ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Εισαγωγή σπουδαστών στις Ανώτερες Σχολές Χορού

Αθήνα 22.8.2017, 23:33

Τη διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων για τις Ανώτερες Σχολές χορού, σχολικού έτους 2017-2018, αποφάσισε το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στην Αθήνα από Επιτροπή του υπουργείου, για τα χορευτικά μαθήματα, από τις 12 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00.

Δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται έως και 25 Αυγούστου 2017.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/
ΤΕΘΧ/320807/7682/3132/1248 (4)
Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Χορού,
σχολικού έτους 2017-2018.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
2. Το π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/1-4-2016).
3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.λπ.» (ΦΕΚ
114/Α/22-9-2015). Proslipsis.gr
4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών. (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016).
5. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/
272598/33659/30330 /23405 απόφαση «Διορισμός με-
τακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/6-10-2015).
6. Το άρθρο 14 του ν. 1158/81 «Περί οργανώσεως και
διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύ-
σεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 127/Α/81).
7. Το άρθρο 8 παρ. 1 του π.δ. 372/1983 «Περί κανονι-
σμού οργανώσεως και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών
Χορού» (ΦΕΚ 131/Α/83).
8. Τα άρθρα 1 και 3, παρ. 4 του ν. 2690/1999
(ΦΕΚ 45/Α/99) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα, με
άρθρο 1, του ν. 4250 (ΦΕΚ 74/Α/2014) και με το άρθρο
25, του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/08).
9. Την Υπουργική απόφαση αριθ. 16984/3.4.1998
«Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας υποβολής αιτή-
σεων υποψηφίων σπουδαστών εισαγωγικών εξετάσε-
ων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού»
(ΦΕΚ 386/Β/98) όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις
65532/29.7.2005 «Τροποποίηση της παρ. 1 εδαφ. β΄
της υπΆ αριθ. 16984/ 3.4.1998 υπουργικής απόφασης»
(ΦΕΚ 1149/Β/2005) και 278008/6519/2501/755/14-7-2017
«Τροποποίηση της απόφασης με αρ. 16984/3-4-1998»
(ΦΕΚ 2548/Β/21-7-2017)
10. Την υπΆ αριθ. απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/
299455/6993/2687/885 «Παράταση προθεσμίας διεξα-
γωγής, εισαγωγικών, επαναληπτικών και κατατακτηρίων
εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και
Ανωτέρων Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 2684/Β/31-7-2017).
11. Τη σύμφωνη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Ανωτέρων Σχολών Χορού του άρθρου 25, του ν. 1158/81
(ΦΕΚ 127/Α/81), προκηρύσσουμε:
1. Τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων για τις
Ανώτερες Σχολές Χορού (Τμήματα Καθηγητών Χορού
και Χορευτών), σχολικού έτους 2017- 2018.
2. Οι εν λόγω εξετάσεις θα διενεργηθούν στην Αθήνα
από Επιτροπή του ΥΠΠΟΑ, για τα χορευτικά μαθήματα,
από τις 12 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00.
Ο χώρος διεξαγωγής της εξέτασης των χορευτικών
μαθημάτων καθώς και αναλυτικός πίνακας των εξεταζο-
μένων ανά ημέρα θα ανακοινωθεί από τη Δ/νση Καλλι-
τεχνικής Εκπαίδευσης την 5η Σεπτεμβρίου 2017 και θα
αναρτηθεί στo κτήριo της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και
στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΠΟΑ www.culture.gr (Για τον
πολίτη/ Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού).
Με την προαναφερόμενη ανακοίνωση, θα γνωστοποι-
ηθεί και η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα της εξέτασης
του μαθήματος «Έκθεση Ιδεών», που θα διεξαχθεί μετά την
ολοκλήρωση των χορευτικών μαθημάτων (για τους επιτυ-
χόντες στο «Κλασικό Μπαλέτο» και το «Σύγχρονο Χορό»).
3. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις ει-
σαγωγικές εξετάσεις:

Για το Τμήμα Καθηγητών Χορού
α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε έντυπη μορφή
στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.culture.
gr (Για τον πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/ Θέατρο και
Χορός/ Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού). Η αίτηση υπογρά-
φεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφο-
νται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και
πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τη-
λεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει. Proslipsis.gr
β) Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/1985 ή απολυτή-
ριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.
Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της
αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με
απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται
από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης.
γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές
φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το
πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύ-
εται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογη-
τικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

Για το Τμήμα Χορευτών
α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε έντυπη μορφή
στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.culture.
gr (Για τον πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/ Θέατρο και
Χορός/ Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού). Η αίτηση υπογρά-
φεται από τον ενδιαφερόμενο (ή τον γονέα - κηδεμόνα
σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος), υπέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του,
όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονο-
ματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση
κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτ-
λου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.
β) Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/1985, ή απολυτή-
ριο εξαταξίου Γυμνασίου, ή άλλης ισότιμης Σχολής της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο, ή
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι έχει διακόψει τις
σπουδές του στο Λύκειο (Λύκειο, τάξη και έτος διακοπής
φοίτησης), ή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή άλλης
ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε ευκρινές
φωτοαντίγραφο. Οι υποψήφιοι για το Τμήμα Χορευτών
πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας
τους μέχρι την 31η Αυγούστου 2017.
Για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από Σχολές
της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους
με τίτλους σπουδών της ημεδαπής, η οποία χορηγείται
από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης.
γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές
φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το
πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύ-
εται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογη-
τικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και 25 Αυγού-
στου 2017:
i.] Στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα, αυ-
τοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:00, ή
ii.] Με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22,
101 86, Αθήνα (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 25/8/17
– φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδρομείου από τον
υποψήφιο), ή
iii.] Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), στην ηλεκτρονική
διεύθυνση teth.dthh@culture.gr Στην περίπτωση αυτή,
η αίτηση (υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο) και
τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν
σε ηλεκτρονική μορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά -
«σκαναριστούν»). Αποδεκτοί θα γίνονται οι τύποι αρχεί-
ων pdf, doc, docx.
Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη
κατά την κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων (ανεξάρτητα
από τον τρόπο υποβολής της).
4. Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψή-
φιοι, είναι τα εξής:
α. Κλασικό Μπαλέτο
β. Σύγχρονος Χορός
γ. Αυτοσχεδιασμός
δ. Έκθεση ιδεών μόνο οι υποψήφιοι του τμήματος Κα-
θηγητών Χορού.
Η επιλογή των ασκήσεων θα γίνει από την ύλη μαθη-
μάτων, που καθορίζεται στο Παράρτημα 1 του π.δ/τος
372/1983. ¶λλες ασκήσεις, συναφείς με τις περιγραφόμενες
στο Παράρτημα 1, ορίζονται από την Εξεταστική Επιτροπή.
Το μάθημα Έκθεση ιδεών θα εξεταστεί γραπτά, στην
ελληνική γλώσσα και το ελληνικό αλφάβητο (μετά την
ανακοίνωση του Πίνακα επιτυχόντων στα μαθήματα
«Κλασικό Μπαλέτο» και «Σύγχρονος Χορός»).
5. Επιτυχών στις εισαγωγικές εξετάσεις θεωρείται ο
σπουδαστής που έλαβε βαθμό τουλάχιστον πέντε (5)
στη δεκάβαθμη κλίμακα στα μαθήματα του «Μπαλέτου»
και «Σύγχρονου Χορού» (και για τα δύο Τμήματα) και
ταυτόχρονα συνολική βαθμολογία τουλάχιστον είκοσι
(20) σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα για το Τμήμα Κα-
θηγητών Χορού και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) για το
Τμήμα Χορευτών. Proslipsis.gr
6. Προκειμένου να εισαχθούν σε Ανώτερη Σχολή Χο-
ρού οι εξεταζόμενοι δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν
σοβαρό σωματικό κώλυμα ή νόσημα που εμποδίζει την
άσκηση του έργου του Καθηγητή Χορού ή Χορευτή.
Για τη διαπίστωση των ανωτέρω προϋποθέσεων οι επι-
τυχόντες υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομική εξέτα-
ση (ακτινογραφία θώρακος και γνωμάτευση ορθοπεδικής
και καρδιολογικής εξέτασης από κρατικό νοσοκομείο).
7. Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μάθη-
μα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την Επιτροπή
για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.
8. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά την
κύρωση από το ΥΠΠΟΑ των ονομαστικών πινάκων των
εισαγομένων, που θα καταρτίσει η εξεταστική Επιτροπή.
Οι πίνακες ανακοινώνονται στο κτήριο της οδού Ρεθύ-
μνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο www.culture.gr
(Για τον πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/ Θέατρο και Χο-
ρός/ Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού).
9. Τα υποβληθέντα με την αίτηση δικαιολογητικά δεν
επιστρέφονται.
10. Οι υποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των εξετά-
σεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυ-
τότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2017

Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved