής στην εν λόγω εκπαίδευση ήταν
δεκαετής γενική εκπαίδευση ή εκπαίδευση ισοδύναμου
επιπέδου για την κατεύθυνση Ι, ή εάν ολοκλήρωσε εκ-
παίδευση ως νοσηλευτής υπεύθυνος για γενική περίθαλ-
ψη όπως βεβαιώνεται από τον τίτλο εκπαίδευσης που
αναφέρεται στο σημείο 5.2.2.του παραρτήματος V πριν
ξεκινήσει την εκπαίδευση μαίας/μαιευτή που εμπίπτει
στην κατεύθυνση ΙΙ».
β) η παράγραφος 3 καταργείται.
γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η αρχή του άρθρου 54 αναγνωρίζει τίτλους επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης στη μαιευτική:
α) που έχουν αποκτηθεί στην Πολωνία, σε μαίες που
έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους πριν από την
1η Μαΐου 2004, η οποία δεν συμμορφωνόταν προς τις
ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης του άρθρου 40, και
β) που βεβαιώνεται με πτυχίο “bachelor”, το οποίο
αποκτήθηκε με βάση ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης
που περιέχεται:
i) στο άρθρο 11 της πράξης της 20ής Απριλίου 2004
σχετικά με την τροποποίηση της πράξης για τα επαγ-
γέλματα του νοσηλευτή και της μαίας/μαιευτή και σε
ορισμένα άλλα νομοθετήματα (Επίσημη Εφημερίδα της
Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004, αριθμ. 92, pos. 885
και του 2007 αριθμ. 176, pos. 1237)· και στον κανονισμό
του Υπουργού Υγείας της 11ης Μαΐου 2004 σχετικά με
τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας/
μαιευτή, που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και οι οποίοι
είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελ-
ματικών σχολών νοσηλευτών και μαιών/μαμών (Επίσημη
Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004 αριθμ.
110, pos. 1170 και του 2010 αριθμ. 65, pos. 420) ή
ii) στο άρθρο 53.3 σημείο 3 του νόμου της 15ης Ιουλίου
2011 για το επάγγελμα του νοσηλευτή και μαίας/μαιευτή
(Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του
2011, αριθμ. 174, pos. 1039)· και στον κανονισμό του
Υπουργού Υγείας της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τους
λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας/μαι-
ευτή, που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και οι οποίοι είναι
απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματι-
κών σχολών νοσηλευτών και μαιών/μαιευτών δευτερο-
βάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Επίσημη
Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2012, pos.
770), με στόχο να εξακριβωθεί ότι η μαία έχει επίπεδο
γνώσεων και ικανοτήτων ανάλογο με το επίπεδο μαιών/
μαιευτών που διαθέτουν τα προσόντα τα οποία καθορί-
ζονται για την Πολωνία στο παράρτημα V, σημείο 5.5.2».
30) Στο άρθρο 44 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Ο τίτλος φαρμακευτικής εκπαίδευσης βεβαιώνει
εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών, η οποία
μπορεί επιπροσθέτως να εκφράζεται με τις ισοδύναμες
πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS, και περιλαμ-
βάνει τουλάχιστον:
α) τέσσερα έτη θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης
πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμιο, ίδρυμα τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ως
ισοδύναμου ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου,
β) κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της θεωρητικής
και πρακτικής κατάρτισης, έξι μήνες πρακτικής άσκησης
σε φαρμακείο ανοικτό στο κοινό ή σε νοσοκομείο υπό
την εποπτεία της φαρμακευτικής υπηρεσίας του νοσο-
κομείου αυτού.
Ο κύκλος σπουδών που αναφέρεται στην παρούσα πα-
ράγραφο περιλαμβάνει τουλάχιστον το πρόγραμμα που
περιγράφεται στο σημείο 5.6.1. του παραρτήματος V».
31) Στο άρθρο 45 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή
αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου επιπέδου στον τομέα
της φαρμακευτικής, που πληροί τους όρους του άρθρου
44, έχουν τη δυνατότητα ανάληψης και άσκησης τουλά-
χιστον των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
α) προετοιμασία της φαρμακευτικής μορφής των φαρ-
μάκων,
β) παρασκευή και έλεγχος των φαρμάκων,
γ) δοκιμή των φαρμάκων σε εργαστήριο δοκιμής φαρ-
μάκων,
δ) αποθήκευση, διατήρηση και διανομή των φαρμά-
κων στο στάδιο της χονδρικής πώλησης,
ε) εφοδιασμός, προετοιμασία, έλεγχος, αποθήκευση,
διανομή και διάθεση ασφαλών και αποτελεσματικών
φαρμάκων της απαιτούμενης ποιότητας στα φαρμακεία
που είναι ανοιχτά στο κοινό,
στ) προετοιμασία, έλεγχος, αποθήκευση, διανομή
ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων της απαι-
τούμενης ποιότητας στα νοσοκομεία,
ζ) παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με
τα φάρμακα αυτά καθαυτά αλλά και με την κατάλληλη
χρήση τους,
η) αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρ-
μακευτικών προϊόντων στις αρμόδιες αρχές,
θ) προσωπική στήριξη των ασθενών όταν λαμβάνουν
φάρμακα χωρίς συνταγή ιατρού,
ι) συμβολή σε τοπικές ή εθνικές εκστρατείες για τη
δημόσια υγεία».
32) Το άρθρο 46 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 46 - Εκπαίδευση αρχιτεκτόνων
1. Η εκπαίδευση του αρχιτέκτονα περιλαμβάνει:
α) συνολικά πέντε έτη σπουδών πλήρους παρακολού-
θησης σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα
που πιστοποιούνται με επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων
πανεπιστημιακού επιπέδου ή
β) τουλάχιστον τέσσερα έτη σπουδών πλήρους παρα-
κολούθησης σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό
ίδρυμα που πιστοποιούνται με την επιτυχία σε εξέταση
πανεπιστημιακού επιπέδου η οποία συνοδεύεται από
πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ολοκλήρωση διετούς
επαγγελματικής άσκησης σύμφωνα με την παράγρα-
φο 4.
2. Η αρχιτεκτονική πρέπει να είναι η κύρια συνιστώσα
των σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι
σπουδές διατηρούν την ισορροπία μεταξύ των θεωρητι-
κών και πρακτικών πτυχών της εκπαίδευσης στον τομέα
της αρχιτεκτονικής και παρέχουν την εγγύηση τουλάχι-
στον ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες:
α) ικανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών
που να ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές και τεχνικές
απαιτήσεις,
β) προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών
της αρχιτεκτονικής καθώς και των συναφών τεχνών, τε-
χνολογιών και επιστημών του ανθρώπου,
γ) γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι
δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονι-
κής σύλληψης,
δ) προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας, του πολεοδο-
μικού σχεδιασμού και των τεχνικών που εφαρμόζονται
στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού,
ε) ικανότητα κατανόησης των σχέσεων, αφενός ανά-
μεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουρ-
γήματα και αφετέρου ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημι-
ουργήματα και το περιβάλλον τους, καθώς και ικανότητα
κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρ-
χιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους, ανάλογα
με τις ανάγκες του ανθρώπου και την αντίστοιχη κλίμακα,
στ) ικανότητα κατανόησης του επαγγέλματος του αρ-
χιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα
μέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαμβάνονται
υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες,
ζ) γνώση των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρα-
σκευής της οικοδομικής μελέτης,
η) γνώση των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού και
έργων οικοδομικής και πολιτικού μηχανικού, τα οποία
συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων,
θ) προσήκουσα γνώση των προβλημάτων που έχουν
σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολο-
γιών, καθώς επίσης και της λειτουργίας των κατασκευών,
ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα στοιχεία εσωτερικής
άνεσης και προστασίας από τις κλιματικές συνθήκες, στο
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης,
ι) τεχνική ικανότητα, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας
θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούν
τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος
τους οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούς
κανονισμούς,
ια) προσήκουσα γνώση των βιομηχανιών, οργανώσε-
ων, κανονισμών και διαδικασιών, που έχουν σχέση με
την υλοποίηση των κτιριακών μελετών και την ένταξη
των σχεδίων στο γενικό σχεδιασμό.
3. Ο αριθμός ετών ακαδημαϊκών σπουδών που αναφέ-
ρεται στις παραγράφους 1 και 2 μπορεί επιπροσθέτως
να εκφράζεται με τις ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες
του συστήματος ECTS. Proslipsis.gr
4. Η επαγγελματική πρακτική άσκηση που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 στοιχείο β) πραγματοποιείται μόνο
μετά από την ολοκλήρωση των τριών πρώτων ετών
σπουδών. Τουλάχιστον ένα έτος της επαγγελματικής
πρακτικής εξάσκησης αξιοποιεί τις γνώσεις, τις δεξιό-
τητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρ-
κεια των σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Για τον σκοπό αυτό, η επαγγελματική πρακτική άσκηση
πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη προσώπου ή φορέα
ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος
μέλος καταγωγής. Η υπό επίβλεψη πρακτική άσκηση
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οιοδήποτε κράτος μέλος.
Η επαγγελματική πρακτική άσκηση αξιολογείται από την
αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος καταγωγής».
33) Το άρθρο 47 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 47 - Παρεκκλίσεις από τους όρους εκπαίδευ-
σης του αρχιτέκτονα
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 46, αναγνωρίζεται
επίσης ότι πληροί το άρθρο 21: η εκπαίδευση στα πλαί-
σια των προσπαθειών για την κοινωνική αναβάθμιση ή
προγραμμάτων πανεπιστημιακών σπουδών με μερική
απασχόληση, που ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ορί-
ζονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 και πιστοποιείται
από εξέταση στην αρχιτεκτονική, που ολοκληρώνεται
επιτυχώς από επαγγελματία που εργάζεται επί επτά και
πλέον έτη στον τομέα της αρχιτεκτονικής υπό την επο-
πτεία ενός αρχιτέκτονα ή ενός γραφείου αρχιτεκτόνων
της ημεδαπής. Η εξέταση αυτή, η οποία πρέπει να είναι
πανεπιστημιακού επιπέδου και να ισοδυναμεί προς την
εξέταση στο τέλος των σπουδών η οποία αναφέρεται
στο άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο β), διεξάγεται από
το «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» διά τριμελών Ειδικών
Επιτροπών, αποτελούμενων από πρόσωπα επιστημονι-
κού ή επαγγελματικού κύρους, οι οποίες συγκροτού-
νται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. Με
όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε τεχνικό ή λεπτομερει-
ακό ζήτημα διεξαγωγής της εξέτασης».
34) Το άρθρο 49 τροποποιείται ως εξής:
α) μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος
1α ως εξής:
«1α. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης στους τίτ-
λους εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που παρατίθενται στο
παράρτημα V, εφόσον η εκπαίδευση ξεκίνησε πριν από
τις 18 Ιανουαρίου 2016».
β) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η Ελλάδα παρέχει στους ακόλουθους τίτλους εκ-
παίδευσης την ίδια ισχύ στην επικράτειά της με τους
τίτλους εκπαίδευσης που χορηγεί για τους σκοπούς της
ανάληψης και της άσκησης των επαγγελματικών δρα-
στηριοτήτων του αρχιτέκτονα: τίτλο ολοκλήρωσης της
τριετούς εκπαίδευσης των «Fachhochschulen» στην
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία
λειτουργούσε στις 5 Αυγούστου 1985 και έχει αρχίσει
το αργότερο στις 17 Ιανουαρίου 2014, η οποία πληροί
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 46 παρά-
γραφος 2 και παρέχει πρόσβαση στις δραστηριότητες
που αναφέρονται στο άρθρο 48 στο εν λόγω κράτος
μέλος βάσει του επαγγελματικού τίτλου αρχιτέκτονα,
με την προϋπόθεση ότι η εκπαίδευση συμπληρώνεται
από περίοδο επαγγελματικής πείρας τεσσάρων ετών,
στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία
βεβαιώνεται από πιστοποιητικό που χορηγείται από την
αρμόδια αρχή στον πίνακα της οποίας είναι εγγεγραμ-
μένος ο αρχιτέκτονας που επιθυμεί να επωφεληθεί από
τις διατάξεις του παρόντος.
35) Μετά το κεφάλαιο ΙΙΙ προστίθεται κεφάλαιο ΙΙΙΑ με
το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Κεφάλαιο IIIA - Αυτόματη αναγνώριση βάσει κοινών
αρχών εκπαίδευσης
Άρθρο 49α - Κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης (άρθρο 1 παρ.
38 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «κοι-
νό πλαίσιο εκπαίδευσης» νοείται ένα κοινό σύνολο
ελάχιστων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που
είναι απαραίτητες για την άσκηση ενός συγκεκριμέ-
νου επαγγέλματος. Ένα κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης δεν
αντικαθιστά εθνικά προγράμματα κατάρτισης εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά από την κείμενη ελληνική νο-
μοθεσία. Για τους σκοπούς της ανάληψης και άσκησης
νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, η αρχή του
άρθρου 54 αναγνωρίζει στους τίτλους εκπαίδευσης που
ελήφθησαν βάσει ενός τέτοιου πλαισίου την ίδια ισχύ
με τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται βάσει
της ελληνικής νομοθεσίας, με την προϋπόθεση ότι το εν
λόγω πλαίσιο πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
στην παράγραφο 2.
2. Ένα κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης πρέπει να συμμορ-
φώνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης παρέχει σε περισ-
σότερους επαγγελματίες τη δυνατότητα μετακίνησης
μεταξύ των κρατών μελών,
β) το σχετικό επάγγελμα στο οποίο εφαρμόζεται κοινό
πλαίσιο εκπαίδευσης είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο, ή η
εκπαίδευση και η κατάρτιση που οδηγούν στο επάγγελ-
μα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενες στο ένα τρίτο τουλά-
χιστον των κρατών μελών,
γ) το κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτή-
των συνδυάζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανό-
τητες που απαιτούνται στα συστήματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης που ισχύουν τουλάχιστον στο ένα τρίτο των
κρατών μελών· είναι άνευ σημασίας εάν οι γνώσεις, δεξι-
ότητες και ικανότητες αποκτήθηκαν στο πλαίσιο γενικής
εκπαίδευσης σε πανεπιστήμιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό
ίδρυμα ή στο πλαίσιο επαγγελματικής κατάρτισης,
δ) το εν λόγω κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης βασίζεται
στα επίπεδα του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών
προσόντων, όπως ορίζεται στο παράρτημα II της σύστα-
σης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 23ης Απριλίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση του ΕΠΕΠ
για τη διά βίου μάθηση (EE C 111, σ.1),
ε) το σχετικό επάγγελμα δεν καλύπτεται από άλλο κοι-
νό πλαίσιο εκπαίδευσης ούτε υπόκειται σε αυτόματη
αναγνώριση δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου III,
στ) το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης έχει προετοιμαστεί
κατόπιν μιας διαφανούς κατάλληλης διαδικασίας, από
κοινού με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους από κράτη
μέλη όπου το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμι-
ζόμενο,
ζ) το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης επιτρέπει σε υπη-
κόους άλλων κρατών μελών να είναι επιλέξιμοι για την
απόκτηση επαγγελματικών προσόντων δυνάμει του εν
λόγω πλαισίου χωρίς να πρέπει να είναι πρώτα μέλη
επαγγελματικής οργάνωσης ή να είναι εγγεγραμμένοι
σε μια τέτοια οργάνωση.
3. Οι εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις ή το Αυ-
τοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της
Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή προτάσεις για
κοινά πλαίσια εκπαίδευσης που πληρούν τις προϋποθέ-
σεις της παραγράφου 2.
4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης σε ειδικότη-
τες επαγγέλματος, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές
ειδικότητες αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες
στις οποίες η πρόσβαση και των οποίων η άσκηση εί-
ναι νομοθετικά ρυθμιζόμενες στα κράτη μέλη, όπου το
επάγγελμα υπόκειται ήδη σε αυτόματη αναγνώριση δυ-
νάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου III, αλλά όχι η σχετική
ειδικότητα.
«Άρθρο 49β - Κοινές δοκιμασίες εκπαίδευσης (άρθρο
1 παρ. 38 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως κοινή
δοκιμασία εκπαίδευσης νοείται μια τυποποιημένη δοκι-
μασία επάρκειας που διατίθεται σε όλα τα συμμετέχοντα
κράτη μέλη και προορίζεται για τους κατόχους ιδιαίτε-
ρου επαγγελματικού προσόντος. Η επιτυχής ολοκλή-
ρωση μιας τέτοιας δοκιμασίας στην Ελλάδα επιτρέπει
στον κάτοχο ιδιαίτερου επαγγελματικού προσόντος την
άσκηση του επαγγέλματος σε οιοδήποτε κράτος μέλος
υποδοχής υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ισχύ-
ουν για τους κατόχους επαγγελματικών τίτλων που έχουν
ληφθεί στην Ελλάδα.
2. Η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης συμμορφώνεται με
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης δίνει σε περισσό-
τερους επαγγελματίες τη δυνατότητα να μετακινούνται
μεταξύ των κρατών μελών,
β) το επάγγελμα στο οποίο εφαρμόζεται η κοινή δοκι-
μασία εκπαίδευσης είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο, ή η
εκπαίδευση και η κατάρτιση που οδηγούν στο επάγγελ-
μα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενες στο ένα τρίτο τουλά-
χιστον των κρατών μελών,
γ) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης έχει προετοιμαστεί
κατόπιν μιας διαφανούς κατάλληλης διαδικασίας, από κοι-
νού με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους από κράτη μέλη
όπου το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο,
δ) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης επιτρέπει στους
υπηκόους οποιουδήποτε κράτους μέλους να συμμετέ-
χουν στη δοκιμασία αυτή και στην πρακτική οργάνωση
των εν λόγω δοκιμασιών σε κράτη μέλη χωρίς να είναι
πρωτίστως μέλη μιας επαγγελματικής οργάνωσης ή να
είναι εγγεγραμμένοι σε μια τέτοια οργάνωση.
3. Οι εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις ή το Αυ-
τοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της
Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή προτάσεις για
κοινές δοκιμασίες εκπαίδευσης που πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις της παραγράφου 2.
36) Στο άρθρο 50 προστίθενται παράγραφοι 3α και
3β ως εξής:
«3α. Σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών, οι
ελληνικές αρχές μπορούν να ζητήσουν από τις αρμό-
διες αρχές ενός κράτους μέλους να επιβεβαιώσουν το
γεγονός ότι δεν έχει επιβληθεί στον αιτούντα αναστο-
λή ή απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματός του ως
αποτέλεσμα σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
ή καταδίκης για ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με
την άσκηση οποιασδήποτε από τις επαγγελματικές δρα-
στηριότητές του.
3β. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρ-
χών διαφόρων κρατών μελών δυνάμει του παρόντος
άρθρου διεξάγεται μέσω του ΙΜΙ».
37) Το άρθρο 52 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 52 - Γλωσσικές γνώσεις
1. Οι επαγγελματίες δικαιούχοι της αναγνώρισης των
επαγγελματικών προσόντων πρέπει να διαθέτουν τις
απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση του
επαγγέλματος στην Ελλάδα.
2. Διασφαλίζεται ότι τυχόν έλεγχοι που πραγματο-
ποιούνται από την αρμόδια ελληνική αρχή, ή υπό την
εποπτεία της, για τον έλεγχο συμμόρφωσης προς την
υποχρέωση δυνάμει της παραγράφου 1 περιορίζονται
στη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η αρμόδια για την
εφαρμογή του διατάγματος αρχή υποχρεούται να δι-
ατυπώνει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, πλήρως
αιτιολογημένη κρίση σχετικά με τη γνώση της ελληνικής
γλώσσας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλ-
ματος.
3. Οι έλεγχοι που διενεργούνται σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 2 μπορεί να επιβάλλονται εάν το επάγγελμα
που πρόκειται να ασκηθεί έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια
του ασθενούς. Έλεγχοι μπορεί να επιβάλλονται σε σχέση
με άλλα επαγγέλματα σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σο-
βαρή και συγκεκριμένη αμφιβολία για την επάρκεια των
γλωσσικών γνώσεων του επαγγελματία σε σχέση με τις
επαγγελματικές δραστηριότητες που ο επαγγελματίας
προτίθεται να ασκήσει.
Έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται μόνον μετά την έκ-
δοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας σύμφωνα
με το άρθρο 4δ ή μετά την αναγνώριση επαγγελματικού
προσόντος, ανάλογα με την περίπτωση.
4. Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι είναι αναλογικοί προς τη
δραστηριότητα που ασκείται. Κατά των πράξεων με τις
οποίες επιβάλλεται γλωσσικός έλεγχος, ο ενδιαφερόμε-
νος επαγγελματίας δικαιούται να ασκήσει το οικείο κατά
τις κείμενες διατάξεις ένδικο βοήθημα».
38) Στον τίτλο IV μετά το άρθρο 53 προστίθεται άρθρο
53 α ως εξής:
«Άρθρο 53α - Αναγνώριση επαγγελματικής πρακτικής
άσκησης (άρθρο 1 παρ. 42 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)
1. Εάν η πρόσβαση σε ένα νομοθετικά ρυθμιζόμενο
επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται από την ολοκλήρωση
επαγγελματικής πρακτικής άσκησης, η αρμόδια αρχή
του κράτους μέλους καταγωγής, κατά την εξέταση αί-
τησης για τη χορήγηση άδειας να ασκήσει το νομοθετι-
κά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, αναγνωρίζει τις περιόδους
επαγγελματικής πρακτικής άσκησης που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος υπό τον όρο ότι η
πρακτική άσκηση είναι σύμφωνη με τις δημοσιευθείσες
κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 2, και λαμβάνει υπόψη πρακτικές ασκήσεις που
πραγματοποιήθηκαν σε τρίτη χώρα.
2. Η αναγνώριση της επαγγελματικής πρακτικής άσκη-
σης δεν υποκαθιστά τυχόν ισχύουσες απαιτήσεις για
υποβολή σε δοκιμασία με σκοπό την απόκτηση πρό-
σβασης στο εκάστοτε επάγγελμα. Proslipsis.gr
39) Το άρθρο 58 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίστα-
ται ως εξής:
«Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ανταλλάσσουν πληρο-
φορίες με τις αρχές των κρατών μελών καταγωγής σχε-
τικά με τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή ποινικές
κυρώσεις ή τυχόν άλλες σοβαρές, ειδικές περιστάσεις
που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην άσκηση δρα-
στηριοτήτων δυνάμει του παρόντος διατάγματος. Στο
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες προ-
στασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
προβλέπονται στους νόμους 2472/1997 και 3471/2006».
β) μετά την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος
2α ως εξής:
«2α. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2 οι αρ-
μόδιες αρχές χρησιμοποιούν το σύστημα IMI».
40) Στο άρθρο 59 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων ορίζεται τουλάχιστον ένας συντονιστής
(εθνικός εκπρόσωπος) με τον αναπληρωτή του, ο οποίος
ενημερώνει σχετικώς τα άλλα κράτη μέλη και την Επι-
τροπή. Ο συντονιστής ή οι συντονιστές που ορίζονται
αναλαμβάνουν, ειδικότερα, τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) να προωθούν την ομοιόμορφη εφαρμογή της οδη-
γίας 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει,
β) να συγκεντρώνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για
την εκτέλεση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει, και
ιδίως τις πληροφορίες που αφορούν τους όρους πρό-
σβασης στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα
στα κράτη μέλη,
γ) να εξετάζουν προτάσεις για κοινά πλαίσια εκπαίδευ-
σης και κοινές δοκιμασίες εκπαίδευσης,
δ) να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρα-
κτικές με σκοπό τη βελτιστοποίηση της συνεχούς επαγ-
γελματικής εξέλιξης στα κράτη μέλη,
ε) να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρα-
κτικές σχετικά με την εφαρμογή των αντισταθμιστικών
μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 14.
Για τον σκοπό της εκτέλεσης του καθήκοντος που
ορίζεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου, ο
συντονιστής ή οι συντονιστές μπορούν να ζητήσουν τη
συνδρομή των κέντρων υποστήριξης που αναφέρονται
στο άρθρο 59δ του παρόντος προεδρικού διατάγματος».
41) Μετά το άρθρο 59 προστίθενται τα άρθρα 59α (μη-
χανισμός προειδοποίησης), 59β (κεντρική πρόσβαση
σε πληροφορίες μέσω διαδικτύου), 59γ (ηλεκτρονική
διεκπεραίωση διαδικασιών), 59δ (κέντρα υποστήριξης),
59ε (διαφάνεια) και 59 στ (έκθεση για την εφαρμογή του
ισχύοντος συστήματος) ως εξής:
«Άρθρο 59α - Μηχανισμός προειδοποίησης (άρθρο 1
παρ. 45 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)
1. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4α ενημερώ-
νει τις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών
σχετικά με την ταυτότητα ενός επαγγελματία στον οποίο
έχει περιοριστεί ή έχει απαγορευτεί από τις εθνικές αρχές
ή τα δικαστήρια η άσκηση, ακόμα και προσωρινά, των
ακόλουθων επαγγελματικών δραστηριοτήτων στο σύ-
νολό τους ή σε μέρος αυτών στην ελληνική επικράτεια:
α) ιατρός και γενικός ιατρός που κατέχει τίτλο εκπαί-
δευσης που αναφέρεται στα σημεία 5.1.1 και 5.1.4 του
παραρτήματος V,
β) ειδικός ιατρός που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που
αναφέρεται στο σημείο 5.1.3 του παραρτήματος V,
γ) νοσηλευτής υπεύθυνος για γενική περίθαλψη που
κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο
5.2.2 του παραρτήματος V,
δ) οδοντίατρος που κατέχει απόδειξη των τυπικών
προσόντων που αναφέρονται στο σημείο 5.3.2 του πα-
ραρτήματος V,
ε) ειδικός οδοντίατρος που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης
που αναφέρεται στο σημείο 5.3.3 του παραρτήματος V,
στ) κτηνίατρος που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που
αναφέρεται στο σημείο 5.4.2 του παραρτήματος V,
ζ) μαία που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται
στο σημείο 5.5.2 του παραρτήματος V,
η) φαρμακοποιός που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που
αναφέρεται στο σημείο 5.6.2 του παραρτήματος V,
θ) κάτοχοι πιστοποιητικών που αναφέρονται στο ση-
μείο 2 του παραρτήματος VII τα οποία βεβαιώνουν ότι ο
κάτοχος έχει ολοκληρώσει μια εκπαίδευση που πληροί
τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα
24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 ή 44 αντίστοιχα, η οποία ξε-
κίνησε νωρίτερα από τις ημερομηνίες αναφοράς των
προσόντων που αναφέρονται στα σημεία 5.1.3, 5.1.4,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 του παραρτήματος V,
ι) κάτοχοι πιστοποιητικών κεκτημένων δικαιωμάτων
που αναφέρονται στα άρθρα 23, 27, 29, 33, 33α, 37, 43
και 43α,
ια) άλλοι επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότη-
τες με επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, όταν ο
επαγγελματίας ασκεί επάγγελμα που είναι νομοθετικά
ρυθμιζόμενο στην Ελλάδα,
ιβ) επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητες οι οποί-
ες συνδέονται με την εκπαίδευση ανηλίκων, περιλαμβα-
νομένου του τομέα παιδικής μέριμνας και της προσχολι-
κής εκπαίδευσης, όταν ο επαγγελματίας ασκεί επάγγελμα
που είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στην Ελλάδα.
2. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4α στέλνει τις
πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη παράγρα-
φο μέσω ειδοποίησης του IMI το αργότερο εντός τριών
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
που περιορίζει ή απαγορεύει στον ενδιαφερόμενο επαγ-
γελματία να ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα. Οι
πληροφορίες αυτές περιορίζονται στα ακόλουθα:
α) την ταυτότητα του επαγγελματία,
β) το σχετικό επάγγελμα,
γ) πληροφορίες σχετικά με την εθνική αρχή ή το δικα-
στήριο που εκδίδει την απόφαση περιορισμού ή απα-
γόρευσης,
δ) το πεδίο εφαρμογής του περιορισμού ή της απα-
γόρευσης και
ε) την περίοδο ισχύος του περιορισμού ή της απαγό-
ρευσης. Proslipsis.gr
3. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4α, το αργό-
τερο εντός τριών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης
της απόφασης του δικαστηρίου, ενημερώνει τις αρμόδιες
αρχές όλων των άλλων κρατών μελών, μέσω ειδοποίησης
του ΙΜΙ, σχετικά με την ταυτότητα των επαγγελματιών
οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων δυνάμει του παρόντος
διατάγματος και για τους οποίους στη συνέχεια διαπι-
στώθηκε από τα δικαστήρια ότι έχουν χρησιμοποιήσει
παραποιημένους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης
σε αυτό το πλαίσιο.
4. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους
σκοπούς της ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρο-
νται στις παραγράφους 1 και 3 πραγματοποιείται σύμφω-
να με τις διατάξεις των νόμων 2472/1997 και 3471/2006.
5. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4α ενημε-
ρώνει πάραυτα τις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων
κρατών μελών όταν η απαγόρευση ή ο περιορισμός
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει λήξει. Για το
σκοπό αυτό, ζητείται από την αρχή της παραγράφου 8
του άρθρου 4α να παρέχει και την ημερομηνία λήξης
καθώς και κάθε μεταγενέστερη αλλαγή όσον αφορά την
εν λόγω ημερομηνία.
6. Οι επαγγελματίες, σχετικά με τους οποίους έχουν
αποσταλεί ειδοποιήσεις σε άλλα κράτη μέλη, ενημε-
ρώνονται γραπτώς σχετικά με αποφάσεις έκδοσης ει-
δοποιήσεων ταυτόχρονα με την έκδοση της εν λόγω
ειδοποίησης και μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση
των εν λόγω αποφάσεων ή να ασκήσουν ενδικοφανή
προσφυγή στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματι-
κών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) εντός προθεσμίας 30 ημερών.
Το Συμβούλιο αποφαίνεται εντός προθεσμίας 30 ημε-
ρών. Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί το κατά τις
κείμενες διατάξεις οικείο ένδικο βοήθημα, καθώς και
το ένδικο βοήθημα της αγωγής όσον αφορά τυχόν ζη-
μία που προκλήθηκε από μη έγκυρες ειδοποιήσεις που
εστάλησαν προς άλλα κράτη μέλη, ενώ και σε αυτές τις
περιπτώσεις η απόφαση για την ειδοποίηση αναφέρει
ότι ο επαγγελματίας έχει κινήσει δικαστικές διαδικασίες
σχετικά με αυτήν.
7. Τα δεδομένα που αφορούν τις ειδοποιήσεις μπο-
ρούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας εντός
του ΙΜΙ μόνον για το διάστημα κατά το οποίο παραμέ-
νουν έγκυρα. Οι ειδοποιήσεις διαγράφονται εντός τριών
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
ανάκλησης ή από τη λήξη της απαγόρευσης ή του περι-
ορισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1».
«Άρθρο 59β - Κεντρική πρόσβαση σε πληροφορίες
μέσω του διαδικτύου (άρθρο 1 παρ. 46 της οδηγίας
2013/55/ΕΕ)
1. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4α διαθέτει
στο διαδίκτυο και επικαιροποιεί τακτικά:
α) τον κατάλογο όλων των νομοθετικά ρυθμιζόμενων
επαγγελμάτων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων
και των στοιχείων επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών
για κάθε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα και των
κέντρων υποστήριξης του άρθρου 59δ του παρόντος
διατάγματος,
β) τον κατάλογο των επαγγελμάτων για τα οποία
διατίθεται ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, τη
λειτουργία της ταυτότητας αυτής, περιλαμβανομένων
όλων των σχετικών τελών που πρέπει να καταβάλουν οι
επαγγελματίες, και τις αρχές που είναι αρμόδιες για την
έκδοση της ταυτότητας,
γ) τον κατάλογο όλων των επαγγελμάτων για τα οποία
το κράτος μέλος εφαρμόζει το άρθρο 7 παράγραφος
5, δυνάμει των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων,
δ) τον κατάλογο της νομοθετικά ρυθμιζόμενης εκ-
παίδευσης και κατάρτισης καθώς και της εκπαίδευσης
με ειδική διάρθρωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11
στοιχείο γ) σημείο ii),
ε) τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που αναφέρονται
στα άρθρα 7, 50, 51 και 53 για τα νομοθετικά ρυθμιζό-
μενα επαγγέλματα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων
όλων των σχετικών τελών που πρέπει να καταβληθούν
από τους πολίτες και των εγγράφων που πρέπει να υπο-
βληθούν από τους πολίτες στις αρμόδιες αρχές,
στ) τις λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ασκείται ένστα-
ση, δυνάμει των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων, κατά αποφάσεων των αρμόδιων
αρχών που εκδίδονται βάσει του παρόντος.
2. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4α διασφα-
λίζει ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1 παρέχονται με τρόπο σαφή και ολοκληρωμένο
για τους χρήστες, ότι η πρόσβαση σε αυτές είναι εύκολη
από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα και ότι τηρού-
νται ενήμερες.
3. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4α διασφαλί-
ζει ότι όλες οι αιτήσεις πληροφοριών που απευθύνονται
στο κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης λαμβάνουν απάντηση
το συντομότερο δυνατόν.
4. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4α λαμβάνει
συνοδευτικά μέτρα για να ενθαρρύνουν τα ενιαία κέντρα
εξυπηρέτησης να καθιστούν τις πληροφορίες που προ-
βλέπονται στην παράγραφο 1 διαθέσιμες και σε άλλες
επίσημες γλώσσες της Ένωσης.
5. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4α συνερ-
γάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών
και με την Επιτροπή για την υλοποίηση των παραγράφων
1, 2 και 4». Proslipsis.gr
«Άρθρο 59γ - Ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών
(άρθρο 1 παρ. 47 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)
1. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4α δια-
σφαλίζει ότι όλες οι απαιτήσεις, οι διαδικασίες και οι
διατυπώσεις που αφορούν ζητήματα που καλύπτονται
από το παρόν μπορούν να ολοκληρωθούν εύκολα, από
απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του σχετικού
κέντρου ενιαίας εξυπηρέτησης των σχετικών αρμόδι-
ων αρχών. Αυτό δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών να ζητούν επικυρωμένα αντίγραφα σε
μεταγενέστερο στάδιο, σε περίπτωση που υπάρχουν βά-
σιμες αμφιβολίες και όπου είναι απολύτως απαραίτητο.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στη διεξαγωγή
μιας δοκιμασίας επάρκειας ή στην περίοδο προσαρμογής.
3. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη δικαιολογού-
νται να ζητήσουν προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ. 150/2001
(Α΄ 125), σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονι-
κές υπογραφές, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρ-
θρου, τα κράτη μέλη δέχονται ηλεκτρονικές υπογραφές
σύμφωνα με την απόφαση 2009/767/ΕΚ της Επιτροπής,
της 16ης Οκτωβρίου 2009 (ΕΕ L 274, σ. 36), σχετικά με
τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν τη χρήση διαδι-
κασιών με ηλεκτρονικά μέσα μέσω των ενιαίων κέντρων
εξυπηρέτησης βάσει του ν. 3844/2010 (Α΄ 63) σχετικά με
τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και προβλέπουν
τεχνικά μέσα για την επεξεργασία των μορφότυπων
προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών που ορίζονται
με την απόφαση 2011/130/ΕΕ της Επιτροπής, της 25ης
Φεβρουαρίου 2011 (ΕΕ L 53, σ. 66), περί καθιέρωσης ελά-
χιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή επεξεργασία
εγγράφων τα οποία έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά από
αρμόδιες αρχές, σύμφωνα τον ν. 3844/2010, σχετικά με
τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.
4. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα
με το άρθρο 9 του ν. 3844/2010 σχετικά με τα κέντρα
ενιαίας εξυπηρέτησης. Τα διαδικαστικά χρονικά όρια
που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 και στο
άρθρο 57 του παρόντος διατάγματος ξεκινούν τη στιγμή
κατά την οποία μια αίτηση ή τυχόν ελλείποντα έγγρα-
φα υποβάλλονται από ένα πολίτη σε ένα κέντρο ενιαί-
ας εξυπηρέτησης ή απευθείας στην αρμόδια αρχή του
άρθρου 54. Η αίτηση για επικυρωμένα αντίγραφα που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
δεν θεωρείται αίτηση για τα ελλείποντα έγγραφα».
«Άρθρο 59δ - Κέντρο υποστήριξης (άρθρο 1 παρ. 47
της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)
1. Ως κέντρο υποστήριξης ορίζεται το Αυτοτελές Τμή-
μα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γ.Γ. Διά Βίου
Μάθησης και Νέας Γενιάς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αρμοδιότητα
την παροχή υποστήριξης στους πολίτες καθώς και στα
κέντρα υποστήριξης των άλλων κρατών μελών σχετικά
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
δυνάμει του παρόντος διατάγματος, συμπεριλαμβανο-
μένων πληροφοριών σχετικά με την εθνική νομοθεσία
που διέπει τα επαγγέλματα και την άσκησή τους, την
κοινωνική νομοθεσία και, εάν συντρέχει περίπτωση, τους
κανόνες δεοντολογίας.
2. Το κέντρο υποστήριξης υποστηρίζει τους Έλληνες
πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων που τους ανα-
γνωρίζονται μέσω του παρόντος προεδρικού διατάγ-
ματος σε συνεργασία, εάν συντρέχει περίπτωση, με το
κέντρο υποστήριξης στο κράτος μέλος καταγωγής, τις
αρμόδιες αρχές και τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης.
3. Οποιαδήποτε αρμόδια ελληνική αρχή υποχρεούται
να συνεργάζεται πλήρως με το κέντρο υποστήριξης της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου - και το κατά περί-
πτωση αρμόδιο κέντρο υποστήριξης στο κράτος μέλος
καταγωγής, και να παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορί-
ες σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση στα ως άνω κέντρα
υποστήριξης κατόπιν αιτήματός τους και με την επιφύ-
λαξη των κανόνων προστασίας δεδομένων σύμφωνα
με τις διατάξεις των νόμων 2472/1997 και 3471/2006.
4. Εντός δύο μηνών από τη λήψη αιτήματος της Επιτρο-
πής για ενημέρωση, το κέντρο υποστήριξης της παρα-
γράφου 1 διαβιβάζει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά
με την έκβαση των αιτημάτων που επεξεργάζεται».
«Άρθρο 59ε - Διαφάνεια (άρθρο 1 παρ. 49 της οδηγίας
2013/55/ΕΕ)
1. Τα αρμόδια καθ’ ύλη υπουργεία και οι εποπτευό-
μενοι από αυτά φορείς κοινοποιούν στην αρχή της πα-
ραγράφου 8 του άρθρου 4α και η εν λόγω αρχή στην
Επιτροπή κατάλογο των υφιστάμενων νομοθετικά ρυθ-
μιζόμενων επαγγελμάτων, στον οποίο προσδιορίζονται
οι δραστηριότητες που καλύπτονται από κάθε επάγγελ-
μα και κατάλογο νομοθετικά ρυθμιζόμενης εκπαίδευσης
και κατάρτισης, και κατάρτισης με ειδική διάρθρωση
όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) σημείο ii)
στην ελληνική επικράτεια. Οποιαδήποτε αλλαγή στους
εν λόγω καταλόγους κοινοποιείται στην Επιτροπή χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
2. Τα αρμόδια καθ’ ύλη υπουργεία και οι εποπτευό-
μενοι από αυτά φορείς κοινοποιούν στην αρχή της πα-
ραγράφου 8 του άρθρου 4α και η εν λόγω αρχή στην
Επιτροπή τον κατάλογο των επαγγελμάτων για τα οποία
ο προηγούμενος έλεγχος των προσόντων είναι απαραί-
τητος δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 5 του παρό-
ντος προεδρικού διατάγματος, με ειδική αιτιολογία για
τη συμπερίληψη καθενός από τα εν λόγω επαγγέλματα
στον ως άνω κατάλογο. Proslipsis.gr
3. Κάθε αρμόδια αρχή εξετάζει εάν οι απαιτήσεις δυνά-
μει της νομοθεσίας για τον περιορισμό της πρόσβασης
σε ένα επάγγελμα ή στην άσκησή του στους κατόχους
ειδικών επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανο-
μένης της χρήσης επαγγελματικών τίτλων και των επαγ-
γελματικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται δυνάμει
του εν λόγω τίτλου, όπως αναφέρεται στο παρόν άρθρο
ως «απαιτήσεις» συνάδουν με τις ακόλουθες αρχές:
α) οι απαιτήσεις δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις,
άμεσα ή έμμεσα, βάσει ιθαγένειας ή τόπου διαμονής,
β) οι απαιτήσεις πρέπει να δικαιολογούνται από επι-
τακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος,
γ) οι απαιτήσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για να εξα-
σφαλίσουν την υλοποίηση του επιδιωκόμενου στόχου
και να μην υπερβαίνουν το όριο που είναι απαραίτητο
για την επίτευξη του στόχου.
4. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε επαγγέλ-
ματα που είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα σε ένα κράτος
μέλος από ένωση ή οργάνωση υπό την έννοια του άρ-
θρου 3 παράγραφος 2 και σε τυχόν απαιτήσεις που σχε-
τίζονται με την ιδιότητα μέλους των εν λόγω ενώσεων ή
των οργανώσεων.
5. Τα αρμόδια καθ’ ύλη Υπουργεία παρέχουν πληροφο-
ρίες στην Επιτροπή, μέσω της αρχής της παραγράφου 8
του άρθρου 4α, σχετικά με τις απαιτήσεις που σκοπεύουν
να διατηρήσουν και τους λόγους για τους οποίους θεω-
ρούν ότι οι εν λόγω απαιτήσεις τους συμμορφώνονται
με την παράγραφο 3. Ομοίως παρέχονται πληροφορίες
σχετικά με τις απαιτήσεις που εισήγαγαν στη συνέχεια
και τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι οι απαι-
τήσεις τους συμμορφώνονται με την παράγραφο 3 εντός
έξι μηνών από τη θέσπιση του μέτρου.
6. Έως τις 18 Ιανουαρίου 2016, και στη συνέχεια ανά
διετία, τα αρμόδια καθ’ ύλη Υπουργεία και οι εποπτευ-
όμενοι από αυτά φορείς υποβάλλουν επίσης, μέσω της
αρχής της παραγράφου 8 του άρθρου 4α, μια έκθεση
στην Επιτροπή σχετικά με τις απαιτήσεις που καταργή-
θηκαν ή που κατέστησαν λιγότερο αυστηρές».
«Άρθρο 59στ - Έκθεση για την εφαρμογή του ισχύο-
ντος συστήματος (άρθρο 1 παρ. 50 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)
Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν στην Επιτροπή ανά
διετία έκθεση, μέσω της αρχής της παραγράφου 8 του
άρθρου 4α, για την εφαρμογή του ισχύοντος συστήμα-
τος. Εκτός από τα γενικά σχόλια η έκθεση περιλαμβάνει
στατιστική καταγραφή των ειλημμένων αποφάσεων κα-
θώς και περιγραφή των κυριότερων προβλημάτων που
απορρέουν απ’ την εκτέλεση του παρόντος.
Η στατιστική καταγραφή των ειλημμένων αποφάσεων
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιέχει λεπτομερείς
πληροφορίες για τον αριθμό και τους τύπους ειλημμένων
αποφάσεων περιλαμβανομένων των τύπων αποφάσεων
σχετικά με μερική πρόσβαση που λαμβάνονται από τις
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 4 στ». Proslipsis.gr
42) Τα παραρτήματα II και III καταργούνται.
43) Στο σημείο 1 του παραρτήματος VII, προστίθεται
το ακόλουθο στοιχείο:
«ζ) Εφόσον το κράτος μέλος το απαιτεί από τους υπη-
κόους του, βεβαίωση για την απουσία προσωρινών ή
οριστικών αναστολών της άδειας άσκησης του επαγ-
γέλματος ή ποινικών καταδικών».

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 18 Ιανουαρίου 2016.

Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε 
τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί

Εσωτερικών 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Οικονομίας και Ανάπτυξης 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Εθνικής Άμυνας  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ  

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Εξωτερικών 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υγείας 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ


Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Μεταναστευτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved