ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Διευκρινίσεις για την ανανέωση της άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κατ' οίκον

Proslipsis.gr | Αθήνα 5.9.2017, 02:16

Διευκρινίσεις σχετικά με την Ανανέωση Άδειας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον άδειας διδασκαλίας, δίνει με εγκύκλιό του το υπουργείο Παιδείας.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ.: 15180 – Μαρούσι
http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Σ. Καρούκη, Σ. Κοκκινίδου
Τηλέφωνα: 210-3442102,3442093,3442091,
3442239.3442233
 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
 Βαθμός Ασφαλείας:
 Να διατηρηθεί μέχρι:
 Βαθμός Προτεραιότητας:

 Μαρούσι, 31-8-2018
 Αριθ. Πρωτοκόλλου: 141172/Ν1

ΠΡΟΣ:
1.Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας &
 Δ/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας
2. Δ/νσεις Π/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας
3. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας
4. ΕΟΠΠΕΠ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την Ανανέωση Άδειας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια,
Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον άδειας διδασκαλίας»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τΑ/12-6-2018)
«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» οι άδειες διδασκαλίας που έχουν εκδοθεί από Δ/νσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222/τΑ/12-11-
2012) και δεν έχουν ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν μετά
την έκδοσή τους ή όχι, ισχύουν έως 31.12.2019.

Οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οφείλουν το αργότερο έως 30.8.2019 να προβούν σε
διαδικασία ανανέωσης της ανωτέρω άδειας, προσκομίζοντας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικό
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) την ήδη
εκδοθείσα άδειά τους συνοδευόμενη από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που καθορίζονται με
το άρθρο 1 της υπ΄ αριθμ. 10139/ΙΑ/18.11.2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/18.11.2012), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4210/13 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21.11.2013), κατ΄εξουσιοδότηση
της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Θ.12 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του
ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12.11.2012).

Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται είναι τα ακόλουθα:
- Έντυπο αίτησης ανανέωσης άδειας διδασκαλίας
- Εκδοθείσα άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο ως
ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής
Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ).

Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του
αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση,
απαιτείται συνυποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
Ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις και έγγραφα, θα πρέπει να προσκομίζονται
επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, στην οποία
θα βεβαιώνεται η υγεία του ενδιαφερομένου για να διδάξει σε φροντιστήρια, κέντρα
ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον (Ν. 4210/21.11.2013 άρθρο 7).
- Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, στην οποία θα βεβαιώνεται η
υγεία του ενδιαφερομένου για να διδάξει σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και
κατ’ οίκον (Ν. 4210/21.11.2013 άρθρο 7).
- Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου
- Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής, δήλωση
του ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι:
«α) Δεν έχω την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Εάν έχει
κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες υποβάλλεται άδεια για τη διδασκαλία σε
Φροντιστήρια ή Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή για κατ’οίκον διδασκαλία χορηγηθείσα από το
αρμόδιο προς τούτο όργανο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 31 του
ν.3528/2007(ΦΕΚ26/τΑ/9-2-2007) και την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν.3584/2007
(ΦΕΚ143/τΑ/28-6-2007).
β) δεν έχω καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα
8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
γ) δεν έχω απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή
διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή για
ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων μου» και
δ) δεν υπηρετώ σε ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
- Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής, δήλωση
του ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι:
«α) Το περιεχόμενο του κατατεθέντος φακέλου είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις.
β) Αποδέχομαι το δικαίωμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για χρήση, στατιστική επεξεργασία και
δημοσιοποίηση των στοιχείων που έχω υποβάλει».
γ)«Η άδεια διδασκαλίας που μου έχει χορηγηθεί από τη …………. Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ΑΠ: …………..και ημερομηνία χορήγησης ….. /…. /… δεν
έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα για οποιονδήποτε λόγο.».

Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών περιλαμβάνεται και απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
Δικαστικής Χρήσης. Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης αναζητείται
αυτεπαγγέλτως. Δεν δύναται να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου
ανανέωσης Άδειας Διδασκαλίας, πριν την ολοκλήρωση της αποστολής του ανωτέρω
δικαιολογητικού από τις αρμόδιες Αρχές στον ΕΟΠΠΕΠ για κάθε αιτούντα. Διευκρινίζεται ότι
το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως, μετά πάροδο τριμήνου από την αίτηση ανανέωσης της
άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ
32/τ. Α΄/02.03.2011).

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται την αντίστοιχη ενότητα στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ:
http://www.eoppep.gr/index.php/el/anaggelia_didaskalias_menu, υποενότητα «Ανανέωση
Άδειας Διδασκαλίας» και στα τηλέφωνα 210.2709053, 210.2709054, 210.2709058,
210.2709009.

Σε περίπτωση που ο έχων άδεια διδασκαλίας εκδοθείσα πριν την έναρξη ισχύος του
ν.4093/12, δε προβεί σε αίτηση ανανέωσης άδειας έως τις 30.8.2019, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ν.4547/2018, όπως διευκρινίζεται με την παρούσα εγκύκλιο, η ισχύς της
άδειας του λήγει στις 31.12.2019.

Σημειώνεται ότι, αν ο έχων άδεια διδασκαλίας, εκδοθείσα πριν την έναρξη ισχύος του
ν.4093/12, δεν προβεί σε αίτηση ανανέωσης άδειας σύμφωνα με το ν .4547/2018, μπορεί σε
κάθε περίπτωση να προβεί σε αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος.


Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
4. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Τμήμα Δ’
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved