ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
53 σπουδαστές θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Αθήνα 22.8.2017, 23:01

Συνολικά 53 σπουδαστές θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018, ορίζει κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6000/2/253 (1)
Καθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών
στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομί-
ας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 περίπτωση
α΄ του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση, μετεκπαί-
δευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο
Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122), όπως τροποποιήθηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89),
του άρθρου 20 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23), της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 3686/2008
(Α΄ 158) και της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του
ν. 4138/2013 (Α΄ 72).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 33 του άρθρου 39
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1
του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), του άρθρου 58 παρ. 7 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και του άρθρου 40 παρ. 3 του
ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και του άρθρου 13 παρ. 4 του
ν. 4452/2017 (Α΄17).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 6 του ν. 4186/2013
(Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ-
θρου 40 παρ. 1 του ν. 4342/2015 (Α΄143) και τις διατάξεις
του άρθρου 21 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
και άλλες διατάξεις (Α΄ 188), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 «Πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απο-
λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 29).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν. 1481/1984
«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152),
όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).
10. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 68 και 77 του
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως ισχύουν. Proslipsis.gr
11. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.253.1/84559/Α5 από
19.05.2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων «Συμπλήρωση της αριθμ. Φ.253.1/
40818/ Α5/9-3-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα
Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2017-
2018 (ΦΕΚ 815Β΄)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
Φ.253.1/60992/ Α5/7-4-2017 (ΦΕΚ 1312 Β΄) ομοία»
(Β΄1876).
12. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ186 από 10.11.2016 απόφα-
σης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
13. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ24 από 06.10.2015 από-
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο
Βίτσα» (Β΄ 2144).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 210).
15. Τις διατάξεις της αριθμ. 201408/Υ1 από 25-11-2016
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη» (Β΄ 3818).
16. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29 από 08.10.2015 από-
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου-
λιαράκη» (Β΄ 2168).
17. Την αριθμ. 8000/1/2017/62-δ΄από 03.07.2017 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτε-
λικού Σχεδιασμού.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού για τα έτη 2017, 2018,
2019 και 2020 (01.01.2020 έως 30.06.2020), ενώ για το
χρονικό διάστημα 01.07.2020 έως 31.12.2020, καθώς
και για το οικονομικό έτος 2021 προκαλείται επιπλέον
δαπάνη στον Π/Υ εξόδων του Ειδικού Φορέα 07-410
«Ελληνική Αστυνομία», η οποία, ειδικά κατά την παρού-
σα χρονική περίοδο έναρξης διαδικασιών εφαρμογής
του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), δεν μπορεί να προσδιορισθεί
και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εκτελούμενου
Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία» (ΚΑΕ
Ομάδας 0400 και 0500) των οικονομικών ετών 2020 έως
2021, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισαγομένων
1. Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται
σε πενήντα τρεις (53). Από τον αριθμό αυτό:
α. Ποσοστό 10%, δηλαδή πέντε (5) θέσεις, θα καλυ-
φθούν από υποψηφίους με βάση τη βαθμολογία που
απέκτησαν κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις
γραπτές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ημερήσιου Γε-
νικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου
(ΕΠΑ.Λ.- ΟΜΑΔΑ Β΄), τα προηγούμενα δύο (2) έτη χωρίς
νέα εξέταση.
Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισα-
κτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2015
σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2016
σε ποσοστό 60%.
β. Ποσοστό 90%, ήτοι σαράντα οκτώ (48) θέσεις, θα
καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν
στις Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυ-
κείων με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με
το ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 4327/2015 (Α΄50), (νέο σύστημα), με εξετάσεις.
2. Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται
στην προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό 10% προ-
έρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του
άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152), «γονείς και τέκνα
πολυτέκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προ-
έρχεται από υποψηφίους του ίδιου άρθρου «γονείς και
τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».
3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί
στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμ-
βάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός
των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους
των ειδικών κατηγοριών της παραγράφου 2 καλύπτεται
από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγο-
ρίας. Ομοίως, ο αριθμός των θέσεων που δεν καλύπτεται
από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού
Λυκείου ή ΕΠΑ.Λ. (Β΄ΟΜΑΔΑ), χωρίς εξετάσεις, καλύ-
πτεται από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου
Γενικού Λυκείου με εξετάσεις και αντίστροφα.
4. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων αστυνο-
μικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
(ανδρών- γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ) της περίπτ. α΄
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009
ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (Χωρίς νέα εξέταση)
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Αστυνομικοί -  Υποψήφιοι
Υποψήφιοι έτους 2015
α. Με σειρά επιτυχίας 2
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) -
γ. Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) - Υποψήφιοι έτους 2016
α. Με σειρά επιτυχίας 3
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) -
γ. Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) -
ΣΥΝΟΛΟ 5
Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ (Με εξετάσεις)
α. Με σειρά επιτυχίας 43
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτε-
κνων οικογενειών κ.λπ.) 4
γ. Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών) 1
ΣΥΝΟΛΟ 48

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ 

Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved