ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Το καθεστώς λειτουργίας των καλλιτεχνικών γυμνασίων

Proslipsis.gr | Αθήνα 24.4.2017, 22:07

Τα σχετικά με τη λειτουργία των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την απόφαση, στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή. 

Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών, β) Θεάτρου - Κινηματογράφου και γ) Χορού. Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε μια ή δυο κατευθύνσεις. 

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον οι εξετάσεις δεν πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του Καλλιτεχνικού Σχολείου και εισήγηση της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών είναι μεγάλος τότε η εξέταση και αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιείται σε περισσότερες από μία ημέρες.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 61178/Δ2
Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)
όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του
ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και την παρ. 2 του άρθρου 89 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), σε συνδυασμό με την περ. α΄ του
άρθρου 21 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118),
β) του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο
κυρώθηκε η με αριθ. πρωτ. 3345/02.09.1988 απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» (Β΄ 649),
γ) της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
δ) των παρ. 5 και 6 του άρθρου 45 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193),
ε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
στ) της με αρ. πρωτ. 106486/Δ2/29-06-2016 απόφασης
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α', Β' και
Γ' τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α', Β' και Γ'
τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» (Β΄ 2107),
ζ) του π.δ. 126/2016 «Περί σχολικού και διδακτικού
έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου»
(Α΄ 211),
η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98 και
θ) της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 34 του
ν. 4027/2011 (Α΄ 233) και την παρ. 4 του άρθρου 63 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258)
2. Την με αρ. 311/28-08-2017 πράξη της Επιτροπής
Καλλιτεχνικών Σχολείων.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από
αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/1/40041/
Β1/09-03-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6
του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1. Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγρά-
φονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων,
ύστερα από επιλογή. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λει-
τουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών,
β) Θεάτρου - Κινηματογράφου και γ) Χορού. Κάθε μα-
θητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε μια ή
δυο κατευθύνσεις. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται
κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε
σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον
οι εξετάσεις δεν πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, κατά το
χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 11η Σεπτεμβρί-
ου κάθε σχολικού έτους με απόφαση του Περιφερειακού
Δ/ντή Εκπ/σης που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Συλλόγου διδασκόντων του Καλλιτεχνικού Σχολείου και
εισήγηση της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης. Σε περί-
πτωση που ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών είναι
μεγάλος τότε η εξέταση και αξιολόγηση των μαθητών
πραγματοποιείται σε περισσότερες από μία ημέρες.
Το Καλλιτεχνικό Σχολείο ανακοινώνει το ακριβές πρό-
γραμμα των εξετάσεων.
2. Ο αριθμός των τμημάτων ανά κατεύθυνση καθώς
και ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα κατεύθυνσης
καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπ/σης που εκδίδεται την πρώτη εβδομάδα
του Ιουνίου, ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδα-
σκόντων του Καλλιτεχνικού Σχολείου και εισήγηση της
οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα
κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών
είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου, ο αριθμός των
υποψηφίων και γενικότερα όλες οι αναγκαίες προϋποθέ-
σεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του.
Η κατανομή των μαθητών στα τμήματα γενικής παιδείας,
όταν η τάξη λειτουργεί με δύο ή περισσότερα τμήματα,
καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά των μαθη-
τών. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα γενικής
παιδείας είναι είκοσι πέντε (25) μαθητές. Για τους μα-
θητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε
Καλλιτεχνικά Σχολεία και την κατανομή τους σε τμήματα
εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008
(Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε με την περ. α της παρ. 1
του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17). Για την εφαρμο-
γή του ανωτέρω άρθρου ο μέγιστος αριθμός μαθητών
ανά τμήμα είναι είκοσι πέντε (25) μαθητές. Σε περίπτω-
ση ισοβαθμίας ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα
μπορεί να αυξηθεί.
3. Οι γονείς - κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν
να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να
υποβάλουν αίτηση μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της
περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 2 μέχρι 31
Μαΐου κάθε έτους. Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθη-
τών στην επιλογή για φοίτηση σε Καλλιτεχνικό Σχολείο
δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή
στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Γυμνάσιο,
Πειραματικό Γυμνάσιο ή Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο).
Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υπο-
ψήφιος σε δύο κατευθύνσεις, τότε ο γονέας/κηδεμόνας
του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυν-
ση. Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κη-
δεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία
επιλογής πρέπει να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις
υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης
από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό,
στις οποίες θα βεβαιώνεται η δυνατότητα φοίτησης των
μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών
Γυμνασίων.
4. Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν
στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων,
συγκροτείται για κάθε Καλλιτεχνικό Σχολείο και για κάθε
μια από τις κατευθύνσεις Επιτροπή Επιλογής Μαθητών
(Ε.Ε.Μ.), με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυ-
ντή του Καλλιτεχνικού Σχολείου. Οι Επιτροπές Επιλογής
Μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία είναι τριμελείς και
αποτελούνται από καθηγητές (μόνιμους, αναπληρωτές,
ωρομίσθιους) του Καλλιτεχνικού Σχολείου ή όμορου
σχολείου ή σχολής, εκπαιδευτικού ιδρύματος, Α.Ε.Ι., οι
οποίοι διδάσκουν μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας ή
Σχολικό σύμβουλο της αντίστοιχης ειδικότητας ή Μέλος
της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων. Με την απόφαση
της συγκρότησης ορίζεται και ο Πρόεδρος της Επιτρο-
πής. Σε περίπτωση συμμετοχής Συμβούλου ή Μέλους
της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων, αυτός ορίζεται
ως Πρόεδρος.
Ειδικότερα, η συγκρότηση των επιτροπών έχει ως εξής:
α) Στην Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών: Τρεις (3) εκ-
παιδευτικοί κλάδου ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών Μαθημάτων
ως μέλη και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλά-
δου ως γραμματέας.
β) Στην Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου:
Τρείς (03) εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα μαθήματα:
Υποκριτικής - Αυτοσχεδιασμού, Αγωγής προφορικού
λόγου και Κινηματογράφου ή/και άλλοι πληρούντες τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις για να διδάξουν τα ανωτέ-
ρω μαθήματα ως μέλη και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιου-
δήποτε κλάδου ως γραμματέας.
γ) Στην Κατεύθυνση Χορού: Δύο (2) εκπαιδευτές ή
άλλοι διδάσκοντες: Κλασικό Χορό, Σύγχρονο Χορό και
ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
με ειδικότητα Παραδοσιακού χορού ως μέλη και ένας (1)
εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας.
Επίσης, ορίζεται ένας/μια διδάσκων/ουσα το μάθημα
χορού για την επίδειξη ασκήσεων και για το αρχικό ζέ-
σταμα.
Όλες οι παραπάνω επιτροπές έχουν και ένα αναπλη-
ρωματικό μέλος που ορίζεται με την ίδια απόφαση.
Οι υποψήφιοι μαθητές των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων
αξιολογούνται και βαθμολογούνται και από τα τρία (3)
μέλη της Επιτροπής Επιλογής Μαθητών. Ο γραμματέας
δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης.
Ο Διευθυντής του Καλλιτεχνικού Σχολείου ή ο αναπλη-
ρωτής του έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη δι-
οικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.
5. Oι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄
τάξη Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου εξετάζονται
ως εξής:
α) Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 3 ώρες).
Σχέδιο με χρώμα ή ασπρόμαυρο. Οι υποψήφιοι μαθη-
τές εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου σχεδιά-
ζουν/ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει
η επιτροπή. Το χαρτί σχεδίου είναι διαστάσεων 30X50
εκ.. Ο υποψήφιος δύναται να χρησιμοποιήσει την μια
όψη της σχεδιαστικής επιφάνειας για δοκιμές-προσχέδια
ώστε να καταλήξει στην τελική επιλογή της απόδοσης
της ιδέας του την οποία και θα σχεδιάσει-ζωγραφίσει
στην άλλη όψη της σχεδιαστικής επιφάνειας. Εάν κά-
ποιος υποψήφιος ζητήσει επιπλέον χαρτί σχεδίου σε
αντικατάσταση του πρώτου, του δίδεται και το πρώτο
καταστρέφεται την ίδια στιγμή. Τα χρώματα που μπο-
ρούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα (τέμπερες,
ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρ-
καδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές.
(80 μονάδες)
2ο ΘΕΜΑ. (διάρκεια 1 ώρα).
Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές καλούνται στη
συνέχεια να περιγράψουν σε ένα κείμενο (έως 200 λέξε-
ων περίπου) το έργο τους ή και τις σκέψεις τους πάνω σ'
αυτό. (20 μονάδες)
Το άθροισμα των μονάδων των δύο θεμάτων αποτε-
λεί την τελική βαθμολογία του μαθήματος με άριστα το
εκατό (100). Proslipsis.gr
β) Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου
1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.30 ώρα).
Προετοιμασία ομάδας (Ζέσταμα), Αυτοσχεδιασμός: Οι
υποψήφιοι μαθητές/τριες οργανωμένοι σε ομάδες (έως
24 άτομα) συμμετέχουν σε προετοιμασία μαθήματος
θεατρικής έκφρασης. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι μαθη-
τές οργανωμένοι σε μικρότερες ομάδες (έως 6 ατόμων)
αυτοσχεδιάζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει
η επιτροπή. (40 μονάδες)
2ο ΘΕΜΑ.
Απόδοση Κειμένου: Οι υποψήφιοι μαθητές παίρνουν
από την επιτροπή ένα μικρό λογοτεχνικό κείμενο (ποί-
ημα ή πεζό 50-80 λέξεων), το οποίο μελετούν ατομικά.
Αφού ολοκληρώσουν το πρώτο στάδιο (ζέσταμα - αυ-
τοσχεδιασμός), καλούνται να αποδώσουν το κείμενο
διαβάζοντάς το δυνατά ενώπιον της επιτροπής. (20 μο-
νάδες)
3ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1 ώρα).
Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές διαλέγουν
από ένα σύνολο εικόνων τρεις έως πέντε (03-05) εικόνες
(φωτογραφίες), με τις οποίες δημιουργούν ένα σενάριο
(ιστορία), που καλούνται στη συνέχεια να γράψουν (κεί-
μενο 200 λέξεων περίπου). (40 μονάδες). Όλες οι εικόνες
θα είναι εκτυπωμένες πάνω σε χαρτί A4.
Το άθροισμα των μονάδων των τριών θεμάτων απο-
τελεί την τελική βαθμολογία με άριστα το εκατό (100).
γ) Κατεύθυνση Χορού
1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.30 ώρα ανά ομάδα)
α) Ενεργοποίηση (Ζέσταμα): Οι υποψήφιοι μαθητές/
τριες, οργανωμένοι σε ομάδες (έως 20 άτομα), συμμετέ-
χουν σε μάθημα χορού, το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις
στο πάτωμα, στην όρθια θέση και στο χώρο. Όλες οι
ασκήσεις στοχεύουν στην κινητοποίηση της δημιουργι-
κής φαντασίας των υποψηφίων και αποτελούν έμπνευ-
ση και βάση για τον αυτοσχεδιασμό που ακολουθεί. (30
μονάδες)
β) Αυτοσχεδιασμός: Η προηγούμενη διαδικασία ολο-
κληρώνεται με αυτοσχεδιασμό πάνω σε ένα θέμα με ή
και χωρίς μουσική, που ορίζει η επιτροπή. (40 μονάδες)
γ) Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί: Ο καθηγητής/τρια
Φυσικής Αγωγής υποδεικνύει Ελληνικούς Παραδοσιακούς
Χορούς, τους οποίους εκτελεί η ομάδα. (10 μονάδες).
2ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1 ώρα).
Γραπτή Εξέταση: Οι υποψήφιοι διαλέγουν από ένα σύ-
νολο, τρεις έως πέντε (03-05) εικόνες (φωτογραφίες), με
τις οποίες δημιουργούν μία ιστορία, που καλούνται να
γράψουν σε κείμενο διακοσίων λέξεων περίπου. (μονάδες 20).
Όλες οι εικόνες δίδονται εκτυπωμένες σε φύλλο A4.
Το άθροισμα των μονάδων των δυο θεμάτων αποτε-
λεί την τελική βαθμολογία του μαθήματος με άριστα το
εκατό (100).
6. Οι υποψήφιοι βαθμολογούνται ως εξής: Η βαθμο-
λογία κάθε βαθμολογητή καταχωρείται σε ειδικό φύλλο
εξέτασης υποψηφίων, που φέρει τη σφραγίδα του Γυ-
μνασίου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Επιλογής Μαθητών.
Ο βαθμός κάθε θέματος είναι ο μέσος όρος των βαθ-
μών των τριών βαθμολογητών και δίνεται με προσέγγιση
δέκατου.
7. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συνέρχεται
η Ε.Ε.Μ. με πρόσκληση του Προέδρου της και, με βάση τα
ειδικά φύλλα εξέτασης, συντάσσει πράξη με πίνακα απο-
τελεσμάτων των εξετασθέντων ανά κατεύθυνση κατά
φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Ο παραπάνω πίνακας των
αποτελεσμάτων αναρτάται στο οικείο Καλλιτεχνικό Σχο-
λείο το αργότερο εντός δύο ημερών και διαβιβάζεται
στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η βαθμολογική βάση ανά θέμα για την κάθε κατεύ-
θυνση είναι η εξής:
Εικαστικών: Θέμα 1ο = 40, Θέμα: 2ο =10
Θεάτρου/Κινηματογράφου: Θέμα 1ο = 20,
Θέμα: 2ο =10 Θέμα 3ο = 20
Χορού: Θέμα 1ο = 40, Θέμα: 2ο =10
Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχι-
στον τη βαθμολογική βάση ανά θέμα για την κάθε κα-
τεύθυνση.
Στον πίνακα αποτελεσμάτων εμφανίζονται με διακριτό
τρόπο όλες οι κατηγορίες υποψηφίων ως εξής:
α) ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ (σύμφωνα με τον καθορισμένο αριθμό
θέσεων του σχολείου για την Α΄ τάξη Γυμνασίου),
β) ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (όσοι έχουν επιτύχει τη βαθμολογική
βάση ανά θέμα αλλά κατατάσσονται σε θέση χαμηλότε-
ρη του τελευταίου εισακτέου),
γ) ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (όσοι δεν έλαβαν την βαθμολο-
γική βάση ανά θέμα) και
δ) ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ
Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εισαχθούν στο
Καλλιτεχνικό Σχολείο υποψήφιοι που δεν έχουν επιτύχει
τη βαθμολογική βάση ανά θέμα.
Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Γυμνασί-
ων εγγράφεται το πλήθος των εισακτέων μαθητών, το
οποίο έχει καθοριστεί με Απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης σύμφωνα με την παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την τελευταία θέση ανά
Κατεύθυνση, αυτή καταλαμβάνεται ως ακολούθως:
Για την Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών προηγεί-
ται ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό στο
1ο ΘΕΜΑ.
Για την Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου προ-
ηγείται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τον μεγα-
λύτερο μέσο όρο του αθροίσματος του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ
και του 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ.
Για την Κατεύθυνση Χορού προηγείται ο υποψήφιος
ο οποίος συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο μέσο όρο του
αθροίσματος της πρώτης και δεύτερης ενότητας του 1ου
ΘΕΜΑΤΟΣ και του συνόλου του 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ.
Εάν και μετά τα ανωτέρω παρουσιαστεί ισοβαθμία για
την τελευταία θέση και αφού έχουν ληφθεί υπόψη τα
ανωτέρω κριτήρια, τότε εγγράφονται στην Α΄ τάξη του
Καλλιτεχνικού Γυμνασίου όλοι οι ισοβαθμήσαντες.

Άρθρο 2
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ' τάξεις
Γυμνασίου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών
ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις
συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που
πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαημέρου του
μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.
2. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπές
Κατατακτηρίων Εξετάσεων (Ε.Κ.Ε.), μια για κάθε κατεύ-
θυνση που συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περι-
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από εισήγηση
του Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Σχολείου.
Η συγκρότηση των Ε.Κ.Ε. είναι ανάλογη με τη συγκρό-
τηση των Επιτροπών Επιλογής για τη διενέργεια των ει-
σαγωγικών εξετάσεων της Α΄ τάξης του Καλλιτεχνικού
Γυμνασίου.
Με ευθύνη του σχολείου καταρτίζεται το πρόγραμμα
των εξετάσεων ανάλογα με τον αριθμό των προς κατά-
ταξη υποψηφίων.
Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων προ-
έρχεται κάθε φορά από την διδαχθείσα ύλη του αμέσως
προηγούμενου σχολικού έτους στα μαθήματα Καλλιτε-
χνικής Κατεύθυνσης, όπως αυτά καθορίζονται με βάση
τα ισχύοντα Ωρολόγια Προγράμματα της Κατεύθυνσης
που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Η εξεταστέα ύλη
ανακοινώνεται από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με τη λήξη
του διδακτικού έτους.
Με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται έως τη 12η Σεπτεμβρίου
κάθε έτους, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθυντή
του Καλλιτεχνικού Σχολείου, προκηρύσσονται οι τυχόν
κενές θέσεις στις τάξεις Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων αρχίζει από την ημέρα προκήρυξης
των κενών θέσεων και λήγει τρεις ημέρες πριν από την
έναρξη των εξετάσεων.
Για την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών
που απαιτούνται ισχύει η παράγραφος 3 του άρθρου 1
της παρούσας απόφασης.
3. Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της πα-
ρούσας απόφασης.
Μετά το πέρας της διαδικασίας των κατατακτηρίων
εξετάσεων συνέρχονται οι Ε.Κ.Ε. με πρόσκληση του
Προέδρου τους και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης
συντάσσουν πρακτικό με πίνακα αποτελεσμάτων ανά
κατεύθυνση για το σύνολο των εξετασθέντων κάθε τάξης
κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.
Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχι-
στον τη βαθμολογική βάση ανά θέμα για την κάθε κα-
τεύθυνση. Στον πίνακα αποτελεσμάτων εμφανίζονται με
διακριτό τρόπο όλες οι κατηγορίες υποψηφίων:
α) ΚΑΤΑΤΑΧΘΕΝΤΕΣ (σύμφωνα με τις προκηρυχθείσες
θέσεις ανά τάξη),
β) ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (όσοι έχουν επιτύχει τη βαθμολογική
βάση ανά θέμα, αλλά κατατάσσονται σε θέση χαμηλό-
τερη του τελευταίου καταταχθέντος),
γ) ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (όσοι δεν έλαβαν την βαθμολο-
γική βάση ανά θέμα) και
δ) ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εισαχθούν στο
Καλλιτεχνικό Σχολείο υποψήφιοι που δεν έχουν επιτύχει
τη βαθμολογική βάση ανά θέμα.
Στην περίπτωση που υπάρχουν ισοβαθμήσαντες στην
τελευταία θέση του πίνακα των καταταχθέντων ισχύουν
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 της
παρούσας απόφασης.
Ο πίνακας επιλαχόντων που καταρτίζεται μετά το
πέρας των κατατακτηρίων εξετάσεων παύει να ισχύει
μετά από την 31η Οκτωβρίου του σχολικού έτους που
διενεργήθηκαν οι εν λόγω εξετάσεις.
Με την ολοκλήρωση των κατατακτηρίων εξετάσεων
για το σύνολο των υποψηφίων συντάσσεται πρακτικό
του οποίου ακριβές φωτοαντίγραφο διαβιβάζεται στην
οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης. Ο πίνακας των απο-
τελεσμάτων αναρτάται στο οικείο σχολείο την ίδια μέρα
ή, το αργότερο, την επόμενη, προς ενημέρωση των εν-
διαφερομένων.
Η μετεγγραφή των μαθητών που κατατάχθηκαν γίνεται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες εντός πέντε (5)
ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 3
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
1. Για την επίδειξη βαθμολογίας - γραπτών δοκιμίων
εξετασθέντων υποψηφίων εξετάσεων επιλογής για την
Α΄ τάξη Γυμνασίου, καθώς και κατατακτηρίων εξετάσεων
ισχύουν τα εξής: Κατόπιν αιτήματος, που υποβάλλεται
γραπτώς από τον κηδεμόνα εντός τριών (3) ημερών από
την έκδοση των αποτελεσμάτων και πρωτοκολλείται από
τη Διεύθυνση του σχολείου, είναι δυνατή η επίδειξη, και
μόνο, των φυλλαδίων με τη βαθμολογία που έλαβε ο
υποψήφιος κατά τη συμμετοχή του στη διαδικασία επι-
λογής για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, καθώς και των γραπτών
δοκιμίων, από τη συμμετοχή του στις κατατακτήριες εξε-
τάσεις για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Δεν επιτρέπεται
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόσπαση στοιχείων ή εικόνας
(φωτοτύπηση, αντιγραφή, σάρωση, φωτογράφηση κ.τ.λ.)
μέρους του περιεχομένου ή του συνόλου των φυλλαδίων -
γραπτών δοκιμίων των εξετασθέντων. Proslipsis.gr
2. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιλογής τόσο για
την Α΄ τάξη Γυμνασίου όσο και των κατατακτηρίων εξε-
τάσεων, οι οποίες διενεργήθηκαν από ειδική εξεταστική
επιτροπή που συγκροτήθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό, δεν
επιδέχονται αναβαθμολόγησης ή επανεξέτασης ή άλλης
δευτεροβάθμιας κρίσης.
3. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών παραδίδονται στον
Διευθυντή του Σχολείου από τον Πρόεδρο της επιτρο-
πής, αρχειοθετούνται και φυλάσσονται στο σχολείο ως
τις 15 Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους, οπότε κα-
ταστρέφονται με πράξη του Διευθυντή.

Άρθρο 4
ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
1. Οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην
Α’ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων γίνονται
σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων κατά τις εξετάσεις
επιλογής του Ιουνίου και πραγματοποιούνται από 1 έως
8 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι κηδεμόνες των μαθητών
που επελέγησαν σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων,
παραλαμβάνουν από το Καλλιτεχνικό Σχολείο σχετικό
Υπηρεσιακό Σημείωμα, το οποίο και προσκομίζουν στο
γυμνάσιο που έχει εγγραφεί ο μαθητής μετά την αποφοί-
τησή του από το δημοτικό σχολείο, προκειμένου να ολο-
κληρωθεί η μετεγγραφή. Οι μαθητές που επιτυγχάνουν
σε δύο κατευθύνσεις, εγγράφονται στην κατεύθυνση
που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Στην
περίπτωση που θα υπάρξουν, από μετεγγραφή μαθητών
σε άλλο γυμνάσιο και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενές
θέσεις για τη συμπλήρωση του ορίου των είκοσι πέντε
(25) στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, οι θέσεις
αυτές θα συμπληρώνονται μέχρι το όριο των είκοσι πέ-
ντε (25) από τον πρώτο κατά σειρά υποψήφιο από τον
πίνακα επιλαχόντων. Μετά από την 31η Οκτωβρίου κάθε
σχολικού έτους παύει να ισχύει ο πίνακας επιλαχόντων.
2. Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του
Καλλιτεχνικού Γυμνασίου από άλλο Καλλιτεχνικό Γυμνά-
σιο πραγματοποιούνται:
Α. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των εί-
κοσι επτά (27) μαθητών σε κάθε τμήμα τάξης, όταν ο
πίνακας επιλαχόντων έχει εξαντληθεί πριν από την 31η
Οκτωβρίου,
Β. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκο-
σι επτά (27) μαθητών σε κάθε τμήμα τάξης και εφόσον
έχει συμπληρωθεί το όριο των είκοσι πέντε (25) από τον
πίνακα επιλαχόντων έως την 31η Οκτωβρίου και
Γ. μετά την 31η Οκτωβρίου έως τη συμπλήρωση του
ανώτατου ορίου των είκοσι επτά (27) μαθητών σε κάθε
τμήμα τάξης.
3. Εφόσον οι αιτήσεις για μετεγγραφή είναι περισσό-
τερες από μία, οι μετεγγραφές γίνονται με σειρά προτε-
ραιότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της
αίτησης μετεγγραφής του ενδιαφερομένου στο Καλλι-
τεχνικό Γυμνάσιο.
4. Ο μαθητής που, ενώ φοιτά σε τάξη του Καλλιτεχνι-
κού Γυμνασίου, αποφασίζει για λόγους προσωπικούς
ή οικογενειακούς, να μετεγγραφεί σε Γυμνάσιο Γενικής
Παιδείας, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανεγγραφεί
στην αντίστοιχη τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου υπό
την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παρέλθει δύο μήνες από
την αρχική αίτηση μετεγγραφής του και εφόσον δεν έχει
συμπληρωθεί ο αριθμός μαθητών στην τάξη σύμφωνα
με τα ανωτέρω. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια
που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τις μετεγ-
γραφές.

Άρθρο 5
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ -
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
I. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το διδακτικό έτος στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια αρχίζει
την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30ή Ιουνίου του επό-
μενου έτους.
Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η
διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους
εξετάσεις.
Η διδασκαλία των μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Γυ-
μνάσια διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που
ονομάζονται τετράμηνα.
Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια η πρώτη περίοδος (1ο
τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανου-
αρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21
Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων σύμφωνα με το
άρθρο 1 της με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 κοινής
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας,
Έρευνας και θρησκευμάτων (Β΄ 120).
II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Καλλιτεχνικό Γυ-
μνάσιο διακρίνονται σε μαθήματα γενικής παιδείας και
σε μαθήματα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης.
i. Τα μαθήματα γενικής παιδείας που διδάσκονται στο
καλλιτεχνικό Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες
ως εξής:
Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει τα εξής μα-
θήματα γενικής παιδείας:1) Νεοελληνική Γλώσσα και
Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική
Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3) Φυσική και 4) Ιστορία.
Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β') περιλαμβάνει τα εξής
μαθήματα γενικής παιδείας: 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελλη-
νικά Κείμενα από Μετάφραση), 2) Χημεία, 3) Βιολογία, 4)
Γεωλογία-Γεωγραφία, 5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,
6) Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 8) Δεύτερη ξένη γλώσσα.
Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ') περιλαμβάνει τα εξής μα-
θήματα γενικής παιδείας: 1) Πληροφορική, 2) Φυσική
Αγωγή.
ii. Τα μαθήματα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης που διδά-
σκονται στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο κατατάσσονται σε
δύο ομάδες, Ομάδα Β΄ και Ομάδα Γ΄. Η δεύτερη ομάδα
(Ομάδα Β') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα καλλιτεχνι-
κής κατεύθυνσης: 1) Ιστορία Τέχνης, 2) Θεατρολογία, 3)
Εικαστικό εργαστήρι, 4) Παραδοσιακός χορός, 5) Κλασι-
κός χορός, 6) Σύγχρονος χορός, 7) Υποκριτική - αυτοσχε-
διασμός, 8) Θεατρική κίνηση - χορός, 9) Εργαστήρι δη-
μιουργικής γραφής, 10) Αγωγή προφορικού λόγου, 11)
Θέατρο (κατεύθυνση Χορού), 12) Θέατρο (κατεύθυνση
Εικαστικών Τεχνών), 13) Χορός (κατεύθυνση Εικαστικών
Τεχνών), 14) Υποκριτική, 15) Εικαστικά (κατεύθυνση Χο-
ρού), 16) Κινηματογράφος, 17) Εικαστικά (κατεύθυνση
Θεάτρου - Κινηματογράφου).
Η τρίτη Ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει το μάθημα
Μουσική που διδάσκεται και στις τρείς (03) κατευθύνσεις.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1. Στα μαθήματα γενικής παιδείας των καλλιτεχνικών
γυμνασίων για την αξιολόγηση των μαθητών ισχύουν
όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα ημε-
ρήσια γυμνάσια.
2. Για μαθήματα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης της Ομά-
δας Β΄ και της Ομάδας Γ΄ ακολουθείται η διαδικασία αξι-
ολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 126/2016
(Α΄ 211).
3. Για την αξιολόγηση των μαθημάτων α) Ιστορία Τέ-
χνης (Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών) και β) Θεατρολο-
γία (Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου) ισχύουν
τα εξής:
Στην ωριαία γραπτή δοκιμασία των ως άνω μαθημάτων
περιλαμβάνονται ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομούνται σε
δυο ενότητες. Η Α΄ ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοι-
κτού ή κλειστού τύπου, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού,
που ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων και την κατανόη-
σή τους. Η Β΄ ενότητα περιλαμβάνει ανοικτές ερωτήσεις,
κατά την κρίση του εκπαιδευτικού που απαιτούν συνδυ-
ασμό γνώσεων και κριτικής ικανότητας.
Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από
τις ενότητες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις
ερωτήσεις κάθε ενότητας, μπορεί να διαφοροποιείται
ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές,
η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων
και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
4. Η αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Κα-
τεύθυνσης Εικαστικών Τεχνών περιλαμβάνει εφαρμογές
που θα αφορούν στην εκτέλεση συγκεκριμένου έργου,
ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος,
ώστε να εκτιμηθεί ο ουσιαστικός βαθμός κατανόησης
και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης του γνωστικού
αντικειμένου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται, οι διαστά-
σεις των αντικειμένων και της σχεδιαστικής επιφάνειας
ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς.
5. Η αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Κατεύ-
θυνσης Θεάτρου - Κινηματογράφου γίνεται με παρουσί-
αση μιας ατομικής ή ομαδικής εργασίας (σκηνής, αυτο-
σχεδιασμού, τραγουδιού κ.ο.κ.). Η βαθμολόγηση αφορά
την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη
φύση του αντικειμένου του μαθήματος, όπου εκτιμάται
ο βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας
ύλης του γνωστικού αντικειμένου.
6. Η αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Κατεύ-
θυνσης Χορού διενεργείται με παρουσίαση μιας ομαδι-
κής ή ατομικής εργασίας (σύνθεσης, αυτοσχεδιασμού,
κ.ο.κ.). Η βαθμολόγηση αφορά την εκτέλεση του συγκε-
κριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου
του μαθήματος, όπου εκτιμάται ο βαθμός κατανόησης
και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης του γνωστικού
αντικειμένου.
7. Γενικά για την αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτε-
χνικών Κατευθύνσεων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων
συνεκτιμώνται επίσης από τους εκπαιδευτικούς τα εξής:
α) ο ατομικός φάκελος των μαθητών, που τηρείται και
περιλαμβάνει τα ατομικά έργα των μαθητών ως σύνολο,
όπου διαπιστώνεται ο βαθμός απόκτησης γνώσεων και
δεξιοτήτων,
β) η συμμετοχή, το ενδιαφέρον, η προσπάθεια, οι πρω-
τοβουλίες στις εργασίες στην τάξη αλλά και η συνολική
προσφορά του σε όλες τις καλλιτεχνικές δράσεις του
σχολείου (όπως καταγράφεται από τον διδάσκοντα στον
ατομικό φάκελο του μαθητή) και
γ) οι ομαδικές εργασίες που υλοποιούνται.
Για όλα τα παραπάνω κρατείται ατομικός φάκελος του
μαθητή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
8. α. Για τον βαθμό ετήσιας επίδοσης ανά μάθημα γε-
νικής παιδείας και καλλιτεχνικής κατεύθυνσης ισχύουν
οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016. Ο
μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων γενικής
παιδείας και καλλιτεχνικής κατεύθυνσης αποτελεί τον
βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.
β. Στους αποφοίτους του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου χο-
ρηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται
τα μαθήματα γενικής παιδείας και καλλιτεχνικής κατεύ-
θυνσης, καθώς και η επίδοση ανά μάθημα.
γ. Ο μαθητής του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου κρίνεται
άξιος προαγωγής ή απόλυσης,
i. όταν έχει σε κάθε μάθημα γενικής παιδείας και σε
κάθε μάθημα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης βαθμό ετήσιας
επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή
ii. όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδο-
σης από τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα
καλλιτεχνικής κατεύθυνσης τουλάχιστον δεκατρία (13).
δ. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προ-
αγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε επα-
ναληπτική εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας και
καλλιτεχνικής κατεύθυνσης στα οποία ο βαθμός ετήσιας
επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10) σύμφωνα με τις
περ. β και γ της παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016.
ε. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής
των Α΄ και Β΄ τάξεων δεν κριθεί άξιος προαγωγής, σύμ-
φωνα με την παρ. 8γ. του παρόντος άρθρου, τότε επα-
ναλαμβάνει την τάξη στην ίδια καλλιτεχνική κατεύθυνση
ή μπορεί να μετεγγραφεί σε άλλο γυμνάσιο γενικής παι-
δείας και να επαναλάβει την αντίστοιχη τάξη.
στ. i. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής
της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, σύμφωνα με την
παρ. 8. γ. του παρόντος άρθρου, τότε δύναται να προσέλ-
θει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των
μαθημάτων τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος),
στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης
είναι μικρότερος από δέκα (10). Οι επαναληπτικές εξε-
τάσεις του Σεπτεμβρίου διεξάγονται με τον τρόπο και τη
διαδικασία των επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου.
ii. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμ-
βρίου μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης
σύμφωνα με την παρ. 8. γ. του παρόντος άρθρου, μπορεί
να προσέλθει σε εξετάσεις επόμενου/νων σχολικού/κών
έτους/ετών τον Ιούνιο (πρώτη και δεύτερη εξεταστική
περίοδος) και τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίο-
δος), στην ύλη στην οποία εξετάζονται κατά το έτος της
εξέτασης και οι μαθητές της Γ' τάξης. Proslipsis.gr
ζ. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορρι-
πτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος και ο συνολικός
βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των
κλάδων είναι επίσης, απορριπτικός, ο μαθητής αυτός
παραπέμπεται μόνο στον κλάδο του μαθήματος στον
οποίον υστέρησε.

Άρθρο 7
ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών των
Καλλιτεχνικών Γυμνασίων ισχύει η με αρ. πρωτ. 10645/
ΓΔ4/22-01-2018 κοινή απόφαση.

Άρθρο 8
ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΕΣ
Μαθητές του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου που κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους υπαχθούν στους/στις "κατ'
ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες" εξετάζονται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις για τους κατ' ιδίαν διδαχθέντες/χθεί-
σες" μαθητές/τριες.

Άρθρο 9
AΛΛΕΣ ΔΙAΤAΞΕΙΣ
1) Οι απόφοιτοι των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγ-
γράφονται αυτομάτως στην Α’ τάξη του Καλλιτεχνικού
Λυκείου.
2) Κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο οργανώνει καλλιτεχνι-
κές εκδηλώσεις κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους,
που εγκρίνονται από το σύλλογο διδασκόντων.
3) Όπου στις διατάξεις της παρούσης απόφασης ανα-
φέρεται υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου,
νοείται ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό
του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά
ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προ-
σαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των
λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπο-
νται όλα τα υπόλοιπα πλην του πρώτου δεκαδικά ψηφία.
4) Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα Από-
φαση, ρυθμίζονται από τις γενικές διατάξεις που ισχύουν
για τα ημερήσια Γυμνάσια.
Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα
θέματα της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Απριλίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

-------------------------------------
Αναγνώστη... 

... εδώ και 14 χρόνια η Proslipsis.gr σου προσφέρει πολύτιμο, πρωτογενές υλικό εντελώς δωρεάν. Τα τελευταία, όμως, χρόνια τα έσοδα από τη διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης έχουν πέσει δραματικά, κυρίως λόγω της κυριαρχίας μεγάλων πολυεθνικών οργανισμών, των οποίων η επιθετική και ασύδοτη συμπεριφορά δημιουργεί ολιγοπωλιακές καταστάσεις, εγείροντας μάλιστα θέματα ανεξαρτησίας του Τύπου και λειτουργίας της ίδιας της Δημοκρατίας. Ήδη πολλές εφημερίδες για να επιβιώσουν προχωρούν στη δημιουργία διαδικτυακού paywall, γίνονται δηλαδή συνδρομητικές.
Η Proslipsis.gr, συνεπής στον προσανατολισμό της για έναν καλύτερο και πιο δημοκρατικό κόσμο και με συναίσθηση της ιδιαιτερότητας του τομέα που υπηρετεί, επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει δωρεάν ολοένα και καλύτερες υπηρεσίες. Στην προσπάθειά της για επιβίωση και ανάπτυξη, ακόμη κι ένα ευρώ μετράει.
Σου ζητάμε να γίνεις αρωγός αυτής της προσπάθειας, να κρατήσεις το ποιοτικό διαδίκτυο «ανοικτό»…

Δες πώς εδώ.

Proslipsis.gr

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved