ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πόσοι μαθητές απαιτούνται για δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑΛ

Αθήνα 22.8.2017, 23:13

Τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Παιδείας.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Φ12/134644/Δ4 (2)
Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία
τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, τμή-
ματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδι-
κότητας της Γ΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου
(ΕΠΑΛ).

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτωση ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014
(Α΄ 118), την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν. 4403/
2016 (Α΄ 125) και την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 34 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159).
2. Την παρ. 15 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 19 του άρθρου
66 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/
1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαι-
δευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων....Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων…».
7. Το π.δ. 125/2016 (A΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
8. Τη με αριθμ. 42712/Γ2/20-03-2014 (Β΄ 833) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγ-
γελματικά Λύκεια».
9. Τη με αριθμ. 201408/Υ1/2016 (Β΄ 3818) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δη-
μήτριο Μπαξεβανάκη».
10. Τη με αριθμ. 22/23-06-2016 πράξη του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 131277/B1/01-08-2017 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για τη
δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης,
τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας
της Γ΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), υπό την
προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται τα οριζόμενα στη με
αριθμ. 42712/Γ2/20-03-2014 (Β΄ 833) κοινή υπουργική
απόφαση «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελ-
ματικά Λύκεια», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ελάχιστος Αριθμός Μαθητών τμήματος
Γενικής Παιδείας Α΄ τάξης, τμήματος Τομέα Β΄
τάξης και τμήματος Ειδικότητας Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
1. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α΄ έως
και Γ΄, όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου
16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει:
α. Για τη λειτουργία τμήματος Γενικής Παιδείας Α΄ τά-
ξης απαιτούνται τουλάχιστον 15 μαθητές/-τριες.
β. Για τη λειτουργία τμήματος τομέα Β΄ τάξης απαιτού-
νται τουλάχιστον 13 μαθητές/-τριες.
γ. Για τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας Γ΄ τάξης (και
Δ΄ εσπερινών) απαιτούνται τουλάχιστον 10 μαθητές/-τριες.
2. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ΄ έως
και Ζ΄ όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου
16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει:
α. Για τη λειτουργία τμήματος Γενικής Παιδείας Α΄ τά-
ξης απαιτούνται τουλάχιστον 12 μαθητές/-τριες.
β. Για τη λειτουργία τμήματος τομέα Β΄ τάξης απαιτού-
νται τουλάχιστον 10 μαθητές/-τριες.
γ. Για τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας Γ΄ τάξης
(και Δ΄ εσπερινών) απαιτούνται τουλάχιστον 8 μαθητές/-τριες.
3. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Η΄- ΙΒ΄
όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 16
του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
α. Για τη λειτουργία τμήματος Γενικής Παιδείας Α΄ τά-
ξης απαιτούνται τουλάχιστον 10 μαθητές/-τριες.
β. Για τη λειτουργία τμήματος τομέα Β΄ τάξης απαιτού-
νται τουλάχιστον 8 μαθητές/-τριες.
γ. Για τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας Γ΄ τάξης (και
Δ΄ εσπερινών) απαιτούνται τουλάχιστον 6 μαθητές/τριες.
4. Σε απομονωμένα Επαγγελματικά Λύκεια της νη-
σιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου οι σχολικές μο-
νάδες ανήκουν στις κατηγορίες Η΄-ΙΒ΄ και στα οποία η
μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνα-
τη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Γενικής
Παιδείας, τομέα ή ειδικότητας ανεξάρτητα από τον
αριθμό των φοιτούντων μαθητών μετά από πλήρως
αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυν-
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία κοι-
νοποιείται στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στις
σχολικές αυτές μονάδες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που
διδάσκουν τα μαθήματα του Τομέα/Ειδικότητας σε Α΄, Β΄
ή Γ΄ ανάθεση και υπάρχει η απαιτούμενη εργαστηριακή
υποδομή.
5. Στην περίπτωση λειτουργίας ενός μόνο τμήματος
Τομέα της Β΄ τάξης ή ενός μόνο τμήματος Ειδικότητας
της Γ΄ τάξης, το οποίο είναι το μοναδικό τμήμα ίδιου το-
μέα ή ειδικότητας στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας
μιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι
δυνατή η έγκριση της λειτουργίας του τμήματος αυτού
με βάση:
α. Τα κατώτατα όρια της περίπτωσης 2 για τις σχολι-
κές μονάδες των κατηγοριών από Α΄ έως και Γ΄ (περί-
πτωση 1).
β. Τα κατώτατα όρια της περίπτωσης 3 για τις σχολι-
κές μονάδες των κατηγοριών από Δ΄ έως και Ζ΄ (περί-
πτωση 2).
Η έγκριση λειτουργίας του τμήματος αυτού γίνεται με
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,
η οποία κοινοποιείται στη Διεύθυνση Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ύστερα από αιτιολογημένη
εισήγηση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Μεταβατικές Διατάξεις
Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 είναι δυνατή η λει-
τουργία τμημάτων ειδικότητας της Δ΄ τάξης Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ., τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στον ν. 4186/2013, και τα οποία δεν ικανοποιούν τα
προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση όρια ελάχιστου
αριθμού μαθητών, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή
η μεταφορά μαθητών/-τριών των τμημάτων αυτών σε
αντίστοιχα τμήματα στο πλησιέστερο Επαγγελματικό Λύ-
κειο. Η έγκριση λειτουργίας των τμημάτων αυτών γίνεται
με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης, η οποία κοινοποιείται στη Διεύθυνση Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ύστερα από πλήρως
αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 3
Καταργούμενες Διατάξεις
Καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας
απόφασης κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία αφο-
ρά σε θέματα που ρυθμίζονται από την απόφαση αυτή
ή αντίκειται στις διατάξεις αυτής, εκτός και αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2017

Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved