ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ζητήματα οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ

Αθήνα 4.9.2017, 23:41

Ζητήματα οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/2017), παρουσιάζει με εγκύκλιό του το υπουργείο Παιδείας.
 
Με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) επιφέρονται ουσιώδεις αλλαγές στα συλλογικά και μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ, στη συγκρότηση και διαδικασία εκλογής τους, τις αρμοδιότητές τους κλπ. Η εγκύκλιος εξεδόθη για την ορθή εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, η ισχύς των οποίων αρχίζει από την δημοσίευση του ως άνω νόμου, και προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των Ιδρυμάτων κατά την εφαρμογή τους.

* Ακολουθεί το κείμενο της Εγκυκλίου.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www.minedu gov.gr
e-mail: t01mso2@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Μ. Συγγρού, Α. Ταξίδου
Τηλέφωνο: 210 3443388, 210 3443351
FAX: 210 3442331
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι, 1-9-2017
Αρ. πρωτ. Βαθμός προτ. 144363/Ζ1
ΠΡΟΣ: Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)
 
Θέμα: Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α' 114).

Με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) επιφέρονται ουσιώδεις αλλαγές στα συλλογικά και
μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., στη συγκρότηση και διαδικασία εκλογής τους, τις
αρμοδιότητές τους κ.λ.π.. Για την ορθή εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, η ισχύς των οποίων
αρχίζει από την δημοσίευση του ως άνω νόμου, και προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην
εύρυθμη λειτουργία των Ιδρυμάτων κατά την εφαρμογή τους, κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε τα
ακόλουθα:

 Α. ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 13 του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές
διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» του ν. 4485/2017, η θητεία των υπηρετούντων κατά την δημοσίευση
του ως άνω νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις
προϊσχύουσες διατάξεις. Ως εκ τούτου, τα υφιστάμενα μονομελή όργανα διοίκησης ασκούν τα
καθήκοντά τους και συμμετέχουν νομίμως στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4485/2017
συλλογικά όργανα διοίκησης μέχρι το χρόνο της κατά τα ανωτέρω λήξης της θητείας τους. Η θητεία του
συνόλου των ορισθέντων ως Αναπληρωτών Πρύτανη λήγει συγχρόνως με τη θητεία του οικείου
Πρύτανη, ανεξαρτήτως δηλαδή του αριθμού των Αναπληρωτών, έως δε τη λήξη της θητείας τους οι
Αναπληρωτές Πρύτανη εκτελούν χρέη Αντιπρύτανη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4485/2017.
2. Στην περίπτωση, ωστόσο, των υπηρετούντων κατά την δημοσίευση του ν. 4485/2017
μονομελών οργάνων διοίκησης, των οποίων η θητεία έληγε την 31η
-8-2017, επισημαίνεται ότι οι
διαδικασίες εκλογής για την ανάδειξη των νέων μονομελών οργάνων πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι
την 30η-11-2017, οπότε και λήγει η παραταθείσα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.
4473/2017 (Α΄ 78) θητεία των οργάνων αυτών. Επομένως, στην περίπτωση αυτή τα υφιστάμενα
μονομελή όργανα συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και συμμετέχουν νομίμως στα συλλογικά
όργανα διοίκησης μέχρι την 30η-11-2017.
3. Έως τη λήξη της θητείας τους οι Αναπληρωτές Πρύτανη, ως μη εκλεγμένα όργανα, δεν
μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στη Σύγκλητο, η οποία λειτουργεί με τα λοιπά μέλη που ο νόμος
προβλέπει, δηλαδή χωρίς τους Αντιπρυτάνεις έως την ανάδειξή τους με εκλογική διαδικασία, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Οι Αναπληρωτές Πρύτανη, ωστόσο, ασκούν τις λοιπές αρμοδιότητες
των Αντιπρυτάνεων που ορίζονται στο νόμο αυτό, όπως οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Κέντρου
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), του Προέδρου της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) κ.α.

Β. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
1. Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017, η εκλογή των εκπροσώπων των
φοιτητών, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων στα συλλογικά όργανα
διοίκησης που προβλέπονται από το νέο νόμο και η συγκρότηση των οργάνων αυτών, καθώς και η
ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., όπου αυτή επιβάλλεται να γίνει έως 30-
11-2017 σύμφωνα με τα ανωτέρω (βλ. παρ. Α.2), πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την ίδια ημερομηνία
(30-11-2017). Η προθεσμία της 30ης
-11-2017 σε ό,τι αφορά την εκ νέου συγκρότηση των συλλογικών
οργάνων ισχύει για το σύνολο των Α.Ε.Ι. και όχι μόνο για τα Α.Ε.Ι. στα οποία θα διεξαχθούν διαδικασίες
ανάδειξης μονομελών οργάνων εντός της ίδιας προθεσμίας.
2. Μέχρι τη λήξη της θητείας τους την 30η-11-2017, τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του ν.
4485/2017 συλλογικά όργανα διοίκησης (Σύγκλητος, Κοσμητεία κ.λ.π.) λειτουργούν με την υφιστάμενη
συγκρότησή τους. Από την 1η-12-2017 συγκροτούνται εκ νέου και λειτουργούν σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4485/2017, με τη συμμετοχή των προβλεπόμενων εκπροσώπων των φοιτητών και του
προσωπικού που έχουν αναδειχθεί στο μεταξύ, καθώς και των υφιστάμενων κατά την ημερομηνία της
συγκρότησης μονομελών οργάνων διοίκησης, δηλαδή είτε των νέων μονομελών οργάνων που
αναδείχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, είτε των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση
του ίδιου νόμου στην περίπτωση που η θητεία τους εκτείνεται πέραν της 30ής-11-2017. Στην τελευταία
περίπτωση, από την ανάδειξη των νέων μονομελών οργάνων διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 παύει η συμμετοχή των αντίστοιχων παλαιών στα οικεία συλλογικά όργανα διοίκησης.
3. Το Συμβούλιο Α.Ε.Ι. που προβλεπόταν στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011 καταργείται από την
έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, δεδομένου ότι το όργανο αυτό δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του
νέου νόμου.
4. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, τα όργανα
διοίκησης των Α.Ε.Ι., μονομελή και συλλογικά, τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου
αυτού, ασκούν τις αρμοδιότητες που ο νέος νόμος ορίζει.

Γ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Με δεδομένο ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι διαδικασίες εκλογής των μονοπρόσωπων οργάνων
διοίκησης των Α.Ε.Ι., των οποίων η θητεία λήγει στις 30-11-2017, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 
ημερομηνία αυτή, τα αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι., δηλαδή ο Πρύτανης ή η Σύγκλητος, προχωρούν στην
προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των νέων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων το αργότερο έως τις
31-8-2017 ή τις 15-9-2017, αντίστοιχα, σύμφωνα την παρ. 4 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου. Στην
προκήρυξη πρέπει να ορίζονται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της προκηρυσσόμενης θητείας, οι
προϋποθέσεις και τα κωλύματα εκλογιμότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου
4485/2017, η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων, καθώς και η αρμόδια υπηρεσία για την
παραλαβή και πρωτοκόλληση των σχετικών αιτήσεων.
Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για την προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των λοιπών
μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης των οποίων η θητεία λήγει στις 30-11-2017, σύμφωνα με τα κατά
περίπτωση ειδικότερα οριζόμενα στο ν. 4485/2017. Τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία ορισμού
και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π., των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα
συλλογικά όργανα του Ιδρύματος, καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την
ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων, για την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 θα ρυθμιστούν με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την
παρ. 11 του άρθρου 84 του νόμου αυτού εντός των επόμενων ημερών.
Περαιτέρω, ύστερα από ερωτήματα των Α.Ε.Ι., διευκρινίζουμε και τα ακόλουθα:
α) Η διάρκεια της θητείας του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων υπολογίζεται σε ημερολογιακά
και όχι σε ακαδημαϊκά έτη και για το λόγο αυτό η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται
στη σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017.
β) Ως θητείες στο αξίωμα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 νοούνται οι θητείες στα αξιώματα αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του
ίδιου νόμου. Επομένως, δεν λαμβάνονται υπόψη οι θητείες στα αξιώματα αυτά, καθώς και στα
αξιώματα του Αναπληρωτή Πρύτανη ή Προέδρου Τ.Ε.Ι., που διανύθηκαν προ της έναρξης ισχύος του ν.
4485/2017. Ωστόσο, ισχύει ο περιορισμός της παρ. 14 του άρθρου 84 του νόμου αυτού, που ορίζει ότι
οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 Πρυτάνεις δεν μπορούν να θέσουν
υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρύτανη κατά την πρώτη εκλογική διαδικασία μετά την έναρξη
ισχύος του νόμου. Για την ταυτότητα του λόγου, ο περιορισμός αυτός ισχύει και για τους υπηρετούντες
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 Προέδρους Τ.Ε.Ι.
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και
της παρούσας εγκυκλίου, με την τροποποίηση ή συμπλήρωση, εφόσον απαιτείται, των τυχόν ήδη
εκδοθεισών προκηρύξεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved