ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
819 σπουδαστές θα εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές

Αθήνα 14.8.2017, 19:55

Τον αριθμό των σπουδαστών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, καθορίζουν με κοινή απόφασή τους οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Παιδείας.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Φ.337.1/93/503878 Σ.4056 (1)
Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών-τρι-
ών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των
Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος
2017-2018.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν.3298/1955 «Περί διατάξεων
αφορωσών τους Υποψηφίους Μαθητάς της Στρατιωτικής
Σχολής Ευελπίδων και της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής»
(Α΄179), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο μόνο του
ν.1294/1982 «Συμπλήρωση των διατάξεων της νομοθε-
σίας “περί Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων” που αναφέ-
ρονται στην εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή» (Α΄122).
β. Των άρθρων 1 και 4 του ν.1351/1983 «Εισαγωγή
σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄56), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
γ. Του άρθρου 11 του ν.1911/1990 «Εισαγωγή γυναι-
κών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρα-
τολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄166), όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του άρθρου 12 του ν.2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄266), όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Του άρθρου 6 του ν.2913/2001 «Ρύθμιση θεμάτων
Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄102).
στ. Του άρθρου 3 του ν.3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄143). Proslipsis.gr
ζ. Του άρθρου 31 του ν.3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμά-
των για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους
Ο.Τ.Α.» (Α΄48), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
η. Του άρθρου 11 του ν.3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμά-
των αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (Α΄38), όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ. Του άρθρου 3 του ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων τίτλου απολυτηρί-
ου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α΄29).
ι. Της παρ. 33 του άρθρου 39 του ν.4186/2013 «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις.» (Α΄193), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
ια. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄145). Proslipsis.gr
ιβ. Της υπ’ αριθμ. Φ.300/4/128536/Σ.99/12-11-2012
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός
αριθμού εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενό-
πλων Δυνάμεων» (Β΄3010).
ιγ. Της υπ’ αριθμ. Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
3. Τα άρθρα 20 και 77 του ν.4270/2014 «Αρχές δημο-
σιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες δια-
τάξεις.» (Α΄143).
4. Την υπ’ αριθμ. 63/2017/14-7-2017 και 21-7-2017 ει-
σηγητική έκθεση του προϊσταμένου των οικονομικών
υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού.

α. Για το οικονομικό έτος 2017, ύψους 4.955.634,90 €,
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις
του Π/Υ ΥΠΕΘΑ 2017 [ΕΦ 11-200 (ΓΕΣ), 11-300 (ΓΕΝ) και
11-410 (ΓΕΑ)]. Η υπόψη επιβάρυνση θα βαρύνει τους ΚΑΕ
0251, 0252, 0254, 0256, 0257, 0258, 0411, 0412, 0425,
0438, 0454, 0517, 0821, 0828, 1111, 1211, 1231, 1411,
1421, 1423, 1424, 1432 και 1511 και προς τούτο έχουν
εκδοθεί οι κάτωθι Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων:
(1) 201720000001 (ΑΔΑ 7ΡΓ26-7ΙΥ)
(2) Φ.813/38/931929/12-12-2016 (ΑΔΑ 7ΡΓ26-7ΙΥ)
(3) Φ.813/1/970228/04-01-2017 (ΑΔΑ 699Γ6-18Ψ)
(4) Φ.810/1/279489/10-01-2017
(5) Φ.810/4/279492/10-01-2017 (ΑΔΑ Ω1ΗΠ6-ΠΘΞ)
(6) Φ.814/212/501864/04-01-2017
(7) Φ.814/117/501027/20-01-2017
(8) Φ.814/559/504229/13-03-2017
(9) Φ.814/43/501377/26-01-2017 (ΑΔΑ 6ΞΖΣ6-ΣΜΝ)
(10) Φ.814/158/501558/30-01-2017
(11) Φ.814/35/972102/25-01-2017
(12) Φ.814/36/972105/25-01-2017
(13) Φ.814/62/500513/11-01-2017 (ΑΔΑ Ω1ΡΦ-ΞΦΙ)
(14) Φ.814/9/500508/11-01-2017 (ΑΔΑ Ψ4ΨΞ6-Π47)
(15) Φ.814/142/501521/27-01-2017
(16) Φ.814/233/502630/15-02-2017
(17) Φ.814/604/504539/16-03-2017
(18) Φ.714/476/504243/13-03-2017
(19) Φ.814/63/502042/07-02-2017 (ΑΔΑ ΨΚΕΓ6-Η41)
(20) Φ.815.1/7/Σ.6207/13-12-2016 (ΑΔΑ 6ΡΣ56-ΝΔΟ)
(21) Φ.815.1/8/Σ.6208/13-12-2016 (ΑΔΑ 7ΧΙΠ6-932)
(22) Φ.815.1/9/Σ.6209/13-12-2016 (ΑΔΑ 64496-Τ2Τ)
(23) Φ.815.1/10/Σ.6210/13-12-2016 (ΑΔΑ 7ΗΔΥ6-ΝΦΝ)
(24) Φ.815.1/11/Σ.6211/13-12-2016 (ΑΔΑ 7ΝΣΑ6-ΣΤΡ)
(25) Φ.815.1/12/Σ.6212/13-12-2016 (ΑΔΑ 71ΝΤ6-2Λ2)
(26) Φ.815.1/33/Σ.6233/13-12-2016 (ΑΔΑ Ω1ΥΕ6-ΦΔΜ)
(27) Φ.815.1/38/Σ.6238/13-12-2016 (ΑΔΑ 6ΤΛΧ6-Δ7Ρ)
(28) Φ.815.1/46/Σ.6246/13-12-2016 (ΑΔΑ ΩΥΟ86-ΝΝΙ)
(29) Φ.815.1/239/Σ.2133/13-01-2017 (ΑΔΑ ΩΖΞ06-4ΑΘ)
(30) Φ.815.1/313/Σ.2228/17-01-2017 (ΑΔΑ ΩΡΦΣ6-ΓΞ4)
(31) Φ.815.1/2151/Σ.3943/20-06-2017 (ΑΔΑ 7ΣΠ86-ΜΦΗ)
(32) Φ.815.1/307/Σ.2222/17-01-2017 (ΑΔΑ 7ΔΔΓ6-ΞΨΡ)
(33) Φ.815.1/1787/Σ.3599/18-05-2017 (ΑΔΑ 7Η856-Ρ2Γ)
(34) Φ.815.1/387/Σ.2300/24-01-2017 (ΑΔΑ ΩΟΛΦ9-Θ3Κ)
(35) Φ.815.1/250/Σ.2164/13-01-2017 (ΑΔΑ ΩΟΖΔ6-8ΥΓ)
(36) Φ.815.1/389/Σ.2302/24-01-2017 (ΑΔΑ 65486-ΣΤΗ)
(37) Φ.815.1/386/Σ.2299/24-01-2017 (ΑΔΑ ΩΔ426-32Ζ)
(38) Φ.815.1/444/Σ.2347/30-01-2017 (ΑΔΑ ΩΞΣ96-ΑΟΖ)
(39) Φ.815.1/177/Σ.2076/11-01-2017 (ΑΔΑ 7ΑΖ56-Ζ2Η)
(40) Φ.815.1/805/Σ.2665/24-02-2017 ΑΔΑ Ω6866-74Η)
(41) 7/17-01-2017 (ΑΔΑ 716Τ6-ΧΡ5)
(42) 8/17-01-2017 (ΑΔΑ ΩΠΨΟ6-ΨΛ9)
(43) 9/17-01-2017 (ΑΔΑ 69ΔΛ6-Θ92)
(44) 10/17-01-2017 (ΑΔΑ ΩΓ6Ι6-322)
(45) 11/17-01-2017 (ΑΔΑ 76Π06-25Α)
(46) 12/17-01-2017 (ΑΔΑ 6ΞΓΠ6-4ΑΔ)
(47) 30/12-12-2016 (ΑΔΑ Ω2ΖΘ6-Σ98)
(48) 40/17-01-2017 (ΑΔΑ ΩΘ546-ΥΨΕ)
(49) 43/17-01-2017 (ΑΔΑ ΩΠ606-614)
(50) 745/30-01-2017 (ΑΔΑ 6ΔΥΞ6-4ΑΩ)
(51) 209/18-01-2017 (ΑΔΑ ΨΩΩΕ6-ΞΙΜ)
(52) 193/19-01-2017 (ΑΔΑ 69ΥΑ6-0ΚΜ)
(53) 260/20-01-2017 (ΑΔΑ ΨΔΚΣ6-ΧΔΖ)
(54) 99/18-01-2017 (ΑΔΑ 6ΩΞΖ6-Λ6Τ)
(55) 1662/14-02-2017 (ΑΔΑ 6Ρ966-ΗΕΨ)
(56) 138/19-01-2017 (ΑΔΑ 7Ι056-ΘΕΝ)
(57) 72/18-01-2017 (ΑΔΑ 6ΘΡΧ6-ΞΩΓ)
(58) 697/26-01-2017 (ΑΔΑ 6Ε7Κ6-3ΛΡ)
(59) 699/26-01-2017 (ΑΔΑ 70ΞΨ6-1ΔΣ)
(60) 2262/14-03-2017 (ΑΔΑ 7Κ6Γ6-1ΒΛ)
(61) 2263/14-03-2017 (ΑΔΑ 6Ω8Α6-Θ68)
(62) 1122/06-02-2017 (ΑΔΑ 69886-ΜΩΝ)
Για τα οικονομικά έτη του ισχύοντος ΜΠΔΣ 2018 - 2021
η επιβάρυνση του Π/Υ ΥΠΕΘΑ [ΕΦ 11-200 (ΓΕΣ), 11-300
(ΓΕΝ) και 11-410 (ΓΕΑ)] εκτιμάται σε 8.345.054,03€,
9.531.463,88 €, 10.293.220,76 € και 18.749.051,98 €,
αντίστοιχα. Η υπόψη επιβάρυνση θα βαρύνει τους ΚΑΕ
0251, 0252, 0254, 0256, 0257, 0258, 0411, 0412, 0425,
0438, 0454, 0517, 0821, 0828, 1111, 1211, 1231, 1411,
1421, 1423, 1424, 1432 και 1511 και θα καλυφθεί από
τις εκάστοτε εγγεγραμμένες πιστώσεις των Π/Υ των ΕΦ
του ΥΠΕΘΑ, δίχως να επηρεάζονται τα ανώτατα όρια
πιστώσεων αυτού.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.46/9290/27-4-2017
εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός Εισακτέων
Να εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, κατά
Σχολή-Τμήμα, σπουδαστές, ως εξής:
α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α - ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) 206
α. ΟΠΛΑ 145
β. ΣΩΜΑΤΑ 27
γ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ ν. 1294/1982 (ΟΠΛΑ και ΣΩΜΑΤΑ) 34 (29-5)

2. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) 34
α. ΜΑΧΙΜΟΙ 23
β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 11

3. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) 58
α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 48
β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 10

4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) 75
α. ΙΑΤΡΙΚΟ 29
β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 3
γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 3
δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 2
ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
στ. ΝΟΜΙΚΟ 14
ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 22

5. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 25
ΣΥΝΟΛΟ 398

β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α - ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ) 165
α. ΟΠΛΑ 115
β. ΣΩΜΑΤΑ 50

2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) 75
α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Α΄ 7
β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Β΄ 16
γ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Γ 7
δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Δ΄ 45

3. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) 181
α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 112
β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 29
γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 40
ΣΥΝΟΛΟ 421

Άρθρο 2
Κατηγορίες-Ποσοστά υποψηφίων
1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των
Σχολών του άρθρου 1, περιέχονται οι εξής ειδικές κατη-
γορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:
α. Της παρ. 1α του άρθρου 11 του ν.3648/2008, που
αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενει-
ών, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι τριάντα πέντε
τοις εκατό (35%) επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθ-
μού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.
β. Των παρ. 1β του άρθρου 11 του ν.3648/2008, που
αφορούν:
(1) Τέκνα-αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων
στρατιωτικών (σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%)
που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις ή σε ει-
ρηνική περίοδο, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη
υπηρεσία και ένεκα αυτής.
(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών εφέδρων και
κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν με οποιονδήποτε
τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου
από 20 Ιουλίου έως την 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο,
καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην
Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους
Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.
(3) Τέκνα θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο
ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρε-
σίας και ένεκα αυτής.
(4) Οι υποψήφιοι/ες της παραπάνω παρ. 1β εισάγονται
σε ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσο-
στού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σε κάθε περίπτωση
όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο.
γ. Της παρ. 1γ του άρθρου 11 του ν.3648/2008, που
αφορά στους Έλληνες εξωτερικού σε ποσοστό μέχρι
τρία τοις εκατό (3%), σύμφωνα με το άρθρο 12 του
ν.2552/1997, όπως ισχύει.
δ. Του άρθρου μόνου του ν.1294/1982, που αφορά σε
εισαγωγή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς,
σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), με τις διαδικασίες
που στον ίδιο νόμο καθορίζονται.
2. Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατη-
γορίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους
με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν
στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του ΥΠΠΕΘ, κατά
φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής
τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς
και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής
σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία
στην οποία ανήκουν.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής
κατηγορίας 1α και β (35%), αυτές συμπληρώνονται από
υποψηφίους της γενικής σειράς. Αντίστοιχες κενές θέ-
σεις της περίπτωσης 1δ, μεταφέρονται αναλογικά στη
γενική σειρά και στις κατηγορίες 1α και β. Κενές θέσεις
της παραγράφου 1γ (“Έλληνες εξωτερικού”) του παρό-
ντος άρθρου σε καμία περίπτωση δε μεταφέρονται και
δεν καλύπτονται από υποψήφιους οποιασδήποτε άλλης
σειράς ή κατηγορίας.

Άρθρο 3
Ποσοστά αποφοίτων Λυκείου προηγουμένων ετών-ΕΠΑΛ Α’
1. Ο αριθμός εισακτέων, θα καλυφθεί κατά το ενενήντα
τοις εκατό (90%) από όσους υποψηφίους διαγωνισθούν
το έτος 2017 στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Γενικού
Λυκείου, σε εθνικό επίπεδο. Το υπόλοιπο δέκα τοις εκατό
(10%) του αριθμού των εισακτέων, να καλυφθεί από τους
κατόχους απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου
χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευ-
ταίας εξέτασης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα
τα δύο προηγούμενα έτη (2015 και 2016). Οι θέσεις που
αντιστοιχούν στο δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού
των εισακτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του
έτους 2015 σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και
στους υποψήφιους του έτους 2016 σε ποσοστό εξήντα
τοις εκατό (60%). Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του
αριθμού εισακτέων αυτής της κατηγορίας, οι κενές θέ-
σεις συμπληρώνονται από την κατηγορία του ενενήντα
τοις εκατό (90 %). Proslipsis.gr
2. Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του αριθμού
εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους Α΄
Ομάδας ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ Α').
Το ποσοστό αυτό [κατά το 90% από τους υποψηφίους
που θα διαγωνισθούν το έτος 2017 στα πανελλαδικά
εξεταζόμενα μαθήματα και κατά το 10% από κατόχους
απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά
εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (οι θέ-
σεις κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2015 σε
ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2016 σε
ποσοστό 60%)] υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντι-
στοιχούν στη Γενική Σειρά και στις Ειδικές Κατηγορίες
των περιπτ. 1α και 1β του άρθρου 2.

Άρθρο 4
Λοιπές διατάξεις
1. Στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων
ως επιλαχόντων, για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, οι
οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσίασης, παραί-
τησης ή απομάκρυνσης υποψηφίων, που έχουν κριθεί
εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων
που εκδόθηκαν από το ΥΠΠΕΘ.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1β του άρθρου 2, κατά
τον υπολογισμό των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 2
και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της παρούσας, τα κλα-
σματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται
προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά
υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς
τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Σε
περίπτωση που εξαιτίας της στρογγυλοποίησης ο συ-
νολικός αριθμός των θέσεων (Γενική Σειρά και Ειδικές
Κατηγορίες) υπερβαίνει τον συνολικό διατιθέμενο αριθ-
μό, τότε η υπερβαίνουσα θέση εκπίπτει από την κατη-
γορία που έχουν διατεθεί οι περισσότερες. Ο παραπάνω
τρόπος υπολογισμού δεν εφαρμόζεται, εάν προκύπτει
υπέρβαση ή μείωση του συνολικού αριθμού εισακτέων.

Άρθρο 5
Έναρξης ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2017

Οι Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved