ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Το καθεστώς λειτουργίας των μουσικών σχολείων

Proslipsis.gr | Αθήνα 24.4.2017, 21:46

Τα σχετικά με τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Παιδείας.

Στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. 58167/Δ2
Λειτουργία Μουσικών Σχολείων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των εδαφ. β΄ και γ΄ της παρ. 11 του
άρθρου 5 και των εδαφ. γ΄ και δ΄ της παρ. 9 του άρθρου
8 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) όπως τροποποιήθηκαν με την
παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988
(Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθμ. πρωτ.
Γ2/3345/2.9.1988 υπουργική απόφαση (Β΄ 649) «Ίδρυση
και λειτουργία μουσικών σχολείων».
3) Την υπΆ αριθμ. πρωτ. 186646/Δ2/1.11.2017 υπουργι-
κή απόφαση (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 579) «Συγκρότηση καλλιτεχνικής
επιτροπής μουσικών σχολείων».
4) Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων...».
5) Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7) Την υπΆ αριθμ. 94541/Δ2/15.6.2015 υπουργική
απόφαση (Β΄ 1356) «Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικού
Γυμνασίου και Γενικού Μουσικού Λυκείου στους εκπαι-
δευτικούς γενικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων και
ρύθμιση θεμάτων απόδοσης μουσικών ειδικεύσεων σε
εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής της Γενικής Α/θμιας
και Β/μιας Εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς
των Μουσικών Σχολείων».
8) Την υπΆ αριθμ. 130085/Δ2/18.8.2015 υπουργική από-
φαση (Β΄ 1817) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων
των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των
Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9) Την υπΆ αριθμ. 203617/Δ2/11.12.2015 υπουργική
απόφαση (Β΄ 2858) «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
Μαθημάτων Μουσικής Παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία».
10) Το π.δ. 126/2016 (Α΄ 211) «Περί σχολικού και δι-
δακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του
γυμνασίου».
11) Το π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών
του Γενικού Λυκείου» όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 8/
2017 (Α΄ 15) και τον ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38).
12) Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 33 του ν. 4452/2017
(Α΄ 17).
13) Τα με αριθμ. 19/2.2.2018, 30-8.3.2018 και 37/
21.3.2018 Υ.Σ. της Δ/νσης Σπουδών Προγραμμάτων και
Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης προς την Καλλιτεχνική
Επιτροπή Μουσικών Σχολείων με τα οποία ζητήθηκε η
υποβολή εισήγησης για τη Λειτουργία των Μουσικών
Σχολείων, η οποία ουδέποτε υπεβλήθη.
14) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για
δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν σύμφωνα με την
με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/37/51366/Β1/28.3.2018 εισήγη-
ση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015
(Α΄ 129) της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1. Στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται
μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από
επιλογή. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονι-
κό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά το χρονικό διάστημα
από την 1η μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.
2. Ο αριθμός των τμημάτων καθορίζεται με απόφαση
του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης που εκδί-
δεται την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ύστερα από πρό-
ταση του Συλλόγου διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου
και εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού
των τμημάτων είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου,
το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ο αριθμός των
υποψηφίων και γενικότερα όλες οι αναγκαίες προϋπο-
θέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία
του. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα γενικής
παιδείας είναι εικοσιτέσσερις (24) μαθητές. Η κατανομή
των μαθητών στα τμήματα γενικής παιδείας, όταν η τάξη
λειτουργεί με δύο ή περισσότερα τμήματα, καθορίζεται
με βάση την αλφαβητική σειρά των μαθητών. Για τους
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν
σε Μουσικά Σχολεία και την κατανομή τους σε τμήματα
ισχύει το άρθρο 11 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17). Για την εφαρ-
μογή του ανωτέρω άρθρου ο μέγιστος αριθμός μαθητών
ανά τμήμα είναι εικοσιτέσσερις (24) μαθητές.
3. Οι γονείς - κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν
να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να
υποβάλουν μία αίτηση, μόνο στο Μουσικό Σχολείο της
περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 2 μέχρι 31
Μαΐου κάθε έτους. Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθη-
τών στην επιλογή για φοίτηση σε Μουσικό Σχολείο δεν
στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή
στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Γυμνάσιο,
Πειραματικό Γυμνάσιο ή Καλλιτεχνικό Σχολείο.
4. Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν
στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, συ-
γκροτείται για κάθε Μουσικό Σχολείο, Επιτροπή Επιλογής
(Ε.Ε.) που ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερεια-
κού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α. Έναν (1) εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ16 ή TE16, που
υπηρετεί με οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο
της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως Πρόεδρο.
β. Τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ
16, που υπηρετούν σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας
Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως μέλη, καθώς και δύο (2)
ακόμη εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε άλλο Μουσι-
κό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως
αναπληρωματικά μέλη.
γ. Τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς οποιουδήποτε κλάδου
(μόνιμους ή αναπληρωτές) που υπηρετούν στο Μουσικό
Σχολείο, και ορίζονται ο ένας (1) ως Γραμματέας, ο ένας
(1) ως αναπληρωματικός Γραμματέας και οι δύο (2) ως
βοηθοί της γραμματείας.
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η συγκρότηση της
Ε.Ε. ως άνω, τότε στην Ε.Ε. μπορούν να συμμετέχουν εκ-
παιδευτικοί ΠΕ16 ή TE16 με οργανική θέση σε σχολεία
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Δεν επιτρέπεται να
συμμετέχουν ως μέλη Ε.Ε. των εδαφίων αΆ και βΆ διδάσκο-
ντες του Μουσικού Σχολείου στο οποίο διενεργείται η
διαδικασία επιλογής.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι
από εκατόν είκοσι (120) ορίζονται δύο Ε.Ε., οι οποίες συ-
γκροτούνται σύμφωνα με τα εδάφια α΄, β΄ και γ΄, και για
κάθε επιπλέον εκατόν είκοσι (120) υποψηφίους ορίζεται
και μία επιπλέον Ε.Ε. Σε αυτές τις περιπτώσεις συγκρο-
τείται Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.) του Μουσικού
Σχολείου, η οποία εποπτεύει τις Ε.Ε. και ορίζεται με την
ίδια απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το Μουσικό
Σχολείο, και αποτελείται από:
I. τον Πρόεδρό της που είναι ένα μέλος της Καλλιτε-
χνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων (τακτικό ή ανα-
πληρωματικό) του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ 16 ή έναν (1) εκ-
παιδευτικό του κλάδου ΠΕ 16 ή TE 16, που υπηρετεί με
οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας
Περιφερειακής Διεύθυνσης,
II. τους Προέδρους των Ε.Ε., ως μέλη και
III. τον Γραμματέα, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του
Προέδρου της Γ.Ε.Ε. και είναι ένας από τους γραμματείς
των επιμέρους Ε.Ε..
Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης της θέσης του
Προέδρου της Γ.Ε.Ε. ή Ε.Ε. σύμφωνα με τα ανωτέρω 5I
και 4α εδάφια, δύναται να μετακινηθεί για εκτέλεση
καθηκόντων Προέδρου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 16
που υπηρετεί με οργανική θέση σε Μουσικό Σχολείο
από άλλη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή η
θέση να πληρωθεί από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο
Μουσικής ΠΕ 16. Proslipsis.gr
Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου ή ο αναπλη-
ρωτής του έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη
διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.
5. Τα Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι
μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου
του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικα-
νότητα, Φωνητική ικανότητα, Διάκριση ηχοχρωμάτων
και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή
παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της
Κατωτέρας Σχολής.
Κάθε ένα από τα θέματα αυτά αξιολογείται χωριστά
από τους βαθμολογητές στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Η
βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε
ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίου που φέρει την ονομα-
σία και τη σφραγίδα του Μουσικού Σχολείου και υπογρά-
φεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Ε..
Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογη-
τών, ανά εξεταζόμενο θέμα, αποτελεί τον τελικό βαθμό
του θέματος αυτού με άριστα το εκατό (100). Το άθροι-
σμα του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσε
ο υποψήφιος διαιρούμενο δια του τέσσερα (4), για τους
υποψηφίους που εξετάζονται μόνο στα τέσσερα υποχρε-
ωτικά θέματα και, κατΆ αντιστοιχία, δια του πέντε (5), για
όσους επιλέγουν να εξεταστούν και σε Μουσικό Όργανο,
αποτελεί τον τελικό βαθμό κατάταξης του υποψηφίου
σε πίνακα.
6. H Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. επιλέγει τα θέματα εξέτασης των υποψηφίων
μαθητών που μετέχουν στη διαδικασία επιλογής κα-
θώς και το υποστηρικτικό υλικό (αρχείο ήχου, οδηγίες,
έντυπα κτλ) και τα αποστέλλει στην οικεία Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Μουσικού Σχολείου.
Τα Θέματα και το υποστηρικτικό υλικό παραδίδονται
σφραγισμένα στον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή, εφόσον συγκρο-
τηθεί Γ.Ε.Ε., στον Πρόεδρο της Γ.Ε.Ε. που έχει ορισθεί με
ευθύνη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης, και αποσφραγίζονται από τον Πρόεδρο της
Ε.Ε. ή της Γ.Ε.Ε. ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής
ακριβώς πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.
7. Τα θέματα καθώς και το υποστηρικτικό υλικό της
διαδικασίας επιλογής δύνανται να αποστέλλονται ηλε-
κτρονικά από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
απευθείας στον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή εφόσον συγκροτηθεί
Γ.Ε.Ε. στον Πρόεδρο της Γ.Ε.Ε., κάθε Μουσικού Σχολείου.
8. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συνέρχεται
η Ε.Ε. ή η Γ.Ε.Ε. με πρόσκληση του Προέδρου της και με
βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης, συντάσσει πράξη με
πίνακα αποτελεσμάτων των εξετασθέντων κατά φθίνου-
σα βαθμολογική σειρά. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων
αναρτάται στο Μουσικό Σχολείο την τελευταία ημέρα
της εξεταστικής διαδικασίας ή, το αργότερο, την επό-
μενη, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ο πίνακας
διαβιβάζεται, επίσης, στην οικεία Διεύθυνση Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης.
9. Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχι-
στον τη βαθμολογική βάση των πενήντα (50) μονάδων.
Στον πίνακα εμφανίζονται με διακριτό τρόπο όλες οι
κατηγορίες υποψηφίων ως εξής:
α) ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ (σύμφωνα με τον αριθμό θέσεων του
σχολείου για την Α΄ τάξη Γυμνασίου)
β) ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (όσοι έχουν επιτύχει τη βαθμολογι-
κή βάση αλλά κατατάσσονται σε θέση χαμηλότερη του
τελευταίου εισακτέου),
γ) ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (όσοι έλαβαν συνολική βαθμολο-
γία κάτω της βαθμολογικής βάσης των 50 μονάδων) και
δ) ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ
Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φοιτήσουν στο
Μουσικό Σχολείο μαθητές που δεν συγκεντρώνουν τη
βαθμολογική βάση των πενήντα (50) μονάδων.
10. Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων
εγγράφονται οι εισακτέοι μαθητές, το πλήθος των οποί-
ων είναι ανάλογο με τον αριθμό των τμημάτων, ο οποίος
έχει καθοριστεί σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος
κεφαλαίου.
11. Σε περίπτωση που οι ισοβαθμήσαντες στην τελευ-
ταία θέση του πίνακα των εισακτέων είναι μέχρι και τρείς
(3), εισάγονται καθΆ υπέρβαση του αριθμού μαθητών που
θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου. Στην περίπτωση
που οι ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση είναι πε-
ρισσότεροι από τρεις (3), διενεργείται κλήρωση για την
επιλογή τριών (3) μαθητών. Η κλήρωση διενεργείται από
την Ε.Ε. ή - εφόσον έχει συγκροτηθεί - από τη Γ.Ε.Ε. με
ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. Για την κλήρωση
συντάσσεται σχετική πράξη την οποία υπογράφουν οι
συμμετέχοντες στη διαδικασία κλήρωσης. Στη διαδικα-
σία κλήρωσης δύνανται να παρίστανται οι γονείς και οι
κηδεμόνες των ισοβαθμησάντων υποψηφίων.
12. Για τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην
Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων εκδίδεται
σχετική εγκύκλιος.

Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
1. Οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην
ΑΆ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων γίνονται
σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων κατά τις εξετάσεις
επιλογής του Ιουνίου και πραγματοποιούνται από 1
έως 8 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι γονείς-κηδεμόνες
των μαθητών, που επελέγησαν σύμφωνα με τον πίνακα
εισακτέων, παραλαμβάνουν από το Μουσικό Σχολείο
σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα, το οποίο και προσκομί-
ζουν στο γυμνάσιο που έχει εγγραφεί ο μαθητής μετά
την αποφοίτησή του από το δημοτικό σχολείο προκει-
μένου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή. Στην περίπτωση
που θα υπάρξουν, από μετεγγραφή μαθητών σε άλλο
γυμνάσιο και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενές θέσεις
για τη συμπλήρωση του ορίου των είκοσι τεσσάρων (24)
στην Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου, οι θέσεις αυτές
θα συμπληρώνονται μέχρι το όριο των είκοσι τεσσάρων
(24) από τον πίνακα επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά
επιτυχίας. Μετά από την 31η Οκτωβρίου κάθε σχολικού
έτους παύει να ισχύει ο πίνακας επιλαχόντων.
2. Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του
Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου - Λυκείου), από άλλο
Μουσικό Σχολείο πραγματοποιούνται:
Α. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι
έξι (26) μαθητών σε κάθε τμήμα τάξης, αν ο πίνακας επι-
λαχόντων έχει εξαντληθεί πριν από την 31η Οκτωβρίου
Β. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι
έξι (26) μαθητών σε κάθε τμήμα τάξης και εφόσον έχει
συμπληρωθεί το όριο των είκοσι τεσσάρων (24) από τον
πίνακα επιλαχόντων έως την 31η Οκτωβρίου και
Γ. μετά την 31η Οκτωβρίου έως τη συμπλήρωση του
ανώτατου ορίου των είκοσι έξι (26) μαθητών σε κάθε
τμήμα τάξης.
3. Εφόσον οι αιτήσεις για μετεγγραφή είναι περισσό-
τερες από μία, οι μετεγγραφές γίνονται με σειρά προτε-
ραιότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της
αίτησης μετεγγραφής του ενδιαφερομένου στο Μουσικό
Σχολείο.
4. Ο μαθητής που, ενώ φοιτά σε τάξη του Μουσικού
Σχολείου, αποφασίζει για λόγους προσωπικούς ή οι-
κογενειακούς, να μετεγγραφεί σε Σχολείο Γενικής Παι-
δείας, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανεγγραφεί
στην αντίστοιχη τάξη του Μουσικού Σχολείου υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έχουν παρέλθει δύο μήνες από την
αρχική αίτηση μετεγγραφής του και εφόσον δεν έχει συ-
μπληρωθεί ο αριθμός μαθητών στην τάξη σύμφωνα με
τα ανωτέρω. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια που
ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τις μετεγγραφές.

Γ. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ΄ τάξεις
Γυμνασίου καθώς και στις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου από
μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή οποιοδήποτε
άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται
μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιού-
νται εντός του τρίτου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμ-
βρίου κάθε σχολικού έτους.
2. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή
Κατατακτηρίων Εξετάσεων (Ε.Κ.Ε.) που ορίζεται με από-
φαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Μουσικού
Σχολείου.
Η επιτροπή αποτελείται από:
α. Έναν καθηγητή του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ 16 με οργα-
νική θέση στο Μουσικό Σχολείο, ως Πρόεδρο.
β. Τέσσερις καθηγητές και κατά περίπτωση πέντε, του
κλάδου ΠΕ 16 ή TE 16, με οργανική θέση ή απόσπαση
στο Μουσικό Σχολείο ή αναπληρωτές που υπηρετούν
στο Μουσικό Σχολείο, ως μέλη και
γ. Έναν καθηγητή οποιουδήποτε κλάδου που υπηρετεί
στο σχολείο, ως Γραμματέα.
3. Οι καθηγητές των ανωτέρω περιπτώσεων α. και β.
ορίζονται με τις εξής ειδικεύσεις: Θεωρητικά Ευρωπαϊκής
Μουσικής, Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής, Πιάνο και
Υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς
(Ταμπουράς ή άλλο που διδάσκεται στο σχολείο). Το πέ-
μπτο μέλος της επιτροπής μετέχει με ειδίκευση σε άλλο
μουσικό όργανο επιλογής.
4. Για τις παραπάνω μουσικές ειδικεύσεις σε περίπτω-
ση έλλειψης εκπαιδευτικών, δύνανται να ορισθούν ως
Πρόεδρος ή/και μέλος/μέλη της Ε.Κ.Ε. εκπαιδευτικοί του
κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ 16, ως εξής:
α. με οργανική θέση ή απόσπαση στο οικείο Μουσι-
κό Σχολείο, στους οποίους έχουν αποδοθεί οι ειδικεύ-
σεις της παρ. 3 σύμφωνα με τις διατάξεις της υπΆ αριθμ.
94541/Δ2/15.6.2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1356).
β. Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ 16 που υπηρε-
τούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης στους οποίους έχουν αποδοθεί οι ειδικεύ-
σεις της παρ. 3. σύμφωνα με τις διατάξεις της υπΆ αριθμ.
94541/Δ2/15.6.2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1356).
γ. Εκπαιδευτικοί άλλου κλάδου με τις προϋποθέσεις
των παραπάνω περιπτώσεων α, β.
δ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ειδικότερα σε ό,τι
αφορά τις ειδικεύσεις του υποχρεωτικού ευρωπαϊκού
μουσικού οργάνου αναφοράς και του Ατομικού Οργάνου
Επιλογής όταν αυτό είναι ευρωπαϊκό, σε περίπτωση έλ-
λειψης εκπαιδευτικών με ειδικεύσεις στα συγκεκριμένα
μουσικά όργανα των υποψηφίων για κατάταξη, δύναται
να οριστούν ως μέλη της Ε.Κ.Ε. εκπαιδευτικοί ΠΕ 16 ή ΤΕ
16 με ειδικεύσεις σε άλλα όργανα της ίδιας οικογένειας
οργάνων με αυτά των υποψηφίων ή με ειδίκευση Θεω-
ρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής.
ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ειδικότερα σε ό, τι
αφορά τις ειδικεύσεις του υποχρεωτικού παραδοσια-
κού μουσικού οργάνου αναφοράς (Ταμπουράς ή άλλο
που διδάσκεται στο σχολείο) και του Ατομικού Οργάνου
Επιλογής όταν αυτό είναι παραδοσιακό, σε περίπτωση
έλλειψης εκπαιδευτικών με ειδικεύσεις στα συγκεκρι-
μένα μουσικά όργανα των υποψηφίων για κατάταξη,
δύνανται να οριστούν ως μέλη της Ε.Κ.Ε. εκπαιδευτικοί
ΠΕ 16 ή ΤΕ 16 με ειδικεύσεις σε άλλα όργανα της ίδιας
οικογένειας οργάνων με αυτά των υποψηφίων ή με ει-
δίκευση Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής.
5. Τα μαθήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των κα-
τατακτηρίων εξετάσεων είναι τα εξής:
α. για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική
Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική -
Θεωρία και Πράξη, καθώς και τα Υποχρεωτικά Ατομικά
Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρε-
ωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που
διδάσκεται στο σχολείο) και προαιρετικά το Ατομικό
Όργανο Επιλογής.
β. Για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική
Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική -
Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά
Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παρα-
δοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο
σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό
Όργανο Επιλογής.
γ. Για την Α΄ τάξη Λυκείου: Ευρωπαϊκή Μουσική - Θε-
ωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική
Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, τα Υπο-
χρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς
ή άλλο παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που
διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρε-
ωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.
δ. Για τη Β΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακου-
στικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική,
Ιστορία της Μουσικής, Υποχρεωτικό Ατομικό Όργανο -
Πιάνο και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.
ε. Για τη Γ΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστι-
κών Ικανοτήτων, Μορφολογία, Ελληνική Παραδοσιακή
Μουσική και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.
Οι εξετάσεις ανά μάθημα διεξάγονται ως εξής: α. γρα-
πτά, ως προς το θεωρητικό μέρος, και προφορικά, ως
προς το πρακτικό μέρος (Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία
και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία
και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και
Εισαγωγή στην Αρμονία), β. γραπτά (Ιστορία της Μουσι-
κής) και γ. διΆ ακροάσεως (Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά
Όργανα, Ατομικό Όργανο Επιλογής).
- Με ευθύνη του σχολείου καταρτίζεται το πρόγραμμα
των εξετάσεων ανάλογα με τον αριθμό των προς κατά-
ταξη υποψηφίων.
Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων προ-
έρχεται κάθε φορά από την διδαχθείσα ύλη του αμέσως
προηγούμενου σχολικού έτους και ανακοινώνεται στο
σχολείο με τη λήξη του διδακτικού έτους.
6. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται έως την 12η Σε-
πτεμβρίου κάθε έτους, κατόπιν σχετικής εισήγησης του
Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, προκηρύσσονται οι
τυχόν κενές θέσεις στις τάξεις Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄
και Γ΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονέων-κηδεμόνων
μπορούν να υποβληθούν από την ημέρα της προκήρυ-
ξης των κενών θέσεων και μέχρι την προηγούμενη της
διεξαγωγής των εξετάσεων.
7. Η αξιολόγηση της επίδοσης των υποψηφίων σε κάθε
ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα γίνεται στην εικο-
σάβαθμη βαθμολογική κλίμακα. Τα σκέλη μαθημάτων
αξιολογούνται χωριστά στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Ο
μέσος όρος (Μ.Ο.) των δύο επιμέρους βαθμών αποτελεί
τον τελικό βαθμό κάθε μαθήματος. Η τελική βαθμολογία
του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε ειδικό φύλ-
λο εξέτασης υποψηφίων που φέρει την ονομασία του
σχολείου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και
τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Ε.. Το άθροισμα των βαθμών των
πέντε (5) βαθμολογητών, διαιρούμενο δια του πέντε (5)
αποτελεί τον τελικό βαθμό κατάταξης του υποψηφίου.
8. Μετά το πέρας της διαδικασίας των κατατακτηρί-
ων εξετάσεων συνέρχεται η Ε.Κ.Ε. με πρόσκληση του
Προέδρου της και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης
συντάσσει πράξη με πίνακα αποτελεσμάτων για το σύ-
νολο των εξετασθέντων κατά τάξη και κατά φθίνουσα
βαθμολογική σειρά. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων
αναρτάται στο Μουσικό Σχολείο την τελευταία ημέρα
της εξεταστικής διαδικασίας ή, το αργότερο, την επό-
μενη, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ο πίνακας
διαβιβάζεται, επίσης, στην οικεία Διεύθυνση Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης.
Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχι-
στον τη βαθμολογική βάση δέκα (10) σε κάθε εξεταζόμε-
νο μάθημα. Στον πίνακα εμφανίζονται με διακριτό τρόπο
όλες οι κατηγορίες υποψηφίων:
α. ΚΑΤΑΤΑΧΘΕΝΤΕΣ (σύμφωνα με τις προκηρυχθείσες
θέσεις ανά τάξη),
β. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (όσοι έχουν επιτύχει τη βαθμολογική
βάση σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα αλλά κατατάσσονται
σε θέση χαμηλότερη του τελευταίου καταταχθέντος),
γ. ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (όσοι δεν έλαβαν τη βαθμολογική
βάση σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα) και
δ. ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ. Proslipsis.gr
Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φοιτήσουν στο
Μουσικό Σχολείο μαθητές που δεν συγκεντρώνουν τη
βαθμολογική βάση δέκα (10) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα.
Στην περίπτωση που υπάρχουν μέχρι και τρεις (3)
ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση του πίνακα των
καταταχθέντων, κατατάσσονται καθΆ υπέρβαση του ορι-
ζόμενου αριθμού. Εφόσον υπερβαίνουν τους τρεις (3),
διενεργείται κλήρωση για την επιλογή τριών (3) μαθητών.
Η κλήρωση διενεργείται από την Ε.Κ.Ε. με ευθύνη του
Διευθυντή του σχολείου και συντάσσεται σχετική πράξη
την οποία υπογράφουν οι συμμετέχοντες στη διαδικα-
σία κλήρωσης. Στη διαδικασία κλήρωσης δύνανται να
παρίστανται οι γονείς/κηδεμόνες των ισοβαθμησάντων
υποψηφίων.
Ο πίνακας επιλαχόντων που καταρτίζεται μετά το πέ-
ρας των κατατακτηρίων εξετάσεων διατηρείται σε ισχύ
μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του σχολικού έτους που διενερ-
γήθηκαν οι εν λόγω εξετάσεις.
Οι μετεγγραφές των μαθητών που κατατάχθηκαν γίνο-
νται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες εντός πέντε
(05) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Δ. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
1. Για την επίδειξη βαθμολογίας - γραπτών δοκιμίων
εξετασθέντων υποψηφίων εξετάσεων επιλογής για την
Α΄ τάξη Γυμνασίου καθώς και κατατακτηρίων εξετάσεων
ισχύουν τα εξής: Κατόπιν αιτήματος, που υποβάλλεται
γραπτώς από τον γονέα-κηδεμόνα και πρωτοκολλείται
από τη Διεύθυνση του σχολείου, είναι δυνατή η επίδειξη,
και μόνο, των φυλλαδίων με τη βαθμολογία που έλαβε ο
υποψήφιος κατά τη συμμετοχή του στη διαδικασία επι-
λογής για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, καθώς και των γραπτών
δοκιμίων, από τη συμμετοχή του στις κατατακτήριες εξε-
τάσεις για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και την Α΄, Β΄
και Γ΄ τάξη Λυκείου. Δεν επιτρέπεται η καθΆ οιονδήποτε
τρόπο απόσπαση στοιχείων ή εικόνας (φωτοτύπηση,
αντιγραφή, σάρωση, φωτογράφηση κ.τ.λ.) μέρους του
περιεχομένου ή του συνόλου των φυλλαδίων - γραπτών
δοκιμίων των εξετασθέντων.
2. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιλογής τόσο για
την Α΄ τάξη Γυμνασίου όσο και των κατατακτηρίων εξε-
τάσεων, οι οποίες διενεργήθηκαν από ειδική εξεταστική
επιτροπή που συγκροτήθηκε γιΆ αυτόν τον σκοπό, δεν
επιδέχονται αναβαθμολόγηση ή επανεξέταση ή άλλη
δευτεροβάθμια κρίση.
3. Τα αποτελέσματα αναρτώνται την τελευταία ημέρα
διενέργειας των εξετάσεων στο οικείο σχολείο. Δεν επι-
τρέπεται η ανάρτηση αυτών στις ιστοσελίδες των οικείων
σχολείων.
4. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών παραδίδονται στον
Διευθυντή του Σχολείου από τον Πρόεδρο της επιτρο-
πής, αρχειοθετούνται και φυλάσσονται στο σχολείο ως
τις 15 Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους, οπότε κα-
ταστρέφονται με πράξη του Διευθυντή.

Ε. ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και μετά από
πρόσκλησή του, στο διάστημα από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων των εξετάσεων επιλογής μαθητών για
την Α΄ Γυμνασίου Μουσικών Σχολείων και μέχρι την 30η
Ιουνίου κάθε διδακτικού έτους, πραγματοποιείται ενη-
μέρωση των γονέων-κηδεμόνων και των εισαχθέντων
μαθητών, προκειμένου οι τελευταίοι να επιλέξουν το
ατομικό μουσικό όργανο το οποίο θα διδαχθούν. Κάθε
εισαχθείς μαθητής με δήλωση του γονέα-κηδεμόνα του
μπορεί να επιλέξει, με σειρά προτίμησης, μέχρι και τρία
(3) διαφορετικά μουσικά όργανα (παραδοσιακά ή/και
ευρωπαϊκά). Κριτήρια για την τελική κατάταξη των μα-
θητών σε κάθε ένα από τα ατομικά μουσικά όργανα είναι:
α. Το διαθέσιμο διδακτικό προσωπικό και γενικότερα
όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκο-
πτη διδασκαλία κάθε οργάνου. Για τον λόγο αυτόν η 3η
σε κατάταξη προτίμηση οργάνου από τους μαθητές
αφορά υποχρεωτικά σε όργανο για το οποίο υπάρχει
μόνιμο διδακτικό προσωπικό στο σχολείο με αυτήν τη
μουσική ειδίκευση κατά προτεραιότητα ως κύρια, και
δευτερευόντως ως πρόσθετη.
β. Ο σχεδιασμός βάσει του οποίου, από την κατανομή
των μαθητών ανά όργανο, ικανοποιείται η στόχευση για
συγκρότηση Μουσικών Συνόλων του Σχολείου που, ως
προς το είδος και τη σύνθεσή τους, αντιστοιχούν προς
τα προβλεπόμενα από το οικείο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
διδακτικά αντικείμενα (Μουσικά Σύνολα οργανικής πα-
ραδοσιακής μουσικής με αναφορά σε τοπικές παραδό-
σεις, συμφωνικής μουσικής, φιλαρμονικής ορχήστρας,
ορχήστρας εγχόρδων, ελληνικής έντεχνης μουσικής,
κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται ισομερής κατανομή
μαθητών ανάμεσα σε μουσικά όργανα ευρωπαϊκής και
παραδοσιακής μουσικής.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω κριτηρίων,
προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία
του σχολείου, η Διεύθυνση του σχολείου διατηρεί το
δικαίωμα κατάταξης μαθητή του σχολείου σε όργανο
επιλογής μιας από τις τρεις προτιμήσεις του ή σε άλλο,
κατόπιν ενημέρωσης του γονέα-κηδεμόνα του. Η τελική
κατάταξη των μαθητών στα ατομικά όργανα επιλογής
επικυρώνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

ΣΤ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
1. Το διδακτικό έτος στα Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια
αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου
του επόμενου έτους.
2. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η
διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους
εξετάσεις.
3. Η διδασκαλία των μαθημάτων στα Μουσικά Γυμνά-
σια διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομά-
ζονται τετράμηνα.
4. Στα Μουσικά Γυμνάσια και Μουσικά Λύκεια η πρώτη
περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου
έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετρά-
μηνο) από 21 Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων
σύμφωνα με το άρθρο 1 της με αριθμ. πρωτ. 10645/
ΓΔ4/22.1.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 120).

Ζ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1. ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Μουσικό Γυμνά-
σιο διακρίνονται σε μαθήματα γενικής παιδείας και σε
μαθήματα μουσικής παιδείας.
1.1. Τα μαθήματα γενικής παιδείας που διδάσκονται
στο Μουσικό Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες
ως εξής:
Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α΄) περιλαμβάνει τα εξής
μαθήματα γενικής παιδείας: 1) Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική
Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3) Φυσική και 4) Ιστορία.
Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής μα-
θήματα γενικής παιδείας: 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από Μετάφραση), 2) Χημεία, 3) Βιολογία, 4) Γε-
ωλογία-Γεωγραφία, 5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 6)
Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 8) Δεύτερη ξένη γλώσσα, 9)
Ιστορία Τέχνης και 10) Θέατρο.
Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθή-
ματα γενικής παιδείας: 1)Πληροφορική, 2) Καλλιτεχνικά
και 3) Φυσική Αγωγή - Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί.
1.2. Τα μαθήματα μουσικής παιδείας που διδάσκονται
στο Μουσικό Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρείς ομάδες
ως εξής:
Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α΄) περιλαμβάνει τα εξής μα-
θήματα μουσικής παιδείας:
1) α. Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, β. Ευρω-
παϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην
Αρμονία.
2) Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη
3) Πιάνο
4) Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο
αναφοράς
5) Ατομικό Όργανο Επιλογής
Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής
μαθήματα μουσικής παιδείας:
1) Ιστορία Μουσικής
2) Κριτική Μουσική Ακρόαση
Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθή-
ματα μουσικής παιδείας:
1) Χορωδία
2) Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)
1.3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Μουσι-
κών Σχολείων ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω
διδάσκονται σε κάθε τάξη του Μουσικού Γυμνασίου.

2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γενικό Μουσικό
Λύκειο διακρίνονται σε μαθήματα γενικής παιδείας και
σε μαθήματα μουσικής παιδείας.
2.1 Για τα μαθήματα γενικής παιδείας των Γενικών
Μουσικών Λυκείων ισχύουν όσα αναφέρονται στις
ισχύουσες διατάξεις και αφορούν τα μαθήματα γενικής
παιδείας που διδάσκονται στα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.
2.2 Τα μαθήματα μουσικής παιδείας όλων των τάξεων
του Γενικού Μουσικού Λυκείου κατανέμονται σε τρείς
ομάδες ως εξής:
α) Η Ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα μου-
σικής παιδείας: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανο-
τήτων (Γραφή καθΆ υπαγόρευση - Μουσική Ανάγνωση),
Ανάπτυξη Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων (Γραφή
καθΆ υπαγόρευση - Μουσική Ανάγνωση), Ελληνική Πα-
ραδοσιακή Μουσική, Ατομικό Όργανο Επιλογής.
β) Η Ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα μου-
σικής παιδείας: Υποχρεωτικό Ατομικό Μουσικό Όργανο:
Πιάνο, Ιστορία της Μουσικής, Μορφολογία, και τα εξής
Μαθήματα Επιλογής: Στοιχεία Αντίστιξης, Εφαρμογές
Πληροφορικής στη Μουσική, Στοιχειώδεις Αρχές Ηχολη-
ψίας Ι, Αρμονία (Ειδικό), Ανάπτυξη (Έλεγχος) Μουσικών
Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσι-
κή, Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορ-
χήστρας, Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργά-
νων, Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου με Η/Υ, Ατομικό
Όργανο Επιλογής ή και Αναφοράς (Πιάνο-Ταμπουράς ή
άλλο), Ανάλυση Παρτιτούρας Ορχήστρας, Επεξεργασία
Χορικού (Choral), Στοιχειώδεις Αρχές Ηχοληψίας ΙΙ.
γ) Η Ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα μου-
σικής παιδείας: Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης
και Δημιουργίας), Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή
άλλου είδους).
2.3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Μουσι-
κών Σχολείων ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω
διδάσκονται σε κάθε τάξη του Γενικού Μουσικού Λυ-
κείου.

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
α. Η διδασκαλία των μουσικών μαθημάτων στο Γυ-
μνάσιο και στο Λύκειο διεξάγεται είτε κατά τμήμα είτε
ομαδικά είτε ατομικά, ανάλογα με το διδασκόμενο μάθη-
μα. Στα ατομικά μαθήματα ανήκουν το Ατομικό Όργανο
Επιλογής καθώς και τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά
Όργανα.
β. Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα όταν η τάξη
λειτουργεί με δύο ή περισσότερα τμήματα καθορίζεται
με βάση την αλφαβητική σειρά. Ωστόσο, για την εφαρ-
μογή του ατομικού εβδομαδιαίου προγράμματος διδα-
σκαλίας του ατομικού οργάνου επιλογής, όταν η τάξη
λειτουργεί με δύο ή περισσότερα τμήματα οι μαθητές
που έχουν επιλέξει το ίδιο ατομικό όργανο επιλογής είναι
δυνατόν να κατανέμονται σε τμήματα με πρώτο κριτήριο
το ατομικό όργανο επιλογής, έτσι ώστε τα τμήματα της
τάξης να είναι κατά το δυνατόν ισοδύναμα ως προς αυτό
και με δεύτερο κριτήριο την αλφαβητική σειρά.
γ. Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο το Ατομικό Όργανο
Επιλογής είναι ένα και μοναδικό και μπορεί να αλλάξει
μόνο στη Β΄ τάξη Γυμνασίου, ύστερα από τεκμηριωμέ-
νο αίτημα του γονέα-κηδεμόνα του μαθητή, το οποίο
υποβάλλεται στο σχολείο την πρώτη εβδομάδα από την
έναρξη των μαθημάτων.
ΚατΆ εξαίρεση, το Ατομικό Όργανο Επιλογής μπορεί
να αλλάξει σε οποιαδήποτε τάξη του Γυμνασίου ή του
Λυκείου υπό την προϋπόθεση ότι από ιατρική γνωμά-
τευση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος προκύπτει
ότι ο μαθητής χρήζει απαλλαγής από το συγκεκριμένο
μουσικό όργανο.
Σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής επιλέγει διαφορε-
τικό Ατομικό Όργανο Επιλογής σύμφωνα με την κατά-
σταση της υγείας του και τις δυνατότητες και τις ανάγκες
του σχολείου.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση
εκπαιδευτικού προσωπικού στην αντίστοιχη μουσική
ειδίκευση, ο μαθητής κατευθύνεται σε διαφορετικό
Ατομικό Όργανο Επιλογής της ίδιας ή διαφορετικής οι-
κογένειας οργάνων, σύμφωνα με τις δυνατότητες και
τις ανάγκες του σχολείου και κατόπιν ενημέρωσης του
γονέα-κηδεμόνα. Proslipsis.gr
δ. Τα μαθήματα Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θε-
ωρία και Πράξη στο Γυμνάσιο, Ευρωπαϊκή Μουσική -
Θεωρία και Πράξη στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γυμνασίου και
Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή
στην Αρμονία στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου, δύνανται να προ-
σφέρονται για τη μία (1) από τις προβλεπόμενες διδα-
κτικές ώρες την εβδομάδα σε δύο ομάδες - επίπεδα εάν
το τμήμα έχει δεκαοκτώ (18) μαθητές και άνω και με την
προϋπόθεση της επάρκειας του διδακτικού προσωπικού,
ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου.
ε. Το μάθημα Χορωδία διδάσκεται σε δυο συνεχόμενες
διδακτικές ώρες την εβδομάδα και διεξάγεται είτε δια-
τμηματικά ανά τάξη ως φωνητικό σύνολο είτε ανά τμήμα.
Τουλάχιστον σε ένα από τα τρία σχολικά έτη του Γυμνα-
σίου διδάσκεται υποχρεωτικά ρεπερτόριο ελληνικής
παραδοσιακής μουσικής με ανάθεση σε εκπαιδευτικό
με ειδίκευση Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής. Τηρείται
υποχρεωτικά βιβλίο ύλης και είναι υποχρεωτική τουλά-
χιστον μια δημόσια παρουσίαση προγράμματος από τη
χορωδία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
στ. Τα μαθήματα Αρμονία και Ανάπτυξη Μουσικών
Ακουστικών Ικανοτήτων (που περιλαμβάνει τη Γραφή
καθΆ υπαγόρευση και τη Μουσική ανάγνωση) καθώς
και τα μαθήματα επιλογής Στοιχεία Αντίστιξης, Αρμο-
νία (Ειδικό), Ανάπτυξη (Έλεγχος) Μουσικών Ακουστικών
Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Στοιχειώ-
δεις Αρχές Ηχοληψίας Ι, Στοιχειώδεις Αρχές Ηχοληψίας
ΙΙ, Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου με Η/Υ, Ανάλυση
Παρτιτούρας Ορχήστρας και Επεξεργασία Χορικού
(Choral), δύνανται να προσφέρονται σε ομάδες - επίπε-
δα των πέντε (5) έως δώδεκα (12) μαθητών ανάλογα με
τις δυνατότητες του κάθε μουσικού σχολείου.
ζ. Τα μαθήματα Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή
άλλου είδους) και Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρα-
σης και Δημιουργίας) διδάσκονται σε δυο συνεχόμενες
διδακτικές ώρες την εβδομάδα και διεξάγονται διατμη-
ματικά ή και διαταξικά με τη συγκρότηση ομάδων μαθη-
τών χωρίς αριθμητικούς περιορισμούς, με μαθητές από
όλες τις τάξεις του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου.
Τηρείται υποχρεωτικά βιβλίο ύλης και είναι υποχρεωτική
τουλάχιστον μία δημόσια παρουσίαση κατά τη διάρκεια
του σχολικού έτους.

Η. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟ-
ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
α. Στα μαθήματα γενικής παιδείας των μουσικών γυ-
μνασίων για την αξιολόγηση των μαθητών ισχύουν όσα
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα ημερήσια
γυμνάσια.
β. Τα μαθήματα μουσικής παιδείας της Ομάδας Α΄ δια-
κρίνονται ως προς τη διαδικασία εξέτασης - αξιολόγησης
σε γραπτώς, προφορικώς και διΆ ακροάσεως εξεταζόμενα
μαθήματα.
Τα μαθήματα Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πρά-
ξη, Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισα-
γωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσι-
κή - Θεωρία και Πράξη, εξετάζονται γραπτά ως προς το
θεωρητικό μέρος και προφορικά ως προς το πρακτικό
μέρος. Τα μαθήματα Ατομικό Όργανο Επιλογής, Πιάνο
και Ταμπουράς ή άλλο όργανο αναφοράς της ελληνικής
παραδοσιακής μουσικής, εξετάζονται με τη διαδικασία
της ακρόασης.
γ. Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ κατά το θεωρητικό
μέρος (Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, Ευρω-
παϊκή Μουσική - Θεωρία και πράξη και Εισαγωγή στην
Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και
Πράξη) ακολουθείται η διαδικασία αξιολόγησης όπως
αυτή προβλέπεται με το άρθρο 3 του π.δ. 126/2016 και
σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στα αντίστοιχα
αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Για τις γραπτές ανα-
κεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
ακολουθείται η διαδικασία όπως αυτή προβλέπεται στο
άρθρο 5 του π.δ. 126/2016.
δ. Για την ανακεφαλαιωτική εξέταση των προφορικώς
και διΆ ακροάσεως μαθημάτων, οι μαθητές εξετάζονται
ενώπιον διμελούς επιτροπής την οποία ορίζει με πράξη
του ο Διευθυντής του σχολείου για κάθε μάθημα και η
οποία απαρτίζεται από τον διδάσκοντα και έναν ακό-
μη εκπαιδευτικό κλάδου μουσικής (ΠΕ 16.01, ΠΕ 16.02,
ΤΕ 16, ΕΜ 16) της ίδιας ή παρεμφερούς μουσικής ειδί-
κευσης. Η εξέταση με τη διαδικασία της ακρόασης για τα
ατομικά όργανα μπορεί να γίνεται παρουσία και άλλων
καθηγητών της ειδικότητας, χωρίς δικαίωμα βαθμολο-
γίας. Ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών
της διμελούς επιτροπής εξετάσεων αποτελεί τον τελικό
βαθμό της εξέτασης αυτής. Τα αποτελέσματά τους δεν
επιδέχονται αναβαθμολόγηση και δεν ανακοινώνονται
πριν το πέρας των εξετάσεων όλων των μαθημάτων γε-
νικής και μουσικής παιδείας.
ε. Ως εξεταστέα ύλη για μαθήματα γενικής και μουσι-
κής παιδείας ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) της διδαχθεί-
σας. Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να
είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας. Η επιλογή και
ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε
μάθημα γενικής παιδείας και για τα μαθήματα Ευρωπα-
ϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Ελληνική Παρα-
δοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη γίνεται από τον
διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται
από περισσότερους του ενός καθηγητές γίνεται μετά
από συνεργασία μεταξύ τους. Η επιλογή και ο ακριβής
προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για Ατομικό Όργανο
Επιλογής και τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα
(Πιάνο και Ταμπουράς ή άλλο), γίνεται από τον κάθε ένα
διδάσκοντα ξεχωριστά. Η εξεταστέα ύλη κατατίθεται
και εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται
στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη
λήξη των μαθημάτων. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται
στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από
τον εισηγητή καθηγητή.
στ. Οι ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις των μαθημάτων
μουσικής παιδείας που εξετάζονται με ακρόαση (Πιάνο,
Ταμπουράς ή άλλο και Όργανο Επιλογής) γραπτά και
προφορικά (Θεωρία και Πράξη των μαθημάτων Θεω-
ρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής και Ελληνική Παραδοσι-
ακή Μουσική) πραγματοποιούνται κατά το τελευταίο
δεκαήμερο πριν από τη λήξη των μαθημάτων και την
έναρξη των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων
εξετάσεων, ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό κάθε Μου-
σικού Σχολείου.
ζ. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ορίζεται από το σύλ-
λογο διδασκόντων του σχολείου.
η. Οι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνα-
σίου λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων
μουσικής παιδείας με την επιφύλαξη του επιγενόμενου
χαρακτηρισμού φοίτησης σύμφωνα με τις κείμενες δι-
ατάξεις.
θ. Για τα μουσικά μαθήματα της Ομάδας Β΄ ακολουθεί-
ται η διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 3
του π.δ. 126/2016.
ι. Τα μουσικά μαθήματα της Ομάδας Γ΄ Μουσικό Σύ-
νολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) και Χορωδία (ως
φωνητικό σύνολο) αξιολογούνται από τον διδάσκοντα
χωρίς να εξετάζονται γραπτά ή με ακρόαση. Ο γενικός
βαθμός εξάγεται από το μέσο όρο των βαθμών των δύο
τετραμήνων.
ια. Στα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά και προ-
φορικά ο τελικός βαθμός είναι ο Μ.Ο. των βαθμών της
προφορικής και γραπτής εξέτασης.

2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
α. Για την αξιολόγηση των μαθημάτων γενικής παιδεί-
ας των Γενικών Μουσικών Λυκείων ισχύουν όσα προ-
βλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα Ημερήσια
Γενικά Λύκεια.
β. Για τα μαθήματα μουσικής παιδείας ισχύουν τα εξής:
Τα μουσικά μαθήματα των Ομάδων Α΄ και Β΄ ως προς
τη διαδικασία εξέτασης - αξιολόγησης διακρίνονται σε
γραπτώς, προφορικώς και δια ακροάσεως εξεταζόμενα.
Τα μουσικά μαθήματα των Ομάδων Α΄ και Β΄ που
εξετάζονται γραπτά είναι τα εξής: Αρμονία, Γραφή καθΆ
υπαγόρευση της Ανάπτυξης Ακουστικών Ικανοτήτων και
Ανάπτυξης Ακουστικών Μουσικών Ικανοτήτων, Ιστορία
της Μουσικής, Μορφολογία, Μαθήματα Επιλογής Μου-
σική - Μουσική Τεχνολογία. Με τη διαδικασία της ακρό-
ασης εξετάζονται τα εξής: Υποχρεωτικό Όργανο - Πιάνο,
Ατομικό Όργανο επιλογής. Το μάθημα Ελληνική Παρα-
δοσιακή Μουσική εξετάζεται γραπτά και προφορικά.
γ. Το μάθημα Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλ-
λου είδους) αξιολογείται χωρίς να εξετάζεται γραπτά ή
με ακρόαση. Ο γενικός βαθμός εξάγεται από το μέσο
όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων.
δ. Το μάθημα Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης
και Δημιουργίας) αξιολογείται χωρίς να εξετάζεται γρα-
πτά ή με ακρόαση. Ο γενικός βαθμός εξάγεται από το
μέσο όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων.
ε. Οι εξετάσεις των μουσικών μαθημάτων που εξετά-
ζονται γραπτά, προφορικά και με ακρόαση, δύνανται
να πραγματοποιούνται κατά την τελευταία εβδομάδα
διεξαγωγής μαθημάτων πριν από τη λήξη των μαθημά-
των ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό κάθε σχολείου.
Ως προς τη διαδικασία εξέτασης και την εξεταστέα ύλη
εφαρμόζεται ό,τι προβλέπεται για τα Μουσικά Γυμνάσια
στις παραγράφους δ και ε της ενότητας 1 του κεφ. Η΄ της
παρούσης απόφασης.
στ. Οι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Λυ-
κείου λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων
μουσικής παιδείας με την επιφύλαξη του επιγενόμενου
χαρακτηρισμού φοίτησης σύμφωνα με τις κείμενες δι-
ατάξεις.
ζ. Ο τελικός βαθμός για τα γραπτώς εξεταζόμενα μου-
σικά μαθήματα εξάγεται όπως και στα μαθήματα γενικής
παιδείας. Αντιστοίχως, ο τελικός βαθμός των προφορι-
κών και με ακρόαση εξεταζόμενων μαθημάτων είναι ο
μέσος όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον
αντίστοιχο βαθμό εξέτασης με ακρόαση και εκφράζεται
ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου, όπως ισχύει και
για τα υπόλοιπα μαθήματα.
η. Στα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά και προ-
φορικά ο τελικός βαθμός είναι ο Μ.Ο. των βαθμών της
προφορικής και γραπτής εξέτασης.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ-
ΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων
εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από το Σύλλογο
Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του
Μουσικού Σχολείου στους μαθητές, τουλάχιστον πέντε
(5) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Θ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ
ΜΑΘΗΜΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΑ-
ΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Για το βαθμό ετήσιας επίδοσης ανά μάθημα, την εξα-
γωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης, την παρα-
πομπή, την απόρριψη, των μαθητών των Μουσικών
Γυμνασίων εφαρμόζονται τα εξής:
1. Για τα μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας
εφαρμόζονται όσα περιγράφονται και ισχύουν από τις
παραγράφους 3, 4β, 4γ, 4ε, 5 και 6 του άρθρου 12 «Βαθ-
μός ετήσιας επίδοσης» του π.δ. 126/2016.
2. Στα μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας της
πρώτης ομάδας (Ομάδα Α΄) ενότητας 1 του κεφαλαίου
Ζ΄ της παρούσης απόφασης, βαθμός ετήσιας επίδοσης
των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των
βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετρα-
μήνου και της γραπτής, προφορικής και με ακρόαση
ανακεφαλαιωτικής εξέτασης. Proslipsis.gr
3. Στα μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας της
δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β΄) και της τρίτης ομάδας
(Ομάδα Γ΄) ενότητας 1 του κεφαλαίου Ζ΄ της παρούσης
απόφασης, βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι
ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και
του δεύτερου τετραμήνου.
4. Η προαγωγή των μαθητών των Μουσικών Σχολείων
στις εξετάσεις Ιουνίου αποτελεί απαραίτητη προϋπό-
θεση για την συνέχιση της φοίτησής τους στο Μουσικό
Σχολείο.
5. Ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων
γενικής παιδείας και μουσικής παιδείας αποτελεί τον
βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.
6. Στους αποφοίτους του Μουσικού Γυμνασίου χορη-
γείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται
τα μαθήματα γενικής παιδείας και μουσικής παιδείας,
καθώς και η επίδοση ανά μάθημα.
7. α. Ο μαθητής του Μουσικού Γυμνασίου κρίνεται
άξιος προαγωγής ή απόλυσης,
I. όταν έχει σε κάθε μάθημα γενικής παιδείας και σε
κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδο-
σης τουλάχιστον δέκα (10) ή
II. όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδο-
σης από τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα
μουσικής παιδείας τουλάχιστον δεκατρία (13)
β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις
προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε
επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας
και μουσικής παιδείας στα οποία ο βαθμός ετήσιας επί-
δοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).
γ i. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής
των Α΄ και Β΄ τάξεων δεν κριθεί άξιος προαγωγής, σύμ-
φωνα με την παρ. 7α. του παρόντος Κεφαλαίου, τότε με-
τεγγράφεται υποχρεωτικά και επαναλαμβάνει την τάξη
σε άλλο γυμνάσιο γενικής παιδείας
ii. Αν μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής των
Α΄ και Β΄ τάξεων κριθεί άξιος προαγωγής αλλά δεν έχει
σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επί-
δοσης τουλάχιστον δέκα (10), τότε μετεγγράφεται σε
άλλο Γυμνάσιο γενικής παιδείας στην αντίστοιχη τάξη
προαγωγής του.
δ. i. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής
της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, σύμφωνα με την
παρ. 7α. του παρόντος κεφαλαίου, τότε δύναται να προ-
σέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρ-
ξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική
περίοδος), στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας
επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Οι επαναλη-
πτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διεξάγονται με τον
τρόπο και τη διαδικασία των επαναληπτικών εξετάσεων
του Ιουνίου.
ii. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμ-
βρίου μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης
σύμφωνα με την παρ. 7α. του παρόντος κεφαλαίου, μπο-
ρεί να προσέλθει σε εξετάσεις επόμενου/νων σχολικού/
κών έτους/ετών τον Ιούνιο (πρώτη και δεύτερη εξετα-
στική περίοδος) και τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική
περίοδος), στην ύλη στην οποία εξετάζονται κατά το έτος
της εξέτασης και οι μαθητές της Γ΄ τάξης.
iii. Μαθητής της Γ΄ τάξης που μετά τις επαναληπτικές
εξετάσεις του Σεπτεμβρίου κριθεί άξιος απόλυσης αλλά
δεν έχει σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετή-
σιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), δεν έχει δικαίωμα
εγγραφής στο Μουσικό Γενικό Λύκειο αλλά δύναται να
εγγραφεί σε οποιονδήποτε άλλον τύπο Λυκείου.
8. Οι διμελείς επιτροπές εξέτασης μουσικών μαθη-
μάτων στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4γ του
άρθρου 12 του π.δ. 126/2016, συγκροτούνται από εκ-
παιδευτικούς του σχολείου του κλάδου της μουσικής με
κυρία ή πρόσθετη μουσική ειδίκευση στο εξεταζόμενο
μάθημα μουσικής παιδείας.
9. Οι απόφοιτοι των Μουσικών Γυμνασίων, με εξαίρεση
τους αποφοίτους της παρ. 7δiii του Κεφαλαίου Θ της
παρούσας απόφασης, εγγράφονται αυτομάτως στην Α΄
τάξη του Γενικού Μουσικού Λυκείου.

Ι. ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΕΞΑ-
ΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗ-
ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1. Για το βαθμό ετήσιας επίδοσης για κάθε μάθημα,
εκτός αυτών της μουσικής παιδείας, εφαρμόζονται οι
διατάξεις που ισχύουν για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.
2. α) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τις Α΄ και Β΄
τάξεις του Γενικού Μουσικού Λυκείου προκύπτει από τον
Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων
των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβα-
νομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας,
όπου αυτό διδάσκεται, και εκφράζεται με προσέγγιση δε-
κάτου. Η βαθμολογία του κάθε μαθητή στην «Ερευνητική
Εργασία» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης
βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα και εκφράζεται με
προσέγγιση δεκάτου. Proslipsis.gr
β) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τη Γ΄ τάξη Γενικού
Μουσικού Λυκείου προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθ-
μών ετήσιας επίδοσης του μαθητή των γραπτώς και των
μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων με εξαίρεση τα
μαθήματα μουσικής παιδείας και τη Φυσική Αγωγή και
εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
3. Για την προαγωγή των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξε-
ων Γενικού Μουσικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος
όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Απαραί-
τητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της φοίτησής των μα-
θητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου
σε Γενικό Μουσικό Λύκειο είναι να έχουν βαθμό ετήσιας
επίδοσης σε κάθε μουσικό μάθημα τουλάχιστον εννέα
και πέντε δέκατα (9,5).
4. α. Όταν οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού
Μουσικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο
εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και βαθμό ετήσιας επίδοσης
εννέα και πέντε δέκατα (9,5) σε κάθε μάθημα μουσικής
παιδείας, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίο-
δο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ιδίου
έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών
εξετάσεων, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας
επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέ-
κατα (9,5).
Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του
δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές των
Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου δεν επι-
τύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε δέκατα (9,5),
μετεγγράφονται υποχρεωτικά και επαναλαμβάνουν τη
φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο.
β. Όταν οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού
Μουσικού Λυκείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εν-
νέα και πέντε δέκατα (9,5), αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε
μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης εν-
νέα και πέντε δέκατα (9,5), παραπέμπονται στην ειδική
εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του
Ιουνίου με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγι-
κών εξετάσεων.
Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του
δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές δεν
επιτύχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον εννέα
και πέντε δέκατα (9,5) σε κάθε μάθημα μουσικής παιδεί-
ας, τότε μετεγγράφονται υποχρεωτικά για να συνεχίσουν
τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο στην αντίστοιχη τάξη
προαγωγής τους.
5. Για την απόλυση των μαθητών της Γ΄ τάξης Γενικού
Μουσικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος του-
λάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
α. Όταν οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Μουσικού Λυ-
κείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε
δέκατα (9,5), αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα μου-
σικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης εννέα και πέντε
δέκατα (9,5), μπορούν να λάβουν απολυτήριο τίτλο μετά
από την έκδοση αποτελεσμάτων της περιόδου Ιουνίου,
εφόσον με δήλωσή τους δεν επιθυμούν να παραπεμ-
φθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου
δεκαπενθήμερου του Ιουνίου. Αν συμμετάσχουν στην
ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθη-
μέρου του Ιουνίου ανεξάρτητα από το βαθμό επίδοσης
τους σε αυτήν, λαμβάνουν απολυτήριο τίτλο.
β. Όταν οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Μουσικού
Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και
πέντε δέκατα (9,5), παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική
περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του
ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των απολυ-
τηρίων εξετάσεων, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός
ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και
πέντε δέκατα (9,5). Proslipsis.gr
γ. Αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του
Ιουνίου οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Μουσικού Λυκεί-
ου δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο απόλυσης παρα-
πέμπονται σε εξετάσεις στην ειδική εξεταστική περίοδο
του Σεπτεμβρίου, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός
επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέ-
κατα (9,5). Αν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σε-
πτεμβρίου δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο απόλυσης,
μετεγγράφονται υποχρεωτικά σε άλλο Γενικό Λύκειο και
επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους.
Ειδικώς, οι μαθητές της Γ΄ τάξης, οι οποίοι δεν επιθυ-
μούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους σε άλλο Γενι-
κό Λύκειο, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήριες
εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή
οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν
στην αντίστοιχη τάξη. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται
προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα, με εξαίρε-
ση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, και στην ύλη που
εξετάζονται οι μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη Γενικού
Μουσικού Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Ο Δι-
ευθυντής του σχολείου συγκροτεί υπό την προεδρία του
τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ειδικό-
τητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η
οποία διενεργεί την προφορική και γραπτή εξέταση. Η
προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.
6. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή Γενικού
Μουσικού Λυκείου απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλά-
δο/κλάδους μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο
μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι
επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται
μόνο στον κλάδο/στους κλάδους του μαθήματος στον
οποίον/στους οποίους υστέρησε.
7. Στους αποφοίτους του Γενικού Μουσικού Λυκείου
χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφο-
νται όλα τα μαθήματα, καθώς και η επίδοση ανά μάθημα.
Στον Γ.Μ.Ο. απόλυσης δεν συνυπολογίζονται τα μαθήμα-
τα μουσικής παιδείας.
8. Για τις περιπτώσεις μαθητών που απουσιάζουν δικαι-
ολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας
ή άλλου αποχρώντος λόγου, ισχύουν όσα προβλέπονται
από τις κείμενες διατάξεις και την παρ. 2 του άρθρου 33
του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).

ΙΑ. ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών των
Μουσικών Σχολείων ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 10645/
ΓΔ4/22.1.2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 120).

IB. ΚΑΤΆ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΕΣ
Μαθητές του Μουσικού Σχολείου που κατά τη διάρ-
κεια της φοίτησής τους υπαχθούν στους/στις «κατΆ ιδίαν
διδαχθέντες/χθείσες» εξετάζονται σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις για τους κατΆ ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες»
μαθητές/τριες.

ΙΓ. AΛΛΕΣ ΔΙAΤAΞΕΙΣ
1. Κάθε Μουσικό Σχολείο οργανώνει τουλάχιστον δύο
(2) εξωσχολικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κατά τη διάρ-
κεια κάθε σχολικού έτους.
2. Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα από-
φαση ρυθμίζονται από τις πάγιες διατάξεις που ισχύουν
για τα ημερήσια Γυμνάσια και ημερήσια Γενικά Λύκεια.
Από τη δημοσίευση της παρούσας υπουργικής απόφα-
σης καταργείται η με αριθμ. πρωτ. 64379/Δ2/18.4.2017
υπουργική απόφαση (Β΄ 1405).
Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από την δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Aπριλίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

-------------------------------------
Αναγνώστη... 

... εδώ και 14 χρόνια η Proslipsis.gr σου προσφέρει πολύτιμο, πρωτογενές υλικό εντελώς δωρεάν. Τα τελευταία, όμως, χρόνια τα έσοδα από τη διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης έχουν πέσει δραματικά, κυρίως λόγω της κυριαρχίας μεγάλων πολυεθνικών οργανισμών, των οποίων η επιθετική και ασύδοτη συμπεριφορά δημιουργεί ολιγοπωλιακές καταστάσεις, εγείροντας μάλιστα θέματα ανεξαρτησίας του Τύπου και λειτουργίας της ίδιας της Δημοκρατίας. Ήδη πολλές εφημερίδες για να επιβιώσουν προχωρούν στη δημιουργία διαδικτυακού paywall, γίνονται δηλαδή συνδρομητικές.
Η Proslipsis.gr, συνεπής στον προσανατολισμό της για έναν καλύτερο και πιο δημοκρατικό κόσμο και με συναίσθηση της ιδιαιτερότητας του τομέα που υπηρετεί, επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει δωρεάν ολοένα και καλύτερες υπηρεσίες. Στην προσπάθειά της για επιβίωση και ανάπτυξη, ακόμη κι ένα ευρώ μετράει.
Σου ζητάμε να γίνεις αρωγός αυτής της προσπάθειας, να κρατήσεις το ποιοτικό διαδίκτυο «ανοικτό»…

Δες πώς εδώ.

Proslipsis.gr

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved